Virtuella möten och fysiska träffar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Virtuella möten och fysiska träffar"

Transkript

1 Myndigheten för Sveriges nätuniversitet Box 194, Härnösand Telefon ISBN Rapport 2005 Christina Jönsson Adrial (redaktör ) Virtuella möten och fysiska träffar - Biblioteksstöd till flexibel utbildning i högskolan 17 Rapport Christina Jönsson Adrial (redaktör ) Virtuella möten och fysiska träffar Biblioteksstöd till flexibel utbildning i högskolan

2 Myndigheten för Sveriges nätuniversitet Rapport 7:2005 Christina Jönsson Adrial (red) Virtuella möten och fysiska träffar Biblioteksstöd till flexibel utbildning i högskolan 1

3 Virtuella möten och fysiska träffar - Biblioteksstöd till flexibel utbildning i högskolan Författare: Christina Jönsson Adrial Eva Hesselgren Mortensson Elisabeth Ingelf Bo Malmström Elisabeth Saalman Rapporten är ett samarbete mellan Myndigheten för Sveriges nätuniversitet och Kungl. Biblioteket/BIBSAM Grafisk form: Eden, Stockholm Original: Ann Sofie Fredriksson, Härnösand Tryck: Intellecta, Västra Frölunda Myndigheten för Sveriges nätuniversitet Box Härnösand Telefon: Fax: E-post: Kungl. biblioteket Rapport 7:2005 ISBN

4 Sammanfattning I ett samhälle där allt fler medborgare utbildar och vidareutbildar sig är flexibel utbildning ett sätt för lärosätena att ta emot fler studenter. De flesta lärosäten i landet arbetar i någon form med flexibel utbildning; vissa lärosäten har det som profilering medan verksamheten på andra håll har en mer blygsam omfattning, eller inte alls. Väljer man att arbeta med flexibel utbildning påverkar det lärosätet i många delar; ledarskap, kvalitetsarbete, pedagogik, studentservice, administration och inte minst informationsförsörjningen och därmed biblioteksverksamheten. Föreliggande utvärdering syftar till att ta fram goda exempel för biblioteksstöd till den flexibla utbildningen i högskolan samt att identifiera kvalitetsindikatorer. Projektet är initierat av Myndigheten för Sveriges nätuniversitet och Kungl. biblioteket/bibsam. Utvärderingen bygger på självvärderingar och platsbesök på fem olika lärosäten: Lunds universitet, Högskolan Kristianstad, Högskolan på Gotland, Karolinska institutet och Mittuniversitetet. Bedömningen av biblioteksstödet har främst utgått från fem olika kvalitetsaspekter: ledarskap, kundorientering, samverkan, delaktighet och faktabaserade beslut. Ledarskap Ledarskapet ska ange riktningen för verksamheten, ta tillvara potentialen i medarbetarnas erfarenheter, skapa förutsättningar för medarbetarna och definiera och följa upp målen. I utvärderingen har vi sett att oavsett om den högsta ledningen på lärosätet har flexibel utbildning som en strategisk fråga eller inte, så driver biblioteken ofta frågan 3

5 utan vare sig uppdrag eller extra ersättning. Den generella bilden är att det finns en brist på konkreta handlingsplaner och administrativa rutiner för att underlätta utvecklingen av flexibel utbildning. Studenterna driver på utvecklingen. Studentkårerna ser positivt på en utveckling mot mer flexibel utbildning men de har ännu inte hittat formerna för hur man ska nå ut till studentgruppen och hur man ska få dem engagerade i kårens arbete. Lärarnas engagemang varierar. Brist på tid och incitament från ledningen anges som de största orsakerna till att inte arbeta med flexibla kurser. För många lärare är kursernas innehåll det primära. Den pedagogiska utvecklingen understöds dock av ledningen, och användningen av Informations- och kommunikationsteknik, (IKT), i undervisningen är på frammarsch. Kundorientering För att en organisation ska få framgång måste man skapa värde för dem som organisationen finns till för, dess kunder. Kundbegreppet kan innefatta uppdragsgivare, medborgare, andra organisationer etc. beroende på organisationens inriktning. I detta sammanhang har vi definierat studenterna som kunder. Studenter som studerar på flexibel utbildning är en grupp som inte gör sin röst hörd i någon större utsträckning och deras engagemang i studentkåren är oftast obefintligt. Behovsanalyser genomförs i regel inte. Uppföljning sker ibland via enkäter, men svarsfrekvensen från studenter utanför campus är oftast liten. Den som har närmast kontakt med studenterna är läraren. Lärarnas förmåga att ta hand om frågor och vägleda studenten rätt är av stor vikt för att helheten ska fungera. För studenter är det också viktigt att få tillgång till support, inte minst i IKT-frågor. 4

6 Samverkan Genom samverkan på flera plan och i olika avseenden tar organisationen till vara kompetenser och erfarenheter hos såväl medarbetare som studenter och huvudmän. I denna utvärdering har vi sett exempel på god samverkan där utvecklingen drivs på av eldsjälar, men vi har också sett exempel på ointresse för att samverka med andra yrkesgrupper. Lärarna har brist på tid och ledningen ger inte tillräckliga incitament för samverkan över institutionsgränsen. Bibliotekarierna lyckas inte alltid tydliggöra vad de kan bidra med. Regional samverkan förekommer på flera orter, främst med kommunen kring utbildning, lärcentra och bibliotek. Delaktighet Delaktighet är en förutsättning för att kunna utföra och utveckla sina arbetsuppgifter. Alla i organisationen ska ha klara mål och se sin roll i helheten. Därför är bibliotekens delaktighet i de övergripande beslutsorganen en förutsättning för att man ska kunna göra sin röst hörd i de överordnade planeringsprocesserna. Vi har dock sett exempel på hur man med hjälp av personliga kontakter och starkt engagemang kan bli en aktör i utvecklingen och stödet av den flexibla utbildningen, trots att man inte varit delaktig i hela processen. Detta är dock sårbart och på sikt inte hållbart. Å andra sidan finns det fall där genomslagskraften inte är tydlig trots att biblioteket finns med i ledningsorganen. Orsaken är då snarast att biblioteket inte tagit vara på tillfället att lyfta fram sina egna frågor. Faktabaserade beslut Beslut ska byggas på dokumenterade och tillförlitliga fakta. För att kunna uppfylla sina mål och för att kunna arbeta kundorienterat måste medarbetarna få möjlighet att mäta och analysera fakta av betydelse för verksamheten. Överlag finns 5

7 på de fem lärosätena mycket lite kunskap om studenterna, vilka de är, vilka deras behov är och vad de tycker om de tjänster som erbjuds. Detta försvårar bibliotekets arbete att utforma anpassade tjänster. Brist på uppföljning gör att man inte heller vet om man har gjort riktiga satsningar och biblioteket har svårt att uppskatta kostnaden. Kvalitetskriterier och rekommendationer Förutom att ta fram goda exempel har det inom projektets ram identifierats ett antal kvalitetskriterier för biblioteksstöd till flexibel utbildning. De kvalitetskriterier som tagits fram har delats in i olika nivåer. De strategiska anger vilka förutsättningar inom lärosätet som är gynnsamma för utvecklingen av flexibel utbildning och biblioteksstödet till studenterna. De allmänna kvalitetskriterierna anger vilka IKTverktyg och administrativa system som bör finnas på plats. Slutligen anges ett antal praktiska rekommendationer för vad biblioteket kan bidra med i den flexibla utbildningen. Strategiska kvalitetskriterier: ledningens engagemang för flexibel utbildning ledningen formulerar en pedagogisk grundsyn som återspeglas i tydliga uppdrag till alla delar i organisationen, säkerställer uppdragen så att de inte blir personberoende ledningen skapar en organisation där bibliotekets roll är synliggjord ledningen inrättar centra som synliggör pedagogiska möjligheter med flexibel utbildning högskolan identifierar former för användares engagemang högskolan kartlägger behoven av och kostnaden för den flexibla utbildningen 6

8 högskolan tydliggör fördelar med flexibel utbildning för lärosätet i stort och ger tydliga incitament för alla enskilda individers engagemang ledningen anvisar samarbetsformer mellan lärare och bibliotekarier, exempelvis i ämneskollegier, i syfte att väva in informationskompetens i ämnesutbildning Allmänna kvalitetskriterier: tillgång till stabila och användarvänliga IKT-verktyg med tydligt och intuitivt gränssnitt mot studenter, ex. webbsidor och lärplattform gemensamt regionalt lånekort lösningar för åtkomst av e-resurser på distans tillgång till samlad supportfunktion tillgänglig på kvällar och helger samordningsbara administrativa system, ex. ekonomi-, kursadministrativa system så att samtliga studenter administreras i samma process Biblioteksspecifika rekommendationer: tydlig information till studenter om bibliotekets tjänster helpdesk på webbsida, lärplattform och i bibliotek handledning och sökhjälp på kvällar och helger, möjlighet till co-browsing e-resurser i gemensamt gränssnitt och med samsökningsmöjlighet interaktiv webbaserad kurs i informationskompetens möjlighet att ansöka om lånekort via Internet och rutiner för säker identifiering vid hemsändning av kortet hemsändning av boklån, med generösa lånetider utbildning av lärare i informationskompetens bidra med informationsförsörjningsperspektiv vid kursplanering 7

9 Utifrån resultaten har projektgruppen formulerat det goda exemplet som kan ligga till grund för lokala åtgärdsplaner. Som underlag för en nationell åtgärdsplan lämnar projektgruppen förslag till ytterligare undersökningar men också konkreta åtgärder. Projektgruppen rekommenderar dessutom att fler bibliotek ska få möjlighet att utföra självvärderingar utifrån det underlag som legat till grund för denna undersökning. Se vidare under avsnittet Förslag till vidare åtgärder. 8

10 Innehåll Sammanfattning 3 Ledarskap 3 Kundorientering 4 Samverkan 5 Delaktighet 5 Faktabaserade beslut 5 Kvalitetskriterier och rekommendationer 6 Innehåll 9 Inledning 13 Bakgrund 13 Uppdraget 13 Projektöversikt 14 Definitioner 17 Biblioteksstöd 17 Flexibel utbildning 18 Studenter 19 Flexibel utbildning på de fem lärosätena en översikt 23 Lunds universitet 23 Högskolan Kristianstad 23 Högskolan på Gotland 24 Karolinska institutet 25 Mittuniversitetet 26 Bibliotekens tjänster en översikt 27 Lärandemiljöer 27 Handledning och referensservice 28 9

11 Undervisning i informationskompetens 29 Tillgång till e-resurser 31 Logistik och låneverksamhet 33 Ledarskap 33 Engagemang för flexibel utbildning hos lärosätets ledning 33 Studentkårernas engagemang för flexibel utbildning 39 Lärarnas engagemang för flexibel utbildning 41 Bibliotekets engagemang och förutsättningar för att kunna arbeta med flexibel utbildning 44 Kundorientering 57 Breddad rekrytering och högskolans lokala samarbete 57 Studentinflytande 60 Lärarnas studentkontakter 63 Bibliotekets anpassning av tjänster 64 Behovsanalys, uppföljning och faktabaserade beslut 67 Samverkan och delaktighet 71 Arenor för intern utveckling och samverkan 71 Bibliotekets delaktighet i övergripande planeringsprocesser 73 Samverkan mellan lärare och bibliotekarier 75 Samverkan mellan studenter och bibliotek 78 Samverkan mellan samhälle och bibliotek 79 Det goda exemplet 83 Ledarskap 83 Kundorientering 84 Samverkan 86 Delaktighet 87 Faktabaserade beslut 88 Sammanfattande kvalitetskriterier 91 10

12 Förslag till vidare åtgärder 95 Summary 99 Fotnotslista 103 Referenser 105 Bilagor 107 Bilaga 1 Utvärdering av biblioteksstöd till flexibel utbildning i högskolan instruktioner och underlag till självvärdering 108 Bilaga 2 Utvärdering av biblioteksstöd till flexibel utbildning i högskolan 113 Bilaga 3 Informanter vid platsbesök

13 12

14 Inledning Bakgrund Det finns en politisk önskan att föra fram Sverige som en kunskapsnation och i samband med detta talas det ofta om det livslånga lärandet. Man ser framför sig ett samhälle där allt fler medborgare utbildar och vidareutbildar sig. Flexibel utbildning är ett sätt för lärosätena att möta denna ambition. De flesta lärosäten i landet arbetar i någon form med distanskurser eller flexibel utbildning; vissa lärosäten har det som profilering medan verksamheten på andra håll har en mer blygsam omfattning, eller inte alls. Väljer man att arbeta med flexibel utbildning påverkar det lärosätet i många delar; ledarskap, kvalitetsarbete, pedagogik, studentservice, administration och inte minst informationsförsörjningen. För att flexibel utbildning ska kunna utföras med kvalitet måste de studenter som studerar flexibelt ha samma service och tillgång till information som studenter som studerar på campus. Biblioteken måste säkerställa att studenterna får likvärdig service oavsett vilken studieform de väljer. Denna rapport belyser hur fem olika högskole- och universitetsbibliotek har hanterat situationen och vilka vägar som visat sig vara framgångsrika. Uppdraget Projektets initiativtagare och finansiärer är Myndigheten för Sveriges nätuniversitet och Kungl. biblioteket/bibsam. Utvärderingen är ett led i att stärka informationsförsörjningens betydelse i arbetet med att identifiera viktiga kriterier för att få kvalitet i flexibel utbildning. Syftet med projektet är att 13

15 ge en sammanfattning och analys av nuläget lyfta fram goda exempel ge biblioteken underlag för lokal åtgärdsplan ge underlag för vidare jämförelser och på så sätt stimulera till kvalitetsutveckling ge underlag för att formulera kvalitetskriterier för biblioteksstöd till flexibel utbildning ge underlag för ett nationellt åtgärdsprogram för biblioteksstöd till flexibel utbildning I tidigare försök att definiera kvalitetskriterier för nätbaserat lärande har vikten av biblioteksstöd lyfts fram. 1 Samverkan med lärare har lyfts fram som en viktig framgångsfaktor men i övrigt har kvalitetsindikatorerna främst utgjorts av en specificering av olika tjänster som biblioteken bör tillhandahålla. I denna undersökning har vi ambitionen att betrakta biblioteket ur ett något vidgat perspektiv. Utgångspunkten för arbetet är att informationsförsörjning är en infrastrukturfråga på lärosätena och att biblioteken är en strategisk resurs. Med detta följer att bibliotekets insatser måste betraktas utifrån de förutsättningar som deras huvudmän, dvs. lärosätets ledning, ger. I utvärderingen har därför frågor kring bibliotekets uppdrag, mandat, strategier, resurser, styrdokument och ledning diskuterats, liksom vilka resultat bibliotekets insatser lett till. Projektöversikt Projektet inleddes i maj En annons på e-postlistan BIBLIST skickades ut och ett tiotal universitets- och högskolebibliotek anmälde intresse att delta i utvärderingen. Då fler bibliotek var intresserade än vad det fanns utrymme för, fick ett urval av sju bibliotek göras. Som ett första steg fick de sju biblioteken under hösten 2004 genomföra en skriftlig självvärdering av de egna insatserna för biblioteksstöd till flexibel utbildning. Värderingen gjordes 14

16 utifrån ett underlag som fokuserats på frågor kring ledarskap och strategi, tjänster och resultat. I övrigt har metodiken varit valfri. Fem av biblioteken genomförde självvärderingen inom given tidsram: Lunds universitets bibliotek Högskolebiblioteket i Kristianstad Almedalsbiblioteket, Högskolan på Gotland Karolinska institutets universitetsbibliotek Mittuniversitetets bibliotek (dåvarande Mitthögskolans bibliotek) Självvärderingarna följdes upp under våren 2005 med platsbesök av en bedömargrupp med samlad kompetens från såväl högskoleledning, bibliotek, IKT-pedagogik, lärarperspektiv, kvalitetsfrågor och studentperspektiv: Bo Malmström, vicerektor, Högskolan i Gävle Elisabeth Saalman, lärare/forskare, Centrum för kunskapsbildning och kommunikation, (CKK), Chalmers tekniska högskola Elisabeth Ingelf, student, Sveriges förenade studentkårer, (SFS) Eva Hesselgren Mortensen, biblioteksdirektör Karlstad universitet Christina Jönsson Adrial, förste handläggare, Kungl. biblioteket/bibsam (projektledare) Under platsbesöken intervjuade bedömargruppen representanter för lärosätets ledning, lärare, pedagogiska utvecklare, studentkår, kvalitetssamordnare, bibliotekarier och bibliotekschef. Analysen och värderingen av de fem bibliotekens arbete utgår från självvärderingen och vad som kom fram under platsbesöken. Följande kvalitetsaspekter har varit utgångspunkten för vår bedömning: Ledarskap 15

17 Ledarskapet ska ange riktningen för verksamheten, ta tillvara potentialen i medarbetarnas erfarenheter, skapa förutsättningar för medarbetarna och definiera och följa upp målen. Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för dem som organisationen finns till för, i detta sammanhang har vi definierat studenterna som kunder. Samverkan Framgångsrika organisationer genomsyras av samverkan. Det är väsentligt att genom samverkan på flera plan och i olika avseenden ta till vara kompetenser och erfarenheter hos såväl medarbetare som studenter och huvudmän. Delaktighet Delaktighet är en förutsättning för att kunna utföra och utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en måste ha klara mål och se sin roll i helheten. Faktabaserade beslut Beslut måste byggas på dokumenterade och tillförlitliga fakta. Medarbetarna måste få möjlighet att mäta och analysera fakta av betydelse, för att kunna uppfylla sina mål och tillfredsställa sina kunder. I rapporten redovisas resultaten under dessa rubriker. Ovanstående kvalitetsaspekter har också varit utgångspunkten för att ta fram det goda exemplet som sedan kan användas som underlag för lokala åtgärdsplaner. 16

18 Definitioner Biblioteksstöd I detta sammanhang avser biblioteksstöd det stöd som studenter på flexibla utbildningar får från den centrala biblioteksorganisationen på lärosätet. Vid sidan av den centrala biblioteksorganisationen kan boksamlingar och mindre bibliotek finnas på institutioner och fakulteter, utan att de organisatoriskt ingår i högskolebiblioteket. Dessa biblioteks tjänster har inte ingått. Definitionen av biblioteksstöd har från projektledningens håll inte varit tydligt uttalad. Någon allmän och tydligt avgränsad definition är varken möjlig eller ens önskvärd, då verksamheten ser olika ut på olika lärosäten. I takt med att biblioteken utökar sina verksamhetsområden kan man inte längre definiera biblioteksstöd enbart som en rad traditionella tjänster som bokcirkulation och referensservice. Handledning och examination av examensarbeten, utveckling av olika elektroniska tjänster och publiceringsverktyg kan också vara biblioteksstöd. Varje bibliotek som deltagit i utvärderingen har utifrån sitt uppdrag själv definierat vad som är biblioteksstöd. Karolinska institutets universitetsbibliotek definierar i sin självvärdering begreppet biblioteksstöd som informationsförsörjning, konsultation och undervisning. Detta täcker i princip även vad de andra biblioteken lagt in i begreppet. 17

19 Flexibel utbildning Förr talades det mest om distansutbildning. Eftersom man velat vidga begreppet till att omfatta även studenter som inte med nödvändighet befinner sig fysiskt långt bort från lärosätet, har begrepp som nätbaserat lärande och flexibelt lärande börjat användas. Gemensamt för alla begrepp är att den nätburna utbildningen innebär en separation mellan lärare och student och att IKT används för att överbrygga denna separation. 2 I utvärderingen har vi valt att använda begreppet flexibel utbildning istället för flexibelt lärande. Detta beror på att vi avgränsat vår uppgift till de pedagogiska resurser högskolan erbjuder och inte har gått in på de processer som detta sätter igång hos studenten lärandeprocessen. Flexibel utbildning definieras i detta sammanhang som utbildning med flexibilitet i antagning studiestart, studietakt rum (geografisk obundenhet) val av kurskombinationer, kursinnehåll och kursföljd val av läranderesurser En sedvanlig definition på flexibelt lärande är lärande oberoende av tid och rum. Definitionen påverkas dock av sammanhanget; studentgruppen, ämnet och lärarna. Såväl distansutbildning, nätbaserat lärande, flexibelt lärande som flexibel utbildning är bekanta begrepp för alla lärosäten som medverkar i projektet. Däremot skiljer man i regel inte begreppen åt och använder dem mer eller mindre som synonymer. Dagligdags talar samtliga om distansstudenter och distansutbildningar respektive campusstudenter och campusutbildningar, utom på Mittuniversitetet där man 18

20 använder man sig av begreppen reguljärkurser och distanskurser. Lunds universitets bibliotek för ett resonemang kring begreppen i sin självvärdering. De koncentrerar undersökningen på den service som är geografiskt obunden, dvs. där studenten inte ska behöva komma till biblioteket. Inget av biblioteken har i sina självvärderingar berört aspekterna flexibel studiestart eller -takt. För Karolinska institutet är det är framför allt Distansutbildningen för sjuksköterskor på 120 poäng som bildat utgångspunkt för utvärderingen, en utbildning som Karolinska institutets universitetsbibliotek har lagt ner ett stort utvecklingsarbete på. Den avviker emellertid från gängse definition om oberoende av tid, plats och rum i den meningen att utbildningen vänder sig till boende i Norrtälje och Gotlands kommun. På dessa orter har de tillgång till lokaler och personal. Därmed har utbildningarna mer karaktär av uppdragsutbildning. Studenter I Universitets- och högskoleregistret som baseras på Lokalt ADB-baserat studiedokumentationssystem (Ladok) finns ett fält för vilken studieform varje student valt. De tre alternativen i Ladok är campusutbildning, traditionell distansutbildning eller nätuniversitetsutbildning. I denna utvärdering särskiljer vi dock inte distansstudenter från nätuniversitetsstudenter och frångår därför den indelning som används i Ladok. Att hitta ett samlat begrepp för distans- och nätuniversitetsstudenter är ett problem, och att använda det ena eller det andra vore missvisande för vad som egentligen avses. I denna rapport använder vi därför i första hand 19

21 begreppet studenter för dem som studerar på flexibel utbildning i högskolan. Begreppet distansstudenter har endast använts om det är studenter som verkligen studerar på distans som avses. De studenter som läser på traditionella campusutbildningar benämner vi campusstudenter. Vid Lunds universitet använder man ofta begreppet distansstudenter med definitionen studenter som läser en distanskurs vid Lunds universitet. Denna definition speglar inte riktigt verkligheten, då det är vanligt att den så kallade distansstudenten bor i Lund. Det finns många olika anledningar till att studenter väljer att läsa på flexibel utbildning. Det är inte ovanligt att studenter läser en campuskurs eller -program parallellt med en distanskurs, för att fortare bli klar med utbildningen. En del studenter studerar på halvtid av familjeskäl, andra är förstagångsstudenter som provar på studier via nätet. Studenter på flexibla utbildningar är sålunda en väldigt heterogen grupp och kan inte enkelt avgränsas. I självvärderingen från Högskolan Kristianstad definieras studenter som studerar på flexibel utbildning på ett liknande sätt: studenter antagna till nätbaserad utbildning. Alla lärosäten avser i självvärderingarna endast de egna studenterna, dvs. de som är registrerade vid det egna lärosätet. Service till studenter som bor på orten men som studerar vid annat lärosäte, har inte redovisats. Inställningen generellt är att dessa studenter ingår i den kundgrupp som kallas allmänheten. De har på samma villkor som alla andra tillgång till bibliotekets tjänster med hänvisning till statliga institutioners ansvar i ett öppet samhälle. Studenter som är registrerade vid andra lärosäten har dock inte tillgång till alla tjänster som de egna studenterna har: exempelvis lån av kursböcker, tillgång till dygnet-runt-öppna datorsalar eller 20

22 tillgång till e-resurser hemifrån via universitetets lokala nätverk. De studenter som använder Almedalsbibliotekets resurser skiljer sig på ett väsentligt sätt från motsvarande studenter på andra lärosäten. De är ofta bofasta på Gotland, men läser distanskurser på andra lärosäten. Dessutom finns ett stort antal studenter som läser utbildningar som ges av Högskolan på Gotland, medan de själva är bosatta på fastlandet. Ett exempel på sådana utbildningar är kurser i arkeologi och konstvetenskap. En tredje mellanform är de bofasta studenterna som läser kurser som t.ex. Karolinska institutet ger i samarbete med Gotlands kommun. 21

23 22

24 Flexibel utbildning på de fem lärosätena en översikt Lunds universitet Lunds universitet är landets största utbildningsgivare för flexibel utbildning. Enligt Högskoleverket studerade 3948 studenter på distans- och nätuniversitetskurser höstterminen Lunds universitet var också ett av de första universiteten som erbjöd distanskurser. Verksamheten har vuxit snabbt och antagit olika former på universitetets institutioner och fakulteter. Sekretariatet för fortbildning, vidareutbildning och distansutbildning (FoV) ansvarar för samordning och support i utvecklingen av Lunds Nätuniversitet. FoV ger bidrag till kursutveckling, infrastrukturen för informationsförsörjningen samt serverplats för Luvit, den kursplattform som används av många distanskurser vid Lunds universitet. FoV har också initierat flera grupper där representanter från olika delar av universitetet möts och diskuterar gemensamma problem och möjligheter. Högskolan Kristianstad Högskolan Kristianstad är ett ungt lärosäte och verkar i en region där akademisk utbildning inte är så vanligt och man arbetar mycket med attityder och introduktion för studieovana studenter. Cirka 20 procent av studenterna gick höstterminen 2003 på distans- eller nätuniversitetskurser (1327 st.). 4 På lärosätet förekommer viss forskning, men ledningen har prioriterat grundutbildningen och målet är att ge den bästa grundutbildningen i landet. Därmed får 23

25 naturligtvis också distansutbildningarna hög prioritet och man ligger i fronten när det gäller rekrytering av studieovana grupper. Högskolan på Gotland Högskolan på Gotland är ett av landets yngsta lärosäten. Man tillämpade inledningsvis en gotlandsmodell som byggde på stöd från universitet och högskolor på fastlandet. Det internationella perspektivet var en av grundidéerna. Högskolan på Gotland har sedan starten riktat in sig på att bli en högskola med flexibel utbildning. Högskolans styrelse antog hösten 1998 en policy i fem punkter: 5 1. Kurserna ska kunna läsas oberoende av tid och rum. 2. Kurserna ska utvecklas med flexibla lösningar så att kursutformningen kan användas både på distans och på campus. 3. Högskolan på Gotland ska arbeta fram pedagogiska modeller som stärker inlärningen för studenten och är arbetsbesparande för läraren. 4. Den enskilde läraren ska så långt som möjligt utveckla sin kurs med den moderna teknik som för honom/henne känns bäst och få handledning för den tekniken. 5. Utvecklingsarbetet ska ske i samverkan med representanter för brukarna, t ex Nätverket för kommunala lärcentra, (NITUS), och studenter. Sedan 2001 satsar Högskolan på Gotland medvetet på flexibel utbildning. Genom lärosätets speciella lokalisering kommer en stor del av dessa studenter inte att fysiskt besöka campus. Nätuniversitetets kvalitetskriterier för flexibel utbildning är kända och prorektor har deltagit i arbetet med utformningen av dem. 6 24

26 Man arbetar för närvarande med högskolans måldokument och verksamhetsidé. Målet år 2008 är 3000 campusstudenter och 2000 distansstudenter. Distansdelen har ökat snabbt på slutet. Man värnar nu om campusdelen och med denna fördelning får man ett tillräckligt stort campus. Målet som Östersjöcentra kräver ett starkt campus. Ambitionen att kurserna ska kunna användas som såväl som campus- som distanskurser fungerar i vissa fall men är problematiskt i andra. Exempelvis kan chattseminarier låsta i tid vara hinder för studenter i andra tidszoner. Ett exempel gäller studenter i Sydney som har svårigheter att delta i dessa moment. Målet har efterhand kommit att modifieras till att kurserna ska vara så flexibla som möjligt. Karolinska institutet Sett till omslutningen är Karolinska institutet landets fjärde största universitet och har ambitionen att inom en femårsperiod utvecklas till Europas bästa universitet. Jämfört med landets övriga universitet dominerar forskningen och forskarutbildningen. Antalet studenter på grundutbildningen var höstterminen 2003 cirka Av dessa studerade cirka 12 procent på distans- eller nätuniversitetskurser. 7 Karolinska institutet är i detta sammanhang ett specialfall. Förutom ett antal fristående kurser erbjuds en distansversion av sjuksköterskeprogrammet. I självvärderingen utgår man nästan helt från programmet. Detta var även inriktningen vid platsbesöket. Det finns inget måldokument för distansutbildningen och det finns heller ingen uttalad ambition att öka volymen när det gäller flexibel utbildning. Det är behovet som ska styra tillkomsten av nya kurser och program samt formen och graden av flexibilitet för dessa. 25

27 Det aktuella sjuksköterskeprogrammet på distans har tillkommit som ett svar på önskemål från kommunerna, Norrtälje respektive Gotland. På dessa orter finns personal, anställd av kommunen som ursprungligen fungerade som studieledare. Sedan de gått utbildning på 20 poäng är de nu oftast kursledare. Examination sker på traditionellt sätt. Mittuniversitetet Mittuniversitetet har nått långt i planering och genomförande i syfte att samla verksamheten för flexibelt lärande. En stor andel av studenterna studerar på flexibla utbildningar på distans. Andelen varierar kraftigt mellan de olika campusorterna, från cirka 3 procent i Örnsköldsvik till 69 procent i Härnösand. En nackdel med den höga andelen distansstudenter i Härnösand är att det leder till en gles studiemiljö för campusstudenterna. Man vill sudda bort gränserna mellan traditionell utbildning och flexibel utbildning; samma kurs ska kunna erbjudas både på campus och i flexibel form. Ett tungt vägande skäl för detta är behovet att få god ekonomi i utbildningarna. Sambiblioteket i Härnösand är särskilt välförsett med litteratur inom området flexibelt lärande. Satsningen har gjorts inom det tidigare profilområdet Flexibelt lärande, vilket också stärkts av att man haft gästforskare med denna profil. Forum för högskoleutbildning och flexibelt lärande, (Forum), är en central aktör på Mittuniversitetet. 26

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Kvalitetsarbetet vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Dnr 446/2011-010 Fastställd av rektor INNEHÅLL Inledning 1 Varför extern kvalitetsgranskning?

Läs mer

Vad är kvalitet i distansutbildning?

Vad är kvalitet i distansutbildning? Rapport 2007:41 R Vad är kvalitet i distansutbildning? Utvärdering av lärarutbildning på distans Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH

Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH Peter Gustafsson 2012-09-04 ARBETSMATERIAL Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH Uppdrag Från rektor till fakultetsnämnden 2012: Fakultetsnämnden uppdras att ta fram en strategi för nätbaserad

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02 Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Skolinspektionens rapport 2015:02 Diarienummer 400-2014:1138 Stockholm 2015 Foto: Bildbyrån Bananastock Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor Rapport 2006:10 R Utvärdering av specialpedagogprogrammet vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Studentkårens åsiktsdokument Innehållsförteckning Inledning... 3 Akademisk frihet... 3

Läs mer

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2 Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna Monica Hanefors Nr: 2008: 2 Högskolan Dalarna, Kultur och Lärande, arbetsrapport nr 2008:2 ISBN 978-91-89020-74-0

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Utvärdering av ämnet data- och systemvetenskap/ informatik vid svenska universitet och högskolor

Utvärdering av ämnet data- och systemvetenskap/ informatik vid svenska universitet och högskolor Utvärdering av ämnet data- och systemvetenskap/ informatik vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser Uppföljning av 16 nationella forskarskolor samverkan, rekrytering, handledning och kurser Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Examensarbete. Boken Flexibel utbildning på distans ur nya perspektiv. Hösten 2007. www.hkr.se. Institutionen för Beteendevetenskap

Examensarbete. Boken Flexibel utbildning på distans ur nya perspektiv. Hösten 2007. www.hkr.se. Institutionen för Beteendevetenskap Examensarbete Hösten 2007 Institutionen för Beteendevetenskap Magisterutbildning med ämnesbredd med inriktning mot IT-stödd distansutbildning Boken Flexibel utbildning på distans ur nya perspektiv Författare

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014 Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt Lennart Svensson 2014 Innehåll Förord... 2 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Olika typer av samverkan... 6 3. Om att leda samverkan i nätverk och partnerskap...

Läs mer

Implementering av policy låter det sig göras?

Implementering av policy låter det sig göras? Rapport från Centrum för lärande och undervisning NR 9:2006 Implementering av policy låter det sig göras? - en reflektion över två exempel vid Högskolan i Borås Iréne Arvidsson och Susanne Jämsvi ISSN

Läs mer

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss ett uppdrag för Sveriges kommuner och landsting Skolbiblioteket finns där kompetens och resurser blir synliga och samverkar med elever och pedagoger. Skolbiblioteket

Läs mer

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Förord I den svenska skolan sker just nu stora förändringar, med ny skollag, nya läroplaner och ett nytt betygssystem. Samtidigt förändras

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning.

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Kvalitetsgranskning Rapport 2009:1 Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:1 Diarienummer 2008:350

Läs mer

Universitets- och högskolebibliotek

Universitets- och högskolebibliotek Universitets- och högskolebibliotek nu och i framtiden Slutrapport från verksamhetsgruppen för universitets- och högskolebibliotek Svensk Biblioteksförening 2010 Innehåll Förord 3 1. Universitets- och

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

Kundorienterad biblioteksverksamhet

Kundorienterad biblioteksverksamhet Kundorienterad biblioteksverksamhet en jämförelse mellan bibliotek och lärcentra i Sverige och England Rapport LiTH-IKP-R-1379 Anette Hallberg, MSc. Avdelningen för kvalitetsteknik/ikp Linköpings universitet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer