1. Program Praktiska anvisningar Mötesregler Föredragningslista Röstlängd/Delegater... 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5"

Transkript

1

2 Innehåll 1. Program Praktiska anvisningar Mötesregler Föredragningslista Röstlängd/Delegater Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret (6.1) Styrelsen... 7 (6.1.1) Arbetsutskottet... 8 (6.1.2) Arbetsgruppen för en starkare studentorganisation... 8 (6.1.3) Arbetsgruppen för en yrkesidentitet redan under studietiden... 9 (6.1.4) Kontaktperson till Saco Studentråd (6.1.5) Kontaktperson och samordnare för Tidskriften Arbetsterapeuten (6.2) Medlemsstatistik (6.3) Årsmöte (6.4) Representation (6.5) Information till FSAstuds medlemmar (6.6) Lokal verksamhet (6.7) Utbildning (6.7.1) Styrelsens utbildningsdag (6.7.2) FSAstuds inspirationshelg Ekonomisk redovisning för räkenskapsåret Sakrevisionernas revisionsberättelse (8.1) Fokusområde ett. En starkare studentorganisation (8.2) Fokusområde två. En yrkesidentitet redan under studietiden (8.3) Sakrevisorernas bedömning... 27

3 9. Motioner (9.1) Motion angående europeiskt samarbete Propositioner (10.1) Proposition Verksamhetsplan för verksamhetsåret (10.2) Proposition Ekonomisk plan för budgetåret Valberedningens förslag... 41

4 Fredag 5 december 2014: Årsmöte Registrering och kaffe Årsmötets öppnande Lunch Årsmötesförhandlingarna återupptas Fika Föreläsning Man dör inte av stress. Man slutar bara att leva - med Selene Cortes från projektet Hjärnkoll Årsmötet avslutas Middag och social aktivitet för tillträdande styrelse samt ordinarie ledamöter och presidium i den avgående styrelsen Lördag 6 december 2014: Överlämning och utbildning för den nya styrelsen 9.15 Återkoppling och mårunda 15 min 9.30 FSAstud - organisation och arbete Ivana Masic Verksamhetsplanen 2014 Presentation och diskussion Fika Aktivitetsplan planering av verksamheten Lunch Överlämningstid Hemfärd för avgående styrelseledamöter Workshop: styrelsens gruppregler 45 minuter för nya styrelsen Fika Konstituerande styrelsemöte Avslutning och utvärdering Hemfärd

5 Plats Akademikerhuset, Planiavägen 13, Nacka. Årsmötets genomförande Årsmötet öppnas fredagen den 5 december kl Registrering sker fredagen den 5 december kl Delegaterna måste vara närvarande under hela årsmötet, som beräknas pågå till kl den 5 december. Överlämningsdag och utbildning den 6 december Hela den tillträdande styrelsen, samt presidium och ordinarie ledamöter ur den avgående styrelsen, förväntas delta på överlämningsdagen och utbildningen den 6 december. Syftet med denna dag är att förbättra kunskapsöverföringen mellan avgående och tillträdande styrelse, och att stötta de nya ledamöterna i sitt uppdrag.

6 Valda delegater har Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt (en röst per delegat). Fullmaktsomröstningar är ej tillåtet. Årsmötets beslut fattas med acklamation (ja- rop) eller om så begärts genom votering (räkning av rösterna). Se FSAstuds stadga 5. Vid personval ska omröstning vara sluten om de nominerades antal överstiger antalet poster som ska besättas. Om lika röstetal uppstår vid votering avgör lotten. Samtliga FSAstudmedlemmar har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt vid årsmötet.

7 1 Årsmötets öppnande 2 Årsmötets behöriga utlysande 3 Fastställande av röstlängd 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 5 Val av mötesfunktionärer a) Mötesordförande b) Mötessekreterare 6 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Styrelsens ekonomiska redovisning för räkenskapsåret Sakrevisorernas berättelse 9 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 10 Motioner 11 Propositioner a) Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 b) Ekonomisk plan för budgetåret Val av ordförande för verksamhetsåret Val av vice ordförande för verksamhetsåret Val av övriga ledamöter samt personliga suppleanter till dessa 15 Val av sakrevisorer för verksamhetsåret Val av valberedning för verksamhetsåret Val av nästkommande årsmötesort 18 Årsmötets avslutande

8 Samtliga utbildningar har rätt att utse minst två (2) delegater. Utbildningar med fler än 50 medlemmar har rätt att utse ytterligare en (1) delegat per 50 medlemmar. Maxantal delegater per utbildningsort är 5 delegater. Utbildningsort Luleå Umeå Namn Sanna Jerresand Sanna Eriksson Hilda Brodén Sofia Svensson vakant vakant vakant vakant Betaneh Tousi vakant vakant vakant Örebro Norrköping Jönköping Anna Bertilsson Nathalie Olausson vakant vakant vakant Linda Eriksson Elin Berntsson Magnus Bergman Olga Ackerfors Sarah Berger Sara Abrahamsson Elina Ottosson vakant Emma Carlsson Emma Hagman Emma Siljebring vakant Lund Maria Källman Josefine Blanc Moa Grahm Cecilia Stolt

9 Styrelsen Ivana Masic Vice ordförande Helene Svejderud Malin Boström Ulrika Andén Darlington Brumskine Omar Jamal Eleonor Hellsberg Joanna Nilsson Waligora Malin Lundborg Mathilda Johansson Mikael Gyllensvärd Michael Sahlin Oskar Dahl Sandra Andersson Anna-Karin Eriksson Floriana Cermjani Sakrevisorer Sofie Ivarsson Anna Svensson Rebecca Robé Ivarsson Frida Sten FSAs kansli Vera Songer

10 FSAstuds styrelse överlämnar följande rapport för verksamhetsåret Styrelsen har bestått av följande ledamöter: Ordförande: Ivana Masic Vice ordförande: Helene Svejderud Ordinarie Malin Boström Darlington Brumskine (a) Eleonor Hellsberg Malin Lundborg Mikael Gyllensvärd Oskar Dahl Vakant Anna-Karin Eriksson Suppleant Ulrika Andén Omar Jamal Joanna Nilsson-Waligora (b) Mathilda Johansson Michael Sahlin Sandra Andersson (c) Vakant Floriana Cermjani (e) a) Darlington Brumskine invald fr.o.m , Makda Yohannes fr.o.m t.o.m b) Joanna Nilsson-Waligora invald fr.o.m , Miranda Ragnarsson fr.o.m t.o.m c) Sandra Andersson invald fr.o.m , Jenny Larsson fr.o.m t.o.m , d) Då ingen lokal styrelse har funnits i Göteborg har de två platserna förblivit vakanta under året. e) Floriana Cermjani invald fr.o.m , Erika Storm fr.o.m t.o.m Styrelsens sammansättning har förändrats under året på grund av sjukdom och personliga omständigheter. FSAstuds styrelse har under året sammanträtt sju gånger: , , , , , samt Styrelsens sammanträde i januari, april, augusti, respektive det senare oktober var förlagt till FSAs kansli i Nacka. Det förstnämnda mötet hölls i samband med styrelsens utbildningshelg och det sistnämnda mötet i samband med FSAstuds inspirationshelg. Styrelsens möten i mars respektive juni var nätbaserade och hölls via Adobe Connect, och det tidigare oktobermötet hölls via programmet Lync. Styrelsens huvudsakliga arbete har under verksamhetsåret skett i två olika arbetsgrupper: Arbetsgruppen för en starkare studentorganisation och arbetsgruppen för en

11 yrkesidentitet redan under studietiden, vilka har haft förslagsrätt men ej beslutanderätt. Besluten har tagits av FSAstuds styrelse. Under verksamhetsåret 2014 har styrelsens arbetsutskott (AU) bestått av ordförande Ivana Masic, vice ordförande s Helene Svejderud samt, ordinarie Oskar Dahl ledamot från Jönköping. AU har under verksamhetsåret haft sex möten. Av dessa har en hållits via telefon, fyra via , samt ett via en kombination av telefon och . Under mötena har AU bland annat beslutat om inkomna äskningar om aktivitetsstöd från de lokala styrelserna, men även tagit andra beslut så som deltagande på Saco Studentråds medlemsråd samt fördelning av reservplatser till FSAstuds inspirationshelg. AU fick även i uppdrag att ta fram ett förslag på en omarbetad verksamhetsplan för verksamhetsåret Äskningarna som beslutats om är dels en summa på 4000 kr från Norrköpings lokala styrelse. Det togs beslut om att ge 2600 kr och sedan samtala med den centrala styrelsen att det inte är att rekommendera sådan hög summa vid äskning, men att det är genomförbart vid särskilda tillfällen. Det har även fattats beslut om att äskning över 1000 kr ska meddelas till hela den centrala styrelsen, där åsikter kan framföras innan AU fattar beslut. AU har även fått in äskning från Umeå på 1240 kr. Dock uppstod det en ny frågeställning när inte de äskade pengarna inte enbart användes i det syfte som äskningen rörde. Detta bör utvärderas även för kommande AU - hur beslut ska fattas på bästa möjliga sätt. Under hösten kommer AU att arbeta med att en utvärdering av mentorskapsprogrammet ska ske, som startades upp under våren Dels kring: hur många sökte? hur gick det att matcha? osv. Detta bör även fortsätta utvärderas inför diskussionen vid ny omgång. Vidare kommer AU att avsluta arbetet och ge förslag för fortsatt arbete under kommande verksamhetsår. Det arbete som gjorts i respektive arbetsgrupp samt inom ramen för respektive ansvarsområde beskrivs nedan. Under verksamhetsåret 2014 har arbetsgruppen för en starkare studentorganisation, bestående av styrelseledamöter från orterna Norrköping, Örebro och Umeå, fokuserat arbetet på att få igång en lokal FSAstud styrelse i Göteborg, då den för tillfället är vilande. Arbetsgruppen startade våren med att ge feedback för en uppdatering av foldern FSAstud Engagera dig du också. Arbetsgruppen kom fram till att den bör uppdateras för att bli mer aktuell och lockande. Bland annat bör texten ses över på flertalet punkter men även byta ut de flesta bilderna och få in lite mer färg i foldern. Feedbacken lämnades sedan över till studentombudsmannen som förde den vidare till kansliet som ansvarar för uppdateringen. Den uppdaterade foldern finns sedan höstterminens start.

12 Under våren har arbetsgruppen sett över hur samarbetet mellan de lokala styrelserna och den centrala styrelsen fungerar. Frågan togs upp i respektive lokal styrelse för att se hur de upplevde att informationsutbytet fungerade. Det visade att de lokala styrelserna var nöjda med den informationen som de fick från sin ledamot som sitter i den centrala styrelsen. Eftersom de lokala styrelserna var nöjda med informationsutbytet har arbetsgruppen inte arbetat vidare med frågan. Under våren startade även arbetet med att få igång en lokal FSAstud-styrelse i Göteborg. Arbetsgruppen började med att mejla till alla arbetsterapeutstudenter på Göteborgs universitet för att se om det fanns något intresse för att engagera sig lokalt. Intresset var dock svalt så därför började arbetsgruppen planera en aktivitetsdag innehållande en paneldiskussion, teambuilding och information om vad det innebär att engagera sig lokalt i FSAstud. Då Göteborg endast har intag för nya studenter under hösten bestämdes det att aktivitetsdagen skulle anordnas i början av höstterminen. Den 18 september åkte Mikael Gyllensvärd (FSAstud Norrköping), Malin Lundborg (FSAstud Örebro), Elin Berntsson (FSAstud Norrköping) samt studentombudsman Vera Songer ner till Göteborg för att hålla i aktivitetsdagen. Det blev en bra uppslutning till paneldiskussionen (runt 25 studenter), där de flesta var studenter från termin 1. Studenterna var lite passiva till en början, men efter en stund kom en del frågor till arbetsterapeuterna. Vi hade förberett en del frågor som vi ställde till arbetsterapeuterna de stunder som studenterna inte sa något. Deltagarna i panelen tackades med varsin chokladkaka. Inför teambuildingen droppade lite mer än hälften av, och 12 personer blev kvar. Dessa delades in i fyra lag och de fick bygga ihop ett torn av spaghetti och marshmallows, där pris för det högsta tornet vann varsin goodiebag samt ett paraply. Vidare berättade Vera Songer kort om FSAstud centralt medan Mikael, Malin och Elin berättade kort om vad det innebär att engagera sig lokalt på orten. Intresset om att engagera sig lokalt skiljde sig åt. Många av studenterna i termin 1 uttryckte att de skulle vilja ha lite mer tid innan de eventuellt skulle engagera sig medan en student från termin 4 var mycket intresserad av att starta en styrelse. Dagen kändes ändå lyckad och vi åkte därifrån med hopp om att Göteborg skulle starta upp en styrelse. I efterhand har vi fått reda på att några studenter har haft ett första möte i Göteborg, så det verkar som att aktivitetsdagen gav utdelning. Föregående ordförande för FSAstud, Sofie Ivarsson, deltog som representant på Almedalsveckan 2013 och bidrog därmed till att stärka arbetsterapeuters och arbetsterapeutstudenters yrkesidentitet och förespråkade att studenter bör ges en större roll i det politiska påverkansarbetet. Arbetsgruppen började därför verksamhetsåret 2014 med att lägga mycket krut på en plan inför Almedalen. Tre studenter visade stort intresse för att axla uppgiften att vara FSAstuds ansikte utåt under Almedalsveckan. Arbetsgruppen bokade i god tid resor samt samarbetade med förbundsstyrelsen och blev lovade boende onsdag till söndag då förbundet lämnat Almedalen. Dagarna innan våra studenter skulle åka till Visby gavs beskedet

13 att uthyraren av boendet inte tillät studenter i sin bostad. På grund av det stora trycket på boende under veckan gick inte några nya sängplatser att finna med så kort varsel. Pengarna gick förlorade och vi och våra studenter är djupt besvikna och vi vill till nästkommande styrelse delge vikten av att boka boende snarast möjligt. Arbetsgruppen har också sett till att med hjälp av före detta studentombudsman Karin Broberg få ut flyers med information om Stockholm Pride. Stolta studenter från FSAstud fanns representerade både i Sacos tält och i Prideparaden. En revidering av talmanuset till Sacomässan har gjorts och det har beslutats att studentombudsman Vera ska hålla i presentationen. Studenter från FSAstud ska finnas till hands på mässan för att svara på eventuella frågor. Mentorskapsprogrammet för T5or och T6or marknadsfördes både genom FSA och lokalt på orterna vilket resulterade i att 36 studenter och 48 mentorer ansökte till programmet varefter 15 par antogs. Flest ansökande kom från Stockholm och Lund. Beroende på utfallet av mentorskapsprogrammet som avslutas i mars 2015 och utvärderas därefter bör kommande styrelse ansöka om beviljande av fortsatt projekttid. Arbetsgruppen för yrkesidentitet har träffats sju gånger fysiskt i samband med styrelsemöten samt över Adobe Connect. Utöver det har vi haft kontinuerlig mailkontakt och använt oss av Google Docs vid revidering av talmanuset till Saco studentmässa. Vi som har arbetat aktivt med uppgifterna är ordinarie ledamöter i centrala styrelsen, Oskar, Eleonor, Anna-Karin och Malin. Under verksamhetsåret 2014 har Michael Sahlin varit FSAstuds kontaktperson för Saco Studentråd. Även FSAstuds ordförande och studentombudsman har erhållit den information som Saco Studentråd skickat ut genom en mejllista. Då denna information i vissa perioder varit omfattande har det underlättat den dialog dessa tre kunnat föra kring relevansen för FSAstud. Ordförande för FSAstud 2013 har detta år varit ledamot i Saco studentråd, vilket ytterligare har underlättat kommunikationen. Under året har Saco studentråd arbetat efter både interna samt externa mål. Dessa har innefattat bland annat att stärka studenters engagemang inom politik och ledarskap. Detta resulterade i en ledarskapsutbildning som rådet anordnat med mycket god respons från deltagarna. Saco studentråd har även deltagit på Stockholm Pride samt under Almedalsveckan. Detta för att öka allmänhetens kunskap om vilka Saco är samt vad de kan göra för sina medlemmar, och även för att göra ställningstaganden i olika etiska och politiska frågor som rör studenter. Saco studentråd har då deltagit i seminarier samt ställt upp i olika debatter för att få studenternas röst hörd. Saco studentråd har även skrivit artiklar som skickats ut till tidningar, som till exempel angående att fler relevanta sommarkurser som studenterna kan tillgodoräkna i sin examen behövs, för att studenter som inte har

14 sommarjobb ska kunna fortsätta läsa under sommaren med bibehållet studiestöd från CSN. FSAstuds ordförande har även deltagit på de ordförandenätverk Saco Studentråd anordnat, på ett medlemsråd samt en Almedalsdag. Kvar på verksamhetsåret är Saco studentråds årliga kongress samt Saco Studentmässa. Vid båda dessa två tillfällen planerar FSAstud att närvara. Under verksamhetsåret 2014 har Malin Boström varit FSAstuds kontaktperson och samordnare mot tidningen Arbetsterapeuten (nedan kallad TA). Malin har under verksamhetsåret ansvarat för kontakten med tidskriftens redaktör. FSAstud har under året arbetat aktivt för att FSAstuds sida i tidningen ska nyttjas på bästa sätt och arbetet med tidskriften har flutit på bra. I början av verksamhetsåret beslutade styrelsen att alla studieorter skulle få ett eget nummer av tidningen att ansvara för. Detta har fungerat bra och det har gjort att alla utbildningsorter har kunnat bidra med ett inslag till tidskriften. Det fanns i början av året en text i reserv vilket gjorde det möjligt för FSAstud att utnyttja vår sida trots att Umeå inte hade möjlighet att skriva sin text i tid till deadline. Det har också funnits utrymme för de studenter som deltog på patientsäkerhetskonferensen att skriva en artikel om sina upplevelser, då ett nummer förskjutits. I början av verksamhetsåret informerade även FSAstud, genom affischer på samtliga lärosäten, om att studentmedlemmar har möjlighet att inkomma med bidrag till FSAstuds sida i tidningen. Dessa affischer har också på vissa orter satts upp igen allt eftersom deadline närmat sig. FSAstud har under året fått in allt ifrån studenters egna berättelser om utlandsstudier till berättelser om hur det är att leva med en funktionsnedsättning, främst att studera med en funktionsnedsättning. Texter som väntar på att publiceras i Arbetsterapeuten är bland annat en rapport från studenterna som deltog på patientsäkerhetskonferensen. Något som har var till stor hjälp var den artikel som fanns som reserv när det behövdes. Detta har känts tryggt och resulterat i mindre stress då tiden har närmat sig manusstopp. Därför är detta något som borde föras vidare. Viktigt att tänka på är att artikelns innehåll måste vara av den sorten att det fortfarande är relevant även om den inte publiceras på flera månader. Till många artiklar har bra och personliga bilder skickats med. Detta ger artikeln ytterligare en dimension. (6.6) FSAstuds representant i Utbildnings- och forskningsrådet (UoF-rådet) Under verksamhetsåret 2014 har FSAstud representerats i Utbildnings- och forskningsrådet (UoF-rådet) genom Eleonor Hellsberg. UoF-rådet har under vårterminen hållit två möten. Ett telefonmöte den 3 mars och ett fysiskt i Nacka den 12 maj.

15 På grund av förhinder den 3 mars fanns ej möjlighet att delta på telefonmötet och representanten tog då del av minnesanteckningar. Till mötet hade FSAstud informerat att rekryteringen till mentorskapsprogrammet fortfarande pågick. Information om den kommande utbildningskonferensen med temat Distansutbildning och utbildningsmoment på webben presenterades. Utbildningskonferensen hölls den 11 mars i Stockholm och representanten deltog på denna. Ebba Ossiannilsson pratade kring öppna utbildningskulturer och om hur MOOC:s (Massive Open Online Course) fungerar vilket är banbrytande inom webbaserad utbildning. Information om hur distansutbildningen fungerar i Luleå och har fungerat i Örebro gavs. Det hölls diskussioner om hur respektive lärosäte kan arbeta med webbaserade utbildningsinslag. På det fysiska mötet den 12 maj diskuterades bland annat dubbla examina (både leg. och kandidatexamen) då seminariet dubbla examina till hjälp eller stjälp skulle hållas 21 maj. Det finns en diskussion om huruvida utbildningen ges inom rätt utbildningsform då det finns tveksamheter till att vårdutbildningarna ska ligga på högskolorna, eftersom att de leder till yrkeslegitimation. Detta är något som Lars Haikola, universitetskansler, utreder, då han tittar på vilka utbildningar högskolan erbjuder och hur väl de möter de behov som finns. Han ska även titta närmare på MOOC:s. En analys för att se om MOOC:s kan bidra med något i den svenska högskolan ska genomföras. Under hösten ska UoF-rådet hålla ett telefonmöte och ett fysiskt möte i Nacka liksom i våras. Vid de två första mätperioderna under 2014 har det totala antalet studentmedlemmar överstigit föregående års siffror, medan de två sista visar på en negativ utveckling. Medlemsutveckling under 2013 Medlemsutveckling under 2014 Antal* Antal* (*=studenter inkl utexaminerade som ej omregistrerat sig till yrkesverksamma medlemmar) Under våren 2014 besökte studentombudsman Karin Broberg de fem orter som har intag på vårterminen. Under höstterminen höll den nya studentombudsmannen Vera Songer i T1infon i fem av utbildningsorterna. Vid besöken informerade Vera, tillsammans med respektive lokal styrelse, om FSA, FSAstud och förtjänsterna av såväl ett medlemskap som engagemang i FSA. I Jönköping, Stockholm och Luleå ansvarade de lokala styrelserna för informationspasset. Resultatet av rekryteringen har varierat något under året. Avgörande faktorer för rekryteringen har framförallt varit tidpunkt på dagen och tidpunkt på terminen.

16 Även incitament som kurslitteratur till medlemspris har påverkat utfallet av andel studenter som valt att bli medlemmar. Karin Broberg och Vera Songer har under året informerat den centrala styrelsen om rekryteringsläget vid respektive utbildningsort. Under FSAstuds utbildningshelg i januari fick den centrala styrelsen även en utbildning i projektledning, med specifikt fokus på att anordna attraktiva och rekryterande medlemsaktiviteter. En rekryteringsutbildning för de lokala styrelserna är inplanerad till den 4 november. FSAstuds årsmöte 2013 var förlagt till Akademikerhuset, Nacka. På årsmötet behandlades rutinenligt styrelsens propositioner verksamhetsplan och ekonomisk plan för verksamhetsåret Vid mötet behandlades även en proposition gällande FSAstuds visionsprogram. Samtliga propositioner bifölls. Inga motioner hade inkommit. Ivana Masic har representerat FSAstud i förbundsstyrelsen. Eleonor Hellsberg har representerat FSAstud i utbildnings- och forskningsrådet. Michael Sahlin och Ivana Masic har vid olika tillfällen representerat FSAstud under sammankomster kopplade till Saco Studentråd, däribland ordförandenätverk, medlemsråd och kongressen. Ivana Masic och Floriana Cermjani har representerat FSAstud under Patientsäkerhetskonferensen som anordnades den september i Stockholm. Information till medlemmar om FSA och FSAstud har under året spridits muntligt av styrelseledamöter. Anslagstavlor har även använts. De lokala styrelserna har i varierad grad även publicerat information på lärosätets lärplattform. FSAstud har även publicerat relevant information om verksamheten och kommande aktiviteter på FSAstuds centrala facebooksida, samt i respektive utbildningsorts facebookgrupp. FSAstud har skickat ut nyhetsbrev, STUDinfo, elektroniskt till studentmedlemmar. Brevet i januari innehöll en redogörelse för vad de lokala orterna har arbetat med under hösten I augusti skickade FSAstud ut ett digitalt nyhetsbrev till samtliga studentmedlemmar. I nyhetsbrevet marknadsfördes bland annat inspirationshelgen och FSAstuds årsmöte. Ytterligare ett nyhetsbrev skickades i oktober, denna gång en kallelse till FSAstuds årsmöte. De lokala representanterna har i olika sammanhang haft på sig FSAstud t-shirten för att synliggöra FSAstud.

17 FSAstud har också spridit information via Tidskriften Arbetsterapeuten. Under året har de lokala styrelserna inkommit med varsin artikel och en artikel berörde Patientsäkerhetskonferensen september där FSAstud fanns representerade. Under verksamhetsåret har FSAstud även löpande publicerat relevant information om styrelsearbetet och kommande evenemang på På FSAs webbplats har det funnits e-postadresser till FSAstuds styrelse för att medlemmarna och andra intressenter lätt ska kunna nå de förtroendevalda. Samtliga lokala styrelser har också publicerat information på sina egna sidor på webben. Styrelsens interkommunikation har skötts genom en gemensam Dropbox. I den centrala styrelsens Dropbox finns det material som har relevans för FSAstuds interna arbete, till exempel arbetsgruppernas projektplaner. Styrelsens har kommunicerat med varandra genom mejl, telefon, Facebook, Skype, Adobe Connect och Lync. Den centrala styrelsen har under verksamhetsåret kompletterat de ordinarie fyra styrelsemötena med tre stycken nätbaserade möten via Adobe Connect/Lync, i mars, juni och oktober. Vid dessa möten avhandlades i huvudsak rapportpunkter. Styrelsens avsikt med dessa möten var att skapa mer tid för diskussioner och praktiskt arbete i samband med styrelsens fysiska möten. En förutsättning för en fungerande studentverksamhet som bedrivs i medlemmarnas intresse och som verkar för förbättringar för arbetsterapeutstuderande i hela landet är en fungerande lokal verksamhet med aktiva, engagerade medlemmar med en vilja att förändra. Under året har de lokala styrelserna i olika aktivitetsgrad: genomfört aktiviteter för styrelsen och för övriga medlemmar värvat medlemmar och representanter från varje termin samverkat med och deltagit i kretsens arbete samverkat med lärare samt arbetat för ett utökat kontaktnät bland lärosätets anställda medverkat i evenemang i samarbete med andra Under året har den ordinarie ledamoten samt suppleanten varit länken mellan den lokala och den centrala styrelsen. På så sätt blir informationsvägen kort mellan den enskilde medlemmen och den centrala styrelsen. Strukturen gör det också enkelt att lyfta upp frågor som väckts på den egna orten. De lokala styrelserna på respektive utbildningsort har under året lagt upp sitt arbete självständigt och upplägget skiljer sig därför från ort till ort. Nedan följer varje enskild utbildningsorts verksamhetsberättelse. Under höstterminen 2013 har vår lokala styrelse i Luleå arbetat med att rekrytera medlemmar till ett mer aktivt medlemskap i FSAstud. Tre personer från den lokala

18 styrelsen var på plats för att berätta om vår lokala verksamhet och bjuda våra nya studenter på fika efter T1-informationen, vilket var mycket uppskattat. Infon resulterade i flera nya medlemmar samt två deltagare till inspirationshelgen som senare blev aktiva i den lokala styrelsen i Luleå. Vi har även haft en traditionell glöggfika för de studenter som går i T1,T3 samt T5. Strax innan julledigheten 2013 fick FSAstud Luleå de mössor man tidigare planerade och beslutade att beställa. Alla nya aktiva i den lokala styrelsen kommer få en FSAstud Luleå mössa att använda under kyliga campusveckor i Luleå för att uppmärksamma det bra lokala arbetet som utförs. Under vårterminen 2014 har FSAstud Luleå anordnat en föreläsning för att skapa en bättre koppling till vårt framtida yrke. Föreläsningen var över Adobe Connect med arbetsterapeut Lina Karlsson som berättade om teknikstöd i skolan vilket är ett nytt och spännande ämne inom arbetsterapi. Föreläsningen var uppskattad av de ca 40 deltagarna. Vecka 15 anordnades en hamburgerkväll med mat och dryck, lekar och prisutdelning för medlemmar i termin 4 och termin 2 som hade campusvecka samtidigt. Kvällen var riktigt uppskattad av de 27 deltagarna. Vi fick träffas och prata och detta bidrog mycket till att stärka samanhållningen mellan klasserna. Vi i FSAstud Luleå har haft en rosceremoni och bidragit med goodiebags, en ros, dikt och lyckönskningar vid champagnefrukosten för de studenter som blev färdiga med sina studier vid Luleå tekniska universitet våren Den lokala styrelsen i Luleå har möten engång i månaden då vi träffas via Adobe Connect och planerar vår verksamhet. Styrelsen har för tillfället haft åtta möten men räknar med att ha minst två till innan årsmötet Till dessa möten är alla FSAstud- medlemmar välkomna att delta och bidra med åsikter och idéer för att förgylla studietiden i Luleå. Under höstterminen kommer vi att arbeta med att få fler studenter att bli medlemmar i FSAstud och även att få fler aktiva medlemmar i vår lokala styrelse. Ett mål är att ha minst två aktiva från varje klass för att säkerställa ett fortsatt aktivt arbete i Luleå. Vi inledde denna höst, 2014 med att bjuda våra nya studenter på fika innan T1- informationen. Informationen var lyckad och resulterade i tio nya medlemmar på plats och flera intresserade till den lokala styrelsen. Vi hoppas att minst två från termin 1 kommer bli aktiva i den lokala styrelsen i höst. Vi hoppas kunna boka en föreläsare inom psykiatri eller hundterapi under hösten för att ytterligare stärka vår koppling till yrkeslivet. Malin Boström T5 - Ordförande i FSAstud lokala styrelse, ordinarie ledamot i FSAstud centrala styrelse, webbansvarig, kontaktperson till Norrbottenskretsen, postmottagare Elina Firouzfar T5 Ekonomiansvarig Louise Isaksson T5 - Ledamot i FSAstud lokala styrelse Ulrika Andén T3 - Ledamot FSAstud lokala styrelse, suppleant i FSAstud centrala styrelse Anna Lundin T3 - Ledamot i FSAstud lokala styrelse, webbansvarig

19 FSAstud Umeå har som tradition att välkomna T1:orna. Tillsammas med studentombudsman välkomnade vi T1-studenterna inför vårterminen 2014, samt där vi informerade om FSA och FSAstud. Utöver det hade vi en välkomstmiddag med alla T1 och för de som var intresserade av att engagera sig i den lokala styrelsen. Under vårterminens gång arbetade FSAstud Umeå med att rekrytera nya medlemmar till FSA. Den 29/5 hade FSAstud Umeå en rosceremoni, där vi tackade av våra T6-studenter samt aktiva medlemmar från FSAstud med en dikt och presenter som tack för det jobb de har genomfört. Styrelsen har haft inplanerade olika aktiviteter men har av olika anledningar inte fått tiden att räcka till för att utföra dem. FSAstud Umeå har haft fyra möten sen hösttermin start. Tillsammans med studentombudsmannen välkomnade vi T1, och sedan informerades de om FSA och FSAstud. Torsdag den 18/9 hade vi välkomstmiddag, där deltog 30 studenter från T1. Till inspirationshelg har sex studenter anmält sig inklusive ordinarie och suppleant i den centrala styrelsen. Vårt rekryteringsarbete pågår ständigt så att alla studenter på arbetsterapeutprogrammet ska vara medlemmar i FSA. Under terminens gång tänker vi anordna olika aktiviteter för att öka gemenskapen mellan terminerna. Några nya förslag som diskuterades inför hösten: glöggkväll för den lokala styrelsen, volleybollturnering mellan alla terminer, samt en tacksittning för T6. Ingen verksamhetsberättelse från Göteborg finns att tillgå, då orten under året inte har haft någon lokal styrelse. Under höstterminen 2013 arbetade medlemmarna i FSAstud Jönköping med att starta upp ett lokalt arbete. Det var sedan under vinterhalvåret som det blev mer struktur i den lokala styrelsen, med relativt kontinuerliga möten och definierade roller. I slutet av vintern tog styrelsen kontakt med Sofie Ivarsson, före detta ordförande i FSAstud och bestämde ett möte, i syfte att få ytterligare stöd och råd i det framtida arbetet i det lokala arbetet. Jönköpings lokala styrelse har under vårterminen 2014 bestått av: Oskar Dahl, ordförande och ordinarie ledamot i centrala styrelsen Sandra Andersson, sekreterare och suppleant i centrala styrelsen Sara Abrahamsson, marknadsföringsansvarig Sarah Berger, ekonomiansvarig FSAstud Jönköping arbetade för att planera en föreläsning för studenterna i Jönköping. Av olika skäl rann detta ut i sanden och under höstterminen återupptog

20 vi detta arbete tillsammans med kretsen. Under Arbetsterapins dag kommer kretsen anordna en föreläsning som arbetsterapeutstudenter få ta del av - ett lyckat exempel på samarbete med kretsen som vi gläds åt och ser fram emot att utveckla. Under vårterminen informerade Oskar Dahl T6:orna om mentorskapsprogrammet, och studenternas reaktion var överlag kritisk. De ansåg att om ett arbete dyker upp så blir arbetskamraterna automatiskt mentorer och vad är då den egentliga anledningen till att ha ytterligare en mentor? Gruppen menade på att mentorskapet skulle vara bra att starta redan i termin 5. I samband med avdelningens avtackning av T6:orna arrangerade vi en rosceremoni. Vid rosceremonin delade vi ut en ros och en goodiebag innehållande broschyrer och touchpennor. Detta gjordes i samband med att lärarna höll avskedstal till studenterna. Efter sommaren sparkade vi igång med en T1-information, där alla fyra aktiva, lokala styrelsemedlemmar var med och informerade. T1-informationen togs emot med ett blandat resultat, men besvärande nog fick vi dålig medlemsuppslutning då endast 24% av de nya studenterna tog värvning. Anledningar till detta resultat tror vi oss veta bero på otillräcklig kunskap om den centrala verksamheten och i fackliga frågor hos oss som höll i informationspasset. FSAstud Norrköping började det nya året med att välja en ny ordförande och ett av vårens mål var att få in fler personer i styrelsen från T1-T2. Styrelsen var med under T1-infon och har under våren även varit ute hos T2:orna för att få fler personer att engagera sig. Styrelsen startade sedan våren med en kick-off innehållande middag och musik-quiz för att lära känna varandra lite bättre och ha en trevlig stund tillsammans. Styrelsen har sedan haft möte varannan vecka för att planera vårens aktiviteter som bestod av en föreläsning med Peter Brusén, under T1-T2-lunchtid. Föreläsningen med Peter Brusén varade i ungefär två timmar, det bjöds på fika och intressanta diskussioner. Styrelsen hade hoppats på mer uppslutning bland studenterna då det bara kom ca 30 studenter. Styrelsen anser dock att föreläsningen blev lyckad då den var väldigt intressant och lärorik. Studenterna som var där uppskattade den väldigt mycket. I maj var det sedan dags för T1-T2-lunch som anordnades för att stärka banden mellan terminerna samt berätta lite om vad vi gör i den lokala styrelsen för att få fler personer att engagera sig. Det var god uppslutning då det kom nästan 30 personer och det var flera som var nyfikna på vad vi gjorde. Det visade sig vara lyckat då vi nu har tre personer från T2 i styrelsen och två som är intresserade från T1. I juni tackade delar av styrelsen av studenterna i T6 genom att dela ut rosor på sedvanligt sätt. Hösten drog igång med T1-info samt marknadsföring i T2 för att locka nya studenter till styrelsen. Under hösten kommer styrelsen anordna en paneldiskussion med verksamma arbetsterapeuter under arbetsterapins dag och även försöka medverka under den traditionsenliga jultallriken som anordnas för arbetsterapeutstudenter tillsammans med arbetsterapisektionen. Styrelsen har testat att ha lunchmöten då det har varit svårt för vissa styrelsemedlemmar att komma vid kvällsmöten. Det har gett

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Verksamhetsberättelse 2013-2014 Förord Utrikespolitiska föreningens i Uppsalas verksamhetsår 2013 2014 har varit väldigt lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer,

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande Dagordning Medlemsmöte 11/12-2012 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 2 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert

Läs mer

Eksjö 2002-03-23--24

Eksjö 2002-03-23--24 Protokoll fört vid ordinarie riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Eksjö 2002-03-23--24 Sverok tel 013-14 06 00 Sandbäcksgatan 2 www.sverok.se fax 013-14 22 99 582 25 LINKÖPING info@sverok.se

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK MÖTE NUMMER: 4/2014 MÖTESDATUM: 2014-05-24--25 FÖREGÅENDE MÖTE: 2014-03-29--30 Vid protokollet, Justeras, Justeras Emil Forslund Mötessekreterare Alexander

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala Möteshandlingar Ung Pirats förbundskongress 2012 23-25 mars i Uppsala Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förslag på dagordning till förbundskongressen...3 Praktisk information... 5 Hitta till

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-09-23 25 på Kansliet, Stockholm

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-09-23 25 på Kansliet, Stockholm UNF FS 2011-09-23 25 Protokoll nr 3 Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-09-23 25 på Kansliet, Stockholm Närvarande ledamöter: Närvarande tjänstemän:

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

VIKTIGA PAPPER - RÅM 14 1

VIKTIGA PAPPER - RÅM 14 1 VIKTIGA PAPPER - RÅM 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hej och välkommen 4 Programmet 6 Programmet för RÅM 2014 6 Programmet med förklaringar 7 Årsmöteshandlingar 8 Styrelsens förslag på mötesordning 9 Mötesordning

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA Innehållsförteckning 1. Praktisk information...3 Preliminärt schema för kongressen...5 2. Kallelse till förbundskongress 2014...6 3.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08/09

Verksamhetsberättelse 08/09 08/09 2009-10-28 INNEHÅLL Innehåll... 2 Inledning... 5 Förtroendevalda... 5 Kårfullmäktige... 5 Kårstyrelsen... 7 Arbetsutskottet... 7 Presidiet... 7 Organisation och verksamhetsledning... 8 Presidiearbetet...

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer