Om att vara aktiv i FSAstud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om att vara aktiv i FSAstud"

Transkript

1 Om att vara aktiv i FSAstud lathund för FSAstuds styrelse

2

3 Innehåll Mötesformalia, arbets-, ansvars- och rollfördelning s. 4 arbets och ansvarsfördelning s. 4 funktioner vid årsmötet s. 7 mötesformalia s. 8 Checklista FSAstuds styrelse s. 11 förberedelser s. 11 uppföljning & genomförande s. 12 Kom-i-håg-lista s. 13 Viktiga adresser och telefonnummer s. 14 Att bli utsedd till representant i FSAstuds centrala styrelse är ett prestigefullt uppdrag! Grattis! Du har fått medlemmarnas förtroende att föra deras talan och vara FSAstuds ansikte utåt. En målsättning i FSAstud är att merparten av arbetsterapeutstuderande skall vara medlemmar i studerandeorganisationen (FSAs vision). I övrigt följer styrelsen den verksamhetsplan och ekonomiska plan som fastställts vid årsmötet. Årsmötet är FSAstuds högsta beslutande organ. I FSAstuds stadgar står formalia kring årsmötet beskrivet. FSAstuds styrelse verkställer årsmötets beslut och är den drivande länken mellan årsmötena. Det här häftet är tänkt att vara en vägledning i ditt uppdrag såväl lokalt som centralt.

4 Mötesformalia, arbets-, ansvars- och rollfördelning Arbets- och ansvarsfördelning Ordföranden utses efter nominering vid årsmötet. Det är bra om denna person suttit med i styrelsen under ett år för att ha erfarenhet av det praktiska. Som ordförande förutsätts du att fungera som kontaktperson för FSAstud och FSA, vara den som ytterst planerar och leder verksamheten, fördela arbetet i styrelsen, ge tips och stöd, se till att beslut följs upp och verkställs, ser till att stadgarna följs, vara insatt i FSAs och FSAstuds värderingar och mål, hålla dig informerad om frågor inom FSAstuds verksamhetsområde samt ta initiativ i frågor som berör organisationens verksamhet, vara insatt i vad som händer i FSAstud lokalt, företräda FSAstud externt i den utsträckning detta ej sker genom styrelsen, vara ordinarie ledamot i FSAs förbundsstyrelse, ha nära kontakt med handläggare på kansliet, göra förslag till verksamhetsplan och verksamhetsberättelser tillsammans med övriga styrelsemedlemmar, och motivera mötesdeltagarna och skapa en positiv anda. Det är alltid mötesordföranden som har det yttersta ansvaret för om deltagarna känner sig delaktiga eller inte. På och inför styrelsemötena bör du vara väl förberedd, formulera klara och tydliga mål med mötet, sända kallelse + dagordning minst två veckor innan mötet (ha kontakt med kansliet), öppna mötet på angiven tid och avsluta det punktligt, vägleda mötesdeltagarna ha alltid FSAstuds stadgar tillgängliga, se till att alla får komma till tals, vid behov styra debatten, efter diskussioner sammanfatta dessa och presentera förslagen. Fråga, är förslagen rätt uppfattade?, samt i efterhand kontrollera att beslut och överenskommelser blivit följda. Vice ordförande utses efter nominering vid årsmötet. Vice ordförande stödjer ordförande i dennes sysslor och ansvarar med hjälp av FSAs kansli för att praktiska detaljer kring styrelsens möten samt FSAstuds Inspirationshelg. 4

5 Sekreteraren väljs antingen för hela verksamhetsåret på styrelsens första styrelsemöte för året (det så kallade konstituerande mötet) eller som ny vid varje möte. Som sekreterare förutsätts du att på och inför styrelsemötena biträda ordförande, föra anteckningar för att kunna sammanställa protokoll, justera protokoll, samt ha ordning på alla viktiga papper, protokoll etc. Justeraren väljs vid varje möte. Som justerare förutsätts du vara med under hela mötet. Om den som valts måste gå ska mötet utse en ny justerare, föra anteckningar så att du kan jämföra med protokollet och justera detta vid behov. Protokollet ska överensstämma med det som beslutades på mötet, och vid behov vara rösträknare. Övriga ledamöter Ordinarie styrelseledamot utses efter nominering vid årsmötet och ska vara närvarande på så många styrelsemöten under året som möjligt. Suppleant styrelseledamot utses efter nominering vid årsmötet och ska samarbeta med ordinarie ledamot samt när vara på de styrelsemöten då ordinarie ledamot inte kan. Som ledamot (ordinarie eller suppleant) i FSAstuds styrelse förutsätts du föra medlemmarnas talan på utbildningsort, vara insatt i FSAs och FSAstuds värderingar och mål, aktivt komma med idéer och förslag på utvecklingsinsatser lokalt och centralt, medverka till att uppfylla målen i verksamhetsplanen, närvara på styrelsemöten och andra utbildningsinsatser alternativt i god tid ha meddelat din eventuella frånvaro och därmed förberett ersättare (suppleant) till styrelsemötena, ta del av, och följa upp information via diskussionssidan/mejl etc från kansliet/ andra styrelseledamöter med flera, entusiasmera till utökat engagemang bland medlemmar lokalt. 5

6 Arbetsutskottet (AU) består av ordförande, vice ordförande samt ytterligare en person ur styrelsen. Av dessa bör minst två komma från samma utbildningsort. AU ska kunna ha sammankomster mellan styrelsemötena. Möten ska protokollföras (ej av ordförande). Tanken är att AU ska kunna förbereda verksamhetsberättelse inför årsmötet, upprätta röstlängd inför årsmötet, fatta beslut om äskningar och annat aktuellt mellan ordinarie styrelsemöten. Kontaktperson för Saco Studentråd fungerar som kommunikationslänk mellan FSAstuds styrelse och Saco Studentråd, men uppdraget kan också innebära att föra FSAstuds talan vid elektroniska val eller att delta vid Saco Studentråds arrangemang. FSAstud är medlemmar i Saco Studentråd som är Sveriges största frivilliga studentorganisation. Läs mer om Saco Studentråd på Representant i Utbildnings- och Forskningsrådet (UoF-rådet) fungerar som länk mellan FSAstuds styrelse och UoF-rådet. UoF-rådet bereder utbildnings- och forskningsfrågor och har till uppgift att följa den utbildningspolitiska debatten och utvecklingen i Sverige samt lämna förslag till initiativ och agerande till förbundsstyrelsen. UoF-rådet har möte på FSAs kansli ca 4 gånger per år, där FSAstuds representant närvarar. Den lokala arbetsgruppen/fsastud styrelsen består av ombud från varje termin och kan ledas av ordinarie ledamot och suppleant. Den lokala arbetsgruppens uppgift är att tillsammans driva det lokala arbetet på utbildningsorten. Den lokala arbetsgruppen ska regelbundet ha möten för att planera den lokala verksamheten och se till att följande uppgifter görs varje termin: Lokala FSAstud är jätteviktiga! sköta FSAstudanslagstavlan, fungera som kommunikationslänk mellan medlemmarna och FSAstuds styrelse, ge återkommande muntlig information om FSAstud till studenter i terminerna och rekrytera medlemmar, marknadsföra FSAs publikationer, hjälpa styrelseledamöterna att delge information om vad som händer lokalt till STUDinfo, skriva bidrag till STUDinfo, ordna medlemsmöten, ha representant med på kretsens möten, ordna medlemsaktiviteter, och ha nära kontakt med handläggare på kansliet. 6

7 FSAstud rules! Funktioner vid årsmötet Valberedningen består av tre ledamöter (varav en sammankallande, som utses inom valberedningen). De får inte ingå i styrelsen och bör komma från tre olika utbildningsorter. Valberedningen utses efter nominering vid årsmötet och har i uppgift att avge förslag på en ny styrelse. Valberedningen samlar in förslag till ny styrelse genom att tillfråga sittande styrelse om de vill sitta kvar på sina poster eller ej (de som inte vill fortsätta ska hjälpa valberedningen att komma med förslag på nya personer), och fråga de lokala styrelserna om tips på lämpliga personer. Valberedningens förslag ska innehålla förslag på ordförande och vice ordförande, förslag till ordinarie ledamot samt suppleant från medlemmarna på respektive utbildningsort, förslag på sakrevisorer, förslag till valberedning, och förslag till årsmötesordförande. Två sakrevisorer utses efter nominering vid årsmötet. Sakrevisorerna kontrollerar att styrelsens arbete följer årsmötets beslut genom att läsa igenom årets protokoll och skriver baserat på dessa en revisorsberättelse som biläggs årsmöteshandlingarna. Två justerare/rösträknare väljs på årsmötet De kontrollera att det som beslutades under årsmötet är korrekt skrivet i protokollet, och fungerar även som rösträknare. 7

8 Mötesformalia Här följer en kort information om viktiga delar i styrelsearbetet. Även sådant som i första hand rör enskilda poster i styrelsen finns med, exempelvis ordföranden eller sekreteraren för att ni alla ska ha chans att använda detta lokalt om ni vill. Det finns färdiga mallar för både kallelse, dagordning och protokoll. Ni väljer själva hur pass formaliserade ni vill att era träffar lokalt ska vara. Det är absolut inte nödvändigt att sätta upp en dagordning och skriva protokoll vid varje möte. Det kan dock vara bra att göra en föredragningslista, den behöver inte skickas ut i förväg utan kan göras upp i början av mötet för att försäkra sig om att man inte glömmer bort något. Någon kan också föra minnesanteckningar, så att man lätt kan se vem som ansvarar för vad och när det ska genomföras. Detta underlättar också för er när ni ska skriva verksamhetsberättelse. Kallelse och dagordning Inför varje centralt styrelsemöte läggs dagordning och kallelse ut på diskussionssidan av ordföranden, senast två veckor innan mötet. Kallelsen ska innehålla information om vilka som är kallade, det vill säga FSAstuds styrelse, var och när mötet äger rum samt praktiska detaljer som mat och boende (det finns en kallelsemall att tillgå). Det är också viktigt att ange om någon inläsning krävs innan mötet och att i detta fall bifoga bilagorna. Alla i styrelsen ska meddeldela eventuella förhinder till både ordföranden och kansliet i så god tid som möjligt innan mötet. För att samtliga ledamöter ska veta vad som ska diskuteras på mötet, och kunna förbereda sig väl inför detta skickar ordföranden tillsammans med kallelsen alltid ut en dagordning. Som ledamot ansvarar du för att skriva ut dagordningen och ta med den till mötet, samt gå igenom den noga i förväg. Tänk igenom om du tycker att ordföranden missat någonting, eller om du själv vill ta upp något. Dessa punkter tas sedan upp på mötet under punkten övrigt. Att tänka lite extra på när du skriver en dagordning tänk igenom vad varje punkt ska utmynna i. Är det bara en diskussion man vill komma åt, för att fatta ett beslut senare? Behöver beslutet fatts inom någon särskild tid? Behöver ni komma till beslut direkt? Har frågan beretts? Av vem? Ska någon kontaktas för att förbereda frågan om så inte redan är bestämt? Vissa punkter ska alltid finnas med på FSAstuds styrelses möten (det finns en mall att använda), detta för att ingen information ska glömmas bort. 8

9 Under mötet Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter blivit behörigen kallade och 2/3 av dessa närvarar. Ordföranden leder mötet och fördelar ordet. Det är upp till ordföranden att se till att alla kommer till tals för att tillgodose detta kan man kan använda olika tekniker som exempelvis att alltid gå runt bordet och låta alla säga någonting i frågan, eller den så kallade bikupan. Ordföranden är också den som håller koll på tiden så att alla punkter hinns med, det gör att ordföranden vid behov kan tvingas påskynda en diskussion. För att komma till rätta med tidsramen för de olika punkterna kan man i början av mötet gemensamt bestämma hur mycket tid som ska ägnas åt varje punkt. Ordföranden ser då till att tidsramen hålls och avslutar diskussionen så att man hinner komma till beslut innan tiden löpt ut. När ordföranden uppfattar att en punkt på dagordningen diskuterats färdigt summerar denne diskussionen och frågar om hon/han uppfattat diskussionen/mötets mening korrekt och om mötet är redo att gå till beslut. När beslutet är fattat är det viktig att gå igenom vem som ska verkställa det och vad som behöver göras, ett förslag är att till exempel utse en person som ansvarig för punkten och därmed verkställandet. Både en summering av diskussionen och det faktiska beslutet ska framgå av protokollet. Aktuella frågor att ha i tanken under mötet Vilka beslut skall fattas? Vad är det som ska informeras om under mötet? Vad är målet med mötet? Vem ska genomföra besluten och när? Hur kan vi bäst ta tillvara på de idéer som kommer upp? Om man inte kommer överens eller känner att man behöver mer tid att diskutera en punkt kan denna bordläggas till nästa möte. Man bör dock vara lite försiktig med att bordlägga frågor om man inte har möte så ofta. Risken är att man hinner glömma bort mycket i diskussionen till nästa möte och att det inte känns lika angeläget då. Om en ledamot inte är nöjd med ett beslut kan denne reservera sig mot beslutet. Detta ska framgå av protokollet. 9

10 Att skriva protokoll Att skriva ett riktigt bra protokoll är en konst. Det ska både vara kort och informativt. Dessutom ska det vara tydligt ochlättförståeligt. De som närvarat vid mötet ska känna igen alla diskussioner och beslut, detta säkerställs genom att protokollet justeras. tydligt och lättförståeligt. Dessutom är viktigt att de som inte var med på mötet lätt ska kunna läsa sig till vad mötet handlade om, vilka beslut som fattats och på vilka grunder som de fattats. Det finns två olika sätt att skriva protokoll, beslutsprotokoll och diskussionsprotokoll. Det vanligaste sättet att skriva protokoll, och det som vi använder på FSAstuds styrelses ordinarie styrelsemöten är en blandning av dessa. Det betyder att både en summering av diskussionen och själva beslutet ska framgå. Det är viktigt att beslutet framgår tydligt, så att det blir lätt att gå igenom protokollet vid tillfälle. På mer formella möten, som årsmötet används beslutsprotokoll. Av protokollet ska framgå att det är just ett protokoll (det vill säga att ordet protokoll finns med i dokumethuvudet) samt vilken typ av möte som det är, exempelvis Styrelsemöte FSAstud. Datum, tidpunkt och plats för mötet ska anges, liksom vilka som var närvarande (det kan också vara bra att ange vilka som inte var där så att man kan hålla reda på vilka som ska informeras i efterhand). Det är också viktigt att ange vilka av mötesdeltagarna som är röstberättigade. Om man vill så kan man bifoga en åtgärdslista till protokollet för att det ska vara klart och tydligt vem som ska göra vad och inom vilken tidsram. Om någon ledamot reserverat sig mot ett beslut ska detta framgå av protokollet. Justeringen ska ske så snart som möjligt för att justeraren inte ska hinna glömma bort vad som sagts på mötet. Det förutsätts att justeraren fört anteckningar under mötet för att lättare kunna stämma av med protokollet. När protokollet är färdigjusterat lägger kansliet ut detta på diskussionssidan och ser till att det skrivs under av både justerare och sekreterare. 10

11 Checklista FSAstuds styrelse FÖRBEREDELSER Vad förväntas inför varje styrelsemöte? Du ska ha förberett dig noga! Dvs - läst igenom och följt upp föregående protokoll i god tid innan mötet. Vad beslutades på föregående möte? Ansvar du för någonting?, - skrivit ut mötets dagordning (som läggs ut på diskussionssidan av ordförande i god tid innan mötet) och gått igenom den. Tänk över om du tycker att ordförande missat någon punkt eller om du har en egen punkt du vill ta upp. Dessa tas sedan upp under punkten övriga frågor, samt - förberett dina egna frågor. Tänk över vad som behöver föras fram från varje arbetsgrupp (tillsammans med de andra i gruppen via ex telefon eller mejl) respektive utbildningsort. För ordförande att hålla koll på Kontrollera vilken lokal ni ska vara i, kalla alla i god tid på sätt som beslutats på första styrelsemötet, kontrollera vilka som kan delta, se till att kansliet har samma information, ta fram en mötesplan och målformulera respektive ärende, samt se till att punkterna i dagordningen kommer i logisk ordning. Vad ska du ha med dig till styrelsemötet? Kallelse och dagordning, föregående mötesprotokoll, verksamhetsplanen anteckningsmaterial, och kalender. 11

12 UPPFÖLJNING & GENOMFÖRANDE Mellan styrelsemötena Tänk på att - inte glömma bort om du tagit på dig att genomföra någonting inför nästa möte. Fanns det några hålltider? Behöver du ta hjälp av någon annan? Skulle någon kontaktas?, - styrelsearbetet inte avstannar mellan mötena. Ni kommer inte alltid att hinna göra allt arbete på styrelsemötet. Det förutsätts att ni vid behov håller kontakt och arbetar mellan mötena, - använda diskussionssidan för inlägg den fungerar som ett arkiv. Om ni inte behöver nå hela styrelsen, utan bara ett fåtal är det så klart bättre att mejla. - föra vidare all viktig information från mötet ut i din lokala organisation så snart som möjligt!, - håll koll på er mejl! Detta är vår viktigaste kommunikationskälla. Svara snabbt på de frågor som sänds och inkäggen på diskussionssidan. Det är ert eget ansvar att ta reda på vad som hänt på möten som ni inte varit på detta ska såväl ordinarie ledamot som suppleant vara insatt i, - inte glömma att meddela kansliet så snart det sker förändringar i er lokala grupp, och att - du ansvarar för uppgifter även när du inte kan närvara vid ett möte. Kan du inte komma på ett styrelsemöte? Då ska du skicka en kort skriftlig redogörelse till FSAstuds ordförande rörande din ansvarspunkt (ex FoU-rådet eller Saco Studentråd) så att ingen information trillar mellan stolarna. 12

13 Kom-i-håg-lista - praktiskt inför och efter varje styrelsemöte Meddela eventuella förhinder till både ordförande och kansli i god tid, meddela eventuella kostönskemål, meddela om du ordnar med eget boende, så att vi i sådant fall kan avboka din sängplats på vandrarhemmet, boka resan i så god tid som möjligt. Vi vill väl ha våra pengar till annat än dyra biljetter?!, se till att komma i tid! Och planera hemresa så att du hinner vara med på hela mötet, glöm inte att spara alla biljetter från lokaltrafiken samt ev kvitton, och sänd in reseräkning och ev traktamentesräkning senast en månad efter avslutad vistelse. Glöm ej BOKA BILJETT 13

14 Viktiga adresser och telefonnummer Förbundet Sveriges Arbetserapeuter Box Nacka telefon telefax Skicka post till FSA utan frimärke: FSA Frisvar Box Nacka AkademikerResor telefon STF Vandrarhem Zinkensdamm

15

16 Planiavägen 13, Box 760, Nacka, ,

Att starta en studentförening

Att starta en studentförening 1 (5) Att starta en studentförening Läs noga genom hela dokumentet innan ni börjar skriva stadgar, och kontrollera att ni får med allt i er ansökan. Att starta en studentförening kan sammanfattas i fem

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Förbundsstyrelsen har vid styrelsemötet den 2 april 2016 fastställt att detta dokument ska gälla som arbetsordning

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Förtroendevald. i en ideell förening

Förtroendevald. i en ideell förening Förtroendevald i en ideell förening Föreningspool Malmö Föreningspool Malmö är främst till för den lilla föreningen utan anställd personal. Vi vill vara en stödfunktion i föreningens vardag så de ideella

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Högskolan Dalarna Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna ska i sin verksamhet driva Saco-S fackliga politik och fullgöra

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Innehållsförteckning. Styrelsens arbete. Valberedningens arbete. Årsmötet. Arbetsordning för Svenska Nätverket Dubbeldiagnoser SNDD.

Innehållsförteckning. Styrelsens arbete. Valberedningens arbete. Årsmötet. Arbetsordning för Svenska Nätverket Dubbeldiagnoser SNDD. Innehållsförteckning Allmänt Styrelsens arbete 1. Styrelsens sammansättning 2. Styrelsens uppgifter 3. Ordförandens och vice ordförandens uppgifter 4. Kassörens uppgifter 5. Sekreterarens uppgifter 6.

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Inledning... 2 Normalstadga Sveriges läkarförbund Students lokalavdelningar... 2

Inledning... 2 Normalstadga Sveriges läkarförbund Students lokalavdelningar... 2 Index Inledning... 2 Normalstadga Sveriges läkarförbund Students lokalavdelningar... 2 Allmänna bestämmelser... 2 1 Lokalavdelning... 2 2 Ändamål... 2 3 Verksamhet... 2 4 Firmateckning... 2 5 Verksamhets-

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE

RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE Dessa riktlinjer ges ut av Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) som hjälpmedel för styrelsearbetet i de lokala distriktssköterskeföreningarna. Riktlinjerna uppdateras

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Uppdaterat

Uppdaterat 1 Uppdaterat 2017-06-07 Hjälp till styrelser i Equmenia 11 Ordförande Ordföranderollen är en viktig post i styrelsen. I de flesta föreningar är det årsmötet som väljer ordförande. Här kan du se en bild

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Har du koll? handbok för dig som är aktiv i FSAstud

Har du koll? handbok för dig som är aktiv i FSAstud Har du koll? handbok för dig som är aktiv i FSAstud Har du koll? - handbok för dig som är aktiv i FSAstud Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Text och layout: Sanna Feldell Foto: Colourbox Tryck: FSA,

Läs mer

Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel

Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel Stadgar Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel 2016-02-03 Innehåll 1 Föreningens namn... 1 2 Föreningens sätesort... 1 3 Föreningens ändamål... 2 4 Elektronisk kommunikation... 2 5 Medlemskap... 2

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen BRF Måttbandet i Stockholm Brf Måttbandet är en bostadsrättsförening vars främsta uppdrag är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Arbetsordning. Version

Arbetsordning. Version Version 1.1 2011-11-19 ALLMÄNT Denna arbetsordning har antagits av Bohusläns klätterklubbs (BKK) styrelse den 2011-11- 19. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Stadgar. Stadgar för studentrådet och normalstadgar för studentföreningar

Stadgar. Stadgar för studentrådet och normalstadgar för studentföreningar Stadgar Stadgar för studentrådet och normalstadgar för studentföreningar Stadgar för studentmedlemmarnas förtroendemannaorganisation Fastställda av Förbundsstyrelsen den 3 september 2010 1 Studentrådet

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015.

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015. Stadgar För Brottsofferjouren Sverige Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna 30-31 maj 2015. 1 FÖRBUNDET, DESS NAMN OCH SÄTE Förbundet är en organisation av ideella

Läs mer

Stadgar för SeniorNet Helsingborg

Stadgar för SeniorNet Helsingborg Stadgar för SeniorNet Helsingborg Fastställda den 26 augusti 1999 Reviderad: Extra medlemsmöte den 23 augusti 2001 Årsmöte den 28 februari 2002 Årsmöte den 16 mars 2006 Årsmöte den 8 mars 2007 Årsmöte

Läs mer

Foto: Trons. Valberedd! En handbok till lokala valberedare

Foto: Trons. Valberedd! En handbok till lokala valberedare Foto: Trons Valberedd! En handbok till lokala valberedare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad gör en valberedning?... 3 Årshjulet... 3 Lär känna lokalavdelningen... 4 Granska styrelsen... 4 Hitta nya kandidater...

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Stadgar Uppgift och organisation 1. Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin är en sammanslutning av läkare och andra

Läs mer

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN INNEHÅLL 3 Vilka sitter i valberedningen? 4 Vad gör valberedarna? 7 Liten checklista för valberedningen 8 Världens bästa styrelse 10

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

7 Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper från 1/7 30/6.

7 Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper från 1/7 30/6. STADGAR för studentföreningen Idrottsvetarna Malmö med säte i Malmö. Föreningen bildad 2013-03-19 Stadgarna senast fastställda 2013-05-06 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Idrottsvetarna

Läs mer

Medlemsföreningsårsmöte

Medlemsföreningsårsmöte Medlemsföreningsårsmöte Medlemsföreningsårsmötet är medlemsföreningens högsta beslutande organ, på samma vis som förbundsårsmötet är Svenska Celiakiungdomsförbundets (SCUF). De beslut som tas på medlemsföreningsårsmötet

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

Styrelsemöte FSAstud 2012-06-04

Styrelsemöte FSAstud 2012-06-04 Styrelsemöte FSAstud 2012-06-04 Tid: måndag 4 juni Plats: FSAstuds nätbaserade rum på Adobe Connect PROTOKOLL Närvarande ledamöter: Sofie Ivarsson Helena Isacson Adina Cederblad Åsa Diös Ellemo Frida Bergman

Läs mer

Matfors Bridgeklubb stadgar

Matfors Bridgeklubb stadgar Adress: c/o kassör Organisationsnr: 802471-6733 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att spela bridge i trivsamma former. Föreningen verkar speciellt med tanke på pensionärer. Föreningen

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge.

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Förening Bildades 2011-03-21 Stadgar antogs av konstituerande årsmötet 2011-03-21 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 1. Namn Föreningens namn är Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 2. Verksamhetsområde Föreningens verksamhetsområde är Övre Norrland, med

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer