Arete Meritering erbjuder via två program: Meriteringsprogrammet Arete (MA) samt Förstelärarmeritering Arete (FA), särskilt yrkesskickliga lärare:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arete Meritering erbjuder via två program: Meriteringsprogrammet Arete (MA) samt Förstelärarmeritering Arete (FA), särskilt yrkesskickliga lärare:"

Transkript

1 Sammanställning utvärderingar MA och FA Arete Meritering erbjuder via två program: Meriteringsprogrammet Arete (MA) samt Förstelärarmeritering Arete (FA), särskilt yrkesskickliga lärare: En strukturerad metod att dokumentera sin yrkesskicklighet i en meritportfölj. Oberoende och transparent examinationsbedömning av meritportföljen. Och därmed ett bevis för yrkesskicklighet som ger erkänsla och som respekteras av arbetsgivare, kollegor, elever och föräldrar. Meriteringsprogrammet Arete är ett program som sträcker sig över sex månader, medan Förstelärarmeritering Arete är ett kortare sexveckorsprogram. Som ett led i att utveckla MA och FA utvärderas programmen av deltagande lärare. I denna sammanställning summeras utvärderingarna av: MA13 Meriteringsprogrammet Aretes första program, MA13, startade 13 september 2012 och avslutades 1 februari Lärare från Kunskapsskolan, Landskrona, Nacka, Stockholm och Åstorp deltog. 23 (av 30) lärare har besvarat enkäten. Utvärderingen summeras utifrån valda frågeställningar. FA13 Höst Ett flertal FA-program har genomförts. I FA13H deltog lärare från Höganäs, Järfälla och Västerås. 66 lärare (av 85) har besvarat enkäten. Utvärderingen summeras utifrån valda frågeställningar. 1

2 Utvärdering MA13 Meriteringsprogrammet Arete För varje påstående har lärarna angett ett värde på skala 1-5, där 1 = instämmer inte alls, 5 = instämmer helt. Värde 4 och 5 har nedan slagits samman till ett positivt värde. Ett urval av frågor har gjorts i denna summering, där de frågor som har störst relevans för utomstående har tagits med. Frågor om Aretes verktyg/evidens I utvecklandet av Meriteringsprogrammet Arete har olika verktyg utvecklats, som läraren har som stöd för att visa sin yrkesskicklighet: Elevenkäter, observationsprotokoll och vitsordsmallar, bl.a. för lärarens rektor. 2a: Aretes elevenkäter var ett bra verktyg för att visa min 89% yrkesskicklighet 2b: Observationsprotokoll från oberoende observatör var ett bra 91% verktyg för att visa min yrkesskicklighet: 2c: Observationsprotokoll från kontaktrektor var ett bra verktyg 91% för att visa min yrkesskicklighet: 2d: Rektors vitsord var ett bra verktyg för att visa min yrkesskicklighet: 87% Aspekttexterna I MA13 skrev lärarna tre aspekttexter: Kunskapsresultat, Undervisning och lärande och Yrkesutveckling. I aspekttexterna argumenterar läraren för sin yrkesskicklighet, med stöd av evidens, utifrån Aretes aspekter av lärarskicklighet. 3a: Det var utvecklande och lärorikt att skriva 91% aspekttexten Kunskapsresultat. 3b: Jag hade goda förutsättningar att visa min yrkesskicklighet i aspekttexten Kunskapsresultat. 83% 4a: Det var utvecklande och lärorikt att skriva aspekttexten Undervisning och lärande. 4b: Jag hade goda förutsättningar att visa min yrkesskicklighet i aspekttexten Undervisning och lärande. 2

3 5a: Det var utvecklande och lärorikt att skriva aspekttexten Yrkesutveckling. 5b: Jag hade goda förutsättningar att visa min yrkesskicklighet i aspekttexten Yrkesutveckling. Avslutande kommentarer 8a: Vad tycker du har varit särskilt utvecklande med att gå Meriteringsprogrammet Arete? Typiska svar: (Svaren anonymiserade) Det har alltid varit svårt att förklara varför man är en bra lärare. Nu känns det lättare, nu när jag har satt ord på min skicklighet. Jag har också lärt mig att skriva stringent och att verkligen fundera över min lärarroll och min betydelse. Att få tillfälle att synliggöra och genomlysa min egen yrkespraktik på ett strukturerat vis i ett program av hög kvalitet, har varit mycket utvecklande. Att genomgå den här proceduren har gjort mig till en ännu mer medveten och reflekterande lärare. Att få se elevernas uppskattning i elevenkäterna, samt at se vad man ska utveckla. Att riktigt grotta ner sig i sitt arbete och analysera och sätta ord på sitt arbete och därmed även se utvecklingsmöjligheter samt att se att man gör bra saker. Att tvingas reflektera över vad man gör och har gjort samt varför man gör så. Konkret motivation att förkovra sig, definiera skicklighet på systematiskt sätt, få kvalitetsstämpel på mina idéer och handlingar som ger säkerhet. Synliggöra och bekräfta mitt ledarskap Att tvingas reflektera strukturerat. Att få möjlighet att reflektera över och analysera sin egen och elevernas lärprocesser och se sambanden mellan processerna. Möjlighet till egen reflektion och påminnelse om varför man valde läraryrket. Reflektionen ledde i sin tur till utveckling av min egen lärargärning vilket gynnar elever m.fl. Att få möjlighet att få bekräftelse från oberoende personer som visar att det man gör håller hög standard. Att få tid till att studera forskning och reflektera kring sin yrkesgärning på ett högre plan. Jag har fått en större förmåga att reflektera över den egna undervisningen. Jag har utvecklat ett professionellt språkbruk. 3

4 8b: Vad tycker du har varit särskilt utmanande med att gå Meriteringsprogrammet Arete? Typiska svar: (Svaren anonymiserade) Att skriva akademiskt var en stor utmaning och mycket lärorikt! Och förstås att hinna med lärarjobbet och privatlivet under den här tiden Att hinna med Att få syn på mina utvecklingsområden och då framför allt att komma fram till hur jag ska gå vidare med dessa. Att få ihop tiden och all evidens. Att lyckas med att beskriva och förklara hur min praktik stämmer överens med pedagogisk/didaktisk forskning med ett begränsat ordomfång. Att ständigt tänka på att allt utvärderas. Tvivel på att man ska lyckas. Att behöva be andra uttala sig om en själv. Att ta emot svaren på elevenkäterna var nervöst. Även om mina resultat var bra, så var det det jag bör förbättra som lyste med eldskrift och inte allt det som var bra. En utmaning är att verkligen ta tag i och göra något åt det som jag sett att jag kan förbättra. Exempelvis systematiskt arbeta med att eleverna får läsa och bedöma varandras arbeten. Att inse att jag måste bevisa alla delar, för att de är viktiga. Tidigare har jag kanske ansett jag är duktig lärare men baserat på färre delar än ni möter. Nu blev jag tvungen att rota runt i min egen undervisning och se den från olika håll. 4

5 Utvärdering FA13 Höst Förstelärarmeritering Arete För varje påstående har lärarna angett ett värde på skala 1-5, där 1 = instämmer inte alls, 5 = instämmer helt. Värde 4 och 5 har nedan slagits samman till ett positivt värde. Ett urval av frågor har gjorts i denna summering, där de frågor som har störst relevans för utomstående har tagits med. Helhetsomdöme FA13H 7a: Min helhetsbedömning är att det varit lärorikt och utvecklande 97% att gå Aretes förstelärarmeritering (FA) 7b: Att gå Aretes förstelärarmeritering (FA) har stärkt mig i min 88% lärarroll 7c: Jag skulle rekommendera en kollega att gå Aretes förstelärarmeritering 92% Frågor om Aretes verktyg/evidens I utvecklandet av MA och Förstelärarmeritering Arete (FA) har olika verktyg utvecklats, som läraren har som stöd för att visa sin yrkesskicklighet: Elevenkäter, observationsprotokoll och vitsordsmallar, bl.a. för lärarens rektor. 2a: Aretes elevenkäter var ett bra verktyg för att visa min 89% yrkesskicklighet 2b: Observationsprotokoll från oberoende observatör var ett bra 94% verktyg för att visa min yrkesskicklighet: 2c: Observationsprotokoll från kontaktrektor var ett bra verktyg 92% för att visa min yrkesskicklighet: 2d: Rektors vitsord var ett bra verktyg för att visa min yrkesskicklighet: 86% 5

6 Argumenterande text I FA13H skrev lärarna en argumenterande text utifrån följande tre områden: Kunskapsresultat, Undervisning och lärande och Utveckling av undervisningen. 3a: Jag hade goda förutsättningar att visa min yrkesskicklighet 80% inom området Kunskapsresultat. 3b: Jag hade goda förutsättningar att visa min yrkesskicklighet 96% inom området Undervisning och lärande. 3c: Jag hade goda förutsättningar att visa min yrkesskicklighet inom området Utveckling av undervisningen. 85% Areteportfolj.se Efter första omgången av MA har vi, Arete Meritering, utvecklat det digitala verktyget Areteportfölj, där läraren bygger sin meritmapp/-portfölj och laddar upp evidens och texter. 6a: Areteportfolj.se var lätt att använda 89% 6b: Det var tydliga instruktioner angående hur jag/vi skulle gå tillväga för att ladda upp dokument i areteportfolj.se 91% Avslutande kommentarer 7d: Vad tycker du har varit särskilt utvecklande med att gå Aretes förstelärarmeritering? Typiska svar: (Svaren anonymiserade) Att få syn på vad man gör som är bra och vad som behöver utvecklas. Reflektionen utifrån sin egen pedagogiska gärning. De olika "vinklarna" från evidensen. Framför allt att jag har genomgått en lärande process där jag fått möjlighet att synliggöra min undervisning för mig själv ytterligare. 6

7 Jag har blivit bekräftad som lärare och det känns så bra att det är en formell och till stor del objektiv process som visat på detta. Att ha blivit observerad samt fått skriva en argumenterande text, där jag fått sätta ord på mitt tänkande kring min undervisning. Jag har fått direkta utvärderingsområden att jobba med. Att få jämföra sig mot en vetenskaplig modell om vad som kännetecknar en yrkesskicklig lärare. De tre huvudområdena i lärarprofessionen sattes i fokus. Det är ju just dessa områden som bör granskas utvecklas. Det har tydliggjort lärarkvaliteter och därmed gjort det möjligt att reflektera strukturerat över dessa. Det är första gången under mina 23 som lärare som jag har fått erkännande från någon annan än eleverna för det jag gör i klassrummet, vilket ökar mitt engagemang som lärare. Att man stannar upp och reflekterar över sin roll som lärare, det är så lätt att bara köra på. Man har fått ny kraft till att se över sitt uppdrag, tagit tag i saker och fått lite ny fart i det hala helt enkelt. Mycket nya tankar, bra litteraturförslag, gjort mitt arbete synligt för mig. Starka sidor och utvecklingsområden. Enkäterna som visar vad eleverna tycker gav mycket. Elevenkäterna och lektionsobservationerna Jag har fått en möjlighet att synliggöra för mig själv vad jag gör. Vad behöver utvecklas? Vad ska jag göra mindre/mer av? Att reflektera över sin egen undervisning. Att bli utvärderad och få se svagare (och starkare) sidor hos sig själv. En övning i att själv bli bedömd är nyttigt när det är det som vi själva gör. Att bli utvärderad på ett ganska heltäckande sätt och av flera, inte bara att en rektor kommer då och då och tycker lite. Där uppskattar jag dessutom möjligheten att själv kunna kommentera och förklara resultat i den argumenterande texten. Man får en möjlighet att ge sig bild. Att bli granskad utifrån ett antal kriterier innebär också att jag medvetet eller omedvetet på allvar inventerar mina styrkor och svagheter och förbättrar mig redan under meriteringsprocessen. Man kan därmed bli bättre inte bara i ett steg utan i minst två steg. Jag vet nu att jag är en yrkesskicklig lärare! 7

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Att följa lärande formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Bakgrund En del reformförsök i skolan har varit ineffektiva (oavsett nivå), eftersom det finns tre avgörande frågor

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05 Undervisning på yrkesprogram Skolinspektionens rapport 2014:05 Diarienummer 400-2013:2457 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henriksson Innehåll Sammanfattning 6 1. Bakgrund,

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp. Att leda lärande samtal (Andra tryckningen) ISBN 91-85019-50-X Författaren Grafisk form: Gun-Britt Scherp Omslagsbild: Uwe Hamayer, Kiel Tryck:

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg En studie om hur lärare i idrott och hälsa dokumenterar elevers kunskaper och utveckling som en del i bedömningsprocessen Linda Karlsson GYMNASTIK-

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens

Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens Projekt runt kunskap och bedömning Syftet med projektet är att utveckla och fördjupa läroplan- och bedömarkompetens. Genom

Läs mer

FORSKNING I KORTHET 2014:2. Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning. av Andreia Balan och Anders Jönsson

FORSKNING I KORTHET 2014:2. Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning. av Andreia Balan och Anders Jönsson FORSKNING I KORTHET 2014:2 Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning av Andreia Balan och Anders Jönsson Forskning i korthet 2014:2 Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell

Läs mer

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN Innan du börjar läsa platsannonser och skriva ansökningar är det bra att fundera över vad det är du vill arbeta med. I kapitlet går du igenom din kompetens för att

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Institutionen för pedagogik och didaktik Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp.

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer