1. Program Praktiska anvisningar Mötesregler Föredragningslista Röstlängd/Delegater... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5"

Transkript

1

2 Innehåll 1. Program Praktiska anvisningar Mötesregler Föredragningslista Röstlängd/Delegater Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret (6.1) Styrelsen... 7 (6.1.1) Arbetsutskottet... 8 (6.1.2) Arbetsgruppen för en starkare studentorganisation... 8 (6.1.3) Arbetsgruppen för en yrkesidentitet redan under studietiden... 9 (6.1.4) Kontaktperson till Saco Studentråd (6.1.5) Kontaktperson och samordnare för Tidskriften Arbetsterapeuten (6.2) Medlemsstatistik (6.3) Årsmöte (6.4) Representation (6.5) Information till FSAstuds medlemmar (6.6) Lokal verksamhet (6.7) Utbildning (6.7.1) Styrelsens utbildningsdag (6.7.2) FSAstuds inspirationshelg Ekonomisk redovisning för räkenskapsåret Sakrevisionernas revisionsberättelse (8.1) Fokusområde ett. En starkare studentorganisation (8.2) Fokusområde två. En yrkesidentitet redan under studietiden (8.3) Sakrevisorernas bedömning... 27

3 9. Motioner (9.1) Motion angående europeiskt samarbete Propositioner (10.1) Proposition Verksamhetsplan för verksamhetsåret (10.2) Proposition Ekonomisk plan för budgetåret Valberedningens förslag... 41

4 Fredag 5 december 2014: Årsmöte Registrering och kaffe Årsmötets öppnande Lunch Årsmötesförhandlingarna återupptas Fika Föreläsning Man dör inte av stress. Man slutar bara att leva - med Selene Cortes från projektet Hjärnkoll Årsmötet avslutas Middag och social aktivitet för tillträdande styrelse samt ordinarie ledamöter och presidium i den avgående styrelsen Lördag 6 december 2014: Överlämning och utbildning för den nya styrelsen 9.15 Återkoppling och mårunda 15 min 9.30 FSAstud - organisation och arbete Ivana Masic Verksamhetsplanen 2014 Presentation och diskussion Fika Aktivitetsplan planering av verksamheten Lunch Överlämningstid Hemfärd för avgående styrelseledamöter Workshop: styrelsens gruppregler 45 minuter för nya styrelsen Fika Konstituerande styrelsemöte Avslutning och utvärdering Hemfärd

5 Plats Akademikerhuset, Planiavägen 13, Nacka. Årsmötets genomförande Årsmötet öppnas fredagen den 5 december kl Registrering sker fredagen den 5 december kl Delegaterna måste vara närvarande under hela årsmötet, som beräknas pågå till kl den 5 december. Överlämningsdag och utbildning den 6 december Hela den tillträdande styrelsen, samt presidium och ordinarie ledamöter ur den avgående styrelsen, förväntas delta på överlämningsdagen och utbildningen den 6 december. Syftet med denna dag är att förbättra kunskapsöverföringen mellan avgående och tillträdande styrelse, och att stötta de nya ledamöterna i sitt uppdrag.

6 Valda delegater har Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt (en röst per delegat). Fullmaktsomröstningar är ej tillåtet. Årsmötets beslut fattas med acklamation (ja- rop) eller om så begärts genom votering (räkning av rösterna). Se FSAstuds stadga 5. Vid personval ska omröstning vara sluten om de nominerades antal överstiger antalet poster som ska besättas. Om lika röstetal uppstår vid votering avgör lotten. Samtliga FSAstudmedlemmar har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt vid årsmötet.

7 1 Årsmötets öppnande 2 Årsmötets behöriga utlysande 3 Fastställande av röstlängd 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 5 Val av mötesfunktionärer a) Mötesordförande b) Mötessekreterare 6 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Styrelsens ekonomiska redovisning för räkenskapsåret Sakrevisorernas berättelse 9 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 10 Motioner 11 Propositioner a) Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 b) Ekonomisk plan för budgetåret Val av ordförande för verksamhetsåret Val av vice ordförande för verksamhetsåret Val av övriga ledamöter samt personliga suppleanter till dessa 15 Val av sakrevisorer för verksamhetsåret Val av valberedning för verksamhetsåret Val av nästkommande årsmötesort 18 Årsmötets avslutande

8 Samtliga utbildningar har rätt att utse minst två (2) delegater. Utbildningar med fler än 50 medlemmar har rätt att utse ytterligare en (1) delegat per 50 medlemmar. Maxantal delegater per utbildningsort är 5 delegater. Utbildningsort Luleå Umeå Namn Sanna Jerresand Sanna Eriksson Hilda Brodén Sofia Svensson vakant vakant vakant vakant Betaneh Tousi vakant vakant vakant Örebro Norrköping Jönköping Anna Bertilsson Nathalie Olausson vakant vakant vakant Linda Eriksson Elin Berntsson Magnus Bergman Olga Ackerfors Sarah Berger Sara Abrahamsson Elina Ottosson vakant Emma Carlsson Emma Hagman Emma Siljebring vakant Lund Maria Källman Josefine Blanc Moa Grahm Cecilia Stolt

9 Styrelsen Ivana Masic Vice ordförande Helene Svejderud Malin Boström Ulrika Andén Darlington Brumskine Omar Jamal Eleonor Hellsberg Joanna Nilsson Waligora Malin Lundborg Mathilda Johansson Mikael Gyllensvärd Michael Sahlin Oskar Dahl Sandra Andersson Anna-Karin Eriksson Floriana Cermjani Sakrevisorer Sofie Ivarsson Anna Svensson Rebecca Robé Ivarsson Frida Sten FSAs kansli Vera Songer

10 FSAstuds styrelse överlämnar följande rapport för verksamhetsåret Styrelsen har bestått av följande ledamöter: Ordförande: Ivana Masic Vice ordförande: Helene Svejderud Ordinarie Malin Boström Darlington Brumskine (a) Eleonor Hellsberg Malin Lundborg Mikael Gyllensvärd Oskar Dahl Vakant Anna-Karin Eriksson Suppleant Ulrika Andén Omar Jamal Joanna Nilsson-Waligora (b) Mathilda Johansson Michael Sahlin Sandra Andersson (c) Vakant Floriana Cermjani (e) a) Darlington Brumskine invald fr.o.m , Makda Yohannes fr.o.m t.o.m b) Joanna Nilsson-Waligora invald fr.o.m , Miranda Ragnarsson fr.o.m t.o.m c) Sandra Andersson invald fr.o.m , Jenny Larsson fr.o.m t.o.m , d) Då ingen lokal styrelse har funnits i Göteborg har de två platserna förblivit vakanta under året. e) Floriana Cermjani invald fr.o.m , Erika Storm fr.o.m t.o.m Styrelsens sammansättning har förändrats under året på grund av sjukdom och personliga omständigheter. FSAstuds styrelse har under året sammanträtt sju gånger: , , , , , samt Styrelsens sammanträde i januari, april, augusti, respektive det senare oktober var förlagt till FSAs kansli i Nacka. Det förstnämnda mötet hölls i samband med styrelsens utbildningshelg och det sistnämnda mötet i samband med FSAstuds inspirationshelg. Styrelsens möten i mars respektive juni var nätbaserade och hölls via Adobe Connect, och det tidigare oktobermötet hölls via programmet Lync. Styrelsens huvudsakliga arbete har under verksamhetsåret skett i två olika arbetsgrupper: Arbetsgruppen för en starkare studentorganisation och arbetsgruppen för en

11 yrkesidentitet redan under studietiden, vilka har haft förslagsrätt men ej beslutanderätt. Besluten har tagits av FSAstuds styrelse. Under verksamhetsåret 2014 har styrelsens arbetsutskott (AU) bestått av ordförande Ivana Masic, vice ordförande s Helene Svejderud samt, ordinarie Oskar Dahl ledamot från Jönköping. AU har under verksamhetsåret haft sex möten. Av dessa har en hållits via telefon, fyra via , samt ett via en kombination av telefon och . Under mötena har AU bland annat beslutat om inkomna äskningar om aktivitetsstöd från de lokala styrelserna, men även tagit andra beslut så som deltagande på Saco Studentråds medlemsråd samt fördelning av reservplatser till FSAstuds inspirationshelg. AU fick även i uppdrag att ta fram ett förslag på en omarbetad verksamhetsplan för verksamhetsåret Äskningarna som beslutats om är dels en summa på 4000 kr från Norrköpings lokala styrelse. Det togs beslut om att ge 2600 kr och sedan samtala med den centrala styrelsen att det inte är att rekommendera sådan hög summa vid äskning, men att det är genomförbart vid särskilda tillfällen. Det har även fattats beslut om att äskning över 1000 kr ska meddelas till hela den centrala styrelsen, där åsikter kan framföras innan AU fattar beslut. AU har även fått in äskning från Umeå på 1240 kr. Dock uppstod det en ny frågeställning när inte de äskade pengarna inte enbart användes i det syfte som äskningen rörde. Detta bör utvärderas även för kommande AU - hur beslut ska fattas på bästa möjliga sätt. Under hösten kommer AU att arbeta med att en utvärdering av mentorskapsprogrammet ska ske, som startades upp under våren Dels kring: hur många sökte? hur gick det att matcha? osv. Detta bör även fortsätta utvärderas inför diskussionen vid ny omgång. Vidare kommer AU att avsluta arbetet och ge förslag för fortsatt arbete under kommande verksamhetsår. Det arbete som gjorts i respektive arbetsgrupp samt inom ramen för respektive ansvarsområde beskrivs nedan. Under verksamhetsåret 2014 har arbetsgruppen för en starkare studentorganisation, bestående av styrelseledamöter från orterna Norrköping, Örebro och Umeå, fokuserat arbetet på att få igång en lokal FSAstud styrelse i Göteborg, då den för tillfället är vilande. Arbetsgruppen startade våren med att ge feedback för en uppdatering av foldern FSAstud Engagera dig du också. Arbetsgruppen kom fram till att den bör uppdateras för att bli mer aktuell och lockande. Bland annat bör texten ses över på flertalet punkter men även byta ut de flesta bilderna och få in lite mer färg i foldern. Feedbacken lämnades sedan över till studentombudsmannen som förde den vidare till kansliet som ansvarar för uppdateringen. Den uppdaterade foldern finns sedan höstterminens start.

12 Under våren har arbetsgruppen sett över hur samarbetet mellan de lokala styrelserna och den centrala styrelsen fungerar. Frågan togs upp i respektive lokal styrelse för att se hur de upplevde att informationsutbytet fungerade. Det visade att de lokala styrelserna var nöjda med den informationen som de fick från sin ledamot som sitter i den centrala styrelsen. Eftersom de lokala styrelserna var nöjda med informationsutbytet har arbetsgruppen inte arbetat vidare med frågan. Under våren startade även arbetet med att få igång en lokal FSAstud-styrelse i Göteborg. Arbetsgruppen började med att mejla till alla arbetsterapeutstudenter på Göteborgs universitet för att se om det fanns något intresse för att engagera sig lokalt. Intresset var dock svalt så därför började arbetsgruppen planera en aktivitetsdag innehållande en paneldiskussion, teambuilding och information om vad det innebär att engagera sig lokalt i FSAstud. Då Göteborg endast har intag för nya studenter under hösten bestämdes det att aktivitetsdagen skulle anordnas i början av höstterminen. Den 18 september åkte Mikael Gyllensvärd (FSAstud Norrköping), Malin Lundborg (FSAstud Örebro), Elin Berntsson (FSAstud Norrköping) samt studentombudsman Vera Songer ner till Göteborg för att hålla i aktivitetsdagen. Det blev en bra uppslutning till paneldiskussionen (runt 25 studenter), där de flesta var studenter från termin 1. Studenterna var lite passiva till en början, men efter en stund kom en del frågor till arbetsterapeuterna. Vi hade förberett en del frågor som vi ställde till arbetsterapeuterna de stunder som studenterna inte sa något. Deltagarna i panelen tackades med varsin chokladkaka. Inför teambuildingen droppade lite mer än hälften av, och 12 personer blev kvar. Dessa delades in i fyra lag och de fick bygga ihop ett torn av spaghetti och marshmallows, där pris för det högsta tornet vann varsin goodiebag samt ett paraply. Vidare berättade Vera Songer kort om FSAstud centralt medan Mikael, Malin och Elin berättade kort om vad det innebär att engagera sig lokalt på orten. Intresset om att engagera sig lokalt skiljde sig åt. Många av studenterna i termin 1 uttryckte att de skulle vilja ha lite mer tid innan de eventuellt skulle engagera sig medan en student från termin 4 var mycket intresserad av att starta en styrelse. Dagen kändes ändå lyckad och vi åkte därifrån med hopp om att Göteborg skulle starta upp en styrelse. I efterhand har vi fått reda på att några studenter har haft ett första möte i Göteborg, så det verkar som att aktivitetsdagen gav utdelning. Föregående ordförande för FSAstud, Sofie Ivarsson, deltog som representant på Almedalsveckan 2013 och bidrog därmed till att stärka arbetsterapeuters och arbetsterapeutstudenters yrkesidentitet och förespråkade att studenter bör ges en större roll i det politiska påverkansarbetet. Arbetsgruppen började därför verksamhetsåret 2014 med att lägga mycket krut på en plan inför Almedalen. Tre studenter visade stort intresse för att axla uppgiften att vara FSAstuds ansikte utåt under Almedalsveckan. Arbetsgruppen bokade i god tid resor samt samarbetade med förbundsstyrelsen och blev lovade boende onsdag till söndag då förbundet lämnat Almedalen. Dagarna innan våra studenter skulle åka till Visby gavs beskedet

13 att uthyraren av boendet inte tillät studenter i sin bostad. På grund av det stora trycket på boende under veckan gick inte några nya sängplatser att finna med så kort varsel. Pengarna gick förlorade och vi och våra studenter är djupt besvikna och vi vill till nästkommande styrelse delge vikten av att boka boende snarast möjligt. Arbetsgruppen har också sett till att med hjälp av före detta studentombudsman Karin Broberg få ut flyers med information om Stockholm Pride. Stolta studenter från FSAstud fanns representerade både i Sacos tält och i Prideparaden. En revidering av talmanuset till Sacomässan har gjorts och det har beslutats att studentombudsman Vera ska hålla i presentationen. Studenter från FSAstud ska finnas till hands på mässan för att svara på eventuella frågor. Mentorskapsprogrammet för T5or och T6or marknadsfördes både genom FSA och lokalt på orterna vilket resulterade i att 36 studenter och 48 mentorer ansökte till programmet varefter 15 par antogs. Flest ansökande kom från Stockholm och Lund. Beroende på utfallet av mentorskapsprogrammet som avslutas i mars 2015 och utvärderas därefter bör kommande styrelse ansöka om beviljande av fortsatt projekttid. Arbetsgruppen för yrkesidentitet har träffats sju gånger fysiskt i samband med styrelsemöten samt över Adobe Connect. Utöver det har vi haft kontinuerlig mailkontakt och använt oss av Google Docs vid revidering av talmanuset till Saco studentmässa. Vi som har arbetat aktivt med uppgifterna är ordinarie ledamöter i centrala styrelsen, Oskar, Eleonor, Anna-Karin och Malin. Under verksamhetsåret 2014 har Michael Sahlin varit FSAstuds kontaktperson för Saco Studentråd. Även FSAstuds ordförande och studentombudsman har erhållit den information som Saco Studentråd skickat ut genom en mejllista. Då denna information i vissa perioder varit omfattande har det underlättat den dialog dessa tre kunnat föra kring relevansen för FSAstud. Ordförande för FSAstud 2013 har detta år varit ledamot i Saco studentråd, vilket ytterligare har underlättat kommunikationen. Under året har Saco studentråd arbetat efter både interna samt externa mål. Dessa har innefattat bland annat att stärka studenters engagemang inom politik och ledarskap. Detta resulterade i en ledarskapsutbildning som rådet anordnat med mycket god respons från deltagarna. Saco studentråd har även deltagit på Stockholm Pride samt under Almedalsveckan. Detta för att öka allmänhetens kunskap om vilka Saco är samt vad de kan göra för sina medlemmar, och även för att göra ställningstaganden i olika etiska och politiska frågor som rör studenter. Saco studentråd har då deltagit i seminarier samt ställt upp i olika debatter för att få studenternas röst hörd. Saco studentråd har även skrivit artiklar som skickats ut till tidningar, som till exempel angående att fler relevanta sommarkurser som studenterna kan tillgodoräkna i sin examen behövs, för att studenter som inte har

14 sommarjobb ska kunna fortsätta läsa under sommaren med bibehållet studiestöd från CSN. FSAstuds ordförande har även deltagit på de ordförandenätverk Saco Studentråd anordnat, på ett medlemsråd samt en Almedalsdag. Kvar på verksamhetsåret är Saco studentråds årliga kongress samt Saco Studentmässa. Vid båda dessa två tillfällen planerar FSAstud att närvara. Under verksamhetsåret 2014 har Malin Boström varit FSAstuds kontaktperson och samordnare mot tidningen Arbetsterapeuten (nedan kallad TA). Malin har under verksamhetsåret ansvarat för kontakten med tidskriftens redaktör. FSAstud har under året arbetat aktivt för att FSAstuds sida i tidningen ska nyttjas på bästa sätt och arbetet med tidskriften har flutit på bra. I början av verksamhetsåret beslutade styrelsen att alla studieorter skulle få ett eget nummer av tidningen att ansvara för. Detta har fungerat bra och det har gjort att alla utbildningsorter har kunnat bidra med ett inslag till tidskriften. Det fanns i början av året en text i reserv vilket gjorde det möjligt för FSAstud att utnyttja vår sida trots att Umeå inte hade möjlighet att skriva sin text i tid till deadline. Det har också funnits utrymme för de studenter som deltog på patientsäkerhetskonferensen att skriva en artikel om sina upplevelser, då ett nummer förskjutits. I början av verksamhetsåret informerade även FSAstud, genom affischer på samtliga lärosäten, om att studentmedlemmar har möjlighet att inkomma med bidrag till FSAstuds sida i tidningen. Dessa affischer har också på vissa orter satts upp igen allt eftersom deadline närmat sig. FSAstud har under året fått in allt ifrån studenters egna berättelser om utlandsstudier till berättelser om hur det är att leva med en funktionsnedsättning, främst att studera med en funktionsnedsättning. Texter som väntar på att publiceras i Arbetsterapeuten är bland annat en rapport från studenterna som deltog på patientsäkerhetskonferensen. Något som har var till stor hjälp var den artikel som fanns som reserv när det behövdes. Detta har känts tryggt och resulterat i mindre stress då tiden har närmat sig manusstopp. Därför är detta något som borde föras vidare. Viktigt att tänka på är att artikelns innehåll måste vara av den sorten att det fortfarande är relevant även om den inte publiceras på flera månader. Till många artiklar har bra och personliga bilder skickats med. Detta ger artikeln ytterligare en dimension. (6.6) FSAstuds representant i Utbildnings- och forskningsrådet (UoF-rådet) Under verksamhetsåret 2014 har FSAstud representerats i Utbildnings- och forskningsrådet (UoF-rådet) genom Eleonor Hellsberg. UoF-rådet har under vårterminen hållit två möten. Ett telefonmöte den 3 mars och ett fysiskt i Nacka den 12 maj.

15 På grund av förhinder den 3 mars fanns ej möjlighet att delta på telefonmötet och representanten tog då del av minnesanteckningar. Till mötet hade FSAstud informerat att rekryteringen till mentorskapsprogrammet fortfarande pågick. Information om den kommande utbildningskonferensen med temat Distansutbildning och utbildningsmoment på webben presenterades. Utbildningskonferensen hölls den 11 mars i Stockholm och representanten deltog på denna. Ebba Ossiannilsson pratade kring öppna utbildningskulturer och om hur MOOC:s (Massive Open Online Course) fungerar vilket är banbrytande inom webbaserad utbildning. Information om hur distansutbildningen fungerar i Luleå och har fungerat i Örebro gavs. Det hölls diskussioner om hur respektive lärosäte kan arbeta med webbaserade utbildningsinslag. På det fysiska mötet den 12 maj diskuterades bland annat dubbla examina (både leg. och kandidatexamen) då seminariet dubbla examina till hjälp eller stjälp skulle hållas 21 maj. Det finns en diskussion om huruvida utbildningen ges inom rätt utbildningsform då det finns tveksamheter till att vårdutbildningarna ska ligga på högskolorna, eftersom att de leder till yrkeslegitimation. Detta är något som Lars Haikola, universitetskansler, utreder, då han tittar på vilka utbildningar högskolan erbjuder och hur väl de möter de behov som finns. Han ska även titta närmare på MOOC:s. En analys för att se om MOOC:s kan bidra med något i den svenska högskolan ska genomföras. Under hösten ska UoF-rådet hålla ett telefonmöte och ett fysiskt möte i Nacka liksom i våras. Vid de två första mätperioderna under 2014 har det totala antalet studentmedlemmar överstigit föregående års siffror, medan de två sista visar på en negativ utveckling. Medlemsutveckling under 2013 Medlemsutveckling under 2014 Antal* Antal* (*=studenter inkl utexaminerade som ej omregistrerat sig till yrkesverksamma medlemmar) Under våren 2014 besökte studentombudsman Karin Broberg de fem orter som har intag på vårterminen. Under höstterminen höll den nya studentombudsmannen Vera Songer i T1infon i fem av utbildningsorterna. Vid besöken informerade Vera, tillsammans med respektive lokal styrelse, om FSA, FSAstud och förtjänsterna av såväl ett medlemskap som engagemang i FSA. I Jönköping, Stockholm och Luleå ansvarade de lokala styrelserna för informationspasset. Resultatet av rekryteringen har varierat något under året. Avgörande faktorer för rekryteringen har framförallt varit tidpunkt på dagen och tidpunkt på terminen.

16 Även incitament som kurslitteratur till medlemspris har påverkat utfallet av andel studenter som valt att bli medlemmar. Karin Broberg och Vera Songer har under året informerat den centrala styrelsen om rekryteringsläget vid respektive utbildningsort. Under FSAstuds utbildningshelg i januari fick den centrala styrelsen även en utbildning i projektledning, med specifikt fokus på att anordna attraktiva och rekryterande medlemsaktiviteter. En rekryteringsutbildning för de lokala styrelserna är inplanerad till den 4 november. FSAstuds årsmöte 2013 var förlagt till Akademikerhuset, Nacka. På årsmötet behandlades rutinenligt styrelsens propositioner verksamhetsplan och ekonomisk plan för verksamhetsåret Vid mötet behandlades även en proposition gällande FSAstuds visionsprogram. Samtliga propositioner bifölls. Inga motioner hade inkommit. Ivana Masic har representerat FSAstud i förbundsstyrelsen. Eleonor Hellsberg har representerat FSAstud i utbildnings- och forskningsrådet. Michael Sahlin och Ivana Masic har vid olika tillfällen representerat FSAstud under sammankomster kopplade till Saco Studentråd, däribland ordförandenätverk, medlemsråd och kongressen. Ivana Masic och Floriana Cermjani har representerat FSAstud under Patientsäkerhetskonferensen som anordnades den september i Stockholm. Information till medlemmar om FSA och FSAstud har under året spridits muntligt av styrelseledamöter. Anslagstavlor har även använts. De lokala styrelserna har i varierad grad även publicerat information på lärosätets lärplattform. FSAstud har även publicerat relevant information om verksamheten och kommande aktiviteter på FSAstuds centrala facebooksida, samt i respektive utbildningsorts facebookgrupp. FSAstud har skickat ut nyhetsbrev, STUDinfo, elektroniskt till studentmedlemmar. Brevet i januari innehöll en redogörelse för vad de lokala orterna har arbetat med under hösten I augusti skickade FSAstud ut ett digitalt nyhetsbrev till samtliga studentmedlemmar. I nyhetsbrevet marknadsfördes bland annat inspirationshelgen och FSAstuds årsmöte. Ytterligare ett nyhetsbrev skickades i oktober, denna gång en kallelse till FSAstuds årsmöte. De lokala representanterna har i olika sammanhang haft på sig FSAstud t-shirten för att synliggöra FSAstud.

17 FSAstud har också spridit information via Tidskriften Arbetsterapeuten. Under året har de lokala styrelserna inkommit med varsin artikel och en artikel berörde Patientsäkerhetskonferensen september där FSAstud fanns representerade. Under verksamhetsåret har FSAstud även löpande publicerat relevant information om styrelsearbetet och kommande evenemang på På FSAs webbplats har det funnits e-postadresser till FSAstuds styrelse för att medlemmarna och andra intressenter lätt ska kunna nå de förtroendevalda. Samtliga lokala styrelser har också publicerat information på sina egna sidor på webben. Styrelsens interkommunikation har skötts genom en gemensam Dropbox. I den centrala styrelsens Dropbox finns det material som har relevans för FSAstuds interna arbete, till exempel arbetsgruppernas projektplaner. Styrelsens har kommunicerat med varandra genom mejl, telefon, Facebook, Skype, Adobe Connect och Lync. Den centrala styrelsen har under verksamhetsåret kompletterat de ordinarie fyra styrelsemötena med tre stycken nätbaserade möten via Adobe Connect/Lync, i mars, juni och oktober. Vid dessa möten avhandlades i huvudsak rapportpunkter. Styrelsens avsikt med dessa möten var att skapa mer tid för diskussioner och praktiskt arbete i samband med styrelsens fysiska möten. En förutsättning för en fungerande studentverksamhet som bedrivs i medlemmarnas intresse och som verkar för förbättringar för arbetsterapeutstuderande i hela landet är en fungerande lokal verksamhet med aktiva, engagerade medlemmar med en vilja att förändra. Under året har de lokala styrelserna i olika aktivitetsgrad: genomfört aktiviteter för styrelsen och för övriga medlemmar värvat medlemmar och representanter från varje termin samverkat med och deltagit i kretsens arbete samverkat med lärare samt arbetat för ett utökat kontaktnät bland lärosätets anställda medverkat i evenemang i samarbete med andra Under året har den ordinarie ledamoten samt suppleanten varit länken mellan den lokala och den centrala styrelsen. På så sätt blir informationsvägen kort mellan den enskilde medlemmen och den centrala styrelsen. Strukturen gör det också enkelt att lyfta upp frågor som väckts på den egna orten. De lokala styrelserna på respektive utbildningsort har under året lagt upp sitt arbete självständigt och upplägget skiljer sig därför från ort till ort. Nedan följer varje enskild utbildningsorts verksamhetsberättelse. Under höstterminen 2013 har vår lokala styrelse i Luleå arbetat med att rekrytera medlemmar till ett mer aktivt medlemskap i FSAstud. Tre personer från den lokala

18 styrelsen var på plats för att berätta om vår lokala verksamhet och bjuda våra nya studenter på fika efter T1-informationen, vilket var mycket uppskattat. Infon resulterade i flera nya medlemmar samt två deltagare till inspirationshelgen som senare blev aktiva i den lokala styrelsen i Luleå. Vi har även haft en traditionell glöggfika för de studenter som går i T1,T3 samt T5. Strax innan julledigheten 2013 fick FSAstud Luleå de mössor man tidigare planerade och beslutade att beställa. Alla nya aktiva i den lokala styrelsen kommer få en FSAstud Luleå mössa att använda under kyliga campusveckor i Luleå för att uppmärksamma det bra lokala arbetet som utförs. Under vårterminen 2014 har FSAstud Luleå anordnat en föreläsning för att skapa en bättre koppling till vårt framtida yrke. Föreläsningen var över Adobe Connect med arbetsterapeut Lina Karlsson som berättade om teknikstöd i skolan vilket är ett nytt och spännande ämne inom arbetsterapi. Föreläsningen var uppskattad av de ca 40 deltagarna. Vecka 15 anordnades en hamburgerkväll med mat och dryck, lekar och prisutdelning för medlemmar i termin 4 och termin 2 som hade campusvecka samtidigt. Kvällen var riktigt uppskattad av de 27 deltagarna. Vi fick träffas och prata och detta bidrog mycket till att stärka samanhållningen mellan klasserna. Vi i FSAstud Luleå har haft en rosceremoni och bidragit med goodiebags, en ros, dikt och lyckönskningar vid champagnefrukosten för de studenter som blev färdiga med sina studier vid Luleå tekniska universitet våren Den lokala styrelsen i Luleå har möten engång i månaden då vi träffas via Adobe Connect och planerar vår verksamhet. Styrelsen har för tillfället haft åtta möten men räknar med att ha minst två till innan årsmötet Till dessa möten är alla FSAstud- medlemmar välkomna att delta och bidra med åsikter och idéer för att förgylla studietiden i Luleå. Under höstterminen kommer vi att arbeta med att få fler studenter att bli medlemmar i FSAstud och även att få fler aktiva medlemmar i vår lokala styrelse. Ett mål är att ha minst två aktiva från varje klass för att säkerställa ett fortsatt aktivt arbete i Luleå. Vi inledde denna höst, 2014 med att bjuda våra nya studenter på fika innan T1- informationen. Informationen var lyckad och resulterade i tio nya medlemmar på plats och flera intresserade till den lokala styrelsen. Vi hoppas att minst två från termin 1 kommer bli aktiva i den lokala styrelsen i höst. Vi hoppas kunna boka en föreläsare inom psykiatri eller hundterapi under hösten för att ytterligare stärka vår koppling till yrkeslivet. Malin Boström T5 - Ordförande i FSAstud lokala styrelse, ordinarie ledamot i FSAstud centrala styrelse, webbansvarig, kontaktperson till Norrbottenskretsen, postmottagare Elina Firouzfar T5 Ekonomiansvarig Louise Isaksson T5 - Ledamot i FSAstud lokala styrelse Ulrika Andén T3 - Ledamot FSAstud lokala styrelse, suppleant i FSAstud centrala styrelse Anna Lundin T3 - Ledamot i FSAstud lokala styrelse, webbansvarig

19 FSAstud Umeå har som tradition att välkomna T1:orna. Tillsammas med studentombudsman välkomnade vi T1-studenterna inför vårterminen 2014, samt där vi informerade om FSA och FSAstud. Utöver det hade vi en välkomstmiddag med alla T1 och för de som var intresserade av att engagera sig i den lokala styrelsen. Under vårterminens gång arbetade FSAstud Umeå med att rekrytera nya medlemmar till FSA. Den 29/5 hade FSAstud Umeå en rosceremoni, där vi tackade av våra T6-studenter samt aktiva medlemmar från FSAstud med en dikt och presenter som tack för det jobb de har genomfört. Styrelsen har haft inplanerade olika aktiviteter men har av olika anledningar inte fått tiden att räcka till för att utföra dem. FSAstud Umeå har haft fyra möten sen hösttermin start. Tillsammans med studentombudsmannen välkomnade vi T1, och sedan informerades de om FSA och FSAstud. Torsdag den 18/9 hade vi välkomstmiddag, där deltog 30 studenter från T1. Till inspirationshelg har sex studenter anmält sig inklusive ordinarie och suppleant i den centrala styrelsen. Vårt rekryteringsarbete pågår ständigt så att alla studenter på arbetsterapeutprogrammet ska vara medlemmar i FSA. Under terminens gång tänker vi anordna olika aktiviteter för att öka gemenskapen mellan terminerna. Några nya förslag som diskuterades inför hösten: glöggkväll för den lokala styrelsen, volleybollturnering mellan alla terminer, samt en tacksittning för T6. Ingen verksamhetsberättelse från Göteborg finns att tillgå, då orten under året inte har haft någon lokal styrelse. Under höstterminen 2013 arbetade medlemmarna i FSAstud Jönköping med att starta upp ett lokalt arbete. Det var sedan under vinterhalvåret som det blev mer struktur i den lokala styrelsen, med relativt kontinuerliga möten och definierade roller. I slutet av vintern tog styrelsen kontakt med Sofie Ivarsson, före detta ordförande i FSAstud och bestämde ett möte, i syfte att få ytterligare stöd och råd i det framtida arbetet i det lokala arbetet. Jönköpings lokala styrelse har under vårterminen 2014 bestått av: Oskar Dahl, ordförande och ordinarie ledamot i centrala styrelsen Sandra Andersson, sekreterare och suppleant i centrala styrelsen Sara Abrahamsson, marknadsföringsansvarig Sarah Berger, ekonomiansvarig FSAstud Jönköping arbetade för att planera en föreläsning för studenterna i Jönköping. Av olika skäl rann detta ut i sanden och under höstterminen återupptog

20 vi detta arbete tillsammans med kretsen. Under Arbetsterapins dag kommer kretsen anordna en föreläsning som arbetsterapeutstudenter få ta del av - ett lyckat exempel på samarbete med kretsen som vi gläds åt och ser fram emot att utveckla. Under vårterminen informerade Oskar Dahl T6:orna om mentorskapsprogrammet, och studenternas reaktion var överlag kritisk. De ansåg att om ett arbete dyker upp så blir arbetskamraterna automatiskt mentorer och vad är då den egentliga anledningen till att ha ytterligare en mentor? Gruppen menade på att mentorskapet skulle vara bra att starta redan i termin 5. I samband med avdelningens avtackning av T6:orna arrangerade vi en rosceremoni. Vid rosceremonin delade vi ut en ros och en goodiebag innehållande broschyrer och touchpennor. Detta gjordes i samband med att lärarna höll avskedstal till studenterna. Efter sommaren sparkade vi igång med en T1-information, där alla fyra aktiva, lokala styrelsemedlemmar var med och informerade. T1-informationen togs emot med ett blandat resultat, men besvärande nog fick vi dålig medlemsuppslutning då endast 24% av de nya studenterna tog värvning. Anledningar till detta resultat tror vi oss veta bero på otillräcklig kunskap om den centrala verksamheten och i fackliga frågor hos oss som höll i informationspasset. FSAstud Norrköping började det nya året med att välja en ny ordförande och ett av vårens mål var att få in fler personer i styrelsen från T1-T2. Styrelsen var med under T1-infon och har under våren även varit ute hos T2:orna för att få fler personer att engagera sig. Styrelsen startade sedan våren med en kick-off innehållande middag och musik-quiz för att lära känna varandra lite bättre och ha en trevlig stund tillsammans. Styrelsen har sedan haft möte varannan vecka för att planera vårens aktiviteter som bestod av en föreläsning med Peter Brusén, under T1-T2-lunchtid. Föreläsningen med Peter Brusén varade i ungefär två timmar, det bjöds på fika och intressanta diskussioner. Styrelsen hade hoppats på mer uppslutning bland studenterna då det bara kom ca 30 studenter. Styrelsen anser dock att föreläsningen blev lyckad då den var väldigt intressant och lärorik. Studenterna som var där uppskattade den väldigt mycket. I maj var det sedan dags för T1-T2-lunch som anordnades för att stärka banden mellan terminerna samt berätta lite om vad vi gör i den lokala styrelsen för att få fler personer att engagera sig. Det var god uppslutning då det kom nästan 30 personer och det var flera som var nyfikna på vad vi gjorde. Det visade sig vara lyckat då vi nu har tre personer från T2 i styrelsen och två som är intresserade från T1. I juni tackade delar av styrelsen av studenterna i T6 genom att dela ut rosor på sedvanligt sätt. Hösten drog igång med T1-info samt marknadsföring i T2 för att locka nya studenter till styrelsen. Under hösten kommer styrelsen anordna en paneldiskussion med verksamma arbetsterapeuter under arbetsterapins dag och även försöka medverka under den traditionsenliga jultallriken som anordnas för arbetsterapeutstudenter tillsammans med arbetsterapisektionen. Styrelsen har testat att ha lunchmöten då det har varit svårt för vissa styrelsemedlemmar att komma vid kvällsmöten. Det har gett

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Styrelsemöte FSAstud 2012-06-04

Styrelsemöte FSAstud 2012-06-04 Styrelsemöte FSAstud 2012-06-04 Tid: måndag 4 juni Plats: FSAstuds nätbaserade rum på Adobe Connect PROTOKOLL Närvarande ledamöter: Sofie Ivarsson Helena Isacson Adina Cederblad Åsa Diös Ellemo Frida Bergman

Läs mer

STUDinfo. vårterminen 2012

STUDinfo. vårterminen 2012 STUDinfo vårterminen 2012 Håll dig uppdaterad gilla FSAstud på Facebook! STUDinfo vårterminen 2012 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Layout: Sanna Feldell Foto: Colourbox Tryck: FSA, Box 760, 131 24

Läs mer

STUDinfo. vårterminen 2013

STUDinfo. vårterminen 2013 STUDinfo vårterminen 2013 Håll dig uppdaterad gilla FSAstud på Facebook! Engagera dig du också! Nästa termin vill vi påverka ännu mer, anordna fler aktiviteter och ha ännu roligare. Då behöver vi fler

Läs mer

Styrelsemöte FSAstud 2013-01-20

Styrelsemöte FSAstud 2013-01-20 Styrelsemöte FSAstud 2013-01-20 Tid: Söndag 20 januari Plats: FSAs kansli, Nacka PROTOKOLL Närvarande ledamöter: Sofie Ivarsson Darlington Brumskine Michael Sahlin Mathilda Elofsson Frida Sten Therese

Läs mer

Under helgen tog styrelsen fram gemensamma gruppregler för det framtida arbetet (se bilaga 3).

Under helgen tog styrelsen fram gemensamma gruppregler för det framtida arbetet (se bilaga 3). datum. 2012-01-18 vår ref. sf FSAstuds styrelse Infobrev nr 2012-02 Hej! Det här infobrevet kommer till stor del vara en rapport från styrelsens utbildningshelg samt efterföljande styrelsemöte. Ni hittar

Läs mer

2013-11-11. Handlingar

2013-11-11. Handlingar 2013-11-11 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013 Innehåll Innehåll... 1 1. Program... 2 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 3 5. Röstlängd/Delegater...

Läs mer

Styrelsemöte FSAstud 2012-09-01 2012-09-02

Styrelsemöte FSAstud 2012-09-01 2012-09-02 Styrelsemöte FSAstud 2012-09-01 2012-09-02 Tid: lördag 1 september och söndag 2 september Plats: FSAs kansli, Nacka PROTOKOLL Närvarande ledamöter: Sofie Ivarsson Helena Isacson Wibke Sebbin Anna Svensson

Läs mer

Har du koll på FSAstuds aktiviteter? STUDinfo Höstterminen 20121

Har du koll på FSAstuds aktiviteter? STUDinfo Höstterminen 20121 Har du koll på FSAstuds aktiviteter? STUDinfo Höstterminen 20121 Engagera dig du också! Nästa termin vill vi påverka ännu mer, anordna fler aktiviteter och ha ännu roligare. Då behöver vi fler perspektiv

Läs mer

Om att vara aktiv i FSAstud

Om att vara aktiv i FSAstud Om att vara aktiv i FSAstud lathund för FSAstuds styrelse Innehåll Mötesformalia, arbets-, ansvars- och rollfördelning s. 4 arbets och ansvarsfördelning s. 4 funktioner vid årsmötet s. 7 mötesformalia

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Sida 1 (5) 1 Föreningens namn och syfte Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet är en allmännyttig ideell förening vars uppgift är att gagna systemsäkerhetsmässig

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Har du koll? handbok för dig som är aktiv i FSAstud

Har du koll? handbok för dig som är aktiv i FSAstud Har du koll? handbok för dig som är aktiv i FSAstud Har du koll? - handbok för dig som är aktiv i FSAstud Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Text och layout: Sanna Feldell Foto: Colourbox Tryck: FSA,

Läs mer

Stadgar för Kvinnokören Embla

Stadgar för Kvinnokören Embla Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 1 Kapitel 2 Medlemskap... 1 Kapitel 3 Räkenskaper... 1 Kapitel 4 Styrelsen... 2 Kapitel 5 Företrädare... 2 Kapitel 6 Valberedningen... 2 Kapitel 7 Repertoarkommitté...

Läs mer

vad du behöver veta om fsastud

vad du behöver veta om fsastud vad du behöver veta om fsastud om FSAstud FSAstud är Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters (FSA) studentorganisation. FSA driver såväl medlemmarnas fackliga- som yrkesmässiga intressen och arbetar med yrkes-,

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län Söndagen 29:e mars 2015 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På den här punkten sammanställer

Läs mer

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Närvarande: Dynamicus PA Gefle PAX i Växjö Pegasus Pelikan Personalvetare i Lund Pub Puls Förbundsstyrelsen Internrevisor 1 Mötets öppnande

Läs mer

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 2013-10-14 Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 RIKTLINJER Juseks uppgifter - att ta till vara och främja medlemmarnas fackliga, yrkesmässiga

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg Protokoll Årsmöte 2011-02-02 Tid: 17.00-20.00 Sal 204 på Annedalsseminariet, Campus Linné, Göteborg Närvarande Eva Thalén, mötesordförande Niclas Martinsson, ordförande Klara Sommerstein Frida Andersson,

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Protokoll Saco Studentråds kongress 2014

Protokoll Saco Studentråds kongress 2014 Protokoll Saco Studentråds kongress 2014 29-30 november 2014 Bosön, Lidingö Till protokollet hör Bilaga 1 Röstlängd Bilaga 2 Protokoll från Torg A Bilaga 3 Protokoll från Torg B Bilaga 4 Protokoll från

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen.

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen. Norra Reals Elevkårs Stadga Med organisationsnummer 802408 7036 Antogs på årsmötet 25 mars 2015 1 Organisationen mom 1 Elevkårens juridiska namn är Norra Reals Elevkår. mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Förslag till dagordning:

Förslag till dagordning: Förslag till dagordning: 1) Mötets öppnande 2) Val av mötesfunktionärer a) Ordförande b) Sekreterare c) Justerare d) Rösträknare 3) Fråga om mötet är stadgeenligt kallat 4) Fastställande av röstlängd 5)

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Plats: Kårens styrelserum Närvarande: Simon Strid, Marcus Ljungdahl, Gustav Johansson, Helena Engström, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt,

Läs mer

Medicinska Föreningen Uppsala Fullmäktige 2015

Medicinska Föreningen Uppsala Fullmäktige 2015 Medicinska Föreningen Uppsala Fullmäktige 2015 Tid: tisdag den 24 februari 2015, kl. 18.00 Plats: Kjellbergsalen ing. 10, UAS 1. Årsmötets öppnande Sarah Galien förklarar mötet öppnat. 1.1. Närvarande

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Stadgar. Stadgar för studentrådet och normalstadgar för studentföreningar

Stadgar. Stadgar för studentrådet och normalstadgar för studentföreningar Stadgar Stadgar för studentrådet och normalstadgar för studentföreningar Stadgar för studentmedlemmarnas förtroendemannaorganisation Fastställda av Förbundsstyrelsen den 3 september 2010 1 Studentrådet

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Stadga för Gavlecon - Ekonom- och Mäklarföreningen vid 1 Namn 1.1 Studentföreningens namn är Gavlecon. 2 Verksamhet 2.1 Föreningen har till ändamål att väcka intresse för och debatt kring ekonomiska frågor

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

GK Antilopens årsmöte 6 mars Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65

GK Antilopens årsmöte 6 mars Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65 GK Antilopens årsmöte 6 mars 2016 Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65 1 Innehållsförteckning GK Antilopens årsmöte 6 mars 2016 Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65 Kallelse och dagordning årsmöte Verksamhetsberättelse

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå INNEHÅLL FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL... 3 MEDLEMSKAP... 3 EKONOMI... 3 REVISION OCH ANSVARSFRIHET...

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhet 2015-2016 Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Innehållsförteckning Verksamhet 2015-2016 1 Extern fokusfråga 2 Ingen ska ångra sin utbildning. En

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT Antagna på Riksteaterns kongress den 10 maj 2015 Dispens 17 antaget av nationella styrelsen 11 maj 2016 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern regionalt, internt benämnd

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Röstlängden består av 23 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. 1 stödjande medlem fanns även på plats, dock utan rösträtt.

Röstlängden består av 23 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. 1 stödjande medlem fanns även på plats, dock utan rösträtt. FSDB Stockholms och Gotlands Län Årsmötesprotokoll 2016 Dag: lördag den 19 mars 2016 Tid: 13.00-17.00 Plats: Gotlandsgatan 44 Närvarande: 23 röstberättigade medlemmar 1 Årsmötets öppnande FSDB Stockholms

Läs mer

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 1 Föreningens namn Uppsala Peace and Development Students Association 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Verksamhetsplan 2014 Innehållsförteckning Extern fokusfråga 1 Snabbt ut till rätt jobb. Utbildning för framtidens arbetsmarknad och välfärd. 1 Intern fokusfråga

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Registrering sker söndagen den 18 november från kl Delegaterna måste vara närvarande under hela årsmötet, som beräknas pågå till kl

Registrering sker söndagen den 18 november från kl Delegaterna måste vara närvarande under hela årsmötet, som beräknas pågå till kl 11.00 Registrering och kaffe 11.30 Årsmötets öppnande 13.00 Lunch 13.45 Årsmötesförhandlingarna återupptas 14.45 Fika 15.00 Föreläsning Det räcker inte med kärlek med Jenny Lexhed. Läs mer om Jenny på

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer