Introduktion till PAST

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Introduktion till PAST"

Transkript

1 Introduktion till PAST Robert Szulkin

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning PAST - Introduktion Introduktion Hjälpmanual Installation Datahantering Mata in data Utökning av antalet rader eller kolumner Markera celler/områden Flytta rader/kolumner Kopiera, klippa ut och klistra in Radering av rader/kolumner Importering av data Sortera data Deskriptiv statistik Beskrivande mått Korrelation Allmänt om grafer Box-plot Spridningsdiagram Konfidensintervall och t-test av teoretiskt medelvärde Statistisk Inferens Allmänt om statistiska test Parade data Icke-parade data Chi2 - test Fishers exakta test

3 PAST - Introduktion Introduktion PAST PAlaentological STatistics, ver 1.65 är ett program, skapat av Öyvind Hammer, D.A.T Harper och P.D Ryan, som i första hand är tänkt att används till statistiska tillämpningar inom paleontologin. Eftersom programvaran är mycket lättanvänd, och innehåller de flesta funktioner som behövs för deskriptiv statistik och för att utföra enkla tvågruppsanalyser är PAST även lämpligt för grundläggande epidemiologiska/kliniska studier. Det finns även möjligheter att utföra mer avancerade statistiska analyser i programmet, t ex ANOVA, MANOVA, Principal komponent analys, olika regressionsmodeller, mm. Dessa behandlas dock inte i detta kompendium. Fördelarna med PAST är att det är ett gratisprogram och dessutom mycket lätt att lära. Nackdelarna med programmet berör främst chi-2 och Fishers exakta test, där man först måste aggregera data innan analyserna kan genomföras. Vidare kan chi-2 endast genomföras med 2 x k-tabeller och Fishers exakta endast med 2 x 2-tabeller. Även övrig datahantering avviker i vissa avseenden från andra programvaror såsom SAS, SPSS och STATA. Vi tror dock att PAST är tillräckligt bra för att kunna klara de flesta analyser som kan bli aktuella i ST-projekten. Hjälpmanual En manual i pdf-format för hur programmet används kan laddas ner från programmets hemsida: Installation Programmet kan laddas ner gratis från Klicka först på Download PAST och därefter Past.exe (executable), ver Spara programmet, t ex på skrivbordet eller i en ny mapp. Installationen sker därefter automatiskt. Dubbelklicka på ikonen (se nedan) som skapats för att starta programmet. Det har rapporterats en del (ej vanliga) problem vid installationen, se i så fall hjälpmanualen för mer information hur man skall gå tillväga

4 När programmet öppnas Programmet ser ut som ett Excel-datablad när det öppnas: Datahantering Mata in data Om data skall matas in direkt i programmet kan detta endast göras om Edit mode-boxen är ikryssad enligt nedan. Vill vi dessutom namnge våra kolumner (id och age i nedanstående exempel) eller rader måste även Edit labels vara ifylld. Viktigt! Saknade värden (missing values) måste skrivas in som frågetecken (?). Alla funktioner klarar dock inte av att hantera saknade värden, mer om detta senare. Utökning av antalet rader eller kolumner När programmet startas innehåller arbetsbladet raderna 1 till 99 samt kolumnerna A till Z. Antalet rader eller kolumner kan utökas genom att välja insert more rows eller insert more columns i Edit-menyn

