Handlingar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-11-11. Handlingar"

Transkript

1 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013

2 Innehåll Innehåll Program Praktiska anvisningar Mötesregler Föredragningslista Röstlängd/Delegater Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret (6.1) Styrelsen... 6 (6.2) Fokusområden för styrelsens arbete... 7 (6.3) Medlemsutveckling (6.4) Årsmöte (6.5) Representation (6.6) Information till FSAstuds medlemmar (6.7) Lokal verksamhet (6.8) Utbildning Ekonomisk redovisning för räkenskapsåret Sakrevisionernas revisionsberättelse Motioner Propositioner (10.1) Proposition Verksamhetsplan för verksamhetsåret (10.2) Proposition Ekonomisk plan för budgetåret (10.3) Proposition FSAstuds visionsprogram Valberedningens förslag

3 1. Program Fredag 6 december 2013: Årsmöte Registrering och kaffe Årsmötets öppnande Lunch Årsmötesförhandlingarna återupptas Fika Föreläsning Våga se och möt mig! med Jenny Eriksson. Läs mer om Jenny på Årsmötet avslutas Middag och social aktivitet för tillträdande styrelse samt ordinarie ledamöter och presidium i den avgående styrelsen Lördag 7 december 2013: Överlämning och utbildning för den nya styrelsen 9.15 Återkoppling och mårunda 15 min 9.30 FSAstud - organisation och arbete Sofie Ivarsson Verksamhetsplanen 2014 Presentation och diskussion Fika Aktivitetsplan planering av verksamheten Lunch Överlämningstid Hemfärd för avgående styrelseledamöter Workshop: styrelsens gruppregler 45 minuter för nya styrelsen Fika Konstituerande styrelsemöte Avslutning och utvärdering Hemfärd 2. Praktiska anvisningar Plats Akademikerhuset, Planiavägen 13, Nacka. Årsmötets genomförande Årsmötet öppnas fredagen den 6 december kl Registrering sker fredagen den 6 december från kl Delegaterna måste vara närvarande under hela årsmötet, som beräknas pågå till kl den 6 december. Överlämningsdag och utbildning den 7 december Hela den tillträdande styrelsen, samt presidium och ordinarie ledamöter ur den avgående styrelsen, förväntas delta på överlämningsdagen och utbildningen den 7 december. Syftet med denna dag är att förbättra kunskapsöverföringen mellan avgående och tillträdande styrelse, och att stötta de nya ledamöterna i sitt uppdrag. 2

4 3. Mötesregler Valda delegater har Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt (en röst per delegat). Fullmaktsomröstningar är ej tillåtet. Årsmötets beslut fattas med acklamation (ja- och nejrop) eller om så begärts genom votering (räkning av rösterna). Se FSAstuds stadga 5. Vid personval skall omröstning vara sluten om de nominerades antal överstiger antalet poster som skall besättas. Om lika röstetal uppstår vid votering avgör lotten. Samtliga FSAstudmedlemmar har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt vid årsmötet. 4. Föredragningslista 1 Årsmötets öppnande 2 Årsmötets behöriga utlysande 3 Fastställande av röstlängd 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 5 Val av mötesfunktionärer a) Mötesordförande b) Mötessekreterare 6 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Styrelsens ekonomiska redovisning för räkenskapsåret Sakrevisorernas berättelse 9 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 10 Motioner 11 Propositioner a) Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2014 b) Ekonomisk plan för budgetåret 2014 c) FSAstuds visionsprogram 12 Val av ordförande för verksamhetsåret

5 13 Val av vice ordförande för verksamhetsåret Val av övriga ledamöter samt personliga suppleanter till dessa 15 Val av sakrevisorer för verksamhetsåret Val av valberedning för verksamhetsåret Val av nästkommande årsmötesort 18 Årsmötets avslutande 5. Röstlängd/Delegater Samtliga utbildningar har rätt att utse minst två (2) delegater. Utbildningar med fler än 50 medlemmar har rätt att utse ytterligare en (1) delegat per 50 medlemmar. Maxantal delegater per utbildningsort är 5 delegater. Utbildningsort Luleå Umeå Stockholm Örebro Norrköping Jönköping Namn Malin Boström Elina Firouzfar Ulrika Andén Anna Lundin vakant vakant vakant vakant Eleonor Hellsberg Joanna Nilsson Waligora vakant vakant Malin Lundborg Mathilda Johansson Linda Olsson Julia Hultman Mikael Gyllensvärd Ylva Hidefält vakant vakant vakant Oskar Dahl Jenny Larsson Sara Abrahamsson Sandra Andersson 4

6 Göteborg Lund Lina Klingberg Emmy Bergstedt vakant vakant Anna-Karin Eriksson Erika Storm Marie Krochmal vakant Övriga deltagare Styrelsen Ordförande Vice ordförande Luleå Umeå Stockholm Örebro Norrköping Jönköping Sofie Ivarsson Helena Isacson Åsa Diös Ellemo Sara Björkman Darlington Brumskine Frida Sten Miranda Ragnarsson Mathilda Elofsson Carina Ehn Michael Sahlin Helene Svejderud Mariama Jarju Karin Cider Göteborg Lund Sakrevisorer Valberedning FSAs kansli Rebecca Robé Ivarsson Ivana Masic Ann-Kristine Kristiansen Sanna Kristensen Adina Cederblad Karin Lind Karin Broberg 5

7 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 FSAstuds styrelse överlämnar följande rapport för verksamhetsåret (6.1) Styrelsen Styrelsen har bestått av följande ledamöter: Ordförande: Sofie Ivarsson Vice ordförande: Helena Isacson Ordinarie Suppleant Luleå Åsa Diös Ellemo Sara Björkman Umeå Darlington Brumskine Makda Yohannes (a) Stockholm Frida Sten Miranda Ragnarsson Örebro Mathilda Elofsson Carina Ehn Norrköping Michael Sahlin Helene Svejderud Jönköping Mariama Jarju Karin Cider Göteborg Therese Ivarsson Kristin Ajaxson (b) Lund Rebecca Robé Ivarsson Ivana Masic a) Makda Yohannes invald fr.o.m , Sara Forsgren suppleant fr.o.m t.o.m b) Kristin Ajaxson invald fr.o.m , Jonna Jonsson suppleant fr.o.m t.o.m Styrelsens sammansättning har förändrats under året på grund av flytt från utbildningsort och examen. Beslut om entledigande och fyllnadsval har tagits på styrelsens möte i enlighet med FSAstuds stadga FSAstuds styrelse har under verksamhetsåret sammanträtt åtta (8) gånger: Ett konstituerande möte hölls i samband med årsmötet Övriga fysiska möten skedde , , , samt på FSAs kansli i Nacka. Det förstnämnda mötet hölls i samband med styrelsens utbildningshelg och det sistnämnda mötet i samband med FSAstuds inspirationshelg. Utöver dessa fem (5) fysiska möten hölls tre (3) nätbaserade möten via Adobe Connect, dessa ägde rum , , och Arbetsutskottet Under verksamhetsåret 2013 har styrelsens arbetsutskott (AU) bestått av ordförande Sofie Ivarsson, vice ordförande Helena Isacson samt Mathilda Elofsson, ordinarie ledamot från Örebro. AU har under verksamhetsåret haft åtta (8) möten. Av dessa har tre hållits via telefon, två via Adobe Connect, två via , samt ett via en kombination av telefon och e- 6

8 mail. Under mötena har AU bland annat beslutat om inkomna äskningar om aktivitetsstöd från de lokala styrelserna, men även tagit andra beslut så som deltagande på Saco Studentråds medlemsråd samt fördelning av reservplatser till FSAstuds Inspirationshelg. AU fick även i uppdrag att ta fram ett förslag på en omarbetad verksamhetsplan för verksamhetsåret 2014, vilken presenterades på styrelsens möte Det slutgiltiga beslutet om verksamhetsplan för 2014 togs därefter av styrelsen. (6.2) Fokusområden för styrelsens arbete Styrelsens huvudsakliga arbete har under verksamhetsåret fokuserat på de fyra fokusområden som angetts i FSAstuds verksamhetsplan för Dessa områden var som följer: 1. En utbildning av hög kvalitet och en grundtrygghet under studietiden 2. En yrkesidentitet redan under studietiden 3. Ett ökat medlemsantal 4. En stark lokal verksamhet En utbildning av hög kvalitet och en grundtrygghet under studietiden Under verksamhetsåret har styrelsen kontinuerligt fört diskussioner och utbytt erfarenheter kring kvalité i utbildningen och studenternas situation. Fokus har legat på den verksamhetsförlagda utbildningen (VFUn). Under verksamhetsåret har de lokala styrelserna i varierande grad fört dialog med programansvarig på respektive ort, om studiesituationen i allmänhet och den verksamhetsförlagda utbildningen i synnerhet. Med stöd i den sammanställning rörande verksamhetsförlagd utbildning som framtagits av styrelsen verksamhetsåret 2012, har FSAstud påtalat möjliga förbättringsområden på respektive ort. Resultaten av sammanställningen har redovisats dels på FSAs utbildningskonferens i mars 2013, och dels lokalt på vissa orter. Exempelvis har Rebecca Robé Ivarsson, lokal ordförande i FSAstud Lund, presenterat sammanställningen på en utbildning för VFU-handledare på Lunds Universitet. I samband med utbildningskonferensen har FSAstud även bidragit med synpunkter på skriften Grundläggande kvalitet för VFU i arbetsterapeututbildningen, som gavs ut i FSAs förlag hösten Utöver detta arbete har FSAstuds styrelse arbetat aktivt för att föra arbetsterapeutstudenternas talan i de forum där FSAstud finns representerade, exempelvis Utbildnings- och Forskningsrådet och Saco studentråd. FSAstud har dessutom upprätthållit den internationella kontakten med FSAstuds systerorganisation Ergoterapistudentene i Norge. Efter interna diskussioner i styrelsen beslutades dock att lägga mindre fokus på de internationella kontakterna än som gjorts under tidigare år, då styrelsen ansett att medlemsnyttan av dessa kontakter varit osäker. Av denna anledning har ingen speciell ansvarig valts för den internationella kontakten, utan denna har skötts av presidiet, Sofie Ivarsson och Helena Isacson. En yrkesidentitet redan under studietiden Under verksamhetsåret 2013 har FSAstud fortsatt att verka för ett mentorskapsprogram för studenter. FSAstuds ordförande Sofie Ivarsson har lyft frågan i FSAs förbundsstyrelse, som i september beslutade att genomföra en första 7

9 pilotomgång av mentorskapsprogrammet under 2014, för att sedan utvärdera resultatet innan man beslutar om mentorskapsprogrammet ska bli en del av FSAs löpande verksamhet. FSAstud har även inkommit med feedback på den utredning om mentorskap som gjordes av FSAs kansli under våren Överlag visar frågan om mentorskapsprogram för studenter att FSAstuds möjligheter att påverka FSAs verksamhet är fortsatt goda. AT-forum skedde i Stockholm FSAstuds styrelse verkade under våren för att studenternas roll på At-forum skulle ökas, i syfte att stärka studenternas yrkesidentitet. Bland annat arrangerade FSAstuds styrelse en studentaktivitet på kvällen på At-forums första dag, då Lena Haglund bjöds in att föreläsa för studenterna om arbetsterapeuters nya arenor. Efter föreläsningen ordnades olika teambuilding-tävlingar innan studenterna gick ut och åt en gemensam middag. FSAstud lokalt förde dialog med programansvarig på respektive ort för att förmå lärosätet att betala inträdesavgiften till At-forum för en eller ett par studenter från orten. Resultatet av detta blev att fem lärosäten gick med på att betala deltagande för en eller flera studenter till At-forum. FSAs förbundsstyrelse stod dessutom för deltagande, resa och boende för ordinarie ledamöter i den centrala styrelsen i utbyte mot att man arrangerade en aktivitet för de deltagande studenterna. Detta medförde att man slog rekord i antalet studenter som deltog på At-forum. Sommaren 2013 deltog FSAstuds ordförande på Almedalsveckan på Gotland för FSAstuds räkning. Förutom att delta på Saco studentråds evenemang och diskutera studiesociala frågor, verkade Sofie för att lyfta frågan om arbetsterapi i skolan. Genom att delta på seminarier och mingel och lyfta frågor om arbetsterapeuters kompetens och roll i skolan bidrog hon till att sprida information om arbetsterapi och stärka arbetsterapeuters och arbetsterapeutstudenters yrkesidentitet. Målet med FSAstuds deltagande på Almedalsveckan var också att tydliggöra för FSAs förbundsstyrelse vikten av att finnas på plats på Almedalen och att studenter bör ges en större roll i det politiska påverkansarbetet i framtiden. Deltagandet på Almedalsveckan var mycket lyckat och styrelsen ser gärna att det upprepas igen i framtiden. Genom deltagandet på Almedalsveckan och Saco studentråds aktiviteter under året har kontakt med representanter för studentsektionerna på flera andra Sacoförbund upprättats på central nivå. Samtidigt har de lokala styrelserna uppmuntrats att samverka med andra för professionen relevanta studentorganisationer och förbund på utbildningsorten. Ett ökat medlemsantal Medlemsantalet i FSAstud har ökat under verksamhetsåret. Styrelsen har arbetat för att utveckla rekryteringsarbetet och verka för ett ökat medlemsantal. Presentation och analys av medlemsstatistik har varit en stående punkt på dagordningen på styrelsens möten. I september genomfördes dessutom en utbildning i rekrytering för de lokala styrelserna. För mer information om rekryteringsutbildningen samt om medlemsutvecklingen under verksamhetsåret 2013, se avsnitt (6.3) Medlemsutveckling. Ett fokus för styrelsen under verksamhetsåret har varit att utveckla FSAstuds användande av olika informationskanaler, för att främja rekryteringen av nya 8

10 medlemmar. Tid har avsatts under styrelsens möten för att diskutera vilka kanaler som används i dagsläget samt var utrymme finns för förbättringar. För att arbeta vidare med frågan om informationskanaler tillsatte styrelsen en arbetsgrupp för informationskanaler och sociala medier, vilken har haft förslagsrätt men ej beslutanderätt. Besluten har tagits av FSAstuds styrelse. Se nedan för mer information om arbetsgruppens arbete. En stark lokal verksamhet FSAstuds styrelse har under verksamhetsåret kontinuerligt utbytt erfarenheter kring möjligheter och utmaningar i det lokala arbetet. För att underlätta informationsutbytet mellan olika orter mellan de ordinarie styrelsemötena skapades ett antal gemensamma dokument i FSAstuds Dropbox, där alla lokala styrelser uppmuntrats att gå in och dela med sig av tips på föreläsare och rapporter från lokala aktiviteter. Styrelsen inrättade också ett fadderortsprogram, där olika orter parades ihop utifrån lokala förutsättningar och behov och uppmuntrades att föra regelbunden kontakt mellan styrelsemöten. Styrelsen har också avsatt tid för diskussion om hur de lokala styrelserna kan involveras i den centrala styrelsens arbete. Bland annat har man rekommenderat att ledamöter i den centrala styrelsen vidarebefordrar dagordning inför styrelsens möten till de lokala styrelserna, för att inhämta lokala synpunkter. Under höstterminen har dessutom styrelsens arbetsutskott tagit fram nya rutiner för styrelsens remishantering, i syfte att underlätta för FSAstud lokalt att inkomma med synpunkter på de remisser som skickas till FSAstud. Styrelsen har möjlighet att inom sig utse arbetsgrupper och ansvariga för delar av styrelsens verksamhet. Det arbete som gjorts i arbetsgruppen samt inom ramen för respektive ansvarsområde beskrivs nedan. Arbetsgruppen för informationskanaler och sociala medier Under verksamhetsåret 2013 har arbetsgruppen för informationskanaler och sociala medier, bestående av styrelseledamöter från orterna Norrköping, Luleå och Lund, arbetat med frågeställningen om hur FSAstuds lokala styrelser kan utveckla sitt användande av olika informationskanaler. FSAstuds styrelse valde att arbeta med denna fråga eftersom lokal marknadsföring och informationsspridning är centralt för lyckad medlemsrekrytering. Arbetsgruppen skapades på styrelsens möte i januari 2013, och en plan fastställdes för gruppens arbete. Målet var bland annat att öka de lokala styrelsernas kunskaper och medvetenhet om PR och informationsspridning. Arbetsgruppen behövde först få en överblick över vad de lokala styrelserna använder för informationskanaler vid exempelvis rekrytering, information till studenter och lärare, och så vidare. Arbetsgruppen skickade ut en enkätundersökning till de lokala styrelserna, och resultaten av undersökningen redovisades på FSAstuds centrala styrelsemöte Arbetsgruppen tog även del av besöksstatistik för FSAstuds centrala facebooksida och FSAstuds sidor på Därefter tog arbetsgruppen i samarbete med studentombudsmannen fram ett en folder med information, riktlinjer och diskussionsunderlag för hur sociala medier & infokanaler kan användas i de lokala styrelsernas arbete. Foldern trycktes upp och distribuerades av kansliet till 9

11 de lokala styrelserna. Förhoppningen är att denna folder ska underlätta de lokala styrelsernas arbete i framtiden. Utöver ordinarie styrelsemöten har arbetsgruppen haft möten tre gånger via Skype. Innan verksamhetsårets slut planerar arbetsgruppen ett ytterligare möte via Skype, för att följa upp statistiken som samlades in under våren Kontaktperson till Saco Studentråd Under verksamhetsåret 2013 har Frida Sten varit FSAstuds kontaktperson till Saco Studentråd. Även FSAstuds ordförande och studentombudsmannen har erhållit den information som Saco Studentråd skickat ut genom en mailinglista. FSAstud har funnits representerade med 1-2 deltagare på samtliga medlemsråd och förbundskonferenser. Saco och Saco Studentråd var aktiva under Pridefestivalen i Stockholm och hade ett tält på festivalområdet där samtliga förbund fick delta om så önskades. Carina Ehn och Frida Sten från FSAstuds styrelse, samt studentombudsman Karin Broberg var på plats och stod i tältet med vårt förbundsmaterial. FSAstud deltog även tillsammans med Saco i Prideparaden, där medlemmar från FSA och FSAstud gick med och höll i en stor banderoll med vår förbudslogga. FSAstuds deltagande på Stockholm Pride togs emot mycket positivt av medlemmarna. FSAstuds ordförande har även deltagit på de ordförandenätverk Saco Studentråd anordnat. Kvar på verksamhetsåret är Saco studentråds årliga kongress samt Saco Studentmässa. Vid båda dessa två tillfällen planerar FSAstud att närvara. Kontaktperson och samordnare mot Tidskriften Arbetsterapeuten FSAstud har under verksamhetsåret 2013 ansvarat för en artikel i varje nummer av Tidskriften Arbetsterapeuten (TA). Kontaktperson från FSAstud gentemot TA har varit Åsa Diös Ellemo. Ansvaret för de olika numren av TA har som föregående år delats upp mellan studieorterna, detta har fungerat bra även i år. Vid tillfällen då någon studieort haft svårt att få fram artikel har andra orter hjälpt till. Vi har inte följt temat i TA fullt ut vilket heller inte varit något krav från redaktören. För att få in fler studentartiklar till TA uppmanades de lokala styrelserna i början av året att uppmuntra studenterna på studieorterna till att skriva, detta skedde via affischering på lokala anslagstavlor. FSA har under året fått en vikarierande redaktör som heter Katja Alexanderson. I första numret av TA presenterades bl.a. FSAstuds nya styrelse i bild och tre av styrelsemedlemmarna fick berätta om sitt engagemang i FSAstud och sin utbildning. I TA nummer fyra bidrog FSAstud Stockholm med en students tankar kring ATforum, och FSAstud Umeå med en krönika om vägen till arbetsterapeututbildningen. I TA nummer sex, med tema ADHD, bidrog FSAstud Luleå med en artikel som handlar om upplevelsen av att få diagnosen ADHD som vuxen. Under verksamhetsåret har FSAstud dessutom skrivit tre artiklar om arbetsterapi i andra länder. En av dessa handlade om utbyte med Jordanien där vi fick ta del av arbetsterapiutbildningen på the University of Jordan. I artikeln från FSAstud Lund beskrevs hur arbetsterapistudenterna i Jordanien arbetade med kampanjer för att 10

12 marknadsföra yrkeskåren gentemot allmänheten. En student från Jönköping berättade om sin uppväxt i bl.a. Moçambique, och beskrev hur hon som arbetsterapeutstudent besökte sitt hemland och såg svårigheter för funktionshindrade ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv. FSAstud Linköping bidrog med en artikel om utbytesstudier med Kenya. Utbytesstudenterna upplevde stora skillnader mellan Kenya och Sverige såsom sjukvården, kulturen och ekonomin. Utbytet gav även bredare kunskap om betydelsen av att veta vad andra professioner arbetar med. Temat för TA nummer sju är nytänkande, och i detta nummer kommer FSAstuds ordförande Sofie Ivarsson att skriva en artikel om FSAstuds deltagande i Almedalen. I TA nummer åtta är temat hälsofrämjande arbete vilket även blir temat för artikeln från FSAstud. Från föregående år fanns önskemål från redaktionen om fler och bättre bilder från oss studenter till artiklarna, vilket årets skribenter tagit fasta på och till varje artikel har funnits åtminstone en bild. FSAstuds representant i Utbildnings- och forskningsrådet (UoF-rådet) Under verksamhetsåret 2013 har FSAstud representerats i Utbildnings- och forskningsrådet (UoF-rådet) genom Göteborgs representant Therese Ivarsson med stöttning av Umeås representant Darlington Brumskine. UoF-rådet har haft fyra möten varav två har varit fysiska möten i Nacka, ett internetbaserat via Adobe Connect samt ett telefonmöte. FSAstuds representant har närvarat vid ett fysiskt möte och ett telefonmöte. Tyvärr på grund av sjukdom kunde FSAstuds representant ej närvara vid ett internetbaserat möte via Adobe Connect i april och ett fysiskt möte i Nacka i maj. Representanten har då tagit del av protokoll och minnesanteckningar för att fortsatt fungera som länk mellan UoF-rådet till FSAstud. UoF-rådet har sammankallat till en videokonferens i november mellan flera lärosäten samt två professorer för att diskutera flera uppkomna frågor bland annat frågor kring relationen arbetsterapi - medicinsk vetenskap och arbetsterapi - aktivitetsvetenskap. FSAstuds representant Therese har för avsikt att närvara på denna konferens. Ytterligare ett möte för Utbildnings- och forskningsrådet är planerat under hösten, samma datum som FSAstud har styrelsemöte i december. Detta medför att FSAstuds representant får svårt att närvara. FSAstuds representant har fungerat som en länk mellan FSAstud och FSA. Therese och Darlington har tagit del av dokument inför och efter möten. Representanten har muntligt framfört FSAstuds åsikter i utbildningsfrågor. Arbetet i FSAstuds centrala styrelse har presenterats för UoF-rådet. På möten under året har det diskuterats kring huruvida Arbetsterapeututbildningen är lämplig och möjlig att genomföras helt och hållet på distans, då har studenternas perspektiv varit särskilt intressant och FSAstud kunnat bidra med detta. FSAstud har fått information om vad som sker inom forskning på de olika utbildningsorterna och UoF-rådet har fått en input vad gäller studentperspektivet via FSAstuds representant i diskussioner och frågor. Det är en god och ömsesidig relation, vi ser att detta samarbete bör bibehållas. FSAstud får mycket utrymme till att påverka i utbildningsfrågor och UoF är ett ypperligt forum för detta. 11

13 (6.3) Medlemsutveckling Vid samtliga mätperioder under 2013 har det totala antalet studentmedlemmar överstigit föregående års siffror. Detta förtydligas i tabellen nedan. Medlemsutveckling under 2012 Medlemsutveckling under 2013 Antal* Antal* (*=studentmedlemmar inkl. utexaminerade som ej omregistrerat sig till yrkesverksamma medlemmar) Under våren 2013 besökte studentombudsman Karin Broberg de sex utbildningsorter som har intag på vårterminen. Under höstterminen besöktes samtliga åtta utbildningsorter. Vid besöken informerade Karin, tillsammans med respektive lokal styrelse, om FSA, FSAstud och förtjänsterna av såväl ett medlemskap som engagemang i FSA. Resultatet av rekryteringen har överlag varit positivt, med vissa variationer mellan utbildningsorterna. Avgörande för rekryteringen har framförallt varit tidpunkten för T1infon. Ur rekryteringssynpunkt har de informationspass som har schemalagts inom ramen för den ordinarie undervisningen varit mest framgångsrika. Vid behov har FSAstud lokalt genomfört kompletterande och i flera fall väldigt lyckade rekryteringsinsatser senare under terminen. Studentombudsmannen har under året kontinuerligt informerat den centrala styrelsen om rekryteringsläget vid respektive utbildningsort, detta har legat som en fast punkt på dagordningen under styrelsens möten. Under FSAstuds utbildningshelg i januari fick den centrala styrelsen även en utbildning i retorik av retorikkonsulten Johan Kovaniemi, med specifikt fokus på hur man rekryterar medlemmar på ett effektivt och övertygande sätt. Ett av FSAstuds fokusområden för verksamhetsåret 2013 var ett ökat medlemsantal, och under året diskuterade FSAstuds centrala styrelse kontinuerligt olika sätt att stötta och utveckla de lokala styrelsernas arbete med medlemsrekrytering. Som ett led i detta arbete anordnades en rekryteringsutbildning via Adobe Connect En inbjudan till utbildningen skickades via mejl till samtliga aktiva i de olika lokala styrelserna samt den centrala styrelsen. Totalt deltog 7 personer, som tillsammans representerade 3 orter. Deltagarna välkomnades av FSAstuds vice ordförande Helena Isacson, och utbildningen hölls av studentombudsmannen. Deltagarna fick information om medlemsförmåner, nyttiga argument och strategier för lokal rekrytering, samt tips om hur man håller en lyckad klasspresentation. Trots ett ganska lågt deltagande upplevde styrelsen utbildningen som lyckad och rekommenderar att konceptet utvecklas vidare under nästkommande verksamhetsår. 12

14 (6.4) Årsmöte FSAstuds årsmöte 2012 var förlagt till Akademikerhuset, Nacka. På årsmötet behandlades stadgeenligt styrelsens propositioner verksamhetsplan och ekonomisk plan för verksamhetsåret Vid mötet behandlades även en proposition gällande uppdatering av FSAstuds stadga, samt en proposition gällande nästkommande års verksamhetsplan. Samtliga propositioner bifölls. Inga motioner hade inkommit. (6.5) Representation Sofie Ivarsson har representerat FSAstud i FSAs förbundsstyrelse. Therese Ivarsson, med stöd av Darlington Brumskine, har representerat FSAstud i utbildnings- och forskningsrådet. Frida Sten, Sofie Ivarsson och Helena Isacson har vid olika tillfällen representerat FSAstud under sammankomster kopplade till Saco Studentråd, däribland ordförandenätverk, medlemsråd och förbundskonferenser. (6.6) Information till FSAstuds medlemmar Information till medlemmar om FSA och FSAstud har under året spridits muntligt av styrelseledamöter. Anslagstavlor har även använts, liksom STUDinfo som affischeras i slutet av terminen på anslagstavlorna. De lokala styrelserna har i varierad grad även publicerat information på lärosätets lärplattform. FSAstud har även publicerat relevant information om verksamheten och kommande aktiviteter på FSAstuds centrala facebooksida, samt i respektive utbildningsorts lokala facebookgrupper. Under hela året har FSAstud arbetat aktivt för att fler medlemmar skulle följa FSAstuds centrala facebooksida, och i september nådde FSAstud för första gången 300 gillare. FSAstud har också spridit information via Tidskriften Arbetsterapeuten. Under våren 2013 designades och beställdes nya T-shirts för FSAstud, FSAstuds styrelse deltog i denna process och beslutade vad som skulle stå på tröjorna. De lokala och centrala representanterna har i olika sammanhang haft på sig FSAstud t- shirten för att synliggöra FSAstud. I september skickade FSAstud ut ett digitalt nyhetsbrev till samtliga studentmedlemmar. I nyhetsbrevet marknadsfördes bland annat inspirationshelgen och FSAstuds årsmöte. Samtliga studentmedlemmar fick även en digital kallelse till FSAstuds årsmöte. Under verksamhetsåret har FSAstud även löpande publicerat relevant information om styrelsearbetet och kommande evenemang på På FSAs webbplats har det också funnits telefonnummer och e-postadresser till FSAstuds styrelse för att 13

15 medlemmarna lätt skall kunna nå de förtroendevalda. Under styrelsens utbildningshelg fick den centrala styrelsen en webbutbildning av FSAs kommunikatör, Gelinda Jonasson. Samtliga lokala styrelser ansvarade under året för att själva uppdatera innehållet på sina lokala sidor. För det interna styrelsearbetet har styrelsen använt sig av gemensamma mappar i webbverktyget Dropbox. I den centrala styrelens Dropbox återfinns således det material som har relevans för FSAstuds interna arbete. Styrelsens internkommunikation har skett genom , Skype och Adobe Connect. Den centrala styrelsen har under verksamhetsåret kompletterat de ordinarie styrelsemötena med tre nätbaserade möten via Adobe Connect. Vid dessa möten avhandlades i huvudsak rapportpunkter. Styrelsen avsikt med dessa möten var att skapa mer tid för diskussioner och praktiskt arbete i samband med fysiska möten. (6.7) Lokal verksamhet En förutsättning för en fungerande studentverksamhet som bedrivs i medlemmarnas intresse och som verkar för förbättringar för arbetsterapeutstuderande i hela landet är en fungerande lokal verksamhet med aktiva, engagerade medlemmar med en vilja att förändra. Under året har de lokala styrelserna i olika aktivitetsgrad: - genomfört aktiviteter för styrelsen och för övriga medlemmar - värvat medlemmar och representanter från varje termin - samverkat med och deltagit i kretsens arbete - samverkat med lärare samt arbetat för ett utökat kontaktnät bland lärosätets anställda - medverkat på evenemang i samarbete med andra Under året har den ordinarie ledamoten samt suppleanten varit länken mellan den lokala och den centrala styrelsen. På så sätt blir informationsvägen kort mellan den enskilde medlemmen och den centrala styrelsen. Strukturen gör det också enkelt att lyfta upp frågor som väckts på den egna orten. FSAstuds lokala styrelser har stor självständighet att lägga upp arbetet utifrån sina egna mål och förutsättningar. Det lokala upplägget skiljer sig därför från ort till ort. Nedan följer varje enskild utbildningsorts verksamhetsberättelse. FSAstud Luleå Under slutet av höstterminen 2012 arbetade lokala styrelsen i Luleå arbetat med att rekrytera medlemmar till ett mer aktivt medlemskap i FSAstud. Vi bjöd våra nya studenter på fika efter T1-informationen i januari. Vi har även haft glöggfika för de studenter som går i T1, T3 samt T5. Under vårterminen 2013 har FSAstud Luleå bjudit studenterna i termin 2 och 4 på sopplunch under inneveckorna. Vidare har vi haft en föreläsning för samtliga studenter och lärare på utbildningen av Stefan Balogh, han föreläste om arbetsterapi och sexualitet via Adobe Connect. 14

16 FSAstud Luleå hade en rosceremoni och bidrog med tilltugg vid champagnefrukosten för de studenter som blir färdiga med sina studier vid Luleå Tekniska Universitet våren FSAstud Luleå har även tackat av 3 aktiva medlemmar i styrelsen med var sin bok från FSAs förlag. Den lokala styrelsen i Luleå hade under året möten en gång i månaden då vi träffades via Adobe Connect och planerade vår verksamhet. Till dessa möten var alla FSAstud medlemmar välkomna att delta och bidra med åsikter och idéer för att förgylla studietiden i Luleå. Under höstterminen kommer vi att arbeta med att få fler studenter att bli medlemmar i FSAstud och även att få fler aktiva medlemmar i vår lokala styrelse. Vi inledde denna höst med att bjuda våra nya studenter på fika efter T1-informationen. Vårt mål är att studenter från varje termin ska vara aktiva i FSAstud Luleå och hoppas att detta uppfylls under höstterminen 2013 och våren Vi planerar även att hyra in två föreläsare under hösten; en arbetsterapeut från rättspsykiatrin samt en arbetsterapeut som jobbar inom skolvärlden. FSAstud Umeå FSAstud Umeå har som tradition att välkomna T1orna i början av terminen. Tillsammas med studentombudsmannen deltog vi på T1info den 31 januari, och informerade om FSA och FSAstud. Utöver det hade vi en välkomstmiddag med alla T1or och för de nya som var intresserade av att engagera sig i den lokala styrelsen. Under vårterminens gång arbetade FSAstud Umeå för att rekrytera nya medlemmar till FSA. Den 29 maj hade FSAstud Umeå en rosceremoni, där vi tackade av våra T6- studenter samt aktiva medlemmar från FSAstud med en dikt och presenter som tack för det jobb de har genomfört. Vi ordnade dessutom en föreläsning om stress av en föreläsare från RSMH Umeå, denna riktade sig speciellt till T6, alla i klassen var inte närvarande men de som deltog var tacksamma och nöjda. Sara Forsgren, suppleant i centrala styrelsen, och Anette Aronsgård, kassör i den lokala styrelsen, tog examen och avslutade sitt arbete i den lokala styrelsen i juni. Istället tog vice ordförande Jannike Tjärnlund över som nya kassör och Makda Yohannes tog över som suppleant i den centrala styrelsen och lokal postmottagare. Vi började hösten 2013 med att välkomna T1orna på T1info. Vi bjöd sedan alla T1- studenter till en välkomstmiddag där vi serverade hamburgare. Den lokala FSAstuds styrelsen bestod i slutet av verksamhetsåret 2013 av 13 medlemmar (Darlington Brumskine, Makda Yohannes, Frida Bergman, Jannike Tjärnlund, Omar Jamal, Marlene Kanyamuneza, Emelie Enström, Frida Mikkelsen, Markus Junes, Emma Appelvik, Emma Ericsson, Christian Andersson och Benjamin Tornblad) med minst en representant från varje klass som är en länk mellan styrelsen och klassen. Styrelsen leds av: Ordförande Frida Bergman: Har det yttersta ansvaret för den lokala styrelsen Vice ordförande Jannike Tjärnlund: Samarbetar och stöttar ordförande samt tar dennes roll om ordinarie ordförande har förhinder 15

17 Ordinarie ledamot i FSAstuds centrala styrelse Darlington Brumskine: Länk mellan FSAstuds centrala styrelse och den lokala styrelsen Suppleant i FSAstuds centrala styrelse Makda Yohannes: Samarbetar och stöttar ordinarie ledamot, samt tar dennes roll vid förhinder. I slutet av höstterminen planerar vi att anordna olika aktiviteter för att öka gemenskapen mellan terminerna. Några förslag som har diskuterats är: glöggkväll, vollyboll-turnering mellan alla terminer, en gemensam sittning för alla terminer, samt en tacksittning för T6. Att återigen bjuda in en föreläsare som kan föreläsa om stress har också diskuterats. FSAstud Göteborg FSAstuds lokala verksamhet i Göteborg startade upp en helt ny styrelse efter inspirationshelgen 2012 och har varit aktiva under året. I början satte sig de nya styrelsemedlemmarna in i verksamheten och började strukturera upp och planera styrelsearbetet. Den uppstartade styrelsen bestod av ordförande Therese Ivarsson, vice ordförande Jonna Jonsson, informatör Emmy Bergstedt och kassör Eleanor Davies. Vid terminsstart kunde inte någon i lokala styrelsen medverka under T1-infon, som då fick skötas av FSAs studentombudsman. Under våren satsades det mycket på rekrytering och en rolig aktivitet med grillning anordnades bland annat för att få fler aktiva medlemmar. Denna grillning fick på grund av väderlek fick bytas ut till en middag med barrunda istället. Detta blev mycket lyckat och 4 nya studenter rekryterades till styrelsen. Viss ruljangs skedde i styrelsen då några få hoppar av och fler tillkommer. Styrelsen består i skivandets stund av ordförande Therese Ivarsson, vice ordförande Lina Klingberg, kretsrepresentant Alexandra Odersjö, informatör Emmy Bergstedt, kassör Eleanor Davies samt styrelsemedlemmar Kristin Ajaxson och Annelie Svensson. I april hade Göteborgs styrelse ordinarie ledamot på plats på AT-forum. Vid terminsslut i juni anordnade styrelsen en traditionsenlig rosceremoni för studenterna som tog examen med ett mycket fint och lyckat resultat. Efter sommaren sattes det lokala styrelsearbetet igång redan i augusti. Under T1- infon HT13 deltog ordförande Therese och vice ordförande Lina tillsammans med FSAs studentombudsman, då studenterna fick sedvanlig information om FSA och FSAstud. Det resulterade i mycket bra rekrytering och intresse för den lokala styrelsen. Ett bra styrelsearbete har kommit igång i form av möten varje vecka fast dag och nu fast lokal. Detta har visat sig vara bra då det blir lättare att komma ihåg och få in en bra rutin. Skype-möten har introducerats i styrelsearbetet vid behov, detta har fungerat mycket bra. Styrelsen har visat engagemang och anordnat aktiviteter, framarbetat ett lokalt Nyhetsbrev för att på ett lätt och kontinuerligt sätt nå ut med information till lokala medlemmar. Vidare har arbetet kretsat kring diskussioner om information och förändringar kring utbildningen som utrapporterats till medlemmarna på orten. Detta har varit uppskattat och lett till diskussion. Ett lokalt kalendarium är dessutom utformat för att styrelsearbetet ska fortlöpa smidigt och det ska var lätt att hålla reda på relevanta datum. Styrelsen har även aktivt arbetat för möjligheten att få delta på mässor då de förstått att arbetsterapeutstudenter ej är 16

18 representerade på någon mässa för ungdomar i Göteborg. Under hösten söker styrelsen en intressant föreläsare till medlemmarna på orten. Nästkommande år och framöver kommer ingen intagning av studenter ske på vårterminen till Arbetsterapeutprogrammet vid Göteborgs universitet, detta påverkar även FSAstud Göteborgs arbete då T1or endast kommer intas på höstterminen. FSAstud Jönköping Jönköpings lokala styrelse har under verksamhetsåret 2013 bestått av Mariama Jarju som varit ordinarie ledamot i centrala styrelsen, Karin Cider som varit suppleant i den centrala styrelsen, Emelie Viktorsson, Silje Hammarlund och Julia Gillén. Under vårterminen var Emelie Viktorsson lokal ordförande, och efter hennes examen i juni togs posten som lokal ordförande över av Mariama Jarju. Under vårterminen hade FSAstud Jönköping möte ungefär en gång i månaden på skolan. På vårterminens första möte bjöds programansvarig Ann Johansson in att delta. Samtliga terminer var representerade av studenter som gav sin syn på utbildningens upplägg och kurser. I maj anordnade den lokala styrelsen en föreläsning med arbetsterapeuten och sexologen Stefan Balogh, som pratade om ämnet arbetsterapi och sexualitet. Föreläsningen var ett samarbete mellan Hälsohögskolan, som betalade föreläsarens arvode, och FSAstud, som stod för resorna till och från Jönköping. Föreläsningen var lyckad och ett stort antal studenter deltog. I samband med detta försökte den lokala styrelsen även marknadsföra FSAstud och uppmuntra fler att engagera sig i den lokala styrelsen. FSAstud Jönköping har även deltagit på möten med FSAs Jönköpingskrets för att ta del av den lokala utvecklingen i Jönköping. Vi har också skrivit en artikel för Tidskriften Arbetsterapeuten som publicerats i TA nummer 3. I slutet av terminen anordnades den sedvanliga rosceremonin för T6-studenterna. Styrelsen delade ut rosor och dikter till studenterna som tagit examen vilket var mycket uppskattat. Höstterminen inleddes med T1 info där den lokala styrelsen deltog tillsammans med Karin Broberg, FSAs studentombudsman. Många studenter deltog och det var stort intresse bland de nya studenterna för att delta på inspirationshelgen. Inga större aktiviteter planeras under höstterminen. I samband med arbetsterapins dag i oktober planerar en person ur den lokala styrelsen att marknadsföra arbetsterapi genom att dela ut material i Jönköpings centrum. Efter sommaren har inga lokala möten ägt rum då flera av medlemmarna i den lokala styrelsen antingen tagit examen eller valt att sluta engagera sig, och övriga har studieuppehåll från utbildningen. Under den tid som är kvar på verksamhetsåret 2013 kommer fokus att ligga på att rekrytera nya engagerade till den lokala styrelsen, till exempel i samband med inspirationshelgen och årsmötet. Förhoppningen är att få in flera nya engagerade från T1, och kontakt med dem kommer att tas upp för att starta den lokala verksamheten på nytt. 17

19 FSAstud Norrköping Under våren 2013 har FSAstud Norrköping arbetat med rekrytering som fokusområde, främst från T1 och T2. Vilket har resulterat i en ny aktiv medlem från T1 till den lokala styrelsen. Vi hade även en kickoff i januari och gick till Hugo i Norrköping, där vi åt god mat och spelade musikquiz, för att lära känna varandra och öka gemenskapen mellan de aktiva medlemmarna i styrelsen. Vi hade en eftermiddagsföreläsning i samarbete med Terry Lönn i april, vilken gav en inblick i patientperspektivet och mötet med arbetsterapeuter både i utlandet och i Sverige. Föreläsningen lockade studenter från alla terminer och en del lärare på arbetsterapeutprogrammet. Under föreläsningen delade programansvarig Kristin Alfredsson Ågren ut priset Årets Arbetsterapeutstudent till Elin Walsh. Då Elin varit mycket engagerad i FSAstud Norrköpings arbete blev vi mycket glada för hennes skull. I slutet av april skedde ett postbyte i den lokala styrelsen. Under vårterminen har FSAstud Norrköping försökt att synas mer genom att sitta och promota FSAstud vid lunchtid vid entrén till Campus. Detta för att öka vetskapen om vad FSA är samt vad studenterna får för nytta av medlemskap. I slutet av maj hade vi vår årliga lunch vid strömmen med T1 och T2. Detta var mycket uppskattat och ökade intresset för FSA hos flera av studenterna som kom. Vi avslutade vårterminen med rosceremonin och tacka av för T6:orna och de aktiva medlemmarna som avgick. Under hösten 2013 har FSAstud Norrköping fortsatt arbetat med att rekrytera fler medlemmar, främst i T1 och T2, vilket har resulterat i två aktiva medlemmar från T2 till den lokala styrelsen. Vi hade även en kickoff i augusti och gick till Hugo i Norrköping, där vi åt god mat och spelade musikquiz, för att lära känna varandra och öka gemenskapen mellan de aktiva medlemmarna i styrelsen. Vi har i samarbete med ansvarig lärare för arbetsterapins dag planerat inför arbetsterapins dag den 17 oktober. FSAstud Norrköping planerar att stå vid Hjälpmedelsboden och i entrén på Vrinnevisjukhuset i Norrköping, där vi kommer att ge ut foldrar och öka medvetenhet om arbetsterapi. FSAstud har varit i kontakt med Norrköpings kommun och hoppas på att få besök av politiker. Efteråt, för dem som vill, kommer FSAstud Norrköping gå gemensamt till Hjälpmedelsboden för ett besök och titta på deras utbud. Under höstterminen kommer sedan fem kandidater åka med ordinarie ledamot Michael Sahlin och suppleant Helene Svejderud, upp till Stockholm för inspirationshelg. FSAstud kommer att avsluta terminen med vår årliga jultallrik i samarbete med AT-sektionen och vårt festeri Latex den 4 december. Avslutningsvis kommer även FSAstud Norrköping vara med och tacka av för T6orna och de aktiva medlemmarna som avgår med rosceremoni. FSAstud Lund Ordförande i Lunds lokala styrelse har under vårterminen varit Rebecca Robé Ivarsson som också varit representant för Lund i den centrala styrelsen. Ivana Masic har varit suppleant i den centrala styrelsen. Efter att Rebecca tog examen i juni har 18

20 Ivana tagit över ordföranderollen i den lokala styrelsen. Den lokala styrelsen har under verksamhetsåret bestått av omkring 10 personer. Karin Broberg, FSAs studentombudsman, anordnade tillsammans med den lokala styrelsen T1infon i Lund i början av vårterminen. Därefter organiserades en frukost för T1-studenterna, och vid detta tillfälle bjöds fyra yrkesverksamma arbetsterapeuter in för att berätta lite hur det är att vara egen företagare, att arbeta inom Försäkringskassan och liknande. FSAstud Lund har under året jobbat intensivt med att bygga upp den lokala styrelsen och inte minst sammanhållningen i gruppen. Styrelsen har haft en tacokväll för att glädjas åt de gemensamma insatserna, och en gemensam middag på en restaurang. Under vårterminen bjöd den lokala styrelsen in FSAstudmedlemmar att gemensamt gå på en föreställning av "Gökboet" på Moomsteatern i Malmö, med efterföljande diskussion om psykisk ohälsa. Detta var ett väldigt uppskattat event. Ytterligare har vi haft en pubkväll och en afterwork för att rekrytera mer nya FSAstud medlemmar och nya ledamöter till den lokala styrelsen. FSAstud Lund har haft fysiska styrelsemöten inför de olika aktiviteterna, men också kompletterat med nätbaserade möten med god uppslutning. Styrelsen har även annonserat och marknadsfört event via studenternas studentmejl, på egengjorda affischer samt i den lokala facebookgruppen, och även börjat arbeta mer med den lokala hemsidan på Höstterminen började vi med T1-info, och i november planeras en aktivitet för medlemmar med marshmallows-tävling. Styrelsen har fört dialog med programansvarig i Lund om VFU, och Rebecca Robé Ivarsson har presenterat den sammanställning om VFU som FSAstud gjorde 2012 på VFU-handledarnas utbildning. Vi har under året förbättrat kontakten med programansvarig på lärosätet. I samband med arbetsterapins dag kommer FSAstud Lund att går runt på stan och berätta/ dela ut information om vad arbetsterapi och Jämlik Arbetsterapi är samt bjuda allmänheten på olika godisar och frukt. Det som planeras under höstterminen är studiebesök på Hälsoträdgården i Torup. Sist men inte minst ska den lokala styrelsen anordna det sedvanliga julmysevent på lärosätet och genomföra en avtackning av T6 med rosor. För den tiden som återstår på verksamhetsåret 2013 har den FSAstud Lund beslutat sig för att lägga energi på rekrytering av medlemmar. FSAstud Stockholm Första delen av detta verksamhetsår inledde FSAstud Stockholm med en avtackning av T6orna. Denna genomfördes genom en rosceremoni och FSAstud passade på att önska dem lycka till i arbetslivet. Vi gav då även Adina och Anki varsin present i form av en portabel radio som tack för deras stora engagemang i FSAstuds styrelse under deras studietid. Därefter hade vi T1info. Tillsammans med studentombudsman Karin Broberg gick vi in till de nya studenterna och berättade om FSAstud. Under terminen anordnade FSAstud Stockholm också en gästföreläsning med tema arbetsterapi inom psykiatrin. Föreläsningen hölls av en före detta arbetsterapeutstudent som studerat på Karolinska Institutet och nu arbetar inom 19

STUDinfo. vårterminen 2013

STUDinfo. vårterminen 2013 STUDinfo vårterminen 2013 Håll dig uppdaterad gilla FSAstud på Facebook! Engagera dig du också! Nästa termin vill vi påverka ännu mer, anordna fler aktiviteter och ha ännu roligare. Då behöver vi fler

Läs mer

Styrelsemöte FSAstud 2012-06-04

Styrelsemöte FSAstud 2012-06-04 Styrelsemöte FSAstud 2012-06-04 Tid: måndag 4 juni Plats: FSAstuds nätbaserade rum på Adobe Connect PROTOKOLL Närvarande ledamöter: Sofie Ivarsson Helena Isacson Adina Cederblad Åsa Diös Ellemo Frida Bergman

Läs mer

STUDinfo. vårterminen 2012

STUDinfo. vårterminen 2012 STUDinfo vårterminen 2012 Håll dig uppdaterad gilla FSAstud på Facebook! STUDinfo vårterminen 2012 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Layout: Sanna Feldell Foto: Colourbox Tryck: FSA, Box 760, 131 24

Läs mer

Styrelsemöte FSAstud 2013-01-20

Styrelsemöte FSAstud 2013-01-20 Styrelsemöte FSAstud 2013-01-20 Tid: Söndag 20 januari Plats: FSAs kansli, Nacka PROTOKOLL Närvarande ledamöter: Sofie Ivarsson Darlington Brumskine Michael Sahlin Mathilda Elofsson Frida Sten Therese

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Styrelsemöte FSAstud 2012-09-01 2012-09-02

Styrelsemöte FSAstud 2012-09-01 2012-09-02 Styrelsemöte FSAstud 2012-09-01 2012-09-02 Tid: lördag 1 september och söndag 2 september Plats: FSAs kansli, Nacka PROTOKOLL Närvarande ledamöter: Sofie Ivarsson Helena Isacson Wibke Sebbin Anna Svensson

Läs mer

Under helgen tog styrelsen fram gemensamma gruppregler för det framtida arbetet (se bilaga 3).

Under helgen tog styrelsen fram gemensamma gruppregler för det framtida arbetet (se bilaga 3). datum. 2012-01-18 vår ref. sf FSAstuds styrelse Infobrev nr 2012-02 Hej! Det här infobrevet kommer till stor del vara en rapport från styrelsens utbildningshelg samt efterföljande styrelsemöte. Ni hittar

Läs mer

Har du koll på FSAstuds aktiviteter? STUDinfo Höstterminen 20121

Har du koll på FSAstuds aktiviteter? STUDinfo Höstterminen 20121 Har du koll på FSAstuds aktiviteter? STUDinfo Höstterminen 20121 Engagera dig du också! Nästa termin vill vi påverka ännu mer, anordna fler aktiviteter och ha ännu roligare. Då behöver vi fler perspektiv

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Registrering sker söndagen den 18 november från kl Delegaterna måste vara närvarande under hela årsmötet, som beräknas pågå till kl

Registrering sker söndagen den 18 november från kl Delegaterna måste vara närvarande under hela årsmötet, som beräknas pågå till kl 11.00 Registrering och kaffe 11.30 Årsmötets öppnande 13.00 Lunch 13.45 Årsmötesförhandlingarna återupptas 14.45 Fika 15.00 Föreläsning Det räcker inte med kärlek med Jenny Lexhed. Läs mer om Jenny på

Läs mer

Har du koll? handbok för dig som är aktiv i FSAstud

Har du koll? handbok för dig som är aktiv i FSAstud Har du koll? handbok för dig som är aktiv i FSAstud Har du koll? - handbok för dig som är aktiv i FSAstud Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Text och layout: Sanna Feldell Foto: Colourbox Tryck: FSA,

Läs mer

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 2013-10-14 Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 RIKTLINJER Juseks uppgifter - att ta till vara och främja medlemmarnas fackliga, yrkesmässiga

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Om att vara aktiv i FSAstud

Om att vara aktiv i FSAstud Om att vara aktiv i FSAstud lathund för FSAstuds styrelse Innehåll Mötesformalia, arbets-, ansvars- och rollfördelning s. 4 arbets och ansvarsfördelning s. 4 funktioner vid årsmötet s. 7 mötesformalia

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län Söndagen 29:e mars 2015 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På den här punkten sammanställer

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg Protokoll Årsmöte 2011-02-02 Tid: 17.00-20.00 Sal 204 på Annedalsseminariet, Campus Linné, Göteborg Närvarande Eva Thalén, mötesordförande Niclas Martinsson, ordförande Klara Sommerstein Frida Andersson,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen.

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen. Norra Reals Elevkårs Stadga Med organisationsnummer 802408 7036 Antogs på årsmötet 25 mars 2015 1 Organisationen mom 1 Elevkårens juridiska namn är Norra Reals Elevkår. mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 1 Föreningens namn Uppsala Peace and Development Students Association 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 1: Föredragningslista, mötesordning, val m.m. Hej och hjärtligt välkomna! Här följer lite information och vägbeskrivningar. Om allting går som det ska bör ni

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Handlingar Grön Ungdom Södertörn Extra årsmöte Dagordning

Handlingar Grön Ungdom Södertörn Extra årsmöte Dagordning Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a) Val av mötesordförande b) Val av mötessekreterare c) Val av justerare tillika rösträknare 3. Fråga om stadgeenlig kallelse utfärdats 4. Fastställande

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Stadgar för föreningen Stockholm Pride

Stadgar för föreningen Stockholm Pride Stadgar för föreningen Stockholm Pride Senast antagna på årsmöte den 16 mars 2014 1 Ändamål och organisation Stockholm Pride är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för att

Läs mer

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Sida 1 (5) 1 Föreningens namn och syfte Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet är en allmännyttig ideell förening vars uppgift är att gagna systemsäkerhetsmässig

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

vad du behöver veta om fsastud

vad du behöver veta om fsastud vad du behöver veta om fsastud om FSAstud FSAstud är Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters (FSA) studentorganisation. FSA driver såväl medlemmarnas fackliga- som yrkesmässiga intressen och arbetar med yrkes-,

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Röstlängden består av 23 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. 1 stödjande medlem fanns även på plats, dock utan rösträtt.

Röstlängden består av 23 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. 1 stödjande medlem fanns även på plats, dock utan rösträtt. FSDB Stockholms och Gotlands Län Årsmötesprotokoll 2016 Dag: lördag den 19 mars 2016 Tid: 13.00-17.00 Plats: Gotlandsgatan 44 Närvarande: 23 röstberättigade medlemmar 1 Årsmötets öppnande FSDB Stockholms

Läs mer

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen Protokoll styrelsemöte 2014-03-04 Styrelsemöte 2014, 4 mars 2014, kl. 17.15 Örat Närvarande: Märta K, Ebba D, Hannah E, Fredrik Ra, Fredrik Ro, Boris K, Hanna N, Melinda P, Albin T, Julia FE, Julia M samt

Läs mer

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN LYCKSELE BUGG & SWING

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN LYCKSELE BUGG & SWING ÅRSMÖTE FÖRENINGEN LYCKSELE BUGG & SWING Tid: Söndagen den 7 mars 2004 Plats: Beslutande: Dansens Hus Samtliga närvarande Sekreterare Britt Sandström Årsmötets ordförande Lotten Wahlström Lars Roslund

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

GK Antilopens årsmöte 6 mars Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65

GK Antilopens årsmöte 6 mars Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65 GK Antilopens årsmöte 6 mars 2016 Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65 1 Innehållsförteckning GK Antilopens årsmöte 6 mars 2016 Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65 Kallelse och dagordning årsmöte Verksamhetsberättelse

Läs mer

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade 110227 vid årsmöte SYFTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen är en ideell förening. Föreningen har som syfte att erbjuda sina medlemmar ett alternativ till det kommersiella

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhet 2015-2016 Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Innehållsförteckning Verksamhet 2015-2016 1 Extern fokusfråga 2 Ingen ska ångra sin utbildning. En

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att:

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att: STADGAR 2013.08.15 Stadgar för Innovationsledarna (802475-0567), Association for Innovation Management Professionals in Sweden med säte i Stockholm. Föreningen bildades 2013-08-15 och dessa stadgar ändrades

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-09-20, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Närvarande: Dynamicus PA Gefle PAX i Växjö Pegasus Pelikan Personalvetare i Lund Pub Puls Förbundsstyrelsen Internrevisor 1 Mötets öppnande

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF)

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF) Stadgar SULF:s Professorers Förening (SPF) Innehåll Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 3 2 Organisation 3 3 Regler för beslut och val 3 Ombudsmöte 4 Ombudsmöte 4 5 Ombudsmötets sammansättning 4 6 Närvarorätt

Läs mer

Stadgar för Kvinnokören Embla

Stadgar för Kvinnokören Embla Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 1 Kapitel 2 Medlemskap... 1 Kapitel 3 Räkenskaper... 1 Kapitel 4 Styrelsen... 2 Kapitel 5 Företrädare... 2 Kapitel 6 Valberedningen... 2 Kapitel 7 Repertoarkommitté...

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Minnesanteckning telefonmöte 2013-10-27

Minnesanteckning telefonmöte 2013-10-27 Minnesanteckning telefonmöte 2013-10-27 Närvarande: Malin Lindbäck, Susanne Bergquist, Berit Björkman och Marie Löfgren (början av mötet) Ordförande Malin hälsar välkommen Sekreterare Susanne väljs till

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Stadgar. Stadgar för studentrådet och normalstadgar för studentföreningar

Stadgar. Stadgar för studentrådet och normalstadgar för studentföreningar Stadgar Stadgar för studentrådet och normalstadgar för studentföreningar Stadgar för studentmedlemmarnas förtroendemannaorganisation Fastställda av Förbundsstyrelsen den 3 september 2010 1 Studentrådet

Läs mer

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Plats: Kårens styrelserum Närvarande: Simon Strid, Marcus Ljungdahl, Gustav Johansson, Helena Engström, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt,

Läs mer

- Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab.

- Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab. STADGAR För Blue Ribbon Squares Stiftad 2011-04-10 1. Ändamål 1.1 Blue Ribbon Squares är en ideell förening med syfte att: - Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab.

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 26 april 2014, kl. 14.15 Solidaritetsrörelsens hus, Stockholm Närvarande: Klas Eriksson, Emma Hyldéen, Rebecka Jalvemyr, Mikael Jonsson, Maja Magnusson, Ida Niskanen,

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer