Policy mot hormonstörande och andra hälso- och miljöfarliga ämnen i kommunens verksamheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Policy mot hormonstörande och andra hälso- och miljöfarliga ämnen i kommunens verksamheter"

Transkript

1 Kommunledningsförvaltningen Stefan Johansson, Tjänsteskrivelse Ks/2013:98 Sida 1(2) Policy mot hormonstörande och andra hälso- och miljöfarliga ämnen i kommunens verksamheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslaget till policy mot hormonstörande och andra miljöfarliga ämnen skickas ut på remiss till nämnderna. Sammanfattning Kommunledningsförvaltningen har utrett frågan om hur man lokalt kan bidra till att nå miljömålet Giftfri miljö och hur kommunen ska förhålla sig till hormonstörande och andra hälso- och miljöfarliga ämnen i kommunens verksamheter både generellt samt med fokus på förskolor och barn i den åldersgruppen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Förslag till Policy mot hormonstörande och andra hälso- och miljöfarliga ämnen i kommunens verksamheter daterad Ärendet Kommunledningsförvaltningen har utrett frågan om hur man lokalt kan bidra till att nå miljömålet Giftfri miljö och hur kommunen ska förhålla sig till hormonstörande och andra hälso- och miljöfarliga ämnen i kommunens verksamheter. Utredningen och ärendet om policy har kommit till såsom politiskt initiativ och motion samt som en del i kommunstyrelsens handlingsplan för hållbar utveckling och miljömålsarbete. För utredning av frågan har en förvaltningsövergripande arbetsgrupp bildats. Gruppen och utredningen föreslår nu med ledning av kommunens dokumentstruktur att en kommunövergripande policy mot hormonstörande och andra hälso- och miljöfarliga ämnen tas av kommunfullmäktige och att en och/eller flera handlingsplaner tas på nämndnivå. Policyn är generell för kommunens verksamheter men fokus i förslaget från arbetsgruppen är att kommunen prioriterar sitt arbete mot att skapa en giftfri förskola och att ta bort och minska påverkan av hormonstörande ämnen på förskolorna, då det är den åldersgruppen som anses vara mest påverkade av KRISTINEHAMNS KOMMUN E-post Postadress 1. Kommunledningsförvaltningen Kristinehamn Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

2 2 dessa ämnen. Hormonstörande och andra hälso- och miljöfarliga ämnen är kemiska ämnen som finns med i EUs kemikalielagstiftning Reach såsom särskilt farliga ämnen, samt på andra internationella och nationella listor över farliga kemikalier. I förslaget till policydokument finns mer att läsa om en inledning och bakgrund, lagstiftning, syfte och mål, förslag till själva policyn, samt tankar om fortsatt planering och genomförande liksom en preliminär kostnadsberäkning. Med förslaget till policy finns även tre bilagor, en om Reglering och regleringsverktyg av hälsofarliga kemikalier (bl.a. Reach), en om prioriterade varugrupper och fokusområden, samt en tredje, med en skiss från arbetsgruppen på förslag till genomförande samt en preliminär kostnadsberäkning för att genomföra de förslagna åtgärderna. Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut är att ärendet om policy bereds vidare genom att förslaget skickas ut på remiss till samtliga nämnder för synpunkter innan det skickas vidare till kommunfullmäktige. Skickas till Kommunledningsförvaltningen (miljösamordnaren, kansliavdelningen och inköpsenheten), Kulturnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden, Skolnämnden, Socialnämnden, Tekniska nämnden. Peter Eskebrink Kanslichef Stefan Johansson Miljösamordnare

3 Kommunledningsförvaltningen Stefan Johansson, POLICY Sida 1(12) Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Policy mot hormonstörande och andra hälso- och miljöfarliga ämnen i kommunens verksamheter Dokumenttyp Policy Beslutsinstans [Beslutsinstans] Dokumentet gäller [Dokumentet gäller...] Dokument-ID [Dokument-ID] Dokumentansvarig Miljösamordnaren för beslut [ för beslut] Version Förslag Ansvarig för uppföljning [Ansvarig för uppföljning] Reviderad [Reviderad] c:\users\kalen\appdata\local\temp\solarplexusit\policy mot hormonstörande och andra hälso- och miljöfarliga ämnen i kommunenens verksamheter-{fb8cbdad b50-bb6c-ad91d66a9d9d}.docx

4 2(12) Innehåll 1 Inledning Inledning och bakgrund Lagstiftning Syfte och mål Delmål Policy Genomförande och kostnader Referenser Litteratur Internet Politiskt initiativ och motion Bilagor Bilaga 1: Reglering och regleringsverktyg av hälsofarliga kemikalier Bilaga 2: Prioriterade varugrupper och fokusområden Bilaga 3: Rapport med skiss från arbetsgruppen på förslag till genomförande av kommunens policy/plan... 11

5 3(12) 1 Inledning 1.1 Inledning och bakgrund I vårt samhälle stöter vi på tusentals kemikalier varav många är ofarliga, men några farliga, för vår hälsa och för miljön. Hormonstörande ämnen bedöms vara särskilt farliga. Dessa kemikalier stör hormonsystemet och kan orsaka sjukdomar som cancer, missbildningar, diabetes liksom hjärt- och kärlsjukdomar. Exponeringen kan ske på olika sätt såsom via luft och vatten, samt via olika material och produkter som används i vardagen. De som påverkas mest av hormonstörande ämnen är barn, på grund av att de är både mer känsliga och mer utsatta för kemikalier än vuxna. Detta är en generell policy för att förhindra inflöde liksom för att ta bort hormonstörande och andra särskilt hälso- och miljöfarliga kemiska ämnen som finns i luften i lokaler, varor, produkter, byggnader etc. eftersom bevakningen, kontrollen och tillvägagångsättet av ämnena är likartad. Policyn anger kommunens förhållningssätt och grundprinciper för att ta bort och fasa ut samt byta ut material i kommunens fastigheter och andra platser. Den ger syfte och mål för arbetet med dessa ämnen. Den gäller kommunens samtliga nämnder, förvaltningar, verksamheter, lokaler men ger en tydlig viljeinriktning om att fokusera på arbete med kommunens förskolor, då just hormonstörande ämnen där anses påverka barn i den åldersgruppen mest. I tidigare arbete med kemikalier har kommunen antagit ett miljöskyddsprogram ( ) där arbete med kemikalier finns med som en del av organisationens verksamhet och miljöarbete antog kommunen en miljöpolicy. Den senaste inköpspolicyn antogs Dessutom finns kemikalieplanering med som en åtgärd i kommunstyrelsens handlingsplan för hållbar utveckling och miljömålsarbete från Den här policyn om hormonstörande ämnen och andra hälso- och miljöfarliga ämnen kompletterar tidigare fattade beslut. I utredningsarbetet inför denna policy och om planering mot hormonstörande ämnen har i utredningen ett politiskt initiativ om hormonstörande ämnen på förskolor och skolor samt en motion om giftfri kommun varit betydelsefulla viljeinriktningar. För frågan och utredningen har en förvaltningsövergripande arbetsgrupp bildats för att göra nulägesanalys och förslag till policy samt planera fortsatt arbete i kommunen. I gruppen har deltagit företrädare för kommunledningsförvaltningen (kansli- och inköpsavdelningarna), miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, skolförvaltningen samt tekniska förvaltningen (fastighetsavdelningen, fritidsenheten och kostenheten). En särskild policy om kemikaliehantering innebär styrning, kontroll och uppföljning av frågorna och så att hanteringen av den här sortens kemikalier ligger i linje med gällande lagstiftning, regelverk och norm, liksom att organisationen har tydliga mål och värderingar i kemikaliefrågor. Policyn ska ge kommunens grundläggande förhållningssätt och ge vägledande principer så att vi säkerställer och uppfyller samhällets krav på hänsyn till hälsa och miljö,

6 4(12) ekonomi, möjligheter och effektivitet som ställs på kommunen bl.a. genom miljöbalken och annan tillämplig lagstiftning. Policyn är i kommunens nyligen antagna dokumentstruktur en fråga för kommunfullmäktige och handlingsplaner för kommunstyrelsen samt nämnder/förvaltningar att förhålla sig till i det fortsatta arbetet. Till policyn finns i förslag till genomförandet att göra en eller flera handlingsplaner med åtgärder och aktiviteter för mer konkret arbete med frågorna. Detta arbete sker parallellt med beredningen av policyn och tar vid efter det att policyn är antagen (se bilaga 3) om resurser finns för ändamålet. En handlingsplan mot hormonstörande ämnen kan beslutas separat och centralt av kommunstyrelsen och/eller av berörda nämnder med tanke på fortsatt arbete med planeringen och uppföljningen av ärendet. I grunden för detta dokument finns Karlstads kemikalieplan från 2014 och bl.a. en genomgång gjord av kommunledningsförvaltningen samma år. Länsstyrelsen initierade då även en regional kemikaliegrupp för Värmlands län och åtgärder pågår idag i flera kommuner i länet. Det finns även en lägesrapport om vårt arbete som lämnades till kommunstyrelsens arbetsutskott i december Lagstiftning Den lag som styr upp arbetet med kemikaliehantering är i grunden miljöbalken. I den finns hänsynsregler i 2 kap. och dessa ger viktiga ramar och riktning i hur vi enligt lag ska tänka. Hänsynsreglerna i detta kapitel finns uttryckta i nio paragrafer: 1 Bevisbörderegeln - verksamhetsutövaren har bevisbördan; 2 Kunskapskravet - man ska veta vad man gör så att man inte stör; 3 Försiktighetsprincipen - redan risken för negativ påverkan innebär en skyldighet att vidta skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått; 4 Lokaliseringsprincipen - man ska välja den plats som är lämpligast för miljön; 5 Hushållnings- och kretsloppsprinciperna - man ska hushålla med råvaror och energi; 6 Produktvalsprincipen - man ska välja sådana kemiska produkter och biotekniska organismer som är minst skadliga för miljön; 7 Rimlighetsavägning - rimligt kontra orimligt 8 Ansvar för att avhjälpa skador - skador ska avhjälpas, även sådana som orsakats tidigare. 9 Slutavvägning - olägenhet av väsentlig eller betydande kontra oväsentlig eller obetydlig påverkan Dessutom finns det ytterligare reglering och regleringsverktyg för hälsofarliga kemikalier i (se bilaga 1). En annan viktig regel är regeln om egenkontroll. Egenkontroll finns reglerat bl.a. i miljöbalkens 26 kap. 19 där det finns bestämmelser om att verksamhetsutövaren skall driva miljöarbetet systematiskt och dokumenterat. Egenkontroll finns även som en del av både plan- och bygglagen samt livsmedelslagen som berörs av denna policy och plan mot hormonstörande och andra hälso- och miljöfarliga ämnen i kommunens verksamheter.

7 5(12) 1.3 Syfte och mål Minimera att barn i skolor och förskolor exponeras för hormonstörande ämnen, och andra särskilt farliga ämnen, samt att skapa en hälsosammare och säkrare miljö för barn i kommunen genom att generellt se över kemikalieanvändningen Upphandlingar ska genom policyn leda till att rätt varor och produkter köps in och på så vis kan hälso- och miljörisker minimeras genom nya inköp Inga hormonstörande, och andra särskilt hälso- och miljöfarliga kemikalier, vid Kristinehamns kommuns ny- och ombyggnationer av fastigheter som rör barn och unga. Inga hormonstörande, och andra särskilt hälso- och miljöfarliga kemikalier, i Kristinehamns kommuns nyinköpta leksaker samt varor och produkter som rör barn och unga Minimera mängden hormonstörande, och andra särskilt hälso- och miljöfarliga ämnen, stegvis från varor, produkter och byggnader i Kristinehamns kommuns befintliga lokaler som rör barn och unga till år 2021 Det övergripande målet med policyn är att nå riksdagens miljömålet Giftfri miljö liksom att bryta ner de övergripande målen och delmålen till lokala mål för kommunen. Ett mål med kommunens policy är att den är generell och övergripande för att organisationen i sin helhet ska arbeta för att förhindra inflöde och ta bort kända hormonstörande och särskilt farliga ämnen, samt öka kunskapen om andra farliga kemiska ämnen. Syftet är också att kommunen ska prioritera sitt arbete mot att skapa en giftfri förskola, liksom att fokusera på barns vardag. Mer specifikt handlar det om att planera och genomföra konkreta insatser för att hindra inflöde och stegvis fasa ut i första hand hormonstörande ämnen på förskolor då det är den här åldersgruppen som är mest utsatt och mest mottaglig för just sådana ämnen. Det är här utbyte av äldre varor, produkter, byggmaterial etc. kan minska påverkan av dessa ämnen mest. Målet är som sagt att stoppa inflödet av varor och produkter som innehåller ämnen som är klassade som särskilt farliga, öka kunskapen om farliga och andra kemiska ämnen, liksom att säkerställa att rätt miljökrav ställs vid upphandling och göra rätt vid inköp. Målet med policyn och tillhörande handlingsplaner är att de blir verktyg för att ta bort sådana varor och produkter som är och även kan anses innehålla särskilt farliga ämnen som idag är otillåtna, men som tidigare inte varit det. Ett annat mål är att mer tydligt införa ett övergripande beslut om systematiskt kommunalt arbete med särskilt farliga ämnen som finns med i EUs kemikalielagstiftning Reach, som utfasningsämnen som listats i den s.k. SIN-listan samt i Prioriteringsguiden (PRIO) etc. Det är också viktigt att man använder bl.a. Kemikalieinspektionens råd och riktlinjer, liksom andra organisationers kunskap och erfarenheter, om hur man kan gå till väga för att ta bort eller minska risker med farliga ämnen.

8 6(12) I bilaga 2 finns exempel på av Kemikalieinspektionens prioriterade varugrupper samt prioriterade fokusområden som en vägledning för det fortsatta arbetet. I detta sammanhang är det viktigt att framhäva att kvalitetssäkrade och beprövade material används, vilket inte utesluter plast som klarar de nyare och strängare kemikaliekrav som finns idag. Målet med rekommendationerna om varugrupper är att fokusera på varor och produkter som kan innehålla särskilt farliga ämnen och då inte ska köpas in och användas. Detta fokus gäller byggnadsmaterial, städ/hygien, inredning samt sova/leka. t.ex. leksaker, barnavårdsprodukter såsom madrasser etc. Äldre misstänkta varor och produkter såsom vissa äldre plastgolv med idag kända särskilt farliga ämnen, där barn vistas, är tänkta att bytas ut mot nya plastmattor eller mot mattor tillverkade av andra material. 1.4 Delmål Arbetet ska leda till ökad kunskap om särskilt farliga ämnen, andra farliga ämnen liksom kemikalier generellt hos personal och ansvariga inom Kristinehamns kommuns samtliga verksamheter som rör barn och unga såväl som äldre och vuxna Arbetet ska bidra till ökad miljömedvetenhet och förbättra kommunens bild som föredöme Arbetet och arbetssättet ska ge effekter och bör användas och samordnas med annat arbete med andra hälso- och miljöfarliga ämnen Arbetet ska leda till att förbättra inomhusmiljön även för andra åldersgrupper i kommunens verksamheter Arbetet ska även leda till ökad kunskap hos allmänheten så att även hemmens miljöer kan bli föremål för åtgärder för att minska den totala påverkan av hormonstörande och andra särskilt hälso- och miljöfarliga ämnen Dessa mål om kunskap och information, liksom att resultatet av arbetet sprids liksom blir en del av både vår organisations medvetenhet liksom andra organisationers, och inte allra minst hemmens, har syftet att minska riskerna med hälsofarliga kemikalier i hela samhället och bidra till att riksdagens miljömål Giftfri miljö nås snabbare.

9 7(12) 2 Policy I Kristinehamns kommun ska alla förskolor och lokaler vara trygga att vistas i både för barn och vuxna och därför ska hormonstörande ämnen liksom andra särskilt hälso- och miljöfarliga ämnen, inte finnas. Kommunen ska arbeta förebyggande och enligt försiktighetsprincipen minska påverkan av den här sortens kemikalier. Kommunen tillämpar principen Användning eller försäljning av kemiska produkter som skulle kunna medföra risk för människors hälsa eller miljön ska, om möjligt, ersättas med mindre farliga produkter. I arbetet med att stoppa inflöde och utfasning av hormonstörande ämnen liksom andra särskilt hälsooch miljöfarliga ämnen, liksom utbyte av varor, produkter och material, ska vi vara en del av EUs och nationell kemikalielagstiftning och bidra till att nå miljömålet Giftfri miljö. Borttagande av särskilt farliga kemiska ämnen och bevakning av farliga ämnen sker via egenkontroll samt med hjälp av samhällets olika organ och myndigheter, som klassar, pekar ut och listar kemiska ämnen utifrån sina hälsooch miljömässiga egenskaper. Genom att ta medveten hänsyn till hälsa och miljö samt kvalitet och beprövad erfarenhet väljer vi ut och kontrollerar de varor, produkter samt byggnadsmaterial som ger minst påverkan på den som vistas på en förskola, i en lokal eller plats som kommunen förfogar över. 2.1 Genomförande och kostnader I bilaga 3 finns en rapport med en skiss på hur arbetsgruppen föreslår hur man kan gå tillväga för att genomföra policyn planen t.ex. genom en eller flera handlingsplaner med åtgärder och aktiviteter. Det finns i rapporten även innehåll och kostnadsberäkning för en etapp 1 som inleds med en stödresurs för utbildning, information, uppföljning av och kontroll av leksaker samt inventering av andra varor, produkter och material. I en senare etapp (etapp 2) förväntas ytterligare kostnader för t.ex. utbyte av barnavårdsprodukter (t.ex. madrasser) och byggmaterial (t.ex. plastgolv) men dessa kan inte beräknas i detalj förrän efter etapp 1 är genomförd.

10 8(12) 3 Referenser 3.1 Litteratur Karlstads kommun Kemikalieplan för att fasa ut hormonstörande, hälsooch miljöfarliga kemikalier i verksamheter som rör barn och unga inom Karlstads kommun. Miljöbalksutbildningen Miljöbalken: Grundkursen och Miljö- och hälsa. Kompendier i miljöbalken och dess förordningar. Persson, Ulrika Förslag till policy för hormonstörande ämnen - för skolor och förskolor i Kristinehamns kommun. Projektarbete praktikant miljövetareprogrammet, Karlstads universitet. Skolförvaltningen Utskick förskolor om undersökning av miljön på de kommunala förskolorna. Skolförvaltningen Förskolemiljöinventering av kommunens förskolor. Rapport. Tekniska förvaltningen Modell för hur miljöbyggnadssystemet för undersökning och åtgärder fungerar i kommunens fastigheter. 3.2 Internet Kemikalieinspektion Kemikalier i barns vardag. Kemikalieinspektionens hemsida Kemikalieinspektionen Handlingsplan för en giftfri vardag Skydda barnen bättre. Kemikalieinspektionens hemsida Miljö- och energidepartementet Miljöbalken. Hemsida Notisum Regeringskansliets rättsdatabaser. Miljöstyrningsrådet Giftfri förskola leka, äta, sova. Rapport 2013:2, Konkurrensverkets hemsida Svenska Naturskyddsföreningen Giftfria barn leka bäst Rapport. 3.3 Politiskt initiativ och motion Politiskt initiativ från Ingrid Rydin (MP), Ulf Granhagen (S) och Eva Wermelin (V) som har tagit politiskt initiativ i kommunstyrelsen om att utarbeta en policy och handlingsplan för att ersätta hormonstörande ämnen på kommunens skolor och förskolor ( ). Motion från Jane Larsson (C) om giftfri kommun (inkommen ).

11 9(12) 4 Bilagor 4.1 Bilaga 1: Reglering och regleringsverktyg av hälsofarliga kemikalier Miljöbalkens produktvalsprincip m.fl. Användning eller försäljning av kemiska produkter som skulle kunna medföra risk för människors hälsa eller miljön ska, om möjligt, ersättas med mindre farliga produkter. Reach EUs kemikalielagstiftning Tillverkare och importörer ansvarar för att de ämnen som tillverkas, släpps in på marknaden och används inte har skadliga effekter på människors hälsa och miljön. Reach reglerar användningen av särskilt farliga ämnen. Kunden ska informeras om att en vara innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett ämne med egenskaper som är cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska (CMR), persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket persistenta och mycket bioackumulerande (vpvb). Dessa är definierade enligt kemikalieinspektionen som utfasningsämnen. Kandidatförteckningen Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) Ämnen som har egenskaper som kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och i miljön, särskilt farliga ämnen. Ämnen som potentiellt kommer att införas i Reach och kräva tillstånd för användning. För något år sedan fanns till exempel 11 ftalater på kandidatförteckningen, fyra på tillståndslistan i Reach. RoHS direktivet Begränsar användningen av tungmetallerna kvicksilver, kadmium, bly och sexvärt krom samt bromerade flamskyddsmedel; PBB, PBDE. Koncentrationsgränsen för respektive ämne är 1 av vikten, utom för kadmium som är begränsat till 0,1. Gäller för elektrisk och elektronisk utrustning som har satts på marknaden 1 juli 2006 eller senare. PRIO Kemikalieinspektionens prioriterings verktyg Här listas Utfasningsämnen (ämnen med särskilt farliga egenskaper) och Prioriterade riskminskningsämnen (ämnen som uppfyller minst ett av flera kriterier med skadliga effekter). SIN-listan Särskilt farliga ämnen listade utifrån kriterierna för särskilt farliga ämnen i Reach, utförd av internationella kemikaliesekretariatet ChemSec. Här finns ytterligare hormonstörande ämnen än de idag inkluderade i Reach och Kandidatförteckningen. Leksaksdirektiviet Reglerar leksakers säkerhet. Gäller för leksaker som är avsedda att vara leksaker för barn under 14 år. Uppdatering av direktivet genomfördes 20 juli 2013 och reglerar metaller och CMR-ämnen (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska). Tillverkaren och importören ska ha dokumentation på att kraven i leksaksdirektivet uppfylls. Livsmedelverkets föreskrifter Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Reglering av t.ex. bly och kadmium i husgeråd och keramikprodukter. Ett emballage för livsmedel ska inte tillföra livsmedlet skadliga ämnen.

12 10(12) 4.2 Bilaga 2: Prioriterade varugrupper och fokusområden På grund av att hormonstörande ämnen finns i många olika produkter och material är det svårt att veta hur och var man ska göra åtgärder. De områden som beskrivs nedan är varugrupper och fokusområden där man bör göra åtgärder i första hand. Fokusområdena och de anvisningarna som ges för varje område är vägledande och ett första steg i arbetet att minimera hormonstörande ämnen i kommunens förskolor och skolor. För att nå målet om utfasning av särskilt farliga kemiska ämnen i våra verksamheter som rör barn och unga, behövs riktlinjer och liksom prioriterade fokusområden. Kemikalieinspektionens Handlingsplan för en giftfri vardag lyfter fram fyra varugrupper som anses särskilt utsatta i sammanhang där människor kan utsättas för farliga kemikalier i sin vardag: 1. Byggprodukter och inredningar 2. Elektriska och elektroniska produkter 3. Kläder och skor 4. Leksaker och andra varor avsedda för barn PRIORITERADE FOKUSOMRÅDEN BYGGNADSMATERIAL PVC-golv, tryckimpregnerat trä, väggfärger, med mera. STÄD/HYGIEN Städförfarande och hantering av städprodukter, tvättlappar, vinylhandskar, tvål med mera. INREDNING: Ej tvättbara soffor, mattor, ljuddämpande bord, elektronik med mera. SOVA/LEKA: Madrasser, leksaker, pyssel, färger, produkter inte ämnade vara leksaker såsom mobiltelefoner, kläder för utklädnad med PVC tryck med mera.

13 11(12) 4.3 Bilaga 3: Rapport med skiss från arbetsgruppen på förslag till genomförande av kommunens policy/plan För att skapa en hälsosammare och säkrare miljö i kommunens skolor och förskolor samt i lokaler och på platser där barn och unga vistas enligt kommunens policy, behövs det insatser från alla delar av samhället myndigheter, kommuner, näringsliv och enskilda. Gemensamt kan man påverka utvecklingen av kemikalier genom att sätta krav på tillverkare och leverantörer att tillverka bättre varor och produkter samt fasa ut hormonstörande och andra särskilt hälso- och miljöfarliga ämnen från varor och produkter, samt bygga och renovera för att motverka påverkan av dessa ämnen. Extra resurser kommer att behövas under en tid för t.ex. inventering, utbildning och information, inköp av nya varor och produkter liksom för renovering av byggnader med anledning av denna policy. För att uppnå målen och kunna hindra inflöde och fasa ut hormonstörande, särskilt hälso- och miljöfarliga ämnen i de verksamheter som rör barn och unga, behöver kommunen besluta om en policy/plan samt genomföra en rad olika åtgärder för att stödja och påskynda det miljöarbete som redan sker i kommunens organisation, liksom delta i och påverka samhällets och omvärldens arbete i dessa frågor, Få till genomförande och handling via en eller flera handlingsplaner med i nuläget siktet inriktat mot att pågå till och med 2021 med kontinuerlig uppföljning varje år. För att genomföra denna eller dessa handlingsplaner behövs extra resurser för åtgärder och aktiviteter till just handling för att policy/plan ska kunna bli verklighet (se nedan). Handlingsplanen som vi i den förvaltningsövergripande arbetsgruppen för närvarande arbetat och arbetar med parallellt med policyn innehåller idag följande punkter med åtgärder och aktiviteter: Det förvaltningssamarbete som utformat policyn och den centrala kemikaliekemikalieplanen bör fortsätta för att i samverkan och samordnat initiera ökat arbete enligt policy/plan, se till att utbilda, informera, inventera, ta bort och byta ut, kontrollera samt följa upp, rapportera etc. Vi ska införa centrala tydliga miljö-, hälso- och kemikaliekrav vid upphandling av varor och produkter samt byggen och renoveringar. Dessa krav definieras av verksamheterna och tas fram i samverkan av arbetsgruppen i det fortsatta arbetet med handlingsplaner. I arbetet ingår frågan om hur dessa krav ska följas upp och ansvaret för detta. Använda kostpolicy och tillämpningsanvisningar vid upphandling av livsmedel Säkerställa att rätt plast och kärl används vid transport av livsmedel till förskolor Säkerställa att lokalvården är av högsta kvalitet på samtliga förskolor

14 12(12) Använda byggnadsmaterial, inredning, lekmaterial, barnavårdsprodukter etc. på kommunens samtliga förskolor som inte avger hormonstörande ämnen och inte innehåller ämnen som klassas som särskilt farliga för hälsa och miljö Se till att de varor och produkter som används som leksaker på förskolor är tillverkade för att vara leksaker. Detta för att säkerställa att leksakslagstiftningen kan verka fullt ut. Identifiera varor och produkter på lekplatser och skolgårdar som kan medföra en hälsorisk på grund av dess kemiska innehåll och ersätta dessa med mindre riskfyllda Medvetengöra, informera och utbilda personal på kommunens förskolor och andra berörda inom organisationen. I det fortsatta arbetet så ingår informationsfrågor det fortsatta arbetet i arbetsgruppens uppdrag och uppgifter att samverka om Informera föräldrar till barn på kommunens förskolor om kommunens policy och handlingsplan Informera personal på verksamheter som rör barn och unga Genomföra uppföljning av skolförvaltningens undersökning och efter fördjupad inventering på förskolorna genomföra utbyte av dåliga varor och produkter enligt försiktighetsprincipen Göra uppföljning och fördjupad inventering av renoveringsbehovet på förskolor och skolor och genomföra utbyte av dåliga material i byggnaderna Kostnadsberäkning för resurser: Idag beräknade kostnader för stödresurs till inventering, utbildning, information etc. för ökat utbyte av leksaker, uppföljning av skolförvaltningens undersökning, genomgång av fastighetsavdelningens underhållsplaner för golv samt kostenhetens inköp och utrustning uppgår i en etapp 1 till kr. I en senare etapp förväntas ytterligare kostnader för t.ex. utbyte av barnavårdsprodukter (t.ex. madrasser) och byggmaterial (t.ex. plastgolv) men dessa kan inte beräknas i detalj förrän efter etapp 1 är genomförd. Schablonmässigt kan utbyte av t.ex. barnavårdsprodukter såsom madrasser erfarenhetsmässigt uppgå till kr per avdelning. I Kristinehamn har vi 27 förskolor och 55 avdelningar så det kan behövas uppskattningsvis totalt kr. Utslaget på fem år åren med en budget på kronor per år för utbyte. Någon siffra för utbyte av gamla plastgolv finns för närvarande inte För arbetsgruppen, Stefan Johansson Miljösamordnare

- arbetet i forsta hand inriktas på verksamheter som berör barn och ungdomar samt att

- arbetet i forsta hand inriktas på verksamheter som berör barn och ungdomar samt att Ärendet i korthet Margareta Lundberg (MP) och.{ke T Carlestam (MP) väckte 2otg-og-27 en motion om att giftexponeringen ska minskas, och då speciellt i kommunens barnmiljöer. I motionen föreslås därför

Läs mer

.hyl. Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor. Piteå Kommun

.hyl. Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor. Piteå Kommun .hyl Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor Piteå Kommun 1 Varför ska Piteås förskolor vara giftfira? Utbildningsförvaltningen har av fullmäktige fått i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan

Läs mer

Kemikalier i barns närmiljö Oskarshamn, 18 februari, 2016. Anna Nylander Utredare

Kemikalier i barns närmiljö Oskarshamn, 18 februari, 2016. Anna Nylander Utredare Kemikalier i barns närmiljö Oskarshamn, 18 februari, 2016 Anna Nylander Utredare Innehåll Kort om KemI och vad vi gör Giftfri vardag olika utmaningar Barns extra känslighet Vilka regler som gäller för

Läs mer

KEMIKALIEPLAN för Göteborgs stad

KEMIKALIEPLAN för Göteborgs stad Utskriftsversion Göteborgs Stads KEMIKALIEPLAN för Göteborgs stad En kort presentation av kemikalieplanen. Läs mer på www.goteborg.se/kemikalieplan Foto: Peter Svenson EN GIFTFRI STAD Göteborg ska vara

Läs mer

Yttrande över motion Giftfri region

Yttrande över motion Giftfri region 01054 1(2) Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-09-17 RS140196 Ann-Christin Bengtsson, miljöutvecklare, Expertstödsavdelningen 035-13 49 51, 070-31 30 791 Regionfullmäktige Yttrande över motion Giftfri

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. (AU 394) KS 2014-182

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. (AU 394) KS 2014-182 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 30 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. (AU 394) KS 2014-182 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Policy för golv med ftalater, svar på skrivelse från Katarina Luhr m fl (MP)

Policy för golv med ftalater, svar på skrivelse från Katarina Luhr m fl (MP) Miljöförvaltningen Hälsoskydd Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-11-20 Handläggare Annkristin Axén Telefon: 08-508 27 994 Till Miljö-och hälsoskyddsnämnden 2013-12-18 p.8 Policy för golv med ftalater, svar

Läs mer

Vägledning för intern kemikaliekontroll

Vägledning för intern kemikaliekontroll Vägledning för intern kemikaliekontroll Inledning Denna vägledning vänder sig till dig som har ansvar för inköp och hantering av kemiska produkter inom verksamheten. Att välja rätt metod och kemikalie

Läs mer

Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun

Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman, 0550-88045 johan.ohman@kristinehamn.se Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun Sammanfattning 2006 antogs av kommunfullmäktige i Kristinehamns

Läs mer

Reach och varor Varutillsyn

Reach och varor Varutillsyn Reach och varor Varutillsyn Lena Embertsén Miljöförvaltningen Stockholm Stad Frida Ramström Inspektör Kemikalieinspektionen Dagens presentation Inledning Tillsynsansvar Regler för kemikalier i varor Hur

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Kemikalier i varor 2013. Regionalt tillsynsprojekt. Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2

HÖRBY KOMMUN. Kemikalier i varor 2013. Regionalt tillsynsprojekt. Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2 Kemikalier i varor 2013 Regionalt tillsynsprojekt Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2 Sid 2 Regionalt tillsynsprojekt 2013 Projektet har genomförts av miljöinspektör

Läs mer

Är leksaken säker? Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket

Är leksaken säker? Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket Är leksaken säker? Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket En god start och mer vägledning Detta material är tänkt som ett stöd för dig när du kontrollerar om de leksaker du planerar

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor

Handlingsplan för giftfria förskolor Handlingsplan för giftfria förskolor 151120 Innehåll Varför ska Höörs förskolor bli giftfria?... 4 Varför är barn extra känsliga... 4 Vem ska utföra åtgärderna?... 4 När ska åtgärderna utföras?... 5 Hur

Läs mer

Kemikalier i barns vardag

Kemikalier i barns vardag Kemikalier i barns vardag Christina Larsson Kemikalieinspektionen Barn är särskilt känsliga Inte färdigutvecklade Utforskar sin omvärld, biter och suger på saker Nära golvet damm Små kroppar, hög ämnesomsättning

Läs mer

Och nog ganska hyffsat fritt från de värsta kemikalierna, eller i alla fall tror vi gärna det 2014-06-27 2

Och nog ganska hyffsat fritt från de värsta kemikalierna, eller i alla fall tror vi gärna det 2014-06-27 2 2014-06-27 1 Och nog ganska hyffsat fritt från de värsta kemikalierna, eller i alla fall tror vi gärna det 2014-06-27 2 Det borde vara alla kommuners mål: Att minska mängden skadliga kemikalier som kommuninvånarna

Läs mer

Lokala miljömål 2016-2021. Dokumenttyp Riktlinje För revidering ansvarar Kommunchef Dokumentet gäller till och med 2021

Lokala miljömål 2016-2021. Dokumenttyp Riktlinje För revidering ansvarar Kommunchef Dokumentet gäller till och med 2021 Lokala miljömål 2016-2021 Dokumenttyp Riktlinje För revidering ansvarar Kommunchef Dokumentet gäller till och med 2021 Diarienummer Uppföljning och tidplan Kommunchef Fastställt Kommunfullmäktige Dokumentet

Läs mer

Handlingsplan för. giftfria förskolor i Sölvesborgs kommun

Handlingsplan för. giftfria förskolor i Sölvesborgs kommun Handlingsplan för giftfria förskolor i Sölvesborgs kommun Allmänna råd 3 Behåll leksaker som är CE-märkta (tillverkade tidigast efter 2007, helst efter 20 juli 2013). Välj den bästa produkten i upphandlat

Läs mer

SBN 2014.0181 Bilaga 1. Kemikalieplan - för en giftfri förskola i. Karlskoga kommun. Antagen datum: 2015-12-15 KF 203.

SBN 2014.0181 Bilaga 1. Kemikalieplan - för en giftfri förskola i. Karlskoga kommun. Antagen datum: 2015-12-15 KF 203. SBN 2014.0181 Bilaga 1 Kemikalieplan - för en giftfri förskola i Antagen datum: 2015-12-15 KF 203 Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 s arbete med giftfria förskolor 1.2 Kemikalieplanen 1.3 Kemikalier

Läs mer

Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola UN-2014/357

Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola UN-2014/357 Ordförandeförslag Diarienummer 2014-10-01 UN-2014/357 Utbildningsnämnden Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola UN-2014/357 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar

Läs mer

Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet.

Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 35(66) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-12-01 Dnr 2014/424 248 Svar på motion om att öka takten i arbetet att avgifta vardagen i Borlänge kommun Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter

Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter Idag omges vi av fler kemikalier och kemiska ämnen än någonsin. Kemikalierna finns i vardagssaker runt omkring oss i hemmet,

Läs mer

GIFTBANTA FÖRSKOLAN. Om kemikaliearbetet i Karlstads kommuns förskolor

GIFTBANTA FÖRSKOLAN. Om kemikaliearbetet i Karlstads kommuns förskolor GIFTBANTA FÖRSKOLAN Om kemikaliearbetet i Karlstads kommuns förskolor MALIN HEDLUND Miljöhandläggare på Teknik- och fastighetsförvaltningen Projektanställd: projektledare Giftfri förskola 2014-2015 Klimat-

Läs mer

Kemikalieplan. med fokus på barn och unga i Malmö 2016-2018

Kemikalieplan. med fokus på barn och unga i Malmö 2016-2018 Foto: Andre Foto: Thomaz Lundstedt Kemikalieplan med fokus på barn och unga i Malmö 2016-2018 Version 1.0 Februari 2016 Ansvarig: Christina Lewander Rosengren, miljöförvaltningen, Avdelningen Stadsutveckling

Läs mer

Kemikalieplan. för att fasa ut hormonstörande, hälso- och miljöfarliga kemikalier i verksamheter som rör barn och unga inom Karlstads kommun

Kemikalieplan. för att fasa ut hormonstörande, hälso- och miljöfarliga kemikalier i verksamheter som rör barn och unga inom Karlstads kommun Kemikalieplan för att fasa ut hormonstörande, hälso- och miljöfarliga kemikalier i verksamheter som rör barn och unga inom Karlstads kommun Mars 2014 Barn- och ungdomsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

10/1/2015. Varutillsyn seminarieserie 2015. Översikt. Definition. Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen

10/1/2015. Varutillsyn seminarieserie 2015. Översikt. Definition. Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen Varutillsyn seminarieserie 2015 Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen Översikt Vad är en vara? Hur mycket information finns det för varor jämfört med bekämpningsmedel och kemiska produkter?

Läs mer

Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola. Maj 2016. www.sollentuna.se

Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola. Maj 2016. www.sollentuna.se Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola Maj 2016 1 www.sollentuna.se Kemiska ämnen i vardagen I vår vardag omges vi av en stor mängd varor som innehåller olika kemiska ämnen. Dessa ämnen kan i en

Läs mer

Ett sätt att arbeta för en Giftfri miljö - vägledning för intern kemikaliekontroll

Ett sätt att arbeta för en Giftfri miljö - vägledning för intern kemikaliekontroll Ett sätt att arbeta för en Giftfri miljö - vägledning för intern kemikaliekontroll Miljöförvaltningen Karl Johansgatan 23-25 414 59 Göteborg 031-61 26 10 www.miljo.goteborg.se Förord Denna vägledning vänder

Läs mer

Kemikalier i vår vardag. samt tillsynsprojektet om kontroll av kemikalier i varor enligt Reach

Kemikalier i vår vardag. samt tillsynsprojektet om kontroll av kemikalier i varor enligt Reach Kemikalier i vår vardag samt tillsynsprojektet om kontroll av kemikalier i varor enligt Reach Kemikalier i varor- vad är problemet? www.miljosamverkanskane.se Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach

Läs mer

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-11 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: 13KS231 Program

Läs mer

Handlingsplan för en Giftfri vardag och vad kostar miljögifterna samhället?

Handlingsplan för en Giftfri vardag och vad kostar miljögifterna samhället? Handlingsplan för en Giftfri vardag och vad kostar miljögifterna samhället? Miljömålskonferens Kemikalier och Giftfri miljö Skåne 2014-03-14 Per Nordmalm Kemikalieinspektionen Vad kostar miljögifterna

Läs mer

Vad jag behöver känna till för att använda PRIO. Farliga ämnen i min bransch? Att tänka efter före ofta lönsammare än sanera i efterhand

Vad jag behöver känna till för att använda PRIO. Farliga ämnen i min bransch? Att tänka efter före ofta lönsammare än sanera i efterhand Vad jag behöver känna till för att använda PRIO Erik Gravenfors PRIO-utbildning 2008-04-09 Farliga ämnen i min bransch? Att tänka efter före ofta lönsammare än sanera i efterhand 1 Miljöbalken kapitel

Läs mer

Handlingsplanen för en giftfri vardag

Handlingsplanen för en giftfri vardag Handlingsplanen för en giftfri vardag Födda och ofödda barn Varför en handlingsplan för en giftfri vardag? bly bisfenol A kvicksilver kadmium allergiframkallande biocider Högfluorerade kemiska ämnen ämnen

Läs mer

Reach. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals. November 2015 Lisa Ekstig & Elisabeth Kihlberg

Reach. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals. November 2015 Lisa Ekstig & Elisabeth Kihlberg Reach Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals November 2015 Lisa Ekstig & Elisabeth Kihlberg REACH EU-lagstiftning för kemikalier.. Lagstiftning för kemikalier inom EU EU-förordning

Läs mer

Svar på revisionsrapport - Granskning av upphandling

Svar på revisionsrapport - Granskning av upphandling Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Teknisk förvaltning Andreas Rudsvik,0550-881 12 Andreas.rudsvik@kristinehamn.se Datum 2015-02-23 Tn/2015:22 006 Revision Svar på revisionsrapport - Granskning av upphandling

Läs mer

Handlingsplan för giftfria Förskolor

Handlingsplan för giftfria Förskolor Handlingsplan för giftfria Förskolor Billinge/Stehag Förskolor Innehåll Varför ska Billinge/Stehags förskolor bli giftfria? Sid 3 Varför är barn extra känsliga? Sid 4 Vem ska utföra åtgärderna? Sid 5 När

Läs mer

Analyser av bly, kadmium och ftalater i leksaker

Analyser av bly, kadmium och ftalater i leksaker Analyser av bly, kadmium och ftalater i leksaker Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg R 2008:6 ISSN 1401-243X VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Stadsledningskontoret 2014-05-07 Dnr: 2013/361-KS-084 Olof Bergold - ar844 E-post: olof.bergold@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Uppdrag - Framtagning av handlingsplan för

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens (f d miljönämndens) Barnbokslut 2010. Trelleborgs kommun

Samhällsbyggnadsnämndens (f d miljönämndens) Barnbokslut 2010. Trelleborgs kommun Samhällsbyggnadsnämndens (f d miljönämndens) Barnbokslut 2010 Trelleborgs kommun Miljöförvaltningens rapport 2/2011 Samhällsbyggnadsnämndens (tidigare miljönämndens) Barnbokslut år 2010 tillämpningen av

Läs mer

Miljö- och energidepartementets betänkande: Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43)

Miljö- och energidepartementets betänkande: Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Åhlman Michael Datum 2015-11-02 Diarienummer KSN-2015-1467 Kommunstyrelsen Miljö- och energidepartementets betänkande: Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43)

Läs mer

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-10 (2011 201) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn

Läs mer

Utbyte av miljö- och hälsofarliga kemikalier för en hållbar utveckling

Utbyte av miljö- och hälsofarliga kemikalier för en hållbar utveckling Sammanfattning av kemikaliestrategin för Västra Götalandsregionen beslutad av fullmäktige 2008 Utbyte av miljö- och hälsofarliga kemikalier för en hållbar utveckling Sammanfattning av kemikaliestrategin

Läs mer

Kemikaliesmarta rum Lek- och pedagogiskt material

Kemikaliesmarta rum Lek- och pedagogiskt material Kemikaliesmarta rum Lek- och pedagogiskt material Vägledning för att inventera och rensa ut lek- och pedagogiskt material som innehåller eller kan innehålla miljö- och hälsofarliga tillsatser Västra Götalandsregionens

Läs mer

Miljönämndens Barnbokslut 2009

Miljönämndens Barnbokslut 2009 Miljönämndens Barnbokslut 2009 Miljöförvaltningens rapport 1/2010 Miljönämndens Barnbokslut år 2009 tillämpningen av kommunalt handlingsprogram för Förenta Nationernas Barnkonvention i miljönämndens verksamhet-

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2016 kommunledningsförvaltningen

Arbetsmiljöplan 2016 kommunledningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Kristina Dahlén,0550-88052 kristina.dahlén@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-11-06 Ks/2014:118 001 Övergripande direktiv/policy/gemensamma frågor Arbetsmiljöplan

Läs mer

Kemikalier i varor. Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013. Karin Thorán Kemikalieinspektionen. www.kemi.

Kemikalier i varor. Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013. Karin Thorán Kemikalieinspektionen. www.kemi. Kemikalier i varor Karin Thorán Kemikalieinspektionen Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013 Användningen av kemikalier ökar Produktionen av kemikalier har ökat från

Läs mer

Handlingsplan för giftfri för- och grundskola

Handlingsplan för giftfri för- och grundskola Handlingsplan för giftfri för- och grundskola Bakgrund Järfälla kommun antog 2010 en miljöplan med mål fram till år 2020. Ett av målområdena är: Det goda livet i Järfälla, där det står beskrivet att alla

Läs mer

Reach. eva.nilsson@kemi.se. www.kemi.se

Reach. eva.nilsson@kemi.se. www.kemi.se Reach eva.nilsson@kemi.se Reach Registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemikalier EU-förordning - trädde i kraft 1 juni 2007 Stegvist införande till 2018 Ny EU-myndighet: Europeiska

Läs mer

Centrumutveckling i Kristinehamn

Centrumutveckling i Kristinehamn Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Kommunledningsförvaltningen Kalle Alexandersson,0550-88002 kalle.alexandersson@kristinehamn.se Datum 2015-03-04 Ks/2015:45 011 Planfrågor Centrumutveckling i Kristinehamn Sammanfattning

Läs mer

Länsstyrelsen Kalmar län Samrådssvar dnr: 537-5346-2014 Vattenmyndighetens kansli 391 86 Kalmar vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.

Länsstyrelsen Kalmar län Samrådssvar dnr: 537-5346-2014 Vattenmyndighetens kansli 391 86 Kalmar vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen. Sändlista: Länsstyrelsen i Norrbottens län Samrådssvar dnr: 537-9859-2014 Vattenmyndighetens kansli 971 86 Luleå vattenmyndigheten.norrbotten@lansstyrelsen.se Länsstyrelsen i Västernorrlands län Samrådssvar

Läs mer

Medborgarförslag Djurskyddskrav i den offentliga upphandlingen

Medborgarförslag Djurskyddskrav i den offentliga upphandlingen Tekniska förvaltningen Görel Jernberg,0550-88261 gorel.jernberg@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-04-13 Tn/2015:71 008 Motioner/enkel fråga/medb.förslag Medborgarförslag Djurskyddskrav

Läs mer

Giftfria förskolor PROJEKTPLAN

Giftfria förskolor PROJEKTPLAN Giftfria förskolor PROJEKTPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PROJEKTS UPPDRAG 2. BAKGRUND 3. PROJEKTETS SYFTE 4. MÅL OCH DELMÅL 5. AVGRÄNSNINGAR 6. INTRESSENTER 7. PROJEKTORGANISATION 8. AKTIVITETSPLAN 9. TIDSPLAN

Läs mer

Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ

Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ Eva Sandberg Internationella enheten Avdelningen för Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel Kemikalieinspektionen Det handlar om. Lagstiftning

Läs mer

RUTINBESKRIVNING 1 (11) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Kotake Malin, Ssbmm TDOK 2010:311 TRV 2010/103116

RUTINBESKRIVNING 1 (11) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Kotake Malin, Ssbmm TDOK 2010:311 TRV 2010/103116 RUTINBESKRIVNING 1 (11) Kotake Malin, Ssbmm TDOK 2010:311 TRV 2010/103116 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2014-01-30 3.0 Dokumenttitel Kemiska produkter - granskning av märkningspliktiga

Läs mer

Motion om att avgifta förskolan

Motion om att avgifta förskolan ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:592-034 2016-04-05 1/2 Motion om att avgifta förskolan Förslag till beslut Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att 1. avslå motionen med motiveringen att arbetet

Läs mer

Farliga ämnen i avfallet

Farliga ämnen i avfallet Farliga ämnen i avfallet - Hur förebygger vi kemikalierisker i avfallet? - Strategier för minskade risker med kemikalier i varor Mona Blomdin Persson Sekretariatet Strategier och styrmedel www.kemi.se

Läs mer

Upphandling av lekplatsmaterial

Upphandling av lekplatsmaterial Upphandling av lekplatsmaterial För att uppnå miljömålet, Giftfri miljö krävs det ett omfattande kontrollarbete rörande innehåll av farliga ämnen i kemikalier och varor. Det nationella miljömålet har införlivats

Läs mer

www.bastaonline.se 2012-02-14 1

www.bastaonline.se 2012-02-14 1 2012-02-14 1 Vad är BASTA? Strategi för att uppnå samhällets långsiktiga målsättning om en giftfri miljö Praktisk metod för att säkerställa byggande utan särskilt farliga ämnen säkerställa efterlevnad

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 307 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö.

Läs mer

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa riktlinje för styrdokument ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa riktlinje för styrdokument ... Beslutat av: Kommunfullmäktige modell plan policy program riktlinje riktlinje för styrdokument regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2014-10-06 95 Ansvarig: Kanslichef

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN Förslag antaget av kommunstyrelsens handikappråd 2009-05-28 Rev. KS-AU 2009-10-05 211 Rev. Kommunfullmäktige 2009-11-26 100 Revidering av HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 Bakgrund Kommunfullmäktige

Läs mer

Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen. Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner

Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen. Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner Swerea IVF är en del av Swerea-koncernen Swerea IVF Industriell produktframtagning,

Läs mer

Kemikalier i vardagen, Falu kommun

Kemikalier i vardagen, Falu kommun Kemikalier i vardagen, Falu kommun Gittan Matsson Utbildning av förskolechefer och personal Handlingsplan Falu kommun politiskt beslut stegvis Inköp & upphandling 6 kommuner Utbildning och information

Läs mer

Arbetsgrupp om miljögifter

Arbetsgrupp om miljögifter Arbetsgrupp om miljögifter Fokusområde för arbetsgruppen om miljögifter Grunden i arbetet för en giftfri miljö är att förebygga skador på människors hälsa och i miljön av kemiska ämnen, varor och produkter.

Läs mer

FAKTABLAD REACH - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals 2013-04-11. WSP Natlikan

FAKTABLAD REACH - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals 2013-04-11. WSP Natlikan FAKTABLAD REACH - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals 2013-04-11 WSP Natlikan Om WSP Natlikan Lösningar för ett resultatinriktat hållbarhetsarbete WSP Natlikan har affärsmässiga lösningar

Läs mer

Remiss - Giftfria förskolor- motion väckt av Christina Axelsson (S)

Remiss - Giftfria förskolor- motion väckt av Christina Axelsson (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-09-16 FSN-2013/230.640 1 (4) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Giftfria förskolor- motion väckt av Christina

Läs mer

FAKTABLAD Kemikalieförteckning. Checklista och exempel 2013-04-11. WSP Natlikan

FAKTABLAD Kemikalieförteckning. Checklista och exempel 2013-04-11. WSP Natlikan FAKTABLAD Kemikalieförteckning Checklista och exempel 2013-04-11 WSP Natlikan Om WSP Natlikan Lösningar för ett resultatinriktat hållbarhetsarbete WSP Natlikan har affärsmässiga lösningar för att förbättra

Läs mer

Städning. Tvätt. Hygien. Matlagning. Avfall. Energianvändning Kemikaliehantering. Hälsoaspekter. Pedagogiska krav.

Städning. Tvätt. Hygien. Matlagning. Avfall. Energianvändning Kemikaliehantering. Hälsoaspekter. Pedagogiska krav. arkiveras som redovisande dokument. Utgåva 2 Sid. 1(6) 2011-10-25 Lag Hur berörs vi Hur gör vi Kommentarer Dat./Sign Städning. Tvätt. Hygien. Matlagning. Avfall. Energianvändning Kemikaliehantering. Hälsoaspekter.

Läs mer

Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv. Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012

Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv. Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012 Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012 Innehåll presentation: - Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö - Farliga ämnen

Läs mer

Giftfri förskola inköpstips

Giftfri förskola inköpstips Giftfri förskola inköpstips Välj produkter som är tillverkade inom EU, Norden eller Sverige EU:s kemikalielagstiftning reglerar vilka ämnen som får finnas inom unionen. Det medför att produkter tillverkade

Läs mer

Ta fram en övergripande kemikalieplan för Huddinge - motion väckt av Yosef Sigal (S) och Rikard Lingström (S)

Ta fram en övergripande kemikalieplan för Huddinge - motion väckt av Yosef Sigal (S) och Rikard Lingström (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-09 GSN-2015/532.179 1 (2) HANDLÄGGARE Petersson, Anders Anders.Petersson@huddinge.se Grundskolenämnden Ta fram en övergripande kemikalieplan

Läs mer

Strategi för att bidra till Giftfri miljö

Strategi för att bidra till Giftfri miljö Strategi för att bidra till Giftfri miljö Länsstyrelsens regleringsbrev: åtgärdsprogram i bred förankring i länet för att nå miljömålen Giftfri miljö prioriterat mål av Miljömålsrådet Syfte: Identifiera

Läs mer

Råd om farliga kemikalier i varor

Råd om farliga kemikalier i varor Råd om farliga kemikalier i varor Råd om farliga kemikalier i varor berör det ditt företag? Ja, alla företag är berörda, eftersom kemikalier finns i alla varor. Därför måste alla handelsföretag ha kontroll

Läs mer

Egenkontroll på skolor

Egenkontroll på skolor UI.23 Version 14/1-2016 Miljö- och byggnämnden 1(5) Egenkontroll på skolor Alla skolor och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Genom er egenkontroll ska ni motverka

Läs mer

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden Kommunledningsförvaltningen Kalle Alexandersson,0550-88002 kalle.alexandersson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-07 Ks/2012:210 011 Planfrågor Sida 1(4) Planläggning och VA-utredning inom

Läs mer

REACH och kemikalier i varor

REACH och kemikalier i varor REACH och kemikalier i varor En praktisk guide för dig som är tillverkare/importör, återförsäljare eller inköpare Lagstiftningen kring kemiska produkter och kemikalier i varor är omfattande och upplevs

Läs mer

Strategi för avveckling av farliga ämnen inom byggsektorn

Strategi för avveckling av farliga ämnen inom byggsektorn Strategi för avveckling av farliga ämnen inom byggsektorn Avgifta byggandet är ett samarbetsprojekt som syftar till att minska användandet av farliga ämnen inom byggbranschen. I projektet ingår: Fastighetsägarna,

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor i Ronneby kommun. - etapp 1

Handlingsplan för giftfria förskolor i Ronneby kommun. - etapp 1 Handlingsplan för giftfria förskolor i Ronneby kommun - etapp 1 1 2 Innehållsförteckning Giftfri förskolemiljö 4 Omfattning och begränsning 4 Kopplingar till styrdokument för Ronneby kommun 4 Vad säger

Läs mer

Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen

Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2004-12-20 RH0325 Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (FVE) (SFS 1998:901) gäller för

Läs mer

Policy för miljökrav. på fordonstvättar i Mjölby kommun

Policy för miljökrav. på fordonstvättar i Mjölby kommun Mjölby Kommun Miljönämnden Policy för miljökrav på fordonstvättar i Mjölby kommun Antagen av miljönämnden 2004-08-25, 93 1 Inledning... 3 2 Definitioner... 4 Små... 4 Mellanstora... 4 Stora... 4 3. Övergripande

Läs mer

Varor i lågprissegmentet. - tillsyn över detaljhandeln. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2014:4

Varor i lågprissegmentet. - tillsyn över detaljhandeln. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2014:4 ISBN nr: 1401-2448 R 2014:4 Varor i lågprissegmentet - tillsyn över detaljhandeln Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm Miljöförvaltningen Box 7012, 402 31 Göteborg Tel vx: 031-365

Läs mer

Varor i Lågprissegmentet Tillsyn över detaljhandeln

Varor i Lågprissegmentet Tillsyn över detaljhandeln Bilaga 1 RAPPORT Varor i Lågprissegmentet Tillsyn över detaljhandeln Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm Antagen av Miljönämnden 2014-01-21 Rapportnr 1/2014 ISSN 1400-4690

Läs mer

Till dig som skall göra en anmälan

Till dig som skall göra en anmälan Miljöavdelningen Till dig som skall göra en anmälan Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 21 Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd En anmälan skall innehålla de uppgifter, ritningar

Läs mer

Administrativa uppgifter

Administrativa uppgifter Insändes till: Östersunds kommun 831 82 ÖSTERSUND Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggning, namn Besöksadress

Läs mer

Aktivitetsplan Giftfri förskola

Aktivitetsplan Giftfri förskola Aktivitetsplan Giftfri förskola Linköpings kommun linkoping.se 2 Inledning I kommunfullmäktiges mål för Linköping står skrivet att alla linköpingsbor ska ges förutsätt ningar att leva ett hälsosamt liv

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Anneli Wiker Annelie.Wiker@kristinehamn.se Datum 2016-04-04 Handlingsplan för arbetet med Barnkonventionen Sammanfattning Folkhälsoenheten har fått

Läs mer

Handlingsplan för arbetet med Barnkonventionen

Handlingsplan för arbetet med Barnkonventionen TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Kommunledningsförvaltningen Anneli Wiker Annelie.Wiker@kristinehamn.se 2016-04-04 Handlingsplan för arbetet med Barnkonventionen Sammanfattning Folkhälsoenheten har fått i uppdrag

Läs mer

Svar på återremiss - Antalet högstadieskolor i tätorten.

Svar på återremiss - Antalet högstadieskolor i tätorten. Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Anders Åström,0550-88421 anders.astrom@kristinehamn.se Datum 2014-02-07 Ks/2014:2 120 Fastighetsfrågor - allmänt Svar på återremiss - Antalet högstadieskolor

Läs mer

Att leva med REACHur en miljöinspektörs perspektiv. Miljöförvaltningen i Lunds kommun Matilde Törnqvist, Miljöinspektör AF-borgen 2011-09-22

Att leva med REACHur en miljöinspektörs perspektiv. Miljöförvaltningen i Lunds kommun Matilde Törnqvist, Miljöinspektör AF-borgen 2011-09-22 Att leva med REACHur en miljöinspektörs perspektiv Miljöförvaltningen i Lunds kommun Matilde Törnqvist, Miljöinspektör AF-borgen 2011-09-22 Verksamhetsplanering Varje höst tar miljöförvaltningen fram en

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri vardag www.kemi.se

Handlingsplan för en giftfri vardag www.kemi.se Handlingsplan för en giftfri vardag Förutsättningar Perioden 2011 2014 25 mnkr per år i 4 år Delredovisningar 2012 och 2013 Slutredovisning 31/12 2014 Förslag på åtgärder 2015 2018 Samarbete med en rad

Läs mer

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Tid och plats för sammanträde Måndagen den 24 november 2014, kl. 15.00 Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan

Läs mer

Vägen mot en giftfri förskola

Vägen mot en giftfri förskola Vägen mot en giftfri förskola Varför en giftfri förskola? Enligt den Lokala utvecklingsplanen, det kommunala miljöprogrammet och Verksamhetsplan för förskolan ska giftiga ämnen identifi eras på varje förskola

Läs mer

Riktlinjer för trottoarpratare

Riktlinjer för trottoarpratare Tekniska förvaltningen Monica Söderlund,0550-85856 monica.soderlund@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse 1(1) 2015-10-02 Tn/2015:172 430 Gator/vägar/parker - allmänt Riktlinjer för trottoarpratare Förslag

Läs mer

Rapport från Kemikaliecentrums arbete 2014

Rapport från Kemikaliecentrums arbete 2014 Miljöförvaltningen Miljöanalys Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-01-26 Handläggare Arne Jamtrot Telefon: 08-50828939 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-02-17 p. 21 Rapport från Kemikaliecentrums arbete

Läs mer

Uppdrag att utarbeta underlag för nya förskoleplatser

Uppdrag att utarbeta underlag för nya förskoleplatser Tjänsteskrivelse Sida 1(3) Kommunledningsförvaltningen Kalle Alexandersson,0550-88002 kalle.alexandersson@kristinehamn.se Datum 2015-01-13 Ks/2013:57 120 Fastighetsfrågor - allmänt Uppdrag att utarbeta

Läs mer

PM med vä gledning om fysisk plänering äv fo rorenäde omrä den

PM med vä gledning om fysisk plänering äv fo rorenäde omrä den PM med vä gledning om fysisk plänering äv fo rorenäde omrä den Inledning Denna PM är framtagen av Länsstyrelsen i Jönköpings län i samverkan med Länsstyrelsen i Östergötlands län, Naturvårdsverket, Boverket

Läs mer

Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun

Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 15 december 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/1312.196 Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

kl 18.30-20.45, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29

kl 18.30-20.45, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29 Nämnd Miljönämnden Sid 1-30 Offentligt sammanträde Delvis Sammanträdesdag Onsdagen den 12 juni 2013 Tid och plats kl 18.30-20.45, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29 Beslutande Ledamöter

Läs mer

Våra hem har blivit en av de största utsläppskällorna av farliga kemikalier.

Våra hem har blivit en av de största utsläppskällorna av farliga kemikalier. Europa väljer väg Kampen hårdnar om EUs nya kemikalielagstiftning Kemiindustrins massiva lobbykampanj hotar nu att kraftigt försämra förslaget till ny kemikalielag i EU. Men det finns fortfarande möjlighet

Läs mer

Annie Karlsson (S) Eva Olofsson (C) 7 delar av 14 Anders Nilsson (SD) 8-14 Anneli Persson (S)

Annie Karlsson (S) Eva Olofsson (C) 7 delar av 14 Anders Nilsson (SD) 8-14 Anneli Persson (S) Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 13.30 16.25 Ajournering: 15.23 15.35 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Linda Lindberg

Läs mer

Bemyndiganden från kommunstyrelsen att teckna kommunens namn och företräda kommunen

Bemyndiganden från kommunstyrelsen att teckna kommunens namn och företräda kommunen Bemyndiganden Datum Referens 2016-05-18 Ks/2016:74 Sida 1(3) Kommunledningsförvaltningen Linn Carlsson linn.carlsson@kristinehamn.se Antagen av kommunstyrelsen Bemyndiganden från kommunstyrelsen att teckna

Läs mer