5 Markera celler/områden När Edit mode boxen inte är ifylld kan en eller flera celler i arbetsbladet markeras med muspekaren. För att markera en hel rad/kolumn klickar man på rad/kolumn-namnet. Dessutom kan flera rader/kolumner markeras samtidigt genom att hålla shift-knappen nedtryckt. Observera att endast intilliggande rader/kolumner kan markeras. Flytta rader/kolumner Rader/kolumner kan flyttas genom att klicka på rad/kolumnnamnet och dra det till dess nya position. Kopiera, klippa ut och klistra in Markerade celler kan på samma sätt som i Excel kopieras, klippas ut och klistras in. Antingen genom att använda Edit menyn eller med hjälp av kortkommandona Ctrl+C, Ctrl+X och Ctrl+V. Radering av rader/kolumner En rad/kolumn raderas enklast genom att först markera den och sedan klippa ut den (Ctrl+X). Det går alltså tyvärr inte att använda Delete-knappen i PAST på samma sätt som i Excel när en rad/kolumn skall tas bort. Importering av data De flesta databaser kan överföras till tabbavgränsade text-format (*.txt) eller Excel-format (*.xls). Därför behandlas endast importering av data från dessa filtyper i detta kompendium, se hjälpmanual för hantering av övriga filformat. Kom ihåg att saknade värden måste skrivas in som frågetecken (?). Detta är oftast enklare att utföra i andra program än PAST, t ex i Excel. Tabbavgränsade textdokument (*.txt) kan enkelt öppnas i PAST med menyerna File Open. Välj därefter den textfil som vill öppnas. Data från Excel-dokument kan importeras till PAST på två sätt: 1. Spara Excel-bladet som ett tabbavgränsat textdokument och öppna sedan i PAST enligt föregående punkt. 2. Kopiera data från Excel-bladet och klistra in i PASTs datablad. Kom ihåg att Edit mode-boxen måste vara ikryssad. Observera även att om du vill klistra in en hel kolumn inklusive kolumnamn så måste Edit labels-boxen vara ikryssad. Sortera data Sortering av data görs genom att markera de celler i databladet som skall sorteras, och därefter väljs sort ascending/descending i Transform-menyn

6 Deskriptiv statistik Beskrivande mått Centralmått (medelvärde och median), spridningsmått (varians, standardavvikelse och standardfel) och andra beskrivande mått (antal, min och max) kan enkelt beräknas i PAST genom följande steg: 1. Markera de värden som är intressanta (kolumnen age i nedanstående exempel). 2. Välj i menyn: Statistics Univariate. I resultatrutan, som automatiskt kommer upp då steg 2 utförts, ser vi att bland dessa (N=241) observationer är medelåldern ca 62 år, standardfelet ca 0.56, osv. Univariate - funktionen hanterar saknade värden (?). Korrelation Korrelationen mellan två variabler, t ex a_kol (kolesterolvärde vid tidpunkt A) och b_kol (kolesterolvärde vid tidpunkt B) kan bestämmas genom följande steg: 1. Markera kolumnerna som tillhör variablerna vars korrelation skall bestämmas (a_kol och b_kol). 2. Välj i menyerna: Statistics Correlation. Resultatet får vi enligt nedan: - 6 -

7 Här ser vi att korrelationen mellan variablerna är ca Dessutom inkluderas automatiskt ett statistiskt test av nollhypotesen att variablerna är okorrelerade, dvs. korrelationen=0. P-värdet för detta test blev 4,16E-14, d v s mycket lågt. Observera att vi även enkelt kan beräkna andra korrelationskoefficienter (Spearmans och Kendalls) genom att klicka i någon av de inringade rutorna. Allmänt om grafer Grafer skapas genom att markera de cellvärden (oftast en eller två kolumner) som är av intresse. Därefter väljs graftyp i Plot-menyn. I exemplet nedan skapas ett histogram av variabeln a_kol. Ändringar i en graf som skapats i PAST, t ex öka/minska antalet staplar eller bara visa vissa värden på x-axeln kan göras genom att ändra värdena i det inringade området i figuren ovan. Dessutom kan vi få en normalanpassad kurva till observationerna genom att markera Fit normal-boxen i diagramfiguren. I exemplet ovan ser vi att variabeln a_kol är approximativt normalfördelad (detta kan även testas med ett Shapiro-Wilk test och Jarque-Bera test som är inkluderat i programmet). Genom att klicka på den skapade grafen får man upp en ruta som heter Graph preferences, som ser ut enligt nedan. Där kan grafens utseende bestämmas: etiketter på axlar kan sättas ut, text ändras, färg bestämmas, osv

8 Den skapade figuren kan kopieras genom att klicka på klistras in i t ex Word.. Därefter kan grafen enkelt Box-plot Tyvärr finns det inget sätt att beräkna percentiler i PAST, detta måste göras i något annat program (görs enkelt i t ex Excel). Däremot kan vi i PAST med hjälp av en box-plot skaffa oss en uppfattning om kvartilerna genom följande steg: 1. Markera de värden som är intressanta (t ex kolumnen a_kol). 2. Välj i menyn: Plot Box plot. I exemplet ser vi att den undre kvartilen (25%-percentilen) är ca 4.2 och den övre kvartilen (75%-percentilen) är ca 5.9. Spridningsdiagram För att plotta två variabler mot varandra (a_kol och b_kol i nedanstående exempel) utförs följande steg: 1. Markera de kolumner som skall plottas (a_kol och b_kol). 2. Välj XY graph i plot-menyn

9 Konfidensintervall och t-test av teoretiskt medelvärde I exemplet nedan beräknas ett 95% konfidensintervall för medelåldern i studiepopulationen. Dessutom utförs ett t-test mot det teoretiska medelvärdet 63 år. Detta görs på följande sätt: 1. Markera kolumnen som innehåller den aktuella variabeln (age i detta exempel). 2. Välj T test (one sample) i Statistics menyn. 3. Skriv in det teoretiska medelvärdet i resultatrutan som kommer upp. 4. Tryck compute i resultatrutan. Vi ser att det 95%-iga konfidensintervallet för studiepopulationen är och att p= för t-testet mot det teoretiska medelvärdet 63 år

10 Statistisk Inferens Allmänt om statistiska test I denna del kommer utförandet av statistiska test för tvågruppsanalyser i PAST att behandlas. Här beskrivs de vanligaste tvågruppstesterna för parade respektive icke-parade data, samt för olika skalor (nominal, ordinal och intervall/kvot). I tabellen nedan sammanfattas dessa. McNemars test kan dock inte utföras i PAST, och det finns även vissa begränsningar för Fishers test (endast 2 x 2-tabeller) och Chi2-test (endast 2 x k-tabeller). Mer om detta följer nedan. Intervallskala, kvotskala (Normalfördelade data) Ordinalskala (Icke normalfördelade, icke kategoriska) Nominalskala (Kategoriska) Parade (Beroende) Parat t-test Wilcoxon signed rank test (McNemar) Icke-parade (Oberoende) t-test Wilcoxon rank sum test (Mann-Whitney) Chi2, Fisher Parade data I datasetet nedan studeras förändringen av 206 patienters kolesterolvärden mellan tidpunkt A och tidpunkt B (före respektive efter en behandling). I detta fall har de två mätningarna (registrerade i variablerna a_kol och b_kol) utförts på samma person, vilket innebär att vi har parade observationer. För att testa om det finns någon signifikant skillnad mellan parade variabler görs följande: 1. Se till att det inte finns några observationer med saknade värden. Funktionen för beräkningar av parade data hanterar ej saknade värden (?). 2. Markera de två kolumner som skall jämföras (a_kol och b_kol i exemplet nedan). 3. Välj Paired tests (t, sign, Wilcoxon) i Statistics-menyn

11 I detta exempel är vi främst intresserade av resultatet av det parade tvåsidiga t-testet eftersom variablerna som jämförs (a_kol och b_kol) är approximativt normalfördelade. Vi kan se i resultatrutan ovan att p-värdet är ca 0,0009 för detta test. Dessutom inkluderas automatiskt även resultatet av Wilcoxon signed-rank test (p=0,01977), teckentest (p=0,5307) och från en Monte Carlo simulering (p=0,01997). Detta innebär att om vi i stället skulle vilja utföra ett Wilcoxon signed-rank test där vi jämför parade variabler på ordinalskala, t ex smärtnivå på en skala 1 till 5 före respektive efter behandling, kan vi på samma sätt använda de tre stegen som just beskrivits. Icke-parade data I följande exempel vill vi jämföra kolesterolvärdet vid en studies start (variabel a_kol) mellan två oberoende patientgrupper, där den ena gruppen behandlas med ett tidigare etablerat läkemedel (treat=0) och den andra får ett nytt läkemedel (treat=1). Data ser ut enligt följande:

12 Variabeln a_kol är normalfördelad (se tidigare histogram) vilket innebär att vi kan utföra ett vanligt (icke-parat) t-test i det här fallet. Detta är tyvärr lite krångligare i PAST än i andra statistiska program (Stata, SAS, SPSS) eftersom det först krävs lite omstrukturering av data. Detta görs på följande sätt: 1. Sortera data med avseende på gruppvariabel (treat i exemplet ovan). 2. Kopiera därefter observationerna av den variabeln vi vill jämföra (a_kol) som tillhör respektive behandlingsgrupp och placera dem i varsin kolumn. (*) (**) Observationerna markerade med (*) i figuren ovan kopieras således till kolumnen treat=0 och de som är markerade med (**) till treat=1. När denna omorganisering av data är gjord utförs t-testet genom att: 3. Markera kolumnerna som vill jämföras ( treat=0 och treat=1 i exemplet). 4. Välj F and T tests (two samples) i Statistics-menyn

13 Vi ser i resultatrutan att p-värdet för t-testet där lika varians i behandlingsgrupperna antas är 0,83886, och 0,83904 när det antas finnas en skillnad mellan varianserna. Vi ser även att ett test av lika varians mellan grupperna (F-test) är inkluderat (p= 0,2239), dvs. varianserna är tillräckligt lika och vi kan genomföra ett t-test (same variance). Vi får även ett p-värde från ett permutationstest (p=0,8396), vilket i allmänhet ligger nära p-värdet för t-testet. Om vi i stället vill utföra ett Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test där vi jämför variabler på ordinalskala (eller variabler som inte är normalfördelade), t ex smärtnivå på en skala 1 till 5 mellan två oberoende behandlingsgrupper, utförs först steg 1-3 ovan och därefter väljs Mann-Whitney i Statistics-menyn. Resultatrutan ser ut enligt nedan, testets p-värde är alltså 0,8514 i detta exempel. Chi2 - test I följande exempel vill vi undersöka om det finns något samband mellan två kategoriska variabler, CHD (indikerar om en person drabbats av en kranskärlsjukdom) och CAT (visar om personen har hög katekolaminnivå). För att kunna utföra ett chi2-test i PAST måste följande steg utföras:

14 1. Data måste aggregeras i en 2 x k tabell (OBS: Chi2 test för t ex en 3 x 3 tabell kan ej genomföras). I exemplet nedan innebär detta att observationerna som är ordnade i kolumner (kolumn chd och cat) först måste ordnas i en 2 x 2 tabell (k=2) på samma sätt som i det inringade området i figuren nedan. Etiketter (CHD=0, CAT=0, osv) behöver ej sättas ut som i exemplet nedan, dessa finns endast med för tydlighetens skull. Tyvärr finns det inget kommando i PAST som automatiskt aggregerar data till en 2 x k tabell utan detta måste göras i ett annat program, t ex Excel (se pivottabell). 2. Markera de celler som utgör 2 x k tabellen. Se det inringade området i exemplet nedan. 3. Välj chi^2 (two samples) i Statistics-menyn. 4. Boxen med one constraint måste vara ifylld. I detta exempel ser vi att p-värdet är 5,56E-05 för chi2-testet. Observera att även Fishers exakta test (p= ) och en Monte Carlo simulering (p=0,0001) inkluderas automatiskt. Fishers exakta test I exemplet som följer studeras sambandet mellan rökning och lungcancer. Eftersom ett av de förväntade cellvärdena i 2 x 2 tabellen nedan kommer att vara mindre än 5 vill vi använda Fishers exakta test. Detta utförs alltså med samma steg som för ett Chi2-test

15 P-värdet som i första hand intresserar oss, från Fishers test, är P-värdet från ett vanligt chi2-test medföljer dock automatiskt. Observera att Fishers exakta test endast kan utföras för 2 x 2 tabeller i PAST

Grunderna i SPSS. 2013 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3

Grunderna i SPSS. 2013 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3 Grunderna i SPSS 2013 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3 1.1 ATT DEFINIERA VARIABLER OCH SKAPA EN KOD... 4 1.2 ATT KOPIERA EN KOD... 6 1.3

Läs mer

Mata in data i Excel och bearbeta i SPSS

Mata in data i Excel och bearbeta i SPSS Mata in data i Excel och bearbeta i SPSS I filen enkät.pdf finns svar från fyra män taget från en stor undersökning som gjordes i början av 70- talet. Ni skall mata in dessa uppgifter på att sätt som är

Läs mer

Grunderna i SPSS. 2014 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3

Grunderna i SPSS. 2014 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3 Grunderna i SPSS 2014 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3 1.1 ATT DEFINIERA VARIABLER OCH SKAPA EN KOD... 4 1.2 ATT KOPIERA EN KOD... 7 1.3

Läs mer

BUSINESS INTELLIGENCE VERSION 7.1

BUSINESS INTELLIGENCE VERSION 7.1 BUSINESS INTELLIGENCE VERSION 7.1 INNEHÅLL: 1. Introduktion...2 2. Inloggning...3 3. Formulär...4 4. Nytt frågeformulär...5 5. Ändra befintligt frågeformulär...8 6. Frågeutskrift...10 7. Utskrift av Demoformulär...11

Läs mer

Vad kan man göra med Excel?

Vad kan man göra med Excel? Innehåll Vad kan man göra med Excel?... 1 Excels användargränssnitt... 2 Övningar Lär känna Excel 2007: Skapa din första arbetsbok... 4 Excel som ett kalkylprogram... 4 Övningar Bekanta dig med Excel 2007:

Läs mer

34% 34% 13.5% 68% 13.5% 2.35% 95% 2.35% 0.15% 99.7% 0.15% -3 SD -2 SD -1 SD M +1 SD +2 SD +3 SD

34% 34% 13.5% 68% 13.5% 2.35% 95% 2.35% 0.15% 99.7% 0.15% -3 SD -2 SD -1 SD M +1 SD +2 SD +3 SD 6.4 Att dra slutsatser på basis av statistisk analys en kort inledning - Man har ett stickprov, men man vill med hjälp av det få veta något om hela populationen => för att kunna dra slutsatser som gäller

Läs mer

PÅ UPPDRAG AV REV. 12-0 01-30. Ulf

PÅ UPPDRAG AV REV. 12-0 01-30. Ulf ULF GRANDIN, INSTITUTIONEN FÖR MILJÖANALYS, SLUU PÅ UPPDRAG AV SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY REV. 12-0 03-01-13 01-30 Dataanalys och hypotesprövning förr statistikanvändare Ulf Grandin 2 Förord

Läs mer

Parametiskt vs. icke-parametriskt

Parametiskt vs. icke-parametriskt TENTAFRÅGOR & SVARSFÖRSLAG PSYKOLOGISK FORSKNINGSMETOD II Frågorna är tagna ur tentorna den 17 oktober 20??, 21 december 2005, 7 juni 2006, 22 augusti 2006, 5 juni 2007, 5 juni 2008, 4 juni 2009, 21 augusti

Läs mer

Exportera datafiler från Ladok Nouveau för att bearbeta dem i Excel och använda som kopplingsinstruktioner i Word.

Exportera datafiler från Ladok Nouveau för att bearbeta dem i Excel och använda som kopplingsinstruktioner i Word. Exportera datafiler från Ladok Nouveau för att bearbeta dem i Excel och använda som kopplingsinstruktioner i Word. Introduktion... 2 Tillvägagångssätt... 2 1. Spara en utdatafil från Ladok... 2 2. Öppna

Läs mer

TEIE17 Industriell ekonomi

TEIE17 Industriell ekonomi TEIE17 Industriell ekonomi Resurslab B Excel I denna laboration ska du titta närmare på kalkylprogrammet Excel från Microsoft. Många tror att Excel är något att bara göra lite diagram i och summera lite

Läs mer

Hogia Bokslut. Kom igång snabbt med. Välkommen till Hogia Bokslut. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet

Hogia Bokslut. Kom igång snabbt med. Välkommen till Hogia Bokslut. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet Kom igång snabbt med Hogia Bokslut 3 Välkommen till Hogia Bokslut I den här introduktionen beskrivs programmet och dess grunder översiktligt. Hogia Bokslut är ett komplett verktyg för att upprätta bokslut2och

Läs mer

Introduktion till Klient Version 9.0

Introduktion till Klient Version 9.0 Introduktion till Klient Version 9.0 Enkät Intervjuer Utvärdering Skapa en webb-baserad enkät... 3 Att komma igång... 3 Hur undersökningsenkäter är organiserade i TricTrac... 4 Hur man skapar en ny undersökningsenkät...

Läs mer

Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson. Första hjälpen i. Excel

Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson. Första hjälpen i. Excel Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson Första hjälpen i Excel Kapitel Innehåll Sida 1 VERKTYGSFÄLT OCH KOMMANDON 4 2 ARBETSYTAN 7 2.1 Kalkylblad 2.2 Markera 2.3 Radhöjd

Läs mer

Hett97. Program för beräkning av temperatur- och hållfasthetsutveckling i betong

Hett97. Program för beräkning av temperatur- och hållfasthetsutveckling i betong Hett97 Program för beräkning av temperatur- och hållfasthetsutveckling i betong Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning......................................................1 Figurförteckning.........................................................

Läs mer

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING...

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... 2 LABORATIONSHÄFTETS MÅL...2 DIAGRAM... 2 Ändra färger, mönster, linjer och kantlinjer i diagram... 3 Formatera diagramelement... 3 Formatera delar och perspektiv i

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

En familjepizza eller två vanliga pizzor?

En familjepizza eller två vanliga pizzor? En familjepizza eller två vanliga pizzor? Ett arbete med syftet att utreda vilket som är mest ekonomiskt köp, en familjepizza eller två vanliga pizzor Jens Roat Kultima 100 p projektarbete Gislaveds Gymnasium

Läs mer

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL Manual för Norstedts Byrå (1.2) Manual för Norstedts Byrå (1.2)... 1 Ord och begrepp i Byrå... 4 Snabbkommandon... 4 Ställa in moment och kontrollpunkter... 5 Anpassa momenten

Läs mer

Kom igång med WinPig Slakt

Kom igång med WinPig Slakt Kom igång med WinPig Slakt Generella funktioner 1 Filter (sökfunktion) 1 Olika typer av filter 1 Genvägsikoner 2 Allmänt att tänka på 3 Förutsättningar 3 Snabbkommandon och funktioner 3 Sök-ikonen 3 Ta

Läs mer

Två uppsatser om förares syn på antisladdsystem

Två uppsatser om förares syn på antisladdsystem VTI notat 29-2008 Utgivningsår 2008 www.vti.se/publikationer Två uppsatser om förares syn på antisladdsystem Antisladdsystem Förarens kunskap om antisladdsystem och hur de påverkas av systemet Jonna Alnervik

Läs mer

Axalon Office Connector SP Användarhandledning

Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP 2013, senast reviderad: den 8 juni 2015 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 4 Syfte... 4 Vem är denna handledning

Läs mer

Laborationer i statistik för A:1, Lab 1

Laborationer i statistik för A:1, Lab 1 Mittuniversitetet 2006-08-31 1 Laborationer i statistik för A:1, Lab 1 Laborationsanvisningar Genomförande Gå igenom laborationen i basgruppen och diskutera vilka lärandemål ni eventuellt behöver tillföra

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Antal hörnor i Premier League-matcher En modell för att uppskatta antalet hörnor i fotbollsmatcher

Antal hörnor i Premier League-matcher En modell för att uppskatta antalet hörnor i fotbollsmatcher KANDIDATUPPSATS Hösten 2013 Statistiska institutionen Uppsala Antal hörnor i Premier League-matcher En modell för att uppskatta antalet hörnor i fotbollsmatcher Handledare: Rolf Larsson Författare: Erik

Läs mer

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4 En introduktion till en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag version 4.4 Sida 1/26 - INNEHÅLL - 1 Allmänt...3 2 Allmänt om tjänsten...3 2.1 Strukturen...3 2.2 Vad behövs för att köra i gång?...3

Läs mer

Rule IT Telemarketing... 2. Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2. Internet Explorer (IE)... 3 Firefox... 3 Crome... 3

Rule IT Telemarketing... 2. Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2. Internet Explorer (IE)... 3 Firefox... 3 Crome... 3 Innehållsförteckning Rule IT Telemarketing... 2 Ett program för effektiv kundbearbetning på telefon... 2 Vad är Rule IT Telemarketing?... 2 Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2 Ladda ner från www.ruleit.nu...

Läs mer

Hogia Bokslut. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia Bokslut

Hogia Bokslut. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia Bokslut Kom igång snabbt med Hogia Bokslut Välkommen till Hogia Bokslut I denna introduktion beskrivs programmet och dess grunder översiktligt. Hogia Bokslut är ett komplett verktyg för att upprätta bokslut och

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer