Verkställighet och återrapportering av beslut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verkställighet och återrapportering av beslut"

Transkript

1 Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Finspångs kommun Jukka Törrö

2 Verkställighet och återrapportering av beslut Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Uppdrag och revisionsfråga Avgränsning och metod Kommunstyrelsens ansvar 2 2 Granskningsresultat Resultat av tidigare granskningar Expedieringsrutiner Kommentarer Bevaknings- och återrapporteringsrutiner Kommentarer Stickprov av KS-beslut Kommentarer Analys av KS-protokoll Kommentarer 8 3 Sammanfattning och revisionell bedömning 9 Finspångs kommun

3 1 Inledning 1.1 Bakgrund Den kommunala demokratin är beroende av att fattade politiska beslut också genomförs. Ett beslut innebär att någon form av aktiv åtgärd ska utföras, vilket i sin tur förutsätter att besluten måste vara tydligt formulerade. I beslutet bör bland annat anges när åtgärden ska utföras alternativt träda i kraft. Ett viktigt led i beslutsprocessen är att besluten expedieras snarast möjligt och att uppföljning och återrapportering sker samt att eventuella avvikelser från beslutet rapporteras till beslutsfattarna. Det senare förutsätter att det finns ändamålsenliga rutiner och arbetssätt för uppföljning och kontroll. Revisorerna i Finspångs kommun har under år 2006 och 2009 granskat kommunens rutiner för att säkerställa att fattade beslut verkställs. De har bland annat visat att uppföljning av fattade beslut inte skett på ett systematiskt vis och att det finns behov att förbättra ärendebevakningen Uppdrag och revisionsfråga Revisorerna i Finspångs kommun gett i uppdrag att granska om kommunstyrelsens beslut har verkställts och om det finns tillfredsställande rutiner för bevakning och återrapportering av beslutens genomförande. Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Säkerställer kommunstyrelsen att fattade beslut verkställs i enlighet med styrelsens och fullmäktiges intentioner? I anslutning till den övergripande frågan ställs följande kontrollmål: Har brister och påpekanden från revisorernas tidigare granskningar på området åtgärdats? I vilken omfattning tillämpas administrativa system och metoder som säkerställer att beslut verkställs och återrapporteras till beslutsfattarna? Vilka verkställighetsåtgärder har gjorts med anledning av styrelsens beslut år 2009 och i vilken utsträckning har dessa återrapporterats? Är besluten tydligt formulerade för att underlätta verkställighet och uppföljning? 1 Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering, Finspångs kommun 1 av 12

4 1.3 Avgränsning och metod Granskningen avser kommunstyrelsen. Dokumenterade rutiner och kommunstyrelsens protokoll från 2011 har granskats. Därutöver har en djupare granskning gjorts av tio ärenden med tillhörande handlingar från 2009 i form av en stickprovskontroll. Intervjuer har genomförts med kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör och kommunsekreterare. Samtliga intervjuade har fått ta del av rapportutkast för sakgranskning. 1.4 Kommunstyrelsens ansvar Enligt kommunallagen ska fullmäktige fatta beslut i för kommunen principiellt viktiga frågor, såsom riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. Styrelsens uppdrag är i sin tur verkställande med ansvar för att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt ha uppsikt över de övriga nämndernas verksamhet. Enligt lagen åligger [det] särskilt styrelsen att verkställa fullmäktiges beslut. Detsamma gäller även beredning av fullmäktiges ärenden där styrelsen har det yttersta ansvaret. I Finspångs kommun är kommunstyrelsen driftsnämnd för samtliga verksamheter, samtidigt som det finns två myndighetsnämnder; en för miljö, hälso- samt plan och byggfrågor och en för social omsorg. På motsvarande vis finns en förvaltning indelad i fem olika sektorer. För att underlätta verkställighet och uppföljning bör styrelsens beslut och beslutsförslag till fullmäktige vara formulerade på ett sätt ett sådant sätt att det tydligt framgår vad som ska åtgärdas, utdelning av uppdrag samt eventuell tidsangivelse om när åtgärden ska vara genomförd och rapporterad. Om inget annat framgår av beslutet bör verkställighet ske så snart som möjligt. Styrelsens verkställande uppdrag innebär därutöver ett ansvar för att säkerställa en adekvat uppföljning av såväl egna som av fullmäktige fattade beslut. Finspångs kommun 2 av 12

5 2 Granskningsresultat 2.1 Resultat av tidigare granskningar Som ovan nämnts har kommunens rutiner för verkställighet och återrapportering av beslut varit föremål för revisorernas granskning under tidigare år. Den samlade bedömningen har varit att det inte sker någon systematisk uppföljning av fattade beslut från kommunstyrelsens sida. I den senaste granskningen från 2009 konstateras bland annat att: Kommunstyrelsen inte följt upp verkställighet av beslut och att det istället varit en tjänstemannafråga. Flera ärenden har blivit liggande utan att kunna verkställas som kommunstyrelsen avsett, något som delvis förklaras av att kommunen genomgått en stor organisationsförändring. Sektor utveckling och service har uppmärksammat behovet av ärendebevakningssystem och påbörjat arbetet med hjälp av systemet cockpit communicator och en projektkatalog. Systemen bör användas som underlag för kommunstyrelsens uppföljning. Diskussioner har förts om att köpa in ett nytt ärendehanteringssystem till kommunen. Kommunstyrelsen bör i större utsträckning överväga att använda sig av tidsangivelse för verkställighet och återrapportering i sina beslut. Under följande avsnitt redogörs löpande för den utveckling som skett på området, för att sedan i kapitel 3 sammanfattas i en samlad bedömning av i vilken mån tidigare brister åtgärdats. 2.2 Expedieringsrutiner Expediering av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut har fram till nyligen skötts av kommunens registrator i samråd med kommunsekreteraren. Numera ansvarar kommunsekreteraren för processen som i regel sker efter avstämning med kommundirektören. Expediering sker omedelbart efter protokolljustering. De tjänstemän och politiker som expediering sker till får en papperskopia av beslut och aktuella handlingar. För varje protokoll upprättas en expedieringslista som tydliggör vilka som fått del av respektive beslut. Expedieringslistorna är inte bifogade i de protokoll som sedermera läggs ut på kommunens hemsida. Av listan framgår vidare inte om informationen skickats för kännedom eller för att någon aktiv åtgärd ska vidtas. För att veta detta behöver vederbörande ta del av beslutet i sin helhet i det bifogade protokollsutdraget. Här har kommundirektören ett särskilt ansvar att, i egenskap av förvaltningschef, bevaka och fördela uppdrag som följer av styrelsens och fullmäktiges beslut. Finspångs kommun 3 av 12

6 Kommunstyrelsens beslutsärenden diarieförs i kommunens ärendehanteringssystem ÄHS. I de fall styrelsens förslag till beslut behandlats i fullmäktige sker också en notering av detta. Av diariekort för olika ärenden framgår hur beslutet expedierats Kommentarer Expedieringsrutinerna bedöms vara ändamålsenliga. I förtydligande syfte skulle protokollsunderlag kunna kompletteras med information om expediering skett för kännedom eller för åtgärd. Vidare skulle information om expediering också kunna infogas i de protokoll som läggs ut på hemsidan. Detta dels för att underlätta för den interna uppföljningen och dels för att medborgaren på så sätt enkelt kan följa var inom den kommunala organisationen som genomförandeansvaret ligger för respektive uppdrag. 2.3 Bevaknings- och återrapporteringsrutiner Av intervjuerna framgår att det i dagsläget inte sker någon samlad uppföljning av verkställighet eller regelbunden återrapportering av beslut som fattats av kommunstyrelsen och fullmäktige. Det finns inga tydliggjorda riktlinjer eller rutiner på området och det omfattas inte av kommunens arbete med intern kontroll. Kommunen använder sig av samma ärendehanteringssystem av äldre modell som tidigare. Systemet lämpar sig främst för diarieföring av beslut och möjliggör inte inrapportering av åtgärder eller uppföljning av ärendestatus/verkställighet. Vid en nyligen genomförd inventering av sektor stöd och service bedömdes enbart ca 100 av 500 öppna ärenden som aktuella. Någon bedömning huruvida övriga ärenden verkställts och/eller återrapporterats har emellertid inte gjorts. Frågan om att köpa in ett nytt ärendehanteringssystem hade aktualiserats av tjänstemän redan vid förra granskningen. I år har frågan fått ökad prioritet då ett arbete inletts för att ett nytt system ska kunna tas i bruk under Från såväl politiskt som tjänstemannahåll framhålls detta som en avgörande förutsättning för att effektivisera både handläggning och uppföljning av ärenden. På övergripande plan finns en strukturerad uppföljning och redovisning med utgångspunkt de i mål, uppdrag och ekonomiska ramar som fastställts av fullmäktige i kommunens strategiska plan och budget. Processen finns dokumenterad i form av en årscykel som omfattar bl a sektorsredovisningar, kvartalsuppföljningar, uppföljning av investeringsplan, delårsbokslut och årsredovisning. 2 Uppföljningen sker med hjälp av cockpit communicator. Systemet används för att hantera större och mer komplexa ärenden/processer. Utöver åtaganden i den strategiska planen har kommundirektören registrerat ett åttiotal fortsatt aktuella ärenden utifrån enskilda styrelse- och fullmäktigebeslut mellan Syftet är i första hand att hålla reda på och följa upp de enskilda uppdrag som finns så att inget ska falla mellan stolarna. Men det finns även tankar på att sammanställningar framöver ska presenteras för kommunstyrelsen med viss regelbundenhet. 2 Kommunstyrelsens styrhjul Finspångs kommun 4 av 12

7 Kommunstyrelsen har från och med årsskiftet infört en stadigvarande punkt för avvikelserapportering på dagordningen. Här har förvaltningen och ansvariga kommunalråd ett informationsansvar gentemot styrelsen om betydande avvikelser i förhållande till strategisk plan och budget. Däremot ställs inte motsvarande krav när det gäller verkställighetsgrad av enskilda beslut. I de fall återrapporteringsdatum framgår av beslut ska återkoppling ske i samband med lämpligt kommunstyrelsemöte. Under året har styrelsen också för första gången lagt in en återkommande uppföljning av investeringar i sin årscykel. Vidare sker en fortlöpande, mindre formaliserad, uppföljning och återkoppling vid återkommande möten mellan politik och förvaltning. Kommunalråd och förvaltningsledningen träffas veckovis för dialog bl a kring framtidsfrågor samt aktuella händelser och ärenden. Varannan vecka träffas ansvariga kommunalråd och respektive sektorschefer för avstämning Kommentarer Sedan förra granskningen 2009 har det inte vidtagits några genomgripande förbättringsåtgärder när det gäller formerna för uppföljning av verkställighet och återrapportering av beslut. Vi anser att det är bristfälligt att kommunstyrelsen alltjämt saknar en systematisk uppföljning på området, samt att området inte omfattas av kommunens interna kontroll. Det innebär i praktiken en risk för att politiska beslut inte genomförs i enlighet med det som beslutats eller att beslut rentav förblir utan åtgärd. Vi konstaterar att uppföljning fortfarande i huvudsak är en fråga för tjänstemännen. Sektor utveckling och services bevakning av aktuella uppdrag utifrån fattade beslut har inte använts som underlag för kommunstyrelsens uppföljning. Vi har samtidigt förstått att förvaltningen avser att framöver presentera aktuella sammanställningar för kommunstyrelsen. I övrigt ser vi en stor potential till effektiviserad uppföljning om ett nytt ärendehanteringssystem införs som planerat. Kommunstyrelsen har en uttalad ambition att stärka formerna för uppföljning och återkoppling, vilket vi ser positivt på. Hittills har fokus i första hand legat på övergripande styrning och uppföljning utifrån strategisk plan och budget, där den nya punkten om avvikelserapportering utgör ett gott exempel. Vi anser att kommunstyrelsen på motsvarande vis bör säkerställa att det vid ett eller ett par tillfällen per år görs en samlad avstämning av verkställighetsstatus för olika beslut. På så sätt underlättas politisk prioritering av åtgärder vid eventuella avvikelser eller icke verkställda beslut, vilket stärker den demokratiska processen. Vidare bör informationen tillgängliggöras för personal och förtroendevald, exempelvis via kommunens intranät eller ärendehanteringssystem, för att ytterligare stärka arbetet med verkställighet och uppföljning. 2.4 Stickprov av KS-beslut 2009 Tio stickprov av beslut som fattats av kommunstyrelsen under 2009 har genomförts. En del av besluten har utgjort förslag till beslut som sedan antagits av fullmäktige. Se bilaga för vidare information om vilka ärenden som granskats samt status utifrån verkställighet och återrapportering. Finspångs kommun 5 av 12

8 Det har inte varit möjligt att utläsa verkställighetsåtgärder eller -status i kommunens ärendehanteringssystem/diarium. Respektive ärendekort innehåller information om aktuellt beslut, expediering samt eventuella tjänsteskrivelser och följdbeslut i samma ärende. I samtliga fall har det krävts efterforskningar i ärendets utveckling exempelvis genom handläggarkontakter. 3 Av de tio besluten var tre helt verkställda vid granskningstillfället. Fyra beslut har verkställts delvis. Två av dessa rör jämställdhets- och mångfaldsplan respektive miljöpolicy med årlig utvärdering/rapportering i bokslut. Jämställdhetsoch mångfaldsplanen har inte utvärderats i enlighet med beslutet då jämställdhets-, men inte mångfaldsaspekter, berörs i kommunens personalredovisning och årsbokslut Vidare hänvisar personalredovisningen till sektorsvisa utvärderingar som inte finns att ta del av. En miljöredovisning skulle införas med 2009 som första år, men kom till stånd först år Övriga beslut som verkställts delvis utgörs av en utredning av alternativa matleveransmöjligheter, samt en ännu inte avslutad förskoleutbyggnad. Tre beslut har inte verkställts. Det första handlar om att kommunen ska arbeta för en certifiering som Fairtrade city, men där inga åtgärder har vidtagits. Det andra rör ett uppdrag att förenkla ansökan och handläggning av hjälp och stöd i hemmet inom äldreomsorgen, där utredning pågår enligt uppgift. Det tredje handlar om ett utredningsuppdrag om Bergska skolan som nav inom Finspong College. Någon sådan utredning har inte gjorts, men vissa verksamhetsförändringar har vidtagits efter löpande analys. Sju av tio beslut är formulerade på ett sätt att det tydligt framgår vilken åtgärd som ska vidtas, samt ansvarig för genomförandet. Övriga tre beslut bedöms ha en otydlig uppdragsformulering. Fyra beslut innehåller en angivelse om tidpunkt när beslutet ska vara verkställt alternativt när återrapportering ska ske. Bland de beslut som saknar tidsangivelse finns ett investeringsprojekt, där det numera finns en praxis av återkommande investeringsuppföljning. Återrapportering har skett till förtroendevalda i fem av tio fall Kommentarer Vi bedömer att graden av verkställighet av beslut inte är tillfredsställande. Det finns flera exempel på att beslut inte verkställts helt eller alls, bland annat då åtgärder inte vidtagits, uppföljning inte skett såsom beslutat, eller att utredningar dragit ut på tiden utan att återkoppling skett. Vi ser positivt på att majoriteten av besluten är tydligt formulerade, men betonar samtidigt att besluten mer genomgående bör innehålla en tydlig uppdragsformulering. Vi anser vidare att kommunstyrelsen bör överväga att i ännu 3 Uppföljning och handläggarkontakter har skett i samarbete med kommunsekreteraren. Finspångs kommun 6 av 12

9 högre utsträckning använda sig av tidsramar för verkställighet och/eller återrapportering, samt att graden återrapportering till beslutsfattare bör öka. Vi vill även understryka vikten av att dokumentation av handläggning av ärenden sker mer genomgående för att underlätta uppföljning av ärendestatus och verkställighet. Vi har dock förstått att kommunens nuvarande ärendehanteringssystem erbjuder endast begränsade möjligheter till detta. Det faktum att en stor andel av ärenden inte har verkställts eller återrapporterats i enlighet med det beslut som fattats aktualiserar frågan om systematisk uppföljning som berörs i avsnittet ovan. 2.5 Analys av KS-protokoll 2011 Samtliga kommunstyrelseprotokoll från 2011 har granskats med avseende på tydlighet i besluts- och uppdragsformuleringar samt i vilken utsträckning det förekommer tidsangivelser för när åtgärder ska vara genomförda respektive återrapporterade. Styrelsens beslut och förslag till fullmäktige är genomgående formulerade på ett konkret och tydligt sätt så att det klart framgår vad beslutet avser och de åtgärder som ska vidtas. I protokollen redogörs tydligt för de underlag och den beredning som ligger till grund för besluten. Otydliga uppdragsformuleringar är däremot vanligt förekommande. Det kan t ex handla om att ansvarig sektor för genomförandet inte skrivits ut i beslutets att-satser, utan framgår av ärendebakgrunden. 4 Ibland hänvisas enbart till sektorn eller sektorerna utan att det framgår tydlig vilka sektorer som avses. 5 Viktigt att notera i sammanhanget är att det under intervjuerna förmedlats en samsyn om att de uppdrag som delas ut av kommunstyrelsen alltid riktar sig till förvaltningen med kommundirektören som ytterst ansvarig tjänsteman. Kommundirektören svarar sedan för fördelning av uppdrag till sektorerna. Att kommunstyrelsen trots detta riktar uppdrag till olika sektorer anses vara ett tillvägagångssätt som hänger kvar från en tidigare organisationsmodell. Det finns även enstaka beslut som innebär att en åtgärd ska vidtas men där det helt saknas en uppdragsformulering, vilket exemplifieras nedan: KS 169 Metallen framtida användning Kommunstyrelsen beslutar: 1. Att Metallen finns kvar i kommunens fastighetsbestånd. 2. Att utveckla planer för användning av fastigheten. 3. Att utreda kostnader för användning av huset. Det är oklart vem som uppdragits att utveckla planer och utreda kostnader för husets användning. Av ärendebakgrunden framgår att fastigheten förvaltas av det kommunala fastighetsbolaget Vallonbygden samt att ärendet beretts via en tjänsteskrivelse från kommunstyrelsekontoret. 4 Ex. KS , 32, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 105, 106, 174, Ex. KS , 208, 322. Finspångs kommun 7 av 12

10 Enligt kommunstyrelsen verkar man för att fler beslut ska innehålla en tidsangivelse för verkställighet och/eller återrapportering. Av 2011 års protokoll att döma är det fortfarande relativt sällan som sådana krav ställs. I förekommande fall handlar det oftast om datum för återrapportering i samband med att en sektor eller tjänsteman uppdragits att ta fram förslag till åtgärder alternativt redogöra för resultat av åtgärder inom ett visst område Kommentarer För att minimera risken för otydlighet kring uppdrag och verkställighetsansvar anser vi att kommunstyrelsen bör förtydliga sina uppdragsformuleringar i besluten. Framför allt bör det mer tydligt framgå vem som uppdragits att vidta en viss åtgärd, samt att utdelningen av uppdrag till förvaltningen sker på ett enhetligt sätt. I övrigt bedömer vi att besluten är tydligt formulerade vad gäller åtgärder som ska vidtas, samt de underlag och den beredning som ligger till grund för besluten. För att säkerställa verkställighet inom en viss tid bör kommunstyrelsen vidare överväga att oftare införa återrapporteringsdatum i samband med besluten alternativt ange när en viss åtgärd ska vara genomförd. 6 Ex. KS , 208, 209, 322, 448. Finspångs kommun 8 av 12

11 3 Sammanfattning och revisionell bedömning Revisorerna i Finspångs kommun har gett i uppdrag att granska kommunstyrelsens uppföljning av verkställighet och återrapportering av politiska beslut. Tidigare granskningar på området har bland annat visat att uppföljning av fattade beslut inte skett på ett systematiskt vis och att det finns behov att förbättra ärendebevakningen. Granskningen har utgått från revisionsfrågan: Säkerställer kommunstyrelsen att fattade beslut verkställs i enlighet med styrelsens och fullmäktiges intentioner? Vår samlade revisionella bedömning är att kommunstyrelsen inte säkerställer att fattade beslut verkställs. Detta baseras på följande iakttagelser: Sedan förra granskningen 2009 har det inte vidtagits några genomgripande förbättringsåtgärder när det gäller formerna för uppföljning av verkställighet och återrapportering av beslut. Det är bristfälligt att kommunstyrelsen alltjämt saknar en systematisk uppföljning på området, samt att området inte omfattas av kommunens interna kontroll. Det innebär i praktiken en risk för att politiska beslut inte genomförs i enlighet med det som beslutats eller att beslut rentav förblir utan åtgärd. Vi noterar att planer finns på att utveckla uppföljningsarbetet. Detta bl a genom att förvaltningens uppföljning av ärenden kopplat till enskilda beslut med jämna mellanrum återkopplas till kommunstyrelsen, liksom införande av ett nytt ärendehanteringssystem. Rutinerna för expediering av beslut bedöms vara ändamålsenliga. I förtydligande syfte anser vi dock att kommunstyrelsen bör överväga att i samband med expediering uppge huruvida information skickas för kännedom eller för att en åtgärd ska vidtas. Vår stickprovsgranskning av tio kommunstyrelsebeslut från 2009 visar på en förhållandevis låg verkställighetsgrad. Tre beslut bedöms som helt verkställda och fyra beslut som delvis verkställda. I flera fall har ingen återkoppling skett till beslutsfattare. En stor andel av besluten är dock tydligt formulerade, men i vissa fall saknas en tydlig uppdragsformulering. Vår granskning av kommunstyrelseprotokoll för 2011 visar att styrelsens beslut och förslag till fullmäktige är genomgående formulerade så att det klart framgår vad som beslutet avser och de åtgärder som ska vidtas. Otydlighet avseende vem som tilldelats uppdrag är däremot vanligt förekommande. Finspångs kommun 9 av 12

12 Tidsangivelser för verkställighet och/eller återrapportering förekommer mer sällan. Rekommendationer: Kommunstyrelsen bör vidta åtgärder för att åstadkomma en mer systematisk uppföljning av verkställighet och återrapportering av beslut. Kommunstyrelsen bör en minst en gång per år få information om ej verkställda beslut samt prioritera hur dessa ska hanteras. Kommunstyrelsen bör säkerställa att de beslut som fattas mer genomgående innehåller tydliga formuleringar om vems om uppdras att vidta en viss åtgärd, samt att utdelningen av uppdrag till förvaltningen sker på ett enhetligt sätt. Finspångs kommun 10 av 12

13 Bilaga. Urval KS-beslut 2009 Beslut 2009 Återrapportering Verkställda Tydliga Tidsangivelse Ja Nej Ja Delvis Nej Ja Nej Ja Nej Motion: Fair trade city KS KF Jämställdhets- och mångfaldsplan (årlig utvärdering) KS KF Förenklad ansökan äldreomsorgen KS Inrätta ungdomssamordnarfunktion KS Utbyggnad förskola Lotorp KS KF Miljöpolicy (årlig miljöredovisning) KS KF Utredning: Alternativa matleveransmöjligheter KS Samordnad medborgarservice KS KF Utredning: Bergska skolan som nav inom Finspong College KS Valfrihet inom hemtjänst (LOV) KS KF Totalt Återrapportering: Om verkställighetens status är anmält till beslutsfattarna Verkställda: Om beslutet verkställts helt, delvis eller inte alls Tydliga: Om beslutet är tydligt formulerat och om det finns ett tydligt uppdrag utdelat Tidsangivelse: Om beslutet innehåller en tidsangivelse för verkställighet och/eller återrapportering Finspångs kommun 11 av 12

14 Jukka Törrö Projektledare Matti Leskelä Uppdragsledare Finspångs kommun 12 av 12

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Finspångs kommun augusti 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 2 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Verkställighet av beslut

Verkställighet av beslut Revisionsrapport Verkställighet av beslut Härryda kommun 2010-06-14 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 1.1 Uppdrag och syfte...3 1.2 Syfte och revisionsfrågor...3 2 Metod och avgränsning...3

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna Förstudie Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig nämnd/styrelse

Läs mer

Verkställighet av beslut

Verkställighet av beslut Revisionsrapport Verkställighet av beslut Avesta kommun Februari 2009 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...3 1.2 Avgränsning...3 2 Metod...3 2.1 Granskningsmetod...3

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Nynäshamns kommun. Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut. Revisionsrapport.

Nynäshamns kommun. Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut. Revisionsrapport. www.pwc.se Revisionsrapport Henrik Fagerlind Cert. kommunal revisor Fredrik Carlsson Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut Nynäshamns kommun Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut Innehållsförteckning

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5 Granskning av ärendehanteringsprocessen inom Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6.

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument. Sandvikens kommun

Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument. Sandvikens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument Ove Axelsson David Emanuelsson Sandvikens kommun STYR- OCH POLICYDOKUMENT Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7).

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7). Arvidsjaurs kommlln Revisorerna Datum 2014-03-13 DO/St- '.J.tJ/'1 2014-03- i j ",. ' För kännedom: Socialnämnden Bam- och utbildningsnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fullmäktiges presidium

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Kommunens investeringsverksamhet

Kommunens investeringsverksamhet www.pwc.se Revisionsrapport Clas-Bertil Söderlund Cert. kommunal revisor Maj 2013 Kommunens investeringsverksamhet Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Rapport. Beslut och återrapportering 2006-09-15. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun. Anna-Karin Löfsved

Rapport. Beslut och återrapportering 2006-09-15. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun. Anna-Karin Löfsved Rapport Beslut och återrapportering 2006-09-15 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Anna-Karin Löfsved Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 1 INLEDNING...3

Läs mer

Revisionsrapport. Protokollsgranskning. Mjölby kommun. Augusti 2010 Christina Norrgård

Revisionsrapport. Protokollsgranskning. Mjölby kommun. Augusti 2010 Christina Norrgård Revisionsrapport Protokollsgranskning Mjölby kommun Augusti 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning och metod... 2 2 Protokoll...

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2016-02-08 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige (f.k.) Granskning av intern kontroll Kommunrevisionen har gett i uppdrag

Läs mer

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Osby kommun 25 februari 2015 Anna Hammarsten Bakgrund, syfte och metod Bakgrund Kommunstyrelsen och nämnderna ska i enlighet med gällande kommunallag tillse

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Uppföljande granskning av handläggning/beredning av motioner

Uppföljande granskning av handläggning/beredning av motioner SLUTDOKUMENT 1(2) 2012-12-20 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll

Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg och Sandra Marcusson Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll April 2016 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte och Revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden

Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden Söderhamns kommun Augusti 2010 Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...2 REKOMMENDATIONER...3 1 BAKGRUND...5

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Sandra Marcusson Oktober 2014 Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon Karlshamn kommun Uppföljning av tidigare granskning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Lindqvist Johan Datum 2014-04-15 Diarienummer UAN-2014-0205 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar

Läs mer

Förändring av den politiska organisationen

Förändring av den politiska organisationen www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund & Robert Bergman Förändring av den politiska organisationen Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Tillämpning av barnkonventionen

Tillämpning av barnkonventionen Revisionsrapport Tillämpning av barnkonventionen Mjölby kommun juni 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande revisionell bedömning samt rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Ägarstyrning och uppsikt. Skellefteå Stadshus AB

Ägarstyrning och uppsikt. Skellefteå Stadshus AB www.pwc.se Granskningsredogörelse Ägarstyrning och uppsikt Martin Gandal Skellefteå Stadshus AB Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte och revisionsfrågor...3

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...

Läs mer

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Budgetprocessen Pajala kommun September 2017 Budgetprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll

Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg och Sandra Marcusson Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll April 2016 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte och Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun

Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun David Emanuelsson Micaela Hedin Kontaktrevisorer Britta Svalfors Nils-Göran Strömberg Januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011

Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011 2012-03-29 Richard Vahul Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011 1. Sammanfattande bedömning Inom ramen för lekmannarevisorernas årliga revision genomförs viss fördjupad granskning som ett kompletterande

Läs mer

Revisionsrapport. Protokollsgranskning. Oxelösunds kommun. April 2010 Christina Norrgård

Revisionsrapport. Protokollsgranskning. Oxelösunds kommun. April 2010 Christina Norrgård Revisionsrapport Protokollsgranskning Oxelösunds kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...1 1.2 Avgränsning och metod...2 2 Protokoll...2

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Skellefteå Kraft Energihandel

Skellefteå Kraft Energihandel Granskningsredogörelse Skellefteå Kraft Energihandel Skellefteå Kraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119. Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den

Läs mer

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Revisionsrapport* Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Mora kommun Mars 2010 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund, uppdrag, revisionsfråga... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 2 Metod

Läs mer

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Revisionsrapport Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Vara kommun Charlotte Karlsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och förslag... 1 2. Inledning... 2 2.1

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av ITgranskning från år 2013 Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 Innehåll Sammanfattning och revisionell bedömning...2 1.1. Bedömningar mot kontrollmål...2 2. Inledning...4

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Den kommunala vuxenutbildningen

Den kommunala vuxenutbildningen Revisionsrapport Den kommunala vuxenutbildningen en uppföljning Halmstads kommun 14 september 2009 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av målstyrning och målkedjan inom Kultur- och fritidsnämnden

Granskning av målstyrning och målkedjan inom Kultur- och fritidsnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Erik Wottrich Henrik Fagerlind Granskning av målstyrning och målkedjan inom Kultur- och fritidsnämnden Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av funktionshindersomsorgen Habo kommun Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Extern kommunikation

Extern kommunikation Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebostäder AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin Vadstena kommun Bisysslor bland anställda t Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Revisionsfrågor...3 3.1. Avgränsning...3 3.2. Granskningens genomförande...3

Läs mer

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för intern kontroll antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, 160 Gäller från 2015-01-01 1 Syftet med intern kontroll Detta reglemente syftar till att säkerställa att

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning Revisionsrapport Vänersborgs kommun Monica Axelsson September 2011 Ekonomi- och målstyrning inom barn- och ungdomsnämndenuppföljning av tidigare genomförd granskning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun Revisionsrapport Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2

Läs mer

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Granskning av utlämnade lån. Pernilla Fagerstedt Anders Petersson

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Granskning av utlämnade lån. Pernilla Fagerstedt Anders Petersson Revisionsrapport Granskning av utlämnade lån Botkyrka kommun Pernilla Fagerstedt Anders Petersson Augusti 2011 2011-08-25 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig PwC Innehållsförteckning

Läs mer

Fullgörande av verksamhetsuppdrag

Fullgörande av verksamhetsuppdrag Granskningsredogörelse Fullgörande av verksamhetsuppdrag Blaikenvind AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument

Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument Revisionsrapport Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument Härryda kommun 2010-06-14 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 1.1 Uppdrag och syfte...3 1.2 Revisionsfråga...3

Läs mer

Arbetsrapport Strömsunds kommun

Arbetsrapport Strömsunds kommun Arbetsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen Strömsunds kommun Anneth Nyqvist 2012-10-25 Anneth Nyqvis, projektledare Maj-Britt Åkerström, sakgranskning Strömsunds kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Oktober 2010 Ove Axelsson Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING.........3 INLEDNING......4

Läs mer

[1:711-1(1//101i. 009:

[1:711-1(1//101i. 009: Arvidsjaurs konunun Revisorerna Dataut 2012-06-13 22-06- 13 [1:711-1(1//101i. 009: För kännedom: Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fulimäktiges presidium Gruppledarna

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK 'Uppsala r "KOMMUN KONTORET FOR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Sun ZaH-cfc-Xi Alf t{\

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Fastigheter för extern uthyrning

Fastigheter för extern uthyrning Revisionsrapport Fastigheter för extern uthyrning Skellefteå kommun Per Ståhlberg, Cert. kommunal revisor Linda Marklund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2.

Läs mer

Protokollsanalys. Leksands kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Tove Färje

Protokollsanalys. Leksands kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Tove Färje Protokollsanalys Leksands kommun Revisionsrapport Februari 2011 Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING OCH BEDÖMNING... 3 1 BAKGRUND... 4 1.1 UPPDRAG OCH REVISIONSFRÅGA... 4 1.2 AVGRÄNSNING OCH

Läs mer

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun www.pwc.se Revisionsrapport Ägarstyrning i kommunens bolag Carl-Åke Elmersjö Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning och metod... 1 2. Ägarstyrning

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Extern kommunikation

Extern kommunikation Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebuss AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Rättssäkerhet för personer med funktionshinder - svar på remiss från revisionskontoret

Rättssäkerhet för personer med funktionshinder - svar på remiss från revisionskontoret Planeringsavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Gunilla Schedin Tfn: 508 09 015 Tjänsteutlåtande Sid 1 (7) 2006-04-04 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Rättssäkerhet för personer med funktionshinder

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

Revisionsrapport Gemensamma nämnder

Revisionsrapport Gemensamma nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Gemensamma nämnder Skellefteå kommun Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer