1. Program Praktiska anvisningar Mötesregler Föredragningslista Röstlängd/Delegater... 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5"

Transkript

1

2 Innehåll 1. Program Praktiska anvisningar Mötesregler Föredragningslista Röstlängd/Delegater Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret (6.1) Styrelsen... 7 (6.1.1) Arbetsutskottet... 8 (6.1.2) Arbetsgruppen för en starkare studentorganisation... 8 (6.1.3) Arbetsgruppen för en yrkesidentitet redan under studietiden... 9 (6.1.4) Kontaktperson till Saco Studentråd (6.1.5) Kontaktperson och samordnare för Tidskriften Arbetsterapeuten (6.2) Medlemsstatistik (6.3) Årsmöte (6.4) Representation (6.5) Information till FSAstuds medlemmar (6.6) Lokal verksamhet (6.7) Utbildning (6.7.1) Styrelsens utbildningsdag (6.7.2) FSAstuds inspirationshelg Ekonomisk redovisning för räkenskapsåret Sakrevisionernas revisionsberättelse (8.1) Fokusområde ett. En starkare studentorganisation (8.2) Fokusområde två. En yrkesidentitet redan under studietiden (8.3) Sakrevisorernas bedömning... 27

3 9. Motioner (9.1) Motion angående europeiskt samarbete Propositioner (10.1) Proposition Verksamhetsplan för verksamhetsåret (10.2) Proposition Ekonomisk plan för budgetåret Valberedningens förslag... 41

4 Fredag 5 december 2014: Årsmöte Registrering och kaffe Årsmötets öppnande Lunch Årsmötesförhandlingarna återupptas Fika Föreläsning Man dör inte av stress. Man slutar bara att leva - med Selene Cortes från projektet Hjärnkoll Årsmötet avslutas Middag och social aktivitet för tillträdande styrelse samt ordinarie ledamöter och presidium i den avgående styrelsen Lördag 6 december 2014: Överlämning och utbildning för den nya styrelsen 9.15 Återkoppling och mårunda 15 min 9.30 FSAstud - organisation och arbete Ivana Masic Verksamhetsplanen 2014 Presentation och diskussion Fika Aktivitetsplan planering av verksamheten Lunch Överlämningstid Hemfärd för avgående styrelseledamöter Workshop: styrelsens gruppregler 45 minuter för nya styrelsen Fika Konstituerande styrelsemöte Avslutning och utvärdering Hemfärd

5 Plats Akademikerhuset, Planiavägen 13, Nacka. Årsmötets genomförande Årsmötet öppnas fredagen den 5 december kl Registrering sker fredagen den 5 december kl Delegaterna måste vara närvarande under hela årsmötet, som beräknas pågå till kl den 5 december. Överlämningsdag och utbildning den 6 december Hela den tillträdande styrelsen, samt presidium och ordinarie ledamöter ur den avgående styrelsen, förväntas delta på överlämningsdagen och utbildningen den 6 december. Syftet med denna dag är att förbättra kunskapsöverföringen mellan avgående och tillträdande styrelse, och att stötta de nya ledamöterna i sitt uppdrag.

6 Valda delegater har Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt (en röst per delegat). Fullmaktsomröstningar är ej tillåtet. Årsmötets beslut fattas med acklamation (ja- rop) eller om så begärts genom votering (räkning av rösterna). Se FSAstuds stadga 5. Vid personval ska omröstning vara sluten om de nominerades antal överstiger antalet poster som ska besättas. Om lika röstetal uppstår vid votering avgör lotten. Samtliga FSAstudmedlemmar har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt vid årsmötet.

7 1 Årsmötets öppnande 2 Årsmötets behöriga utlysande 3 Fastställande av röstlängd 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 5 Val av mötesfunktionärer a) Mötesordförande b) Mötessekreterare 6 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Styrelsens ekonomiska redovisning för räkenskapsåret Sakrevisorernas berättelse 9 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 10 Motioner 11 Propositioner a) Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 b) Ekonomisk plan för budgetåret Val av ordförande för verksamhetsåret Val av vice ordförande för verksamhetsåret Val av övriga ledamöter samt personliga suppleanter till dessa 15 Val av sakrevisorer för verksamhetsåret Val av valberedning för verksamhetsåret Val av nästkommande årsmötesort 18 Årsmötets avslutande

8 Samtliga utbildningar har rätt att utse minst två (2) delegater. Utbildningar med fler än 50 medlemmar har rätt att utse ytterligare en (1) delegat per 50 medlemmar. Maxantal delegater per utbildningsort är 5 delegater. Utbildningsort Luleå Umeå Namn Sanna Jerresand Sanna Eriksson Hilda Brodén Sofia Svensson vakant vakant vakant vakant Betaneh Tousi vakant vakant vakant Örebro Norrköping Jönköping Anna Bertilsson Nathalie Olausson vakant vakant vakant Linda Eriksson Elin Berntsson Magnus Bergman Olga Ackerfors Sarah Berger Sara Abrahamsson Elina Ottosson vakant Emma Carlsson Emma Hagman Emma Siljebring vakant Lund Maria Källman Josefine Blanc Moa Grahm Cecilia Stolt

9 Styrelsen Ivana Masic Vice ordförande Helene Svejderud Malin Boström Ulrika Andén Darlington Brumskine Omar Jamal Eleonor Hellsberg Joanna Nilsson Waligora Malin Lundborg Mathilda Johansson Mikael Gyllensvärd Michael Sahlin Oskar Dahl Sandra Andersson Anna-Karin Eriksson Floriana Cermjani Sakrevisorer Sofie Ivarsson Anna Svensson Rebecca Robé Ivarsson Frida Sten FSAs kansli Vera Songer

10 FSAstuds styrelse överlämnar följande rapport för verksamhetsåret Styrelsen har bestått av följande ledamöter: Ordförande: Ivana Masic Vice ordförande: Helene Svejderud Ordinarie Malin Boström Darlington Brumskine (a) Eleonor Hellsberg Malin Lundborg Mikael Gyllensvärd Oskar Dahl Vakant Anna-Karin Eriksson Suppleant Ulrika Andén Omar Jamal Joanna Nilsson-Waligora (b) Mathilda Johansson Michael Sahlin Sandra Andersson (c) Vakant Floriana Cermjani (e) a) Darlington Brumskine invald fr.o.m , Makda Yohannes fr.o.m t.o.m b) Joanna Nilsson-Waligora invald fr.o.m , Miranda Ragnarsson fr.o.m t.o.m c) Sandra Andersson invald fr.o.m , Jenny Larsson fr.o.m t.o.m , d) Då ingen lokal styrelse har funnits i Göteborg har de två platserna förblivit vakanta under året. e) Floriana Cermjani invald fr.o.m , Erika Storm fr.o.m t.o.m Styrelsens sammansättning har förändrats under året på grund av sjukdom och personliga omständigheter. FSAstuds styrelse har under året sammanträtt sju gånger: , , , , , samt Styrelsens sammanträde i januari, april, augusti, respektive det senare oktober var förlagt till FSAs kansli i Nacka. Det förstnämnda mötet hölls i samband med styrelsens utbildningshelg och det sistnämnda mötet i samband med FSAstuds inspirationshelg. Styrelsens möten i mars respektive juni var nätbaserade och hölls via Adobe Connect, och det tidigare oktobermötet hölls via programmet Lync. Styrelsens huvudsakliga arbete har under verksamhetsåret skett i två olika arbetsgrupper: Arbetsgruppen för en starkare studentorganisation och arbetsgruppen för en

11 yrkesidentitet redan under studietiden, vilka har haft förslagsrätt men ej beslutanderätt. Besluten har tagits av FSAstuds styrelse. Under verksamhetsåret 2014 har styrelsens arbetsutskott (AU) bestått av ordförande Ivana Masic, vice ordförande s Helene Svejderud samt, ordinarie Oskar Dahl ledamot från Jönköping. AU har under verksamhetsåret haft sex möten. Av dessa har en hållits via telefon, fyra via , samt ett via en kombination av telefon och . Under mötena har AU bland annat beslutat om inkomna äskningar om aktivitetsstöd från de lokala styrelserna, men även tagit andra beslut så som deltagande på Saco Studentråds medlemsråd samt fördelning av reservplatser till FSAstuds inspirationshelg. AU fick även i uppdrag att ta fram ett förslag på en omarbetad verksamhetsplan för verksamhetsåret Äskningarna som beslutats om är dels en summa på 4000 kr från Norrköpings lokala styrelse. Det togs beslut om att ge 2600 kr och sedan samtala med den centrala styrelsen att det inte är att rekommendera sådan hög summa vid äskning, men att det är genomförbart vid särskilda tillfällen. Det har även fattats beslut om att äskning över 1000 kr ska meddelas till hela den centrala styrelsen, där åsikter kan framföras innan AU fattar beslut. AU har även fått in äskning från Umeå på 1240 kr. Dock uppstod det en ny frågeställning när inte de äskade pengarna inte enbart användes i det syfte som äskningen rörde. Detta bör utvärderas även för kommande AU - hur beslut ska fattas på bästa möjliga sätt. Under hösten kommer AU att arbeta med att en utvärdering av mentorskapsprogrammet ska ske, som startades upp under våren Dels kring: hur många sökte? hur gick det att matcha? osv. Detta bör även fortsätta utvärderas inför diskussionen vid ny omgång. Vidare kommer AU att avsluta arbetet och ge förslag för fortsatt arbete under kommande verksamhetsår. Det arbete som gjorts i respektive arbetsgrupp samt inom ramen för respektive ansvarsområde beskrivs nedan. Under verksamhetsåret 2014 har arbetsgruppen för en starkare studentorganisation, bestående av styrelseledamöter från orterna Norrköping, Örebro och Umeå, fokuserat arbetet på att få igång en lokal FSAstud styrelse i Göteborg, då den för tillfället är vilande. Arbetsgruppen startade våren med att ge feedback för en uppdatering av foldern FSAstud Engagera dig du också. Arbetsgruppen kom fram till att den bör uppdateras för att bli mer aktuell och lockande. Bland annat bör texten ses över på flertalet punkter men även byta ut de flesta bilderna och få in lite mer färg i foldern. Feedbacken lämnades sedan över till studentombudsmannen som förde den vidare till kansliet som ansvarar för uppdateringen. Den uppdaterade foldern finns sedan höstterminens start.

12 Under våren har arbetsgruppen sett över hur samarbetet mellan de lokala styrelserna och den centrala styrelsen fungerar. Frågan togs upp i respektive lokal styrelse för att se hur de upplevde att informationsutbytet fungerade. Det visade att de lokala styrelserna var nöjda med den informationen som de fick från sin ledamot som sitter i den centrala styrelsen. Eftersom de lokala styrelserna var nöjda med informationsutbytet har arbetsgruppen inte arbetat vidare med frågan. Under våren startade även arbetet med att få igång en lokal FSAstud-styrelse i Göteborg. Arbetsgruppen började med att mejla till alla arbetsterapeutstudenter på Göteborgs universitet för att se om det fanns något intresse för att engagera sig lokalt. Intresset var dock svalt så därför började arbetsgruppen planera en aktivitetsdag innehållande en paneldiskussion, teambuilding och information om vad det innebär att engagera sig lokalt i FSAstud. Då Göteborg endast har intag för nya studenter under hösten bestämdes det att aktivitetsdagen skulle anordnas i början av höstterminen. Den 18 september åkte Mikael Gyllensvärd (FSAstud Norrköping), Malin Lundborg (FSAstud Örebro), Elin Berntsson (FSAstud Norrköping) samt studentombudsman Vera Songer ner till Göteborg för att hålla i aktivitetsdagen. Det blev en bra uppslutning till paneldiskussionen (runt 25 studenter), där de flesta var studenter från termin 1. Studenterna var lite passiva till en början, men efter en stund kom en del frågor till arbetsterapeuterna. Vi hade förberett en del frågor som vi ställde till arbetsterapeuterna de stunder som studenterna inte sa något. Deltagarna i panelen tackades med varsin chokladkaka. Inför teambuildingen droppade lite mer än hälften av, och 12 personer blev kvar. Dessa delades in i fyra lag och de fick bygga ihop ett torn av spaghetti och marshmallows, där pris för det högsta tornet vann varsin goodiebag samt ett paraply. Vidare berättade Vera Songer kort om FSAstud centralt medan Mikael, Malin och Elin berättade kort om vad det innebär att engagera sig lokalt på orten. Intresset om att engagera sig lokalt skiljde sig åt. Många av studenterna i termin 1 uttryckte att de skulle vilja ha lite mer tid innan de eventuellt skulle engagera sig medan en student från termin 4 var mycket intresserad av att starta en styrelse. Dagen kändes ändå lyckad och vi åkte därifrån med hopp om att Göteborg skulle starta upp en styrelse. I efterhand har vi fått reda på att några studenter har haft ett första möte i Göteborg, så det verkar som att aktivitetsdagen gav utdelning. Föregående ordförande för FSAstud, Sofie Ivarsson, deltog som representant på Almedalsveckan 2013 och bidrog därmed till att stärka arbetsterapeuters och arbetsterapeutstudenters yrkesidentitet och förespråkade att studenter bör ges en större roll i det politiska påverkansarbetet. Arbetsgruppen började därför verksamhetsåret 2014 med att lägga mycket krut på en plan inför Almedalen. Tre studenter visade stort intresse för att axla uppgiften att vara FSAstuds ansikte utåt under Almedalsveckan. Arbetsgruppen bokade i god tid resor samt samarbetade med förbundsstyrelsen och blev lovade boende onsdag till söndag då förbundet lämnat Almedalen. Dagarna innan våra studenter skulle åka till Visby gavs beskedet

13 att uthyraren av boendet inte tillät studenter i sin bostad. På grund av det stora trycket på boende under veckan gick inte några nya sängplatser att finna med så kort varsel. Pengarna gick förlorade och vi och våra studenter är djupt besvikna och vi vill till nästkommande styrelse delge vikten av att boka boende snarast möjligt. Arbetsgruppen har också sett till att med hjälp av före detta studentombudsman Karin Broberg få ut flyers med information om Stockholm Pride. Stolta studenter från FSAstud fanns representerade både i Sacos tält och i Prideparaden. En revidering av talmanuset till Sacomässan har gjorts och det har beslutats att studentombudsman Vera ska hålla i presentationen. Studenter från FSAstud ska finnas till hands på mässan för att svara på eventuella frågor. Mentorskapsprogrammet för T5or och T6or marknadsfördes både genom FSA och lokalt på orterna vilket resulterade i att 36 studenter och 48 mentorer ansökte till programmet varefter 15 par antogs. Flest ansökande kom från Stockholm och Lund. Beroende på utfallet av mentorskapsprogrammet som avslutas i mars 2015 och utvärderas därefter bör kommande styrelse ansöka om beviljande av fortsatt projekttid. Arbetsgruppen för yrkesidentitet har träffats sju gånger fysiskt i samband med styrelsemöten samt över Adobe Connect. Utöver det har vi haft kontinuerlig mailkontakt och använt oss av Google Docs vid revidering av talmanuset till Saco studentmässa. Vi som har arbetat aktivt med uppgifterna är ordinarie ledamöter i centrala styrelsen, Oskar, Eleonor, Anna-Karin och Malin. Under verksamhetsåret 2014 har Michael Sahlin varit FSAstuds kontaktperson för Saco Studentråd. Även FSAstuds ordförande och studentombudsman har erhållit den information som Saco Studentråd skickat ut genom en mejllista. Då denna information i vissa perioder varit omfattande har det underlättat den dialog dessa tre kunnat föra kring relevansen för FSAstud. Ordförande för FSAstud 2013 har detta år varit ledamot i Saco studentråd, vilket ytterligare har underlättat kommunikationen. Under året har Saco studentråd arbetat efter både interna samt externa mål. Dessa har innefattat bland annat att stärka studenters engagemang inom politik och ledarskap. Detta resulterade i en ledarskapsutbildning som rådet anordnat med mycket god respons från deltagarna. Saco studentråd har även deltagit på Stockholm Pride samt under Almedalsveckan. Detta för att öka allmänhetens kunskap om vilka Saco är samt vad de kan göra för sina medlemmar, och även för att göra ställningstaganden i olika etiska och politiska frågor som rör studenter. Saco studentråd har då deltagit i seminarier samt ställt upp i olika debatter för att få studenternas röst hörd. Saco studentråd har även skrivit artiklar som skickats ut till tidningar, som till exempel angående att fler relevanta sommarkurser som studenterna kan tillgodoräkna i sin examen behövs, för att studenter som inte har

14 sommarjobb ska kunna fortsätta läsa under sommaren med bibehållet studiestöd från CSN. FSAstuds ordförande har även deltagit på de ordförandenätverk Saco Studentråd anordnat, på ett medlemsråd samt en Almedalsdag. Kvar på verksamhetsåret är Saco studentråds årliga kongress samt Saco Studentmässa. Vid båda dessa två tillfällen planerar FSAstud att närvara. Under verksamhetsåret 2014 har Malin Boström varit FSAstuds kontaktperson och samordnare mot tidningen Arbetsterapeuten (nedan kallad TA). Malin har under verksamhetsåret ansvarat för kontakten med tidskriftens redaktör. FSAstud har under året arbetat aktivt för att FSAstuds sida i tidningen ska nyttjas på bästa sätt och arbetet med tidskriften har flutit på bra. I början av verksamhetsåret beslutade styrelsen att alla studieorter skulle få ett eget nummer av tidningen att ansvara för. Detta har fungerat bra och det har gjort att alla utbildningsorter har kunnat bidra med ett inslag till tidskriften. Det fanns i början av året en text i reserv vilket gjorde det möjligt för FSAstud att utnyttja vår sida trots att Umeå inte hade möjlighet att skriva sin text i tid till deadline. Det har också funnits utrymme för de studenter som deltog på patientsäkerhetskonferensen att skriva en artikel om sina upplevelser, då ett nummer förskjutits. I början av verksamhetsåret informerade även FSAstud, genom affischer på samtliga lärosäten, om att studentmedlemmar har möjlighet att inkomma med bidrag till FSAstuds sida i tidningen. Dessa affischer har också på vissa orter satts upp igen allt eftersom deadline närmat sig. FSAstud har under året fått in allt ifrån studenters egna berättelser om utlandsstudier till berättelser om hur det är att leva med en funktionsnedsättning, främst att studera med en funktionsnedsättning. Texter som väntar på att publiceras i Arbetsterapeuten är bland annat en rapport från studenterna som deltog på patientsäkerhetskonferensen. Något som har var till stor hjälp var den artikel som fanns som reserv när det behövdes. Detta har känts tryggt och resulterat i mindre stress då tiden har närmat sig manusstopp. Därför är detta något som borde föras vidare. Viktigt att tänka på är att artikelns innehåll måste vara av den sorten att det fortfarande är relevant även om den inte publiceras på flera månader. Till många artiklar har bra och personliga bilder skickats med. Detta ger artikeln ytterligare en dimension. (6.6) FSAstuds representant i Utbildnings- och forskningsrådet (UoF-rådet) Under verksamhetsåret 2014 har FSAstud representerats i Utbildnings- och forskningsrådet (UoF-rådet) genom Eleonor Hellsberg. UoF-rådet har under vårterminen hållit två möten. Ett telefonmöte den 3 mars och ett fysiskt i Nacka den 12 maj.

15 På grund av förhinder den 3 mars fanns ej möjlighet att delta på telefonmötet och representanten tog då del av minnesanteckningar. Till mötet hade FSAstud informerat att rekryteringen till mentorskapsprogrammet fortfarande pågick. Information om den kommande utbildningskonferensen med temat Distansutbildning och utbildningsmoment på webben presenterades. Utbildningskonferensen hölls den 11 mars i Stockholm och representanten deltog på denna. Ebba Ossiannilsson pratade kring öppna utbildningskulturer och om hur MOOC:s (Massive Open Online Course) fungerar vilket är banbrytande inom webbaserad utbildning. Information om hur distansutbildningen fungerar i Luleå och har fungerat i Örebro gavs. Det hölls diskussioner om hur respektive lärosäte kan arbeta med webbaserade utbildningsinslag. På det fysiska mötet den 12 maj diskuterades bland annat dubbla examina (både leg. och kandidatexamen) då seminariet dubbla examina till hjälp eller stjälp skulle hållas 21 maj. Det finns en diskussion om huruvida utbildningen ges inom rätt utbildningsform då det finns tveksamheter till att vårdutbildningarna ska ligga på högskolorna, eftersom att de leder till yrkeslegitimation. Detta är något som Lars Haikola, universitetskansler, utreder, då han tittar på vilka utbildningar högskolan erbjuder och hur väl de möter de behov som finns. Han ska även titta närmare på MOOC:s. En analys för att se om MOOC:s kan bidra med något i den svenska högskolan ska genomföras. Under hösten ska UoF-rådet hålla ett telefonmöte och ett fysiskt möte i Nacka liksom i våras. Vid de två första mätperioderna under 2014 har det totala antalet studentmedlemmar överstigit föregående års siffror, medan de två sista visar på en negativ utveckling. Medlemsutveckling under 2013 Medlemsutveckling under 2014 Antal* Antal* (*=studenter inkl utexaminerade som ej omregistrerat sig till yrkesverksamma medlemmar) Under våren 2014 besökte studentombudsman Karin Broberg de fem orter som har intag på vårterminen. Under höstterminen höll den nya studentombudsmannen Vera Songer i T1infon i fem av utbildningsorterna. Vid besöken informerade Vera, tillsammans med respektive lokal styrelse, om FSA, FSAstud och förtjänsterna av såväl ett medlemskap som engagemang i FSA. I Jönköping, Stockholm och Luleå ansvarade de lokala styrelserna för informationspasset. Resultatet av rekryteringen har varierat något under året. Avgörande faktorer för rekryteringen har framförallt varit tidpunkt på dagen och tidpunkt på terminen.

16 Även incitament som kurslitteratur till medlemspris har påverkat utfallet av andel studenter som valt att bli medlemmar. Karin Broberg och Vera Songer har under året informerat den centrala styrelsen om rekryteringsläget vid respektive utbildningsort. Under FSAstuds utbildningshelg i januari fick den centrala styrelsen även en utbildning i projektledning, med specifikt fokus på att anordna attraktiva och rekryterande medlemsaktiviteter. En rekryteringsutbildning för de lokala styrelserna är inplanerad till den 4 november. FSAstuds årsmöte 2013 var förlagt till Akademikerhuset, Nacka. På årsmötet behandlades rutinenligt styrelsens propositioner verksamhetsplan och ekonomisk plan för verksamhetsåret Vid mötet behandlades även en proposition gällande FSAstuds visionsprogram. Samtliga propositioner bifölls. Inga motioner hade inkommit. Ivana Masic har representerat FSAstud i förbundsstyrelsen. Eleonor Hellsberg har representerat FSAstud i utbildnings- och forskningsrådet. Michael Sahlin och Ivana Masic har vid olika tillfällen representerat FSAstud under sammankomster kopplade till Saco Studentråd, däribland ordförandenätverk, medlemsråd och kongressen. Ivana Masic och Floriana Cermjani har representerat FSAstud under Patientsäkerhetskonferensen som anordnades den september i Stockholm. Information till medlemmar om FSA och FSAstud har under året spridits muntligt av styrelseledamöter. Anslagstavlor har även använts. De lokala styrelserna har i varierad grad även publicerat information på lärosätets lärplattform. FSAstud har även publicerat relevant information om verksamheten och kommande aktiviteter på FSAstuds centrala facebooksida, samt i respektive utbildningsorts facebookgrupp. FSAstud har skickat ut nyhetsbrev, STUDinfo, elektroniskt till studentmedlemmar. Brevet i januari innehöll en redogörelse för vad de lokala orterna har arbetat med under hösten I augusti skickade FSAstud ut ett digitalt nyhetsbrev till samtliga studentmedlemmar. I nyhetsbrevet marknadsfördes bland annat inspirationshelgen och FSAstuds årsmöte. Ytterligare ett nyhetsbrev skickades i oktober, denna gång en kallelse till FSAstuds årsmöte. De lokala representanterna har i olika sammanhang haft på sig FSAstud t-shirten för att synliggöra FSAstud.

17 FSAstud har också spridit information via Tidskriften Arbetsterapeuten. Under året har de lokala styrelserna inkommit med varsin artikel och en artikel berörde Patientsäkerhetskonferensen september där FSAstud fanns representerade. Under verksamhetsåret har FSAstud även löpande publicerat relevant information om styrelsearbetet och kommande evenemang på På FSAs webbplats har det funnits e-postadresser till FSAstuds styrelse för att medlemmarna och andra intressenter lätt ska kunna nå de förtroendevalda. Samtliga lokala styrelser har också publicerat information på sina egna sidor på webben. Styrelsens interkommunikation har skötts genom en gemensam Dropbox. I den centrala styrelsens Dropbox finns det material som har relevans för FSAstuds interna arbete, till exempel arbetsgruppernas projektplaner. Styrelsens har kommunicerat med varandra genom mejl, telefon, Facebook, Skype, Adobe Connect och Lync. Den centrala styrelsen har under verksamhetsåret kompletterat de ordinarie fyra styrelsemötena med tre stycken nätbaserade möten via Adobe Connect/Lync, i mars, juni och oktober. Vid dessa möten avhandlades i huvudsak rapportpunkter. Styrelsens avsikt med dessa möten var att skapa mer tid för diskussioner och praktiskt arbete i samband med styrelsens fysiska möten. En förutsättning för en fungerande studentverksamhet som bedrivs i medlemmarnas intresse och som verkar för förbättringar för arbetsterapeutstuderande i hela landet är en fungerande lokal verksamhet med aktiva, engagerade medlemmar med en vilja att förändra. Under året har de lokala styrelserna i olika aktivitetsgrad: genomfört aktiviteter för styrelsen och för övriga medlemmar värvat medlemmar och representanter från varje termin samverkat med och deltagit i kretsens arbete samverkat med lärare samt arbetat för ett utökat kontaktnät bland lärosätets anställda medverkat i evenemang i samarbete med andra Under året har den ordinarie ledamoten samt suppleanten varit länken mellan den lokala och den centrala styrelsen. På så sätt blir informationsvägen kort mellan den enskilde medlemmen och den centrala styrelsen. Strukturen gör det också enkelt att lyfta upp frågor som väckts på den egna orten. De lokala styrelserna på respektive utbildningsort har under året lagt upp sitt arbete självständigt och upplägget skiljer sig därför från ort till ort. Nedan följer varje enskild utbildningsorts verksamhetsberättelse. Under höstterminen 2013 har vår lokala styrelse i Luleå arbetat med att rekrytera medlemmar till ett mer aktivt medlemskap i FSAstud. Tre personer från den lokala

18 styrelsen var på plats för att berätta om vår lokala verksamhet och bjuda våra nya studenter på fika efter T1-informationen, vilket var mycket uppskattat. Infon resulterade i flera nya medlemmar samt två deltagare till inspirationshelgen som senare blev aktiva i den lokala styrelsen i Luleå. Vi har även haft en traditionell glöggfika för de studenter som går i T1,T3 samt T5. Strax innan julledigheten 2013 fick FSAstud Luleå de mössor man tidigare planerade och beslutade att beställa. Alla nya aktiva i den lokala styrelsen kommer få en FSAstud Luleå mössa att använda under kyliga campusveckor i Luleå för att uppmärksamma det bra lokala arbetet som utförs. Under vårterminen 2014 har FSAstud Luleå anordnat en föreläsning för att skapa en bättre koppling till vårt framtida yrke. Föreläsningen var över Adobe Connect med arbetsterapeut Lina Karlsson som berättade om teknikstöd i skolan vilket är ett nytt och spännande ämne inom arbetsterapi. Föreläsningen var uppskattad av de ca 40 deltagarna. Vecka 15 anordnades en hamburgerkväll med mat och dryck, lekar och prisutdelning för medlemmar i termin 4 och termin 2 som hade campusvecka samtidigt. Kvällen var riktigt uppskattad av de 27 deltagarna. Vi fick träffas och prata och detta bidrog mycket till att stärka samanhållningen mellan klasserna. Vi i FSAstud Luleå har haft en rosceremoni och bidragit med goodiebags, en ros, dikt och lyckönskningar vid champagnefrukosten för de studenter som blev färdiga med sina studier vid Luleå tekniska universitet våren Den lokala styrelsen i Luleå har möten engång i månaden då vi träffas via Adobe Connect och planerar vår verksamhet. Styrelsen har för tillfället haft åtta möten men räknar med att ha minst två till innan årsmötet Till dessa möten är alla FSAstud- medlemmar välkomna att delta och bidra med åsikter och idéer för att förgylla studietiden i Luleå. Under höstterminen kommer vi att arbeta med att få fler studenter att bli medlemmar i FSAstud och även att få fler aktiva medlemmar i vår lokala styrelse. Ett mål är att ha minst två aktiva från varje klass för att säkerställa ett fortsatt aktivt arbete i Luleå. Vi inledde denna höst, 2014 med att bjuda våra nya studenter på fika innan T1- informationen. Informationen var lyckad och resulterade i tio nya medlemmar på plats och flera intresserade till den lokala styrelsen. Vi hoppas att minst två från termin 1 kommer bli aktiva i den lokala styrelsen i höst. Vi hoppas kunna boka en föreläsare inom psykiatri eller hundterapi under hösten för att ytterligare stärka vår koppling till yrkeslivet. Malin Boström T5 - Ordförande i FSAstud lokala styrelse, ordinarie ledamot i FSAstud centrala styrelse, webbansvarig, kontaktperson till Norrbottenskretsen, postmottagare Elina Firouzfar T5 Ekonomiansvarig Louise Isaksson T5 - Ledamot i FSAstud lokala styrelse Ulrika Andén T3 - Ledamot FSAstud lokala styrelse, suppleant i FSAstud centrala styrelse Anna Lundin T3 - Ledamot i FSAstud lokala styrelse, webbansvarig

19 FSAstud Umeå har som tradition att välkomna T1:orna. Tillsammas med studentombudsman välkomnade vi T1-studenterna inför vårterminen 2014, samt där vi informerade om FSA och FSAstud. Utöver det hade vi en välkomstmiddag med alla T1 och för de som var intresserade av att engagera sig i den lokala styrelsen. Under vårterminens gång arbetade FSAstud Umeå med att rekrytera nya medlemmar till FSA. Den 29/5 hade FSAstud Umeå en rosceremoni, där vi tackade av våra T6-studenter samt aktiva medlemmar från FSAstud med en dikt och presenter som tack för det jobb de har genomfört. Styrelsen har haft inplanerade olika aktiviteter men har av olika anledningar inte fått tiden att räcka till för att utföra dem. FSAstud Umeå har haft fyra möten sen hösttermin start. Tillsammans med studentombudsmannen välkomnade vi T1, och sedan informerades de om FSA och FSAstud. Torsdag den 18/9 hade vi välkomstmiddag, där deltog 30 studenter från T1. Till inspirationshelg har sex studenter anmält sig inklusive ordinarie och suppleant i den centrala styrelsen. Vårt rekryteringsarbete pågår ständigt så att alla studenter på arbetsterapeutprogrammet ska vara medlemmar i FSA. Under terminens gång tänker vi anordna olika aktiviteter för att öka gemenskapen mellan terminerna. Några nya förslag som diskuterades inför hösten: glöggkväll för den lokala styrelsen, volleybollturnering mellan alla terminer, samt en tacksittning för T6. Ingen verksamhetsberättelse från Göteborg finns att tillgå, då orten under året inte har haft någon lokal styrelse. Under höstterminen 2013 arbetade medlemmarna i FSAstud Jönköping med att starta upp ett lokalt arbete. Det var sedan under vinterhalvåret som det blev mer struktur i den lokala styrelsen, med relativt kontinuerliga möten och definierade roller. I slutet av vintern tog styrelsen kontakt med Sofie Ivarsson, före detta ordförande i FSAstud och bestämde ett möte, i syfte att få ytterligare stöd och råd i det framtida arbetet i det lokala arbetet. Jönköpings lokala styrelse har under vårterminen 2014 bestått av: Oskar Dahl, ordförande och ordinarie ledamot i centrala styrelsen Sandra Andersson, sekreterare och suppleant i centrala styrelsen Sara Abrahamsson, marknadsföringsansvarig Sarah Berger, ekonomiansvarig FSAstud Jönköping arbetade för att planera en föreläsning för studenterna i Jönköping. Av olika skäl rann detta ut i sanden och under höstterminen återupptog

20 vi detta arbete tillsammans med kretsen. Under Arbetsterapins dag kommer kretsen anordna en föreläsning som arbetsterapeutstudenter få ta del av - ett lyckat exempel på samarbete med kretsen som vi gläds åt och ser fram emot att utveckla. Under vårterminen informerade Oskar Dahl T6:orna om mentorskapsprogrammet, och studenternas reaktion var överlag kritisk. De ansåg att om ett arbete dyker upp så blir arbetskamraterna automatiskt mentorer och vad är då den egentliga anledningen till att ha ytterligare en mentor? Gruppen menade på att mentorskapet skulle vara bra att starta redan i termin 5. I samband med avdelningens avtackning av T6:orna arrangerade vi en rosceremoni. Vid rosceremonin delade vi ut en ros och en goodiebag innehållande broschyrer och touchpennor. Detta gjordes i samband med att lärarna höll avskedstal till studenterna. Efter sommaren sparkade vi igång med en T1-information, där alla fyra aktiva, lokala styrelsemedlemmar var med och informerade. T1-informationen togs emot med ett blandat resultat, men besvärande nog fick vi dålig medlemsuppslutning då endast 24% av de nya studenterna tog värvning. Anledningar till detta resultat tror vi oss veta bero på otillräcklig kunskap om den centrala verksamheten och i fackliga frågor hos oss som höll i informationspasset. FSAstud Norrköping började det nya året med att välja en ny ordförande och ett av vårens mål var att få in fler personer i styrelsen från T1-T2. Styrelsen var med under T1-infon och har under våren även varit ute hos T2:orna för att få fler personer att engagera sig. Styrelsen startade sedan våren med en kick-off innehållande middag och musik-quiz för att lära känna varandra lite bättre och ha en trevlig stund tillsammans. Styrelsen har sedan haft möte varannan vecka för att planera vårens aktiviteter som bestod av en föreläsning med Peter Brusén, under T1-T2-lunchtid. Föreläsningen med Peter Brusén varade i ungefär två timmar, det bjöds på fika och intressanta diskussioner. Styrelsen hade hoppats på mer uppslutning bland studenterna då det bara kom ca 30 studenter. Styrelsen anser dock att föreläsningen blev lyckad då den var väldigt intressant och lärorik. Studenterna som var där uppskattade den väldigt mycket. I maj var det sedan dags för T1-T2-lunch som anordnades för att stärka banden mellan terminerna samt berätta lite om vad vi gör i den lokala styrelsen för att få fler personer att engagera sig. Det var god uppslutning då det kom nästan 30 personer och det var flera som var nyfikna på vad vi gjorde. Det visade sig vara lyckat då vi nu har tre personer från T2 i styrelsen och två som är intresserade från T1. I juni tackade delar av styrelsen av studenterna i T6 genom att dela ut rosor på sedvanligt sätt. Hösten drog igång med T1-info samt marknadsföring i T2 för att locka nya studenter till styrelsen. Under hösten kommer styrelsen anordna en paneldiskussion med verksamma arbetsterapeuter under arbetsterapins dag och även försöka medverka under den traditionsenliga jultallriken som anordnas för arbetsterapeutstudenter tillsammans med arbetsterapisektionen. Styrelsen har testat att ha lunchmöten då det har varit svårt för vissa styrelsemedlemmar att komma vid kvällsmöten. Det har gett

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

STUDinfo. vårterminen 2012

STUDinfo. vårterminen 2012 STUDinfo vårterminen 2012 Håll dig uppdaterad gilla FSAstud på Facebook! STUDinfo vårterminen 2012 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Layout: Sanna Feldell Foto: Colourbox Tryck: FSA, Box 760, 131 24

Läs mer

STUDinfo. vårterminen 2013

STUDinfo. vårterminen 2013 STUDinfo vårterminen 2013 Håll dig uppdaterad gilla FSAstud på Facebook! Engagera dig du också! Nästa termin vill vi påverka ännu mer, anordna fler aktiviteter och ha ännu roligare. Då behöver vi fler

Läs mer

Styrelsemöte FSAstud 2013-01-20

Styrelsemöte FSAstud 2013-01-20 Styrelsemöte FSAstud 2013-01-20 Tid: Söndag 20 januari Plats: FSAs kansli, Nacka PROTOKOLL Närvarande ledamöter: Sofie Ivarsson Darlington Brumskine Michael Sahlin Mathilda Elofsson Frida Sten Therese

Läs mer

2013-11-11. Handlingar

2013-11-11. Handlingar 2013-11-11 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013 Innehåll Innehåll... 1 1. Program... 2 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 3 5. Röstlängd/Delegater...

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

Har du koll? handbok för dig som är aktiv i FSAstud

Har du koll? handbok för dig som är aktiv i FSAstud Har du koll? handbok för dig som är aktiv i FSAstud Har du koll? - handbok för dig som är aktiv i FSAstud Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Text och layout: Sanna Feldell Foto: Colourbox Tryck: FSA,

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

vad du behöver veta om fsastud

vad du behöver veta om fsastud vad du behöver veta om fsastud om FSAstud FSAstud är Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters (FSA) studentorganisation. FSA driver såväl medlemmarnas fackliga- som yrkesmässiga intressen och arbetar med yrkes-,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 2013-10-14 Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 RIKTLINJER Juseks uppgifter - att ta till vara och främja medlemmarnas fackliga, yrkesmässiga

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 1 Föreningens namn Uppsala Peace and Development Students Association 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 1: Föredragningslista, mötesordning, val m.m. Hej och hjärtligt välkomna! Här följer lite information och vägbeskrivningar. Om allting går som det ska bör ni

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Medicinska Föreningen Uppsala Fullmäktige 2015

Medicinska Föreningen Uppsala Fullmäktige 2015 Medicinska Föreningen Uppsala Fullmäktige 2015 Tid: tisdag den 24 februari 2015, kl. 18.00 Plats: Kjellbergsalen ing. 10, UAS 1. Årsmötets öppnande Sarah Galien förklarar mötet öppnat. 1.1. Närvarande

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Stadgar för Ung Media Stockholm

Stadgar för Ung Media Stockholm Stadgar för Ung Media Stockholm Antagna på årsmötet 2014-05-09 Reviderade på årsmötet 2015-03-18 Definition 1 Syfte mom 1 Distriktets syfte är att inom Stockholms län verka för förbundets syfte. 2 Organisation

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

5 Föreningen ska bedriva påverkansarbete, informationsverksamhet och social verksamhet för HBTQpersoner med utgångspunkten att alla är välkomna.

5 Föreningen ska bedriva påverkansarbete, informationsverksamhet och social verksamhet för HBTQpersoner med utgångspunkten att alla är välkomna. Stadgar HBTQ-föreningen Stolt i Lund Bildad den 2/11 2014. Organisationsnummer: 802491-9782 I. Allmänt Föreningen 1 Föreningens namn är Stolt i Lund. 2 Föreningen är ideell och partipolitiskt obunden.

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Stadga för Gavlecon - Ekonom- och Mäklarföreningen vid 1 Namn 1.1 Studentföreningens namn är Gavlecon. 2 Verksamhet 2.1 Föreningen har till ändamål att väcka intresse för och debatt kring ekonomiska frågor

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2013

Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2013 Unga Synskadade Stockholm (USS) Plats: Långholmen Hotell & Konferens Datum: 2013-03-10 Slag av sammanträde: Årsmötesprotokoll Protokollsförare: Johan Häglerud Justerare: Jennifer

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg Protokoll Årsmöte 2013-01-17 Tid: 17:00 Plats: B210, Statsvetenskapliga fakulteten, Sprängkullsgatan 19, Göteborg Närvarande tillika röstberättigade: Emili Börjesson, mötessekreterare (ej röstberättigad)

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Fö reningen Sivans Stadgar

Fö reningen Sivans Stadgar Fö reningen Sivans Stadgar Fastställda av årsmötet 2003-05-14 Reviderade 2012-09-18 1 Innehållsförteckning Kapitel I Föreningens namn, ändamål och syfte 3 Kapitel II Medlemskap 3 Kapitel III Styrelse 3

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhet 2015-2016 Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Innehållsförteckning Verksamhet 2015-2016 1 Extern fokusfråga 2 Ingen ska ångra sin utbildning. En

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping antagna den 15/2 1931 och den 22/5 1931 den 11/4 1978 och den 30/5 1978 den 26/2 1986 och den 21/5 1986 samt den 24/2 2009 och den 28/5 2009

Läs mer

Sida 1 av 5 2014-01-20

Sida 1 av 5 2014-01-20 Sida 1 av 5 Protokoll SYLF Stockholm årsmöte 2013 Närvarande: Karin Littman, Kari Feldt, Maria Farm, Annika Hammer, David Hellgren Svae, Desirée Lichtenstein, Jennifer Walton Bernstedt, Wenjing Tao, Theo

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Stadgar för ElektroTekniska Föreningen vid TLTH

Stadgar för ElektroTekniska Föreningen vid TLTH Stadgar antagna för ETF vid terminsmötet den 20 maj 1964. Reviderade den 28 september 1983. Reviderade den 18 maj 2004. Reviderade den 13 maj 2008. Reviderade den 20 november 2012. 1 Inledande bestämmelser

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad

Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad Antagna vid årsmötet 2014-04-24 I det följande lämnas förslag till nya stadgar för Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Göteborgs stad,

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer