Mata in data i Excel och bearbeta i SPSS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mata in data i Excel och bearbeta i SPSS"

Transkript

1 Mata in data i Excel och bearbeta i SPSS I filen enkät.pdf finns svar från fyra män taget från en stor undersökning som gjordes i början av 70- talet. Ni skall mata in dessa uppgifter på att sätt som är lämpligt för vidare bearbetning i SPSS eller andra statistikprogram. Börja med att öppna ett tomt Excel-ark. För att SPSS skall kunna läsa filen måste varje observation läggas på en separat rad och varje variabel i en separat kolumn. Börja med att på översta raden skriva in följande kolumner: rokning, ncig, stress, foddat, svardat, langd, vikt, sbt, dbt. Anledningen till att vi väljer de något kryptiska beteckningarna är att det ofta är lämpligt att välja ett kort men informativt variabelnamn. Mata in de nya fallen. Koda Ja som 1 och Nej som 2. På antal cigaretter kodas 1-4 per dag som 1, 5-14 per dag som 2, osv. På stressfrågan kodas den lägsta stressnivån som 1, nästa som 2, osv. Spara filen på skrivbordet under ett lämpligt namn. Öppna SPSS. Välj File->Open->Data på menyn, klicka på drop-down-menyn och välj filtypen Excel (se nedan). Leta reda på din fil och öppna den. Spara SPSS-filen genom att trycka File->Save As. Välj variable view längst ner till vänster och mata in lämpliga etiketter för alla variabler under Label. Ändra skala för ncig och stress genom att trycka i kolumnen Measure och välj Ordinal. Ordinalskala innebär att observationerna kan ordnas, men ej nödvändigtvis har någon numerisk betydelse (t.ex. kan den högsta stressnivån, kodad som 6, sägas vara högre än de lägsta, dock betyder siffran 6 inte något annat i det här fallet) För att vi i outputen skall se Ja och Nej behöver vi value labels. Skapa dessa genom att klicka i rutan under Values på översta raden, där det står None. En knapp med tre punkter på kommer nu upp i rutan. Klicka på denna. Vi kodade Ja som 1 och Nej som 2, mata därför in 1 under value och Ja under Label. Klicka på Add. Upprepa samma procedur med 2 och Nej. Glöm inte att klicka Add innan du klickar OK för att stänga rutan. Skapa lämpliga value labels även för variablerna ncigg och stress.

2 För att göra datamaterialet mer intressant skall vi lägga till ytterligare observationer. Spara ner filen gbg.sav från kurshemsidan. Gå in i SPSS i filen där ni har matat in data. Välj Data->Merge Files->Add Cases. Tryck på Browse och leta rätt på gbg.sav som ni sparade ner från kurshemsidan. Tryck Continue och sedan OK. Om allt har gått rätt skall ni nu ha ett dataset med 257 observationer. Räkna ut BMI genom att trycka på Transform->Compute Variable. Rutan du nu får kan användas för att räkna nya variabler, den nya variabeln får namnet som skrivs in i rutan under Target Variable. Skriv in BMI här. I rutan Numeric Expression skriver du vikt/((langd/100)**2). Klicka OK. För varje observation kommer SPSS nu att dela personens värde på variabeln vikt med kvadraten på personen längd i meter (som vi får fram genom att dela variabeln langd med 100). Räkna ut deskriptiva statistiska mått genom att klicka Analyze->Descriptive Statistics->Descriptives. Välj BMI från den vänstra rutan och klicka på knappen med en pil för att lägga till den till rutan Variable(s). Alternativt går det att dra över BMI till den andra rutan. Klicka OK. Titta på resultaten i Output-fönstret. Många saker i SPSS går att göra på flera sätt, istället för descriptives hade vi kunnat använda Analyze-> Compare Means -> Means, vilket även ger möjlighet att dela in i grupper. Ta fram deskriptiva mått för rökare och icke-rökare separat genom att trycka Analyze-> Compare Means -> Means. Lägg till BMI i Dependent List och rokning i Independent. Tryck Options och lägg till Median till rutan Cell Statistics. Klicka Continue och sedan OK. Nu får vi medelvärde, standardavvikelse och median för BMI uppdelat på rökare och icke-rökare.

3 Räkna ut ålder vid svarstillfället med hjälp av att välja Transform->Compute Variable. Vi kallar den nya variabeln alder, alltså skriver vi detta i rutan under Target Variable. I Numeric Expression skriver vi DATEDIFF(svardat,foddat,"years"). Detta säger åt SPSS att räkna ut skillnaden mellan de två datumen svardat och foddat i enheten år. Vi skulle även kunna räkna ut skillnad i kvartal, månader, veckor eller dagar genom att byta years mot quarters, months, weeks eller days. Skapa en frekvenstabell över ålder genom att trycka Analyze->Descriptive Statistics->Frequencies. Lägg till alder i Variable(s)-rutan, se till att Display frequency tables är ifylld och klicka OK. Vi ser nu åldersfördelning i Ouput-fönstret. Observera att om det hade varit större spridning på ålder i materialet så hade denna tabell blivit lång och oöverskådlig. Skapa en korstabell genom att klicka Analyze->Descriptive Statistics->Crosstabs. Lägg in alder i rutan under Row(s) och rokning under Column(s). Klicka Cells och klicka i Row under Percentages. Klicka Continue och OK. En korstabell visas nu i Output-fönstret.

4 Spridningen i materialet kan illustreras grafiskt med en så kallade boxplot. Den består av en låda där nedre delen av lådan visar första kvartilen, d.v.s. den punkt som delar materialet så 25% av alla värden ligger under och 75% över. På samma sätt är övre delen av lådan tredje kvartilen, d.v.s. 25% ligger över och 75% under. Strecket i mitten av lådan visar andra kvartilen, vilken oftast kallas för medianen, som delar materialet i 50%. Avståndet mellan första och tredje kvartilen kallas kvartilavstånd eller interquartile range (IQR), och kan ses som ett mått på spridningen som inte är mindre känslig mot extrema värden än standardavvikelsenn. Strecken som går ut från lådan visar det största värdet som inte räknas som outlier (d.v.s. ett extremt värde). SPSS räknar värden som ligger mer en 1.5 kvartilavstånd från lådan som outliers. Skapa en boxplot genom att trycka Graphs->Legacy Dialogs->Boxplot. Välj Summaries of separate variables och klicka OK. Lägg till sbt (systoliskt blodtryck) i rutan Boxes represent: och klicka OK. I resultatet ser ni att det står ett nummer bredvid de ringar som representerar outliers, dessa nummer visar vilken rad observationen kommer från. Ett annat sätt att undersöka fördelningen i materialet är med ett histogram. Skapa ett genom att klicka Graphs->Legacy Dialogs->Histogram. Lägg till sbt under Variable och klicka i Display normal curve. Klicka sedan OK. I resultatet ser ni att variabeln sbt inte riktigt är normalfördelad, utan en aning en positivt skevt fördelad. Undersök om det finns någon skillnad i genomsnittligt BMI mellan rökare och icke-rökare med ett t-test. Tryck Analyze-> Compare Means -> Independent Samples T-test. Lägg BMI i Test Variabel(s) och rokning som Grouping Variable. Klicka Define Groups och skriv in 1 och 2. Tryck Continue och OK. I mitten av tabellen under Sig. (2-tailed) kan p-värdet läsas av. Om detta är under 0.05 brukar man säga att det finns en signifikant skillnad (på 5% nivån) mellan grupperna. Till höger i tabellen finns ett 95% konfidensintervall, detta visar på värden som vi kan vara ganska säkra på att den sanna skillnaden i populationen ligger mellan. När man utför ett t-test på små stickprov (mindre än 30-50) är det lämpligt att se på ett histogram så variabeln ser någorlunda normalfördelad ut, annars kan p-värdet vara missvisande. Ett alternativt är att använda ett icke-parametriskt test, t.ex. Mann-Whitney. För detta test räcker det även att variabeln mäts på ordinalskala, vilket kan vara problematiskt för t-test.

5 Testa om det finns någon skillnad i stressnivå för rökare och icke-rökare genom att trycka Analyze->Non parametric tests->legacy Dialogs-> 2 Independent Samples. Välj stress som testvariabel och rokning som Grouping Variable, klicka Define Groups och mata in 1 och 2. Klicka Continue och OK. I resultatet går p-värdet att läsa av under Asymp. Sig. (2-tailed). Ett högt p-värde innebär att det inte finns starka bevis för att det finns en skillnad mellan grupperna. Sambandet mellan två variabler kan undersökas genom att räkna ut korrelationen mellan dem, dock är det lämpligt att först studera sambandet grafiskt, med t.ex. ett spridningsdiagram (scatterplot). Klicka Graphs->Legacy Dialogs->Scatter/Dot. Välj Simple Scatter och klicka OK. Lägg in sbt (systoliskt blodtryck) på Y-axeln och dbt (diastoliskt blodtryck) på X-axeln. Klicka OK. Vi ser att det verkar vara ett ganska linjärt samband mellan systoliskt och diastoliskt blodtryck. Räkna ut korrelationen mellan variablerna genom att trycka Analyze->Correlate->Bivariate. Lägg till sbt och dbt till variabellistan och se till att både Pearson och Spearman. Klicka OK. Vi får nu en tabell för Pearsons korrelationskoefficient och en för Spearmans. Skillnaden mellan dem är att Pearsons mäter graden av linjärt samband, vilket inte fungerar lika bra för t.ex. en kurva. Spearmans mäter däremot bara om sambandet är ökande eller avtagande. Både koefficienterna kan anta värden mellan -1 och 1, där -1 betyder ett perfekt avtagande samband (dvs ju högra värde på a desto lägre värde på b) och 1 ett perfekt ökande samband (ju högra värde på a desto högre värde på b). Som ni ser är en variabel perfekt korrelerad med sig själv, t.ex. är korrelationen mellan sbt och sbt 1. Vi ser även att vi får ett p-värde för korrelationen under Sig. (2-tailed), vilket visar att korrelationen mellan sbt och dbt är statistiskt signifikant.

Grunderna i SPSS. 2014 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3

Grunderna i SPSS. 2014 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3 Grunderna i SPSS 2014 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3 1.1 ATT DEFINIERA VARIABLER OCH SKAPA EN KOD... 4 1.2 ATT KOPIERA EN KOD... 7 1.3

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 Innehåll 1 Ställa in räknaren 4 2 Mer om Inmatning av uttryck 7 3 Bråkräkning 10 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 5 Listor - göra flera beräkningar på en gång 13 6 Arbeta med formler

Läs mer

PÅ UPPDRAG AV REV. 12-0 01-30. Ulf

PÅ UPPDRAG AV REV. 12-0 01-30. Ulf ULF GRANDIN, INSTITUTIONEN FÖR MILJÖANALYS, SLUU PÅ UPPDRAG AV SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY REV. 12-0 03-01-13 01-30 Dataanalys och hypotesprövning förr statistikanvändare Ulf Grandin 2 Förord

Läs mer

Antal hörnor i Premier League-matcher En modell för att uppskatta antalet hörnor i fotbollsmatcher

Antal hörnor i Premier League-matcher En modell för att uppskatta antalet hörnor i fotbollsmatcher KANDIDATUPPSATS Hösten 2013 Statistiska institutionen Uppsala Antal hörnor i Premier League-matcher En modell för att uppskatta antalet hörnor i fotbollsmatcher Handledare: Rolf Larsson Författare: Erik

Läs mer

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB Förord Detta häfte innehåller ett a ntal mat ematikp roblem inom olika områden av den mat ematik som behandlas inom de olika ku rsern a på g ymnasieskolan. Vi har, i de flesta fall, inte delat upp i nnehållet

Läs mer

Analys av köpviljan avseende försäkring med logistisk regression och bootstrap

Analys av köpviljan avseende försäkring med logistisk regression och bootstrap Matematisk statistik Stockholms universitet Analys av köpviljan avseende försäkring med logistisk regression och bootstrap Anna Sandler Examensarbete 2007:11 Postadress: Matematisk statistik Matematiska

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

PixlrGuiden - av AlizonWeb PIXLRGUIDEN. av AlizonWeb. Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1

PixlrGuiden - av AlizonWeb PIXLRGUIDEN. av AlizonWeb. Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1 PIXLRGUIDEN av AlizonWeb Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1 Innehåll Introduktion 3 Vad är Pixlr? 3 Fördelar med Pixlr 3 Om denna guide 3 Kapitel 1: Genomgång av arbetsyta

Läs mer

Två uppsatser om förares syn på antisladdsystem

Två uppsatser om förares syn på antisladdsystem VTI notat 29-2008 Utgivningsår 2008 www.vti.se/publikationer Två uppsatser om förares syn på antisladdsystem Antisladdsystem Förarens kunskap om antisladdsystem och hur de påverkas av systemet Jonna Alnervik

Läs mer

Copéma Tips version 6

Copéma Tips version 6 Copéma Tips version 6 Innehåll Kort om tips 2 Huvudskärmbild 3 Info-delen i huvudskärmbilden 4 Folkets tips, odds mm 5 Komma igång 6 Gardera med procent 6 Begränsa rader 7 Konstruera systemet 8 Spara systemet

Läs mer

Kom igång med WinPig Slakt

Kom igång med WinPig Slakt Kom igång med WinPig Slakt Generella funktioner 1 Filter (sökfunktion) 1 Olika typer av filter 1 Genvägsikoner 2 Allmänt att tänka på 3 Förutsättningar 3 Snabbkommandon och funktioner 3 Sök-ikonen 3 Ta

Läs mer

Steg 9 Grunder i registerhantering Access 2007 Windows 7/8

Steg 9 Grunder i registerhantering Access 2007 Windows 7/8 Steg 9 Grunder i registerhantering Access 2007 Windows 7/8 Okt -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 9 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3. Registerhantering är en mycket stor del av allt

Läs mer

JMG. En introduktion till logistisk regressionsanalys. Arbetsrapport nr 62. Johannes Bjerling Jonas Ohlsson

JMG. En introduktion till logistisk regressionsanalys. Arbetsrapport nr 62. Johannes Bjerling Jonas Ohlsson Arbetsrapport nr 62 En introduktion till logistisk regressionsanalys Johannes Bjerling Jonas Ohlsson JMG Institutionen för journalistik, medier och kommunikation Arbetsrapport nr. 62 En introduktion till

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

Agressomanual. Kundfakturering

Agressomanual. Kundfakturering Agressomanual Kundfakturering Författare: Jakob Brusquini År: 2015 Innehåll 1 Inledning 4 2 Kundregister 5 2.1 Kontrollsökning 5 2.2 Uppläggning av kund 6 3 Registrering av försäljningsorder 7 3.1 Order

Läs mer

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Av Maria Kulander och Hans Lind april 2009 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Läs mer

En familjepizza eller två vanliga pizzor?

En familjepizza eller två vanliga pizzor? En familjepizza eller två vanliga pizzor? Ett arbete med syftet att utreda vilket som är mest ekonomiskt köp, en familjepizza eller två vanliga pizzor Jens Roat Kultima 100 p projektarbete Gislaveds Gymnasium

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Inledning Innehållsförteckning Inledning 1 DEL I ETT DTK 9 TVÅ NOG 53 TRE KVA 124 FYRA XYZ 138 DEL II 1 FEM LÄS 148 SEX MEK 151 SJU ORD 152 ÅTTA ELF 155 NIO Tidsplan 156 TIO Efter provet 158 Om författaren

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. En liten statistikundersökning för en lektionstimme

Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. En liten statistikundersökning för en lektionstimme Statistiska centralbyrån Statistics Sweden En liten statistikundersökning för en lektionstimme Innehållsförteckning Ett litet exempel på hur en statistisk undersökning går till Exempel på frågor och rop

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

VIKINGEN FINANCIAL SOFTWARE AB VIKINGEN TRADING VIKINGEN5.1. Peter Östevik 2013-11-01

VIKINGEN FINANCIAL SOFTWARE AB VIKINGEN TRADING VIKINGEN5.1. Peter Östevik 2013-11-01 VIKINGEN FINANCIAL SOFTWARE AB VIKINGEN TRADING VIKINGEN5.1 Peter Östevik 2013-11-01 Hur gör man för att signalerna ska bli så rätt som möjligt? Om vi leker med tanken att ju fler gånger något har inträffat,

Läs mer

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg Systemet är tänkt att användas av den ombord som är ansvarig för den rapporterade arbetstiden, alltså befälhavaren ombord. Start av programmet och inloggning...

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

csv-filen göra Format genom att siffrorna Sida 1

csv-filen göra Format genom att siffrorna Sida 1 Avancerad excel del 1 Vi ska jobba med Riksdagens data, så gå till data.riksdagen.se och o välj Data och Anföranden. Det finns en mängd olika sätt att ladda ner data, men vi vill tittaa på vilka som har

Läs mer

January 2008 Daniel Cronholm Sensus 073 600 8000 daniel@biblios.se biblios.se/data

January 2008 Daniel Cronholm Sensus 073 600 8000 daniel@biblios.se biblios.se/data Blandade övningar I det här häftet har jag samlat lite blandade övningar. Vissa delar kanske vi inte hinner gå igenom, men de kan ändå vara av intresse. Man kan med andra ord säga att det är extraövningar

Läs mer

Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson. Första hjälpen i. Excel

Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson. Första hjälpen i. Excel Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson Första hjälpen i Excel Kapitel Innehåll Sida 1 VERKTYGSFÄLT OCH KOMMANDON 4 2 ARBETSYTAN 7 2.1 Kalkylblad 2.2 Markera 2.3 Radhöjd

Läs mer