Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden"

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Tid och plats för sammanträde Måndagen den 24 november 2014, kl Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Gruppmöten Majoriteten (S, MP, V); kl Frösjön/Lockvattnet, Elektron. Oppositionen (M, FP, C, KD); kl Björken, Elektron Förslag till justerare Ordinarie: Åsa Tallberg (V) Ersättare: Karin Braathen Gustavsson (M) Tid och plats för justering Måndagen den 1 december 2014, kl Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta Allmänheten Allmänheten är välkommen att närvara vid sammanträdet. Beslutsunderlag till ärendena i kallelsen finns på samt för läsning digitalt i kommunens reception och på medborgarkontoret. Frågor om kallelse och ärendena besvaras av sekreteraren, tel: Dagordning Sammanträdets öppnande samt upprop Val av justerare och tid för justering Godkännande av dagordning Allmänhetens frågestund Information ~Särskolan och elevhälsan ca 45 min. Offentliga 1-6, Ej offentliga 7 Nr DiarieNr Ärende 1 BOUN Placerings- och köstatistik 2 BOUN Ekonomiska uppföljningar 3 BOUN En giftfri förskola 4 BOUN Läsårstider BOUN Sammanträdestider 2015

2 Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE 6 KS Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 7 BOUN Redovisning av delegationsbeslut 8 BOUN Förvaltningschefen informerar Linda Lundin Ordförande Maj-Lie Taengh Sekreterare

3 Barn- och utbildningsförvaltningen ÄRENDEBLAD Upprättad: Diarienummer: BOUN Barn- och utbildningsnämnden Placerings- och köstatistik Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar inför varje nämnd placering och köstatistik för förskola och pedagogisk omsorg.

4 Placerings- och köstatistik Barn- och utbildningsförvaltningen BoUN Gnesta tätort 13 barn står i dagsläget i kö. 3 barn önskar plats i januari, fyra barn i februari och fyra i mars 2015 och resten senare. I tätorten finns ca 365 förskoleplatser. Förskola Antal platser/avdelning 1-3 år Antal platser/avdelning 1-5 år Antal platser/avdelning 3-5 år Summa antal platser Placerade barn Björkbacken x ** Kristallen Ringleken ** Sjöstugan 2 x x Skogsbäcken Solrosen 2 x x ** Vattentornet * Tallen *Mindre antal barn på grund av små lokaler, **nya barn med placeringsstart i januari är medräknade Björnlunda Av de 55 platserna som finns på förskolan Ängens tre avdelningar, är idag 47 barn placerade. Tre barn i kö som önskar placering i januari. Antal Antal Antal Summa Placerade Förskola platser/avdelning platser/avdelning platser/avdelning 1-3 år 1-5 år 3-5 år antal platser barn Ängen x Stjärnhov På Korallens 35 platser är 31 barn placerade. 4 barn i kö, en önskar placering i december, en i januari och två i mars Antal Antal Antal Summa Placerade Förskola platser/avdelning platser/avdelning platser/avdelning 1-3 år 1-5 år 3-5 år antal platser barn Korallen Laxne På Gläntans 35 platser är 24 barn placerade. Ett barn i kö som önskar placering i januari. Antal Antal Antal Summa Placerade Förskola platser/avdelning platser/avdelning platser/avdelning 1-3 år 1-5 år 3-5 år antal platser barn Gläntan Kommunal pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) Dagbarnvårdarna (som till antal är 6 stycken) har i dagsläget 18 barn placerade. Två barn finns i kö och önskar placering i januari. Fristående förskola och fristående pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) På förskolan Grinden är idag 20 barn placerade. På Waldorfförskolan Fjällsippan är 38 barn placerade. De Fyra årstiderna har idag 27 barn placerade. Videungarna (fristående ped. omsorg, 2 stycken till antal) har idag 12 barn placerade, varav en börjar i januari och 2 skolbarn. Gnesta kommun Gnesta vxl: besöksadress: Västa Storgatan 15 organisationsnummer:

5 Barn- och utbildningsförvaltningen UPPFÖLJNING Upprättad: Diarienummer: BOUN Barn- och utbildningsnämnden Ekonomisk uppföljning efter oktober Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden 1. Den ekonomiska uppföljningen efter oktober godkänns Sammanfattning Förvaltningens resultat t.o.m oktober 2014 visar en positiv avvikelse på tkr. Det är främst Elevhälsan, Särskolan och Gymnasieskolans verksamhetsområden som visar på ett positivt resultat. Den största negativa avvikelsen finns inom grundskolan. Där uppvisar objekten för skolskjuts ett underskott, vilket påverkar verksamhetsområdet negativt. Dessutom har de skolor som hade underskott under våren fortfarande ett negativt resultat men i de flesta fall börjar det att plana ut. De flesta förskolor kommer att hålla sig inom ram men ytterförskolornas underskott ökar. Kostnaderna för barn/elever placerade hos andra aktörer än i kommunens egna verksamheter är mindre än budgeterat. Det positiva utfallet kompenserar delar av de underskott som återfinns både i förskolan och grundskolan. Sammantaget prognostiseras nämndens resultat till 400 tkr vid årets slut, vilket är en avsevärd förbättring mot första halvåret. BoU Administration Verksamhetsområdet visar en avvikelse på -96 tkr. Underskottet förväntas öka ytterligare. Anledning till underskottet är bl a en kvarvarande kostnad från ESFprojektet som avslutades hösten Prognos vid årets slut: tkr Förskola och pedagogisk verksamhet Verksamhetsområdet visar en avvikelse på tkr. Verksamheterna har vidtagit åtgärder inför hösten för att anpassa organisationen till de resurser som fördelas, vilket har lett till en förbättring i

6 Barn- och utbildningsförvaltningen EKONOMISK UPPFÖLJNING 2(3) förhållande till vårens utfall. Prognosen visar att förskolan ändå kommer att gå med ett underskott vid årets slut. De ökade kostnaderna inom verksamhetsområdet orsakas av ett ökat antal barn i förskolan i förhållande till budget, vilket redovisades i delårsrapporten. Dessutom har de tre ytterförskolorna svårt att klara sin budget. Barnens placeringstid kräver bemanning över en stor del av dagen. Det leder i sin tur till att det krävs fler bemanningstimmar i förhållande till vad resurstilldelningen räcker till. Underskottet på ytterförskolorna kompenseras till viss del av att vi har färre barn än budgeterat, placerade hos andra aktörer än i kommunens egna förskolor. Prognos vid årets slut: tkr Grundskola Utfallet tom augusti är tkr, vilket är sämre än utfallet vid delårsbokslutet. Kostnaderna för skolskjutsar är högre än budgeterat pga att fler elever har rätt till skolskjuts. Underskottet har ökat ytterligare under hösten, främst då kompletteringstrafiken som nu uppgår till -776 tkr, dvs. ett ökat underskott med knappt 600 tkr. Skolorna som hade för höga kostnader under våren har inte möjlighet att hämta upp hela underskottet till årets slut men kostnaderna har börjat att planat ut genom de åtgärder som vidtagits. Underskottet vägs till viss del upp av minskade kostnader för elever som går i fristående verksamheter och i andra kommuner. Prognos vid årets slut: tkr Särskola Verksamheten visar en positiv avvikelse på 916 tkr. Särskolan är en personaltät verksamhet och personalkostnaderna varierar beroende av elevernas antal och behov. Inga förändringar av antalet elever har skett under hösten. Verksamheten bedöms därför uppvisa ett ökat positivt resultat vid årets slut. Prognos vid årets slut: 800 tkr Elevhälsa Verksamheten visar en positiv avvikelse på tkr. Som det ser ut nu kommer den positiva avvikelsen att öka något. Prognos vid årets slut: tkr Kulturskola Verksamheten visar en avvikelse på 12 tkr. Ingen förändring i prognosen i förhållande till föregående uppföljning

7 Barn- och utbildningsförvaltningen EKONOMISK UPPFÖLJNING 3(3) förväntas. Prognos vid årets slut: Enligt budget Gymnasieskola Verksamheten visar en positiv avvikelse på 763 tkr. Gymnasieskolan har till hösten något färre elever samt att kostnaderna för de utbildningar som valts ligger under den genomsnittskostnad som budgeten beräknas på. Det innebär att gymnasieskolan bedöms uppvisa ett positivt resultat vis årets slut. Prognos vid årets slut: 800 tkr Vuxenutbildning Verksamheten visar en avvikelse på 281tkr. Ingen förändring i prognosen i förhållande till föregående uppföljning förväntas. Prognos vid årets slut: 150 tkr Verksamhetsområde Helårs Avvikelse Budget Utfall - budget oktober Prognos avvikelse Helår oktober Prognos avvikelse Helår augusti Administration Förskola Grundskola Särskola Elevhälsa Kulturskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Totalt Monica Harlin Förvaltningschef Monica Nilsson Ekonom

8 Barn- och utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: BOUN Barn- och utbildningsnämnden En giftfri förskola Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden 1. Godkänna barn- och utbildningsnämndens förslag till handlingsplan för giftfri förskola 2. Resultatet av Steg 1 ska rapporteras till barn- och utbildningsnämnden innan nästa arbetet går vidare in i nästa steg Ärendebeskrivning Handlingsplanen har framtagits mot bakgrund av inkommen motion från Centerpartiet i syfte att minska miljögifterna på Gnesta förskolor. I handlingsplanen presenteras konkreta åtgärder som Gnesta kommun, barnoch utbildningsförvaltningen kommer att genomföra i form av inventering av miljöfarliga leksaker, utrustning, inredning m.m, med start våren Utifrån inventeringen beslutas om vad som ska tas bort omgående och vad som kommer att utfasas utifrån en tidsplan. Beslutet ska också innehålla ett kostnadsförslag som ska lyftas in i budgetarbetet för Handlingsplanen är utformad i ett antal steg där steg 1-3 omfattar förskolans verksamhet. Steg 1 består av inventering och beslut om utfasning av leksaker, möbler, textilier, köksutrustning med mera. Parallellellt med Steg 1 påbörjas arbetet med Steg 2 där en översyn av giftfria produkter i koppling till kommunens upphandlingar och inköp genomförs. Steg 3 avser arbetet med utfasning av kemikalier inom förskolans verksamheter. Handlingsplanens sista del (Steg 4) inbegriper framtagandet av motsvarande handlingsplan för skolans verksamhet. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen vill särskilt betona vikten av en trygg och säker miljö i våra förskolor och skolor. Framtagandet av handlingsplaner för giftfri förskola och skola är ett led i detta arbete.

9 Barn- och utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) Ekonomiska konsekvenser Till följd av förslaget tillkommer kostnader när material och produkter ska bytas ut. Vid beslut om borttagning och utfasning av material ska åtgärderna kostnadsberäknas samt lyftas in i budgetarbetet för Dessutom tillkommer en externt anlitad resurs. Ambitionen är att kunna anlita en examensarbetare och genom detta minimera kostnaden. Förvaltningen vill särskilt framhålla att de negativa effekterna för barn och elever kan bli större i framtiden än den kostnad som genomförandet av denna handlingsplan innebär. Juridiska konsekvenser Beslutet är i enlighet med gällande lagtiftning inom miljöområdet avseende kemikalier och skadliga ämnen. Checklista för jämställdhet Checklista för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende. Överensstämmelse med kommunens styrdokument Förslaget är i enligt med "Plan för Gnesta kommuns miljö- och hållbarhetsarbete" och kommunens upphandlingspolicy Bilagor: 1. Tjänsteskrivelse Giftfri förskola 2. Handlingsplan för giftfri förskola Beslutet ska skickas till: ~ Håkan Ekstrand, C. ~ Mats Klasson, C ~ Lena Lindberg, C ~ Agneta Andersson, C ~ Ingalill Fredriksson, C Monica Harlin Förvaltningschef Elin Lindelöw Utvecklingssekreterare

10 Barn- och utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 3(3)

11 Barn- och utbildningsförvaltningen Upprättad: Diarienummer: BOUN Handlingsplan - En giftfri förskola Miljögifterna i vår vardag och främst i barnens miljö har uppmärksammats mycket på senare tid. Naturskyddsföreningen och Kemikalieinspektionen har i rapporter påtalat att barn ofta är extra utsatta för farliga kemikalier eftersom de tillskansar sig högre halter i förhållande till sin kroppsvikt, än vad en vuxen människa gör. Under 2013 startade Naturskyddsföreningen projektet Giftfri förskola där flera kommuner deltog. Naturskyddsföreningen tog i samband med detta fram en rapport riktad till företrädare för förskolor samt förskolepersonal. Det är i utgångspunkt i Naturskyddsföreningens rapport som denna handlingsplan formaliseras. Handlingsplanen har framtagits mot bakgrund av inkommen motion från Centerpartiet i syfte att minska miljögifterna på Gnesta förskolor. Handlingsplanen överenstämmer med "Plan för Gnesta kommuns miljö- och hållbarhetsarbete" och utgår från det nationella kvalitetsmålet Giftfri miljö. Giftfri miljö är ett av de 16 nationella miljökvalitetsmål som riksdagen beslutat om. Målet innebär att det till år 2020 ska finnas förutsättningar för att skydda människors hälsa och miljön från farliga kemikalier. I handlingsplanen presenteras konkreta åtgärder som Gnesta kommun, barnoch utbildningsförvaltningen kommer att genomföra i form av inventering av miljöfarliga leksaker, utrustning, inredning m.m, med start våren Utifrån inventeringen beslutas om vad som ska tas bort omgående och vad som kommer att utfasas utifrån en tidsplan. Beslutet ska också innehålla ett kostnadsförslag som ska lyftas in i budgetarbetet för Inventeringen kommer att genomföras av en extern resurs i samråd med företrädare för kommunens förskolor. Samtliga berörda, såväl föräldrar, barn som personal, kommer att få information om arbetet. Handlingsplanen är utformad i ett antal steg där steg 1-3 omfattar förskolans verksamhet. Steg 1 består av inventering och beslut om utfasning av leksaker, möbler, textilier, köksutrustning med mera. Parallellellt med Steg 1 påbörjas arbetet med Steg 2 där en översyn av giftfria produkter i koppling till kommunens upphandlingar och inköp genomförs. Steg 3 avser arbetet med utfasning av kemikalier inom förskolans verksamheter. Handlingsplanens sista

12 Barn- och utbildningsförvaltningen 2(5) del (Steg 4) inbegriper framtagandet av motsvarande handlingsplan för skolans verksamhet. Steg 1 Inventering bland plastleksaker Kemikaliekraven har skärpts under åren varför nya leksaker är bättre än gamla. Naturskyddsföreningen påtalar särskilt att plastsorter som är äldre än 2007 sannolikt innehåller ftalater som idag är förbjudna inom EU:s gränser. Dessa innefattar mjuka plastleksaker av PVC. De kan även innehålla bly. Nedan följer en sammanställning över vad som kommer att ses över vid inventeringen. Plastleksaker som är tillverkade utanför Europa Idag ställs kemikaliekrav vid leksakstillverkning inom EU. Det gäller dock inte för leksaker som tillverkas på andra ställen i världen. Plastleksaker som känns klibbiga eller hala Att en leksak är klibbig kan bero på att den innehåller ftalater som läcker ut. Det är när dessa släpper från plasten som det kan det kännas klibbigt eller halt. Plastleksaker som luktar Leksaker som har en stark kemisk lukt eller lukt av parfym, ska undvikas. De kan innehålla ämnen som är allergiframkallande. Inventering av icke-leksaker Saker som används som leksaker på förskolorna men i egentligen är något annat bör ses över. Utklädningskläder Se över väskor eller andra saker i konstskinn eftersom de ofta innehåller PVCplast med ftalater och i vissa fall bly. Även billiga smycken och bijouterier som känns tunga kan innehålla stora mängder hälsoskadligt bly samt kadmium. I vissa fall kan de även innehålla nickel. Kläder som har detaljer i metall kan innehålla bly, kadmium och nickel. Det är därför viktigt att rensa bland bälten, smycken och kläder som används vid lek. Teatersmink Teatersmink innehåller i många fall allergiframkallande konserveringsmedel. Det är därutöver viktigt att påtala att det har påträffats bly i barnsmink och därtill tillkommer problemet att smink för barn ofta är dåligt märkta. Dessa produkter bör ses över och vid behov ersättas med alternativ till teatersmink. Skapande- och pysselmaterial Naturskyddsföreningen påtalar i sin rapport att det är en bra tanke att inte köpa allt nytt men att det är viktigt att tänka på att vissa saker är direkt skadliga för barnen att leka med. Att använda sig av saker från naturen eller gamla kartonger är bättre än gamla kablar, elektronik och metall. Byggmaterial som exempelvis

13 Barn- och utbildningsförvaltningen 3(5) PVC-rör bör heller inte användas vid lek. Inventering av möbler och textilier Möbler Soffor från 70- och 80-talen innehåller i många fall bromerade flamskyddsmedel. Vissa sorter av bromerade flamskyddsmedel har förbjudits varför nya möbler är att föredra framför gamla. Äldre soffor med skumgummi kan också innehålla andra ämnen som inte är hälsosamma, exempelvis bly. Vid inköp av bord ska säkerställas att dessa är PVC-fria. Lekkuddar och sovmadrasser Produkter av skumgummi innehåller ofta bromerade flamskyddsmedel. Detta innebär att äldre lekkuddar bör bytas ut mot nya. Äldre former av skumgummi kan därtill innehålla andra skadliga ämnen, såsom bly. Viktigt att notera är att nya madrasser som säljs kan ha överdrag av PVC-plast. Man bör därför välja andra alternativ som finns att tillgå. Om möjligt ska väljas PVC- och ftalatfritt. Vaxdukar av PVC Vaxdukar av PVC kan innehålla ftalater och bör undvikas. I de fall personalen vill använda vaxdukar är ett miljövänligt alternativ bomullsdukar av akrylatplast. Elektronik Uttjänt elektronik till återvinning Elektronik (t.ex. mobiltelefoner, tangentbord) bör inte användas som leksaker inom förskolan utan endast i pedagogisk verksamhet. Det är viktigt att barn inte stoppar elektronik i munnen eller att barn skruvar isär apparater. Elektronik innehåller både skadliga tungmetaller och flamskyddsmedel. Sedan 2006 har lagstiftningen skärpts för vilka tungmetaller och andra kemikalier som får användas. Detta innefattar dock endast ett fåtal ämnen. Det är också viktigt att medvetandegöra att dessa skadliga ämnen även finns i fungerande teknik som används i verksamheten. I köket Plastredskap och skålar Redskap i plast bör bytas ut mot alternativa produkter vid behov. Studier påvisar att upp till 90 procent av alla kommersiella plaster läcker hormonstörande medel, och då särskilt melaminplast och PVC.

14 Barn- och utbildningsförvaltningen 4(5) Byta ut plastfolie I de fall det finns PVC-folie i köket ska den bytas ut mot exempelvis polyeten (Gladpack). Metall- och glaslock kan också användas över det som ska täckas. Stekpannor med non-stickbeläggning Teflonpannor innehåller högflourerade ämnen och kan ersättas med exempelvis rostfria eller gjutjärnspannor. Tallrikar, muggar och tillbringare av plast Tallrikar, tillbringare och muggar i plast kan exempelvis bytas ut mot rostfritt, glas eller porslin. Kökshandskar I de fall vinylhandskar används kan dessa bytas ut mot exempelvis polyetenhandskar eller nitrilhandskar. Som diskhandskar kan gummi- eller neoprenhandskar användas. Steg 2 Upphandling och inköp Ta fram en inköpsvägledning Anlitad extern resurs ska ta fram en inköpsvägledning som ett stöd för personal i kommunens förskolor. Denna vägledning ska innehålla information som är bra att ha kännedom om vid inköp. Den ska därutöver innehålla en förteckning över gällande miljömärkningar på marknaden liksom information om ämnen och kemikalier som bör undvikas. Skärpa miljökraven i framtida upphandlingar Kommunen upphandlar inom ramen för SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) ramavtal. I dokumentet "Plan för Gnesta kommuns miljö- och hållbarhetsarbete" framgår att kommunen sedan 2013 lyder under en ny upphandlingspolicy. Policyn stipulerar att kommunens miljökrav skärpts och att Gnesta kommun har som ambition att tillämpa Miljöstyrningsrådets miljökriterier på "spjutspetsnivå" i de fall detta är möjligt. Den uppdaterade upphandlingspolicyn harmoniserar med kommunens miljö- och hållbarhetsplan. I policyn berörs dock inte frågan om kemikalier. Med bakgrund mot detta kommer nästa revidering av kommunens upphandlingspolicy att omfatta frågan om kemikaliekrav och krav på giftfria produkter.

15 Barn- och utbildningsförvaltningen 5(5) Steg 3 Fasa ut kemikalier Anlitad extern resurs ska i samtal med respektive förskola ta beslut om vilka kemikalier som egentligen behövs och rensa bort de kemikalier som anses onödiga. De kemikalier verksamheten väljer att behålla ska förvaras på en plats som barnen inte kommer åt och vara dokumenterade i en kemikalieförteckning. Säkerhetsdatablad ska också finnas tillgängliga i verksamheten. Steg 4 Handlingsplan skolan Efter att steg 1-3 av handlingsplanen för förskolan genomförts utarbetas en motsvarande handlingsplan för skolans verksamhet med stöd av anlitad extern resurs. Detta arbete inleds med en kartläggning av möjliga skadliga material och produkter som förekommer i skolans verksamhet.

16 Barn- och utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: BOUN Barn- och utbildningsnämnden Läsårstider Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden 1. Anta förslag till läsårtider för Uppdra åt barn- och utbildningschefen att fastställa datum för studiedagen i mars 2016 Ärendebeskrivning Läsårstiderna för har behandlats i BoU:s chefgrupp och i förvaltningssamverkan för BoU. Datum för de nationella proven skickas ut i samband med läsårsstart, vilket innebär att datumen inte är kända när beslut om läsårstider fattas, antalet prov har dessutom ökat i antal. Vilket medför att studiedagen vårterminen 2016 inte kan fastställas. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att förvaltningschefen får i uppdrag att fastställa datum för studiedagen i mars 2016, med hänsyn taget till datum för de nationella proven på samma sätt som för innevarande läsår. Monica Harlin Förvaltningschef

17 Höstterminen augusti 18 december (83 dagar) 19 augusti ons Läsårsstart hel skoldag okt mån-ons Studiedagar (v. 44) okt tor-fre Lov (v. 44) 18 december fre Sista skoldag slutar Vårterminen januari 10 juni (95 dagar) 11 januari mån Studiedag 12 januari tis Första skoldag hel skoldag feb mån-fre Sportlov (v. 8) 09 mars mån Studiedag mars mån-tor Påsklov (v. 12) 06 maj fre Lov 10 juni tis Sista skoldag slutar Elevdagar: Höstterminen Vårtermin Totalt: 178 dagar (83+95) Lärararbetsdagar: 178 undervisningsdagar 6 dagar för höstterminens start, 3 studiedagar under höstterminen, 2 studiedagar under vårterminen och 5 dagar efter sommaravslutningen. Totalt: 194 dagar

18 Barn- och utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: BOUN Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdestider 2015 Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden 1. Anta förslag till sammanträdestider för Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden för Tider för presidiets möten kommer att läggas in utifrån beslutade datum för barn- och utbildnings sammanträdestider. 23 feb 30 sep 25 mars 26 0kt 27 april 23 nov 25 maj 15 dec 15 juni Januari, juli och augusti föreslås vara fria från sammanträden. Monica Harlin Förvaltningschef

19 Barn- och utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: KS Barn- och utbildningsnämnden Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Reglementet för barn- och utbildningsnämnden fastställs och träder i kraft den 1 januari Förvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av reglementet i sin helhet senast i juni Sammanfattning Kommunfullmäktige har beslutat att Kultur- och tekniknämnden ska upphöra per den 31 december Ansvaret för de delar som tidigare funnits där ska därmed fördelas till kommunens övriga nämnder. Även viss omfördelning i övrigt sker i samband med detta. Barn- och utbildningsnämnden kommer inte längre att ha ansvar för vuxenutbildning och SFI men kommer däremot att ha det samlade ansvaret för kommunens kostenhet. Föreslaget reglemente har också korrigerats språkligt i vissa delar. Några ändringar i övrigt i jämförelse med tidigare gällande reglemente har inte genomförts vid denna översyn. Förvaltningen gör dock bedömningen att en översyn av reglementet i sin helhet är lämplig och har för avsikt att återkomma i denna fråga under våren Förvaltningens synpunkter Ekonomiska konsekvenser Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. Checklista för jämställdhet Checklistan är inte tillämplig i detta ärende. Bilagor:

20 Barn- och utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 1. Tjänsteskrivelse Förslag till reglemente Beslutet ska skickas till: ~ Kanslichef ~ Utbildningschef Monica Harlin Förvaltningschef Mia Öhrnell Kanslichef

21 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, FÖRSLAG Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för barnoch utbildningsnämnden Reglemente Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Barn- och utbildningschef Dokumentinformation BOUN Föreskrifter om nämndens verksamhet Dokumentet gäller för Kommunfullmäktige Tills vidare Barn- och utbildningsnämnden i Gnesta kommun

22 FÖRSLAG Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter 1 Nämnden har det samlade ansvaret för kommunens insatser som gäller omsorg, stöd och utbildning för barn och ungdomar. Nämnden ansvarar också för kommunens kostverksamhet. 2 Nämnden ska sträva efter att öka tillgängligheten och förståelsen för den kommunala verksamheten. Utifrån de ekonomiska förutsättningarna ska nämnden fortlöpande anpassa servicen efter invånarnas behov. Barn- och utbildningsnämndens övriga uppgifter 3 Nämnden fullgör inom ramarna för befintliga lagar och regelverk uppgifter inom: 1. Föreskoleklassen, grundskolan och gymnasieskolan 2. Grundsärskolan, gymnasiesärskolan 3. Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 4. Kulturskolan 5. Fritidsgårdsverksamhet 4 Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen inom sitt ansvarsområde. 5 Nämnden ska vidare 1. se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 2. informera fullmäktige om dels hur verksamheten utvecklas, dels den ekonomiska ställningen. Denna information skall göras i de intervall och på de sätt kommunstyrelsen fastlagt. 3. verka för att barn och ungdomar får meningsfull sysselsättning på sin fritid. Delegering från kommunfullmäktige 6 Nämnden har befogenhet att teckna avtal som behövs för verksamheten och som inte är av principiell betydelse. Sådana avtal får inte binda kommunen vid större åtaganden än som ryms inom budgetramen. Nämnden har befogenhet att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter i de frågor som nämnden ansvarar för. Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Kommunfullmäktige

23 Barn- och utbildningsförvaltningen ÄRENDEBLAD Upprättad: Diarienummer: BOUN Barn- och utbildningsnämnden Redovisning av delegationsbeslut 2014 Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av barn- och utbildningsnämndens antagen delegationsordning (antaget ). Dessa beslut skall redovisas till barn- och utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att barn- och utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det barn- och utbildningsnämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Delegationsbesluten i sin helhet finns tillgängliga hos barn- och utbildningsförvaltningen. Tiden för överklagande av beslut som fattats med stöd av delegationen börjar löpa fr.o.m att barn- och utbildningsnämndens protokoll justerats och anslagsbevis är uppsatt på kommunens anslagstavla. Detta gäller dock inte myndighetsärenden där tiden börjar löpa från det datum då sökanden fått del av besluten. Från och med maj 2013 innehåller inte redovisningen av delegationsbeslut uppgifter om vem som initierat respektive delegationsbeslut. Eftersom uppgift om initierare (namn och adress) kan omfattas av sekretess i vissa ärenden och då personer med skyddad identitet inte ska röjas, har dessa uppgifter tagits bort. ~ Förteckning över delegationsbeslut

24 Barn- och utbildningsförvaltningen RAPPORT DELEGATIONSBESLUT Beslutsperiod: Ärende: BOUN Personalknutna ärenden Pedagogresurs/Fritidspedagog till Frejaskolan F-5 A Beslutsdatum: Beslut: Ärende: Anställningsavtal, tillsvidare BOUN Personalknutna ärenden Tillförordnade chefer 2014 Beslutsdatum: Beslut: Delegationsbeslut - Tillförordnad rektor för Helene Pettersson Ärende: BOUN Personalknutna ärenden Tillförordnade chefer 2014 Beslutsdatum: Beslut: Delegationsbeslut - Tillförordnad rektor för Barbro Grimbe Ärende: BOUN Personalknutna ärenden Tillförordnade chefer 2014 Beslutsdatum: Beslut: Delegationsbeslut - Tillförordnad rektor för Torsten Grimbe Ärende: BOUN Personalknutna ärenden Tillförordnade chefer 2014 Beslutsdatum: Beslut: Delegationsbeslut - Tillförordnad rektor för Magdalena Eberhardsson :55:54 Sida 1 av 2

25 Barn- och utbildningsförvaltningen RAPPORT DELEGATIONSBESLUT Beslutsperiod: Ärende: BOUN Personalknutna ärenden Lärare, yngre åldrar Kvarnbackaskolan A Beslutsdatum: Beslut: Ärende: Anställningsavtal, tillsvidare BOUN Gymnasieskola Samarbetsavtal avseende skolplacering Beslutsdatum: Beslut: Ärende: Samarbetsavtal avseende skolplacering - Novalisgymnasiet BOUN Personalknutna ärenden Specialpedagog till vårt kommunövergripande elevhälsoteam A Beslutsdatum: Beslut: Anställningsavtal Specialpedagog Tillsvidare :55:54 Sida 2 av 2

Barn- och utbildningsnämnden. Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden. Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Tid och plats för sammanträde Måndagen den 23 september 2013, kl. 15.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan

Läs mer

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Tid och plats för sammanträde Måndagen den 2 november 2015, kl. 15.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan

Läs mer

.hyl. Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor. Piteå Kommun

.hyl. Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor. Piteå Kommun .hyl Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor Piteå Kommun 1 Varför ska Piteås förskolor vara giftfira? Utbildningsförvaltningen har av fullmäktige fått i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan

Läs mer

Plan för systematiskt arbete med giftfri förskola och skola

Plan för systematiskt arbete med giftfri förskola och skola Barn- och utbildningsförvaltningen Karin Sandberg Täpp Ärendenr BUN 2014/987 Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 24 augusti 2015 1 (6) Barn- och utbildningsnämnden Plan för systematiskt arbete med giftfri

Läs mer

Handlingsplan för giftfria Förskolor

Handlingsplan för giftfria Förskolor Handlingsplan för giftfria Förskolor Billinge/Stehag Förskolor Innehåll Varför ska Billinge/Stehags förskolor bli giftfria? Sid 3 Varför är barn extra känsliga? Sid 4 Vem ska utföra åtgärderna? Sid 5 När

Läs mer

Handlingsplan för. giftfria förskolor i Sölvesborgs kommun

Handlingsplan för. giftfria förskolor i Sölvesborgs kommun Handlingsplan för giftfria förskolor i Sölvesborgs kommun Allmänna råd 3 Behåll leksaker som är CE-märkta (tillverkade tidigast efter 2007, helst efter 20 juli 2013). Välj den bästa produkten i upphandlat

Läs mer

Handlingsplan för giftfri för- och grundskola

Handlingsplan för giftfri för- och grundskola Handlingsplan för giftfri för- och grundskola Bakgrund Järfälla kommun antog 2010 en miljöplan med mål fram till år 2020. Ett av målområdena är: Det goda livet i Järfälla, där det står beskrivet att alla

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor

Handlingsplan för giftfria förskolor Handlingsplan för giftfria förskolor 151120 Innehåll Varför ska Höörs förskolor bli giftfria?... 4 Varför är barn extra känsliga... 4 Vem ska utföra åtgärderna?... 4 När ska åtgärderna utföras?... 5 Hur

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Reglemente 2015-09-28 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer

Läs mer

Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter

Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter Idag omges vi av fler kemikalier och kemiska ämnen än någonsin. Kemikalierna finns i vardagssaker runt omkring oss i hemmet,

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. (AU 394) KS 2014-182

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. (AU 394) KS 2014-182 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 30 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. (AU 394) KS 2014-182 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Kemikaliesmarta rum Lek- och pedagogiskt material

Kemikaliesmarta rum Lek- och pedagogiskt material Kemikaliesmarta rum Lek- och pedagogiskt material Vägledning för att inventera och rensa ut lek- och pedagogiskt material som innehåller eller kan innehålla miljö- och hälsofarliga tillsatser Västra Götalandsregionens

Läs mer

Policy mot hormonstörande och andra hälso- och miljöfarliga ämnen i kommunens verksamheter

Policy mot hormonstörande och andra hälso- och miljöfarliga ämnen i kommunens verksamheter Kommunledningsförvaltningen Stefan Johansson,0550-858 97 stefan.johansson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse 2016-03-30 Ks/2013:98 Sida 1(2) Policy mot hormonstörande och andra hälso- och miljöfarliga ämnen

Läs mer

Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola UN-2014/357

Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola UN-2014/357 Ordförandeförslag Diarienummer 2014-10-01 UN-2014/357 Utbildningsnämnden Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola UN-2014/357 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar

Läs mer

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden 1 Tid och plats för sammanträde Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Torsdagen den 22 december, 14.00 Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Ajournering 15.00 15.10 ande

Läs mer

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (FP) Jan Klarström (SD)

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (FP) Jan Klarström (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/10 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 2 i källaren kl 09:00-10:30 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (FP) Jan

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor i Ronneby kommun. - etapp 1

Handlingsplan för giftfria förskolor i Ronneby kommun. - etapp 1 Handlingsplan för giftfria förskolor i Ronneby kommun - etapp 1 1 2 Innehållsförteckning Giftfri förskolemiljö 4 Omfattning och begränsning 4 Kopplingar till styrdokument för Ronneby kommun 4 Vad säger

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 108/2012 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2012-04-04 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Språk och framtid Närvarande ledamöter Anders Hagström (KD) Lena Beime (S) Britta Bjelle

Läs mer

Återrapportering giftfri förskola

Återrapportering giftfri förskola UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Holström Ingrid Datum 2016-02-01 Diarienummer UBN-2015-4689 Utbildningsnämnden Återrapportering giftfri förskola Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden 2011-12-20 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 84-95. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden 2011-12-20 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 84-95. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid Koordinaren Stora Mötet kl 13.15-17.10 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Linda Hägglund (S) Mikael Sporgelin (S)

Läs mer

Giftfria förskolor PROJEKTPLAN

Giftfria förskolor PROJEKTPLAN Giftfria förskolor PROJEKTPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PROJEKTS UPPDRAG 2. BAKGRUND 3. PROJEKTETS SYFTE 4. MÅL OCH DELMÅL 5. AVGRÄNSNINGAR 6. INTRESSENTER 7. PROJEKTORGANISATION 8. AKTIVITETSPLAN 9. TIDSPLAN

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.34 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Dennis Nilsson (M) Linda Hägglund (S) 22-33 Mikael Sporgelin (S) Lars

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-20. Plats och tid Kommunhuset Henån, s-rum 5 och 1 2013-02-20 8:15-12:35 13:10-15:50

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-20. Plats och tid Kommunhuset Henån, s-rum 5 och 1 2013-02-20 8:15-12:35 13:10-15:50 1 Plats och tid Kommunhuset Henån, s-rum 5 och 1 2013-02-20 8:15-12:35 13:10-15:50 Beslutande Kristina Svensson Hans Stevander Veronica Almroth 13-21 Claes Nordevik 22-24 Lars-Åke Gustavsson Bengt Johansson

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2012-10-18 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 24 oktober 2012 kl 16.00 i Öckerösalen - gemensamt möte med socialnämnden

Läs mer

Plan för giftfria förskolor i Säters Kommun. Antagen av kommunfullmäktige SÄTERS KOMMUN

Plan för giftfria förskolor i Säters Kommun. Antagen av kommunfullmäktige SÄTERS KOMMUN Plan för giftfria förskolor i Säters Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-01-26 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Giftfri förskola... 3 Bakgrund... 3 Åtgärder för att befria

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2012-08-30

Utbildningsnämndens protokoll 2012-08-30 Datum: Torsdag den 30 augusti 2012 Tid: 16.00-18.40 Plats: Östra roten, kommunhuset Älvkullen Paragrafer: 42-51 Utses att justera: Lars Ivarsbo (c) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare Julia

Läs mer

Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet.

Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 35(66) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-12-01 Dnr 2014/424 248 Svar på motion om att öka takten i arbetet att avgifta vardagen i Borlänge kommun Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Förslag till ändring av DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Förslag till ändring av DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Förslag till ändring av DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen Riktlinjer 2008-09-29, 226 Kommunstyrelsen

Läs mer

Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 175/2011. Datum: 2011-09-12 Klockan: 13:30-16:45 Plats: Hovstaskolan

Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 175/2011. Datum: 2011-09-12 Klockan: 13:30-16:45 Plats: Hovstaskolan Protokoll Snv 175/2011 Skolnämnd nordväst Datum: 2011-09-12 Klockan: 13:30-16:45 Plats: Hovstaskolan Närvarande ledamöter Jessica Ekerbring (S) Per-Åke Sörman (C) Sheneh Armaghan (S) Ali Isaak Osman (S)

Läs mer

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-12-17 ÄRENDEN BUN 119 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN 120 BUDGETUPPFÖLJNING PER DEN 30 NOVEMBER 2015... 2 BUN 121 FÖRDELNING AV ENHETSBUDGETAR... 3 BUN

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhetspolicy Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informationssäkerhetspo licy Policy 2013-11-11 KF Dokumentansvarig Diarienummer Giltig till IT-chef KS.2013.182

Läs mer

Giftfria inköp. En vägledning för att minska miljögifterna i förskolan

Giftfria inköp. En vägledning för att minska miljögifterna i förskolan Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i förskolan Innehåll En förskola fri från gifter 3 Att tänka på vid inköp 4 Råd för inköp till förskolan 7 Plast 9 Kemikalier och ämnen i vår vardag

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Kommunledning Ärendenr: 2015/267 Fastställd: KS 2009-11-10 Reviderad: KS 2016-03-09 FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kommunstyrelsen 2/16 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Generella

Läs mer

- arbetet i forsta hand inriktas på verksamheter som berör barn och ungdomar samt att

- arbetet i forsta hand inriktas på verksamheter som berör barn och ungdomar samt att Ärendet i korthet Margareta Lundberg (MP) och.{ke T Carlestam (MP) väckte 2otg-og-27 en motion om att giftexponeringen ska minskas, och då speciellt i kommunens barnmiljöer. I motionen föreslås därför

Läs mer

Bildningsnämnden 2009-04-07 1. Ann-Charlotte Olsson (c ), Lars-Olov Hedfors (kd) 27-35, Lilli Márton (mp), Lotta Back (v)

Bildningsnämnden 2009-04-07 1. Ann-Charlotte Olsson (c ), Lars-Olov Hedfors (kd) 27-35, Lilli Márton (mp), Lotta Back (v) Bildningsnämnden 2009-04-07 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, kl. 15-19 Beslutande Anneli Hedberg (s) ordf., Gunilla Magnusson (s) 1:e vice ordf., Lars Härnström (m) 2:e vice ordf., Anna Hagberg (s)

Läs mer

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Mars 2015

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Mars 2015 Månadsrapport Bildningsförvaltningen Mars 2015 1. Budgetuppföljning och prognos per nämnd Bildningsförvaltningen Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens prognos vid årets slut

Läs mer

Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola. Maj 2016. www.sollentuna.se

Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola. Maj 2016. www.sollentuna.se Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola Maj 2016 1 www.sollentuna.se Kemiska ämnen i vardagen I vår vardag omges vi av en stor mängd varor som innehåller olika kemiska ämnen. Dessa ämnen kan i en

Läs mer

1 Inslag från verksamheten; Presentation av ny psykolog och genomgång av utbildningsserie för åk 4 och 7

1 Inslag från verksamheten; Presentation av ny psykolog och genomgång av utbildningsserie för åk 4 och 7 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-10-14 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 oktober 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-10 (2011 201) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-05-26 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-05-26 1 Socialnämnden 2015-05-26 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 63 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 64 Tertialrapport jan-april 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

kl 18.30-20.45, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29

kl 18.30-20.45, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29 Nämnd Miljönämnden Sid 1-30 Offentligt sammanträde Delvis Sammanträdesdag Onsdagen den 12 juni 2013 Tid och plats kl 18.30-20.45, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29 Beslutande Ledamöter

Läs mer

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden utbildningsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Tid och plats för sammanträde Måndagen den 10 juni 2013, kl.15.00. Frejaskolans sammanträdesrum Gruppmöten Majoriteten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1

Sammanträdesprotokoll. Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1 Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Onsdagen den 15 oktober 2014, klockan 19:00-21:15 Ledamöter: Erik Palmstierna (M), ordförande

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 BUN 34 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 35 INFORMATION... 2 BUN 36 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 37 EN FJÄRDE KOMPETENSUTVECKLINGSDAG FÖR FÖRSKOLAN...

Läs mer

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Naturskyddsföreningen Sveriges största miljöorganisation Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden. 203 000 medlemmar. Ca 60 samarbetsorganisationer

Läs mer

Allt vi gör har betydelse.

Allt vi gör har betydelse. PROGRAM POLICY STRATEGI RIKTLINJER Allt vi gör har betydelse. Handlingsplan för giftfria förskolor, skolor och fritidshem i Örebro kommun Remissversion 2016-05-10 Örebro kommun DATUM Ks 819/2014 orebro.se

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16. Utbildningsnämnden 2011-05-24 1 Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.30 Närvarande och beslutande Enligt förteckning

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 3 mars 2015

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 3 mars 2015 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 3 mars 2015 Sid Justering... 3 57 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan ekonomisk återrapport...

Läs mer

Vägen mot en giftfri förskola

Vägen mot en giftfri förskola Vägen mot en giftfri förskola Varför en giftfri förskola? Enligt den Lokala utvecklingsplanen, det kommunala miljöprogrammet och Verksamhetsplan för förskolan ska giftiga ämnen identifi eras på varje förskola

Läs mer

Skolnämnd nordost. Protokoll Sno 23/2014. Datum: 2014-06-12 Klockan: 13:30 16:30 Plats: Engelbrektsskolan

Skolnämnd nordost. Protokoll Sno 23/2014. Datum: 2014-06-12 Klockan: 13:30 16:30 Plats: Engelbrektsskolan Protokoll Sno 23/2014 Skolnämnd nordost Datum: 2014-06-12 Klockan: 13:30 16:30 Plats: Engelbrektsskolan Närvarande ledamöter Elisabeth Malmqvist (C) Eghbal Kamran (M) Allan Armaghan (S) Anette Stålnacke

Läs mer

Gymnasienämnden. Protokoll Gy 52/2013. Datum: 2013-04-10 Klockan: 13:00-16:20 Plats: Risbergska skolan. Närvarande ledamöter

Gymnasienämnden. Protokoll Gy 52/2013. Datum: 2013-04-10 Klockan: 13:00-16:20 Plats: Risbergska skolan. Närvarande ledamöter Protokoll Gy 52/2013 Gymnasienämnden Datum: 2013-04-10 Klockan: 13:00-16:20 Plats: Risbergska skolan Närvarande ledamöter Jessica Ekerbring (S) Ordförande Maria Rönnbäck (C) 1:e vice ordförande Maria Haglund

Läs mer

Inventering av förskolan med direkta åtgärdsförslag

Inventering av förskolan med direkta åtgärdsförslag Inventering av förskolan med direkta åtgärdsförslag Inledning Naturskyddsföreningen påbörjade projektet Operation Giftfri Förskola under år 2013. Som en del i projektet har 129 förskoleavdelningar i 41

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (11) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt Regler om delegering av nämndärenden finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen (KL). Delegation innebär

Läs mer

Delegeringsordning. Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22. Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5

Delegeringsordning. Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22. Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5 Delegeringsordning Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22 Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5 Delgeringsordning 2016-01-18 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN 2011-11-17

SOCIALNÄMNDEN 2011-11-17 K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2011-11-17 OBSERVERA DAG/DATUM! Tid och plats Kl 18.30 Frösundarummet, socialkontoret Vallentuna Kallade tjänstemän Övriga kallade Inga-Lill Björklund, Socialchef Elin Rundqvist,

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(17) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Anneli Björck-Andersson (S) Sven-Olov

Läs mer

SBN 2014.0181 Bilaga 1. Kemikalieplan - för en giftfri förskola i. Karlskoga kommun. Antagen datum: 2015-12-15 KF 203.

SBN 2014.0181 Bilaga 1. Kemikalieplan - för en giftfri förskola i. Karlskoga kommun. Antagen datum: 2015-12-15 KF 203. SBN 2014.0181 Bilaga 1 Kemikalieplan - för en giftfri förskola i Antagen datum: 2015-12-15 KF 203 Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 s arbete med giftfria förskolor 1.2 Kemikalieplanen 1.3 Kemikalier

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (14)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2015-11-12 kl. 09.00-14.20 Ajournering för överläggningar i partigrupper 11.50 12.00 Beslutande Tina Kerro (FP) ordförande

Läs mer

Hillevi Lindström (KD) Stefan Gustavsson (C) Birgitta Sandgren (S) Berit Svensson (V) AnneMarie Grennhag

Hillevi Lindström (KD) Stefan Gustavsson (C) Birgitta Sandgren (S) Berit Svensson (V) AnneMarie Grennhag 1 (14) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16.50 Beslutande Övriga närvarande AnneMarie Grennhag (M) ordförande Thomas Bäuml (M) Magnus Crona (M) närvarande t.o.m. kl.16.00

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri förskola

Handlingsplan för en giftfri förskola Handlingsplan för en giftfri förskola Handlingsplan för en giftfri förskola Barn är både mer känsliga och mer utsatta för kemikalier än vi vuxna. Små barn utforskar världen genom att smaka och tugga på

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri förskola

Handlingsplan för en giftfri förskola Handlingsplan för en giftfri förskola Åtgärder och förebyggande arbete för att minska gifterna på Tryserums Förskola 2016-2017 Minska skadliga kemikalier i förskolan Många små barn vistas i förskolan större

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 307 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö.

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (18) Paragrafer 33-48 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-21.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Madeleine Atlas (C), ordförande Helena Dådring (M) Fredrik Hammarstrand (M) Bodil

Läs mer

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet.

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet. Innehåll BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHET... 2 1 Nämndens ansvarsområden och uppgifter... 2 2 Generella uppgifter och bemyndiganden för nämnden... 2 3 Delegering från kommunfullmäktige... 3 4 Planering,

Läs mer

Margareta Ydringer Eriksson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom Ulla Jons, nämndsekreterare. Lennart Sacrédeus, S:t Mikaelsskolan, 2013-06-14

Margareta Ydringer Eriksson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom Ulla Jons, nämndsekreterare. Lennart Sacrédeus, S:t Mikaelsskolan, 2013-06-14 2013-06-05 Sida 1-15 Gymnasienämnden Plats och tid Konferensrummet, S:t Mikaelsskolan, onsdag 5 juni 2013 kl 09.00-12.00 ande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice

Läs mer

Plats och tid Utsikten konferensrum L, kl. 08.30-14.30

Plats och tid Utsikten konferensrum L, kl. 08.30-14.30 DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden Sammanträdesprotokoll 2014-11-05 Plats och tid Utsikten konferensrum L, kl. 08.30-14.30 Beslutande Övriga närvarande Britta Carlén (c), ordförande Anna Johansson (c) Kerstin

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-04-23

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-04-23 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:10 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden Dnr KS.2014.208

Reglemente för överförmyndarnämnden Dnr KS.2014.208 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp: Minst vart 4:e

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning.

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning. Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning Veronica Blank Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET...

Läs mer

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Allmänt om delegering Delegeringsordningen är främst ett formellt instrument som reglerar beslutanderätten

Läs mer

Giftfri förskola inköpstips

Giftfri förskola inköpstips Giftfri förskola inköpstips Välj produkter som är tillverkade inom EU, Norden eller Sverige EU:s kemikalielagstiftning reglerar vilka ämnen som får finnas inom unionen. Det medför att produkter tillverkade

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE VK300S v1.0 040416, Kallelse BoU extra nämnd 141016 bou.doc Datum 2014-10-15 1 (1) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE OBS! OBS! OBS! Ändrad tid Till: sammanträde med barn- och utbildningsnämnden Tid: onsdagen den

Läs mer

Kemikalier i barns närmiljö Oskarshamn, 18 februari, 2016. Anna Nylander Utredare

Kemikalier i barns närmiljö Oskarshamn, 18 februari, 2016. Anna Nylander Utredare Kemikalier i barns närmiljö Oskarshamn, 18 februari, 2016 Anna Nylander Utredare Innehåll Kort om KemI och vad vi gör Giftfri vardag olika utmaningar Barns extra känslighet Vilka regler som gäller för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-03-04 1 Innehållsförteckning Ärende 19 Godkännande av dagordning... 3 20 Redovisning av delegationsbeslut... 4 21 Information om hemteam... 5 22 Sammanställning av inkomna synpunkter 2014... 6 23

Läs mer

2014-06-24. Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S)

2014-06-24. Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, övre våningen, Hagfors Stadshus kl 09:00 11:10 Beslutande Övriga Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S) Annica Lövgren,

Läs mer

Kommunstyrelsens kanslienhet

Kommunstyrelsens kanslienhet BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-01-19 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00 12:30 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Laila Andrén (S) till kl. 11:00, 1-8 Tobias Holmberg (S), ers

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Kemikalier i varor 2013. Regionalt tillsynsprojekt. Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2

HÖRBY KOMMUN. Kemikalier i varor 2013. Regionalt tillsynsprojekt. Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2 Kemikalier i varor 2013 Regionalt tillsynsprojekt Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2 Sid 2 Regionalt tillsynsprojekt 2013 Projektet har genomförts av miljöinspektör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Programnämnd barn och utbildning

Programnämnd barn och utbildning Protokoll Bou 1232/2014 Programnämnd barn och utbildning Datum: 2015-02-04 Klockan: 13:15-16:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Anders Östman (KD) Ersättare för Kenneth

Läs mer

Gertrud Jernberg-Zernig

Gertrud Jernberg-Zernig Familje- och utbildningsnämnden 2012-03-27 Plats och tid Familje- och utbildningsförvaltningen, klockan 13:00-15:00 Beslutande Bengt Norrlén (S) ordförande Åsa Engberg (S) vice ordförande Lars-Ove Norling

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 394 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö.

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-04 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 4 mars 2014, kl. 13.15-17.45 Beslutande Johanna Haraldsson (S), ordförande Mikael Hahn (S) Henrik Tvarnö (S) från kl. 15.20 Henrik Freij

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum 2015-10-12 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, kl 08:55 11:35 Ledamöter Margareta Johansson (C) ordförande Jerry Sellin (Op) vice ordförande Gunnel Jonsson (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sal 114 14:00-16:00 ande Anders Tell, ordförande. Fredrik Axelsson (M), vice ordf. Malin Emilson (S) Qazim Hasanaj (S) Emma Bruce (S) Anna Pettersson (S) Magnus

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2000-09-12 1 (24) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.30.

Barn- och ungdomsnämnden 2000-09-12 1 (24) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.30. 1 (24) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.30. Beslutande Göte Eriksson Bror Sterner Elisabeth Lönnberg Mayvor Lundberg Solveig Mäkinen Kenneth Rosén Ingrid Karlsson Senja Peltonen Klas Lundbergh

Läs mer

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2009-06-17 1 (25) Plats och tid Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden Rossana Rothstein - bunrr01 E-post: rossana.rothstein@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-03-11 Dnr: 2015/138-GSN-002 Grundskolenämnden Delegationsordning Grundskolenämnden 2015 Förslag

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

Inger Pripp, Förvaltningschef Joakim Bjerhem, Nämndsekreterare. Tommy Eklund (S) Paragrafer 80-89 ANSLAGIBEVIS

Inger Pripp, Förvaltningschef Joakim Bjerhem, Nämndsekreterare. Tommy Eklund (S) Paragrafer 80-89 ANSLAGIBEVIS SA~ANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum, Bergaholm, kl. 19:00-20.10 1 Beslutande Bo Selander (M) Gun Johansson (M), tjänstgörande ersättare Christina Ebenfors (M) Eva-Lena Rasmusson

Läs mer

Styrsystem för Växjö kommun

Styrsystem för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-09 Styrsystem för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Uvecklingschefen Dokumentnamn Styrsystem för Växjö kommun - antaget 2011-04-19 Fastställd/Upprättad

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx 1. Sammanfattning:... 2 2. Regler kring delegering... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Ej delegeringsbara ärenden... 3 2.3 Delegering i brådskande

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-22 1 (17) Plats och tid Ks-salen, Stadshuset kl. 13.30--16.50 Beslutande C Bardh (M), ordf, M Hahn (S), E-K Hjalmarsson (S) kl 13.30--14.30,16.25--16.50, K Olofsson (S), C-A Bengtsson (M), S-G

Läs mer

Reach och varor Varutillsyn

Reach och varor Varutillsyn Reach och varor Varutillsyn Lena Embertsén Miljöförvaltningen Stockholm Stad Frida Ramström Inspektör Kemikalieinspektionen Dagens presentation Inledning Tillsynsansvar Regler för kemikalier i varor Hur

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(17)

Sammanträdesprotokoll 1(17) Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.50 Johanna Odö (S), ordförande Jimmy Fredriksson (S)

Läs mer

Yttrande över motion Giftfri region

Yttrande över motion Giftfri region 01054 1(2) Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-09-17 RS140196 Ann-Christin Bengtsson, miljöutvecklare, Expertstödsavdelningen 035-13 49 51, 070-31 30 791 Regionfullmäktige Yttrande över motion Giftfri

Läs mer

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Revisionsrapport Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Januari 2011 Anna Henriksson Fredrik Markstedt Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Inledning...

Läs mer

Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun

Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman, 0550-88045 johan.ohman@kristinehamn.se Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun Sammanfattning 2006 antogs av kommunfullmäktige i Kristinehamns

Läs mer

96 Revidering av Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Östra Göinge kommun gällande överförmyndare

96 Revidering av Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Östra Göinge kommun gällande överförmyndare Sida 1 av 14 Ärendeförteckning 93 Uppföljning av kapitalförvaltningen oktober 2015 94 Månadsuppföljning per 2015-10-31 95 Investeringsplan 2016-19, målnivåer och indikatorer 96 Revidering av Bestämmelser

Läs mer