Handlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-11-11. Handlingar"

Transkript

1 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013

2 Innehåll Innehåll Program Praktiska anvisningar Mötesregler Föredragningslista Röstlängd/Delegater Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret (6.1) Styrelsen... 6 (6.2) Fokusområden för styrelsens arbete... 7 (6.3) Medlemsutveckling (6.4) Årsmöte (6.5) Representation (6.6) Information till FSAstuds medlemmar (6.7) Lokal verksamhet (6.8) Utbildning Ekonomisk redovisning för räkenskapsåret Sakrevisionernas revisionsberättelse Motioner Propositioner (10.1) Proposition Verksamhetsplan för verksamhetsåret (10.2) Proposition Ekonomisk plan för budgetåret (10.3) Proposition FSAstuds visionsprogram Valberedningens förslag

3 1. Program Fredag 6 december 2013: Årsmöte Registrering och kaffe Årsmötets öppnande Lunch Årsmötesförhandlingarna återupptas Fika Föreläsning Våga se och möt mig! med Jenny Eriksson. Läs mer om Jenny på Årsmötet avslutas Middag och social aktivitet för tillträdande styrelse samt ordinarie ledamöter och presidium i den avgående styrelsen Lördag 7 december 2013: Överlämning och utbildning för den nya styrelsen 9.15 Återkoppling och mårunda 15 min 9.30 FSAstud - organisation och arbete Sofie Ivarsson Verksamhetsplanen 2014 Presentation och diskussion Fika Aktivitetsplan planering av verksamheten Lunch Överlämningstid Hemfärd för avgående styrelseledamöter Workshop: styrelsens gruppregler 45 minuter för nya styrelsen Fika Konstituerande styrelsemöte Avslutning och utvärdering Hemfärd 2. Praktiska anvisningar Plats Akademikerhuset, Planiavägen 13, Nacka. Årsmötets genomförande Årsmötet öppnas fredagen den 6 december kl Registrering sker fredagen den 6 december från kl Delegaterna måste vara närvarande under hela årsmötet, som beräknas pågå till kl den 6 december. Överlämningsdag och utbildning den 7 december Hela den tillträdande styrelsen, samt presidium och ordinarie ledamöter ur den avgående styrelsen, förväntas delta på överlämningsdagen och utbildningen den 7 december. Syftet med denna dag är att förbättra kunskapsöverföringen mellan avgående och tillträdande styrelse, och att stötta de nya ledamöterna i sitt uppdrag. 2

4 3. Mötesregler Valda delegater har Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt (en röst per delegat). Fullmaktsomröstningar är ej tillåtet. Årsmötets beslut fattas med acklamation (ja- och nejrop) eller om så begärts genom votering (räkning av rösterna). Se FSAstuds stadga 5. Vid personval skall omröstning vara sluten om de nominerades antal överstiger antalet poster som skall besättas. Om lika röstetal uppstår vid votering avgör lotten. Samtliga FSAstudmedlemmar har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt vid årsmötet. 4. Föredragningslista 1 Årsmötets öppnande 2 Årsmötets behöriga utlysande 3 Fastställande av röstlängd 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 5 Val av mötesfunktionärer a) Mötesordförande b) Mötessekreterare 6 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Styrelsens ekonomiska redovisning för räkenskapsåret Sakrevisorernas berättelse 9 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 10 Motioner 11 Propositioner a) Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2014 b) Ekonomisk plan för budgetåret 2014 c) FSAstuds visionsprogram 12 Val av ordförande för verksamhetsåret

5 13 Val av vice ordförande för verksamhetsåret Val av övriga ledamöter samt personliga suppleanter till dessa 15 Val av sakrevisorer för verksamhetsåret Val av valberedning för verksamhetsåret Val av nästkommande årsmötesort 18 Årsmötets avslutande 5. Röstlängd/Delegater Samtliga utbildningar har rätt att utse minst två (2) delegater. Utbildningar med fler än 50 medlemmar har rätt att utse ytterligare en (1) delegat per 50 medlemmar. Maxantal delegater per utbildningsort är 5 delegater. Utbildningsort Luleå Umeå Stockholm Örebro Norrköping Jönköping Namn Malin Boström Elina Firouzfar Ulrika Andén Anna Lundin vakant vakant vakant vakant Eleonor Hellsberg Joanna Nilsson Waligora vakant vakant Malin Lundborg Mathilda Johansson Linda Olsson Julia Hultman Mikael Gyllensvärd Ylva Hidefält vakant vakant vakant Oskar Dahl Jenny Larsson Sara Abrahamsson Sandra Andersson 4

6 Göteborg Lund Lina Klingberg Emmy Bergstedt vakant vakant Anna-Karin Eriksson Erika Storm Marie Krochmal vakant Övriga deltagare Styrelsen Ordförande Vice ordförande Luleå Umeå Stockholm Örebro Norrköping Jönköping Sofie Ivarsson Helena Isacson Åsa Diös Ellemo Sara Björkman Darlington Brumskine Frida Sten Miranda Ragnarsson Mathilda Elofsson Carina Ehn Michael Sahlin Helene Svejderud Mariama Jarju Karin Cider Göteborg Lund Sakrevisorer Valberedning FSAs kansli Rebecca Robé Ivarsson Ivana Masic Ann-Kristine Kristiansen Sanna Kristensen Adina Cederblad Karin Lind Karin Broberg 5

7 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 FSAstuds styrelse överlämnar följande rapport för verksamhetsåret (6.1) Styrelsen Styrelsen har bestått av följande ledamöter: Ordförande: Sofie Ivarsson Vice ordförande: Helena Isacson Ordinarie Suppleant Luleå Åsa Diös Ellemo Sara Björkman Umeå Darlington Brumskine Makda Yohannes (a) Stockholm Frida Sten Miranda Ragnarsson Örebro Mathilda Elofsson Carina Ehn Norrköping Michael Sahlin Helene Svejderud Jönköping Mariama Jarju Karin Cider Göteborg Therese Ivarsson Kristin Ajaxson (b) Lund Rebecca Robé Ivarsson Ivana Masic a) Makda Yohannes invald fr.o.m , Sara Forsgren suppleant fr.o.m t.o.m b) Kristin Ajaxson invald fr.o.m , Jonna Jonsson suppleant fr.o.m t.o.m Styrelsens sammansättning har förändrats under året på grund av flytt från utbildningsort och examen. Beslut om entledigande och fyllnadsval har tagits på styrelsens möte i enlighet med FSAstuds stadga FSAstuds styrelse har under verksamhetsåret sammanträtt åtta (8) gånger: Ett konstituerande möte hölls i samband med årsmötet Övriga fysiska möten skedde , , , samt på FSAs kansli i Nacka. Det förstnämnda mötet hölls i samband med styrelsens utbildningshelg och det sistnämnda mötet i samband med FSAstuds inspirationshelg. Utöver dessa fem (5) fysiska möten hölls tre (3) nätbaserade möten via Adobe Connect, dessa ägde rum , , och Arbetsutskottet Under verksamhetsåret 2013 har styrelsens arbetsutskott (AU) bestått av ordförande Sofie Ivarsson, vice ordförande Helena Isacson samt Mathilda Elofsson, ordinarie ledamot från Örebro. AU har under verksamhetsåret haft åtta (8) möten. Av dessa har tre hållits via telefon, två via Adobe Connect, två via , samt ett via en kombination av telefon och e- 6

8 mail. Under mötena har AU bland annat beslutat om inkomna äskningar om aktivitetsstöd från de lokala styrelserna, men även tagit andra beslut så som deltagande på Saco Studentråds medlemsråd samt fördelning av reservplatser till FSAstuds Inspirationshelg. AU fick även i uppdrag att ta fram ett förslag på en omarbetad verksamhetsplan för verksamhetsåret 2014, vilken presenterades på styrelsens möte Det slutgiltiga beslutet om verksamhetsplan för 2014 togs därefter av styrelsen. (6.2) Fokusområden för styrelsens arbete Styrelsens huvudsakliga arbete har under verksamhetsåret fokuserat på de fyra fokusområden som angetts i FSAstuds verksamhetsplan för Dessa områden var som följer: 1. En utbildning av hög kvalitet och en grundtrygghet under studietiden 2. En yrkesidentitet redan under studietiden 3. Ett ökat medlemsantal 4. En stark lokal verksamhet En utbildning av hög kvalitet och en grundtrygghet under studietiden Under verksamhetsåret har styrelsen kontinuerligt fört diskussioner och utbytt erfarenheter kring kvalité i utbildningen och studenternas situation. Fokus har legat på den verksamhetsförlagda utbildningen (VFUn). Under verksamhetsåret har de lokala styrelserna i varierande grad fört dialog med programansvarig på respektive ort, om studiesituationen i allmänhet och den verksamhetsförlagda utbildningen i synnerhet. Med stöd i den sammanställning rörande verksamhetsförlagd utbildning som framtagits av styrelsen verksamhetsåret 2012, har FSAstud påtalat möjliga förbättringsområden på respektive ort. Resultaten av sammanställningen har redovisats dels på FSAs utbildningskonferens i mars 2013, och dels lokalt på vissa orter. Exempelvis har Rebecca Robé Ivarsson, lokal ordförande i FSAstud Lund, presenterat sammanställningen på en utbildning för VFU-handledare på Lunds Universitet. I samband med utbildningskonferensen har FSAstud även bidragit med synpunkter på skriften Grundläggande kvalitet för VFU i arbetsterapeututbildningen, som gavs ut i FSAs förlag hösten Utöver detta arbete har FSAstuds styrelse arbetat aktivt för att föra arbetsterapeutstudenternas talan i de forum där FSAstud finns representerade, exempelvis Utbildnings- och Forskningsrådet och Saco studentråd. FSAstud har dessutom upprätthållit den internationella kontakten med FSAstuds systerorganisation Ergoterapistudentene i Norge. Efter interna diskussioner i styrelsen beslutades dock att lägga mindre fokus på de internationella kontakterna än som gjorts under tidigare år, då styrelsen ansett att medlemsnyttan av dessa kontakter varit osäker. Av denna anledning har ingen speciell ansvarig valts för den internationella kontakten, utan denna har skötts av presidiet, Sofie Ivarsson och Helena Isacson. En yrkesidentitet redan under studietiden Under verksamhetsåret 2013 har FSAstud fortsatt att verka för ett mentorskapsprogram för studenter. FSAstuds ordförande Sofie Ivarsson har lyft frågan i FSAs förbundsstyrelse, som i september beslutade att genomföra en första 7

9 pilotomgång av mentorskapsprogrammet under 2014, för att sedan utvärdera resultatet innan man beslutar om mentorskapsprogrammet ska bli en del av FSAs löpande verksamhet. FSAstud har även inkommit med feedback på den utredning om mentorskap som gjordes av FSAs kansli under våren Överlag visar frågan om mentorskapsprogram för studenter att FSAstuds möjligheter att påverka FSAs verksamhet är fortsatt goda. AT-forum skedde i Stockholm FSAstuds styrelse verkade under våren för att studenternas roll på At-forum skulle ökas, i syfte att stärka studenternas yrkesidentitet. Bland annat arrangerade FSAstuds styrelse en studentaktivitet på kvällen på At-forums första dag, då Lena Haglund bjöds in att föreläsa för studenterna om arbetsterapeuters nya arenor. Efter föreläsningen ordnades olika teambuilding-tävlingar innan studenterna gick ut och åt en gemensam middag. FSAstud lokalt förde dialog med programansvarig på respektive ort för att förmå lärosätet att betala inträdesavgiften till At-forum för en eller ett par studenter från orten. Resultatet av detta blev att fem lärosäten gick med på att betala deltagande för en eller flera studenter till At-forum. FSAs förbundsstyrelse stod dessutom för deltagande, resa och boende för ordinarie ledamöter i den centrala styrelsen i utbyte mot att man arrangerade en aktivitet för de deltagande studenterna. Detta medförde att man slog rekord i antalet studenter som deltog på At-forum. Sommaren 2013 deltog FSAstuds ordförande på Almedalsveckan på Gotland för FSAstuds räkning. Förutom att delta på Saco studentråds evenemang och diskutera studiesociala frågor, verkade Sofie för att lyfta frågan om arbetsterapi i skolan. Genom att delta på seminarier och mingel och lyfta frågor om arbetsterapeuters kompetens och roll i skolan bidrog hon till att sprida information om arbetsterapi och stärka arbetsterapeuters och arbetsterapeutstudenters yrkesidentitet. Målet med FSAstuds deltagande på Almedalsveckan var också att tydliggöra för FSAs förbundsstyrelse vikten av att finnas på plats på Almedalen och att studenter bör ges en större roll i det politiska påverkansarbetet i framtiden. Deltagandet på Almedalsveckan var mycket lyckat och styrelsen ser gärna att det upprepas igen i framtiden. Genom deltagandet på Almedalsveckan och Saco studentråds aktiviteter under året har kontakt med representanter för studentsektionerna på flera andra Sacoförbund upprättats på central nivå. Samtidigt har de lokala styrelserna uppmuntrats att samverka med andra för professionen relevanta studentorganisationer och förbund på utbildningsorten. Ett ökat medlemsantal Medlemsantalet i FSAstud har ökat under verksamhetsåret. Styrelsen har arbetat för att utveckla rekryteringsarbetet och verka för ett ökat medlemsantal. Presentation och analys av medlemsstatistik har varit en stående punkt på dagordningen på styrelsens möten. I september genomfördes dessutom en utbildning i rekrytering för de lokala styrelserna. För mer information om rekryteringsutbildningen samt om medlemsutvecklingen under verksamhetsåret 2013, se avsnitt (6.3) Medlemsutveckling. Ett fokus för styrelsen under verksamhetsåret har varit att utveckla FSAstuds användande av olika informationskanaler, för att främja rekryteringen av nya 8

10 medlemmar. Tid har avsatts under styrelsens möten för att diskutera vilka kanaler som används i dagsläget samt var utrymme finns för förbättringar. För att arbeta vidare med frågan om informationskanaler tillsatte styrelsen en arbetsgrupp för informationskanaler och sociala medier, vilken har haft förslagsrätt men ej beslutanderätt. Besluten har tagits av FSAstuds styrelse. Se nedan för mer information om arbetsgruppens arbete. En stark lokal verksamhet FSAstuds styrelse har under verksamhetsåret kontinuerligt utbytt erfarenheter kring möjligheter och utmaningar i det lokala arbetet. För att underlätta informationsutbytet mellan olika orter mellan de ordinarie styrelsemötena skapades ett antal gemensamma dokument i FSAstuds Dropbox, där alla lokala styrelser uppmuntrats att gå in och dela med sig av tips på föreläsare och rapporter från lokala aktiviteter. Styrelsen inrättade också ett fadderortsprogram, där olika orter parades ihop utifrån lokala förutsättningar och behov och uppmuntrades att föra regelbunden kontakt mellan styrelsemöten. Styrelsen har också avsatt tid för diskussion om hur de lokala styrelserna kan involveras i den centrala styrelsens arbete. Bland annat har man rekommenderat att ledamöter i den centrala styrelsen vidarebefordrar dagordning inför styrelsens möten till de lokala styrelserna, för att inhämta lokala synpunkter. Under höstterminen har dessutom styrelsens arbetsutskott tagit fram nya rutiner för styrelsens remishantering, i syfte att underlätta för FSAstud lokalt att inkomma med synpunkter på de remisser som skickas till FSAstud. Styrelsen har möjlighet att inom sig utse arbetsgrupper och ansvariga för delar av styrelsens verksamhet. Det arbete som gjorts i arbetsgruppen samt inom ramen för respektive ansvarsområde beskrivs nedan. Arbetsgruppen för informationskanaler och sociala medier Under verksamhetsåret 2013 har arbetsgruppen för informationskanaler och sociala medier, bestående av styrelseledamöter från orterna Norrköping, Luleå och Lund, arbetat med frågeställningen om hur FSAstuds lokala styrelser kan utveckla sitt användande av olika informationskanaler. FSAstuds styrelse valde att arbeta med denna fråga eftersom lokal marknadsföring och informationsspridning är centralt för lyckad medlemsrekrytering. Arbetsgruppen skapades på styrelsens möte i januari 2013, och en plan fastställdes för gruppens arbete. Målet var bland annat att öka de lokala styrelsernas kunskaper och medvetenhet om PR och informationsspridning. Arbetsgruppen behövde först få en överblick över vad de lokala styrelserna använder för informationskanaler vid exempelvis rekrytering, information till studenter och lärare, och så vidare. Arbetsgruppen skickade ut en enkätundersökning till de lokala styrelserna, och resultaten av undersökningen redovisades på FSAstuds centrala styrelsemöte Arbetsgruppen tog även del av besöksstatistik för FSAstuds centrala facebooksida och FSAstuds sidor på Därefter tog arbetsgruppen i samarbete med studentombudsmannen fram ett en folder med information, riktlinjer och diskussionsunderlag för hur sociala medier & infokanaler kan användas i de lokala styrelsernas arbete. Foldern trycktes upp och distribuerades av kansliet till 9

11 de lokala styrelserna. Förhoppningen är att denna folder ska underlätta de lokala styrelsernas arbete i framtiden. Utöver ordinarie styrelsemöten har arbetsgruppen haft möten tre gånger via Skype. Innan verksamhetsårets slut planerar arbetsgruppen ett ytterligare möte via Skype, för att följa upp statistiken som samlades in under våren Kontaktperson till Saco Studentråd Under verksamhetsåret 2013 har Frida Sten varit FSAstuds kontaktperson till Saco Studentråd. Även FSAstuds ordförande och studentombudsmannen har erhållit den information som Saco Studentråd skickat ut genom en mailinglista. FSAstud har funnits representerade med 1-2 deltagare på samtliga medlemsråd och förbundskonferenser. Saco och Saco Studentråd var aktiva under Pridefestivalen i Stockholm och hade ett tält på festivalområdet där samtliga förbund fick delta om så önskades. Carina Ehn och Frida Sten från FSAstuds styrelse, samt studentombudsman Karin Broberg var på plats och stod i tältet med vårt förbundsmaterial. FSAstud deltog även tillsammans med Saco i Prideparaden, där medlemmar från FSA och FSAstud gick med och höll i en stor banderoll med vår förbudslogga. FSAstuds deltagande på Stockholm Pride togs emot mycket positivt av medlemmarna. FSAstuds ordförande har även deltagit på de ordförandenätverk Saco Studentråd anordnat. Kvar på verksamhetsåret är Saco studentråds årliga kongress samt Saco Studentmässa. Vid båda dessa två tillfällen planerar FSAstud att närvara. Kontaktperson och samordnare mot Tidskriften Arbetsterapeuten FSAstud har under verksamhetsåret 2013 ansvarat för en artikel i varje nummer av Tidskriften Arbetsterapeuten (TA). Kontaktperson från FSAstud gentemot TA har varit Åsa Diös Ellemo. Ansvaret för de olika numren av TA har som föregående år delats upp mellan studieorterna, detta har fungerat bra även i år. Vid tillfällen då någon studieort haft svårt att få fram artikel har andra orter hjälpt till. Vi har inte följt temat i TA fullt ut vilket heller inte varit något krav från redaktören. För att få in fler studentartiklar till TA uppmanades de lokala styrelserna i början av året att uppmuntra studenterna på studieorterna till att skriva, detta skedde via affischering på lokala anslagstavlor. FSA har under året fått en vikarierande redaktör som heter Katja Alexanderson. I första numret av TA presenterades bl.a. FSAstuds nya styrelse i bild och tre av styrelsemedlemmarna fick berätta om sitt engagemang i FSAstud och sin utbildning. I TA nummer fyra bidrog FSAstud Stockholm med en students tankar kring ATforum, och FSAstud Umeå med en krönika om vägen till arbetsterapeututbildningen. I TA nummer sex, med tema ADHD, bidrog FSAstud Luleå med en artikel som handlar om upplevelsen av att få diagnosen ADHD som vuxen. Under verksamhetsåret har FSAstud dessutom skrivit tre artiklar om arbetsterapi i andra länder. En av dessa handlade om utbyte med Jordanien där vi fick ta del av arbetsterapiutbildningen på the University of Jordan. I artikeln från FSAstud Lund beskrevs hur arbetsterapistudenterna i Jordanien arbetade med kampanjer för att 10

12 marknadsföra yrkeskåren gentemot allmänheten. En student från Jönköping berättade om sin uppväxt i bl.a. Moçambique, och beskrev hur hon som arbetsterapeutstudent besökte sitt hemland och såg svårigheter för funktionshindrade ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv. FSAstud Linköping bidrog med en artikel om utbytesstudier med Kenya. Utbytesstudenterna upplevde stora skillnader mellan Kenya och Sverige såsom sjukvården, kulturen och ekonomin. Utbytet gav även bredare kunskap om betydelsen av att veta vad andra professioner arbetar med. Temat för TA nummer sju är nytänkande, och i detta nummer kommer FSAstuds ordförande Sofie Ivarsson att skriva en artikel om FSAstuds deltagande i Almedalen. I TA nummer åtta är temat hälsofrämjande arbete vilket även blir temat för artikeln från FSAstud. Från föregående år fanns önskemål från redaktionen om fler och bättre bilder från oss studenter till artiklarna, vilket årets skribenter tagit fasta på och till varje artikel har funnits åtminstone en bild. FSAstuds representant i Utbildnings- och forskningsrådet (UoF-rådet) Under verksamhetsåret 2013 har FSAstud representerats i Utbildnings- och forskningsrådet (UoF-rådet) genom Göteborgs representant Therese Ivarsson med stöttning av Umeås representant Darlington Brumskine. UoF-rådet har haft fyra möten varav två har varit fysiska möten i Nacka, ett internetbaserat via Adobe Connect samt ett telefonmöte. FSAstuds representant har närvarat vid ett fysiskt möte och ett telefonmöte. Tyvärr på grund av sjukdom kunde FSAstuds representant ej närvara vid ett internetbaserat möte via Adobe Connect i april och ett fysiskt möte i Nacka i maj. Representanten har då tagit del av protokoll och minnesanteckningar för att fortsatt fungera som länk mellan UoF-rådet till FSAstud. UoF-rådet har sammankallat till en videokonferens i november mellan flera lärosäten samt två professorer för att diskutera flera uppkomna frågor bland annat frågor kring relationen arbetsterapi - medicinsk vetenskap och arbetsterapi - aktivitetsvetenskap. FSAstuds representant Therese har för avsikt att närvara på denna konferens. Ytterligare ett möte för Utbildnings- och forskningsrådet är planerat under hösten, samma datum som FSAstud har styrelsemöte i december. Detta medför att FSAstuds representant får svårt att närvara. FSAstuds representant har fungerat som en länk mellan FSAstud och FSA. Therese och Darlington har tagit del av dokument inför och efter möten. Representanten har muntligt framfört FSAstuds åsikter i utbildningsfrågor. Arbetet i FSAstuds centrala styrelse har presenterats för UoF-rådet. På möten under året har det diskuterats kring huruvida Arbetsterapeututbildningen är lämplig och möjlig att genomföras helt och hållet på distans, då har studenternas perspektiv varit särskilt intressant och FSAstud kunnat bidra med detta. FSAstud har fått information om vad som sker inom forskning på de olika utbildningsorterna och UoF-rådet har fått en input vad gäller studentperspektivet via FSAstuds representant i diskussioner och frågor. Det är en god och ömsesidig relation, vi ser att detta samarbete bör bibehållas. FSAstud får mycket utrymme till att påverka i utbildningsfrågor och UoF är ett ypperligt forum för detta. 11

13 (6.3) Medlemsutveckling Vid samtliga mätperioder under 2013 har det totala antalet studentmedlemmar överstigit föregående års siffror. Detta förtydligas i tabellen nedan. Medlemsutveckling under 2012 Medlemsutveckling under 2013 Antal* Antal* (*=studentmedlemmar inkl. utexaminerade som ej omregistrerat sig till yrkesverksamma medlemmar) Under våren 2013 besökte studentombudsman Karin Broberg de sex utbildningsorter som har intag på vårterminen. Under höstterminen besöktes samtliga åtta utbildningsorter. Vid besöken informerade Karin, tillsammans med respektive lokal styrelse, om FSA, FSAstud och förtjänsterna av såväl ett medlemskap som engagemang i FSA. Resultatet av rekryteringen har överlag varit positivt, med vissa variationer mellan utbildningsorterna. Avgörande för rekryteringen har framförallt varit tidpunkten för T1infon. Ur rekryteringssynpunkt har de informationspass som har schemalagts inom ramen för den ordinarie undervisningen varit mest framgångsrika. Vid behov har FSAstud lokalt genomfört kompletterande och i flera fall väldigt lyckade rekryteringsinsatser senare under terminen. Studentombudsmannen har under året kontinuerligt informerat den centrala styrelsen om rekryteringsläget vid respektive utbildningsort, detta har legat som en fast punkt på dagordningen under styrelsens möten. Under FSAstuds utbildningshelg i januari fick den centrala styrelsen även en utbildning i retorik av retorikkonsulten Johan Kovaniemi, med specifikt fokus på hur man rekryterar medlemmar på ett effektivt och övertygande sätt. Ett av FSAstuds fokusområden för verksamhetsåret 2013 var ett ökat medlemsantal, och under året diskuterade FSAstuds centrala styrelse kontinuerligt olika sätt att stötta och utveckla de lokala styrelsernas arbete med medlemsrekrytering. Som ett led i detta arbete anordnades en rekryteringsutbildning via Adobe Connect En inbjudan till utbildningen skickades via mejl till samtliga aktiva i de olika lokala styrelserna samt den centrala styrelsen. Totalt deltog 7 personer, som tillsammans representerade 3 orter. Deltagarna välkomnades av FSAstuds vice ordförande Helena Isacson, och utbildningen hölls av studentombudsmannen. Deltagarna fick information om medlemsförmåner, nyttiga argument och strategier för lokal rekrytering, samt tips om hur man håller en lyckad klasspresentation. Trots ett ganska lågt deltagande upplevde styrelsen utbildningen som lyckad och rekommenderar att konceptet utvecklas vidare under nästkommande verksamhetsår. 12

14 (6.4) Årsmöte FSAstuds årsmöte 2012 var förlagt till Akademikerhuset, Nacka. På årsmötet behandlades stadgeenligt styrelsens propositioner verksamhetsplan och ekonomisk plan för verksamhetsåret Vid mötet behandlades även en proposition gällande uppdatering av FSAstuds stadga, samt en proposition gällande nästkommande års verksamhetsplan. Samtliga propositioner bifölls. Inga motioner hade inkommit. (6.5) Representation Sofie Ivarsson har representerat FSAstud i FSAs förbundsstyrelse. Therese Ivarsson, med stöd av Darlington Brumskine, har representerat FSAstud i utbildnings- och forskningsrådet. Frida Sten, Sofie Ivarsson och Helena Isacson har vid olika tillfällen representerat FSAstud under sammankomster kopplade till Saco Studentråd, däribland ordförandenätverk, medlemsråd och förbundskonferenser. (6.6) Information till FSAstuds medlemmar Information till medlemmar om FSA och FSAstud har under året spridits muntligt av styrelseledamöter. Anslagstavlor har även använts, liksom STUDinfo som affischeras i slutet av terminen på anslagstavlorna. De lokala styrelserna har i varierad grad även publicerat information på lärosätets lärplattform. FSAstud har även publicerat relevant information om verksamheten och kommande aktiviteter på FSAstuds centrala facebooksida, samt i respektive utbildningsorts lokala facebookgrupper. Under hela året har FSAstud arbetat aktivt för att fler medlemmar skulle följa FSAstuds centrala facebooksida, och i september nådde FSAstud för första gången 300 gillare. FSAstud har också spridit information via Tidskriften Arbetsterapeuten. Under våren 2013 designades och beställdes nya T-shirts för FSAstud, FSAstuds styrelse deltog i denna process och beslutade vad som skulle stå på tröjorna. De lokala och centrala representanterna har i olika sammanhang haft på sig FSAstud t- shirten för att synliggöra FSAstud. I september skickade FSAstud ut ett digitalt nyhetsbrev till samtliga studentmedlemmar. I nyhetsbrevet marknadsfördes bland annat inspirationshelgen och FSAstuds årsmöte. Samtliga studentmedlemmar fick även en digital kallelse till FSAstuds årsmöte. Under verksamhetsåret har FSAstud även löpande publicerat relevant information om styrelsearbetet och kommande evenemang på På FSAs webbplats har det också funnits telefonnummer och e-postadresser till FSAstuds styrelse för att 13

15 medlemmarna lätt skall kunna nå de förtroendevalda. Under styrelsens utbildningshelg fick den centrala styrelsen en webbutbildning av FSAs kommunikatör, Gelinda Jonasson. Samtliga lokala styrelser ansvarade under året för att själva uppdatera innehållet på sina lokala sidor. För det interna styrelsearbetet har styrelsen använt sig av gemensamma mappar i webbverktyget Dropbox. I den centrala styrelens Dropbox återfinns således det material som har relevans för FSAstuds interna arbete. Styrelsens internkommunikation har skett genom , Skype och Adobe Connect. Den centrala styrelsen har under verksamhetsåret kompletterat de ordinarie styrelsemötena med tre nätbaserade möten via Adobe Connect. Vid dessa möten avhandlades i huvudsak rapportpunkter. Styrelsen avsikt med dessa möten var att skapa mer tid för diskussioner och praktiskt arbete i samband med fysiska möten. (6.7) Lokal verksamhet En förutsättning för en fungerande studentverksamhet som bedrivs i medlemmarnas intresse och som verkar för förbättringar för arbetsterapeutstuderande i hela landet är en fungerande lokal verksamhet med aktiva, engagerade medlemmar med en vilja att förändra. Under året har de lokala styrelserna i olika aktivitetsgrad: - genomfört aktiviteter för styrelsen och för övriga medlemmar - värvat medlemmar och representanter från varje termin - samverkat med och deltagit i kretsens arbete - samverkat med lärare samt arbetat för ett utökat kontaktnät bland lärosätets anställda - medverkat på evenemang i samarbete med andra Under året har den ordinarie ledamoten samt suppleanten varit länken mellan den lokala och den centrala styrelsen. På så sätt blir informationsvägen kort mellan den enskilde medlemmen och den centrala styrelsen. Strukturen gör det också enkelt att lyfta upp frågor som väckts på den egna orten. FSAstuds lokala styrelser har stor självständighet att lägga upp arbetet utifrån sina egna mål och förutsättningar. Det lokala upplägget skiljer sig därför från ort till ort. Nedan följer varje enskild utbildningsorts verksamhetsberättelse. FSAstud Luleå Under slutet av höstterminen 2012 arbetade lokala styrelsen i Luleå arbetat med att rekrytera medlemmar till ett mer aktivt medlemskap i FSAstud. Vi bjöd våra nya studenter på fika efter T1-informationen i januari. Vi har även haft glöggfika för de studenter som går i T1, T3 samt T5. Under vårterminen 2013 har FSAstud Luleå bjudit studenterna i termin 2 och 4 på sopplunch under inneveckorna. Vidare har vi haft en föreläsning för samtliga studenter och lärare på utbildningen av Stefan Balogh, han föreläste om arbetsterapi och sexualitet via Adobe Connect. 14

16 FSAstud Luleå hade en rosceremoni och bidrog med tilltugg vid champagnefrukosten för de studenter som blir färdiga med sina studier vid Luleå Tekniska Universitet våren FSAstud Luleå har även tackat av 3 aktiva medlemmar i styrelsen med var sin bok från FSAs förlag. Den lokala styrelsen i Luleå hade under året möten en gång i månaden då vi träffades via Adobe Connect och planerade vår verksamhet. Till dessa möten var alla FSAstud medlemmar välkomna att delta och bidra med åsikter och idéer för att förgylla studietiden i Luleå. Under höstterminen kommer vi att arbeta med att få fler studenter att bli medlemmar i FSAstud och även att få fler aktiva medlemmar i vår lokala styrelse. Vi inledde denna höst med att bjuda våra nya studenter på fika efter T1-informationen. Vårt mål är att studenter från varje termin ska vara aktiva i FSAstud Luleå och hoppas att detta uppfylls under höstterminen 2013 och våren Vi planerar även att hyra in två föreläsare under hösten; en arbetsterapeut från rättspsykiatrin samt en arbetsterapeut som jobbar inom skolvärlden. FSAstud Umeå FSAstud Umeå har som tradition att välkomna T1orna i början av terminen. Tillsammas med studentombudsmannen deltog vi på T1info den 31 januari, och informerade om FSA och FSAstud. Utöver det hade vi en välkomstmiddag med alla T1or och för de nya som var intresserade av att engagera sig i den lokala styrelsen. Under vårterminens gång arbetade FSAstud Umeå för att rekrytera nya medlemmar till FSA. Den 29 maj hade FSAstud Umeå en rosceremoni, där vi tackade av våra T6- studenter samt aktiva medlemmar från FSAstud med en dikt och presenter som tack för det jobb de har genomfört. Vi ordnade dessutom en föreläsning om stress av en föreläsare från RSMH Umeå, denna riktade sig speciellt till T6, alla i klassen var inte närvarande men de som deltog var tacksamma och nöjda. Sara Forsgren, suppleant i centrala styrelsen, och Anette Aronsgård, kassör i den lokala styrelsen, tog examen och avslutade sitt arbete i den lokala styrelsen i juni. Istället tog vice ordförande Jannike Tjärnlund över som nya kassör och Makda Yohannes tog över som suppleant i den centrala styrelsen och lokal postmottagare. Vi började hösten 2013 med att välkomna T1orna på T1info. Vi bjöd sedan alla T1- studenter till en välkomstmiddag där vi serverade hamburgare. Den lokala FSAstuds styrelsen bestod i slutet av verksamhetsåret 2013 av 13 medlemmar (Darlington Brumskine, Makda Yohannes, Frida Bergman, Jannike Tjärnlund, Omar Jamal, Marlene Kanyamuneza, Emelie Enström, Frida Mikkelsen, Markus Junes, Emma Appelvik, Emma Ericsson, Christian Andersson och Benjamin Tornblad) med minst en representant från varje klass som är en länk mellan styrelsen och klassen. Styrelsen leds av: Ordförande Frida Bergman: Har det yttersta ansvaret för den lokala styrelsen Vice ordförande Jannike Tjärnlund: Samarbetar och stöttar ordförande samt tar dennes roll om ordinarie ordförande har förhinder 15

17 Ordinarie ledamot i FSAstuds centrala styrelse Darlington Brumskine: Länk mellan FSAstuds centrala styrelse och den lokala styrelsen Suppleant i FSAstuds centrala styrelse Makda Yohannes: Samarbetar och stöttar ordinarie ledamot, samt tar dennes roll vid förhinder. I slutet av höstterminen planerar vi att anordna olika aktiviteter för att öka gemenskapen mellan terminerna. Några förslag som har diskuterats är: glöggkväll, vollyboll-turnering mellan alla terminer, en gemensam sittning för alla terminer, samt en tacksittning för T6. Att återigen bjuda in en föreläsare som kan föreläsa om stress har också diskuterats. FSAstud Göteborg FSAstuds lokala verksamhet i Göteborg startade upp en helt ny styrelse efter inspirationshelgen 2012 och har varit aktiva under året. I början satte sig de nya styrelsemedlemmarna in i verksamheten och började strukturera upp och planera styrelsearbetet. Den uppstartade styrelsen bestod av ordförande Therese Ivarsson, vice ordförande Jonna Jonsson, informatör Emmy Bergstedt och kassör Eleanor Davies. Vid terminsstart kunde inte någon i lokala styrelsen medverka under T1-infon, som då fick skötas av FSAs studentombudsman. Under våren satsades det mycket på rekrytering och en rolig aktivitet med grillning anordnades bland annat för att få fler aktiva medlemmar. Denna grillning fick på grund av väderlek fick bytas ut till en middag med barrunda istället. Detta blev mycket lyckat och 4 nya studenter rekryterades till styrelsen. Viss ruljangs skedde i styrelsen då några få hoppar av och fler tillkommer. Styrelsen består i skivandets stund av ordförande Therese Ivarsson, vice ordförande Lina Klingberg, kretsrepresentant Alexandra Odersjö, informatör Emmy Bergstedt, kassör Eleanor Davies samt styrelsemedlemmar Kristin Ajaxson och Annelie Svensson. I april hade Göteborgs styrelse ordinarie ledamot på plats på AT-forum. Vid terminsslut i juni anordnade styrelsen en traditionsenlig rosceremoni för studenterna som tog examen med ett mycket fint och lyckat resultat. Efter sommaren sattes det lokala styrelsearbetet igång redan i augusti. Under T1- infon HT13 deltog ordförande Therese och vice ordförande Lina tillsammans med FSAs studentombudsman, då studenterna fick sedvanlig information om FSA och FSAstud. Det resulterade i mycket bra rekrytering och intresse för den lokala styrelsen. Ett bra styrelsearbete har kommit igång i form av möten varje vecka fast dag och nu fast lokal. Detta har visat sig vara bra då det blir lättare att komma ihåg och få in en bra rutin. Skype-möten har introducerats i styrelsearbetet vid behov, detta har fungerat mycket bra. Styrelsen har visat engagemang och anordnat aktiviteter, framarbetat ett lokalt Nyhetsbrev för att på ett lätt och kontinuerligt sätt nå ut med information till lokala medlemmar. Vidare har arbetet kretsat kring diskussioner om information och förändringar kring utbildningen som utrapporterats till medlemmarna på orten. Detta har varit uppskattat och lett till diskussion. Ett lokalt kalendarium är dessutom utformat för att styrelsearbetet ska fortlöpa smidigt och det ska var lätt att hålla reda på relevanta datum. Styrelsen har även aktivt arbetat för möjligheten att få delta på mässor då de förstått att arbetsterapeutstudenter ej är 16

18 representerade på någon mässa för ungdomar i Göteborg. Under hösten söker styrelsen en intressant föreläsare till medlemmarna på orten. Nästkommande år och framöver kommer ingen intagning av studenter ske på vårterminen till Arbetsterapeutprogrammet vid Göteborgs universitet, detta påverkar även FSAstud Göteborgs arbete då T1or endast kommer intas på höstterminen. FSAstud Jönköping Jönköpings lokala styrelse har under verksamhetsåret 2013 bestått av Mariama Jarju som varit ordinarie ledamot i centrala styrelsen, Karin Cider som varit suppleant i den centrala styrelsen, Emelie Viktorsson, Silje Hammarlund och Julia Gillén. Under vårterminen var Emelie Viktorsson lokal ordförande, och efter hennes examen i juni togs posten som lokal ordförande över av Mariama Jarju. Under vårterminen hade FSAstud Jönköping möte ungefär en gång i månaden på skolan. På vårterminens första möte bjöds programansvarig Ann Johansson in att delta. Samtliga terminer var representerade av studenter som gav sin syn på utbildningens upplägg och kurser. I maj anordnade den lokala styrelsen en föreläsning med arbetsterapeuten och sexologen Stefan Balogh, som pratade om ämnet arbetsterapi och sexualitet. Föreläsningen var ett samarbete mellan Hälsohögskolan, som betalade föreläsarens arvode, och FSAstud, som stod för resorna till och från Jönköping. Föreläsningen var lyckad och ett stort antal studenter deltog. I samband med detta försökte den lokala styrelsen även marknadsföra FSAstud och uppmuntra fler att engagera sig i den lokala styrelsen. FSAstud Jönköping har även deltagit på möten med FSAs Jönköpingskrets för att ta del av den lokala utvecklingen i Jönköping. Vi har också skrivit en artikel för Tidskriften Arbetsterapeuten som publicerats i TA nummer 3. I slutet av terminen anordnades den sedvanliga rosceremonin för T6-studenterna. Styrelsen delade ut rosor och dikter till studenterna som tagit examen vilket var mycket uppskattat. Höstterminen inleddes med T1 info där den lokala styrelsen deltog tillsammans med Karin Broberg, FSAs studentombudsman. Många studenter deltog och det var stort intresse bland de nya studenterna för att delta på inspirationshelgen. Inga större aktiviteter planeras under höstterminen. I samband med arbetsterapins dag i oktober planerar en person ur den lokala styrelsen att marknadsföra arbetsterapi genom att dela ut material i Jönköpings centrum. Efter sommaren har inga lokala möten ägt rum då flera av medlemmarna i den lokala styrelsen antingen tagit examen eller valt att sluta engagera sig, och övriga har studieuppehåll från utbildningen. Under den tid som är kvar på verksamhetsåret 2013 kommer fokus att ligga på att rekrytera nya engagerade till den lokala styrelsen, till exempel i samband med inspirationshelgen och årsmötet. Förhoppningen är att få in flera nya engagerade från T1, och kontakt med dem kommer att tas upp för att starta den lokala verksamheten på nytt. 17

19 FSAstud Norrköping Under våren 2013 har FSAstud Norrköping arbetat med rekrytering som fokusområde, främst från T1 och T2. Vilket har resulterat i en ny aktiv medlem från T1 till den lokala styrelsen. Vi hade även en kickoff i januari och gick till Hugo i Norrköping, där vi åt god mat och spelade musikquiz, för att lära känna varandra och öka gemenskapen mellan de aktiva medlemmarna i styrelsen. Vi hade en eftermiddagsföreläsning i samarbete med Terry Lönn i april, vilken gav en inblick i patientperspektivet och mötet med arbetsterapeuter både i utlandet och i Sverige. Föreläsningen lockade studenter från alla terminer och en del lärare på arbetsterapeutprogrammet. Under föreläsningen delade programansvarig Kristin Alfredsson Ågren ut priset Årets Arbetsterapeutstudent till Elin Walsh. Då Elin varit mycket engagerad i FSAstud Norrköpings arbete blev vi mycket glada för hennes skull. I slutet av april skedde ett postbyte i den lokala styrelsen. Under vårterminen har FSAstud Norrköping försökt att synas mer genom att sitta och promota FSAstud vid lunchtid vid entrén till Campus. Detta för att öka vetskapen om vad FSA är samt vad studenterna får för nytta av medlemskap. I slutet av maj hade vi vår årliga lunch vid strömmen med T1 och T2. Detta var mycket uppskattat och ökade intresset för FSA hos flera av studenterna som kom. Vi avslutade vårterminen med rosceremonin och tacka av för T6:orna och de aktiva medlemmarna som avgick. Under hösten 2013 har FSAstud Norrköping fortsatt arbetat med att rekrytera fler medlemmar, främst i T1 och T2, vilket har resulterat i två aktiva medlemmar från T2 till den lokala styrelsen. Vi hade även en kickoff i augusti och gick till Hugo i Norrköping, där vi åt god mat och spelade musikquiz, för att lära känna varandra och öka gemenskapen mellan de aktiva medlemmarna i styrelsen. Vi har i samarbete med ansvarig lärare för arbetsterapins dag planerat inför arbetsterapins dag den 17 oktober. FSAstud Norrköping planerar att stå vid Hjälpmedelsboden och i entrén på Vrinnevisjukhuset i Norrköping, där vi kommer att ge ut foldrar och öka medvetenhet om arbetsterapi. FSAstud har varit i kontakt med Norrköpings kommun och hoppas på att få besök av politiker. Efteråt, för dem som vill, kommer FSAstud Norrköping gå gemensamt till Hjälpmedelsboden för ett besök och titta på deras utbud. Under höstterminen kommer sedan fem kandidater åka med ordinarie ledamot Michael Sahlin och suppleant Helene Svejderud, upp till Stockholm för inspirationshelg. FSAstud kommer att avsluta terminen med vår årliga jultallrik i samarbete med AT-sektionen och vårt festeri Latex den 4 december. Avslutningsvis kommer även FSAstud Norrköping vara med och tacka av för T6orna och de aktiva medlemmarna som avgår med rosceremoni. FSAstud Lund Ordförande i Lunds lokala styrelse har under vårterminen varit Rebecca Robé Ivarsson som också varit representant för Lund i den centrala styrelsen. Ivana Masic har varit suppleant i den centrala styrelsen. Efter att Rebecca tog examen i juni har 18

20 Ivana tagit över ordföranderollen i den lokala styrelsen. Den lokala styrelsen har under verksamhetsåret bestått av omkring 10 personer. Karin Broberg, FSAs studentombudsman, anordnade tillsammans med den lokala styrelsen T1infon i Lund i början av vårterminen. Därefter organiserades en frukost för T1-studenterna, och vid detta tillfälle bjöds fyra yrkesverksamma arbetsterapeuter in för att berätta lite hur det är att vara egen företagare, att arbeta inom Försäkringskassan och liknande. FSAstud Lund har under året jobbat intensivt med att bygga upp den lokala styrelsen och inte minst sammanhållningen i gruppen. Styrelsen har haft en tacokväll för att glädjas åt de gemensamma insatserna, och en gemensam middag på en restaurang. Under vårterminen bjöd den lokala styrelsen in FSAstudmedlemmar att gemensamt gå på en föreställning av "Gökboet" på Moomsteatern i Malmö, med efterföljande diskussion om psykisk ohälsa. Detta var ett väldigt uppskattat event. Ytterligare har vi haft en pubkväll och en afterwork för att rekrytera mer nya FSAstud medlemmar och nya ledamöter till den lokala styrelsen. FSAstud Lund har haft fysiska styrelsemöten inför de olika aktiviteterna, men också kompletterat med nätbaserade möten med god uppslutning. Styrelsen har även annonserat och marknadsfört event via studenternas studentmejl, på egengjorda affischer samt i den lokala facebookgruppen, och även börjat arbeta mer med den lokala hemsidan på Höstterminen började vi med T1-info, och i november planeras en aktivitet för medlemmar med marshmallows-tävling. Styrelsen har fört dialog med programansvarig i Lund om VFU, och Rebecca Robé Ivarsson har presenterat den sammanställning om VFU som FSAstud gjorde 2012 på VFU-handledarnas utbildning. Vi har under året förbättrat kontakten med programansvarig på lärosätet. I samband med arbetsterapins dag kommer FSAstud Lund att går runt på stan och berätta/ dela ut information om vad arbetsterapi och Jämlik Arbetsterapi är samt bjuda allmänheten på olika godisar och frukt. Det som planeras under höstterminen är studiebesök på Hälsoträdgården i Torup. Sist men inte minst ska den lokala styrelsen anordna det sedvanliga julmysevent på lärosätet och genomföra en avtackning av T6 med rosor. För den tiden som återstår på verksamhetsåret 2013 har den FSAstud Lund beslutat sig för att lägga energi på rekrytering av medlemmar. FSAstud Stockholm Första delen av detta verksamhetsår inledde FSAstud Stockholm med en avtackning av T6orna. Denna genomfördes genom en rosceremoni och FSAstud passade på att önska dem lycka till i arbetslivet. Vi gav då även Adina och Anki varsin present i form av en portabel radio som tack för deras stora engagemang i FSAstuds styrelse under deras studietid. Därefter hade vi T1info. Tillsammans med studentombudsman Karin Broberg gick vi in till de nya studenterna och berättade om FSAstud. Under terminen anordnade FSAstud Stockholm också en gästföreläsning med tema arbetsterapi inom psykiatrin. Föreläsningen hölls av en före detta arbetsterapeutstudent som studerat på Karolinska Institutet och nu arbetar inom 19

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 2: Verksamhetsberättelse april 2012 mars 2013 Innehåll Synopsis av verksamhetsberättelsen... 3 Om verksamhetsberättelsen... 4 Sammanfattning av året... 5 Fokusfråga

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Verksamhetsberättelse 2013-2014 Förord Utrikespolitiska föreningens i Uppsalas verksamhetsår 2013 2014 har varit väldigt lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer,

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Handlingarna SM 1 2013/2014

Handlingarna SM 1 2013/2014 Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 Styrelsen 2013/2014 2013-09-23 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: måndagen den 30

Läs mer

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande Dagordning Medlemsmöte 11/12-2012 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 2 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Föredragningslista (punkt 2, bilaga 13:1)...3 Föreningsförändringar (punkt 6 a, bilaga 13:2)...5 Representation (punkt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981 ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30 Org.nummer: 802011-9981 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 Året som gått... 1 Investeringar... 1 Medlemssystem... 1 Fakultetsbidraget... 2 Arvodering...

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala Möteshandlingar Ung Pirats förbundskongress 2012 23-25 mars i Uppsala Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förslag på dagordning till förbundskongressen...3 Praktisk information... 5 Hitta till

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

VIKTIGA PAPPER - RÅM 14 1

VIKTIGA PAPPER - RÅM 14 1 VIKTIGA PAPPER - RÅM 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hej och välkommen 4 Programmet 6 Programmet för RÅM 2014 6 Programmet med förklaringar 7 Årsmöteshandlingar 8 Styrelsens förslag på mötesordning 9 Mötesordning

Läs mer

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 9-11 maj 2014

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 9-11 maj 2014 EJ FÄRDIGA Handlingar till möte med UNF:s FS 2014-09-05 07 Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 9-11 maj 2014 Föredragningslista (punkt 2, bilaga 10:1)...3 Föreningsförändringar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 2013

Verksamhetsberättelse 2012 2013 Verksamhetsberättelse 2012 2013 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Förord Utrikespolitiska föreningens verksamhetsår 2012 2013 har varit mycket lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer, akademiker,

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 1 Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between

Läs mer

Innehållsförteckning. Programmet för RÅM 2 8 januari 2011 5 Programmet i korthet 5 Programmet med beskrivningar och förklaringar 6 Storvik 8

Innehållsförteckning. Programmet för RÅM 2 8 januari 2011 5 Programmet i korthet 5 Programmet med beskrivningar och förklaringar 6 Storvik 8 VIKTIGA PAPPER Innehållsförteckning Programmet för RÅM 2 8 januari 2011 5 Programmet i korthet 5 Programmet med beskrivningar och förklaringar 6 Storvik 8 Årsredovisning för Fältbiologerna 9 Stora händelser

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 Utrikespolitiska Föreningen Stockholm

Verksamhetsberättelse 2011 Utrikespolitiska Föreningen Stockholm Verksamhetsberättelse 2011 Utrikespolitiska Föreningen Stockholm 1 Härmed överlämnar Utrikespolitiska Föreningen Stockholms styrelse sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011 till Årsmötet för

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 18 12/13 Måndagen den 22 april 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer