Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden"

Transkript

1 Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden Tid: Torsdagen den 27 augusti 2015, kl. 15:00 Plats: Kyrkskolans matsal, Norrbyvägen 2, Västerljung Gruppmöte: Majoriteten har gruppmöte kl. 14:00, klassrum Kyrkskolan Oppositionen har gruppmöte kl. 14:00, klassrum Kyrkskolan Ärenden: 1. Godkännande av dagordningen Dnr 2. Informationsärende VA (Inga handlingar) 3. Omfördelning av investeringsmedel för VA TSN 2015/45 4. Förutsättningar för delbetalning av TSN 2015/46 anslutningsavgifter vid VA-anslutning 5. Lokala trafikföreskrifter TSN 2015/53 6. Remissvar Handlingsplan för Hälsosam TSN 2015/37 förskola 7. Avloppsförsörjning Tofsö fritidshusområde TSN 2014/50 8. Avtal med Gnesta kommun om TSN 2015/47 sluttäckning av Korslöts avfallsanläggning 9. Revidering av Upphandlings- och TSN 2015/48 inköpspolicy för Trosa kommun 10. Taxa för nyttjande av kommunskyttar TSN 2015/28 vid olägenheter med vilda djur i boendemiljö 11. Regler för enskilda vägbidrag TSN 2015/ Lägesrapport Safiren TSN 2013/14 (Inga handlingar) 13. Delegationsbeslut TSN 2015/1 14. Anmälningsärenden TSN 2015/2 15. Övriga ärenden (Inga handlingar) Arne Karlsson ordförande Helena Edenborg sekreterare

2

3 Tjänsteskrivelse Teknik och servicenämnden Dnr TSN 2015/ Kultur, fritid, teknik och service Claes-Urban Boström Tel Omfördelning av investeringsmedel VA Förslag till beslut Teknik- och servicenämnden beslutar att omfördela tkr inom investeringsbudgeten för VA enligt beskrivning nedan. Ärende Betongen i befintliga spillvattenledningarna på Smäckbrogatan (ca 475 m) samt på Stationsvägen (ca 490 m) gick sönder under april/maj vilket föranledde ett akut behov av förnyelse. Smäckbrogatan har infodrats med ett nytt plaströr samt 7 spillvattenserviser som lagts om. Denna förnyelse kommer innebära en minskning av tillskottsvatten i Trosas spillvattenstystem vilket medför en minskad belastning på både spillvattensystemet och Trosa reningsverk. Stationsvägens spillvattenledning infodras med ett nytt plaströr och 4 spillvattenserviser vilket får samma positiva effekt som ovan fast i Vagnhärads spillvattensystem och reningsverk. Förnyelse av båda dessa spillvattenledningar beräknas till en kostnad av tkr. Omflyttningen av investeringsmedel vill vi göra från Allégatan där vi hade tänkt förnya 3-4 spillvattenserviser vilket vi nu inte behöver. Fastigheter i detta område åtgärdas genom att LTA pumpstationer installeras vilket inte är en investeringskostnad utan en driftkostnad. Fördelen och skälet är att LTAstationerna skyddar fastigheterna mot översvämning. Summa vi vill omflytta är 600 tkr. Förnyelse av vattenledning, Nyängen etapp 2, föreslås utgå. Etapp 1 är genomförd och i den etappen var läckageproblemen. Inga läckor har uppstått i etapp 2 så det är inte aktuellt att förnya ledningen utifrån det. Summa vi vill omföra är tkr.

4 Behov av anläggandet av ett dagvattenmagasin vid Skärlagsparken finns inte längre då en översvämningsyta anlagts. Summa vi vill omföra är 400 tkr. Total omföring tkr. Claes-Urban Boström Produktionschef Maria Forsberg VA-ingenjör

5

6 Tjänsteskrivelse Teknik- och servicenämnden Dnr TSN 2015/ Teknik och service Claes-Urban Boström Tel Fax Förutsättningar för delbetalning av anslutningsavgifter vid VA-anslutning Förslag till beslut Teknik- och servicenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att villkor för delbetalning av anslutningsavgifter fastställs i enlighet med bilaga 1. att dessa villkor generellt tillämpas för anslutningsavgifter vid VA-anslutning i hela kommunen Ärendet Fråga om möjlighet till delbetalning av anslutningsavgifter har aktualiserats i samband med att Trosa kommun bygger ny anläggning för vatten och avlopp på Öbolandet. För de fastighetsägare som inte har möjlighet att själva finansiera anslutningsavgifter genom till exempel eget kapital eller banklån kan kommunen erbjuda att en anslutningsavgift får delbetalas. Förutsättningarna för delbetalning utgår från bestämmelserna i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 36. Av bestämmelserna framgår att en anslutningsavgift ska fördelas på årliga betalningar (delbelopp) under en viss tid, längst tio år, om 1. avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra omständigheter, 2. fastighetsägaren begär att avgiften ska fördelas, och 3. fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet. För att tydliggöra förutsättningarna för delbetalning av anslutningsavgift föreslås kommunfullmäktige att besluta om bifogade villkor för delbetalning. Dessa förslås vidare tillämpas på lika villkor i hela kommunen för anslutningsavgiften även där särtaxa kan bli aktuellt. Claes-Urban Boström Produktionschef Stig Tördahl Teknisk chef

7 Bilaga 1: Villkor för delbetalning av anslutningsavgift vid VA-anslutning i Trosa kommun Förutsättningar för delbetalning 1. Delbetalning beviljas endast om annan finansiering inte är möjlig. 2. Trosa kommun kan bevilja delbetalning för hela eller del av anslutningsavgiften. 3. Finns det flera ägare till fastigheten ska samtliga delägare stå som solidariskt betalningsansvariga för skulden. Ansökan 4. Fastighetsägare lämnar efterfrågade uppgifter i ansökan om delbetalning. 5. Fastighetsägaren ska styrka med skriftlig information att banklån inte beviljats. 6. Betryggande säkerhet, i form av pantbrev i fastigheten eller annan godtagbar säkerhet, ska ställas till Trosa kommuns förfogande. Pantbrevet ska ha ett inomläge av högst 85 procent av fastighetens marknadsvärde. Kommunen fastställer värdet och sätts i normala fall till det marknadsvärde som banken utgått från i den inledande banklånsansökan (se punkt 5), om inte skäl finns för annan bedömning. Om betryggande säkerhet inte kan lämnas medges inte delbetalning. Kommunens handläggning 7. Trosa kommun gör utifrån ovanstående uppgifter en bedömning huruvida möjligheterna att finansiera avgiften på annat sätt är uttömda. 8. Kommunen har rätt att begära en kreditupplysning på fastighetsägaren. 9. Kommunen kan avslå en ansökan om delbetalning om betalningsförmågan hos fastighetsägaren bedöms vara osäker. 10. En särskild avbetalningsplan inkl fastighetsägarens betalningsåtagande ska upprättas. 11. Beslut om att bevilja delbetalning fattas av Teknik- och servicenämnden. Ränta och avgifter 12. Räntan för skulden är referensräntan + 2 %. Ränta betalas kvartalsvis. Referensräntan uppdateras varje halvårsskifte av Riksbanken och var %. Ränta vid delbetalning bestäms av lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 36, 2 stycket, 1:a meningen, d.v.s. ränta ska utgå enligt 5 räntelagen (1975:635). Ränta ska betalas på den del av avgiften som inte har betalats, från den dag det första delbeloppet förfaller till betalning till dess betalning sker. 13. På delbelopp som har förfallit till betalning skall dröjsmålsränta betalas enligt 6 räntelagen (1975:635) från delbeloppets förfallodag till dess betalning sker. Dröjsmålsräntan uppgår till referensränta + 8 %. 14. Uppläggningsavgift, eventuella fakturerings- och aviavgifter samt kostnad för pantbrev betalas av fastighetsägaren.

8 Återbetalning 15. Hela anslutningsavgiften ska vara betald senast inom 10 år. 16. Om fastigheten överlåts, helt eller delvis, till annan ägare ska hela det då återstående skuldbeloppet betalas till Trosa kommun på överlåtelsedagen, varpå kommunen återlämnar avbetalningsplan och pantbrev. 17. Fastighetsägaren har rätt att betala hela skulden, utan extra kostnad, vid vilken tidpunkt som helst under betalningstiden. 18. Om avbetalningsbeloppet, skuldränta och fakturerings-/aviavgifter inte betalas enligt plan efter normal påminnelsehantering, upphör avbetalningsplanen att gälla och hela återstående skuld förfaller till omedelbar betalning. Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt 6 räntelagen (1975:635), se punkt 13.

9

10 Tjänsteskrivelse Teknik- och servicenämnden Dnr TSN 2015/ Tekniska enheten Fredrik Östergren Förslag till lokala trafikföreskrifter i Trosa kommun Föreskrifter om parkeringsförbud Bakgrund Efter påstötning från invånare i Brf Fiskpigan som upplever parkerade fordon utmed Östermalmsvägen mellan Högbergsgatan och Östra långgatan som ett stort problem, valde Tekniska enheten att införa parkeringsförbud på den sträckan. Många fordon parkera nära bostadsrättsföreningen så att boende med balkonger i markplan hindras att angöra gatan via balkongtrappor. Förslag till beslut att Trosa kommun föreskriver om följande lokala trafikföreskrifter: Trosa kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på Östermalmsvägen; beslutade den 27 maj Trosa kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 16 och 17 och 3 första stycket trafikförordningen (1 998:1276). På Östermalmsvägens norra sida mellan Högbergsgatan och Östra långgatan får fordon inte parkeras. Förbudet ger inte rätt att stanna där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276). Denna författning träder i kraft den 15 juni 2015, då Trosa kommuns lokala trafikföreskrift :148 om parkering på Östermalmsvägen beslutad 1 januari 2007, upphör att gälla 1(3)

11 Föreskrifter om parkeringsförbud, upphävande av föreskrifter Bakgrund Parkeringsplats utmed Viktoriagatan bakom Stadshotellet är enligt detaljplanen kvartersmark. Då Sörmhus önskar att få reserverade platser för sin hyresgäster är detta möjligt då marken är kvartersmark. De lokala trafikföreskrifter som styr hur parkeringsreglering ska göras på platsen upphör att gälla och övervakningen övergår till kommunens upphandlade entreprenör för parkeringsövervakning, Securitas för skötsel enligt lagen om kontrollavgift för olovlig parkering (1984:318). Nuvarande skyltning bibehålls och en tilläggstavla monteras att securitas övervakar parkeringen. Förslag till beslut att Trosa kommuns lokala trafikföreskrifter om upphävande av Trosa kommuns lokala trafikföreskrifter ( :02) om tidsbegränsad parkering på parkeringsplatsen mellan Stadshotellet och Viktoriagatan; beslutade den 1 juli 2015 Trosa kommun föreskriver med stöd av 10 kap. andra stycket 17 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) att Trosa kommuns lokala trafikföreskrifter :02 om tidsbegränsad parkering på parkeringsplatsen mellan Stadshotellet och Viktoriagatan ska upphöra att gälla Denna författning träder i kraft den 6 juli Trosa kommuns lokala trafikföreskrifter om upphävande av Trosa kommuns lokala trafikföreskrifter ( :03) om parkering för rörelsehindrade på parkeringsplatsen mellan Stadshotellet och Viktoriagatan; beslutade den 1 juli 2015 Trosa kommun föreskriver med stöd av 10 kap. andra stycket 17 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) att Trosa kommuns lokala trafikföreskrifter :03 om parkering för rörelsehindrade på parkeringsplatsen mellan Stadshotellet och Viktoriagatan ska upphöra att gälla Denna författning träder i kraft den 6 juli (3)

12 3. Trosa kommuns lokala trafikföreskrifter om upphävande av Trosa kommuns lokala trafikföreskrifter ( :04) om stannande och parkering på parkeringsplatsen mellan Stadshotellet och Viktoriagatan; beslutade den 1 juli 2015 Trosa kommun föreskriver med stöd av 10 kap. andra stycket 16 och 17 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) att Trosa kommuns lokala trafikföreskrifter :04 om stannande och parkering på parkeringsplatsen mellan Stadshotellet och Viktoriagatan ska upphöra att gälla Denna författning träder i kraft den 6 juli Kultur, fritids och teknikkontoret Claes-Urban Boström Produktionschef Stig Tördahl Teknisk chef 3(3)

13

14 Tjänsteskrivelse Teknik- och servicenämnden Dnr TSN 2015/ Kultur, fritids, teknik- och servicekontoret Claes-Urban Boström Tel Fax Remissvar på Handlingsplan för Hälsosam förskola Teknik- och servicenämnden föreslås besluta: att inte ha någon erinran mot förslaget. Handlingsplan för Hälsosam förskola Tekniska enheten inom KFTS har varit med och tagit fram denna handlingsplan och anser att det är en bra och realistisk plan. Allt vi kan medverka till för att göra miljön för våra barn bättre ska vi självklart göra. Vi föreslår därför att TSN inte har någon erinran mot förslaget. Claes-Urban Boström Produktionschef Stig Tördahl Teknisk chef

15 Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Trosa kommun Sammanträdesdatum HN 2015/38 Remissversion av Handlingsplan för Hälsosam förskola Humanistiska nämnden beslutar att anta förslag till remissversion av Handlingsplan för Hälsosam förskola. att skicka förslag till handlingsplan till miljönämnden, teknik- och servicenämnden, kommunstyrelsens ekoutskott samt till de privata förskolorna Dalbystugan och Lagnöbarn för yttrande. att yttrandena ska ha inkommit till humanistiska nämnden senast den 31 augusti. Ärendet Under 2013 inventerades samtliga av kommunens förskolor som en del i Naturskyddsföreningens projekt Operation Giftfri förskola. Både de kommunala och de privata förskolorna deltog i projektet. Arbetet med att rensa och byta ut produkter i förskolan samt att se över krav vid ny- och ombyggnation startade redan då. Handlingsplanen syftar till att ge en vägledning i det arbetet och ska kunna användas som ett praktiskt underlag för berörd personal. Handlingsplanen omfattar de kommunala förskolorna, men kan även fungera som ett underlag för privata förskolor. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från Mats Larsson, skolchef, och Elin van Dooren, kommunekolog. Förslag till Handlingsplan för Hälsosam förskola. Beslut till Miljönämnden Teknik- och servicenämnden Kommunstyrelsens ekoutskott Förskolan Dalbystugan Förskolan Lagnöbarn Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 14

16 Dnr HN 2015/ Hälsosam förskola för en giftfri miljö Handlingsplan för förskolor i Trosa kommun Remissversion Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: strategi/handlingsplan

17 Innehåll Inledning... 2 Varför är barn extra känsliga?... 2 Bakgrund... 2 Ansvar och tidsplanering... 3 Uppföljning... 3 Åtgärder för hälsosamma förskolor Rensa bort och fasa ut Upphandling och inköp Mat och tillagning Rutiner för städning och hygien Byggnad och utomhusmiljö Utbildning och kompetensutveckling Generella råd vid inköp Kort om kemikalier Kemikalieinspektionens handlingsplan EU:s kemikalielagstiftning REACH Försiktighetsprincipen Märkning av plast Checklista hälsosam förskola

18 Inledning Varje dag stöter vi på tusentals olika ämnen i vardagen. Kemikalier finns praktiskt taget i allting som omger oss möbler, kläder, mat, hygienprodukter och elektronik. Även om produkterna var för sig är godkända enligt svensk lagstiftning så kan miljön och vår hälsa påverkas negativt av för stora doser eller av så kallad cocktaileffekt. Cocktaileffekt betyder att ämnen som inte var för sig är skadliga i små doser kan få en annan eller kraftigare effekt om de blandas. Hur olika ämnen interagerar vet man fortfarande väldigt lite om. Eftersom barn växer och utvecklas är de särskilt känsliga för påverkan av kemikalier. Därför arbetar Trosa kommun enligt konceptet Hälsosam förskola. Det startade 2013 som ett samarbete med Naturskyddsföreningen inom deras projekt Operation Giftfri Förskola. Samtliga förskolor i kommunen har inventerats in- och utvändigt. Nu pågår arbetet med att byta ut det som behövs och att se över interna riktlinjer och upphandlingar. Den här handlingsplanen syftar till att ge en vägledning i det arbetet och ska kunna användas som ett praktiskt underlag för berörd personal. Hälsosam förskola i Trosa kommun handlar om att bygga miljövänligt och hälsosamt, köpa in bra produkter, byta ut det som behövs och att ha kunnig och engagerad förskolepersonal. Handlingsplanen är framtagen med bred förankring i kommunen. En projektgrupp bestående av ordförande i HUM, ordförande i TSN, ordförande i ekoutskottet, samtliga förskolerektorer samt kommunekologen har drivit arbetet. Varför är barn extra känsliga? Små barn utforskar sin omgivning genom att smaka och suga på saker. Det är därför större risk att de får i dig skadliga ämnen än vuxna. Barn och unga är dessutom mer känsliga för kemikalier än vuxna eftersom deras kroppar ännu inte är färdigutvecklade, t.ex. är hjärnan, hormonsystemet och immunsystemet fortfarande under utveckling och kan ta skada av hormonstörande ämnen. När barn utsätts för samma mängd av ett ämne som en vuxen person får de också i sig mer i förhållande till sin vikt. Det är därför extra viktigt att skydda barn mot kemiska ämnen och produkter som kan vara skadliga. Bakgrund Under 2013 inventerades samtliga av kommunens förskolor som en del i Naturskyddsföreningens projekt Operation Giftfri förskola. Totalt inventerades 129 förskolor runt om i landet och resulterade i en kartläggning av hur det ser ut i landets förskolor. Det är stor variation mellan förskolorna i landet och Trosa ligger relativt bra till tack vare att man tidigt gjort medvetna val som t.ex. att välja linoleummattor istället för plastmattor. När kommunens senaste förskola, Skärgården, byggdes 2014 ställdes från början särskilda krav på hälsosamma och miljövänliga byggmaterial. Det visade sig i många fall vara samma produkter som redan tidigare valts i äldre förskolor. Men liksom på många andra förskolor har man i Trosa tagit emot begagnade produkter eller köpt in sådant som nu i efterhand visat sig vara mindre bra. Det är givetvis ingen som med avsikt har köpt in något skadligt till en förskola, utan problemet är att vissa produkter som används i vardagen på senare tid har visat sig innehålla skadliga ämnen. Det 2

19 innebär att det här är ett problem som inte bara finns i förskolan utan överallt. Men eftersom barnen vistas en stor del av sin tid på förskolan är det viktigt att ta tag i problemet där och på så vis också bidra till att öka medvetenheten om miljögifter i vardagen. Ansvar och tidsplanering Åtgärderna i handlingsplanen gäller för alla kommunala förskolor och det rekommenderas att även fristående förskolor i kommunen följer planen. Arbetet med hälsosam förskola berör flera av kommunens verksamheter och det krävs samverkan för att skapa en så bra förskolemiljö som möjligt. Många av åtgärderna utförs av förskolechef och personal på förskolorna. Städ- och måltidspersonal har givetvis också ett stort ansvar. För ny- och ombyggnation ansvarar tekniska enheten. Det finns också stödfunktioner som upphandlingsansvarig, kommunekolog och renhållningsansvarig. En del åtgärder är enkla att utföra och innebär ingen större kostnad, det handlar mer om att förändra rutiner, öka medvetenheten och göra mer genomtänkta inköp framöver. Andra åtgärder kan komma att innebära en del kostnader och respektive verksamhet ansvarar för att i ordinarie budgetprocess peka ut vilka behov och möjligheter som finns. Det är viktigt att poängtera att det här är ett långsiktigt arbete. Det är inte meningen att alla produkter som kan innehålla skadliga ämnen ska bytas ut på en gång. Istället byts de mest prioriterade produkterna ut på en gång medan andra fasas ut på sikt. Allra viktigast är att rätt produkter köps in framöver och att nya förskolor byggs och inreds på rätt sätt från början. Utifrån rådande kunskap och de olika alternativ som finns ska alltid det bästa alternativet väljas. Förutom att förskolorna ska vara en hälsosam miljö ska de givetvis också vara funktionella för både barn och personal. Det gör att intressekonflikter ibland kan uppstå t.ex. vad gäller materialval. Men med genomtänkta medvetna val där olika aspekter vägs in brukar det kunna lösas till det bästa. Uppföljning Arbetet med hälsosam förskola ska integreras i ordinarie verksamhet. De verksamheter som är åtgärdsansvariga följer upp sitt ansvarsområde inom sitt miljöledningsarbete och redovisas lämpligen i årsredovisningen under rubriken Hållbar utveckling. Humanistiska nämnden ansvarar för att hela handlingsplanen ses över minst vart femte år och vid behov uppdateras. 3

20 Åtgärder för hälsosamma förskolor 1. Rensa bort och fasa ut Det är viktigt att börja med att se över vad som idag finns på förskolan och rensa bort sådant som barnen inte bör ha i sin omgivning och som är olämpligt att leka med. Alla förskolor i Trosa inventerades 2013 inom Naturskyddsföreningens projekt Giftfri förskola och arbetet med att rensa ut olämpliga leksaker och produkter startade redan då. Vissa saker är viktigt att ta bort på en gång, medan andra fasas ut på sikt. Inom området rensa bort och fasa ut ska följande göras: Rensa bort gammal elektronik Elektronik innehåller potentiellt skadliga ämnen och ska inte användas som leksaker. Plasthölje och kretskort i elektroniska apparater innehåller ofta bromerade flamskyddsmedel, i lödpunkter kan det finnas bly och elkablar innehåller ofta ftalater. All gammal elektronik som barnen leker med ska därför rensas bort. Det kan t.ex. handla om avlagda mobiltelefoner, tangentbord mm som hade lämnats in till förskolan. Gammal elektronik tas inte längre emot av förskolorna. Ansvarig: Ytterst ansvarig är Förskolechef, genomförare är förskolepersonal Tidsplan: Rensa bort direkt Rensa bland plastleksaker Plast är ett starkt och tåligt material, men inte alltid det bästa för barnen. Det finns många olika sorters plaster som innehåller olika ämnen och utgör olika stor risk. Olämpliga plastprodukter ska därför rensas bort för att minimera risken att barnen utsätts för skadliga ämnen. Kemikaliekraven på leksaker har skärpts under åren, därför är nya plastleksaker i regel bättre än gamla. Mjuka plastleksaker av PVC eller annan plastsort som är äldre än 2007 innehåller sannolikt ftalater som är förbjudna inom EU idag och de kan även innehålla bly. I Europa ställs kemikaliekrav vid leksakstillverkning, men så är inte fallet i många andra länder trots att produkterna säljs i Europa. Klibbiga och hala leksaker kan indikera ftalater som läcker ut och starkt luktande plastleksaker kan innehålla allergiframkallande ämnen. Följande plastleksaker rensas bort: Plastleksaker som känns klibbiga eller hala (rensa bort direkt) Plastleksaker som luktar (rensa bort direkt) Gamla mjuka plastleksaker (fasa ut på sikt) Plastleksaker som är tillverkade utanför Europa (rensa bort uppenbart dåliga leksaker direkt, fasa ut andra på sikt) Ansvarig: Ytterst ansvarig är Förskolechef, genomförare är förskolepersonal Tidsplan: Rensa bort uppenbart dåliga leksaker direkt, fasa ut andra på sikt 4

21 Se över modellera och lekmassa Modellera och lekmassor består ofta av plastmaterial med varierande mängd tillsatser. Lekleror som innehåller PVC eller andra plastmaterial fasas ut. Istället används växtbaserade leror eller egengjord trolldeg. Ansvarig: Ytterst ansvarig är Förskolechef, genomförare är förskolepersonal Tidsplan: Fasas ut på sikt Rensa bland utklädningskläder och andra icke-leksaker Det är bra att återanvända material för att inte hela tiden behöva köpa nytt, men det finns mer eller mindre bra saker att leka med. Särskilt saker som inte är ämnade som leksaker ska man vara försiktig med. Utklädningskläder med detaljer i metall kan t.ex. innehålla bly, kadmium och nickel. Väskor och bälten i konstskinn innehåller ofta PVCplast med ftalater och ibland bly. Billiga smycken eller bijouterier som känns tunga kan innehålla allergiframkallande nickel och stora mängder hälsoskadligt bly och kadmium. Ansvarig: Ytterst ansvarig är Förskolechef, genomförare är förskolepersonal Tidsplan: Rensa bort direkt. Fasa ut gamla möbler, madrasser, kuddar och överdrag Möbler är en ganska stor investering som ska hålla länge. Därför är det viktigt att köpa bra möbler när nya ska köpas in och att mindre bra möbler på sikt fasas ut. Gamla sovmadrasser, soffor och lekkuddar av skumgummi innehåller sannolikt bromerade flamskyddsmedel. Vissa sorters bromerade flamskyddsmedel har förbjudits, därför är nya möbler och kuddar i regel bättre än gamla. Äldre sovmadrasser, soffor och kuddar kan även innehålla andra ämnen som inte är hälsosamma, till exempel bly. Madrassöverdrag är oftast i PVC- plast och är de gamla kan de även innehålla ftalater som är förbjudna idag. När nya överdrag köps in väljs sådana som är fria från PVC och ftalater. Följande rensas bort: Gamla plastöverdrag (fasa ut direkt) Nyare plastöverdrag som innehåller PVC och ftalater (fasa ut på sikt) Gamla soffor från talet (fasa ut på sikt) Gamla skumgummikuddar från 80- och 90-talet (fasa ut på sikt) Gamla sovmadrasser (fasa ut på sikt) Ansvarig: Ytterst ansvarig är Förskolechef, genomförare är förskolepersonal Tidsplan: Rensa bort gamla plastöverdrag direkt, fasa ut det andra produkter på sikt Fasa ut kemikalier Se över vilka kemikalier som egentligen behövs på förskolan och rensa bort de som är onödiga. Ju färre kemikalier som används desto bättre. De kemikalier som behövs ska förvaras på en plats som barnen inte kommer åt och vara dokumenterade i en kemikalieförteckning. Säkerhetsdatablad ska finnas tillgängliga. Ansvarig: Förskolechef och städpersonal Tidsplan: Rensning och förvaring ses över omgående 5

22 Se över förvaringen Det är generellt bra att hålla nere antalet plastprodukter på förskolan. Andra material än plast eller PVC-fri plast är bättre alternativ. Ansvarig: Ytterst ansvarig är Förskolechef, genomförare är förskolepersonal/städ/kökspersonal Tidsplan: Fasa ut och köp in bättre på sikt Sortera avfallet rätt Alla kommunens verksamheter ska källsortera sitt avfall. Genom att material återvinns minskar spridningen av miljö- och hälsofarliga ämnen och naturresurser och energi sparas. Verksamheterna är alltid välkomna att kontakta tekniska kontoret för frågor och information om källsortering och avfallshantering. Ansvarig: Ytterst ansvarig är Förskolechef, genomförare är förskolepersonal/städ/kökspersonal Tidsplan: Löpande 2. Upphandling och inköp Konkurrensverket har fått ett regeringsuppdrag om att hjälpa kommuner att upphandla hälsosamma och miljövänliga produkter till förskolor. En vägledning riktad mot upphandlare och en inköpsguide riktad mot förskolepersonal ska tas fram under När man köper nytt till förskolan är det viktigt att köpa rätt produkter för att minska risken att nya miljögifter förs in i förskolorna. Den som köper in produkter till förskolan har ett ansvar att välja det bästa ur sortimentet. Men det ställer dock krav på att det finns bra produkter att välja från ur det upphandlade sortimentet. Inom området upphandling och inköp ska vi därför göra följande: Krav på miljövänliga och hälsosamma produkter vid upphandling Enligt kommunens Upphandlings- och inköpspolicy ska miljöhänsyn tas vid samtliga inköp och upphandlingar. Det är särskilt viktigt att rätt krav ställs för produkter som används inom förskolan. Konkurrensverket ska under 2015 ta fram en särskild vägledning till upphandlare om giftfri förskola, som bör tillämpas så snart den finns tillgänglig. För kemikalier bör miljöstyrningsrådets avancerade kemikaliekrav användas och för andra produkter bör särskilt fokus läggas på miljömärkta produkter. Ansvarig: Upphandlingsansvarig Tidsplan: Vid varje upphandling Använda inköpsvägledning Konkurrensverket ska under 2015 ta fram en särskild inköpsguide riktad till förskolepersonal som gör inköp. Så snart den finns tillgänglig bör den användas. Fram till dess används den inköpsvägledning som Sundbybergs kommun tagit fram. Ansvarig: Förskolechefer ansvarar för att guiden sprids och används. Tidsplan: Inköpsvägledningen börjar användas omgående. 6

23 Sammanställa produktlista över miljövänliga produkter För att sprida goda erfarenheter och underlätta bra produktval inom befintliga avtal sammanställer förskolorna en gemensam lista över sådana produkter man vet är miljöoch hälsomässigt bra alternativ. Ansvarig: Förskolechefer Tidsplan: Påbörjas omgående och uppdateras kontinuerligt Använda upphandlingskalendern I upphandlingskalendern finns de avtal kommunen har upphandlat. Eftersom miljökrav ställs vid upphandling ska bra produkter finnas att välja utifrån. Bästa möjliga produkt ur sortimentet väljs. Saknas något ska den som är upphandlingsansvarig meddelas. Ansvarig: Förskolechef Tidsplan: Kontinuerligt vid inköp Köp in miljömärkta och allergivänliga hygienprodukter. Risken för allergi minskar genom att miljömärkta och oparfymerade hygienprodukter, som till exempel handtvål och fuktkräm, används produkter som rekommenderas av astma- och allergiförbundet är allergitestade. Ansvarig: Förskolechef och städpersonal Tidsplan: Löpande, köp alltid in bästa möjliga produkt ur sortimentet 3. Mat och tillagning Eftersom det vi äter tas upp direkt i kroppen är det mycket viktigt att försöka begränsa intaget av skadliga ämnen genom maten. Ekologisk mat innehåller generellt sett mindre rester av bekämpningsmedel och kemikalier än konventionellt producerad mat. Dessutom används färre kemikalier vid produktionen, vilket minskar spridningen av miljöfarliga ämnen i miljön. Kommunen tog 2012 fram måltidspolicyn Hållbara måltider i Trosa kommun med fokus på miljö, hälsa och välbefinnande. Inom området mat och tillagning ska följande göras: Servera mer ekologisk mat Ett långsiktigt mål för kommunen är att 60 % av all mat som serveras i kommunens verksamheter ska vara ekologisk eller närproducerad. I förskolorna har man satsat särskilt på ekologiskt och idag serveras till största del ekologisk mat i förskolorna. Ansvarig: Kostenheten samt förskolechef Tidsplan: Arbetet pågår kontinuerligt Undvika konservburkar Beläggningen på insidan av konservburkar innehåller ofta Bisfenol A, BPA som bland annat är hormonstörande. Andelen mat från konservburkar ska därför minskas. I vissa fall finns idag produkterna enbart i konservburkar, men i de fall alternativ finns ska dessa väljas. Ansvarig: Kostenheten Tidsplan: Arbetet pågår kontinuerligt 7

24 Spola i vattenkranen När vatten står stilla i vattenledningar kan bakterier växa till. Kran och vattenledningar kan dessutom laka ur bly och koppar i vattnet. En bra grundregel är därför att alltid spola tills vattnet är riktigt kallt. Ansvarig: Förskolepersonal och kostenheten Tidsplan: Omgående Undvika plast och teflon vid tillagning och servering Plast som upphettas eller kommer i kontakt med varm mat släpper ifrån sig kemiska föreningar som kan vara skadliga för hälsan. Plastredskap och plasttillbehör vid matlagning, servering och förvaring av mat ska därför undvikas. Ett bra alternativ till plast är porslin eller härdat glas, som är både miljövänligt och hållbart. Följande rensas bort: Teflonpannor Plasttallrikar, plastmuggar och plastbestick Plasttillbringare och plastskålar för matförvaring Ansvarig: Kostenheten och Förskolechef, genomförare är personalen Tidsplan: Fasas ut på sikt 4. Rutiner för städning och hygien Vissa kemikalier kan släppa från produkter och sedan samlas i damm. God hygien och städrutiner är därför viktigt inte bara för att minska smittspridning utan även för att minska intaget av skadliga ämnen. Städning är därför en viktig del i arbetet med hälsosamma förskolor. Inom området städning och hygien ska följande göras: Använda miljömärkta städ- och tvättprodukter Enbart miljömärkta och parfymfria städprodukter och tvättmedel används. Av miljö- och hälsoskäl används inte sköljmedel på förskolorna. Ansvarig: Förskolechef samt städpersonal Tidsplan: Löpande Tvätta händerna ofta Det är viktigt att barnen på förskolorna tvättar händerna ofta för att minimera risken att de får i sig potentiellt skadliga ämnena. Efter utgång, toalettbesök och innan måltider är det särskilt viktigt. Ansvarig: Ytterst ansvarig är Förskolechef, genomförare är förskolepersonal Tidsplan: Omgående och kontinuerligt Tydliggöra rutiner för städning En tydlig ansvarsfördelning mellan vad städpersonal och förskolepersonal ska göra, underlättar och säkerställer att inget faller mellan stolarna och allt städas på ett tillfredsställande sätt. 8

25 Ansvarig: Förskolechef Tidsplan: Omgående Tvätta textilier Nya textilier kan innehålla rester av kemikalier från tillverkningen, men mycket av det försvinner vid tvätt. Därför ska alla nya textilier tvättas innan användning, även kuddar och mjukdjur. Det är också viktigt att alla textilier tvättas regelbundet för att minska risken att de ansamlar damm som kan binda potentiellt skadliga ämnen. Ansvarig: Ytterst ansvarig är Förskolechef, genomförare är förskolepersonal Tidsplan: Regelbundet 5. Byggnad och utomhusmiljö När nya förskolor byggs eller äldre förskolor renoveras eller byggs till är det viktigt att hälsosamma och miljövänliga material väljs från början. Många potentiellt skadliga ämnen saknar fortfarande gränsvärden och det råder också osäkerhet kring hur vi påverkas av den mängd kemikalier vi utsätts för i vardagen. Det är dock möjligt att i upphandling ställa högre krav på materialet än lagen kräver. Inom byggnad och utomhusmiljö ska följande göras: Välj rätt material vid nybyggnation Vid byggnation av ny förskola ställs krav på material utifrån BASTA, Sunda Hus eller andra likvärdiga bedömningar för hälsosamma material. Ansvarig: Tekniska kontoret Tidsplan: Löpande Välj rätt material vid ombyggnad Vid ombyggnation och renovering av förskolor ställs krav på material utifrån BASTA, Sunda Hus eller andra likvärdiga bedömningar för hälsosamma material. Ansvarig: Tekniska kontoret Tidsplan: Löpande Bygga städvänligt Vid ny- och ombyggnation planeras för god städbarhet i lokalerna. Svåråtkomliga utrymmen, som t.ex. lister och exponerade vattenledningar, ventilationsrör etc. i taket undviks för att göra förskolan lätt att hålla ren. Golvvärme gör att mattor i högre grad kan undvikas, vilket underlättar vid städning. Ansvarig: Tekniska kontoret Tidsplan: Löpande Inreda städvänligt Vid val av inredning planeras för god städbarhet i lokalerna. Leksaker förvaras i lådor då de inte används och onödiga textilier och mattor undviks. Utformning på möbler, lampor etc. har stor påvekan på städbarheten. Undvik nerhängande taklampor, helt plana ytor och kupade former. 9

26 Kvicksilverfri belysning Lågenergilampor och lysrör som innehåller kvicksilver byts ut mot LED-belysning. Kvicksilver är både hälso- och miljöfarligt och måste tas om hand som miljöfarligt avfall. Ansvarig: Förskolechef Tidsplan: Löpande Tillse god ventilation Ett väl fungerande ventilationssystem är viktigt för att byta ut luften regelbundet och på så vis se till att potentiellt skadliga partiklar förs bort. Det är också viktigt att ventilationen är rätt anpassad till antalet personer som ska vistas i lokalen. Ansvarig: Tekniska kontoret ansvarar för ventilationskontroll. Förskolechefer ansvarar för att antal personer/rum inte överskrids samt meddelar tekniska kontoret eventuella justeringsbehov. Tidsplan: Ventilationen kontrolleras kontinuerligt Skapa stimulerande och hälsosamma förskolegårdar Rekreation, fysisk aktivitet och utevistelse är grundförutsättningar för en god hälsa. Det är därför viktigt att förskolegårdarna är välplanerade och att hälsosamma material väljs. Utgå från BASTA-registret, Sunda Hus eller liknande bedömningsunderlag. Att tänka på: Som fallskydd är sand bättre än gummiasfalt (som bl.a. kan innehålla gamla bildäck). Däckgungor bör bytas ut när andra likvärdiga alternativ finns (nya däck innehåller låga halter PAH:er, men fortfarande ftalater och fenoler) Tryckimpregnerat trä undviks där andra alternativ, t.ex. lärk, är möjligt att använda. Solskydd ska alltid finnas på förskolegårdar och vara placerade där barnen vistas mest, t.ex. över sandlådor. Ansvarig: Tekniska kontoret. För solskydd ansvarar tekniska kontoret vid ny- och ombyggnation och på befintliga gårdar ansvarar förskolechefer. Tidsplan: Löpande Rökfria gårdar Rökning är ett stort folkhälsoproblem och passiv rökning är särskilt skadligt för små barn. Alla förskolor och förskolegårdar är helt rökfria. Ansvarig: Förskolechef Tidsplan: Löpande 6. Utbildning och kompetensutveckling Utbildning och kompetensutveckling är viktigt för ett långsiktigt arbete med hälsosamma förskolor, det gäller både anställda och förtroendevalda. Det sker mycket forskning om kemikalier och vilka risker de medför. Gränsvärden för kemikalier kan komma att ändras och andra förbjudas helt. Dessutom kommer ständigt nya kemikalier ut på marknaden. Inom området utbildning och kompetensutveckling görs följande: 10

27 Sprida kunskap om handlingsplanen till berörd personal Det är viktigt att handlingsplanen sprids i berörda verksamheter. Respektive chef för enhet som är ansvarig för åtgärder i den här handlingsplan ansvarar för att informationen sprids till personalen. Ansvarig: Ansvarig chef för respektive åtgärdsområde. Tidsplan: Under 2015 Öka kunskapen om kemikalier och miljögifter i förskolan Under 2014 genomfördes en föreläsning för samtlig förskolepersonal om kemikalier och miljögifter i samhället med fokus på förskolemiljön. Beroende på personalomsättning och utveckling inom området bör utbildning för förskolepersonal upprepas cirka vartannat till vart tredje år. Ansvarig: Förskolechef ansvarar för att signalera behov av utbildning. Ekologienheten ansvarar för planering och genomförande. Tidsplan: Löpande Ökad kunskap om ekologisk och hälsosam mat Fortsatt kompetensutveckling för måltidspersonal i frågor kring ekologisk och hälsosam mat samt om hur tillagning ska ske på bästa sätt. Ansvarig: Kostchef/Förskolechef Tidsplan: Löpande Kontinuerlig uppdatering kring gällande avtal Det är viktigt att de som gör inköp är uppdaterade kring befintliga avtal och vilka produkter som i första hand ska väljas. I Avtalskalendern som ligger på Intranätet finns aktuella avtal samlade. Ansvarig: Enhetschef Tidsplan: Löpande Ökad kunskap om miljö- och hälsokrav i upphandlingar Det är viktigt att de som genomför upphandlingar är uppdaterade kring aktuell lagstiftning och möjligheter att ställa krav på miljövänliga och hälsosamma produkter. Alla upprättade avtal ska läggas in i Avtalskalendern. Ansvarig: Upphandlingsansvarig samt enhetschefer Tidsplan: Löpande Allmän miljöutbildning Som en del i kommunens miljöledningsarbete genomgår all personal grundläggande miljöutbildning under Utbildningen innehåller bland annat information om miljögifter och metaller. Beroende på personalomsättning och utveckling inom området bör utbildning upprepas cirka vartannat till vart tredje år. Ansvarig: Kommunekolog Tidsplan: Löpande 11

28 Generella råd vid inköp Färg- och lim - välj om möjligt vattenbaserad färg utan konserveringsmedel. Färgpennor och tuschpennor undvik lösningsmedelsbaserade tuschpennor och s.k. luktpennor som innehåller doftämnen. Modellera undvik plastbaserade leror och välj istället sådana som är baserade på vax eller egengjord trolldeg. Plastleksaker - generellt är leksaker av hård plast bättre än mjuk plast. Köp sådant som är tillverkat inom EU. Var uppmärksam på märkning. Undvik plastprodukter av PVC, polypropen (PP) och polystyren. Träleksaker generellt är obehandlat och omålade träleksaker det säkraste valet. Köp sådant som är tillverkat inom EU. Engångshandskar välj om möjligt engångshandskar av nitril. Undvik vinylhandskar gjorda av PVC. Användning av engångsmaterial ska av miljöhänsyn minimeras. Tvål och tvättmedel välj produkter som har miljömärkning och är godkända av astma och allergiförbundet. Tallrikar, bestick och matförvaring undvik om möjligt plast, välj hellre porslin, glas, härdat glas eller metall. Kort om kemikalier Kemikalieinspektionens handlingsplan Barn är en prioriterad grupp i Kemikalieinspektionens handlingsplan för en Giftfri vardag. Konkurrensverket har fått ett regeringsuppdrag om att hjälpa kommuner att upphandla en giftfri förskola. Kriterieområdena som primärt omfattas av uppdraget är möbler, leksaker, textilier samt köks- och serveringsutrustning. Det kommer också att tas fram en vägledning riktad mot upphandlare och en guide riktad mot förskolepersonal. Arbetet ska vara klart i maj EU:s kemikalielagstiftning REACH Inom REACH finns särskilda kriterier som anger om ett ämne ska klassas som farligt, t.ex. om det är cancerogent, mutagent eller reproduktionsstörande. Kemiska ämnen bedöms ett och ett och bedömningsprocessen för att begränsa farliga ämnen går långsamt. Ett problem med att ämnena bedöms ett och ett är att det ofta finns flera liknande ämnen. Om ett blir förbjudet är det fortfarande fritt fram att använda andra liknande ämnen. Försiktighetsprincipen Eftersom lagstiftningen är komplicerad och tar tid att förändra och det finns så många olika ämnen där tillräcklig kunskap fortfarande saknas bör alltid försiktighetsprincipen tillämpas. Det innebär att de bästa produkterna och det bästa alternativet ur miljö- och hälsosynpunkt alltid ska välja. 12

29 Märkning av plast Polyeteneterftalat Är vanlig i i olika flaskor för drycker, flytande livsmedel och mikro- och ugnsförpackningar samt i textilier som t.ex. polyester och fleece. Nivåerna av ämnen som kan läcka från materialet är mycket låga och PET-plast anses därför ha en låg miljö- och hälsorisk. Polyetylen med hög densitet En hård plast som är vanlig i plastflaskor som t.ex. schampo, smörpaket, diskmedel mm. Plasten har inga kända miljörisker men bör inte hettas upp. Polyvinylklorid PVC används bl.a. som plastfilm till kött, frukt, grönsaker vid butiksinpackning samt till flaskor och behållare för fönsterputs, schampo mm. Ibland även i vattenflaskor och andra drycker. PVC är från början ett hårt material, men blir mjuk när mjukgörare, vanligen ftalater, tillsätts. PVC innehåller även klor som kan frisätta farliga gifter vid upphettning och importerade PVC-plaster kan också innehålla bly och kadmium. PVC-plast ska så långt det går undvikas. Polyetylen med låg densitet Samma som PE-HD 02 men i en mjuk variant. Finns främst i klämflaskor för livsmedel, bröd, fryst mat, shoppingväskor, plastpåsar, kläder, möbler och mattor. Har inga kända miljörisker men upphettning ska undvikas. Polypropen Polypropen tål höga temperaturer och finns därför i förpackningar som kan värmas i mikrovågsugn. Plasten finns i allt från sugrör till ketchupflaskor. Ämnet har låga miljö- och hälsorisker. Polystyren Polystyren finns främst i engångsserviser, yoghurtförpackningar och engångsburkar för sallader och liknande. Det förekommer också i leksaker, datorer och köksmaskiner. Polystyren tillverkas av etylbensen och det finns vissa uppgifter som tyder på att det kan läcka till livsmedel. Polystyren ska därför undvikas så långt det är möjligt. Övriga plaster En samlingskategori för diverse övriga plaster. Här finns både ofarlig bioplast och plast som innehåller farliga ämnen, som t.ex. polykarbonat, en hård genomskinlig plast som ofta hittas i flaskor och karaffer. Polykarbonat innehåller det hormonstörande ämnet Bisfenol A. Om det inte går att fastställa att det är en ofarlig plast ska plaster märkta med nr 7 undvikas så lång det går. 13

30 Bilaga 1 Checklista hälsosam förskola Vi har rensat bort; Gammal elektronik såsom tangentbord, mobiltelefoner mm Plastleksaker som känns klibbiga eller hala och som innehåller PVC, polypropen PP och polystyren Plastlastleksaker som luktar Plastleksaker som är tillverkade utanför Europa Plasthandskar som innehåller ftalater Lekleror som innehåller PVC eller andra plastmaterial Färgpennor och tuschpennor som är lösningsmedelbaserade och s.k. luktpennor som innehåller doftämnen Färg och lim med konserveringsmedel, ej vattenbaserad Utklädningskläder med detaljer i metall Väskor, skärp, smycken med bly, nickel, ftalater och kadmium Gamla plastöverdrag Gamla mjuka plastleksaker Filtar av fleece Plasttallrikar, plastmuggar och plastbestick som innehåller bisfenol-a (BPA) eller ftalater Plasttillbringare och plastskålar för matförvaring som innehåller bisfenol-a (BPA) eller ftalater Gamla skumgummikuddar från talet Nyare plastöverdrag som innehåller PVC och ftalater Soffor från talet Gamla sovmadrasser Onödiga textilier och mattor 14

31 Dessutom följer vi nedanstående rutiner/rekommendationer Använder enbart miljömärkta, oparfymerade och allergitestade kemikalier så som tvättmedel Spolar alltid vattnet tills det blir riktigt kallt Tvättar händerna ofta på barnen och oss själva Tvättar textilier ofta och regelbundet 15

32

33 Tjänsteskrivelse Teknik- och servicenämnden Dnr TSN 2014/ KFTS Claes-Urban Boström Tel Fax Avloppsförsörjning Tofsö fritidshusområde Förslag till beslut att uppdra till tekniska enheten att fortsätta utreda alternativ 3 och 4 att avbryta fortsatta utredningar gällande alternativ 2 av hänsyn mot fastighetsägarna och den beräknat mycket höga kostnaden per fastighet samt svårigheter i att genomföra ett sådant projekt rent tekniskt. att meddela Tofsö att alternativ 1 inte längre kan finnas med som ett alternativ då Trosa kommun måste följa Länsstyrelsens och domstolens beslut. Avloppsförsörjning Tofsö fritidshusområde Länsstyrelsen har förelagt Trosa kommun att tillse att en allmän avloppsanläggning, gemensam för alla fastigheter inom Tofsö kommer till stånd med kommunen som huvudman. Efter genomförandet ska området införlivas i kommunens verksamhetsområde för allmän spillvattenanläggning. Vattenförsörjning behöver inte ingå i kommunens åtagande. Områdets karaktär med tättbebyggd fritidshusbebyggelse på höglänt mark med delvis berg i dagen bedöms av Länsstyrelsen inte ha förutsättningar för enskilda avloppsanläggningar. Tekniska enheten och Samhällsbyggnadskontoret har utrett tänkbara lösningar för att med Trosa kommun som huvudman bygga avloppsanläggning på Tofsö. Alternativ 1 Lokal lösning med kretslopp i fokus Alternativ 2 Överföringsledning Alternativ 3 Lokalt avloppsreningsverk inom Tofsö Alternativ 4 Anslutning till Studsviks avloppsreningsverk Beskrivning av dessa alternativ finns i bifogat material Avloppsförsörjning Tofsö fritidshusområde som biläggs detta tjänsteutlåtande. Målet med alternativ 1 är en lösning med nollutsläpp av kväve, fosfor och andra miljöpåverkande ämnen, samt ett kretsloppstänkande med återföring av näringsämnen till jordbruk enligt den så kallade Södertäljemodellen.

34 Tanken med alternativ 1 är ett antal fristående svartvattensystem med kommunalt huvudmannaskap. Systemet byggs utifrån ett tiotal större tankar som placeras i lågpunkter i området för att ledningar i möjligaste mån ska kunna anläggas med självfall. Respektive fastighetsägare tilldelas på sedvanligt sätt en anslutningspunkt i fastighetsgräns. Detta system kompletteras med enskild lösning för BDT-vattnet i form av markbädd eller dylikt. I vissa fall kan det bli aktuellt att flera fastigheter går ihop för att få till bra lösningar, vid behov kan detta förslagsvis ske på samfälld mark. Tänkbara resurser för omhändertagande (tömning, lagring, hygienisering och spridning) är en gård belägen några kilometer från området. Om detta inte visar sig genomförbart har anläggningen i Hölö visat intresse att öka tillflödet till befintlig anläggning. Detta alternativ förordas av både invånarna i Tofsö och av tekniska enheten som det bästa alternativet för både invånarna och Trosa kommun. En sådan lösning innebär dock, enligt länsstyrelsen, att vi inte följer den dom som fallit i frågan utan går ifrån det kommunala huvudmannaskapet då Trosa kommun inte kan vara huvudman på enskilda tomter med privat ägande. Alternativ 2 innebär som ni kan läsa om i Avloppsförsörjning Tofsö fritidshusområde att den totala kostnaden för en sådan anläggning skulle hamna på, enligt de beräkningar som hittills är gjorda, mkr för ledningen mellan Tofsö och Vagnhärad plus 27,5 mkr för det lokal ledningsnätet. De långa anslutningsledningarna skapar dessutom svårlösta driftproblem vilket gör att vi anser att även detta alternativ ska räknas bort. För alternativ 3 och 4 vill vi gå vidare och fortsätta utreda vissa delar innan det går att avgöra vilket av de två alternativen som är bäst för Tofsö. De siffror vi fått av Studsvik är preliminära och den sjövattenledning som måste dras kräver fortsatt utredning för både kostnader och tekniska lösningar då den måste dras över djup på m. En stor fördel med Studsvikslösningen är möjligheten till dricksvatten som kan fås vid samma tillfälle. Just dricksvatten är en del som måste utredas vidare gällande alternativ 3. Idag får Tofsöborna sitt dricksvatten från egen vattentäkt och dess kapacitet bör utredas vidare för att se om det kan vara ett långsiktigt alternativ. Claes-Urban Boström Produktionschef Stig Tördahl Teknisk chef Bilagor: Avloppsförsörjning Tofsö fritidshusområde inkl bilagor Material från Tofsö

35 Tekniska Enheten Avloppsförsörjning Tofsö fritidshusområde Bakgrund Länsstyrelsen tillskrevs den 1 april 2011 (dnr ) av två styrelseledamöter i samfällighetsföreningen som önskade se ett samlat kommunalt grepp för avloppsfrågan i Tofsö. Dessa två personer hade inte först inhämtat föreningsstämmans godkännande och den mening som framförs i skrivelsen representerar inte den uppfattning som innehas av majoriteten av föreningsmedlemmarna. Länsstyrelsen tog dock allvarligt på skrivelsen och har utifrån dess innehåll förelagt Trosa kommun att ombesörja att kommunalt avlopp byggs ut för Tofsö fritidshusområde. Trosa kommun valde att överklaga detta beslut hela vägen till Högsta Domstolen, men Länsstyrelsen har slutligen fått rätt vilket innebär att föreläggandet enligt nedan kvarstår: Länsstyrelsen förelägger Trosa kommun, att med stöd av 51 i Lagen om allmänna Vattentjänster (LAV 2006:412),tillse att en allmän VA anläggning,för avlopp anordnas för Tofsö fritidshusområde samt bestämma verksamhetsområdet för anläggningen,omfattande minst det område som markeras på i beslutet bifogad karta.(beslut enl bilaga) Länsstyrelsen har i senare kontakter med kommunens Samhällsbyggnadskontor fastslagit att huvudmannaskapet för avloppsanläggningen ska vara kommunalt fullt ut. Länsstyrelsen tar inte ställning till viken teknisk lösning som kommunen väljer. En traditionell kommunal avloppsanläggning förenklar om man i framtiden önskar etablera ytterligare bostäder i anslutning till de befintliga. En allmän avloppsanläggning kommer att vara av sådan storlek, att den måste anmälas, enligt 9 kap. miljöbalken, till den kommunala nämnd som handhar miljöfrågor. Även om vattenförsörjning inte ingår i Länstyrelsens beslut, tolkar Tekniska enheten att kommunen ändå enligt LAV, måste tillse att också områdets vattenförsörjning säkras genom att tillse att vattnet har god mikrobiologisk, kemisk och kvantitativ status och ett långsiktigt skydd. Befintliga förhållanden Miljökontoret i Trosa kommun har sedan 2007 arbetat med att inventera hela kommunens bestånd av enskilda avloppsanläggningar enligt en av Miljönämnden fastställd tidplan. Tofsö fritidshusområde, som är ett perifert beläget utpräglat fritidshusområde knappt 20 km från Trosa tätort, inventerades under vår/sommar 2010 och inventeringen omfattade 173 fastigheter. Majoriteten av fastigheterna inom Tofsö fritidshusområde har en enklare avloppsstandard bestående av separat bad-, disk- och tvättavlopp (BDT) samt torrtoalettlösning eller WC kopplad till sluten tank. Vid inventeringen uppmärksammades brister på 152 av 173 fastigheter. Noterade brister avser BDT-anläggningar och främst deras ålder (äldre än 20 år), avsaknad av luftningsrör samt näringsläckage. Inga brister noterades dock avseende de slutna tankarna. Detta baseras främst på okulärbesiktningar där växtnäringsläckage inte kunde identifieras samt en kontroll av kommunens slamtömningsregister. Uppmärksammar slamtömningsentreprenören någon avvikelse rapporteras avvikelsen till miljökontoret och resultatet noteras i slamtömningsregistret. 1(7)

.hyl. Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor. Piteå Kommun

.hyl. Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor. Piteå Kommun .hyl Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor Piteå Kommun 1 Varför ska Piteås förskolor vara giftfira? Utbildningsförvaltningen har av fullmäktige fått i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan

Läs mer

Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter

Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter Idag omges vi av fler kemikalier och kemiska ämnen än någonsin. Kemikalierna finns i vardagssaker runt omkring oss i hemmet,

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor

Handlingsplan för giftfria förskolor Handlingsplan för giftfria förskolor 151120 Innehåll Varför ska Höörs förskolor bli giftfria?... 4 Varför är barn extra känsliga... 4 Vem ska utföra åtgärderna?... 4 När ska åtgärderna utföras?... 5 Hur

Läs mer

Handlingsplan för. giftfria förskolor i Sölvesborgs kommun

Handlingsplan för. giftfria förskolor i Sölvesborgs kommun Handlingsplan för giftfria förskolor i Sölvesborgs kommun Allmänna råd 3 Behåll leksaker som är CE-märkta (tillverkade tidigast efter 2007, helst efter 20 juli 2013). Välj den bästa produkten i upphandlat

Läs mer

Giftfri förskola inköpstips

Giftfri förskola inköpstips Giftfri förskola inköpstips Välj produkter som är tillverkade inom EU, Norden eller Sverige EU:s kemikalielagstiftning reglerar vilka ämnen som får finnas inom unionen. Det medför att produkter tillverkade

Läs mer

Handlingsplan för giftfri för- och grundskola

Handlingsplan för giftfri för- och grundskola Handlingsplan för giftfri för- och grundskola Bakgrund Järfälla kommun antog 2010 en miljöplan med mål fram till år 2020. Ett av målområdena är: Det goda livet i Järfälla, där det står beskrivet att alla

Läs mer

Giftfria inköp. En vägledning för att minska miljögifterna i förskolan

Giftfria inköp. En vägledning för att minska miljögifterna i förskolan Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i förskolan Innehåll En förskola fri från gifter 3 Att tänka på vid inköp 4 Råd för inköp till förskolan 7 Plast 9 Kemikalier och ämnen i vår vardag

Läs mer

Handlingsplan för giftfria Förskolor

Handlingsplan för giftfria Förskolor Handlingsplan för giftfria Förskolor Billinge/Stehag Förskolor Innehåll Varför ska Billinge/Stehags förskolor bli giftfria? Sid 3 Varför är barn extra känsliga? Sid 4 Vem ska utföra åtgärderna? Sid 5 När

Läs mer

Hälsosam förskola. Handlingsplan för förskolor i Trosa kommun

Hälsosam förskola. Handlingsplan för förskolor i Trosa kommun Hälsosam förskola Handlingsplan för förskolor i Trosa kommun Antagen av: Humanistiska nämnden 2015-10-06, 79. Dnr HN 2015/38 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Kommunkontoret Ekologienheten

Läs mer

Plan för systematiskt arbete med giftfri förskola och skola

Plan för systematiskt arbete med giftfri förskola och skola Barn- och utbildningsförvaltningen Karin Sandberg Täpp Ärendenr BUN 2014/987 Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 24 augusti 2015 1 (6) Barn- och utbildningsnämnden Plan för systematiskt arbete med giftfri

Läs mer

Tips och råd för en GIFTFRI LEKMILJÖ

Tips och råd för en GIFTFRI LEKMILJÖ Tips och råd för en GIFTFRI LEKMILJÖ Barn är särskilt känsliga för kemikalier. Eftersom de rör sig nära golvet och stoppar saker i munnen så är de även mer utsatta för de kemikalier som finns i damm och

Läs mer

Giftfria förskolor PROJEKTPLAN

Giftfria förskolor PROJEKTPLAN Giftfria förskolor PROJEKTPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PROJEKTS UPPDRAG 2. BAKGRUND 3. PROJEKTETS SYFTE 4. MÅL OCH DELMÅL 5. AVGRÄNSNINGAR 6. INTRESSENTER 7. PROJEKTORGANISATION 8. AKTIVITETSPLAN 9. TIDSPLAN

Läs mer

Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola. Maj 2016. www.sollentuna.se

Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola. Maj 2016. www.sollentuna.se Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola Maj 2016 1 www.sollentuna.se Kemiska ämnen i vardagen I vår vardag omges vi av en stor mängd varor som innehåller olika kemiska ämnen. Dessa ämnen kan i en

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri förskola

Handlingsplan för en giftfri förskola Handlingsplan för en giftfri förskola Åtgärder och förebyggande arbete för att minska gifterna på Tryserums Förskola 2016-2017 Minska skadliga kemikalier i förskolan Många små barn vistas i förskolan större

Läs mer

SBN 2014.0181 Bilaga 1. Kemikalieplan - för en giftfri förskola i. Karlskoga kommun. Antagen datum: 2015-12-15 KF 203.

SBN 2014.0181 Bilaga 1. Kemikalieplan - för en giftfri förskola i. Karlskoga kommun. Antagen datum: 2015-12-15 KF 203. SBN 2014.0181 Bilaga 1 Kemikalieplan - för en giftfri förskola i Antagen datum: 2015-12-15 KF 203 Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 s arbete med giftfria förskolor 1.2 Kemikalieplanen 1.3 Kemikalier

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri förskola

Handlingsplan för en giftfri förskola Handlingsplan för en giftfri förskola Handlingsplan för en giftfri förskola Barn är både mer känsliga och mer utsatta för kemikalier än vi vuxna. Små barn utforskar världen genom att smaka och tugga på

Läs mer

Kemikaliesmarta rum Lek- och pedagogiskt material

Kemikaliesmarta rum Lek- och pedagogiskt material Kemikaliesmarta rum Lek- och pedagogiskt material Vägledning för att inventera och rensa ut lek- och pedagogiskt material som innehåller eller kan innehålla miljö- och hälsofarliga tillsatser Västra Götalandsregionens

Läs mer

Vägen mot en giftfri förskola

Vägen mot en giftfri förskola Vägen mot en giftfri förskola Varför en giftfri förskola? Enligt den Lokala utvecklingsplanen, det kommunala miljöprogrammet och Verksamhetsplan för förskolan ska giftiga ämnen identifi eras på varje förskola

Läs mer

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Naturskyddsföreningen Sveriges största miljöorganisation Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden. 203 000 medlemmar. Ca 60 samarbetsorganisationer

Läs mer

Inventering av förskolan med direkta åtgärdsförslag

Inventering av förskolan med direkta åtgärdsförslag Inventering av förskolan med direkta åtgärdsförslag Inledning Naturskyddsföreningen påbörjade projektet Operation Giftfri Förskola under år 2013. Som en del i projektet har 129 förskoleavdelningar i 41

Läs mer

Lokala miljömål 2016-2021. Dokumenttyp Riktlinje För revidering ansvarar Kommunchef Dokumentet gäller till och med 2021

Lokala miljömål 2016-2021. Dokumenttyp Riktlinje För revidering ansvarar Kommunchef Dokumentet gäller till och med 2021 Lokala miljömål 2016-2021 Dokumenttyp Riktlinje För revidering ansvarar Kommunchef Dokumentet gäller till och med 2021 Diarienummer Uppföljning och tidplan Kommunchef Fastställt Kommunfullmäktige Dokumentet

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor i Ronneby kommun. - etapp 1

Handlingsplan för giftfria förskolor i Ronneby kommun. - etapp 1 Handlingsplan för giftfria förskolor i Ronneby kommun - etapp 1 1 2 Innehållsförteckning Giftfri förskolemiljö 4 Omfattning och begränsning 4 Kopplingar till styrdokument för Ronneby kommun 4 Vad säger

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. (AU 394) KS 2014-182

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. (AU 394) KS 2014-182 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 30 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. (AU 394) KS 2014-182 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Kemikalier i vardagen, Falu kommun

Kemikalier i vardagen, Falu kommun Kemikalier i vardagen, Falu kommun Gittan Matsson Utbildning av förskolechefer och personal Handlingsplan Falu kommun politiskt beslut stegvis Inköp & upphandling 6 kommuner Utbildning och information

Läs mer

Rensa bort mjuka plastleksaker som är äldre än 2007, så som bollar, badankor, dockor och små plastfigurer. Det som gjort plasten mjuk är ofta

Rensa bort mjuka plastleksaker som är äldre än 2007, så som bollar, badankor, dockor och små plastfigurer. Det som gjort plasten mjuk är ofta Rensa bort mjuka plastleksaker som är äldre än 2007, så som bollar, badankor, dockor och små plastfigurer. Det som gjort plasten mjuk är ofta ftalater som misstänks kunna störa hormonsystemet. Gallra samtidigt

Läs mer

Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola UN-2014/357

Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola UN-2014/357 Ordförandeförslag Diarienummer 2014-10-01 UN-2014/357 Utbildningsnämnden Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola UN-2014/357 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden Plats och tid: Trosa kommunhus kl. 15.00 17.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande: Arne Karlsson (KD), ordförande Sune G Jansson (M), 1:e vice ordförande Sandra Karlsson (S), 2:e vice ordförande Björn

Läs mer

Plan för giftfria förskolor i Säters Kommun. Antagen av kommunfullmäktige SÄTERS KOMMUN

Plan för giftfria förskolor i Säters Kommun. Antagen av kommunfullmäktige SÄTERS KOMMUN Plan för giftfria förskolor i Säters Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-01-26 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Giftfri förskola... 3 Bakgrund... 3 Åtgärder för att befria

Läs mer

Kemikaliesmart förskola. Hur barns exponering av skadliga kemikalier i förskolemiljön kan minska

Kemikaliesmart förskola. Hur barns exponering av skadliga kemikalier i förskolemiljön kan minska Kemikaliesmart förskola Hur barns exponering av skadliga kemikalier i förskolemiljön kan minska Inledning Nu ska förskolor och andra kommunala miljöer för små barn bli kemikaliesmarta. Under åren 2015-2016

Läs mer

Policy mot hormonstörande och andra hälso- och miljöfarliga ämnen i kommunens verksamheter

Policy mot hormonstörande och andra hälso- och miljöfarliga ämnen i kommunens verksamheter Kommunledningsförvaltningen Stefan Johansson,0550-858 97 stefan.johansson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse 2016-03-30 Ks/2013:98 Sida 1(2) Policy mot hormonstörande och andra hälso- och miljöfarliga ämnen

Läs mer

Dnr KK14/681 RIKTLINJER. Riktlinjer för en hälsosam förskola 2016. Antagen av KS 2016-04-04

Dnr KK14/681 RIKTLINJER. Riktlinjer för en hälsosam förskola 2016. Antagen av KS 2016-04-04 Dnr KK14/681 RIKTLINJER Riktlinjer för en hälsosam förskola 2016 Antagen av KS 2016-04-04 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och syftet med riktlinjen... 3 Mål och inriktning... 5 Åtgärder

Läs mer

Återrapportering giftfri förskola

Återrapportering giftfri förskola UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Holström Ingrid Datum 2016-02-01 Diarienummer UBN-2015-4689 Utbildningsnämnden Återrapportering giftfri förskola Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

Läs mer

Kallelse till sammanträde med miljönämnden

Kallelse till sammanträde med miljönämnden Kallelse till sammanträde med miljönämnden 2015-08-24 Tid: Måndagen den 31 augusti 2015, kl. 13:30 Plats: Trosa kommunhus, sammanträdesrummet Ärenden: 1. Godkännande av föredragningslistan Dnr 2. Information

Läs mer

Checklista - åtgärder

Checklista - åtgärder Handlingsplan för miljöarbetet inom social- och utbildningsförvaltningen: Skadliga ämnen i förskola och skola Checklista - åtgärder 2014-11-24 0240-860 00 ludvika.se Leksaker med delar av: Trä Kontrollera

Läs mer

Allt vi gör har betydelse.

Allt vi gör har betydelse. PROGRAM POLICY STRATEGI RIKTLINJER Allt vi gör har betydelse. Handlingsplan för giftfria förskolor, skolor och fritidshem i Örebro kommun Remissversion 2016-05-10 Örebro kommun DATUM Ks 819/2014 orebro.se

Läs mer

Operation Giftfri Förskola Ulrika Dahl, chef Miljögifter

Operation Giftfri Förskola Ulrika Dahl, chef Miljögifter Operation Giftfri Förskola Ulrika Dahl, chef Miljögifter Miljögifter på förskolan varför är det viktigt? Studier visar på att inomhusmiljöer är bland de mest exponerade På förskolor: - Hormonstörande ämnen

Läs mer

Kompletterande stöd till åtgärderna

Kompletterande stöd till åtgärderna Kompletterande stöd till åtgärderna Plastguide Använd dina sinnen! LUKTA: Känner du en stark doft av parfym eller plast? Undvik! KÄNN: Känns plasten hal, oljig eller klibbig? Undvik! TITTA: Plaster kan

Läs mer

RAPPORT GIFTFRIA FÖRSKOLOR I EKSJÖ KOMMUN

RAPPORT GIFTFRIA FÖRSKOLOR I EKSJÖ KOMMUN RAPPORT GIFTFRIA FÖRSKOLOR I EKSJÖ KOMMUN Undersökning genomförd våren 2014 Undersökning om giftfria förskolor i Eksjö kommun Inledning I denna rapport presenteras svaren på ett urval av frågorna i Inventeringsmall

Läs mer

Kemikaliebanta för en giftfri förskola. UPPDRAG Sunda byggmaterial och möbelval

Kemikaliebanta för en giftfri förskola. UPPDRAG Sunda byggmaterial och möbelval Kemikaliebanta för en giftfri förskola UPPDRAG Sunda byggmaterial och möbelval Sunda byggmaterial och möbelval Uppdraget tar upp: möbel textil byggmaterial Möbler är en ganska stor investering som ska

Läs mer

Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet.

Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 35(66) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-12-01 Dnr 2014/424 248 Svar på motion om att öka takten i arbetet att avgifta vardagen i Borlänge kommun Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Vi rensar! Steg för steg handledning för en Giftfri förskola. Linköpings kommun linkoping.se

Vi rensar! Steg för steg handledning för en Giftfri förskola. Linköpings kommun linkoping.se Vi rensar! Steg för steg handledning för en Giftfri förskola Linköpings kommun linkoping.se 1 2 Handledning för en Giftfri förskola Barn är mer känsliga för kemikalier och miljögifter än vuxna. Det beror

Läs mer

Vägen till en giftfri förskola så gör du

Vägen till en giftfri förskola så gör du INFORMATION TILL FÖRSKOLOR I NACKA Vägen till en giftfri förskola så gör du Förord I vår vardag omger vi oss av varor som textilier, elektronik och leksaker. Något man vanligtvis inte tänker på är att

Läs mer

Kemikaliebanta för en giftfri förskola. UPPDRAG Giftfria leksaker och elektronik

Kemikaliebanta för en giftfri förskola. UPPDRAG Giftfria leksaker och elektronik Kemikaliebanta för en giftfri förskola UPPDRAG Giftfria leksaker och elektronik Giftfria leksaker och elektronik Exponeringen av kemikalier ökar både på förskolan och i hemmiljön. Ett svenskt barn har

Läs mer

Tips för en giftfri förskola

Tips för en giftfri förskola Tips för en giftfri förskola Barn är känsligare och mer utsatta för skadliga kemikalier än vuxna. Det kan vara svårt att veta vad vi kan göra i vardagen för att förbättra situationen för barnen. Denna

Läs mer

Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012

Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012 Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 3 Utförande och metod... 3 Resultat... 4 Diskussion och Slutsatser... 7 Förbättringsområden...

Läs mer

Kemikalier i barns närmiljö Oskarshamn, 18 februari, 2016. Anna Nylander Utredare

Kemikalier i barns närmiljö Oskarshamn, 18 februari, 2016. Anna Nylander Utredare Kemikalier i barns närmiljö Oskarshamn, 18 februari, 2016 Anna Nylander Utredare Innehåll Kort om KemI och vad vi gör Giftfri vardag olika utmaningar Barns extra känslighet Vilka regler som gäller för

Läs mer

Giftfri förskola Handlingsplan

Giftfri förskola Handlingsplan Giftfri förskola Handlingsplan Datum160408 U N D E R R U B R I K Giftfri förskola Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Vägledning för intern kemikaliekontroll

Vägledning för intern kemikaliekontroll Vägledning för intern kemikaliekontroll Inledning Denna vägledning vänder sig till dig som har ansvar för inköp och hantering av kemiska produkter inom verksamheten. Att välja rätt metod och kemikalie

Läs mer

Råd för en kemikaliesmart skola i Solna

Råd för en kemikaliesmart skola i Solna Råd för en kemikaliesmart skola i Solna solna.se I den här broschyren hittar du tips för att skapa en kemikaliesmart skola Vid inköp 1. Handla enligt avtal Upphandlingar som Solna stad genomfört innehåller

Läs mer

Utsortering av leksaker. Rutiner och fakta kring farliga kemikalier

Utsortering av leksaker. Rutiner och fakta kring farliga kemikalier Utsortering av leksaker Rutiner och fakta kring farliga kemikalier Om Retoy Retoy erbjuder aktiviteter där barn får leka sig till en bättre värld genom att byta, låna, skapa och ge. Med leksaken som verktyg

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor. 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor

Handlingsplan för giftfria förskolor. 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor Handlingsplan för giftfria förskolor 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2014 Innehåll Varför ska Sundbybergs förskolor bli giftfria?

Läs mer

Handlingsplan för giftfria för- och grundskolor i Järfälla kommun Det goda livet i Järfälla

Handlingsplan för giftfria för- och grundskolor i Järfälla kommun Det goda livet i Järfälla Handlingsplan för giftfria för- och grundskolor i Järfälla kommun Det goda livet i Järfälla Foto: Michael Näsberg 1 Antagen av kommunstyrelsen den XX månad 2016 2 Innehåll Inledning och bakgrund 4 Tio

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens ekoutskott

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens ekoutskott Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens ekoutskott 2015-06-10 Tid: Måndag den 15 juni 2015, kl. 16.00 Plats: Kungliga väntsalen, Vagnhärad. Ärenden: 1. Godkännande av föredragningslistan Dnr 2.

Läs mer

Tillsammans skapar vi Hållbara Lund Lund!

Tillsammans skapar vi Hållbara Lund Lund! Tillsammans skapar vi Hållbara Lund Lund! Lathund fö r att minska miljö - öch ha lsöfarliga a mnen pa fö rskölör öch skölör 2016-03-16 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Varför är barn extra känsliga?...

Läs mer

Policy för golv med ftalater, svar på skrivelse från Katarina Luhr m fl (MP)

Policy för golv med ftalater, svar på skrivelse från Katarina Luhr m fl (MP) Miljöförvaltningen Hälsoskydd Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-11-20 Handläggare Annkristin Axén Telefon: 08-508 27 994 Till Miljö-och hälsoskyddsnämnden 2013-12-18 p.8 Policy för golv med ftalater, svar

Läs mer

Vägledning för en giftfriare förskola

Vägledning för en giftfriare förskola Vägledning för en giftfriare förskola 1 Inledning Många av de kemikalier som kan finnas i vardagsprodukter riskerar att vara allergena, hormonstörande, cancerogena eller på annat sätt öka riskerna för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal, kl. 15.00 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande: Utses att justera: Arne Karlsson (KD), ordförande Ari Heikkilä, (S), Roland Leek (M) Eva Skansgård (M)

Läs mer

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Tid och plats för sammanträde Måndagen den 24 november 2014, kl. 15.00 Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan

Läs mer

Motion om att avgifta förskolan

Motion om att avgifta förskolan ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:592-034 2016-04-05 1/2 Motion om att avgifta förskolan Förslag till beslut Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att 1. avslå motionen med motiveringen att arbetet

Läs mer

KOPPARFLÖDET MÅSTE MINSKA

KOPPARFLÖDET MÅSTE MINSKA KOPPARFLÖDET MÅSTE MINSKA Gatu- och fastighetskontoret Miljöförvaltningen Stockholm Vatten Användningen av koppar måste minska Koppar är nödvändigt för växter och djur. Alla levande celler behöver koppar

Läs mer

- arbetet i forsta hand inriktas på verksamheter som berör barn och ungdomar samt att

- arbetet i forsta hand inriktas på verksamheter som berör barn och ungdomar samt att Ärendet i korthet Margareta Lundberg (MP) och.{ke T Carlestam (MP) väckte 2otg-og-27 en motion om att giftexponeringen ska minskas, och då speciellt i kommunens barnmiljöer. I motionen föreslås därför

Läs mer

Allt du (inte) vill veta om plast. Mikael Karlsson, ordförande Ulrika Dahl, chef miljögifter

Allt du (inte) vill veta om plast. Mikael Karlsson, ordförande Ulrika Dahl, chef miljögifter Allt du (inte) vill veta om plast Mikael Karlsson, ordförande Ulrika Dahl, chef miljögifter Plast i vardagen viktigt i vardagen! Plast behövs för att dagens samhälle ska fungera. Tex: dator, kylskåp, bilar,

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.30

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.30 Handlingsplan för giftfri skola och förskola Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 88 Till grund för uppdraget om att ta fram en handlingsplan rörande giftfri skola och förskola ligger en motion från

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Kemikalier i varor 2013. Regionalt tillsynsprojekt. Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2

HÖRBY KOMMUN. Kemikalier i varor 2013. Regionalt tillsynsprojekt. Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2 Kemikalier i varor 2013 Regionalt tillsynsprojekt Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2 Sid 2 Regionalt tillsynsprojekt 2013 Projektet har genomförts av miljöinspektör

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden Plats och tid: Kyrkskolan, Västerljung, kl. 15.00 17.15 Beslutande ledamöter Arne Karlsson (KD), ordförande, 45-55, 57-59 Sune G Jansson (M), 1:e vice ordförande, ordförande 56 Sandra Karlsson (S), 2:e

Läs mer

Strategi för att bidra till Giftfri miljö

Strategi för att bidra till Giftfri miljö Strategi för att bidra till Giftfri miljö Länsstyrelsens regleringsbrev: åtgärdsprogram i bred förankring i länet för att nå miljömålen Giftfri miljö prioriterat mål av Miljömålsrådet Syfte: Identifiera

Läs mer

Vägen till en giftfri förskola

Vägen till en giftfri förskola Vägen till en giftfri förskola - En kemikalieinventering på Vallskoga förskola, Tierp - Januari 2014 Författare: Linda Rostedt Andersson I nära samarbete med föräldrarådet och personal på Vallskoga förskola,

Läs mer

Information om tillsyn enligt miljöbalken på förskolor 2013

Information om tillsyn enligt miljöbalken på förskolor 2013 Anna Seim, Anna Larsson 2013-12-09 1 (11) Information om tillsyn enligt miljöbalken på förskolor 2013 Bakgrund Stadsbyggnad- och miljönämnden ansvarar för tillsynen enligt miljöbalken på kommunens förskolor.

Läs mer

3. Kemikalier 3.1 Kemikalieförteckning 3.2 Miljöpåverkan av kemikalier 3.3 Förvaring av kemikalier 3.4 Köldmedium 3.5 Cisterner Sidan 69 i handboken

3. Kemikalier 3.1 Kemikalieförteckning 3.2 Miljöpåverkan av kemikalier 3.3 Förvaring av kemikalier 3.4 Köldmedium 3.5 Cisterner Sidan 69 i handboken Kemikalier 3. Kemikalier 3.1 Kemikalieförteckning 3.2 Miljöpåverkan av kemikalier 3.3 Förvaring av kemikalier 3.4 Köldmedium 3.5 Cisterner Sidan 69 i handboken 4. Giftfri miljö "Förekomsten av ämnen i

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor - Åtgärder för att minska gifterna i Huddinges förskolor

Handlingsplan för giftfria förskolor - Åtgärder för att minska gifterna i Huddinges förskolor Handlingsplan för giftfria förskolor - Åtgärder för att minska gifterna i Huddinges förskolor Handlingsplanen är framtagen av barn- och utbildningsförvaltningen med stöd av representanter från dåvarande

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 307 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö.

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 394 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö.

Läs mer

Strategi för avveckling av farliga ämnen inom byggsektorn

Strategi för avveckling av farliga ämnen inom byggsektorn Strategi för avveckling av farliga ämnen inom byggsektorn Avgifta byggandet är ett samarbetsprojekt som syftar till att minska användandet av farliga ämnen inom byggbranschen. I projektet ingår: Fastighetsägarna,

Läs mer

Skadliga ämnen i förskola och skola

Skadliga ämnen i förskola och skola 2014-11-24 Handlingsplan för miljöarbetet inom social- och utbildningsförvaltningen: Skadliga ämnen i förskola och skola 0240-860 00 ludvika.se Innehåll Inledning... 2 1. Hur ser det ut på förskolor/skolor

Läs mer

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING RÄTT & FEL LITEN HANDBOK

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING RÄTT & FEL LITEN HANDBOK KVARNHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING RÄTT & FEL LITEN HANDBOK För medlemmarna i Kvarnhagens samfällighetsförening om vad vi får och inte får spola ner i våra avlopp. VAD FÅR VI SPOLA NER I VÅRT AVLOPP - vad

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-04-16. Svar på motion om att servera ekologisk frukt i förskolan

Sammanträdesdatum 2015-04-16. Svar på motion om att servera ekologisk frukt i förskolan n sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2015-04-16 < ',1 -'T T,,-., '-~\,-W L, ~ _:) 2Cl5 29 (47) 76 Svar på motion om att servera ekologisk frukt i förskolan Dnr2014/823

Läs mer

Så kan du minska kemikalierna i ditt barns vardag

Så kan du minska kemikalierna i ditt barns vardag Så kan du minska kemikalierna i ditt barns vardag Kontakta oss gärna Om du har frågor kan du vända dig till Arbets- och miljömedicin på Universitetssjukhuset Örebro. Arbets- och miljömedicin Universitetssjukhuset

Läs mer

Vägledning för. Kemikaliesmart förskola

Vägledning för. Kemikaliesmart förskola Vägledning för Kemikaliesmart förskola 1 Vägledning för Kemikaliesmart förskola September 2015 Dnr: 2015-12746 Utgivare: Miljöförvaltningen Projektledare: Maria Arwidsson Övriga medverkande: Maria Azzopardi,

Läs mer

Upphandling av lekplatsmaterial

Upphandling av lekplatsmaterial Upphandling av lekplatsmaterial För att uppnå miljömålet, Giftfri miljö krävs det ett omfattande kontrollarbete rörande innehåll av farliga ämnen i kemikalier och varor. Det nationella miljömålet har införlivats

Läs mer

Uppföljning av Sundbybergs stads handlingsplan för giftfria förskolor

Uppföljning av Sundbybergs stads handlingsplan för giftfria förskolor 2014-11-19 1 (21) Kommunstyrelsen Uppföljning av Sundbybergs stads handlingsplan för giftfria förskolor Beslutsunderlag Handlingsplan för giftfria förskolor, Sundbybergs stad Kommunstyrelsens protokoll

Läs mer

Handlingsplanen för en giftfri vardag

Handlingsplanen för en giftfri vardag Handlingsplanen för en giftfri vardag Födda och ofödda barn Varför en handlingsplan för en giftfri vardag? bly bisfenol A kvicksilver kadmium allergiframkallande biocider Högfluorerade kemiska ämnen ämnen

Läs mer

Kemikalier i vår vardag. samt tillsynsprojektet om kontroll av kemikalier i varor enligt Reach

Kemikalier i vår vardag. samt tillsynsprojektet om kontroll av kemikalier i varor enligt Reach Kemikalier i vår vardag samt tillsynsprojektet om kontroll av kemikalier i varor enligt Reach Kemikalier i varor- vad är problemet? www.miljosamverkanskane.se Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach

Läs mer

Sammanställning av feriejobb - inventering av Alingsås kommuns förskolor

Sammanställning av feriejobb - inventering av Alingsås kommuns förskolor Sammanställning av feriejobb - inventering av Alingsås kommuns förskolor Siri Nordberg och Lovisa Ewerman Feriearbetare på Alingsås kommun 2014-06-16-2014-07-04 Handledare: Fredrik Bergman, miljöstrateg

Läs mer

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare 2009-06-08 46 Plats och tid Kommunhuset kl 18.00-21.00 Beslutande Ersättare Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Marie Ferrari (S) Åke Johansson (C) Fredrik Ståhlhandske (M) Roland Wheeldon

Läs mer

Handlingsplan för att skapa giftfria förskolor i Huddinge kommun

Handlingsplan för att skapa giftfria förskolor i Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-19 FSN-2014/728.641 1 (3) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Förskolenämnden Handlingsplan

Läs mer

För mer information om IP SIGILL och IP Grundcertifiering se www.svensktsigill.se

För mer information om IP SIGILL och IP Grundcertifiering se www.svensktsigill.se Certifiering enligt IP bör leda till lägre riskklass IP är en standard för kvalitetssäkring av livsmedelskedjan som omfattar livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar, se bilaga 1. Standarden ägs

Läs mer

Motion om utbyte av plasttallrikar och plastglas i förskolor och skolor. Dnr KS 2013-54

Motion om utbyte av plasttallrikar och plastglas i förskolor och skolor. Dnr KS 2013-54 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-04-16 119 Motion om utbyte av plasttallrikar och plastglas i förskolor och skolor. Dnr KS 2013-54 KS, KF Beslut

Läs mer

ALLERGISTANDARD FÖR FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

ALLERGISTANDARD FÖR FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I ÖSTRA GÖINGE KOMMUN ALLERGISTANDARD FÖR FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I ÖSTRA GÖINGE KOMMUN 2008-05-28 Framtagen av Allergikommittén, Östra Göinge kommun Granskad av Hedvig von Schantz, Överläkare/Barnallergolog, Barnmottagningen,

Läs mer

Arbetsgrupp om miljögifter

Arbetsgrupp om miljögifter Arbetsgrupp om miljögifter Fokusområde för arbetsgruppen om miljögifter Grunden i arbetet för en giftfri miljö är att förebygga skador på människors hälsa och i miljön av kemiska ämnen, varor och produkter.

Läs mer

Ny lagstiftning, nya begrepp, nya avgifter

Ny lagstiftning, nya begrepp, nya avgifter VÄGLEDNING NR 1 Ny lagstiftning, nya begrepp, nya avgifter En vägledning till företagare som är underlagda kontroll enligt livsmedelslagen Lycksele kommun Myndighetsenheten Telefon: 0950-166 00 (vxl) Fax:

Läs mer

Rapport från Kemikaliecentrums arbete 2014

Rapport från Kemikaliecentrums arbete 2014 Miljöförvaltningen Miljöanalys Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-01-26 Handläggare Arne Jamtrot Telefon: 08-50828939 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-02-17 p. 21 Rapport från Kemikaliecentrums arbete

Läs mer

Del 2 Produktbladen Om att laga mat utomhus

Del 2 Produktbladen Om att laga mat utomhus Del 2 Produktbladen Om att laga mat utomhus Foto: Per Nilsson, Profox 7 Produktbladen I produktbladen finns olika verksamheter beskrivna. Du kan kopiera, plasta in dem och ha med dem som checklistor när

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor. 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor

Handlingsplan för giftfria förskolor. 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor Handlingsplan för giftfria förskolor 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor Innehåll Varför ska Sundbybergs förskolor bli giftfria? 4 Hur ser det ut på Sundbybergs förskolor?

Läs mer

Handlingsplan för en Giftfri vardag och vad kostar miljögifterna samhället?

Handlingsplan för en Giftfri vardag och vad kostar miljögifterna samhället? Handlingsplan för en Giftfri vardag och vad kostar miljögifterna samhället? Miljömålskonferens Kemikalier och Giftfri miljö Skåne 2014-03-14 Per Nordmalm Kemikalieinspektionen Vad kostar miljögifterna

Läs mer

Finns det skriftliga rutiner över hur hantering av klagomål/incidencer ska gå till

Finns det skriftliga rutiner över hur hantering av klagomål/incidencer ska gå till Allergironden Exporterad 2015-04-29 från Allergironden.se 1. Rutiner och information Har ni varit fria från incidenter pga barns/elevers allergi? Finns det en uppdaterad rutin för att anmäla incidenter

Läs mer

Yttrande över motion Giftfri region

Yttrande över motion Giftfri region 01054 1(2) Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-09-17 RS140196 Ann-Christin Bengtsson, miljöutvecklare, Expertstödsavdelningen 035-13 49 51, 070-31 30 791 Regionfullmäktige Yttrande över motion Giftfri

Läs mer

Inventering av förskola

Inventering av förskola April 2013 Inventeringsmall Operation Giftfri förskola Inventering av förskola Datum för inventering: Kommun: Namn på förskola: Avdelning: Kontaktperson förskola, namn och e-post/telefon: Inledande frågor:

Läs mer

Knocka ut vardagskemikalierna

Knocka ut vardagskemikalierna Knocka ut vardagskemikalierna Tips för en giftfriare vardag! Linda Rosendahl Nordin förälder och initiativtagare Toxboxnu Men vi bor ju i Sverige En ny kemikalie föds var 3:e sekund. ftalater!!! bromerade

Läs mer

Information om egenkontroll enligt miljöbalken för förskolor

Information om egenkontroll enligt miljöbalken för förskolor Överkalix kommun Miljökontoret 956 81 ÖVERKALIX Information om egenkontroll enligt miljöbalken för förskolor December 2013 Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att förskolan tydligt

Läs mer

www.mise.ax GUIDE TILL FARLIGT AVFALL

www.mise.ax GUIDE TILL FARLIGT AVFALL www.mise.ax GUIDE TILL FARLIGT AVFALL Farligt avfall är sådant som kan vara skadligt för hälsa eller miljö om det inte tas omhand på rätt sätt. Farliga ämnen finns i små mängder i varje hushåll, men sammanlagt

Läs mer