Framtidsutredningen Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidsutredningen 2008. Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden?"

Transkript

1 Framtidsutredningen 2008 Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden?

2 I denna rapport diskuteras globaliseringen och den internationella handelns betydelse för Stockholmsregionen, dess företag och invånare. Huvudfrågan är hur globaliseringen utmanar staden? Detta är den andra delrapporten av Framtidsutredningen som knyter an till Vision 2030 och temat är Innovativ & växande. Den kommer att följas av en fördjupningsrapport om arbetsmarknadens utveckling. I den första rapporten redovisades stadens ekonomiska framtidsutsikter till år Visionen anger ett önskvärt framtidstillstånd som ska verka sammanhållande för stadens långsiktiga utvecklingsarbete. Framtids utredningen kompletterar och stödjer visionen genom att visa på samband mellan välfärden och företagandets villkor på en alltmer internationellt konkurrensutsatt marknad. Rapporten har utarbetats av Elisabet Bremberg och Helen Slättman på stadsledningskontorets finansavdelning. Underlag till rapporten har tagits fram av Stockholm stads Utrednings- och statistikkontor AB. Representanter från Stadsbyggnadskontoret, Stockholms Business Region och Exploateringskontoret har bidragit med värdefulla synpunkter.

3 Innehåll Sammanfattning...4 Varför en kommunal rapport om globalisering?...6 n Vårt välstånd idag bygger på framgångsrik export och import...6 n En vision om ett Stockholm i världsklass år Globalisering nya trender i världshandeln...7 n Nu är hela världen med...7 n Hur ser världshandeln ut?...8 n Trender i världshandeln...9 Sverige är en handelsnation...10 n Globaliseringens effekter för den svenska ekonomin...10 n Sveriges export är högteknologisk...10 n Sveriges viktigaste handelspartner...11 n Tjänstehandeln växer snabbast...11 n Sveriges andelar av världens varuexport minskar...11 Stockholms näringsliv och utrikeshandel...12 n Vad säger Vision 2030?...12 n Hur ser Stockholms näringsliv ut?...12 n Utrikeshandeln och näringslivet i Stockholmsregionen...15 n Stockholm är en importregion och stark marknadsplats...18 n Vilka kan bli framtidens tillväxtbranscher?...18 Nya utmaningar i en förändrad värld...20 n Vad gör en region attraktiv för företagen?...20 n Vad kan Stockholms stad göra för att möta utmaningarna?...21 n Staden har olika roller som behöver samordnas Vision Tower Tube en innovation från Stockholmsregionen...26

4 Sammanfattning Stockholms län är Sveriges företagstätaste region och en av de mest ut rikeshandelsintensiva i riket. I denna rapport har vi ana ly serat vad staden kan göra för att stötta näringslivet och stärka regionen inför globaliseringens nya utmaningar. Den svenska ekonomin har under lång tid varit starkt beroende av handeln med omvärlden. Under de senaste decennierna har dock takten i globaliseringen ökat. Mycket tyder på att vi under de kommande åren får uppleva förändringar som är större än de vi sett hittills. Sverige som nation och Stockholm som region behöver rusta sig för att hantera utmaningarna och ta vara på möjligheterna. Stockholms län är Sveriges företagstätaste region och en av de mest ut rikeshandelsintensiva i riket. Näringslivsstrukturen i Stockholm är mer kunskapsintensiv och tjänstesektorn är större än i övriga Sverige. Stockholm har också en större branschbredd än övriga regioner och den största företagsdynamiken. Näringslivsstrukturen avspeglas också i stockholmsföretagens handel med om världen. Tjänsteföretagen dominerar starkt. Likaså utmärker sig Stockholms starka profilbranscher inom IT och telekommunikation och finanssektorn. Stockholms län utmärker sig också genom att importen är större än exporten. Stockholms position som importregion kan bland annat förklaras av att regionen är en stark marknadsplats; en plats för konsumtion och upplevelser. Hit kommer ofta de nya idéerna och varorna först för att sedan spridas vidare i riket. Hittills har Sverige och Stockholm klarat av globaliseringens nya villkor bra men framöver kan vi förvänta oss allt större utmaningar och en ökad konkurrens inom även högteknologisk produktion. Stockholms profilbranscher inom IT/telekom, biomedicin, finans och miljöteknik kommer att behöva vässa sig ytterligare för att kunna konkurrera framgångsrikt internationellt. För att möta framtidens utmaningar på bästa sätt har Stockholms stad tagit fram en samlad och långsiktig vision för Stockholm som ska svara på frågan: vilken region vill vi skapa? I visionen framträder bilden av en innovativ och växande storstad i världsklass år I denna rapport har vi analyserat vad staden kan göra för att stötta näringslivet och stärka regionen inför globaliseringens nya utmaningar. 4 Analysen pekar ut följande förbättringsområden: n Arbeta för ett bättre företagsklimat En god företagsservice och ökad samverkan med företag ger ett bättre företagsklimat. Snabbhet, information och samarbetsvilja skattas högt av företagen. Hur staden bemöter företagen och tillämpar regelverket har stor effekt på det lokala företagsklimatet. n Utveckla marknadsföringen av Stockholmsregionen Stockholm the Capital of Scandinavia innebär ett tydligt budskap om att Stockholm är den viktigaste marknaden i norra Europa. Stockholm behöver synas mer. Internationella evenemang med lyskraft är viktigt liksom fler landmärken som hjälper till att sätta Stockholm och Sverige på kartan. n Mer kraft i det regionala samarbetet Det regionala samarbetet i Stockholmsregionen har kommit långt under de senaste åren, bland annat genom arbetet inom Stockholm Business Alliance. Men samarbetet behöver utvecklas ytterligare. Ju attraktivare en region framstår i sin helhet, desto mer attraktiv blir varje enskild del. Samarbeten ger också regionen möjlighet att tala med en röst gentemot regering och riksdag i frågor som rör t.ex. trafikinvesteringar.

5 n Stöd både spets och bredd i näringslivet Trots att det är svårt att peka ut framtidens vinnare är det viktigt att våga göra strategiska satsningar. Ett aktuellt exempel är planerna på ett biomedicinskt centrum vid Norra station. En ökad specialisering är nödvändig och staden måste stödja detta, samtidigt som specialiseringen förutsätter en stor bredd i närings livet. Det måste finnas goda förutsättningar för alla typer av verksamheter. En god kommunal service är en viktig konkurrensfaktor i den globala konkurrensen. n Bättre kommunikationer Näringslivet värderar tillgänglighet och goda kommunikationer högt. Framkomligheten på vägar och järnvägar behöver bli bättre och fler direkta internationella flygförbindelser kan kompensera för regionens relativt perifera läge. Redan idag har vi kapacitetsproblem i transportsystemen och alla prognoser pekar på en kraftig befolkningstillväxt. n Stärk kompetensförsörjningen Trots att Stockholm har Sveriges mest högutbildade befolkning har många företag svårt att rekrytera kompetent personal. Inriktningarna på utbildningarna är inte alltid anpassade till efterfrågan. Framför allt är tillgången på yrkesutbildad arbetskraft otillräcklig, men det utbildas även för få inom tekniska områden. Stockholms stad har en viktig roll i att anpassa utbildningsutbudet efter näringslivets efterfrågan. En angelägen uppgift är att stärka intresset för teknik och entreprenörskap redan i grundskolan. n Verka för en flexiblare arbetsmarknad Om näringslivet i Stockholmsregionen blir ännu hårdare specialiserat mot kunskapsintensiva verksamheter kan det bli svårt för lågutbildade att hitta en plats på arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden måste anpassas och flexibiliteten öka. Insatser såsom stadens jobbtorg kommer att bli allt viktigare i framtiden. 5 n Profilera regionens höga livskvalitet Faktorer som trygghet, tillgång till attraktiva bostäder, bra barnomsorg och skolor, välfungerande kollektivtrafik och ett rikt kultur- och nöjesliv är för många avgörande när man väljer var man vill bo och arbeta. Dessa faktorer blir allt viktigare i konkurrensen om den kvalificerade arbetskraften. Stockholmsregionen bör därför i ännu högre grad profileras som en storstadsregion med hög livskvalitet. n Förverkliga Vision 2030 Att engagera alla stadens anställda i visionen om ett Stockholm i världsklass och göra den känd är en viktig uppgift och ett nödvändigt led i att uppfylla visionen. Men det krävs också en dialog med stockholmarna, näringslivet, akademierna, staten, landstinget och de övriga kommunerna i Stockholm-Mälarregionen. En vision som delas av många ger kraft och energi.

6 Varför en kommunal rapport om globalisering? Jobben, inkomsterna och befolkningsutvecklingen är helt beroende av att företagen etablerar sig och växer i regionen. Vårt välstånd idag bygger på framgångsrik export och import Stockholm är idag Sveriges företagstätaste region och i flera avseenden en av Europas mest konkurrenskraftiga storstadsregioner. Regionen deltar intensivt och framgångsrikt i det internationella utbytet av varor och tjänster. Här finns ett mångsidigt och kunskapsintensivt näringsliv och en högutbildad arbetskraft med hög köpkraft. Att Stockholm under drygt 100 år har uppnått denna starka ställning beror mycket på regionens integrering med den internationella marknaden. Stockholms stad vill ta tillvara globaliseringens möjligheter och fortsätta växa med den övriga Stockholm-Mälarregionen. År 2030 beräknas Stockholms stad ha närmare en miljon invånare och Stockholm-Mälarregionen närmare 3,5 miljoner. Det ställer krav på att utveckla allt från bostäder, kommunikationer och företagsklimat till vård, skola, omsorg och kultur. Att regionen klarar att stärka sin konkurrenskraft är inte bara viktigt för stockholmarna utan för hela landet. Sverige behöver en konkurrenskraftig huvudstadsregion för att klara den framtida finansieringen av välfärden. En vision om ett Stockholm i världsklass år 2030 För att möta framtidens utmaningar på bästa sätt har Stockholms stad tagit fram en samlad vision för Stockholms framtida utveckling. Visionen beskriver hur Stockholm i den framväxande Stockholm-Mälarregionen ska ha utvecklats till år Vision 2030 antogs av kommunfullmäktige i juni 2007 och tecknar en framtidsbild av en storstad i världsklass. 6 År 2030 är Stockholm navet i den växande Stockholm-Mälarregionen. Regionen har stärkt sin internationella konkurrenskraft och är den främsta tillväxtregionen i Europa. I regionen finns ett dynamiskt och innovativt näringsliv som framgångsrikt konkurrerar med varor och tjänster på den globala marknaden. Näringslivet präglas av starkt kunskapsbaserade verksamheter, hög innovationskraft och av unik samverkan mellan forskning och utbildning. Vad kan staden göra för att stötta näringslivet? Nu startar arbetet med att förverkliga visionen. För att lyckas och nå resultat är det viktigt att Stockholms stad samarbetar med näringslivet, staten och övriga aktörer i regionen. Jobben, inkomsterna och befolkningsutvecklingen är helt beroende av att företagen etablerar sig och växer i regionen, och då måste företagen vara internationellt konkurrenskraftiga. För stadens egen del är det angeläget att alla anställda i Stockholms stad ser hur stor betydelse kommunens verksamheter har för det lokala näringslivet. Med utblick mot år 2030 och visionen om en innovativ och växande region, blir det därför både intressant och nödvändigt att belysa och analysera globaliseringen. I denna rapport diskuterar vi framtidsutsikterna för Stockholms näringsliv. Tyngdpunkten ligger på en analys över hur globaliseringen påverkar näringslivet. Utifrån analysen identifierar vi vilka utmaningar regionen står inför för att uppfylla Vision 2030 och vad staden kan göra för att stötta näringslivet.

7 Globalisering nya trender i världshandeln 7 Nu är hela världen med Globalisering är inget nytt fenomen, men den har aldrig tidigare varit lika omfattande. Idag berörs en majoritet av jordens befolkning. Globaliseringen är en ekonomisk, kulturell och politisk process som innebär att ekonomier och gränser öppnas. Världshandeln är globaliseringens kärna men även kapitalrörelser, människors och idéers rörlighet och spridning av information och teknik bidrar. Drivkraften bakom dagens snabba utveckling utgörs framför allt av den teknologiska utvecklingen. För tjugo år sedan var till exempel internet ett relativt exklusivt verktyg förbehållet vissa yrkesgrupper. Idag finns mer än en miljard internetanvändare. I Sverige använder nio av tio ungdomar och mer än varannan vuxen internet dagligen. De ekonomiska effekterna av globaliseringen har samtidigt skapat en intensiv debatt i de flesta länder, ofta i samband med utflyttningar av produktion eller jordbrukare som inte längre är konkurrenskraftiga. Men utvecklingen kan även betraktas utifrån konsumentens perspektiv, med fallande priser på varor och livsmedel. Lägre priser och bättre produkter är en ofta underskattad dimension av globaliseringen. Många av de konsumtionsvaror som var och en av oss använder har till verkats någon annanstans. Globaliseringen är för de flesta människor på jorden omöjlig att undvika. Men den ökade globaliseringen är också nära förknippat med de pågående klimat förändringarna. En allt större klimatmedvetenhet kommer sannolikt att påverka våra konsumtionsmönster och driva på teknikutvecklingen mot mer miljöanpassade produktionsprocesser. Tyngdpunkten i konsumtionen kommer att växla från varor till tjänster och efterfrågan på miljömärkt och närproducerat kommer sannolikt att öka. Ett enkelt sätt att mäta styrkan i globaliseringen är att se hur den internationella handeln med varor under lång tid vuxit mycket snabbare än den samlade globala tillväxten, vilket framgår av diagrammet nedan. Globalisering är inget nytt fenomen, men den har aldrig tidigare varit lika omfattande. 4 av 10 personer i världen har idag en mobiltelefon, jämfört med ca 2 av 100 för 10 år sedan. 2 av 10 har en fast telefon vilket är i stort sett en fördubbling på 10 år. Tillgången är dock skevt fördelat mellan den rika och fattiga delen av världen. Global varuexport och BNP Index 1950 = Källa: WTO 2500 Varuexportutveckling Global BNP

8 Världsdelarnas andel av världshandeln mellan 1948 och 2006 Procent 60 Källa: WTO Amerika Europa Afrika Mellanöstern Asien 8 Hur ser världshandeln ut? Merparten av den globala handeln sker fortfarande i form av varuhandel mellan de traditionella OECD-länderna (cirka 60 procent). Världshandeln växer dock snabbast i länder utanför OECD. Under 1900-talets senare del har en tydlig förskjutning skett från Amerika till Asien. Även Europas andel har minskat under de senaste åren. Det är i synnerhet handeln med färdigvaror som har expanderat snabbt i förhållande till handeln med råvaror och jordbruksprodukter. Som framgår av figuren nedan står handeln med färdigvaror idag för nästan tre fjärdedelar av världs handeln. Det är ett uttryck för den ökade komplexiteten i världshandeln, varorna blir mer bearbetade och säljs ofta i kombination med olika tjänster. Världshandelns export fördelat på varugrupper 2006 Gröntonade fält = färdigvaror Källa: WTO Jordbruksprodukter 8 % Bränsle och råvaror 19,3 % Järn och stålvaror 3,2 % Kemikalieprodukter 10,6 % Telekom 12,3 % Bil/motor 8,6 % Kläder/Textil 4,5 % Övriga färdigvaror 30 %

9 Trender i världshandeln n Mer komplex handel Världshandeln blir alltmer komplex. Företagens verksamheter förläggs i ökande utsträckning till olika länder och inslaget av utländskt ägande ökar. Produktionens olika led utförs ofta på skilda platser. En produkt kan utvecklas på en plats, tillverkas på en annan, och säljas på en marknad långt därifrån. n Koncentration till vissa regioner i världen Nya regionala noder för innovation utanför det traditionella OECD-området växer i styrka och utmanar traditionellt starka FoU-regioner av Stockholms karaktär. För Stockholms del står t.ex. den starka kinesiska och indiska utvecklingen i fokus. Kinas export utvecklas snabbt mot allt mer kunskapsintensiva produkter inom starka stockholmsbranscher som telekom och life science. n Ökad tjänstehandel samtidigt som det blir svårare att definiera en tjänst Varuhandeln är fortfarande större än tjänstehandeln (ca fyra gånger större) men det är tjänstehandeln som ökar snabbast. Varornas och tjänsternas ökade kunskapsinnehåll medför också att det blir allt svårare att avgöra vad som bör betraktas som vara respektive tjänst. n Avreglering och regionala handelssamarbeten underlättar handeln Trenden går mot allt färre tullar och handelshinder. De flesta av världens regeringar arbetar för att underlätta rörligheten för varor och tjänster genom bland annat multilaterala handelsrundor som drivs av världshandelsorganisationen WTO. Men det sker också inom ramen för olika regionala samarbeten såsom EU. Avregleringarna av världshandeln har varit påtagliga. Den samlade effekten är en ökande global handel. n Många ekonomier för en mer liberal handelspolitik Allt fler länder väljer också att öppna upp sina ekonomier och delta aktivt i den internationella handeln. Kina och Indien har sedan 1980-talet stegvis genomfört ekonomiska reformer mot en ökad öppenhet och hela det forna östblocket har gått över från plan- till marknadsekonomi. Även länder i framför allt Afrika och Latinamerika har med stöd av IMF och Världsbanken lagt om sin ekonomiska politik i syfte att stimulera handeln. Resultatet av dessa förändringar är att betydligt fler människor har blivit en del av världsekonomin. Den ekonomiska världskartan håller på att ritas om. Världshandeln blir alltmer komplex. Varuhandeln är fortfarande större än tjänstehandeln men det är tjänstehandeln som ökar snabbast. 9

10 Sverige är en handelsnation Över hälften av alla varor och tjänster som framställs i Sverige säljs utomlands, och nästan hälften av det vi förbrukar importeras. Globaliseringens effekter för den svenska ekonomin Sverige är ett av de mest utrikeshandelsberoende länderna i världen. En allt öppnare världshandel har utgjort grunden för vår välståndsutveckling. Hittills har svensk ekonomi klarat globaliseringens nya villkor på ett bra sätt. Exportandelen har nästan fördubblats sedan 1990-talets början och utgör nu drygt 50 procent av BNP. Importandelen har också stigit från 30 procent till drygt 40 procent av BNP de senaste tio åren. Den växande handeln visar att svenskt näringsliv i allt högre grad kunnat utnyttja den internationella arbetsfördelningens fördelar. Sverige har även ett betydande handelsöverskott gent emot omvärlden, d.v.s. värdet av det vi exporterar är högre än importens värde. Utrikeshandelns andel i procent av BNP Procent av BNP 60 Källa: SCB Export 50 Import Sverige har en förhållandevis teknologiintensiv export. Sveriges export är högteknologisk Sverige har en förhållandevis teknologiintensiv export. Nästan hälften av varuexporten består av verkstadsvaror vilket i huvudsak innebär maskiner, elektriska produkter (inklusive telekom) och vägfordon. Sverige har också en stor export av kemiska varor såsom läkemedel. Traditionella råvarubaserade näringar såsom papper, pappersmassa och trävaror, liksom järnmalm och stål väger också tungt i exporten. Varuexportens respektive varuimportens sammansättning 10 Andel av totalt varuexportvärde Andel av totalt varuimportvärde Verkstadsvaror 49,3 % 44,4 % Kemiska varor 12,1 % 12,4 % Skogsvaror 11,3 % 11,8 % Mineralvaror 10,5 % 9,7 % Energivaror 6,0 % 3,0 % Övriga varor, inkl livsmedel 10,8 % 18,6 % Källa: SCB

11 Sveriges varuexportmarknader 2007 Procent av totalt varuexportvärde, löpande priser Källa: SCB EU-27 60,9 % Övriga Europa 14,5 % USA 8,7 % Asien 9,6 % Övriga områden 6,3 % Sveriges viktigaste handelspartner finns i närområdet Sveriges viktigaste handelspartner finns i Norden och EU. Tillsammans med övriga Europa är EU-27 mottagare för tre fjärdedelar av den svenska varuexporten och svarar för nära 85 procent av svensk varuimport. Men även Nordamerika och Asien är viktiga marknader. Sveriges viktigaste handels partner finns i Norden och EU. Tjänstehandeln växer snabbast Tjänsteexporten växer snabbare än varuexporten utgjorde tjänsteexporten 18 procent av den totala exporten. Idag är motsvarande andel 25 procent. Till viss del hänger denna utveckling samman med outsourcingen 1 av tjänstefunktioner från industrin och varuproduktionen. 60 procent av tjänsteexporten utgörs av affärstjänster (konsulttjänster, byggtjänster, IT, licenser, patent, m.m.) och finansiella tjänster och det är dessa segment som växer snabbast. Idag exporterar Sverige mer tjänster än vi importerar. Sveriges andelar av världens varuexport minskar Trots att den svenska exporten har ökat starkt, minskar Sveriges andel av världens samlade export. Detta är en naturlig följd av att västvärldens dominans i världsekonomin minskar. Men Sverige står fortfarande för ca 1,3 procent av världens samlade export trots att vi bara har 0,2 procent av världens befolkning. Ett troligt framtidsscenario är att Sverige fortsätter att tappa världsmarknadsandelar när fler aktörer ger sig in på världsmarknaden; det viktiga är att vi inte förlorar mer än andra jämförbara länder. Sveriges högteknologiska profil innebär en styrka, men i takt med att de nya ekonomierna utvecklas kommer svensk industri att utsättas för en allt hårdare internationell konkurrens. Sverige kan inte konkurrera med låga kostnader utan måste bli ännu bättre inom sina spetsområden. Som liten öppen ekonomi har Sverige mycket att vinna på ökad global integration. Men i framtiden blir det ännu viktigare att både företag och individer är flexibla och kan anpassa sig till de nya krav som globaliseringen och strukturomvandlingen ställer. De främsta typerna av tjänstehandel: resor byggentreprenader musik varutransporter mäkleri mjukvara hamntjänster handelsagenturer reklam försäkring reparationer finansiering 11 1 När ett företag lägger ut en del av sina stöd processer på ett annat företag, t.ex. redovisning eller administration.

12 Stockholms näringsliv och utrikeshandel Vision 2030 tecknar bilden av ett näringsliv med både bredd och djup. Vad säger Vision 2030? Stockholmsregionen är idag en internationellt konkurrenskraftig region. I Vision 2030 finns det en tydlig målsättning om att behålla och utveckla den positionen. Visionen talar om ett näringsliv vars struktur är präglad av kunskap. Det är genom utvecklingen av denna profil inom kunskapsrelaterade och strategiska verksamheter som regionen ska växa och stärka sin internationella konkurrenskraft. Men för att uppfylla visionen behöver den regionala ekonomin också ett brett nätverk av både mer och mindre kvalificerade tjänster som stödjer spjutspetsarna. Stockholmsregionen ska ha både djup och bredd i näringslivet för att konkurrera framgångsrikt. 12 Näringslivet i Stockholm är inriktat mot kunskapsintensiva tjänster. Hur ser Stockholms näringsliv ut? Stockholm är Sveriges i särklass största region med en högutbildad arbetskraft. Stockholm har ett högt nyföretagande, en stor branschbredd och här finns de flesta av landets huvudkontor. Vart tredje utlandsägt företag finns i länet. I jämförelse med övriga Sverige har näringslivet i Stockholms län en mindre andel anställda inom tillverknings- och byggindustri. Näringslivet i Stockholm är istället mer inriktat mot kunskapsintensiva tjänster, med en större andel anställda i finanssektorn, inom utbildning och forskning, i konsultbranschen och i olika företagstjänster. Även detaljhandeln och hotell- och restaurangnäringarna är något större i huvudstadsregionen än i riket. Som framgår av diagrammet nedan så har övriga Mälardalen 2 en något annor lunda näringslivsstruktur än Stockholms län, med en större tyngd inom tillverknings- och byggindustrin. Det finns dock ett ömsesidigt beroende mellan företagen inom Stockholm-Mälarregionen. Verkstadsindustrierna i Mälardalen behöver t.ex. finans- och företagskonsulterna vars verksamheter är lokaliserade i de mer centrala delarna av Stockholm och vice versa. Sysselsatta i företag uppdelade på större branschgrupper 2005 Privat sektor Källa: SCB Riket Stockholm Tillverkning och bygg Handel hotell och restaurang Utbildning och FoU Kommunikation Finans- och företagskonsulter Övrigt Övriga Mälardalen V Götaland Skåne 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 2 Här ingår länen i Sörmland, Uppland, Västmanland och Örebro.

13 Ett kunskapsintensivt och specialiserat näringsliv med spjutspetsar Näringslivet i Stockholm är specialiserat inom ett antal profilbranscher såsom life science, informations- och kommunikationsteknik (IKT), miljöteknik, design och upplevelser. Branschindelningen i diagrammet på sidan 12 är gjord med traditionella branschdefinitioner. Men om företagen sorteras på ett något annorlunda sätt framträder vilken tyngd de branscher som starkt förknippas med Stockholm har för näringslivet som helhet. Kunskapsintensiva verksamheter skapar en stark efter frågan på kringtjänster. Andel Antal anställda Totalt Varav: IKT Life Science Finans Miljöteknik Mode och design Besöksnäring Källa: Stockholms Business Region: Fakta om företagandet Stockholms profilbranscher svarar tillsammans för mer än en fjärdedel av de syssel satta inom det privata näringslivet i Stockholms län. Dessa branscher anses ha en stark långsiktig tillväxtpotential och deras betydelse för regionen väntas öka. En gemensam nämnare för flera av dessa branscher är den starka kopplingen till forskning och utveckling och därigenom till branschens fortsatta utveckling. En ytterligare gemensam nämnare är det stora beroendet av högutbildad, specialiserad arbetskraft. men också ett diversifierat näringsliv med stor branschbredd Ett kunskapsintensivt och specialiserat näringsliv förutsätter samtidigt en stark diversifiering och Stockholms näringsliv är det mest diversifierade i riket. I Stockholmsregionen fanns 2007 över 700 olika branscher. Genomsnittet för rikets arbets marknadsregioner var ca 380 branscher per region 4. Tjänstenäringarna står för huvuddelen av sysselsättningen i regionen (ca 70 procent) och deras andel av näringslivet är betydligt större i Stockholm jämfört med riket i stort. Det visar att en hög förekomst av kunskapsintensiva verksamheter genererar en efterfrågan på kringtjänster. Det gäller både kunskapsintensiva företagstjänster (t.ex. konsulter och jurister) och mindre kvalificerade tjänster, såsom restauranger, frisörer och kemtvättar som alla bidrar till ett växande näringsliv. De stora företagen är viktiga Den övervägande majoriteten av företagen i Stockholms näringsliv är små och medelstora. Men samtidigt är de stora företagens betydelse för regionen avgörande både när det gäller omsättning och antal anställda. I slutet av 2006 fanns närmare företag i Stockholms län med tillsammans anställda. I tabellen till höger är Stockholms 10 största företag listade. Dessa storföretag står för nästan tio procent av sysselsättningen i länet. De största företagen i Stockholm 2006 (antal anställda) Företag Anställda Ericsson Astra Zeneca NCC Scania SEB COOP Swedbank Veolia Transport Nordea Skanska Källa: SBR/SCB:FDB 3 Avser anställda i privat verksamhet. 4 Källa: ITPS: Regionernas tillstånd.

14 14 De snabbväxande företagen har en viktig roll för sysselsättningen. Stockholm har den högsta andelen snabbväxande företag En utmaning för Stockholmsregionen, som bl.a. OECD 5 pekat på, är bristen på snabbväxande företag. Trots detta visar statistiken att den största andelen snabbväxande företag i Sverige finns i Stockholmsregionen 6. De snabbväxande före tagen, ofta kallade gasellföretag, har en viktig roll för sysselsättningen särskilt under lågkonjunkturer. Under åren bidrog de tio procent mest snabbväxande företagen i Sverige med en ökning i antalet anställda med personer, detta under en period när den totala sysselsättningen i Sverige föll. Även om de snabbväxande företagen sannolikt spelar en betydligt blygsammare roll nu när sysselsättningen stiger och efterfrågan ökar på bred front, så visar dessa resultat på betydelsen av snabbväxande företag. Att huvuddelen av snabbväxarna återfinns i Stockholm understryker regionens roll som nationell förnyare av näringslivet och sysselsättningen. Förändring av antal sysselsatta i de snabbväxande företagen åren Antal Källa: ITPS Stockholm Östra mellansverige Sydsverige Västsverige Norra mellansverige Norrland 5 Källa: OECD: Territorial Reviews Stockholm, Sverige, Källa: ITPS: Näringslivets tillstånd 2007.

15 Nystartade företag 2006, uppdelade på industri- och tjänsteföretag Antal Källa: ITPS Tjänster Industri Stockholms län Övriga Mälardalen Skåne län Västra Götalands län Övriga riket De flesta nystartade företag är tjänsteföretag Stockholmsregionen har det högsta nyföretagandet i riket. Nästan vart tredje företag som startades 2006 hade sitt säte i Stockholms län. Intressant är den höga andelen tjänsteföretag även bland nyföretagandet, vilket framgår av diagrammet ovan. 85 procent av de nystartade förtagen i Stockholms län finns inom tjänstesektorerna. Jämfört med riket har Stockholms nyföretagare den högsta andelen med efter gymnasial utbildning, vilket indikerar en hög kunskapsnivå inom tjänstesektorn. Sex av tio anställda i Stockholms näringsliv arbetar inom utrikeshandlande företag. Utrikeshandeln och näringslivet i Stockholmsregionen Stark utveckling av tjänsteexporten Utrikeshandelns betydelse för näringslivet kan inte överskattas i en liten öppen ekonomi som den svenska. Ungefär sex av tio anställda i Stockholms län arbetar i företag som bedriver export- eller importverksamhet, vilket är en högre andel än i övriga riket. Stockholms inriktning mot ett kunskaps- och tjänstebaserat näringsliv står i samklang med utrikeshandelns generella utveckling mot en stigande andel handel med tjänster. Varuexporten är fortfarande något större än tjänsteexporten. Men det är tjänsteexporten som växer snabbast. Antal anställda i Stockholms län inom tjänsteexporten ökade med nästan sysselsatta mellan 2000 och 2005, medan anställda i varuexporterande företag samtidigt minskade med ca personer. Omsättningsmässigt har Stockholms tjänsteexport ökat med nästan 50 procent mellan 2000 och 2005, trots att regionen under denna period hade en relativt svag tillväxt. Under samma period har varu- och tjänsteexporten i riket som helhet utvecklats något snabbare. Totalt sett svarade Stockholmsregionen för halva Sveriges tjänsteexport år Den starka utvecklingen av tjänsteexporten har flera orsaker. För några decennier sedan bedrevs mycket av tjänsteproduktion inom industriföretagen, men dessa tjänster har i allt högre grad lagts ut till företag som specialiserat sig på tjänsteverksamhet (outsourcing). En del företag har också förändrat sin produktion till att 15

16 Tjänste- och varuexportomsättningen i riket och Stockholms län Index (basår = 2000) 180 Källa: SCB Riket Tjänsteexport Varuexport Stockholm Tjänsteexport Varuexport Tjänsteexporten växer snabbast och speglar strukturomvandlingen mot en tjänsteekonomi. bli mera inriktade på tjänster. Ericsson är ett typiskt Stockholmsexempel som gått från att i huvudsak sälja telefoner och telefonutrustning, till att starkt inrikta sig även på mjukvara och tjänster avseende informations- och kommunikationsteknologi. Men den växande andelen tjänsteexport beror naturligtvis också på ett ökande antal nya företag inom tjänstesektorn generellt. Utvecklingen inom utrikeshandeln är en spegling av näringslivets generella strukturomvandling mot en expanderande tjänstesektor. Stockholmsregionen kan sägas leda utvecklingen mot en ökad tjänsteinriktning av den svenska exporten. 16 Viktiga branscher i Stockholms utrikeshandel Diagrammet nedan visar antalet anställda i exporterande företag fördelade på olika branscher i riket totalt och i Stockholms län. Branschfördelningen av antalet anställda i exporterande företag liknar den som råder för hela näringslivet. Det är tydligt att Stockholms exportföretag är specialiserade mot tjänstenäringar, speciellt Sysselsatta i exportföretag uppdelade på större branschgrupper i riket och Stockholms län 2005 Källa: SCB Riket Stockholm Tillverkning och bygg Handel hotell och restaurang Utbildning och FoU Kommunikation Finans- och företagskonsulter 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

17 17 kunskapsintensiva tjänster såsom finans- och företagskonsulter. Även branscherna handel, hotell och restaurang har en större tyngd i Stockholms export, vilket speglar den starka besöksnäringen i regionen. En tredjedel av rikets anställda i tjänsteexporterande företag finns i Stockholms län och nästan hälften av Sveriges tjänsteexportomsättning skapas i länet. Traditionella branscher, såsom tillverkning och bygg, är mer betydelsefulla för Sveriges samlade export och står för nära hälften av exportföretagens sysselsättning i riket. I vilka branscher dominerar Stockholm utrikeshandeln? I diagrammet nedan framgår att av Sveriges samtliga utrikeshandlande företag inom telekommunikation och finanssektorn finns ca två tredjedelar i Stockholms län. Även företagskonsulter med import- eller exportverksamhet är i relativt stor utsträckning lokaliserade till Stockholm (ca 4 av 10 företag). Dessa branscher utpekas i Vision 2030 som strategiska framtidsbranscher. Stockholmsregionens viktigaste branscher är således också de som främst hävdar sig i utrikeshandeln. De stora företagen är särskilt betydelsefulla för Sveriges export. Detta fenomen gäller även för Stockholm. De tio största exportföretagen står för mer än hälften av länets totala exportomsättning. Exporten från företagen i Stockholmsregionen går i huvudsak till övriga nordiska länder och till Europa (ca tre fjärdedelar) och återstoden huvudsakligen till USA. Norra Europa är det primära handelsområdet. Ungefär samma bild framträder när man studerar var stockholmsföretagen har lokaliserat sina utländska dotterbolag. Stockholms strategiska framtidsbranscher dominerar utrikeshandeln. 10 största varuexport FÖRE TAGEN i Stockholms län 2005 Efter omsättning Ericsson AB Astra Zeneca AB Scania AB Preem AB Pfizer AB Svenska Kraftnät AB Svenska Shell First-in-West AB SAS Holmen Papper AB Källa: SCB Stockholmsföretagens andel av alla rikets företag som bedriver utrikeshandel i resp. bransch Procent Källa: USK Tillverkning och övrrig industri Bygg Handel Vård och omsorg Utbildning FoU Företagskonsulter Transporter Tele- Kommunikation Finans Övriga företagstjänster Hotell och restaurang

18 Stockholm är en nettoimport region. Många av Stockholmskonsumen terna är s.k. tidiga konsumenter early adopters som är viktiga för företagen och bidrar till produkt utvecklingen. Stockholm är en importregion och stark marknadsplats Trots att Stockholm har många starka exportföretag är Stockholm en nettoimportregion. Det visar diagrammet längst ner på sidan. Här skiljer sig länet från Sverige som helhet, liksom från de två andra storstadsregionerna, Västra Götaland och Skåne. Det förklaras bland annat av att Stockholm är en importhamn för hela landet. Med det menas att hit kommer ofta de nya idéerna och varorna först för att sedan spridas vidare. Stockholmsregionen används även som en slags testmarknad, eftersom regionen anses vara snabb på att introducera ny teknik och invånarnas intresse och öppenhet för nymodigheter är stor. Många av stockholmskonsumenterna är s.k. tidiga konsumenter early adopters som är viktiga för företagen och bidrar till produktutvecklingen. Dessutom finns de högsta genomsnittliga inkomsterna i riket i Stockholms län och bidrar till att Stockholm är landets i särklass viktigaste region för konsumtion och upplevelser. Regionen är även landets starkaste kunskaps- och forskningsregion och har de mest avancerade finansiella tjänsterna att erbjuda företag. Därmed blir regionen en viktig importmarknad. Dessutom utgör näringslivets sammansättning och specialisering viktiga förklaringar till varför Stockholmsregionen är mer importberoende än andra regioner. För Sveriges omsättningsmässigt viktigaste exportindustrier såsom råvaru- eller verkstadsindustrin är Stockholm inte den mest centrala regionen. Därmed får inte exporten en lika stor tyngd som i riket i övrigt. 18 Vilka kan bli framtidens tillväxtbranscher? Med utgångspunkt i bland annat regionens förmåga att anpassa sig till globaliseringens villkor, har ett framtidsscenario för näringslivets utveckling i Stockholm beräknats. 7 I scenariot förutsätts att visionen om ett Stockholm i världsklass kan nås och att anpassningen till globaliseringen blir god. Resultaten av beräkningarna visar att en god anpassning till globaliseringen leder till en fortsatt specialisering Export- och importomsättning i riket och storstadslänen åren Miljarder kr 1000 Källa: SCB Export Import Export Import Export Import Export Sverige Stockholm Västra Götaland Skåne Import 7 Beräkningarna är genomförda av USK med modellverktyget raps (regionalt Analys- och prognossystem).

19 Sysselsättningsökning i Stockholms län i ett scenario med god anpassning till globaliseringen Index 2004 = 100, dagbefolkning 180 Källor: raps och USK 160 Företagskonsulter och övriga företagstjänster Total sysselsättningsökning mot kunskapsintensiva tjänster och ger en generellt bättre ekonomisk utveckling med högre produktivitet, högre sysselsättning och lägre arbetslöshet. Diagrammet ovan illustrerar den sysselsättningsökning som följer av ett scenario med god anpassning till globaliseringen. Sysselsättningen i Stockholms län beräknas totalt sett öka från ca sysselsatta idag till 1,3 miljoner år Företagskonsulter och övriga företagstjänster, som är en viktig bransch för Stockholm, väntas vara den bransch som ökar snabbast. Till detta segment räknas exempelvis juridiska tjänster, redovisningstjänster, PR och marknadsföring, tekniska konsulter och managementkonsulter. Idag utgör företagstjänsterna ca 18 procent av länets totala arbetsmarknad och 2030 förväntas denna andel ha ökat. Dessa kvalificerade affärstjänster, inklusive finansiella tjänster, spelar en allt större roll för hur andra företag och offentliga organisationer lyckas på marknaden och därmed även för hur regioners konkurrensförmåga utvecklar sig. De är också viktiga för att attrahera företag till regionen. Ett exempel är behovet av duktiga affärsjurister när utländska bolag vill investera i fastigheter i regionen. Kunskapsintensiva företagstjänster är den mest snabbväxande sektorn i svensk ekonomi och en hög andel sådana tjänster ses ofta som ett typiskt kännetecken för en kunskapsoch innovationsdriven ekonomi. Företagen inom detta segment spelar en viktig roll för att utveckla och sprida innovationer. Att Stockholm har ett starkt kluster av kvalificerade företagstjänster innebär en uppenbar styrka för regionen som både lockar företag att lokalisera sin verksamhet hit och verkar som en återhållande kraft när internationella företag överväger omlokaliseringar. Dessa kvalificerade affärstjänster spelar en allt större roll för hur andra företag lyckas på marknaden och därmed även för hur regioners konkurrensförmåga utvecklar sig. 19

20 Nya utmaningar i en förändrad värld Sverige kommer att möta en allt hårdare konkurrens även inom högteknologiska områden. I föregående avsnitt har vi beskrivit och analyserat globaliseringens drivkrafter och hur Sverige och Stockholm hittills klarat de nya förutsättningarna. Framöver kan vi förvänta oss att Sverige och övriga västvärlden ställs inför allt större utmaningar. Den snabba tillväxten i framför allt Kina och Indien medför en kraftig förskjutning i den globala ekonomins tyngdpunkt österut. Samtidigt faller Europa tillbaka av bland annat rent demografiska orsaker. Hittills har det globala arbetsutbudet främst ökat när det gäller outbildad arbetskraft. Men det tekniska kunnandet och kapitalintensiteten i de nya ekonomierna ökar successivt och utbildningsnivåerna höjs, även om vägen till en generellt hög utbildningsnivå är lång. Länder i framför allt Asien kommer att i allt högre grad rikta in sig mot mer avancerad produktion och Sverige kommer då att möta en allt hårdare konkurrens även inom högteknologiska områden. För Stockholmsregionen kan en rad utmaningar identifieras: För Stockholmsregionen kan en rad utmaningar identifieras. n Konkurrensen på världsmarknaden inom Stockholms profilbranscher (IT/ telekom, läkemedel/biomedicin, finans, miljöteknik) förväntas öka ytterligare. Inom t.ex. biomedicin råder enighet om att Sverige tappat en del av sin relativa styrka 8. n Beroendet av ett fåtal stora multinationella företag inom ett fåtal branscher ställer krav på ett företagsklimat som stödjer dessa företag och får dem att vilja stanna. n Konkurrensen driver på en ökad specialisering, men förutsätter samtidigt en långtgående diversifiering. Det behövs både bredd och djup i näringslivet. n Kompetensförsörjningen är helt avgörande för att kunna fortsätta vara en kunskapsregion. n Konkurrensen om lokalisering av nya företag ökar och Stockholm är relativt okänt för många företag i de nya tillväxtekonomierna. n Efterfrågan på lågutbildad arbetskraft kan komma att minska, om inte åtgärder vidtas. Klimat och demografi i fokus Parallellt med globaliseringsfrågorna hamnar frågor som rör klimat och demografi allt mer i fokus. Det råder numera vetenskaplig konsensus om att klimatförändringarna utgör ett globalt hot som kräver snabba åtgärder. Med rätt investeringar kan Stockholm bli en mer energieffektiv region och leda teknikutvecklingen mot en hållbar stad. Medvetna strategier på regional nivå kan göra skillnad även om problemen har en global dimension. Den väntade demografiska utvecklingen med minskande andelar av befolkningen i arbetsför ålder har också uppmärksammats mycket. Bland annat var detta en av utgångspunkterna i Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Sveriges och stadens finanser kommer att utsättas för påfrestningar. Effektivt resursutnyttjande och god ekonomisk hushållning kommer att vara fortsatt viktigt. Vad gör en region attraktiv för företagen? 20 Med dessa utmaningar som utgångspunkt är det intressant att diskutera vad som gör en region attraktiv för företagen. Det finns en rad nationella och internationella undersökningar som sammanställt de viktigaste faktorerna för företagens lokalisering 9. Kompetens och tillgänglighet är två faktorer som genomgående framstår som mest betydelsefulla för en regions attraktivitet. Tillgång till kompetens innefattar både möjligheter att rekrytera kvalificerad personal och en god tillgång till ett nätverk av avancerade företagstjänster inom t.ex. redovisning, juridisk rådgivning och 8 Se t.ex. Medicin för Sverige, Nytt liv i en framtidsbransch, SNS förlag. 9 Se bland annat Cushman & Wakefield: European Cities Monitor 2007 och Stockholmsregionen i ett europeiskt perspektiv, RTK 2007.

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet PM 2008: RI (Dnr 305-2465/2008) Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Göran Wikner, Hanna Norström Widell, Jonas Frycklund Maj 2007 Trender för svenskt företagande Bilaga 1 till Globala affärer regler som hjälper och stjälper

Läs mer

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet INriktningsmål 2014 Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft Mälardalsrådet Enligt Mälardalsrådets stadgar ska rådsmötet besluta om inriktningsmål för

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Uppländsk Drivkraft 3.0

Uppländsk Drivkraft 3.0 Uppländsk Drivkraft 3.0 Regionens utveckling 2010-2014. Regionalekonomisk beskrivning Kontigo AB November 2015. Inledning Syfte Att ge en kort överblick över Uppsalaregionens ekonomiska utveckling. Underlag

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling 2012-06-02 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling Sambandet

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 God potential för en ökad tjänsteexport De svenska företagen får bättre betalt för sina exporttjänster än för exporten av varor. Under perioden 1995-2004

Läs mer

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Lars Wikström 2016-01-22 Nationell myndighet med regional närvaro - 390 medarbetare - nio orter 1 Värt att fundera på Kommer företag att våga investera på platser

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 Oleg Zastenker Regional Exportrådgivare I Halland Maj 2017 PHOTO CREDIT: SARA INGMAN/IMAGEBANK.SWEDEN.SE 2 När Sverige först började handla över gränserna var

Läs mer

36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN

36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN 36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN Stockholm behöver fler programmerare Tjänstesektorn växer i Sverige. Allra

Läs mer

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion SUMMERING VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 Remissversion Strategin gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Vad vill vi uppnå? Att beskriva de socio-ekonomiska sambanden mellan Osloregionen och Stockholm-Mälardalsregionen

Läs mer

En strategi för vårt långsiktiga arbete

En strategi för vårt långsiktiga arbete 161102/Aslög Odmark En strategi för vårt långsiktiga arbete Strategin talar om hur vi ska arbeta med våra kunder och deras behov, hur vi använder våra tre verktyg: kunskap, nätverk och finansiering och

Läs mer

Svensk tjänstehandel omfattning, utveckling och betydelse

Svensk tjänstehandel omfattning, utveckling och betydelse Svensk tjänstehandel omfattning, utveckling och betydelse Pär Hansson Tillväxtanalys och Örebro universitet SCB i Örebro 1 mars 2011 Inledning och bakgrund Tjänstesektorns internationalisering 2010 Tjänstehandel

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt särskild

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Regional tillväxt 2015

Regional tillväxt 2015 Regional tillväxt 2015 Wolfgang Pichler 13 maj 2016 Konferens - Hållbar regional utveckling Utgångspunkter En nationell strategi för hållbar tillväxt och attraktionskraft 2015 2020 Utmaningar Klimat, miljö

Läs mer

Internationaliseringens effekter på arbetsmarknaden. Pär Hansson ITPS och Örebro universitet

Internationaliseringens effekter på arbetsmarknaden. Pär Hansson ITPS och Örebro universitet Internationaliseringens effekter på arbetsmarknaden Pär Hansson ITPS och Örebro universitet Frågeställningar Vilka effekter har ökad utrikeshandel och ökade direktinvesteringar haft på sysselsättning och

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020. med särskilt fokus på Skåne Nordost

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020. med särskilt fokus på Skåne Nordost UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 med särskilt fokus på Skåne Nordost Anders Axelsson, Analytiker Näringsliv Skåne Skåne Nordost Kristianstad, 8 november 2012 Figur 1.

Läs mer

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012 Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling Introduktion och slutsatser Bakgrund Detta är en kartläggning av hur aktiebolagen i Uppsala län har utvecklats mellan

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Fakta om företagandet i Stockholm 2017

Fakta om företagandet i Stockholm 2017 Fakta om företagandet i Stockholm 2017 Fakta om företagandet i Stockholm Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region I rapporten

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005 Baltikum snabbväxande ekonomier men få nya jobb skapas Bland de nya EU-medlemmarna är det de baltiska länderna som framstår som snabbväxare. Under perioden 1996-2004

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Frihandel ger tillväxt och välstånd

Frihandel ger tillväxt och välstånd Frihandel ger tillväxt och välstånd September 2007 Basfakta om Sveriges utrikeshandel 1 FRIHANDEL GER TILLVÄXT OCH VÄLSTÅND Ekonomisk tillväxt innebär att den samlade produktionen av varor och tjänster

Läs mer

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Stockholmsregionens styrkor och utmaningar Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Det går bra för Stockholms län Ur ett tillväxtperspektiv står sig Stockholm i varje jämförelse 24 000 nystartade företag 2011

Läs mer

Swedbank Östersjöanalys Nr 6 1 december Vad driver tillväxten i Baltikum?

Swedbank Östersjöanalys Nr 6 1 december Vad driver tillväxten i Baltikum? Swedbank Östersjöanalys Nr 6 1 december 2006 Vad driver tillväxten i Baltikum? Utmärkande för de baltiska staterna är den starka expansionen inom handel- och transportsektorn. Den svarar för en betydligt

Läs mer

En strategi för vårt långsiktiga arbete

En strategi för vårt långsiktiga arbete Datum 2016-11-09 Godkänd av Gunilla Nordlöf Upprättad av Aslög Odmark En strategi för vårt långsiktiga arbete Strategin talar om hur vi ska arbeta med våra kunder och deras behov, hur vi använder våra

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Frihandel ger tillväxt och välstånd

Frihandel ger tillväxt och välstånd Frihandel ger tillväxt och välstånd April 2008 Basfakta om Sveriges utrikeshandel 1 FRIHANDEL GER TILLVÄXT OCH VÄLSTÅND Ekonomisk tillväxt innebär att den samlade produktionen av varor och tjänster ökar,

Läs mer

Hur klarar företagen generationsväxlingen?

Hur klarar företagen generationsväxlingen? Hur klarar företagen generationsväxlingen? Rapport från Företagarna mars 211 Innehållsförteckning Inledning... 3 Var fjärde företagare vill trappa ned på fem års sikt... 4 Hur ser planerna för generationsväxlingen

Läs mer

Framtidsutredningen om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt Rapport från stadsledningskontoret

Framtidsutredningen om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt Rapport från stadsledningskontoret PM 2005 RI (Dnr 119-1789/2005) Framtidsutredningen om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt Rapport från stadsledningskontoret Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. Stadsledningskontorets

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Förutsättningar och förmåga till innovation i Norrbotten

Förutsättningar och förmåga till innovation i Norrbotten Förutsättningar och förmåga till innovation i Norrbotten Analys baserat på Reglabs Innovationsindex November 2011 Kontigo AB Analysen av Norrbottens län Visa resultatet från Reglabs Innovationsindex för

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 1 Olika initiativ samma mål Finansplats Stockholm samarbetsprojekt på branschens initiativ 2005 Finansmarknadsrådet tillsatt av regeringen med uppdraget att främja

Läs mer

Utvecklingen av det Sydsvenska näringslivet. Pia Kinhult. Hjärntrustens frukostseminarium 28/10

Utvecklingen av det Sydsvenska näringslivet. Pia Kinhult. Hjärntrustens frukostseminarium 28/10 Utvecklingen av det Sydsvenska näringslivet Pia Kinhult Hjärntrustens frukostseminarium 28/10 Skånes andel av Sveriges BNP ligger stabilt runt 12 procent för perioden 1980-2005 1985 1987 1989 1991 1993

Läs mer

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun 2014-06-26 Ks 1014/2012 Tillväxtrådet Näringslivsprogram Örebro kommun Förord Det här programmet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

DIVISION. Landstingsdirektörens stab. Fakta om Norrbotten

DIVISION. Landstingsdirektörens stab. Fakta om Norrbotten Fakta om Norrbotten Geografi En fjärdedel av Sveriges yta. Del av det Europeiska Arktis. Sapmi Barents Nordkalotten Östersjön Ca: 250 000 invånare Befolkningstäthet 250 000 invånare fördelat på 100 000

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Svenska småföretags syn på innovationer och FoU hinder och möjligheter

Svenska småföretags syn på innovationer och FoU hinder och möjligheter Svenska småföretags syn på innovationer och FoU hinder och möjligheter Sammanfattning och slutsatser SEB och VINNOVA har låtit genomföra en undersökning bland små- och medelstora företag i Sverige för

Läs mer

Hur hänger utbildning och tillväxt ihop? Pär Hansson ITPS och Örebro universitet

Hur hänger utbildning och tillväxt ihop? Pär Hansson ITPS och Örebro universitet Hur hänger utbildning och tillväxt ihop? Pär Hansson ITPS och Örebro universitet Frågeställningar Leder ökade utbildningsinvesteringar till ökad produktivitet? Hur påverkas efterfrågan på kvalificerad

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Innovation för ett attraktivare Sverige

Innovation för ett attraktivare Sverige VINNOVA INFORMATION VI 2016:06 Innovation för ett attraktivare Sverige Sammanfattning Här presenterar vi en sammanfattning av Vinnovas förslag inför regeringens kommande proposition för forskning, innovation

Läs mer

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2030

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2030 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2030 Översyn år 2014 Kommunledningskontoret 2014-05-12 - Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2030 - Översyn år 2014 Per-Erik Mårtensson,

Läs mer

FÖRE TAGS TJÄNS TER. - allt viktigare för svensk ekonomi

FÖRE TAGS TJÄNS TER. - allt viktigare för svensk ekonomi FÖRE TAGS TJÄNS TER - allt viktigare för svensk ekonomi November 2014 Företagstjänster är kunskapsintensiva Under de senaste två decennierna har andelen högutbildad arbetskraft ökat i samtliga sektorer

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUN Kraftsamling Ängelholm Vision 2020

ÄNGELHOLMS KOMMUN Kraftsamling Ängelholm Vision 2020 ÄNGELHOLMS KOMMUN Kraftsamling Ängelholm Vision 2020 Ett handslag för strategiska åtgärder med sikte på hållbar ekonomisk tillväxt i Ängelholm Förutsättningarna för näringsliv och offentlig sektor förändras

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv September 2016

Konjunkturen i Stockholms län. kv September 2016 Konjunkturen i kv2 2016 September 2016 Positiv utveckling i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2016 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per

Läs mer

Uppföljning Tillväxtstrategi Halland

Uppföljning Tillväxtstrategi Halland Uppföljning Tillväxtstrategi Halland Del 3. Stark konkurrenskraft En rapport från regionkontoret 2015 Inledning Innehållsförteckning Region Halland har ansvar för att leda det regionala utvecklingsarbetet.

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. Konjunkturläget kv Juni 2016

Konjunkturen i Stockholms län. Konjunkturläget kv Juni 2016 Konjunkturen i Konjunkturläget kv1 2016 Juni 2016 Stockholm fortsätter utvecklas positivt Konjunkturläget i Stockholm 2016 kv1 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 27 oktober 2009

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 27 oktober 2009 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 27 oktober Förändring över motsvarande period föregående år (%) 30 Förändring i svensk varuexport (jan 2008

Läs mer

Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas

Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas 1(5) 2010-04-21 Peking Markus Lundgren Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas Kina är Sveriges största handelspartner i Asien. 2009 uppgick handeln till 75,2 miljarder

Läs mer

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap.

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap. Tjänsteutlåtande O Öste zs. Näringslivs- och utvecklingsenheten Lotta Holmgren, näringslivschef Datum 2015-03-18 Dnr KS 2015/0134 Till Kommunstyrelsen Partnerskap i Stockholm Business Alliance (SBA) Sammanfattning

Läs mer

På väg mot vision 2020 87+13 10+13= 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 50+40+10+ 12+11+5+1,7% 30+47=

På väg mot vision 2020 87+13 10+13= 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 50+40+10+ 12+11+5+1,7% 30+47= kista SCIENCE CITY Statistik 2012 På väg mot vision 2020 87+13 128 195 24 000 775 10+13= 17 300 000 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 30+47= 50+40+10+ 12+11+5+1,7% INNEHÅLL

Läs mer

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv2 September Photo: Henrik Trygg

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv2 September Photo: Henrik Trygg Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv2 September 2015 Photo: Henrik Trygg Fortsatt uppåt i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2015 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv September 2017

Konjunkturen i Stockholms län. kv September 2017 Konjunkturen i Stockholms län kv2 2017 September 2017 Mestadels stark konjunktur i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2017 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras

Läs mer

UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En region med lång erfarenhet av utrikeshandel Sjöfart och internationell handel har präglat Göteborgsregionen i snart 400 år. Visserligen är varorna inte desamma

Läs mer

NÄRINGSLIVSANALYS ÄLMHULT

NÄRINGSLIVSANALYS ÄLMHULT NÄRINGSLIVSANALYS ÄLMHULT 2010-2015 Tillväxt och konkurrenskraft presentation i Älmhult den 23 mars Magnus Johansson Miriam Kuflu 1 KOMMUNENS NÄRINGSLIV Hur ser ert näringsliv ut? Hur fort växer det? Bättre

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening Sydsvensk REGION BILDNING Ideell förening Upplägg av arbetet och tolkning av direktivet samt vilka som deltagit i arbetet Arbetsgruppen för Hållbar Regional Utveckling En redovisning till arbetsutskottet

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Regionala tillväxtförutsättningar i Bohuslän i globaliseringens förtecken

Regionala tillväxtförutsättningar i Bohuslän i globaliseringens förtecken Regionala tillväxtförutsättningar i Bohuslän i globaliseringens förtecken Daniel Gustafsson 08-681 94 95 daniel.gustafsson@nutek.se 1. Yttre förutsättningar 2. Vad är vi bra på? 3. Tillgänglighet 4. Attraktivitet

Läs mer

Verksamhetsprogram och budget för Stockholm Business Alliance år 2007

Verksamhetsprogram och budget för Stockholm Business Alliance år 2007 Bilaga 2 Verksamhetsprogram och budget för Stockholm Business Alliance år 2007 1. Bakgrund Stockholm Business Alliance bildades år 2006 i syfte att fördjupa och utveckla samarbetet inom det näringslivspolitiska

Läs mer

Internationell strategi för Stockholm. Stockholm i världen

Internationell strategi för Stockholm. Stockholm i världen Internationell strategi för Stockholm Stockholm i världen Globaliseringen ställer länder, regioner och städer inför helt nya möjligheter och utmaningar. Nya marknader öppnar sig, världshandeln expanderar

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

Kista Science City 2011

Kista Science City 2011 Kista Science City 211 TRENDRAPPORT KISTA SCIENCE CITY FAKTA Sysselsatta dagtid: 7 Invånare boende: 125 679 Omsättning per anställd: 1 38 kronor (median) Avkastning på kapital: 8,6 % (median) Antal företag

Läs mer

STOC K HOLM S S O PPAN

STOC K HOLM S S O PPAN STOC K HOLM S S O PPAN SAMVERKAN FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Stockholm behöver mer samverkan Stockholmssoppan är ett samarbete mellan sju näringslivs- och fackliga organisationer som sedan år 2000 samarbetar

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv December 2017

Konjunkturen i Stockholms län. kv December 2017 Konjunkturen i Stockholms län kv3 2017 December 2017 Mestadels stark konjunktur i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2017 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring?

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? - Stor! - På vilket sätt? - Besöksnäringsforum - Sammanhållen besöksnäringspolitik Näringsdepartementet Vilken betydelse har landsbygden för svensk

Läs mer

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas 1(5) 2010-05-06 Peking Markus Lundgren Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas Kina är Sveriges största handelspartner i Asien. 2009 uppgick handeln till 75,2 miljarder

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Jobben först i möjligheternas Skåne

Jobben först i möjligheternas Skåne J O B B P R O G R A M F Ö R S K Å N E Jobben först i möjligheternas Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne www.socialdemokratena.se/skane Vi socialdemokrater sätter jobben först. Jobb skapas genom att

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen.

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen. BEFOLKNING Folkmängd 2010 110 488Källa: SCB Antal invånare i kommunen. Befolkningstillväxt Källa: SCB / Svenskt Näringsliv Prognos befolkningstillväxt SCB Prognos 2035: Tillväxt: 130 705 18% Befolkning

Läs mer

Tillväxt - teori. Jonas Gabrielsson Högskolan i Halmstad

Tillväxt - teori. Jonas Gabrielsson Högskolan i Halmstad Tillväxt - teori Jonas Gabrielsson Högskolan i Halmstad Tillväxt Ekonomisk Ekologisk/hållbar Social/välstånd - tillväxt avser inte värdet utan ökningen av värdet Tillväxtens förutsättningar Tillväxt Mer

Läs mer