Datoro vning 1-2 Statistisk analys av kodade svar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datoro vning 1-2 Statistisk analys av kodade svar"

Transkript

1 Datoro vning 1-2 Statistisk analys av kodade svar 732G19 Utredningskunskap I Denna datorövning utförs i grupper om 2-4 personer och ska ses som en instruktion i att analysera resultaten av en enkät. Ingen laborationsrapport eller inlämning behöver göras, men se ändå till att göra och förstå alla moment då ni kommer att ha stor nytta av dessa när ni arbetar med ert eget projekt. Läs igenom hela datorövningen innan ni påbörjar arbetet! I datorövningen ska vi använda programvarorna Excel och Minitab för att statistiskt bearbeta kodade svar från ett frågeformulär, öva på att analysera svaren på de olika frågorna var för sig samt på att korsa frågorna två och två, där det senare görs för att upptäcka eventuella samband mellan svaren på två frågor. Rent generellt gäller att beräkningsarbetet oftast blir enklare i Minitab, medan diagrammen blir snyggare i Excel. Det kan alltså vara en god idé att arbeta i bägge programmen när ni analyserar resultaten från er egen enkät i projektarbetet. Inledning Starta Excel (skärmdumpar etc. kommer från Excel 2010). På kurshemsidan finns ett Excel-dokument med namnet Labdata.xls. Dokumentet innehåller kodade svar från 200 (fingerade) personer, som besvarat en enkät. På samma ställe finns även dokumentet Enkat.doc som visar den kodningsmall som har använts för enkäten. Ladda hem filerna och spara dem på er egen hemkatalog. Öppna dem och studera datamaterialet och kodningsmallen. Starta också Minitab. Markera alla rader och kolumner med siffror i på Excelarket och kopiera dessa. Gå in i Minitab och ställ markören i den grå listens vänstra hörn. Välj klistra in. Gå tillbaka in i Excel. Deskriptiva mått Vi börjar med att beräkna deskriptiva mått för några av variablerna. Betrakta Fråga 1. Svaren har, som vi ser på kodningsmallen i dokumentet Enkat.doc, kodats med siffrorna 1-5. När det gäller de fyra första svarsalternativen kan koderna anses utgöra värden på ordinalskala (detta inses genom att variabeln är kvalitativ och svaren har en inbördes rangordning), men det femte värdet är lite problematiskt och passar inte in i denna skala. Första uppgiften blir därför att byta ut värdet 5 mot en bortfallskod, låt oss välja att använda en punkt (.). 1

2 Naturligtvis är inte dessa svar bortfall, men vi kan betrakta förfarandet som att vi vill beräkna mått på de individer som faktiskt vet något om området de bor i och utelämna de som inte vet något och ur denna synvinkel blir de svar som kodats med en punkt tillfälliga bortfall. Markera kolumnen B (som innehåller fråga 1), välj Home-fliken, därefter Find & Select och alternativet Replace. I fältet Find what: skriver ni in 5 och i fältet Replace with: skriver ni in en punkt (.). Klicka sedan på Replace all. Ni får upp en informationsruta som talar om hur många ersättningar som gjorts. Klicka på OK och stäng sedan fönstret Find and Replace. Nu vill vi beräkna ett lämpligt beskrivande mått för fråga 1. Eftersom värdena är på ordinalskala, vet vi att ett mått som kan användas är medianen. Klicka i en tom cell i den första tomma kolumnen AH. I fältet ovanför kolumnerna, dvs här (detta fält kommer fortsättningsvis att kallas funktionsfältet) skriver ni nu in =MEDIAN(B2:B201) följt av Enter. I rutan beräknas då medianen för alla data utom just punkterna. Raderna 2 till 2

3 och med 201 är ju de som innehåller koder, eftersom kolumnrubrikerna står i den första raden. Om vi exempelvis hade haft data på intervall/kvotskala och istället hade velat beräkna medelvärdet, hade vi använt funktionen =AVERAGE istället för =MEDIAN. För att beräkna typvärdet (nu vet vi att det inte är ett lämpligt mått för ordinalskala, men ändå) används funktionen =MODE.SNGL. Pröva även denna. Rent generellt finns det ett smidigt sätt att hitta olika matematiska och statistiska funktioner i Excel om man inte riktigt vet vad de heter eller hur de ska användas: klicka i en tom cell och skriv endast in = (dvs. likhetstecknet) i funktionsfältet. Det dyker nu upp en meny med rullningsknapp en bit till vänster om funktionsfältet. Rulla ned denna meny så ser ni alla funktioner som finns. Leta speciellt upp funktionen QUARTILE.INC. 3

4 I fältet Array skriver ni in B2:B201. Klicka sedan i fältet Quart. Här fyller man i en etta för att få den första kvartilen, en trea för att få den tredje kvartilen och så vidare. Fyll i en etta och klicka på OK. Den första kvartilen har nu beräknats i den ruta i arbetsbladet som ni klickade i. Utforska gärna funktionerna i menyn vidare för att se vad som kan beräknas (t ex standardavvikelser, max- och min-värden och så vidare). Notera också vad Excel skriver i funktionsfältet när ni väljer en viss funktion. När ni blir vana blir det förstås lättare att skriva funktionen själv i funktionsfältet än att klicka sig in i menyn. Beräkna nu några deskriptiva mått för några andra av frågorna/delfrågorna för att känna att ni förstått principen. Börja med att tänka igenom vilken skala svarsalternativen är på, och utnyttja möjligheten att bortfallskoda ett svarsalternativ som inte passar in i skalan. Gå nu in i Minitab. För att beräkna beskrivande statistik på en variabel, välj Stat -> Basic Statistics -> Display Descriptive Statistics. Klicka i den variabel som är av intresse, och tryck sedan på knappen Statistics. Här kan vi välja vilka statistiska mått som ska tas fram. Markera de som du är intresserad av och klicka OK. Klicka OK igen och studera resultaten. Här får vi alltså på ett bräde ut medelvärde, standardavvikelse, median, kvartiler och mycket mer. Gå tillbaka in i Excel. Att skapa en tabell Börja med att koda tillbaka punkterna (.) till dess originalvärden (5). Tabeller är ett av de viktigaste verktygen inom beskrivande statistik och också något som man bör ta fram för samtliga frågor i sin enkät (och därefter åskådliggöra tabellen i form av diagram). Excel har en speciell funktion för att konstruera tabeller utifrån enskilda individdata: Pivottabeller. 4

5 Markera kolumn B och välj sedan Insert -> PivotTable -> PivotTable. Följande ruta öppnas. Se till att dialogrutan är ifylld enligt ovan, och klicka sedan på OK. Följande fönsterbild kommer nu fram. Ta nu tag i Fråga 1 i rutan Choose fields to add to report: och dra den till rutan Row Labels. Ta ännu en gång tag i Fråga 1 i rutan Choose fields to add to report: och dra den nu till rutan Values. Skärmbilden bör nu vara följande. 5

6 En detaljbild visar den färdiga Pivottabellen: Kommentar Ibland väljer Excel att bilda en tabell med summor (Sum) istället för antal (Count). Tabellen innehåller då den totala summan av observationerna inom respektive grupp. För att ändra från Sum till Count, högerklicka i cellen där det står Sum of Fråga 1 och välj alternativet Value Field Settings. Under fliken Summarize value field by, välj Count. I den meny som kan öppnas i rullmenyn till Fråga 1 kan ni välja vilka koder som ska visas i tabellen. 6

7 Det går alltså att välja bort vissa koder om man av någon anledning vill ha en begränsad tabell. Avmarkera alternativet (blank) och klicka OK. Tabellen får nu detta utseende. Kanske vill vi även få in relativa frekvenser i vår tabell (vi drar oss till minnes att antal är absoluta frekvenser). Vi tar då helt enkelt tag i Fråga 1 i rutan Choose fields to add to report: och drar den till rutan Values, där vi släpper den. Tabellen får följande utseende. 7

8 Vi noterar alltså att vi fått två kolumner för varje svarsalternativ på frågan. Klicka nu med höger musknapp i cellen Count of Fråga 1_2 och välj alternativet Value Field Settings. Klicka på fliken Show values as och välj alternativet % of column. Klicka OK. Tabellen har nu ändrats till en frekvenstabell med både absoluta och relativa frekvenser enligt följande figur. Kontrollera att ni förstår vad ni fått fram. Texten i tabellen är inte så informativ, men pröva att ändra den till en text ni själva vill ha (det enda som inte kan redigeras är det som står i de grå fälten). Gå in i Minitab. För att bilda en tabell här, välj Stat -> Tables - > Tally Individual Variables. Välj önskad variabel och välj vad du vill ska visas i tabellen (absoluta eller relativa frekvenser, eller både och). Tryck OK och studera resultatet. Gå tillbaka in i Excel. Att rita diagram baserat på Pivottabeller Att skapa diagram från data i en Pivottabell är mycket enkelt. Klicka någonstans i Pivottabellen och välj fliken Options. Klicka på PivotChart. En dialogruta som ger oss möjlighet att välja diagramtyp öppnas. Välj en lämplig diagramtyp och klicka OK. Nu kan det exempelvis se ut som följer. 8

9 Vi noterar att diagrammet blir mycket svårtytt: vi har ju blandat absoluta och relativa frekvenser och då blir de relativa frekvenserna på grund av skalan oläsliga. Vi har lärt oss att diagram alltid ska uttryckas i procent. Högerklicka i någon cell med de absoluta frekvenserna och väljer Remove Count of fråga 1. Diagrammet ser genast bättre ut, enligt Experimentera med olika diagramtyper genom att markera diagrammet, välja fliken Design och sedan Change Chart Type. Hur tycker du att man visar svarsfördelningen på frågan tydligast? För att snygga till ert slutligen valda diagram, välj fliken Layout (se till att diagrammet är markerat annars syns inte fliken) och sätt lämpliga axelrubriker. 9

10 Testa att klippa och klistra över diagrammet till ett Worddokument. Undersök möjligheterna för redigering av diagrammet när det är inklistrat i Word. Gå nu in i Minitab. För att rita ett diagram här, välj Graph-menyn och önskad diagramtyp. Minitab kan dock inte rekommenderas för diagramritning, därför att figurerna har färre justeringsmöjligheter och generellt blir av lägre kvalitet. Gå tillbaka in i Excel. Att rita diagram för frågor med flera tillåtna svarsalternativ Betrakta Fråga 2 på enkäten, och antag att vi vill rita ett diagram som beskriver svarsfördelningen för de olika alternativen. En stunds eftertanke ger att vi vid en fråga av detta slag inte kan rita diagram baserat på en Pivottabell. Gör istället som följer. Ställ markören i en tom cell under den kolumn vi vill fokusera på, i detta fall exempelvis cell C203, och skriv =AVERAGE(C2:C201) Nu har vi fått fram andelen av de svarande som markerat detta svarsalternativ. Fatta nu den lilla fyrkanten i nedre högra hörnet när markören står i cell C203 och dra den åt höger till och med kolumn J (eftersom denna kolumn innehåller det sista svarsalternativet för Fråga 2). Skriv nu i cellerna C204-J204 en kort beskrivning av respektive svarsalternativ (mediaverkstad, ungdomens hus, ungdomskafé osv). Skapa ett lämpligt (stapel)diagram över svarsfördelningen för fråga 2. Detta görs enklast genom att klicka i en tom cell i närheten och välja Insert Bar. Därefter väljer ni under Design (syns enbart om ni klickat i diagrammet) och därefter Select Data. Då kommer ni till denna meny: 10

11 Klicka på Add under Legend Entries för att öppna följande meny: Som Series name markerar ni de celler som innehåller de olika alternativen som fanns på fråga 2 (mediaverkstad, ungdomens hus, ungdomskafé osv) och i Series values väljer ni in de andelar som ni har beräknat med hjälp av Average-funktionen. Klicka därefter på OK. Slutligen väljer ni Edit under Horizontal och markerar åter igen de celler som innehåller de olika alternativen. Då bör ni få ett diagram med följande utseende: A-h är de olika alternativen på frågan. Snygga till diagrammet lite med hjälp av de olika menyerna som finns. Ett dylikt diagram och slutsatser dragna ur detta är så långt vi kan komma för en fråga med flera tillåtna svarsalternativ. Det kan vara bättre att ha liggande staplar när de olika alternativen har långa namn. Testa att använda Column istället för Bar så kan ni se hur rörigt ett diagram med stående staplar kan bli i detta fall. Här har vi inte någon direkt metod att använda i Minitab. Att göra korstabeller Pivottabellfunktionen kan också användas för att korsa frågor med varandra. Antag exempelvis att vi vill studera sambandet mellan svaren på Fråga 3 och Fråga 4a. 11

12 Vi börjar med att göra en ny Pivottabell: välj åter arbetsbladet med kodade svar (Blad1), markera denna gång samtliga kolumner (kolumn B AG inklusive rubriker) och välj sedan pivottabellfunktionen från menyn Insert (tänk på att ta bort de värden ni beräknade för fråga 2). Klicka er fram som vi gått igenom tidigare i labben och notera att ert val av dataområde har registrerats, och ni når fram till följande fönster: Dra nu Fråga 3 till fältet Row Labels och Fråga 4a till fältet Column Labels. Dra sedan någon av Fråga 3 eller Fråga 4a till fältet Values. Vi får upp följande tabell. Om tabellen ser lite konstig ut (vissa celler är 0), ändra så att ni får Count istället för Sum, enligt samma princip som diskuterades tidigare i labben. Ta bort raden innehållande (blank). För att se om det finns några samband, ritar vi ett diagram. Klicka någonstans i tabellen, välj fliken Options och sedan PivotChart. Välj en lämplig diagramtyp, varpå följande resultat kan erhållas. 12

13 I detta diagram kan vi nu t ex se hur svaren fördelar sig på Fråga 3 beroende på vad man svarat på Fråga 4a. Vi kan exempelvis konstatera att antalet personer som svarat 1 (Ja) på Fråga 4a är betydligt högre bland de som svarat 0 (Nej) på Fråga 3. Diagrammet indikerar att det finns ett samband mellan frågorna (hade det inte funnits några samband hade alla tre staplarna inom respektive svarsalternativ på Fråga 3 varit lika höga). Det kanske vore tydligare att ändra ordningen så att staplar ritas för svaren på Fråga 4a för olika svar på Fråga 3 istället. Det kan enkelt göras genom att i Pivottabellen fatta tag i Fråga 3 och dra den till kolumner istället för rader, och sedan göra det omvända för Fråga 4a. 13

14 Här ser vi istället att fördelningen av svaren på Fråga 4a är olika beroende på om man svarat Ja eller Nej på Fråga 3. Vi noterar att de blå (vänstra) staplarna har en annan fördelning än de röda (högra). Vi drar oss från föreläsningsunderlaget till minnes att diagram som ska användas för att illustrera information från ett stickprov i syfte att dra slutsatser om en population ska ha procent som skala på y-axeln. För att förtydliga det hela ytterligare vill man därför att staplarna ska summera till 100% inom respektive färg. Ändra nu från absoluta frekvenser till relativa frekvenser som summerar till 100% inom respektive kolumn enligt tidigare instruktion. Diagrammet ändrar sig också och ser nu ut enligt Jämför nu detta diagram med det tidigare, och fundera över om det är enklare att se sambandet mellan svaren på frågorna i detta diagram med procent än i det med absoluta frekvenser. Gå tillbaka till tabellen och ändra koderna 0 och 1 för Fråga 3 och koderna 1, 2 och 3 från Fråga 4a till texten som koderna står för, vilka ni hittar i kodningsmallen. Gå tillbaka till diagrambladet och kontrollera att texten blivit som ni tänkte er. Testa även att klippa och klistra över diagrammet till ett Word-dokument. Gå nu in i Minitab. Välj Stat -> Tables -> Cross Tabulation and Chi-square. Klicka i vilken variabel du vill ha i rader och kolumner och klicka OK. Studera resultaten. Gå tillbaka in i Excel. 14

15 2 -test För att kunna dra slutsatser om eventuella samband mellan två frågor, använder vi 2 -test. Återgå till kalkylbladet med korstabellen. Byt plats på Fråga 3 och Fråga 4a i tabellen så att den har sin ursprungliga riktning. Ändra sedan tillbaka till absoluta frekvenser. Tabellen ska alltså se ut som följer: Tabellen är delvis upplagd för att göra testet (den innehåller ju observerade frekvenser), men det krävs att vi beräknar de förväntade cellfrekvenserna manuellt. För att göra detta gör vi en kopia av tabellen och lägger nedanför: markera alla rader utom den första i tabellen (detta görs enklast nedifrån och uppåt), kopiera och klistra in nedanför pivottabellen: Det ni klistrade in är nu inte längre en del av pivottabellen och kan därför hanteras lite enklare. Markera nu rutan i den nedre tabellen som har värdet 57 (dvs frekvensen för de som har kodat svar 0 på Fråga 3 och kodat svar 1 på Fråga 4a. Detta värde ska nu ersättas med (radsumman kolumnsumman)/totalsumman, dvs med = (98 97)/200. I cellen ska ni nu ha fått värdet Fortsätt på samma sätt för att beräkna de förväntade frekvenserna för varje cell i korstabellen. Resultatet (skriv inte av!) ska bli enligt 15

16 Klicka nu i en tom ruta någonstans på kalkylbladet. I funktionsfältet skriver ni ett likhetstecken och väljer sedan funktionen CHISQ.TEST från menyn. Klicka i fältet Actual_range och markera de observerade cellfrekvenserna i kalkylbladet. Klicka sedan i fältet Expected_range och markera där de förväntade cellfrekvenserna som ni nyss räknade ut. Klicka sedan på OK. Det värde som nu erhålls i den valda cellen har också synts i dialogrutan ovan innan ni klickade på OK. Värdet är inte testvariabelns värde utan p-värdet för testet. Som vi minns från grundkurserna, kan nollhypotesen förkastas om p-värdet är lägre än den valda signifikansnivån (vi väljer den uteslutande till 5%). Värdet här blir ungefär Detta är lägre än 0.05, vilket ger oss slutsatsen att det finns ett signifikant samband på 5% signifikansnivå. Gå in i Minitab och gå återigen in i menyn Stat -> Tables -> Cross Tabulation and Chi-square. Klicka i vilken variabel du vill ha i rader och kolumner och klicka sedan på knappen Chi- Square. Välj här Chi-square analysis och klicka OK. Tryck OK igen och studera resultaten. Vi noterar att vi här får ut både testfunktion och p-värde. 16

17 Fortsatt övning Prova nu att på egen hand göra några enkla tabeller och korstabeller för andra frågor/delfrågor i materialet. Via diagrammen kan ni se om det föreligger samband mellan frågor och ni kan då validera dessa med 2 -test. Använd denna instruktion som ett stöd i analysen i projektet om insamling av primärdata. 17

DATORÖVNING 2: TABELLER OCH STANDARD-

DATORÖVNING 2: TABELLER OCH STANDARD- DATORÖVNING 2: TABELLER OCH STANDARD- VÄGNING. I den här datorövningen använder vi Excel för att konstruera pivottabeller, som vi sedan använder för att beräkna standardvägda medeltal. Vi skapar också

Läs mer

DATORÖVNING 1: INTRODUKTION TILL DATORSYSTEMET. BESKRIVANDE STATISTIK. SANNOLIKHETSLÄRA.

DATORÖVNING 1: INTRODUKTION TILL DATORSYSTEMET. BESKRIVANDE STATISTIK. SANNOLIKHETSLÄRA. DATORÖVNING 1: INTRODUKTION TILL DATORSYSTEMET. BESKRIVANDE STATISTIK. SANNOLIKHETSLÄRA. ALLMÄNT OM DATORERNA Datorsystemet består av persondatorer kopplade i ett nätverk till en större server. Operativsystemet

Läs mer

Richard Öhrvall, http://richardohrvall.com/ 1

Richard Öhrvall, http://richardohrvall.com/ 1 Läsa in data (1/4) Välj File>Open>Data Läsa in data (2/4) Leta reda på rätt fil, Markera den, välj Open http://richardohrvall.com/ 1 Läsa in data (3/4) Nu ska data vara inläst. Variable View Variabelvärden

Läs mer

Mata in data i Excel och bearbeta i SPSS

Mata in data i Excel och bearbeta i SPSS Mata in data i Excel och bearbeta i SPSS I filen enkät.pdf finns svar från fyra män taget från en stor undersökning som gjordes i början av 70- talet. Ni skall mata in dessa uppgifter på att sätt som är

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Liten handledning i Excel och StarOffice Calc i anslutning till Datorövning 1

Liten handledning i Excel och StarOffice Calc i anslutning till Datorövning 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET 2004-11-04 MATEMATISK STATISTIK Sannolikhetslära och statistik för lärare Liten handledning i Excel och StarOffice Calc i anslutning till Datorövning 1 Programmet StarOffice Calc

Läs mer

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel 1 Histogram är bra för att dem på ett visuellt sätt ger oss mycket information. Att göra ett histogram i Excel är dock rätt så bökigt.

Läs mer

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram KALKYL OCH DIAGRAM När du behöver göra beräkningar, diagram eller sammanställa större mängder data använder du Excel. Kalkylbladet Ett Excel-dokument kallas även för

Läs mer

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Öppna en ny arbetsbok genom att gå upp i Arkivmenyn och där välja Nytt ange Arbetsbok. Eller klicka på knappen för ny arbetsbok. Du skall nu göra en kalkyl för ett

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum KALKYLERING MED MICROSOFT OFFICE EXCEL... 4 Användning av funktioner i Microsoft Excel... 4 LETARAD FUNKTIONEN... 5 OM funktionen... 8 Mer Diagramhantering...10

Läs mer

EXCEL 2010 FÖRDJUPNING

EXCEL 2010 FÖRDJUPNING EXCEL 2010 FÖRDJUPNING Microsoft Excel 2010 Fördjupning Inledning Mål och förkunskaper... 5 Pedagogiken... 5 Hämta övningsfiler... 6 Del 1 1 Diagram och bilder Skapa diagram... 7 Snabblayout... 8 Diagrammets

Läs mer

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Mål Lära sig att skapa och använda ett räkneblad med OpenOffice Calculator Beräkna medelvärde och standardavvikelsen med räknebladet Producera en

Läs mer

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 1 OpenOffice Calc Till förmån för de som följer kursen Fysikexperiment för lärare skall vi här gå igenom några få exempel på hur OO Calc (motsvarar MS Excel) kan användas

Läs mer

52 Att göra bra diagram i Excel

52 Att göra bra diagram i Excel Att göra bra diagram i Excel Excel är det verktyg som de flesta använder för att göra diagram. Kapitlet kommer att ge vägledning till hur man gör bra diagram med hjälp av denna programvara. Verktyg för

Läs mer

a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan.

a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan. 102 Datorkunskap Kalkyl och diagram, övningar Kalkylbladet 1 Skriva in text och värden 170 172 a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan. c) Ändra Torget

Läs mer

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Excel Inledning Microsoft Excel är ett kalkylprogram som ingår i Microsoft Office. Kalkyl betyder här beräkning så vi kan säga att Excel är ett program som används för

Läs mer

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E.

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. Word Grunderna 1 Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. A Starta programmet Word. Titta på skärmen efter en bild som det finns ett W på. Tryck med musknappen snabbt två gånger

Läs mer

En introduktion till och första övning i @Risk5 for Excel

En introduktion till och första övning i @Risk5 for Excel LUNDS UNIVERSITET 1(6) STATISTISKA INSTITUTIONEN Per-Erik Isberg / Lars Wahlgren VT2012 En introduktion till och första övning i @Risk5 for Excel Vi har redan under kursen stiftat bekantskap med Minitab

Läs mer

LABORATIONER. Det finns en introduktionsfilm till Minitab på http://www.screencast.com/t/izls2cuwl.

LABORATIONER. Det finns en introduktionsfilm till Minitab på http://www.screencast.com/t/izls2cuwl. UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för Matematik och Matematisk Statistik Statistiska Metoder 5MS010, 7.5 hp Kadri Meister Rafael Björk LABORATIONER Detta dokument innehåller beskrivningar av de tre laborationerna

Läs mer

Diagramritning med Excel och figurritning med Word

Diagramritning med Excel och figurritning med Word 1(11) Inför fysiklaborationerna Diagramritning med Excel och figurritning med Word Del 1. Uppgift: Excel Målet med denna del är att du skall lära dig grunderna i Excel. Du bör kunna så mycket att du kan

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL 1. INTRODUKTION TILL EXCEL 2008... 5 A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9 F. Elementgalleriet...10 G. Verktygslådan...11

Läs mer

Instruktioner, steg för steg, kapitel 1

Instruktioner, steg för steg, kapitel 1 Instruktioner, steg för steg, kapitel 1 Instruktioner till Övning1.1 Logga in till statistiken i din verksamhetsuppföljning (eller till Ungdomsrådgivningens statistik): Gå med webbläsaren till www.netigate.se

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Introduktion till Word och Excel. 14 september 2008

Introduktion till Word och Excel. 14 september 2008 Introduktion till Word och Excel 14 september 2008 1 Innehåll 1 Inledning 3 2 Word 3 2.1 Uppgift................................ 3 2.2 Instruktioner............................. 3 2.2.1 Hämta hem ler.......................

Läs mer

Allt du behöver för crowdsourcing

Allt du behöver för crowdsourcing GUIDE Allt du behöver för crowdsourcing DEL 2: Så här följer och visar du resultatet i en dashboard Allt du behöver för crowdsourcing den kompletta guiden steg för steg, del 2 För att utföra uppgifterna

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

EXCEL. Pivottabeller

EXCEL. Pivottabeller EXCEL 2013 Pivottabeller EXCEL 2013 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 TABELLER Skapa tabell...7 Verktyget Snabbanalys...7 Fliken Infoga...8 Ta bort tabellområde...9

Läs mer

Steg 8 OpenOffice Presentation

Steg 8 OpenOffice Presentation Steg 8 OpenOffice Presentation Mac OS X Sept -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 8 Mac Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2. Datorns funktion OpenOffice Presentation är ett program som du kan använda

Läs mer

Laborationer i statistik för A:1, Lab 1

Laborationer i statistik för A:1, Lab 1 Mittuniversitetet 2006-08-31 1 Laborationer i statistik för A:1, Lab 1 Laborationsanvisningar Genomförande Gå igenom laborationen i basgruppen och diskutera vilka lärandemål ni eventuellt behöver tillföra

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

Universitetskanslersämbetets Högskoleutforskare. En introduktion till analysvyn exemplet måluppfyllelse

Universitetskanslersämbetets Högskoleutforskare. En introduktion till analysvyn exemplet måluppfyllelse Universitetskanslersämbetets Högskoleutforskare En introduktion till analysvyn exemplet måluppfyllelse, Universitetskanslersämbetets Högskoleutforskare en introduktion till analysvyn Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Flowbreeze ett verktyg vid händelse- och riskanalyser. Guide till hur du skapar händelsediagram med Flowbreeze

Flowbreeze ett verktyg vid händelse- och riskanalyser. Guide till hur du skapar händelsediagram med Flowbreeze Flowbreeze ett verktyg vid händelse- och riskanalyser Guide till hur du skapar händelsediagram med Flowbreeze Flowbreeze ett verktyg vid händelse- och riskanalyser Med programmet Flowbreeze vänder vi oss

Läs mer

Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail.

Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail. Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail. E-programmets datorsalar är utrustade med datorer som

Läs mer

Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR

Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR Del 4 BILDER OCH TABELLER 0. Arbeta med bilder... 9. Redigera bilder... 96. Klickbara bilder/imagemaps... 0. Tabeller... 04 4. Skapa

Läs mer

Introduktion till Word och Excel

Introduktion till Word och Excel Introduktion till Word och Excel HT 2006 Detta dokument baseras på Introduktion till datoranvändning för ingenjörsprogrammen skrivet av Stefan Pålsson 2005. Omarbetningen av detta dokument är gjord av

Läs mer

Microsoft Excel Grundkurs

Microsoft Excel Grundkurs Microsoft Excel Grundkurs Excelfönstret Excels menyrad. Excels Verrktygsfält: Den övre raden heter Standard och innehåller knappar för att öppna, stänga, skriva ut mm. Den undre heter Formatera och används

Läs mer

Diagram för olika situationer

Diagram för olika situationer 7 Diagram för olika situationer Med hjälp av diagram kan du ta fram trender och prognoser för givna data. Dina diagram ger dig en visuell möjlighet att visa upp dina siffror. En av de största fördelarna

Läs mer

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING...

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... 2 LABORATIONSHÄFTETS MÅL...2 DIAGRAM... 2 Ändra färger, mönster, linjer och kantlinjer i diagram... 3 Formatera diagramelement... 3 Formatera delar och perspektiv i

Läs mer

Introduktion till PAST

Introduktion till PAST Introduktion till PAST Robert Szulkin robert.szulkin@sll.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... - 2 - PAST - Introduktion... - 3 - Introduktion... - 3 - Hjälpmanual... - 3 - Installation... -

Läs mer

Pivottabeller. Del 2. Dan-Rune Hanssen

Pivottabeller. Del 2. Dan-Rune Hanssen Pivottabeller Del 2 Dan-Rune Hanssen Innehållsförteckning Beräknade fält... 3 Använd kalkylbladsfunktioner i beräknade fält... 6 Ändra formel i beräknat fält... 7 Autoformat i pivottabell... 8 Pivotdiagram...

Läs mer

Vilken version av Dreamweaver använder du?

Vilken version av Dreamweaver använder du? Sida 1 av 7 Lektion 1: sida 1 av 4 Till kursens framsida Sida 2 av 4» Lektion 1 Då ska vi sätta igång med den här kursens första lektion! Här kommer du att få lära dig hur man skapar och förbereder webbplatser

Läs mer

Laboration 1. i 5B1512, Grundkurs i matematisk statistik för ekonomer

Laboration 1. i 5B1512, Grundkurs i matematisk statistik för ekonomer Laboration 1 i 5B1512, Grundkurs i matematisk statistik för ekonomer Namn:........................................................ Elevnummer:.............. Laborationen syftar till ett ge information

Läs mer

Statistik i Excel en introduktion

Statistik i Excel en introduktion Statistik i Excel en introduktion Thommy Perlinger När man använder statistik i Excel behöver man paketet Data Analysis som ligger under menyn Verktyg (Alt-y,d). Finns det inte där kan man installera det

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0

Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0 Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0 Förberedelse Förbered dig genom att läsa föreläsningsanteckningar och de kapitel som gåtts igenom på föreläsningarna. Läs även igenom laborationen i förväg.

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Excel 2007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Excel 8 2. Hantera en arbetsbok 15 3. Formler och format 38 1 INTRODUKTION TILL EXCEL INTRODUKTION TILL EXCEL Starta programmet 8 Avsluta

Läs mer

FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning

FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning Innehåll FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning... 1 Välkommen!... 2 Kort om olika de olika vyerna... 2 Laborera med färdiga historier... 3 Animering av tidsserier...

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

För att skapa ett diagram måste man ha ett underlag. En kalkyl med uträkningar.

För att skapa ett diagram måste man ha ett underlag. En kalkyl med uträkningar. Instruktion 6. Diagram Övning 25. Stapeldiagram. För att skapa ett diagram måste man ha ett underlag. En kalkyl med uträkningar. Det första man bör göra är att markera upp de uppgifter som skall finnas

Läs mer

INSTALLATION...3 ATT KOMMA IGÅNG...3 PROGRAMMETS DESIGN...4 LÄGGA TILL TABELL...4 EDITERA TABELL...4 EDITERA RELATION...5 SPARA OCH AVSLUTA...

INSTALLATION...3 ATT KOMMA IGÅNG...3 PROGRAMMETS DESIGN...4 LÄGGA TILL TABELL...4 EDITERA TABELL...4 EDITERA RELATION...5 SPARA OCH AVSLUTA... INSTALLATION...3 ATT KOMMA IGÅNG...3 PROGRAMMETS DESIGN...4 LÄGGA TILL TABELL...4 EDITERA TABELL...4 EDITERA RELATION...5 SPARA OCH AVSLUTA...6 2 (6) 2D1954 Programutvecklingsprojekt vt 2003 Installation

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

En introducerande guide till Datastream

En introducerande guide till Datastream En introducerande guide till Datastream Christoffer Adrian Våren 2010 Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Innehållsförteckning Thomson Reuters Datastream... 1 Introduktion... 1 Sökfunktion

Läs mer

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media Manual Astrakan Verktyg för skolanalys Motion Chart på enkelt sätt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehåll Manual för Verktyg för skolanalys... 3 Skapa ett konto och logga in... 3 Arbeta med analysdata och

Läs mer

Att göra kartor med enkelt verktyg

Att göra kartor med enkelt verktyg Att göra kartor med enkelt verktyg I detta kapitel visas hur enkelt det är att göra kartor med SCBs diagramverktyg (version 3.0). Med detta verktyg går det lätt och snabbt att illustrera data från raps

Läs mer

Statistiska centralbyrån. Statistikatlasen

Statistiska centralbyrån. Statistikatlasen Statistiska centralbyrån Statistikatlasen Introduktion till Statistikatlasen När Statistikatlasen startas Statistikatlasen startas med en vy som i kartan visar befolkningstillväxten i Sveriges kommuner

Läs mer

Katedralskolan 2004-11-05 Lena Claesson MICROSOFT EXCEL

Katedralskolan 2004-11-05 Lena Claesson MICROSOFT EXCEL Katedralskolan 2004-11-05 MICROSOFT EXCEL Lös varje uppgift på ett separat blad inom samma excelarbetsbok. Bladen döper du till uppg1, uppg2 osv och hela arbetsboken döper du till ditt eget namn. Spara

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

Låt "Personlig mappfil för Office Outlook (.pst)" vara markerad. Klicka på OK

Låt Personlig mappfil för Office Outlook (.pst) vara markerad. Klicka på OK Flytta Outlookobjekt med hjälp av Personlig mapp Avsnitt: Skapa en Personlig mapp i Outlook 2007 Skapa en Personlig mapp i Outlook 2010 Flytta Outlookobjekt till den personliga mappen Spara undan den Personliga

Läs mer

Labb LABB 1. Databassagan och en rundtur i databasers märkliga värld. Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14

Labb LABB 1. Databassagan och en rundtur i databasers märkliga värld. Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14 Labb LABB 1 Databassagan och en rundtur i databasers märkliga värld Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14 I Microsoft SQL-Server Management Studio kan man arbeta på olika sätt. Antingen via användargränssnittet

Läs mer

1. Basics. Introduktion 3 Vanliga uttryck 3 Logga in 3 Användarinställningar 4 Fältbeskrivning 5. 2. Sidhantering

1. Basics. Introduktion 3 Vanliga uttryck 3 Logga in 3 Användarinställningar 4 Fältbeskrivning 5. 2. Sidhantering Manual Grunderna Av 1. Basics Introduktion 3 Vanliga uttryck 3 Logga in 3 Användarinställningar 4 Fältbeskrivning 5 2. Sidhantering Skapa en ny sida 6 Ta bort sida 9 Flytta sida 10 3. Filhantering Skapa

Läs mer

Kort manual till SPSS 10.0 för Mac/PC

Kort manual till SPSS 10.0 för Mac/PC Institutionen för beteendevetenskap Linköpings universitet Kort manual till SPSS 10.0 för Mac/PC 1. Att skapa en ny variabel Inmatning av data sker i det spread sheet som kallas Data View (flik längst

Läs mer

Datorövning 5 Exponentiella modeller och elasticitetssamband

Datorövning 5 Exponentiella modeller och elasticitetssamband Datorövning 5 Exponentiella modeller och elasticitetssamband Datorövningen utförs i grupper om två personer. I denna datorövning skall ni använda Minitab för att 1. anpassa och tolka analysen av en exponentiell

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

SKAPA TABELLER 2013-10-21

SKAPA TABELLER 2013-10-21 SKAPA TABELLER Man kan skapa tabeller snabbt och lätt i Microsoft Word. Du kan antingen använda knappen infoga tabell och rita upp det antal kolumner och rader som du vill använda. Du kan också rita tabell

Läs mer

Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor

Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor Börja med att logga in på hemsidan Adress: http://www.edu.falkenberg.se/gymnasieskolan Klicka på nyckeln. Skriv i användarnamn och lösenord,

Läs mer

Kapitel 1: Inledning till SPSS för Windows

Kapitel 1: Inledning till SPSS för Windows Åke Aronsson och Studentlittertur Inledning till SPSS 1 Kapitel 1: Inledning till SPSS för Windows För att kunna använda SPSS är kännedom om de två huvudfönstren Data Editor och Output Navigator en förutsättning.

Läs mer

EXCEL 97. Sammanfattning av programmets grundläggande funktioner med steg-för-steg-beskrivningar och begreppsordlista.

EXCEL 97. Sammanfattning av programmets grundläggande funktioner med steg-för-steg-beskrivningar och begreppsordlista. M I C R O S O F T EXCEL 97 Sammanfattning av programmets grundläggande funktioner med steg-för-steg-beskrivningar och begreppsordlista. PerÅ 5/12/96, 11/2/99, 19/11/03 Utskriven 17/11/03, 19:04 Att kunna

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

Lista och Pivottabell

Lista och Pivottabell 22 Lista och Pivottabell 6 Om Pivottabell Pivottabell är ett verktyg som ger dig möjlighet att enkelt summera och analysera stora informationsmängder i ett kalkylblad. I Pivottabellen kan du bland annat

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder INSPIRA Microsoft PowerPoint Grunder Del. ClipArt och bilder 78 6. Diagram 87 7. Organisationsschema 98 8. Tabeller 0 9. Bildspel 0. Praktiska övningar 6 CLIPART OCH BILDER CLIPART OCH BILDER Infoga ClipArt

Läs mer

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer,

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, affischer, nyhetsbrev eller flersidiga publikationer som en

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

ÖREBRO UNIVERSITET Handelshögskolan - Informatik Anders Avdic 2010-01-26. Svenssons metod manual

ÖREBRO UNIVERSITET Handelshögskolan - Informatik Anders Avdic 2010-01-26. Svenssons metod manual ÖREBRO UNIVERSITET Handelshögskolan - Informatik Anders Avdic 2010-01-26 Svenssons metod manual Innehåll: 1 RAPPORTERA PROBLEM MED SYSTEMET 1 2 INNAN SYSTEMET SVENSSONS METOD STARTAS 1 3 VÄLJA SYSTEM 1

Läs mer

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word.

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word. Lathund Word Här får du en liten Lathund i Word. Första sidan innehåller en text med textrutor. Textrutorna talar om vad det är för formatering. Du kan läsa i Lathunden hur du gör de olika formateringarna.

Läs mer

Uppgift 3 B. Pedagogiskt inslag

Uppgift 3 B. Pedagogiskt inslag Uppgift B. Pedagogiskt inslag Inledning Syftet med min mini-kurs var att lära ut hur man i Word 00 kan arbeta med bilder som man själv fotograferat och sen sparat i datorn. Moment som ingick var: Infoga

Läs mer

Blogga med Wordpress

Blogga med Wordpress Blogga med Wordpress Introduktion En blogg kan användas på en lång rad olika sätt, även om det vanligaste kanske är att se den som en mer eller mindre publik yta på nätet att dela med sig av tankar och

Läs mer

Grunderna i SPSS. 2014 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3

Grunderna i SPSS. 2014 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3 Grunderna i SPSS 2014 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3 1.1 ATT DEFINIERA VARIABLER OCH SKAPA EN KOD... 4 1.2 ATT KOPIERA EN KOD... 7 1.3

Läs mer

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 POWERPOINT... 2 KOMMA IGÅNG MED POWERPOINT... 3 SKAPA EN PRESENTATION... 4 INFOGA... 5 Kopiera kalkylbladsceller från Microsoft Excel till en presentation...5 Dela information mellan

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum IT 2 GRUNDKURS 2 I DATABEHANDLING VID ÅLANDS LYCEUM I den här boken kommer du att lära dig de program som behövs för att klara Datakörkortets Modul 4 (Microsoft

Läs mer

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner.

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. RengöringsSystemet V4 På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. Översikt över innehåll i bifogad dokumentation: Visa / Visa ej flikar/knappar i

Läs mer

Grunderna i SPSS. 2013 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3

Grunderna i SPSS. 2013 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3 Grunderna i SPSS 2013 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3 1.1 ATT DEFINIERA VARIABLER OCH SKAPA EN KOD... 4 1.2 ATT KOPIERA EN KOD... 6 1.3

Läs mer

Mamut Enterprise Status/Analys

Mamut Enterprise Status/Analys Mamut Enterprise Status/Analys Detta är en introduktion till hur du använder tilläggsprodukten Mamut Enterprise Status/Analys. Först får du en genomgång av vad Mamut Enterprise Status/Analys kan ge ditt

Läs mer

Exportera datafiler från Ladok Nouveau för att bearbeta dem i Excel och använda som kopplingsinstruktioner i Word.

Exportera datafiler från Ladok Nouveau för att bearbeta dem i Excel och använda som kopplingsinstruktioner i Word. Exportera datafiler från Ladok Nouveau för att bearbeta dem i Excel och använda som kopplingsinstruktioner i Word. Introduktion... 2 Tillvägagångssätt... 2 1. Spara en utdatafil från Ladok... 2 2. Öppna

Läs mer

Frontpage 2002/XP (2)

Frontpage 2002/XP (2) Frontpage 2002/XP Frontpage 2002 eller Frontpage XP som det också kallas är ett hemsideprogram där du inte behöver kunna koda som annars är fallet om man gör en hemsida. Att snabbt, enkelt och snyggt kunna

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

Till flera av ovanstående finns det dessutom varianter, vilka kommer att presenteras i de olika avsnitten.

Till flera av ovanstående finns det dessutom varianter, vilka kommer att presenteras i de olika avsnitten. LINGUS32 Handledning Anne Börjesson Introduktion Lingus32 är ett program som främst är avsett att användas för att göra multimedia-baserade språkövningar. Programmet är skrivet för PC. Det finns möjlighet

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL XP RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Kom igång med FrontPage 2003

Kom igång med FrontPage 2003 Kom igång med FrontPage 2003 Skolorna i Kristianstads kommun har inte gemensam licens som med vissa övriga Microsoft-program utan licens måste köpas för varje dator som det ska installeras på. Din tekniker

Läs mer

Matematikcentrum 1(12) Matematisk Statistik Lunds Universitet Per-Erik Isberg. SPSS for Windows 12 - a guided tour

Matematikcentrum 1(12) Matematisk Statistik Lunds Universitet Per-Erik Isberg. SPSS for Windows 12 - a guided tour Matematikcentrum 1(12) Matematisk Statistik Lunds Universitet Per-Erik Isberg SPSS for Windows 12 - a guided tour HT 2006 2 Introduktion till SPSS Denna övning kommer steg för steg att lära oss de grundläggande

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Följande 7 övningar skall genomföras: Section 4.3 4.6 DCF Calculations. Section 4.8 Mortgage Loan Amortization. Section 6.3 Net Present Value

Följande 7 övningar skall genomföras: Section 4.3 4.6 DCF Calculations. Section 4.8 Mortgage Loan Amortization. Section 6.3 Net Present Value Excelövningar (Frivilliga). Övningarna är frivilliga och ger ingen extrapoäng till tentan men kan vara givande särskilllt för de som tänkt gå vidare och läsa mer finansiell ekonomi. Excelövningarna innebär

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer