Stiftelsen Håll Sverige Rent. Verksamhetsberättelse 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stiftelsen Håll Sverige Rent. Verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 Stiftelsen Håll Sverige Rent Verksamhetsberättelse 2014

2 Stiftelsen Håll Sverige Rent Mars 2015

3 INNEHÅLL Sammanfattning 1. Skräpfritt land 1.1 Skräpplockardagarna Var rädd om din arena/allemansrättskampanjen 1.3 Kartläggning av nedskräpning och dess konsekvenser 1.4 Håll Sverige Rent Kommun 1.5 Sortering på offentlig plats 1.6 Samarbetsprojekt i Indien 1.7 ELPA/ Clean Europe Network 2. Skola och förskola 3. Skräpfria hav 2.1 Grön Flagg 2.2 Unga Reportrar för ett hållbart samhälle 2.3 Exempelsamling 2.4 Batterijakten/Batteriskolan 2.5 Energiprojekt 2.6 Miljömålen i skolan 2.7 Fokus på pant i skola och förskola 2.8 Utbildningsprojekt 3.1 Skräpmätningar på stränder 3.2 BLASTIC plastic pathways from land to the Baltic Sea 3.3 Kampanj Kusträddarna 3.4 Spökgarn 3.5 Nordiskt projekt om marin nedskräpning 4. Giftfri miljö/ren landsbygd 5. Miljömärkningar 5.1 Miljömärkt Event 5.2 Green Key 6. Håll Sverige Rents övergripande kommunikationsarbete 6.1 PR/Opinion 6.2 Sociala medier 7. Marknadsarbete 7.1 Intressentrelationer 7.2 Marknadsarbete 8. Organisation och personal 9. Håll Sverige Rents styrelse

4 SAMMANFATTNING Stiftelsen Håll Sverige Rent är en ideell organisation som arbetar för att motverka nedskräpningen, öka återvinningen och främja miljömedvetandet hos individer och organisationer. Håll Sverige Rents arbete bedrivs framförallt genom kampanjer, utbildning och miljöcertifieringar. Skräp skadar, skräp kostar pengar och skräp skapar otrygghet. Helt i onödan. Därför är det viktigt att motverka nedskräpning. Nedskräpning är ett problem som har betydligt större konsekvenser än man först tänker sig och dessa konsekvenser täcker hela hållbarhetsbegreppet. Skräp är en produkt av vårt konsumtionssamhälle och ett felaktigt beteende helt enkelt bortkastat avfall som istället borde återvinnas. Skräp är resurser som förslösas genom att de hamnar på fel ställe. Håll Sverige Rent tror att frågan om nedskräpning är utmärkt som pedagogisk utgångspunkt för att skapa en förståelse för mer komplexa miljöfrågor. Nedskräpning är ett konkret och tydligt sätt att ta ansvar för vad man släpper ifrån sig. Nedskräpning är något du själv kan göra något åt. Det är bara att låta bli. Håll Sverige Rent tror att när vi tar ansvar för vår närmiljö och förstår vår egen roll ökar sannolikheten att vi även utvecklar en hållbar livsstil. Vår vision är Ett skräpfritt Sverige. I syfte att påverka attityder och beteenden genomförde vi under 2014 nationella skräpplockardagar i samverkan med 256 kommuner. Vi lyckades engagera över deltagare i denna manifestation mot nedskräpning. I ett unikt samverkansprojekt med Länsförsäkringar har vi under 2014 samlat in 29,3 ton bekämpningsmedel, 413,9 ton spillolja och ton metallskrot genom hämtningar hos lantbrukare i stora delar av Sverige. Grön Flagg-nätverket för skolor och förskolor, d.v.s. skolor som arbetar strukturerat med miljöfrågor i undervisningen, bestod vid årsskiftet 2014/2015 av mer än skolor och förskolor. I skol- och förskolearbetet arbetar vi med att ge stöd i undervisningen och utbildning av pedagoger. Under året har vi haft extra fokus på att öka kännedomen om Miljömålen var året då vi utvecklade och tog plats med kampanjen Batterijakten och utbildningsmaterialet Batteriskolan. Mer än elever i klasser i åk 4 deltog och har både samlat in uttjänta batterier och lärt sig mer om vikten av återvinning och batteriers påverkan på miljön. I vårt arbete för skräpfria hav arrangerade vi Kusträddardagen den 10 maj 2014 i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten.tillsammans med tio kommuner och med närvaro av dåvarande miljöminister Lena Ek samlades bland annat skräpföremål in som sedan skickades vidare för analys. Håll Sverige Rent har under 2014 engagerat sig i ett projekt som har rensat haven från spökgarn. Projektet har också syftat till att kartlägga storleken på problemet med spökgarn. Utmärkelsen Miljömärkt Event gick till 58 event som besöktes av sammanlagt 3,5 miljoner människor. 113 logiverksamheter och konferensanläggningar belönades med utmärkelsen Green Key. Under 2014 har Håll Sverige Rent medverkat som representant i Clean Europe Network ett nätverk i Europa för liknande organisationerar som vår. Syftet är att lära av varandra, utbyta erfarenheter och tillsammans bli en starkare påverkande kraft i Europa. Under 2014 har vi bl a arbetat med att utveckla gemensamma metoder för nedskräpning och att kartlägga skräpets väg till den marina miljön. Kunskap är ett av Håll Sverige Rents fokusområden. En av uppgifterna inom området är att etablera samarbete med kommunerna för att få 4

5 Bild från Brålanda förskola. till stånd skräpmätningar med en metodik utvecklad i samarbete med Statistiska Centralbyrån (SCB) Ett av de verktyg Håll Sverige Rent använder sig av för att förebygga nedskräpning är kommunikation och PR. Vi har under året fått genomslag i media, bl a genom debattartiklar om marin nedskräpning och skrotbilsproblematiken. En ökad direktkommunikation till den breda allmänheten har också systematiserats via sociala medier, där våra kanaler, framförallt Facebook och Instagram utvecklats till en bra plattform för en engagerad direktdialog. Håll Sverige Rents verksamhet finansierades i första hand genom projektfinansiering från myndigheter, organisationer och företag. Håll Sverige Rent är också förmånstagare i Postkodlotteriet sedan

6 Bild från förskolan Lilla dalen. 1. SKRÄPFRITT LAND 1.1 Skräpplockardagarna 2014 Håll Sverige Rents Skräpplockardagar är en årligen återkommande aktivitet med syfte att få människor att inte skräpa ned. Alla är välkomna att delta, såväl privatpersoner som olika typer av verksamheter. Skräpplockardagarna genomförs årligen i april och maj. I samband med att allt fler deltagare medverkar, har kampanjen blivit ett viktigt verktyg för Håll Sverige Rent att skapa opinion mot nedskräpningen. Vi har under året haft som mål att fortsatt engagera ett stort antal skräpplockare och ett stort antal samarbetande kommuner. Under kampanjen 2014 slog vi nytt rekord med ( ) deltagare och 256 (240) stycken anslutna kommuner års resultat är inom parentes. Flertalet av deltagarna är barn och elever från förskolor och grundskolor där vi också erbjuder ett pedagogiskt material. Under kampanjen 2014 lanserades ett nytt material i form av ett lekhäfte där Muminfamiljen presenterar lekar och värderingsövningar med tema skräp och återvinning. Materialet är utvecklat inom ramen för ett framgångsrikt samarbete med Bulls Licensing och Mumin som inleddes under året. En utvärdering som genomfördes efter avslutad kampanj visar att vårt pedagogiska material är populärt. 97 procent av pedagogerna som anmält deltagare instämmer i att deras arbete med Skräpplockardagarna har lett till ökad kunskap om nedskräpning bland barn/ elever. Vidare instämmer 82 procent i att deras arbete med Skräpplockardagarna har lett till ökad kunskap om återvinning bland barn/elever. Vi har under året också arbetat för att engagera fler vuxna i kampanjen. Som ett led i detta arbete lanserade vi Håll Sverige Rents Clean-Up med fokus på Let s Clean Up Europe Day den 10 maj. Totalt deltog över vuxna i aktiviteten i form av företag, föreningar, organisationer och privatpersoner. 1.2 Allemansrätten Var rädd om din arena Med kampanjen Var rädd om din arena har vi under året haft som mål att sprida kunskap om allemansrätten bland barn och unga och de grupper som använder naturen som sin arena. Vi har samverkat med en rad organisationer och intresset för kampanjen har varit stort. Vi har nått 6

7 ut brett och skapat engagemang och kunskap. Effekterna av arbetet Håll Sverige Rent utförde i projektet 2014 är flera: Vid årets slut hade över personer skrivit under allemansrättens Code of conduct Vi har lanserat en särskild kampanjwebb: Var rädd om din arena för barn & unga och tagit fram en ny förenklad frågesport anpassad för barn och unga. Vid årets slut hade över skrivit under allemansrättens Code of conduct för barn och unga. Vi har tagit fram, lanserat och spridit pedagogiska materialet Det lilla Örnäventyret samt sagan Ali, Sara och Allemansråttan. Under året har vi även arbetat för att sprida Det Stora örnäventyret som togs fram till Samtligt material har fått stor spridning. Vi har genomfört en socialmediakampanj med riktade samt sponsrade Facebook-inlägg med stor räckvidd och hög engagemangsgrad. Vi har översatt allemansrättens Code of Conduct samt kampanjmaterial till andra Ali, Sara och Allemansråttan - En saga om allemansrätten språk och lanserat kampanjsidor på engelska, tyska samt holländska. Under sommaren gjordes ett test med Facebook-annonsering mot utländska turister och arbetet med nå nyanlända svenskar inleddes under hösten. Under vecka 35 genomfördes Expedition Clean-Up Kebnekaise - ett projekt som syftade till att lyfta fram problematiken med nedskräpning i svensk fjällvärd och lyfta fram vår fantastiska allemansrätt. Expeditionen genomfördes i samarbete med Försvarsmakten och medverkade gjorde bland annat Renata Chlumska. Den november arrangerade Håll Sverige Rent en konferens med fokus på bland annat allemansrätten i samarbete med Skogssällskapet. Konferensen var välbesökt och uppskattad och totalt deltog ca 180 besökare från kommuner, myndigheter, förbund, föreningar, skolor och företag. 40 personer deltog på allemansrättsdelen och 20 personer på studiebesöket. Till kampanjen har vi totalt knutit till oss 15 kampanjvänner (samverkanspartners med tydliga intresseområden och stora egna nätverk) som är med och stöttar kampanjen genom att agera affischnamn samt sprida information själva. 1.3 Kartläggning av nedskräpning och dess konsekvenser För att kunna sätta in rätt åtgärder på rätt plats är det viktigt att ha kunskap. Håll Sverige Rent arbetar med statistik och annan kunskapsinsamling för att kunna stötta viktiga aktörer som kommuner i dess arbete för minskad nedskräpning. Barn och unga får lära sig om Allemansrätten i sagan om Ali, Sara och Allemansråttan. En av uppgifterna inom området är att etablera samarbete med kommunerna där huvudfokus är att introducera Håll Sverige Rents unika skräpmätningsmetod, som är framtagen av Håll Sverige Rent tillsammans med Statistiska Centralbyrån (SCB). Syftet är att utveckla den nationella redovisningen av nedskräpningen i Sverige och att skapa lokal uppmärksamhet i kommunerna. 7

8 Målsättningen för 2014 var att tolv stora tätorter och sex parker skulle delta i skräpmätningen med Håll Sverige Rents metod. Resultatet blev att tolv stora tätorter och tio parker deltog i mätningar av nedskräpning i stadkärnor och stadsparker. Utöver det så startades det även upp tre förortsmätningar i Göteborg. Glädjande nog ser vi att Stockholm, Göteborg och flera andra storstäder regelbundet nu mäter lokal nedskräpning tillsammans med Håll Sverige Rent. En positiv effekt av detta är att deltagande kommuner förankrar sitt arbete mot nedskräpningen. Utöver de mätmetoder Håll Sverige Rent arbetat med tillsammans med Sveriges kommuner, har även ett stort antal rapporter kommit in genom Håll Sverige Rents mobilapp. 1.4 Håll Sverige Rent kommun För att utveckla samarbetet med Sveriges kommuner startade vi under slutet av 2013 arbetet med ett kommunnätverk. Håll Sverige Rent strävar efter att kommunerna i nätverket ska inspirera och vägleda varandra till att arbeta mer strategiskt mot nedskräpning. Håll Sverige Rent uppmuntrar och stöttar medlemmarna i användning av Håll Sverige Rents verktyg, till exempel kartläggning och vägledning, användning av Håll Sverige Rents mobilapp samt ger personligt stöd och rådgivning. I nätverket utses också årets Håll Sverige Rentkommun års vinnare blev Helsingborg. Under 2014 växte nätverket och vid årets slut hade vi 30 anslutna kommuner och de flesta av Sveriges större kommuner är representerade. Målet för nätverket var 40 kommuner. Under 2014 utvecklade Håll Sverige Rent sin tidigare kommunkonferens till ett bredare och större koncept års konferens hade fyra spår; land, hav, stad och skola och konferensen lockade ca 180 personer från kommuner, myndigheter, organisationer, skolor m.fl. 1.5 Sortering på offentlig plats Under 2014 deltog Håll Sverige Rent tillsammans med Malmö Stad, Göteborgs Stad, Stockholms Stad, och VA Syd i ett projekt finansierat av Vinnova, med syfte att ta fram en överenskommelse om ett gemensamt system för källsortering i stadsmiljö. Många Håll Sverige Rent-kommuner var på plats på årets Håll Sverige Rent-konferens. 8

9 Man har i projektet enats om de faktorer som bedöms som viktigast att ta hänsyn till vid utformning av ett gemensamt system för källsortering i stadsmiljö (se nedan). Gemensam definition av avfallsfraktioner - förtydligande av vilka avfallstyper som ska sorteras i respektive behållare med hänsyn till vilket avfall som faktiskt uppkommer i stadsmiljö Antal avfallsfraktioner hur många avfallsfraktioner som bör ingå i en modul/ behållare för källsortering Vilka avfallsfraktioner som ska ingå samt inbördes ordning vid utplacering Färgsättning i anslutning till inkasthålen Storlek och form på inkasthål Symboler piktogram, bild, foto eller liknande som ska visa vilka avfallstyper som ska sorteras i respektive behållare Text benämningar för respektive avfallsfraktion samt typsnitt Övriga intressenter i projektet har varit bland annat Avfall Sverige, Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), Helsingborgs Stad, Naturvårdsverket, Returpack, Uppsala kommun och Svenska Miljöinstitutet (IVL). Renata Chlumska plockar skräp. Skräpmätning i Södertälje. 9

10 Håll Sverige Rent ska hjälpa Hand in Hand India i nedskräpningsfrågor. 1.6 Samarbetsprojekt i Indien Håll Sverige Rent inspirerar och vägleder Hand in Hand i ett samarbetsprojekt som syftar till att öka kunskapen och insatserna kring avfallshantering och nedskräpning. I början av juni 2014 arbetade Håll Sverige Rent på plats i Tamil Nadu tillsammans med lokala politiker, tjänstemän och skolor, för att skapa en förståelse för förhållandena kring avfallshanteringen. Hand in Hand India har också ett pilotprojekt som innefattar lokal sophämtning och det ingår som en del i det övergripande samarbetet. 1.7 ELPA/ Clean Europe Network Under 2014 har Håll Sverige Rent som Sveriges representant i ELPA (European Litter Prevention Association) deltagit i arbetet inom Clean Europe Network. Håll Sverige Rent har aktivt medverkat i fyra arbetsgrupper tillsammans med övriga medlemsländers representanter. Arbetsgrupperna har arbetat med uppgifter såsom att skapa gemensamma mätmetoder för nedskräpning, kartlägga skräpets väg till den marina miljön, kommunikationskampanjer för att nå konsumenter samt hur Håll Sverige Rent kan involvera företag i arbetet mot nedskräpning. 10

11 2. SKOLA OCH FÖRSKOLA Håll Sverige Rents arbete i skola och förskola syftar till att involvera barn och unga i ett positivt förändringsarbete. En konkret och viktig miljöfråga som nedskräpning är en bra pedagogisk utgångspunkt i lärandet för en hållbar utveckling. Håll Sverige Rent arbetar genom olika program och projekt med att förse målgruppen lärare och pedagoger med stöd, inspiration och pedagogiska material. Våra program 2.1 Grön Flagg Nätverket fortsätter stadigt att växa och har under 2014 utökats med 302 nya skolor och förskolor. Därmed engagerar Grön Flagg nu fler än verksamheter. I den enkät som gjordes 2014 till pedagoger i Grön Flagg-verksamheterna (1 450 svaranden) så anger 94 procent att Grön Flagg hjälper verksamheten att få ett aktivt hållbarhetsarbete och 85 procent att Grön Flagg ger skolan eller förskolan en tydlig profil. 2.2 Unga Reportrar- för ett hållbart samhälle Unga Reportrar eller Young Reporters for the Environment som det heter internationellt, är ett utbildningsprogram för högstadiet och gymnasiet. Upplägget är att eleverna i grupper ska undersöka olika hållbarhetsrelaterade ämnen, problem eller företeelser, gärna lokalt. Grupperna redovisar sina slutsatser genom reportage, exempelvis journalistiska texter, fotografier eller filmer. Genom arbetssättet inom YRE utvecklas deltagarnas förmågor och färdigheter inom exempelvis hållbar utveckling, kommunikations- och samhällsfrågor, träning i initiativ och samarbetsförmåga, kritiskt tänkande och socialt ansvarstagande. Under hösten 2014 inleddes programmet genom en uppstarts- och pilotfas, där delar av innehåll och form arbetas fram tillsammans med elever och lärare. 11

12 Satsningar och projekt 2.3 Exempelsamling För att sprida den erfarenhet och de goda idéer som finns inom nätverket av skolor och förskolor har en sökbar exempelsamling tagits fram. Här samlas uppgifter och lektionsupplägg från Grön Flagg; både egenutvecklade eller sådana som vi får från nätverket. Sedan lanseringen i december har sidan fått fler än besök. 2.4 Batterijakten/Batteriskolan 2.6 Miljömålen i skolan Ett stort fokus har legat på arbetet med att öka kännedomen av de svenska miljömålen. Det har gjorts i nära samarbete med Naturvårdsverket och andra miljömålsansvariga myndigheter. 18 lektionsupplägg baserade på miljömålen och generationsmålet har utvecklats, riktat till lärare i årskurs 4-9. I den enkät som gjordes i slutet av 2014 uppgav nästan 60 procent av lärarna i Grön Flagg-verksamheterna att de kände till miljömålen och 75 procent av dessa tar upp miljömålen i sin undervisning. I samarbete med VARTA har koncepten Batteriskolan och Batterijakten utvecklats och byggts på. Batteriskolan med pedagogiska material om återvinning och miljöfrågor kopplat till batterier har utökats att gälla även för förskola. Målsättningen var att skolklasser ( barn) skulle nås av budskapen i materialet ett mål vi nådde med råge. Vi beräknar att mer än klasser och elever har nåtts via Batteriskolan. En liten sagobok med kunskapsinnehåll har tagits fram och kommer att delas ut i exemplar för att information om batteriåtervinning även ska nå in i hemmen. Nytt för 2014 var också ett dataspel med kunskapsfokus som i dagsläget har laddats ner fler än gånger och fått fina recensioner. 2.5 Energiprojekt Med stöd av Energimyndigheten drev Håll Sverige Rent två projekt med fokus på energi och klimat. En vägledning utvecklades som ska stötta pedagoger i hur de kan jobba med energifrågor. Håll Sverige Rent har medverkat på ett flertal utbildningar runt om i Sverige där denna vägledning har varit i fokus. I ett annat projekt, Vi ser effekten, skapades ett digitalt verktyg för att lättare kunna visualisera skolornas elanvändning och skapa nya mer energieffektiva beteenden. Utöver detta har en guide arbetats fram med syfte att underlätta för fastighetsförvaltare av skolbyggnader att samverka med brukarna d.v.s. personal och elever skolklasser engagerade sig i att samla in batterier. 12

13 2.7 Fokus på pant i skola och förskola Håll Sverige Rent har under året tagit fram olika typer av pedagogiska material bland annat lektionsuppgifter, en frågesport och en saga för att uppmuntra skolor och förskolor att arbeta med pant inom sitt miljöarbete. Under utbildningar och nätverksträffar har vi uppmuntrat och inspirerat pedagogerna inom Grön Flagg och i övriga skolnätverket att både öka pantningen och att arbeta pedagogiskt med pant. Genom de nyckeltal som Grön Flagg-verksamheterna årligen fyller i, ser vi att 72 procent anger att Grön Flagg bidrar till en ökad kunskap om pant. 2.8 Utbildningsprojekt Håll Sverige Rent har drivit två regionala utbildningsprojekt, i Stockholms läns landsting och Region Skåne. De har syftat till att stärka respektive regions skolor och förskolor i miljöarbetet. Inom projekten, som är snarlika i sin uppbyggnad och sina aktiviteter, genomförde Håll Sverige Rent utbildningsinsatser, nätverksträffar och erfarenhetsutbyte med syftet att få skolor och förskolor att jobba med frågor som kan stödja måluppfyllelsen av regionala miljömål som resurseffektivitet och god livsmiljö. Utbildning för lärare med praktiska experiment. 13

14 3. SKRÄPFRIA HAV Inom havsmiljöområdet vill Håll Sverige Rent ha projekt inom hela Sverige med många involverade aktörer, internationellt och nationellt. Kampanjerna och fördjupningsprojekten ska i första hand bidra till vår kunskapsuppbyggnad men också leda till att vi får ett brett mediagenomslag. 3.1 Skräpmätningar på stränder Håll Sverige Rent siktar på att öka kunskapen om den marina nedskräpningen genom att mäta strandskräp. På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten har vi fastställt tio svenska referensstränder i Sverige (Östersjön och Kattegatt) och Håll Sverige Rent verkar för att dessa ska ingå i den nationella miljöövervakningen under Havsmiljöförordningen. Skräpmätningar runt Östersjöns stränder inleddes under det av Håll Sverige Rent ledda EU-projektet MARLIN. Sedan projektet avslutades 2013 har skräpmätningarna fortsatt, inte bara i Sverige utan även i Finland, Lettland och Estland. Projektet har utgjort ett viktigt underlag för arbetet med havsmiljödirektivet i dessa länder. HELCOMs arbete med att ta fram en regional aktionsplan för marin nedskräpning har också utgjort en viktig grund. Håll Sverige Rent har deltagit i ett flertal arbetsgrupper och påverkat arbetet i positiv riktning. Resultaten från strandmätningarna redovisas offentligt i statistikportalen på Håll Sverige Rents hemsida. Myndigheter och organisationer kan också få tillgång till MARLIN-databasen genom att beställa inloggningsuppgifter. De stadsnära stränderna är de mest nedskräpade med ett snitt på 177 skräp/100 meter. De högsta nivåerna uppmäts på våren. De vanligaste typerna av skräp är 1.) oidentifierbara plastbitar 2.) skräp av kartong och papper 3.) plastbestick/sugrör 4.) engångsförpackningar i plast för mat/godis/glass 5.) glasspinnar (OBS! Fimpar är ej inkluderade.) 3.2 BLASTIC plastic pathways from land to the Baltic Sea Blastic är ett uppstartsprojekt och en förberedelse inför ett större internationellt EU-projekt om plastens vägar från land till hav med fokus på de urbana kustnära områdena runt Östersjön. Partners i projektet är IVL Svenska Miljöinstitutet, 14

15 Stockholm Environment Institute i Tallinn, Finlands miljöcentral och Håll Skärgården Ren samt ett antal kustkommuner. Projektet har haft stöd från Östersjöstrategins styrgrupp för farliga ämnen och en ansökan till Central Baltic Interreg har skickats in. 3.3 Kampanj Kusträddarna Kusträddarna är en opinionsbildande kampanj från Håll Sverige Rent med syftet att öka kunskap och engagemang om den marina nedskräpningen med fokus på den svenska västkusten och Skåne. Genom att öka kunskapen och bidra till förutsättningar för att skapa delaktighet hos framför allt individer men också kommuner, företag, organisationer kan vi dels bidra till renare kuster, men också skapa uppmärksamhet kring frågan och sprida kunskap. Kampanjen ska bidra till att skapa starka normer i samhället att nedskräpningen av våra hav är fel! Håll Sverige Rent ser att kampanjer av detta slag kan vara en viktig del i åtgärdsarbetet inom Havsmiljödirektivet. Kusträddarna är en kampanj som genomfördes under våren, men vars kommunikation sträckte sig över hela året. Kampanjen genomfördes för första gången 2012 och samlade då privatpersoner arrangerades själva Kusträddardagen den 10 maj, (utsedd av EUs miljökommissionär till Clean Europe Day) tillsammans med tio kommuner från sträckan Strömstad till Simrishamn, varav flera kommuner är med i nätverket Ren Kust. På Kusträddardagen deltog också dåvarande miljöminister Lena Ek. Utöver dessa Kusträddarstränder arrangerades också andra Kusträddaraktiviteter av både privatpersoner, företag, skolor och organisationer i övriga delar av landet. Ca skräpföremål skickades in på en plockanalys för att ta reda på skräpets sammansättning och vilka typer av avfall som dominerar det som blir till skräp i våra hav. Resultatet visar att 87 procent av skräpet är plast, 68 procent utgörs av förpackningar och 75 procent olika typer av engångsförpackningar. Det mesta (66 procent) är därmed skräp som kan klassas till oss som individer, dvs typiskt konsumtionsskräp till skillnad från industriavfall och beror både på nedskräpning lokalt men också en omfattande nedskräpning som kommer via havsströmmar och stormar och spolas upp längs med kusten. Resultaten från plockanalysen presenteras i en särskild rapport; Rapport från Kusträddarna Målgrupper för kampanjen har varit kustkommuner och enskilda individer samt företag och organisationer med budskapet var med och rädda kusten från skräpet! Kampanjen har kommunicerats i digitala medier, bland annat med en särskild Facebook-kampanj och traditionell media, som generade 107 pressklipp. En debattartikel om plasten i våra hav publicerades i tre skånska dagstidningar. MARIN NEDSKRÄPNING Fördjupningsprojekt 3.4 Spökgarn Spökgarn är fiskeredskap som på olika vis förlorats i haven och som fortsätter att fiska år efter år till ingen nytta. Förlorade nät och annan fiskeutrustning verkar ha en tendens att ansamlas kring vrak. Dels kan det bero på att drivande och förlorade nät fastnar i vraken, eller så sker det 15

16 ett direkt fiske på vraken, eftersom vraken också fungerar som artificiella rev för fisk. Håll Sverige Rent har i det här projektet rensat åtta vrak utanför Sveriges sydkust från spökgarn, både för att bärga garnet och för att ta reda på mer om förekomsten av spökgarn på och vid vrak. Dykningarna visar att det finns stora mängder garn vid de utvalda vraken vid sydkusten, där hundratals kilo fisk fångats i onödan. Vid dykningarna bärgades meter garn. En viktig slutsats av projektet är att det krävs ytterligare insatser vad gäller spökgarn vid och på vrak, både för att bärga garnen och för att skaffa mer kunskap om mängd och förekomst. En annan viktig iakttagelse av projektet är att mängden nyare spökgarn som bärgats vid vrak är högre än de spökgarn som tagits upp vid draggningsinsatser med fiskebåt. De spökgarn som hittats vid draggningsinsatser i den fria vattenmassan eller på botten ofta har varit äldre än 15 år, medan näten som bärgats från vrak till största delen har varit yngre än tio år. Det kan vara en indikator på att tillförseln av spökgarn i den fria vattenmassan eller på botten avtar, medan problemet med spökgarn vid vrak är mer aktuellt. 3.5 Nordiskt projekt om marin nedskräpning Med medel från Nordiska Ministerrådet har Håll Sverige Rent inlett ett samarbete med våra nordiska systerorganisationer kring ett projekt om marin nedskräpning. Tillsammans med Hold Norge Rent, Hold Danmark Rent, Håll Skärgården Ren och Oslofjordens Friluftsråd har en rapport skrivits som redogör för de vanligaste skräpfraktionerna ur ett nordiskt perspektiv. Rapporten publicerades i Nordiska Ministerådets publikationsserie. Samtliga organisationer genomförde också strandstädningar i anslutning till Clean Europe Day den 10 maj meter garn fångades upp på vrak utanför Ystads kust. 16

17 GIFTFRI MILJÖ/REN LANDSBYGD Håll Sverige Rent och Länsförsäkringar har sedan 2007 samarbetat i ett projekt med målsättning att öka återvinningen och minska miljöbelastningen från svenska lantbruk Det är lätt att skrot, farligt avfall, plast och däck blir kvarglömt ute på lantbruken. Genom en unik försäkringslösning och ett samarbete mellan Länsförsäkringar och Håll Sverige Rent kan lantbruk enkelt och bekvämt bli av med avfallet. Mellan åren har mer än ton skrot och ton farligt avfall hämtats ute i landet genom vårt gemensamma projekt Ren landsbygd. Sedan 2011 har även plast och däck samlats in. Insamlingen har skett i samarbete med Stena Recycling. Genom vårt projekt minskar skaderiskerna av det bortglömda avfallet, som istället kan omhändertas och återvinnas. Farligt avfall är besvärligt att hantera, dyrt att lämna in och farligt att förvara. I försäkringslösningen ingår hämtning av bland annat spillolja, oljefilter, bekämpningsmedel och batterier. Skrotet kan vara svårt och otympligt att forsla bort från gården. I försäkringslösningen ingår hämtning av alla sorters maskiner och metallföremål inom jordbruket. Exempel är truckar, traktorer, slaghackar, slåttermaskiner till kranar, räfsor och rör. Projektet har väckt stor uppmärksamhet nationellt men även internationellt, bland annat i våra nätverk omkring Östersjön. Insamlade mängder farligt avfall och skrot 2014 (ton) Bekämpningsmedel 29,3 Lysrör 5,6 Spillolja 413,9 Färgavfall 27,2 Oljefilter 38,8 Metallskrot Däck 370 Plast

18 5. MILJÖMÄRKNINGAR 5.1 Miljömärkt event Miljömärkt Event är Håll Sverige Rents egen miljömärkning, som ger eventarrangörer verktyg, vägledning och inspiration att genomföra event på ett mer hållbart sätt. Miljömärkningen är väl beprövad och hjälper arrangören till ökad struktur i miljöarbetet och till att minska miljöpåverkan från eventet. Utöver miljövinsten skickar arrangören positiva signaler till såväl deltagare och besökare, som leverantörer och sponsorer fick totalt 58 event utmärkelsen Miljömärkt Event och av dessa var en tredjedel festivaler, en tredjedel idrottsevenemang och en tredjedel mässor. Ungefär hälften var återkommande från Några exempel på event som miljömärktes var Uppsala Peace Party, SM-veckan i Borås och Gyllene Hjulet i Stockholm. Sammanlagt uppskattas alla miljömärkta event under 2014 ha haft 3,5 miljoner besökare, hälften av eventen fler än besökare, och elva event över besökare. 5.2 Green Key Green Key är internationellt sett den ledande miljömärkningen för logi- och konferensanläggningar. Den ägs av FEE (Foundation for Environmental Education) och finns idag i 44 länder och på över anläggningar. I Sverige är det Håll Sverige Rent som administrerar miljömärkningen. Green Key ger alla typer av logi- och konferensanläggningar ett bra verktyg för att utveckla, förbättra och kommunicera sitt miljöarbete. Under 2014 tillkom 27 nya anläggningar och intäkterna ökade med 32 procent. Totalt var 113 anläggningar miljömärkta i slutet av året. Framförallt är det stora hotell som tillkommit. Intresset för Green Key är högt och framförallt märks ett ökat intresse från större hotell- och konferensanläggningar och därmed spås en fortsatt god utveckling. Under 2014 befäste Miljömärkt Event återigen sin position som den ledande miljömärkningen av event i Sverige. 18

Stiftelsen Håll Sverige Rent. Verksamhetsberättelse 2013

Stiftelsen Håll Sverige Rent. Verksamhetsberättelse 2013 Stiftelsen Håll Sverige Rent Verksamhetsberättelse 2013 Stiftelsen Håll Sverige Rent April 2014 Innehåll Sammanfattning...4 1. Håll Sverige Rent-kampanjen...6 1.1 De Nationella Skräpplockardagarna 2013...7

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Stiftelsen Håll Sverige Rent

Verksamhetsberättelse 2012. Stiftelsen Håll Sverige Rent Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Håll Sverige Rent Stiftelsen Håll Sverige Rent Maj 2013 Innehåll Sammanfattning...4 1. Håll Sverige Rent-kampanjen...7 1.1 De Nationella Skräpplockardagarna 2012...7

Läs mer

Stiftelsen Håll Sverige Rent. Miljöredovisning 2013

Stiftelsen Håll Sverige Rent. Miljöredovisning 2013 Stiftelsen Håll Sverige Rent Miljöredovisning 2013 Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 INNEHÅLL Sammanfattning...4 1. Håll Sverige Rent-kampanjen...6 1.1 De Nationella Skräpplockardagarna 2013...7 1.2

Läs mer

Miljöredovisning 2012. Stiftelsen Håll Sverige Rent

Miljöredovisning 2012. Stiftelsen Håll Sverige Rent Miljöredovisning 2012 Stiftelsen Håll Sverige Rent Stiftelsen Håll Sverige Rent Maj 2013 Innehåll Sammanfattning...4 1. Håll Sverige Rent-kampanjen...7 1.1 De Nationella Skräpplockardagarna 2012...7 1.2

Läs mer

Håll Sverige Rents styrelse

Håll Sverige Rents styrelse Håll Sverige Rents styrelse Håll Sverige Rents uppdrag Motverka nedskräpning Främja återvinning Främja individers och organisationers naturvårdsansvar Motverka nedskräpning Verka för att nedskräpnings-frågan

Läs mer

Håll Nynäshamn Rent. v 17 2015. stödmaterial för skolor och förskolor

Håll Nynäshamn Rent. v 17 2015. stödmaterial för skolor och förskolor Håll Nynäshamn Rent v 17 2015 stödmaterial för skolor och förskolor Håll Nynäshamn Rent 2015 Bakgrund Håll Sverige Rent startade sin kampanj Håll naturen ren på 60-talet. Då som nu är det kampen mot nedskräpningen

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Marin nedskräpning. Håll Sverige Rent

Marin nedskräpning. Håll Sverige Rent Marin nedskräpning Håll Sverige Rent Index Om undersökningen 3 Sammanfattning 4 Resultat 9 Omfattning nedskräpning 10 Strandstädning 15 Uppföljning/förebyggande arbete 19 Kampanjaktivitet 23 Övriga kommentarer

Läs mer

Grön Flagg Stadionparkens förskola

Grön Flagg Stadionparkens förskola Grön Flagg Stadionparkens förskola Handlingsplanen godkänd 2012-04-10 Handlingsplanen godkänd 2012-05-01 Stadionparkens förskola Det demokratiska arbetet och hela skolans eller förskolans delaktighet är

Läs mer

GRÖN FLAGG PROGRAMMET SOM STÖD FÖR MILJÖFOSTRAN I DAGHEMMEN

GRÖN FLAGG PROGRAMMET SOM STÖD FÖR MILJÖFOSTRAN I DAGHEMMEN GRÖN FLAGG PROGRAMMET SOM STÖD FÖR MILJÖFOSTRAN I DAGHEMMEN Theresa Knopp Natur och Miljö -2014- Vad är Grön Flagg? Daghemmens, skolornas och läroanstalternas program för hållbar utveckling. Ett internationellt

Läs mer

Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer

Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer Innehåll Samarbeten med föreningar och andra organisationer 4 Samverkan med myndigheter och annan offentlig verksamhet 4 Samarbeten med

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Hej! Jag heter Sälle Säl och bor i Östersjön. För alla oss djur och människor som bor i Östersjöområdet är det bra att Östersjön hålls rent och att

Hej! Jag heter Sälle Säl och bor i Östersjön. För alla oss djur och människor som bor i Östersjöområdet är det bra att Östersjön hålls rent och att www.hsr.se Hej! Jag heter Sälle Säl och bor i Östersjön. För alla oss djur och människor som bor i Östersjöområdet är det bra att Östersjön hålls rent och att man inte skräpar ned. Det mår vi bättre av

Läs mer

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att Grön Flagg Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som finns i 47 länder Startade 1996 i Sverige Grön Flagg-nätverket består av mer än 2000 skolor och förskolor! Grön Flagg skapar handlingskompetens

Läs mer

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Innehåll Inledning...2 Sajten we-change-larare.se...3 Hur vill du att din värld ska se ut?...4 Utmaningarna i tävlingen...6 Magasinet

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att Grön Flagg Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som finns i 47 länder Startade 1996 i Sverige Grön Flagg-nätverket består av mer än 2000 skolor och förskolor! Grön Flagg skapar handlingskompetens

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Marint centrum i Simrishamn Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Simrishamn ett marint centrum Östersjön är ett av världens känsligaste hav, ett hav som står inför

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013 Illustrationer: Anders Worm Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013 Kommentar från Håll Sverige Rent 2013-02-06 11:43: Ni har på ett mycket kreativt och varierat sätt jobbat

Läs mer

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer:

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer: Välkommen att delta i denna enkätundersökning! Denna enkät är avsedd att kartlägga nuläget inom regionens arbetslivsmuseer/industrihistoriska föreningar för att ge ett bra underlag för NAV:s fortsatta

Läs mer

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM)

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) ÅTERRAPPORTERING 2014-02-26 1 (5) Ekonomi och styrning Malin Svanberg Återrapportering EBP 10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) Under 2013 har KIM-projektet (Kommunalt och

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Särskild satsning för minskad nedskräpning

Särskild satsning för minskad nedskräpning SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE: 2013-04-04 Ärendenr: NV-00704-11 Särskild satsning för minskad nedskräpning Slutredovisning av regeringsuppdrag 8, 2011 B ESÖK: STOCKHOLM -VALHALLAVÄGEN

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

KARTLÄGGNING AV GÖTEBORGS ARBETE MED UNGA OCH KLIMAT

KARTLÄGGNING AV GÖTEBORGS ARBETE MED UNGA OCH KLIMAT KARTLÄGGNING AV GÖTEBORGS ARBETE MED UNGA OCH KLIMAT Konsument- och medborgarservice Konsument- och medborgarservice samordnar och utvecklar service för Göteborgs Stad. Vår målsättning är att underlätta

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Event in Skåne AB Verksamhetsplan 2015 Kontakt +46 (0) 40 675 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Verksamhetsplan 1 Sweden Vision

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

STÄDA SVERIGE Städa Strand 2015. Götaverkens SDK vid Smithska udden. Foto: Michaela Dahlström. Städa Strand

STÄDA SVERIGE Städa Strand 2015. Götaverkens SDK vid Smithska udden. Foto: Michaela Dahlström. Städa Strand STÄDA SVERIGE Städa Strand 2015 Götaverkens SDK vid Smithska udden. Foto: Michaela Dahlström. Städa Strand Informationsmaterial till deltagande föreningar 2015 2 Städa Strand Tack för att ni vill vara

Läs mer

Välkommen till Naturväktarna EKO

Välkommen till Naturväktarna EKO Välkommen till Naturväktarna EKO Naturväktarna EKO tar reda på hur energi och resurser hanteras i närsamhället. I vår del av världen har det materiella välståndet ökat stort sedan andra världskriget. Många

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Om visionsdokumentet Syftet med visionsdokumentet är att vara en långsiktig verksamhetsplan som täcker föreningens viktigaste verksamhetsområden men samtidigt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité

Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité Vision Lions skall vara den ledande moderna, miljömedvetna hjälporganisationen i Sverige. Vårt uppdrag är att göra skillnad för människor när

Läs mer

Lärarhandledning. Skräpläget i Tyresö och demokrati. Projektet Vem bryr sig för att minska nedskräpningen i Tyresö. Studie- och inspirationsmaterial

Lärarhandledning. Skräpläget i Tyresö och demokrati. Projektet Vem bryr sig för att minska nedskräpningen i Tyresö. Studie- och inspirationsmaterial Lärarhandledning Skräpläget i Tyresö och demokrati Studie- och inspirationsmaterial Grundskolan, årskurs 6-9 Gymnasiet Projektet Vem bryr sig för att minska nedskräpningen i Tyresö Tyresö kommun i samarbete

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

KARLSKRONA KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN AGENDA 21. Måldokument för. Karlskrona kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2001-12-20

KARLSKRONA KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN AGENDA 21. Måldokument för. Karlskrona kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2001-12-20 KARLSKRONA KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN AGENDA 21 Måldokument för Karlskrona kommun Antagen av kommunfullmäktige 2001-12-20 Karlskrona och Agenda 21 År 1992 höll Förenta Nationerna, FN, i Rio de

Läs mer

Den digitala agendan för Skåne Sida 2 (7)

Den digitala agendan för Skåne Sida 2 (7) Den digitala agendan för Skåne Sida 2 (7) Bakgrund Med två signaturer den 22 februari 2012 markerades startskottet för arbetet mot en regional Skånsk digital agenda. I pennorna höll regionstyrelsens ordförande

Läs mer

SKRÄPET TAR ÖVER. Text LINDA KARLSSON ELDH Foto HÅKAN LUDWIGSON & COLOURBOX

SKRÄPET TAR ÖVER. Text LINDA KARLSSON ELDH Foto HÅKAN LUDWIGSON & COLOURBOX En kubikmeter sopor i timmen sköljer upp på Sveriges västkust varje dag, året om. Det mesta är plast och annat avfall som inte förmultnar och försvinner. Så hur ser vi till att kusten inte förvandlas till

Läs mer

MOBIL KREATIVITET FÖR INSAMLINGSORGANISATIONER PATRIK HAGGREN

MOBIL KREATIVITET FÖR INSAMLINGSORGANISATIONER PATRIK HAGGREN MOBIL KREATIVITET FÖR INSAMLINGSORGANISATIONER PATRIK HAGGREN MOBIL KREATIVITET FÖR INSAMLINGSORGANISATIONER PATRIK HAGGREN Ansvarig för utveckling av nytt givande. Mobilt givande sedan 2004 Svenska Röda

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Bilaga 1 Barnens avfallsplan

Bilaga 1 Barnens avfallsplan 34 Bilaga 1 Barnens avfallsplan Bakgrund Inför arbetet med avfallsplanen 2016-2019 bjöds ett antal referensgrupper in för att diskutera hur de berörs av avfallsfrågor. I en grupp träffade vi bland annat

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Hög tid att se över producentansvaret för förpackningar och returpapper

Hög tid att se över producentansvaret för förpackningar och returpapper Miljödepartementet 103 33 Stockholm Malmö den 1 november 2010 Hög tid att se över producentansvaret för förpackningar och returpapper Avfall Sverige föreslår att regeringen ser över reglerna om producentansvar

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Gröna skolgårdar 2014

Tjänsteskrivelse. Förslag till Gröna skolgårdar 2014 SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (3) Datum 2014-06-03 Handläggare Carin Antonson Utvecklingssekreterare carin.antonson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Gröna skolgårdar 2014 GRF-2014-6072

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

V e r k s a m h e t s i n r i k t n i n g Stockholms Ishockeyförbund 2013-2016. Go, Sthlm go!

V e r k s a m h e t s i n r i k t n i n g Stockholms Ishockeyförbund 2013-2016. Go, Sthlm go! V e r k s a m h e t s i n r i k t n i n g Stockholms Ishockeyförbund 2013-2016 Go, Sthlm go! Vision Stockholm ska bli det otvivelaktigt ledande ishockeydistriktet! Att vara ledande innebär så mycket mer

Läs mer

Grafisk manual för Sveriges miljömål

Grafisk manual för Sveriges miljömål Grafisk manual för Sveriges miljömål GRAFISK MANUAL MILJÖMÅLEN, VERSION 1, SID 1 Det ska vara lätt för alla att kommunicera Sveriges miljömål! Många företag och myndigheter kommunicerar Sveriges miljömål,

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Projektinformation Förändringsarbete Workshop kring mål

Projektinformation Förändringsarbete Workshop kring mål Välkommen! Projektinformation Förändringsarbete Workshop kring mål Mångfald för ökad konkurrenskraft Internationella Kvinnoföreningen i Malmö är projektägare till projektet Mångfald för ökad konkurrenskraft

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Anette Gottfriedson 2013-08-27. Förskolan Gullvivans arbetsplan 2013-2014

Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Anette Gottfriedson 2013-08-27. Förskolan Gullvivans arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Anette Gottfriedson 2013-08-27 Förskolan Gullvivans arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR-perspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Kommunikationsplan Blå öp och maritim näringslivsstrategi. Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016

Kommunikationsplan Blå öp och maritim näringslivsstrategi. Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016 Blå öp och maritim näringslivsstrategi Kommunikationsplan Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016 Blå öp och maritim näringslivsstrategi Mål - Ansats Målgrupper Kanaler Budskap - essensen

Läs mer

Ansökan Miljömärkt Event

Ansökan Miljömärkt Event Ansökan Miljömärkt Event Kriterierna gäller från 2013-01-01 till 2015-12-31 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 8. Särskilda

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Skola för hållbar utveckling

Skola för hållbar utveckling Förnyad ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Skolans namn: Förskolan Tanden www.skolverket.se/hallbarutveckling Ansökan med bilagor skickas in via e-post till skolverket@skolverket.se

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Miljöledning i staten 2014 och kommande utmaningar Kristina von Oelreich 2015-09-28

Läs mer

- modell för smartare miljöarbete och innovationsutveckling inom hav och vatten i Skåne. Oktober 2013 december 2014

- modell för smartare miljöarbete och innovationsutveckling inom hav och vatten i Skåne. Oktober 2013 december 2014 Innovatten! - modell för smartare miljöarbete och innovationsutveckling inom hav och vatten i Skåne Oktober 2013 december 2014 Drunknar Skåne i alla aktörer? Erosionsskadecentrum (Ystad) Havsnätverket

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Marint centrum arrangerar event under Östersjöveckan

Marint centrum arrangerar event under Östersjöveckan Nyhetsbrev Marint centrum Simrishamn Nr 2 2014 Foto: Region Gotland Marint centrum arrangerar event under Östersjöveckan I samarbete med Östersjöinitiativet kommer Marint centrum att arrangera ett seminarium

Läs mer

GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING AVSIKTSFÖRKLARING GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Utbildningsförvaltningen i Malmö stad, Malmö högskola och Naturskyddsföreningen har idag undertecknat denna

Läs mer

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark Gemensamma presidiet för internationella frågor och representation Chris Marschall Enhetschef 040-675 33 01, 0721-99 81 71 christina.marschall@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-11-26 Dnr 1302615 1 (5)

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE Det är viktigt att se resultatet av sitt arbete för att kunna styra sitt kommunikationsarbete. För du kör väl inte bil utan en hastighetsmätare? Och du driver förmodligen inte en verksamhet utan en budget?

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

Projekt InnoVatten. Under ytan Nr X/2012

Projekt InnoVatten. Under ytan Nr X/2012 Nyhetsbrev Marint centrum Simrishamn Nr 4 2014 Läkemedelsrester i vatten Projekt InnoVatten höll den 4 september sin andra konferens Sid 2 Projekt InnoVatten Ekosystemtjänster Sid 2 Kommunal havsplan?

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer