Registrering sker söndagen den 18 november från kl Delegaterna måste vara närvarande under hela årsmötet, som beräknas pågå till kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Registrering sker söndagen den 18 november från kl Delegaterna måste vara närvarande under hela årsmötet, som beräknas pågå till kl"

Transkript

1

2

3 11.00 Registrering och kaffe Årsmötets öppnande Lunch Årsmötesförhandlingarna återupptas Fika Föreläsning Det räcker inte med kärlek med Jenny Lexhed. Läs mer om Jenny på Konstituerande styrelsemöte och överlämningsmöte Akademikerhuset, Planiavägen 13, Nacka. Årsmötet öppnas söndagen den 18 november kl Registrering sker söndagen den 18 november från kl Delegaterna måste vara närvarande under hela årsmötet, som beräknas pågå till kl Överlämningsmötet och det konstituerande styrelsemötet pågår mellan kl (OBS! Gäller endast avgående samt tillträdande styrelseledamöter). Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt (en röst per delegat). Fullmaktsomröstningar är ej tillåtet. Årsmötets beslut fattas med acklamation (ja- och nejrop) eller om så begärts genom votering (räkning av rösterna). Se FSAstuds stadga 5. Vid personval skall omröstning vara sluten om de nominerades antal överstiger antalet poster som skall besättas. Om lika röstetal uppstår vid votering avgör lotten. Samtliga FSAstudmedlemmar har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt vid årsmötet.

4 1 Årsmötets öppnande 2 Årsmötets behöriga utlysande 3 Justering av röstlängd 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 5 Val av mötesfunktionärer a) Mötesordförande b) Mötessekreterare 6 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 och ekonomiska redovisning för år Sakrevisorernas revisionsberättelse 8 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 9 Motioner 10 Propositioner 1) Verksamhetsplan för verksamhetsåret ) Ekonomisk plan för verksamhetsåret ) FSAstuds stadga 4) Revidering av FSAstuds verksamhetsplan 11 Val av ordförande för verksamhetsåret Val av vice ordförande för verksamhetsåret Val av övriga ledamöter samt personliga suppleanter till dessa 14 Val av sakrevisorer 15 Val av valberedning 16 Val av nästkommande årsmötesort 17 Årsmötets avslutande

5 Samtliga utbildningar har rätt att utse minst två (2) delegater. Utbildningar med fler än 50 medlemmar har rätt att utse ytterligare en (1) delegat per 50 medlemmar. Maxantal delegater per utbildningsort är 5 delegater ( medlemmar). Cassia Carlsson Anna Bieler vakant vakant Sara Forsgren Anette Aronsgård Darlington Brumskine vakant Cecilia Frosteus Frida Sten Emelie Hultberg Carina Ehn vakant vakant vakant Frida Andersson Michael Sahlin Sara Eliardsson Jessica Andersson vakant Amanda Hammerin Mariama Jarju Emelie Viktorsson Christ Ondzie vakant Therese Ivarsson Jonna Jonsson vakant vakant Rebecca Robé Ivarsson vakant vakant vakant

6 Sofie Ivarsson Helena Isacson Åsa Diös Ellemo Frida Bergman Karin Lind Ann-Kristine Kristiansen Adina Cederblad Anna Svensson Mathilda Elofsson Elin Löfgren Erik Sollenborn Wibke Sebbin Mirjam Matesic Emma Jansdotter Emma Karlsson

7 FSAstuds styrelse överlämnar följande rapport för verksamhetsåret Styrelsen har bestått av följande ledamöter: Ordförande: Sofie Ivarsson Vice ordförande: Helena Isacson Erik Onelius Åsa Diös Ellemo (a) Frida Bergman Karin Lind Ann-Kristine Kristiansen Adina Cederblad Anna Svensson (b) Mathilda Elofsson (c) Elin Löfgren Erik Sollenborn (d) Wibke Sebbin Victoria Svensson Carin Andreasson Vakant Mirjam Matesic Nancy Millerdal a) Åsa Diös Ellemo invald fr.o.m , Emelie Enström suppleant fr.o.m t.o.m b) Anna Svensson vald till ordinarie ledamot fr.o.m , Maria Kaj ordinarie fr.o.m t.o.m c) Mathilda Elofsson invald fr.o.m , Maria Kaj suppleant fr.o.m t.o.m , Anna Svensson suppleant fr.o.m t.o.m d) Erik Sollenborn invald fr.o.m Styrelsens sammansättning har förändrats under året på grund av flytt från utbildningsort och examen. FSAstuds styrelse har under året sammanträtt sex (6) gånger: , , , , , samt Styrelsens sammanträde i januari, april, september, respektive i oktober var förlagt till FSAs kansli i Nacka. Det förstnämnda mötet hölls i samband med styrelsens utbildningshelg och det sistnämnda mötet i samband med FSAstuds inspirationshelg. Styrelsens möten i mars respektive juni var nätbaserade och hölls via Adobe Connect. Styrelsens huvudsakliga arbete har under verksamhetsåret skett i två olika arbetsgrupper: Arbetsgruppen för arbetsmarknad och yrkesidentitet och arbetsgruppen för utbildningsfrågor, vilka har haft förslagsrätt men ej beslutanderätt. Besluten har tagits av FSAstuds styrelse.

8 Under verksamhetsåret 2012 har styrelsens arbetsutskott (AU) bestått av Ordförande Sofie Ivarsson, Vice Ordförande Helena Isacson och Erik Onelius från Luleå. AU har, fram tills att verksamhetsberättelsen skrevs, haft två sammanträden via Adobe Connect. AU har även haft kontakt via mail och telefon. AU har bland annat beslutat om inkomna äskningar om aktivitetsstöd från de lokala styrelserna, granskat och reviderat FSAstuds stadga, samt tagit ställning till och beslut om remisser från Saco studentråd. Det arbete som gjorts i respektive arbetsgrupp samt inom ramen för respektive ansvarsområde beskrivs nedan. Under verksamhetsåret 2012 har arbetsgruppen för utbildningsfrågor, bestående av styrelseledamöter från orterna Norrköping, Umeå, Luleå och Stockholm, fokuserat arbetet kring den verksamhetsförlagda utbildningen (VFUn). FSAstuds styrelse valde att arbeta med denna fråga eftersom flera arbetsterapeutstudenter runt om i Sverige har upplevt missnöje med just VFUn. Missnöjet gällde följande: VFU-fördelningen i antal timmar, hur perioderna är fördelade över terminerna och bristfällig kvalitetsgranskning av VFU-handledare. Missnöjet gällde även de förberedelser, råd och stöd som lärosätet ger till handledarna samt bristande kontakt mellan handledare, student och lärosäte. Ett syfte utarbetades och kom att bestå i att få en översiktlig bild över a) hur tidsfördelningen av VFU ser ut på arbetsterapeututbildningarna i Sverige samt b) hur kvalitetssäkringen av VFU-handledare går till på arbetsterapeututbildningarna i Sverige. Utöver studenternas missnöje kring VFUn utgick styrelsen även från FSAstuds nyantagna visionsprogram (antogs av FSAstuds årsmöte 2011). Styrelsen såg ett intresse i att undersöka hur väl FSAstuds visioner gällande VFUn överensstämde med verkligheten på utbildningarna. Ytterligare granskning av tillgängliga dokument från FSA gällande VFU genomfördes i syfte att ge arbetsgruppen en grund till hur VFU bör utföras. Dessa dokument tillhandahöll även information om vad utbildningarna rekommenderas att genomföra och tillhandahålla under VFUn. Tanken var att dokumenten även kan erbjuda lösningar på eventuella problem i samband med VFUn. För att få en bild av hur den verksamhetsförlagda utbildning såg ut på de åtta utbildningsorterna i Sverige valde arbetsgruppen att skicka ut en enklare enkät till samtliga programansvariga, tillsammans med ett informationsbrev om vad undersökningen syftade till. Enkäten blev innan utskick godkänd av FSAstuds centrala styrelse. I informationsbrevet skrev arbetsgruppen att den ville ha tillbaka deras svar senast en månad efter utskicket. Arbetsgruppen räknade med svar från samtliga lärosäten, annars 75 % svarsfrekvens. Två veckor innan svarsdeadline skickades ett påminnels ut. Arbetsgruppen fick svar från sju av åtta orter, alltså en svarsfrekvens på 87,5 %.

9 Arbetsgruppen för utbildningsfrågor hade nio möten via Adobe Connect under vårterminen 2012 och ett fysiskt möte i samband med ett styrelsemöte. Under höstterminen 2012 har arbetsgruppen, då verksamhetsberättelsen skrevs, hittills haft två möten via Adobe Connect och ett fysiskt möte i samband med ett styrelsemöte. Ytterligare möten via Adobe Connect planeras framöver. När det gäller fördelningen av arbetsuppgifter har arbetsgruppen delat upp det rättvist för att alla ska bidra och känna sig delaktiga i arbetet. Arbetsgruppen planerar att slutföra den påbörjade sammanställningen av inkomna svar i tabeller med förklarande text och en diskussion/analys av vad som kan förbättras. Arbetsgruppen kommer även att presentera undersökningen för FSAstuds centrala och lokala styrelse samt Utbildnings- och forskningsrådet. En presentation av undersökningen vid FSAs programansvarigemöte den 8 november 2012 planeras även. Vidare planeras en presentation i samband med utbildningskonferens 2013 där temat VFU blev fastlagt som ett resultat av att arbetsgruppens enkätsammanställning har varit efterfrågad från flera utbildningsorter. Arbetsgruppen för arbetsmarknad och yrkesidentitet har under verksamhetsåret 2012 utgjorts av styrelseledamöter från orterna Lund, Jönköping och Örebro. Under året har arbetsgruppen utarbetat en projektidé gällande ett mentorskapsprogram för studentmedlemmar i FSA. I början av året sökte deltagarna i arbetsgruppen fakta och information om vad ett mentorskaprogram innebära, vad det kan resultera i samt hur ett sådant program skulle kunna fungera. Utifrån detta har arbetsgruppen påbörjat framtagandet av en struktur för hur ett mentorskapsprogram skulle kunna se ut. Arbetsgruppen sammanställde även en mall för överenskommelse mellan mentor (yrkesverksam arbetsterapeut) och adept (arbetsterapeutstudent). För att förankra och marknadsföra idén om ett mentorskapsprogramhar arbetsgruppen skickat ut ett informationsbrev till samtliga kretsar med önskemål om synpunkter och feedback. Under sommarmånaderna arbetade arbetsgruppen med att skriva en motion till FSAs fullmäktige med yrkandet att FSA, i samarbete med FSAstud, ska utreda förutsättningarna att skapa ett mentorskapsprogram, samt utifrån dessa forma en struktur för programmet och implementera detta i FSAs verksamhet. Under hösten kommer arbetsgruppen arbeta vidare med mentorskapsprogrammet genom att skriva en artikel till Tidskriften Arbetsterapeuten i syfte att informera om samt marknadsföra programmet. Vidare ska arbetsgruppen skriva en proposition till FSAstuds årsmöte samt avsluta årets arbete med att sammanställa allt material, utvärdera hur projektet har gått hittills samt förslag för fortsatt arbete under kommande verksamhetsår. Under verksamhetsåret 2012 har Adina Cederblad varit FSAstuds kontaktperson för Saco Studentråd. Även FSAstuds ordförande och studentombudsman har erhållit den

10 information som Saco Studentråd skickat ut genom en mailinglista. Då denna information i vissa perioder varit omfattande har det underlättat den dialog dessa tre kunnat föra kring relevansen för FSAstud. Under verksamhetsåret 2011 utsåg Saco Studentråd en särskild kontaktperson från deras styrelse, Tanvir Mansur. Denna kontakt har vidare etablerats under verksamhetsåret 2012 vilket ytterligare underlättat kommunikationen mellan Saco Studentråd och FSAstud. FSAstud har funnits representerade med minst 2 deltagare på samtliga (2) medlemsråd och (2) förbundskonferenser. Under dessa tillfällen har FSAstud bland annat kunnat bidra med synpunkter kring ett nytt politiskt program men också med sin unika syn på hälsa och rehabilitering gällande Saco Studentråds fortsatta arbete med studielinjen som belyser studenters inkludering i socialförsäkringssystemet och andra trygghetssystem. För att stödja Saco Studentråd i arbetet med studielinjen sökte FSAstud, genom affischering både på lärosätena samt online, arbetsterapeutstudenter som blivit utsatta för otrygga villkor under sin studietid. Kontakten planerades att resultera i en intervju och sedan ett blogginlägg på studielinjen.se men då inget svar inkom kunde detta inte slutföras. Efter medlemsråden samt förbundskonferenserna har en rapport skrivits till nästkommande FSAstud-styrelsemöte med information eller diskussionsämnen. FSAstuds ordförande har även deltagit på de ordförandenätverk Saco Studentråd anordnat. Kvar på verksamhetsåret är Saco studentråds årliga kongress samt Saco Studentmässa. Vid båda dessa två tillfällen planerar FSAstud att närvara. Under året som har gått har Mirjam Matesic varit internationell kontakt med viss hjälp av ordinarie styrelseledamot Wibke Sebbin. Inför COTEC-kongressen var Mirjam och Wibke i kontakt med en tysk student angående hur deras styrelse/studentorganisation ser ut och hur denna är uppbyggd i Tyskland. I samband med COTEC-kongressen i Stockholm anordnade FSAstud en kvällsaktivitet för de studenter som var närvarande under kongressen. Ett större antal studenter, från hela världen, deltog under ett mingel samt en efterföljande picknick i Stockholm. Mirjam har efter detta bibehållit kontakten med medverkande studenter. Idag finns det också en facebookgrupp för de studenter som deltog på COTEC, varigenom nätverkandet kan fortsätta. Studenter som Mirjam har varit i kontakt med har varit från bland annat Belgien, Kroatien och Danmark. Mirjam har under året även varit i kontakt med den norska motsvarigheten till FSAstud, främst genom Facebook. Genom denna kontakt har Mirjam försökt att hålla sig uppdaterad om vad som händer hos dem. Mirjam har också, genom utbildningen på Lunds Universitet, fått möjlighet att visa två studenter från Kanada runt på universitetet samt aktivera dem i lokala aktiviteter. Målsättningen är att denna kontakt ska ge kunskap om hur Kanadas fackliga studentorganisation är uppbyggd.

11 Under verksamhetsåret 2012 har Ann-Kristine Kristiansen varit FSAstuds kontaktperson och samordnare mot Tidskriften Arbetsterapeuten (TA). Ann-Kristine har under verksamhetsåret ansvarat för kontakten med tidskriftens redaktör. FSAstud har under året arbetat aktivt för att FSAstuds sida i tidskriften ska nyttjas på bästa sätt och arbetet med tidskriften har flutit på bra. I början av verksamhetsåret beslutade styrelsen att alla studieorter skulle få ett eget nummer av TA att ansvara för. Detta har fungerat bra och det har gjort att alla utbildningsorter har kunnat bidra med ett inslag. Det har funnits möjlighet för orterna att byta sinns emellan om ett annat nummer av tidskriften har passat dem bättre. I början av verksamhetsåret informerade även FSAstud, genom affischer på samtliga lärosäten, om att studentmedlemmar har möjlighet att inkomma med bidrag till FSAstuds sida i TA. FSAstud har under året fått in allt ifrån studenters egna berättelser om utlandsstudier till rapporter från olika evenemang som skett under året, exempelvis COTEC. Artiklar som väntar på att komma in i tidskriften är bland annat ett inslag från FSAstuds inspirationshelg i Stockholm. Något som har varit till stor hjälp är att det nästan hela tiden har funnits en artikel som reserv. Detta har känts tryggt och resulterat i mindre stress då tiden har närmat sig manusstopp. Därför är detta något som borde föras vidare till nästa verksamhetsår. Viktigt att tänka på är att artikelns innehåll måste vara av den sorten att det fortfarande är relevant även om den inte publiceras på en månad eller flera månader. Ett medskick till nästa år är också att FSAstud kan bli bättre på att få med fler bilder som är tagna av oss studenter. Detta ger artikeln ytterligare en dimension. Extra roligt under året var att FSAstud fick ett helt uppslag i TA nummer 2 som behandlade temat Arbete för alla. Under verksamhetsåret 2012 har FSAstud representerats i Utbildnings- och forskningsrådet (UoF-rådet) genom Norrköpings representant Elin Löfgren. UoFrådet har haft tre möten varav två har varit fysiska möten i Nacka, och ett internetbaserat via Adobe connect. FSAstuds representant har närvarat vid de båda fysiska mötena men på grund av obligatoriskt moment på studieort inte medverkat vid det internetbaserade mötet (Adobe Connect). Ytterligare ett Adobe möte planeras under hösten där Elin har för avsikt att närvara. FSAstuds representant har fungerat som en länk mellan FSAstud och FSA. Elin har tagit del av dokument inför och efter möten. Propositioner till FSAs fullmäktige har granskats där Elin såväl skriftligt som muntligt har framfört FSAstuds åsikter i utbildningsfrågor. Arbetet i FSAstuds centrala styrelse har löpande presenterats för UoF-rådet och FSAstuds arbete med kvaliteten inom VFUn har lyfts fram som diskussionspunkt av Elin. Det senare har resulterat i att en FSAstudrepresentant kommer att närvara vid två framtida konferenser/träffar för att presentera FSAstuds arbete och följa upp diskussionen kring VFUn. Elin, såväl som UoF-rådet, ser att detta nära samarbete som upprättats mellan FSA och FSAstud bör bibehållas till nästa verksamhetsår. FSAstud får mycket utrymme till att påverka i utbildningsfrågor och UoF är ett ypperligt forum för detta.

12 Vid samtliga mätperioder under 2012 har det totala antalet studentmedlemmar överstigit föregående års siffror. Detta förtydligas i tabellen nedan. Medlemsutvecklingen under 2011 Medlemsutveckling under 2012 Antal* Antal* (*=studenter inkl utexaminerade som ej omregistrerat sig till yrkesverksamma medlemmar) Under våren 2012 besökte studentombudsman och rekryteringsansvarig Sanna Feldell de sex utbildningsorter som har intag på vårterminen. Under höstterminen besöktes samtliga åtta utbildningsorter. Vid besöken informerade Sanna, tillsammans med respektive lokal styrelse, om FSA, FSAstud och förtjänsterna av såväl ett medlemskap som engagemang i FSA. Resultatet av rekryteringen har varierat något under året. Avgörande faktorer för rekryteringen har framförallt varit; tidpunkt på dagen och tidpunkt på terminen. Ur rekryteringssynpunkt har de informationspass som har schemalagts inom ramen för den ordinarie undervisningen varit mest framgångsrika. Vid behov har FSAstud lokalt genomfört kompletterande och i flera fall väldigt lyckade rekryteringsinsatser senare under respektive termin. Sanna Feldell har under året informerat den centrala styrelsen om rekryteringsläget vid respektive utbildningsort. Under året färdigställdes även en handbok som ska fungera som stöd till FSAstud lokalt. Handboken innehåller bland annat information och handfasta tips rörande rekrytering och medlemsvård. Under FSAstuds utbildningshelg i januari fick den centrala styrelsen även en utbildning i projektledning, med specifikt fokus på att anordna attraktiva och rekryterande medlemsaktiviteter. FSAstuds årsmöte 2011 var förlagt till Akademikerhuset, Nacka. På årsmötet behandlades rutinenligt styrelsens propositioner verksamhetsplan och ekonomisk plan för verksamhetsåret Vid mötet behandlades även en proposition gällande FSAstuds visionsprogram. Samtliga propositioner bifölls. Inga motioner hade inkommit. Sofie Ivarsson har representerat FSAstud i förbundsstyrelsen. Elin Löfgren har representerat FSAstud i utbildnings- och forskningsrådet. Adina Cederblad, Sofie Ivarsson, Helena Isacson, Ann-Kristin Kristiansen och Åsa Diös Ellemo har vid olika tillfällen representerat FSAstud under sammankomster

13 kopplade till Saco Studentråd, däribland ordförandenätverk, medlemsråd, kongressen och förbundskonferenser. Information till medlemmar om FSA och FSAstud har under året spridits muntligt av styrelseledamöter. Anslagstavlor har även använts, liksom STUDinfo som enligt styrelsebeslut affischeras i slutet av terminen på anslagstavlorna. De lokala styrelserna har i varierad grad även publicerat information på lärosätets lärplattform. FSAstud har även publicerat relevant information om verksamheten och kommande aktiviteter på FSAstuds centrala facebooksida, samt i respektive utbildningsorts facebookgrupp. Under hösten 2012 arbetade den centrala styrelsen aktivt för att fler medlemmar skulle följa FSAstud på Facbook. Genom denna satsning lyckades styrelsen öka andelen följare med över 100%, från cirka 100 personer till över 200. I september skickade FSAstud ut ett digitalt nyhetsbrev till samtliga studentmedlemmar. I nyhetsbrevet marknadsfördes bland annat inspirationshelgen, FSAstuds årsmöte och FSAs fullmäktige. I utskicket fanns även en videoinspelning där FSAstuds ordförande, Sofie Ivarsson, hälsade välkommen till en ny termin och berättade mer om vad det innebär att vara engagerad i FSAstud. De lokala representanterna har i olika sammanhang haft på sig FSAstud t-shirten för att synliggöra FSAstud. FSAstud har också spridit information via Tidskriften Arbetsterapeuten. Under året har styrelsen bland annat skrivit artiklar om FSAstuds studentevenemang i samband med COTEC, informerat om arbetet inom den centrala styrelsens arbetsgrupper samt publicerat en intervju med FSAstuds ordförande Sofie Ivarsson. Under verksamhetsåret har FSAstud även löpande publicerat relevant information om styrelsearbetet och kommande evenemang på På FSAs webbplats har det också funnits telefonnummer och e-postadresser till FSAstuds styrelse för att medlemmarna och andra intressenter lätt skall kunna nå de förtroendevalda. För att underlätta det lokala informationsarbetet har FSAstud försökt att utveckla rutinerna kring de lokala webbsidorna på För att öka flexibiliteten och uppmuntra till ett större användande har den centrala styrelsen fått en webbutbildning av FSAs kommunikatör, Gelinda Jonasson. Numera kan samtliga lokala styrelser själva uppdatera innehållet på sidorna samt skapa relevanta undersidor. Med hjälp av FSAs kansli har FSAstuds sidor omplacerats så att de är enklare att hitta för medlemmarna. I samband med detta genomfördes också en större översyn av befintlig information på webbsidorna. Respektive styrelse har även fått en kortlänk till sin egen sida. I samband med översynen av FSAs webbplats valde FSAstud att ta bort all information som rör det interna styrelsearbetet. Styrelsen valde istället att samla denna typ av material i en gemensam Dropbox. I den centrala styrelens Dropbox återfinns således det material som har relevans för FSAstuds interna arbete, till exempel arbetsgruppernas projektplaner. Styrelsens internkommunikation,

14 exempelvis inom arbetsgrupperna, har skett genom , msn, Facebook, Skype och Adobe Connect. Den centrala styrelsen har under verksamhetsåret kompletterat de ordinarie fyra styrelsemötena med två stycken nätbaserade möten via Adobe Connect, i mars respektive i juni. Vid dessa möten avhandlades i huvudsak rapportpunkter. Styrelsen avsikt med dessa möten var att skapa mer tid för diskussioner och praktiskt arbete i samband med styrelsens fysiska möten. En förutsättning för en fungerande studentverksamhet som bedrivs i medlemmarnas intresse och som verkar för förbättringar för arbetsterapeutstuderande i hela landet är en fungerande lokal verksamhet med aktiva, engagerade medlemmar med en vilja att förändra. Under året har de lokala styrelserna i olika aktivitetsgrad: - genomfört aktiviteter för styrelsen och för övriga medlemmar - värvat medlemmar och representanter från varje termin - samverkat med och deltagit i kretsens arbete - samverkat med lärare samt arbetat för ett utökat kontaktnät bland lärosätets anställda - medverkat i evenemang i samarbete med andra Under året har den ordinarie ledamoten samt suppleanten varit länken mellan den lokala och den centrala styrelsen. På så sätt blir informationsvägen kort mellan den enskilde medlemmen och den centrala styrelsen. Strukturen gör det också enkelt att lyfta upp frågor som väckts på den egna orten. De lokala styrelserna på respektive utbildningsort har under året lagt upp sitt arbete självständigt och upplägget skiljer sig därför från ort till ort. Nedan följer varje enskild utbildningsorts verksamhetsberättelse. Under det gångna året har FSAstud Luleå anordnat följande aktiviteter: Efter årsmötet 2011, när T5 hade innevecka, bjöd den lokala styrelsen på soppa och bröd i träningslägenheten. Styrelsen genomförde senare en avtackning för de T6:or som varit aktiva i styrelsen under året och bjöd på pizzza. Vårterminen avlutades med rosceremoni för T6orna. Förutom rosor och en dikt utdelades varsin insexnyckel för justering av rullstolar, vilken var mycket uppskattad och kan användas av de nyexaminerade i det framtida yrkeslivet som arbetsterapeuter. Under höstterminen har den lokala styrelsen, tillsammans med FSAs studentombudsman, anordnat T1info. T1infon resulterade i flera nya medlemmar. Efter T1infon bjöd FSAstud Luleå alla nya T1or på fika. Det blev en god uppslutning och flera av studenterna visade stor nyfikenhet på FSAstuds verksamhet och verkade uppskatta pratstunden med de T5or som fanns på plats. FSAstud Luleå hade, när verksamhetberättelsen skrevs, anmält tre studentmedlemmar till FSAstuds inspirationshelg i Stockholm. Under senhösten är en av de planerade aktiviteterna glöggmys för de lokala medlemmarna i T1, T3 och T5. Styrelsen har även bjudit in ortens studentmedlemmar

15 till en föreläsning med en yrkesverksam arbetsterapeut inom rättspsykiatrin i Uppsala. Föreläsningen kommer att sändas via Adobe Connect för att alla distansstudenter ska ha möjlighet att ta del av föreläsningen. FSAstud Luleå kommer även fortsätta arbetet med att rekrytera nya aktiva medlemmar till styrelsen. Under verksamhetsåret 2012 har styrelsen i Umeå arbetat för att öka gemenskapen mellan terminerna på arbetsterapeututbildningen och rekrytera engagerade medlemmar till den lokala styrelsen samt till FSA. De som suttit i styrelsen är ordförande och suppleant i den centrala styrelsen Karin, vice ordförande Sara, ordinarie ledamot i den centrala styrelsen Frida, sekreterare Anna, kassör Anette och kretsenansvarig Anna. Andra ledamöter i styrelsen är Jannike, Darlington och Aristaios. FSAstud Umeå har haft lunchmöte varannan tisdag i Vårdvetarhuset och under vårterminen hade styrelsen sammanslagt 18 möten. När verksamhetsberättelsen skrevs hade FSAstud hittills haft två möten under höstterminen. Vårterminen startades med T1info tillsammans med FSAs studentombudsman. Under T1infon presenterade den lokala styrelsen sin verksamhet och berättade vilka frågor som arbetas med lokalt. Den lokala styrelsen besökte sedan termin 1 ytterligare en gång för att rekrytera medlemmar till den lokala styrelsen. Detta resulterade i två nya aktiva medlemmar. FSAstud Umeå har skapat en ny post i styrelsen som heter kretsansvarig. Styrelsen har pratat länge om att införa denna post. Den ansvarige deltar på kretsens möten och fungerar som en länk mellan FSAstud lokalt och Västerbottenskretsen. Detta gör att den lokala styrelsen får mer inblick i vad kretsen gör och vice versa. I slutet av vårterminen hölls som vanligt en rosceremoni för de som går termin sex. Två av dessa var aktiva i den lokala styrelsen. De avgående ledamöterna avtackades för allt arbete de gjort samt fick varsin present. Höstterminen kickades igång med T1info. Inte lång tid efter bjöd FSAstud Umeå in de i termin ett på middag där vi serverade hamburgare. 13 T1or dök upp på middagen. Kvällen var jättetrevlig, fylld med skratt och intressanta konversationer samt rekrytering. Åtta stycken skrev på medlemskap i FSA vilket var mycket roligt. Under höstterminen planerar den lokala styrelsen föreläsningar som alla terminer på Arbetsterapeututbildningen får delta på. FSAstud Umeå ska även vara med och hålla i en träffpunkt för alla arbetsterapeutstudenter för att öka gemenskapen bland terminerna då det har varit mycket uppskattat tidigare. En glöggkväll med de i lokala styrelsen ska också hållas för att öka gemenskap och sammanhållning. För att rekrytera fler medlemmar till den lokala styrelsen och få fler medlemmar till FSA kommer FSAstud Umeå prata med de lägre terminerna igen och påminna dem om FSA och FSAstud gör samt vilka förmåner medlemmar får ta del av. FSAstud Göteborg inledde vårterminen med en uppskattad tacolunch för ortens medlemmar. Vid terminsstart genomfördes även T1infon i samarbete med FSAs studentombudsman. T1infon resulterade i flera nya medlemmar. Efter ett aktivt

16 rekryteringsarbete lyckades den lokala styrelsen även rekrytera en ny ledamot till styrelsen. Senare under våren skulle den lokala styrelsen ha anordnat ett större evenemang, tillsammans med arbetsterapeututbildningen, för samtliga terminer och amerikanska studenter på besök på Göteborgs universitet. Under evenemanget skulle styrelsen ha ansvarat för korvgrillning och arbetsterapeutiska lekar, så som rullstolsstafett. Evenemanget fick dock ställas in på grund av för få anmälningar. Vid terminsslut anordnade styrelsen slutligen en traditionsenlig rosceremoni för studenterna som tog examen. Efter sommaren blev den lokala verksamheten i Göteborg vilande. Under höstterminen har Carin Andreasson, ordinarie ledamot i den centrala styrelsen, ansvarat för postmottagning och affischering på utbildningsorten. Under hösten har kansliets studentombudsman, Sanna Feldell, aktivt arbetat för att få igång verksamheten igen. Ett samarbete har även upprättat med den lokala kretsen och kontinuerlig dialog har förts med såväl kursansvariga lärare som programansvarig vid arbetsterapeututbildningen. Då verksamhetsberättelsen skrevs hade fyra studentmedlemmar från Göteborg anmält sig till FSAstuds inspirationshelg och visat intresse av att starta igång en lokal styrelse på orten. Det finns således goda förhoppningar om att den lokala verksamheten kommer igång igen innan årsskiftet. Studenterna i termin 1 fick i sedvanlig ordning information om FSA och FSAstud i samband med terminsstart. Information hölls under höstterminen av FSAs studentombudsman. FSAstud Jönköpings mål för verksamhetsår 2012 var att i rekryterande syfte synas bättre bland arbetsterapeutstudenterna på lärosätet, samt skapa gemenskap mellan terminerna och öka studenternas kunskap kring professionen genom att anordna föreläsningar och studiebesök. Under vårterminen 2012 arrangerade FSAstud Jönköping ett studiebesök på barnoch ungdomshabiliteringen på Ryhov i Jönköping samt en föreläsning med Rand Christman som handlade om arbetsterapi inom kriminalvården. Både evenemang var välbesökta och uppskattade av studentmedlemmarna. Studenterna i termin 6 avtackades sommaren 2012 med den traditionella rosceremonin och en dikt. Som ett litet plus fick studenterna även FSAs måttband vilket var uppskattat och kom till full användning. I samband med avtackningen passade den lokala styrelsen på att tacka speciellt två studenter som har varit aktiva i FSAstud Jönköping. Styrelsen passade även på att avtacka tre av våra lärare som avslutade sina uppdrag på Hälsohögskolan i Jönköping. Höstterminen skulle startas upp med en grillkväll för alla arbetsterapeutstudenter. Den fick dock ställas in på grund av för få anmälningar. T1infon hölls i september av Sanna Feldell från FSA. FSAstud Jönköpings styrelse deltog och presenterade sig och sin verksamhet.

17 Under arbetsterapins dag håller FSAstud Jönköping en föreläsning för pensionärer och skickar insändare till den lokala pressen och radion. FSAstud Jönköping skickar under hösten fem studentmedlemmar och den lokala ordföranden till inspirationshelgen i Stockholm. FSAstud Jönköping kommer även att bli representerade av studenterna vid FSAs fullmäktige och FSAstuds årsmöte. Under hösten bjuder FSAstud Jönköping även in studentmedlemmarna till en föreläsning om arbetsterapi i skolan tillsammans med Lina Karlsson och Ylva Karlman från Växjö som satte igång projektet Teknikstöd i skolan. Ett möte med programansvarig är också planerat. Under verksamhetsåret har den lokala styrelsen marknadsfört alla arrangemang på den lokala anslagstavlan på lärosätet, på läroplattformen och i facebookgruppen. FSAstud Jönköping har även regelbundet deltagit på F-kretsens styrelsemöten och gått in till varje termin och berättat vad FSA och FSAstud står för samt vad som gjordes och kommer att göras under både vår- och hösttermin Den lokala styrelsen har testat olika typer av möten under året, bland annat skypemöten och lunchmöten. Fikamöten på måndagseftermiddagarna var 3:e vecka visade sig som mest lämpligt. Antalet aktiva medlemmar har varierat någorlunda under verksamhetsåret Målet har varit att ha minst två representanter från varje termin med i styrelsen. I nuläget består FSAstuds styrelse av ordförande Wibke Sebbin, vice ordförande Victoria Svensson, representant för AT-Forum Simon Erlandsson, informatör och klassrepresentant för termin 4 Karin Cider, klassrepresentant för termin 4 Mariama Jarju, klassreperesentant för termin 5 Sofie Ivarsson, samt krets- och klassrepresentant för termin 6 Amanda Hammerin. Flera studenter har anmält intresse för att bli aktiva och förhoppningen är att den lokala styrelsen växer ännu mer. Våren tog fart och så även arbetet i FSAstud Norrköpings lokala styrelse. T1 info var förlagd tidigt på terminen och därefter fortsatte rekryteringsarbetet kontinuerligt under terminen i T1-T4. Nya medlemmar i den lokala styrelsen entrade arenan vilket ledde till införandet av en kick-off. Detta för att välkomna nya styrelsemedlemmar och stärka gemenkapen mellan oss. Den lokala styrelsen införde lärlingsposter i syfte att underlätta för de nya medlemmarna att lära sig hur styrelsearbetet fungerar och för att de skulle få känna sig delaktiga från start. FSAstud Norrköping har under våren suttit med i bland annat samverkansmöten och påverkat utbildningen. Den lokala styrelsen har arbetat extra mycket med VFUfrågor vilket har resulterat i att programmet har uppmärksammat de VFUplaceringar som fungerat mindre bra och samtal har inletts mellan programmet och dessa verksamheter. FSAstud kommer att ha fortsatt medverkan på samverkansmöten under hösten. Maj månad var en händelserik månad. FSAstud anordnade i samarbete med programmet en workshop dag i innovation och entreprenörskap där de kanadensiska föreläsarna Hilary Drummond och Elizabeth Townsend höll i lådan. Hög närvaro och mycket uppskattat! Vidare intogs den årliga sommarlunchen för första-års studenterna vid vackra Motala ström. Terminen avslutades med årsmöte och

18 inröstning av nya styrelseledamöter i den lokala styrelsen samt avtackning med rosutdelning till T6. Höstterminen fick en rivstart med T1info och vidare marknadsföring i T2. Det planerades en grillkväll för T1 men på grund av mycket studier blev den aldrig av. Dock planeras en ny aktivitet som syftar till att locka T1ornas intresse för FSAstud. Höstens rekrytering har gett mycket positiva siffror med nya medlemmar. Den lokala styrelsen har även fått en ny aktiv medlem och känner sig peppade inför det fortsatta arbetet under hösten/vintern. Under hösten kommer FSAstud Norrköping skicka nya aktiva medlemmar till inspirationshelgen i Nacka. Den lokala styrelsen skall vidare marknadsföra sig i terminerna T1, T2 och T3. I samband med att verksamhetsplanen skrivs har FSAstud Norrköping även stora ambitioner inför AT-dagen och planeringen är i full gång. FSAstud planerar att gå ut till olika äldreboenden och aktivera de äldre med olika lekar och aktiviteter som exempel Wii-spel, kognitiva övningar och tipspromenad. Inför jul planerar den lokala styrelsen att ha ett julbord tillsammans med sektionen och det sociala utskottet för alla arbetsterapeutstudenter. Det sista som sker är att FSAstud tackar av alla nyexaminerade arbetsterapeuter och avgående styrelseledamöter med rosor. FSAstud Norrköping har under året haft möten ojämna veckor. Ett återkommande tema från FSAstud Lund är att önska T6 lycka till, lämna över en medlemskapsblankett och en liten blomma samt påminna om ett förnyat medlemskap, som icke-student. Nytt för i år var att den lokala styrelsen delade ut pins med I LOVE OT, något som blev väldigt uppskattat. Rosutdelningen fullföljdes både i januari och i juni. Under året har den lokala styrelsen anordnat det sedvanliga studiebesöket på barnhabiliteringen i Lund. FSAstud Lund skickade även två studenter till FSAs utbildningskonferans med tema etik och sociala medier, som styrelsen sedan diskuterade på hemmaplan. FSAstud Lund har även haft ett omtyckt event med att göra sin egen väska av en T-shirt, två soppevent som båda blev väldigt mysiga. Den lokala styrelsen anordnade även en grillningsdag som tyvärr fick ställas in på grund av dåligt väder. Istället förvandlades detta tillfälle till en informationstimme om vad FSAstud är och hur styrelsen jobbar. Den lokala styrelsen fick också många nya idéer på vad vi kan förbättra och vilka aktiviteter som önskas av medlemmarna. Sanna Feldell, FSAs studentombudsman, har tillsammans med den lokala styrelsen anordnat i T1infon i Lund. FSAstud Lund har under året jobbat intensivt med att bygga upp den lokala styrelsen och inte minst sammanhållningen i gruppen. Dels genom filmkväll samt träffar inför de olika eventen där styrelsen har bakat, lagat mat och umgåtts. Styrelsen har även haft en pizzakväll för att glädjas åt de gemensamma insatserna. Under höstterminen

19 har styrelsen gemensamt varit på en dansföreställning på Skånes Dansteater som har haft en festival om dans och funktionsnedsättning. Detta var ett väldigt uppskattat event bland styrelsens ledamöter. FSAstud Lund har haft fysiska styrelsemöten inför de olika eventen, men också kompletterat med nätbaserade möten med god uppslutning. Styrelsen har även annonserat och marknadsfört event via studenternas studentmejl, på egengjorda affischer samt i facebookgruppen. Till nästa termin planeras en föreläsning om vårdhund samt ett besök på Visningspunkten i Helsingborg för att titta på en lägenhet med vardagliga och tekniska lösningar för framförallt äldre. I samband med arbetsterapins dag anordnar FSAstud Lund aktiviteter för såväl sjukgymnaster, sjuksköterskor som arbetsterapeutstudenter. Styrelsen kommer också dela ut information på stan om vad arbetsterapi är samt bjuda på studenter och allmänheten på cupcakes. Tre av FSAstud Lunds styrelsemedlemmar kommer att medverka under en samverkansdag tillsammans med andra utbildningar där vi kommer att leda en egen diskussionsgrupp om hur de olika yrkesgrupperna kan samverka i team. Sist men inte minst ska den lokala styrelsen anordna det sedvanliga julmysevent på lärosätet och genomföra en avtackning av T6 med rosor. Första delen av detta verksamhetsår inledde FSAstud Stockholm med en avtackning av T6orna. Denna genomfördes genom en rosceremoni och FSAstud passade på att önska dem lycka till i arbetslivet. Nästa arrangemang genomfördes tillsammans med arbetsterapeuternas sektion av studentkåren. Tillsammans anordnade FSAstud Stockholm och sektionen ett välkomnande av T1orna. FSAstuds lokala styrelsen skaffade vid tillfället fram ett bord och lite kakor samt hade på sig de blå I love OT - tröjor. Detta blev mycket uppskattat av både de nya studenterna men FSAstud Stockholm fick också uppskattning från arbetsterapeutprogrammets ledning. Vidare på kalendariet stod T1info. Tillsammans med Sanna Feldell gick den lokala styrelsen in till de nya studenterna och berättade om FSAstud. Detta resulterade i fem nya aktiva i FSAstuds lokala styrelse. Under terminen lyckades FSAstud Stockholm också få till en gästföreläsning tillsammans med Karolinska Institutets innovationsnätverk. Föreläsningen hade fokus på innovation. Då föreläsningen hölls över lunchen såg den lokala styrelsen till att det fanns förtäring i form av en matigare smörgås. Under COTEC som hölls i Stockholm detta år så stod FSAstud Stockholm som huvudarrangörer till studentevenemanget som hölls i samband med kongressen. Evenemanget vände sig till alla studenter som fanns på plats och blev mycket uppskattat av dem som deltog. Den lokala styrelsen hade planerat att avsluta terminen med en sedvanlig rosceremoni och efter det en avslutningsgrillning, men på grund av vädret fick

20 grillnigen bytas ut mot en avslutningsfika inomhus. Det var ändå populärt och runt 50 arbetsterapeutstudenter kom och avslutade terminen med FSAstud Stockholm. Under andra delen av verksamhetsåret började den lokala styrelsen med att välkomna T1orna till arbetsterapeutprogrammet. Detta följdes upp med en T1info tillsammans med FSAs studentombudsman, Sanna. Vidare på planeringen står arbetsterapins dag. FSAstud Stockholm funderar även på att anordna en föreläsning liknande den som genomfördes under verksamhetsårets första del. Styrelsen har också tänkt arbeta för att rekrytera fler medlemmar under höstterminen. En fundering är att dela ut FSAstud-goodiebags för att värva nya medlemmar. FSAstud Stockholm tänker avsluta året som det började - med en rosceremoni för T6orna samt ett avslutningsfika för alla arbetsterapeutstudenter. Under hela verksamhetsåret har styrelsen kontinuerligt haft möten, 1-2 per månad, för att planera arbetet samt ta beslut i eventuella frågor som kommit upp. Örebros lokala styrelse har under vårterminen bestått av ordförande Maria Kaj som också varit representant för Örebro i den centrala styrelsen. Anna Svensson har under våren varit suppleant för Maria Kaj i den centrala styrelsen. Efter ordförande Maria Kajs avhopp från FSAstud, tog Anna Svensson över posten som ordförande, och är sedan invald i den centrala styrelsen som Örebros ordinarie representant. Anna har till och med september varit kassör, ett uppdrag som sedan september månad har övertagits av Mathilda Elofsson. Mathilda Elofsson är efter föräldraledighet tillbaka och är sedan augusti 2012 Annas suppleant i den centrala styrelsen. Med i styrelsen finns också Jöran Mathiesen. Anna har deltagit på Örebrokretsens samtliga möten under vårterminen, vilket har varit bra för att få insyn i det fackliga arbetet som Örebrokretsen bedriver. Det har även gett den lokala styrelsen möjlighet att ta del i diskussioner kring utbildningen som uppstår till och från på kretsens möten. Anna var under vårterminen också inne i T2 samt T4 för att informera om FSAstud, främst i syfte att få fler aktiva medlemmar. Detta resulterade i två intresserade studenter från T4 men ingen av dem blev sedan kvar i styrelsen. Under våren satsades en del på att organisera styrelsearbetet lite bättre. FSAstud Örebro diskuterade vem som skulle ansvara för vad, började skriva dagordning som anslås minst en vecka innan mötet bland annat på vår anslagstavla men även på läroplattformen och facebook. Styrelsen började även föra protokoll för att kunna gå tillbaka och se vem som skulle göra vad och bestämde alltid i slutet på varje möte när nästa möte skulle äga rum samt diskuterade övergripande tillsammans vad som behövde diskutera nästkommande möte. Föreläsning inplanerades med en arbetsterapeut Bergmansgården, som dessvärre blev inställd på grund av bristande intresse. Rosceremoni hade anordnades i vanlig ordning. Anna fick dock göra detta på egen hand då få Örebro-boende styrelsemedlemmar har funnits under detta verksamhetsår. Maria och Elin (som satt med i den lokala styrelsen under en kort period) var under våren på utbildningskonferens tillsammans med universitetsadjunkt Ulf Karlsson och

21 programansvarig Anita Tollén. Konferensen berörde hur man uttrycker sig på bloggar och andra forum på nätet samt vad som är lämpligt i fråga om den professionella rollen och den privata i det man skriver på nätet. Under året har FSAstud Örebro haft möten en gång per månad. Efter en del justeringar av medlemmar, det vill säga avhopp samt återinträden, i den lokala styrelsen är mötena numera enbart via Skype då samtliga medlemmar är boende på annan ort. Detta har fungerat bra, och den lokala styrelsen har bestämt för att fortsätta med Skype. På höstens T1info deltog Jöran och informerade vad den lokala styrelsen gjort och vad som är på gång under hösten. Det finns i dagsläget förhoppningar om att fler aktiva medlemmar kommer att ansluta sig till styrelsen under hösten. För den tiden som är kvar på verksamhetsåret 2012 har den FSAstud Örebro beslutat sig för att enbart lägga energi på rekrytering av medlemmar. Detta gör den lokala styrelsen genom dels T1infon samt facebookgruppen. Anslagstavlan på universitetet har snyggats till så ny bra information finns tillgänglig. Styrelsen har också fått hjälp av Anita Tollén att dela ut material till T4 samt har som ambition att aktivt använda facebookgruppen i rekryterande syfte.

22 Utbildningshelgen för styrelsen ägde rum på FSAs kansli den januari Helgen är till för att bidra till en bra start på verksamhetsåret för den nya styrelsen. Programmet innefattade följande: Tid Pass Ansvarig Hej och praktisk info Sanna Feldell, Studentombudsman Värderingsövning Sanna Feldell, Studentombudsman Sofie Ivarsson, Ordförande FSAstud Lunch FSA nu och i framtiden Lena Haglund, Förbundsstyrelsen BRYTövning: Konsekvenser av att följa respektive bryta mot normer Sanna, Studentombudsman Fika Saco Studentråd Tanvir Mansur, Saco Studentråds styrelse Middag Samling vid T-bana Östermalmstorg klockan Gemensam aktivitet Valfri, men relativt bekväm klädsel. Obs! Medtag legitimation.

23 Tid Pass Ansvarig Återkoppling och mårunda Sanna Feldell, Studentombudsman Tidningen Arbetsterapeuten + Fotografering av styrelsen Jane Bergstedt, Vikarierande redaktör Ledarskap och projektplanering Silvia Kekembo, SECO/ Sveriges Ungdomsråd Inkl. fika Lunch Gruppregler Sanna, Studentombudsman Planering av verksamheten 2012 (arbetsgrupper och fokusområden) Inkl. fika Sofie Ivarsson, Ordförande FSAstud Sanna Feldell, Studentombudsman Avslutning och utvärdering av helgen Sanna Feldell, Studentombudsman Hemfärd för suppleanter Gemensam matlagning för ordinarie ledamöter Styrelsemöte (endast ordinarie ledamöter) inkl. presentation av kanslipersonal Lunch Styrelsemöte Avslutning och hemfärd

24 Inspirationshelgen är en återkommande aktivitet genom vilken deltagarna ska få djupare information om FSAs verksamhet, inspiration till ett engagemang i FSAstud, träffa verksamma arbetsterapeuter och få större inblick i det kommande yrkeslivet. Under helgen ska deltagarna även få möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter med arbetsterapeutstuderande från andra utbildningsorter. Målgruppen för inspirationshelgen är de studentmedlemmar inom FSA som vill lära sig mer om FSA och kan tänka sig att bli engagerade i FSAstud. Årets inspirationshelg ägde rum den oktober på FSAs kansli i Nacka. Samtliga utbildningsorter fanns representerade under helgen och sammanlagt 41 studentmedlemmar, inklusive FSAstuds styrelse, var anmälda till helgens aktiviteter. Tid Pass Ansvarig Registrering och fika Sanna Feldell, Studentombudsman Inledning och presentation av styrelsen Praktisk information och teambuilding Sofie Ivarsson, Ordförande FSAstud Sanna Feldell, Studentombudsman Lunch Arbetsterapeut och chef en karriärväg för dig? Åsa Sand, leg. arbetsterapeut och chef Fika FSA nu och i framtiden Ida Kåhlin, FSAs förbundsstyrelse Gemensamma förberedelser inför kvällen Middag och underhållning (rullstolsdans med Nacka HI) på kansliet

25 Tid Pass Ansvarig Vad innebär det att engagera sig i FSAstud? Sofie Ivarsson, Ordförande FSAstud Sanna Feldell, Studentombudsman Fika Forts. Vad innebär det att engagera sig i FSAstud? Sofie Ivarsson, Ordförande FSAstud Sanna Feldell, Studentombudsman Att leva med Aspergers syndrom och Damp Anders Moberg, Riksförbundet Attention Lunch Arbetsterapeutens värde i skolan Johanna Rostedt, leg. arbetsterapeut och anställd inom skolstöd Summering av helgen Avslutning

26

27 Sakrevisorerna har granskat det gångna årets styrelsearbete med 2012 års verksamhetsplan och aktivitetsplan som utgångspunkt. verka för att FSAstud, såväl centralt som lokalt sprider vidare information om FSAstud och dess verksamhet Information om FSAstud har spridits på ett flertal sätt. Tidskriften Arbetsterapeuten har använts genom att i varje nummer medverka med eget material. Information har spridits lokalt av styrelsemedlemmar i form av att använda anslagstavlor och STUDinfo. FSAstud har använt Facebook som forum till sina medlemmar och Där har relevant information publicerats och har i samarbete med kansliet gjort informationen mer lätthittad för medlemmar. Styrelsen har även producerat ett digitalt nyhetbrev till samtliga studentmedlemmar. verka för en förbättrad rekrytering och ökad lokal aktivitet Alla studieorter har under året aktivt arbetat för sina medlemmar utifrån sina förutsättningar. Rekrytering har skett genom dessa aktiviteter och genom T1-info. Dessa har utförts på samtliga terminsstarter av studentombudsman Sanna Feldell tillsammans med respektive lokala styrelse. Även kompletterande insatser har erbjudits vid behov. Under året har även en handbok med stöd till den lokala styrelsen med tips och råd kring rekrytering färdigställts. väcka diskussion kring utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor som berör arbetsterapeutstuderande FSAstud har under året representerats av Elin Löfgren i Utbildningsoch forskningsrådet, UoF-rådet, för att bidra med studenternas perspektiv. Under året har FSAstud arbetat aktivt med både utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor inom de två arbetsgrupperna i styrelsen. Arbetsgruppen för utbildningsfrågor har arbetat med att få en överskådlig bild över tidsfördelningen av VFU vid arbetsterapeututbildningarna och hur kvalitetssäkringen av VFUhandledare går till. Resultatet kommer att delges UoF-rådet och programansvariga. Arbetsgruppen för arbetsmarknad och yrkesidentitet har utarbetat en projektidé gällande ett mentorskap för studentmedlemmar i FSA. Utifrån detta har en motion skrivits till FSAs fullmäktige. verka för en god kontakt och samarbete med Saco Studentråd för att kunna påverka och delta i samhällsfrågor som rör arbetsterapeuters studentmiljö Adina Cederblad har varit kontaktperson för Saco studentråd under året. FSAstud har representerats på medlemsråd och förbundskonferenser. Ordförande Sofie Ivarsson har också deltagit vid Saco studentråds ordförandenätverk.

28 verka för att upprätthålla samarbetet med de övriga nordiska länderna samt för att arbeta för ytterligare internationella kontakter Mirjam Matesic har under året varit FSAstuds internationella kontakt. Befintliga kontakter med Norge har fortsatt. I samband med COTECkongressen i Stockholm knöts nya kontakter med studenter från Danmark, Belgien och Kroatien. Mirjam har även fått kontakt med studenter från Kanada genom utbildningen. sprida opinion och information om arbetsterapi till studenter och utbildare på andra utbildningsprogram Arbetsterapins dag kommer att användas för att på vissa orter informera studenter på andra utbildningsprogram om arbetsterapi. Även här är det aktiva deltagande inom Saco studentråd en viktig plattform FSAstud har använt sig av för att bidra med ett arbetsterapeutiskt perspektiv. uppmuntra till en kontinuerlig dialog och samarbete mellan samtliga utbildningsorter Styrelsen har arbetat aktivt med att föra dialog genom olika sätt att ha möte; fysiska möten, mailkontakt och möten över MSN, Skype och Adobe Connect. En Dropbox har även skapats för att underlätta gemensam hantering av dokument. fokusera på frågor som berör alla utbildningsorter och vid behov arbetar även styrelsen med frågor som är knutna till en särskild utbildningsort genom att exempelvis uppmuntra och stödja berörd lokal organisation FSAstud har genom de två arbetsgrupperna arbetat med frågor som berör alla utbildningsorter på ett mycket föredömligt sätt. verka för att förmedla kunskap även till icke-medlemmar, möjliga blivande arbetsterapeuter och samhälle FSAstud har använt sig av och Facebook för att förmedla information till intressenter. Även genom representation på Saco studentmässa och på Arbetsterapins dag ges möjlighet att marknadsföra arbetsterapi. arbeta för ett ökat medlemsantal genom ett inspirerande och aktivt rekryteringsarbete samt uppföljning av detta Under verksamhetsåret har de lokala styrelserna aktivt arbetat för att öka medlemsantalet genom att vid terminstart tillsammans med studentombudsman Sanna Feldell besöka termin 1 och presentera FSA och FSAstud samt informera om vilka fördelar det finns med att vara medlem och aktiv i FSAstud. Genom olika sociala sammankomster och klassbesök har de kontinuerligt arbetat med rekrytering i samtliga terminer.

Styrelsemöte FSAstud 2012-09-01 2012-09-02

Styrelsemöte FSAstud 2012-09-01 2012-09-02 Styrelsemöte FSAstud 2012-09-01 2012-09-02 Tid: lördag 1 september och söndag 2 september Plats: FSAs kansli, Nacka PROTOKOLL Närvarande ledamöter: Sofie Ivarsson Helena Isacson Wibke Sebbin Anna Svensson

Läs mer

Styrelsemöte FSAstud 2012-06-04

Styrelsemöte FSAstud 2012-06-04 Styrelsemöte FSAstud 2012-06-04 Tid: måndag 4 juni Plats: FSAstuds nätbaserade rum på Adobe Connect PROTOKOLL Närvarande ledamöter: Sofie Ivarsson Helena Isacson Adina Cederblad Åsa Diös Ellemo Frida Bergman

Läs mer

STUDinfo. vårterminen 2012

STUDinfo. vårterminen 2012 STUDinfo vårterminen 2012 Håll dig uppdaterad gilla FSAstud på Facebook! STUDinfo vårterminen 2012 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Layout: Sanna Feldell Foto: Colourbox Tryck: FSA, Box 760, 131 24

Läs mer

Under helgen tog styrelsen fram gemensamma gruppregler för det framtida arbetet (se bilaga 3).

Under helgen tog styrelsen fram gemensamma gruppregler för det framtida arbetet (se bilaga 3). datum. 2012-01-18 vår ref. sf FSAstuds styrelse Infobrev nr 2012-02 Hej! Det här infobrevet kommer till stor del vara en rapport från styrelsens utbildningshelg samt efterföljande styrelsemöte. Ni hittar

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Styrelsemöte FSAstud 2013-01-20

Styrelsemöte FSAstud 2013-01-20 Styrelsemöte FSAstud 2013-01-20 Tid: Söndag 20 januari Plats: FSAs kansli, Nacka PROTOKOLL Närvarande ledamöter: Sofie Ivarsson Darlington Brumskine Michael Sahlin Mathilda Elofsson Frida Sten Therese

Läs mer

STUDinfo. vårterminen 2013

STUDinfo. vårterminen 2013 STUDinfo vårterminen 2013 Håll dig uppdaterad gilla FSAstud på Facebook! Engagera dig du också! Nästa termin vill vi påverka ännu mer, anordna fler aktiviteter och ha ännu roligare. Då behöver vi fler

Läs mer

2013-11-11. Handlingar

2013-11-11. Handlingar 2013-11-11 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013 Innehåll Innehåll... 1 1. Program... 2 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 3 5. Röstlängd/Delegater...

Läs mer

Har du koll? handbok för dig som är aktiv i FSAstud

Har du koll? handbok för dig som är aktiv i FSAstud Har du koll? handbok för dig som är aktiv i FSAstud Har du koll? - handbok för dig som är aktiv i FSAstud Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Text och layout: Sanna Feldell Foto: Colourbox Tryck: FSA,

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 2013-10-14 Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 RIKTLINJER Juseks uppgifter - att ta till vara och främja medlemmarnas fackliga, yrkesmässiga

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

vad du behöver veta om fsastud

vad du behöver veta om fsastud vad du behöver veta om fsastud om FSAstud FSAstud är Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters (FSA) studentorganisation. FSA driver såväl medlemmarnas fackliga- som yrkesmässiga intressen och arbetar med yrkes-,

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Om att vara aktiv i FSAstud

Om att vara aktiv i FSAstud Om att vara aktiv i FSAstud lathund för FSAstuds styrelse Innehåll Mötesformalia, arbets-, ansvars- och rollfördelning s. 4 arbets och ansvarsfördelning s. 4 funktioner vid årsmötet s. 7 mötesformalia

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län Söndagen 29:e mars 2015 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På den här punkten sammanställer

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Hej arbetsterapeuter!

Hej arbetsterapeuter! Hej arbetsterapeuter! Årets första månader har flugit förbi och våren är här. Styrelsen har genomfört årsmötet som hölls den 7 mars där Anette Hjälmefjord bjöds in för att prata om sina erfarenheter kring

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker REFERENSNR TITEL VERSION KLASSIFICERING DATUM SMA..100503 FÖR SMA 1.0 GODKÄND PUBLIK 2010-05-25 Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker FÖRBEREDD AV YASMIN KHAN SKRIVEN FÖR SVERIGES MUSLIMSKA AKADEMIKER

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Samsek Taniya Sahlström Ordförande Protokoll Styrelsemöte nr. 1-12/13 PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2012-11-28 Tid: 16.45 Plats: s101 Närvarande Samsek Samsek Samsek Samvetet SOSUM RHSF UMSYS

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

EKEN Verksamhetsförordring

EKEN Verksamhetsförordring EKEN Verksamhetsförordring Innehållsförteckning Syfte och struktur... 3 Syfte verksamhetsförordning... 3 Struktur och stadgar... 3 Program som ingår under EKEN... 4 Styrelse... 5 Krav på kårmedlemskap...

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 1: Föredragningslista, mötesordning, val m.m. Hej och hjärtligt välkomna! Här följer lite information och vägbeskrivningar. Om allting går som det ska bör ni

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg Protokoll Årsmöte 2011-02-02 Tid: 17.00-20.00 Sal 204 på Annedalsseminariet, Campus Linné, Göteborg Närvarande Eva Thalén, mötesordförande Niclas Martinsson, ordförande Klara Sommerstein Frida Andersson,

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Närvarande: Dynamicus PA Gefle PAX i Växjö Pegasus Pelikan Personalvetare i Lund Pub Puls Förbundsstyrelsen Internrevisor 1 Mötets öppnande

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Verksamhetsplan 2014 Innehållsförteckning Extern fokusfråga 1 Snabbt ut till rätt jobb. Utbildning för framtidens arbetsmarknad och välfärd. 1 Intern fokusfråga

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF)

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF) Stadgar SULF:s Professorers Förening (SPF) Innehåll Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 3 2 Organisation 3 3 Regler för beslut och val 3 Ombudsmöte 4 Ombudsmöte 4 5 Ombudsmötets sammansättning 4 6 Närvarorätt

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

Protokoll Årsmöte Vårdförbundet Student 2015-05-10. 1. Årsmötet öppnas Vårdförbundet students ordförande Daniel Larsson öppnade årsmötet.

Protokoll Årsmöte Vårdförbundet Student 2015-05-10. 1. Årsmötet öppnas Vårdförbundet students ordförande Daniel Larsson öppnade årsmötet. liur VÄRDFÖRBUNDET Protokoll Årsmöte Vårdförbundet Student 2015-05-10 1. Årsmötet öppnas Vårdförbundet students ordförande Daniel Larsson öppnade årsmötet. 2. Val av mötesordförande Årsmötet valde Gunilla

Läs mer

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Sida 1 av 9 Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Reviderade i enlighet med beslut vid UPS årsmöte 2014. Revidering fastslagen och godkänd av UPS styrelse den 2 juni 2014. Sida 2 av 9 1. Föreningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för MSF Umeå - verksamhetsåret 2013-2014

Verksamhetsberättelse för MSF Umeå - verksamhetsåret 2013-2014 Verksamhetsberättelse för MSF Umeå - verksamhetsåret 2013-2014 Verksamhetsberättelsen är uppbyggd som så att det först kommer en kort introduktion med kommentarer om det verksamhetsår som nu har varit

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Styrelseprotokoll för SNAPS styrelsemöte 2014-11-03

Styrelseprotokoll för SNAPS styrelsemöte 2014-11-03 Styrelseprotokoll för SNAPS styrelsemöte 2014-11-03 Kl. 19:00, Skype Swedish National Association of Pharmaceutical Students Närvarolista: Mötesordförande: Mikael Boberg SNAPS Styrelse: Ordförande Mikael

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer