Miljöredovisning Stiftelsen Håll Sverige Rent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöredovisning 2012. Stiftelsen Håll Sverige Rent"

Transkript

1 Miljöredovisning 2012 Stiftelsen Håll Sverige Rent

2 Stiftelsen Håll Sverige Rent Maj 2013

3 Innehåll Sammanfattning Håll Sverige Rent-kampanjen De Nationella Skräpplockardagarna Kartläggning av nedskräpning och dess konsekvenser Regeringsuppdrag särskild satsning för att främja minskad nedskräpning Vägledning till kommunerna för ett strategiskt arbete mot nedskräpning Utökad information till allmänheten Kusträddarna Skola och förskola Grön Flagg Seminarier Samarbeten Övrigt Nätverk Skräpfria Hav Baltic Marine Litter och strandmätningar Spökgarn Skrotbåtar Baltic Sea Waste campaign Ren båtbotten Blå Flagg Giftfri miljö i lantbruket Miljömärkningar Miljömärkt Event Green Key Övergripande kommunikationsarbete Marknadsarbete Internt miljöarbete Miljöpolicy Det interna miljöarbetet och miljöutredningen Lokaler Energi Tjänsteresor Transporter och bud Varor och tjänster från leverantörer och entreprenörer Betydande miljöaspekter och mål Medarbetares engagemang och kompetens Håll Sverige Rents verksamhet inköp Miljötidskrifter Interna revisioner Ackrediterad miljökontrollant

4 Sammanfattning Stiftelsen Håll Sverige Rent är en ideell organisation som arbetar för att motverka nedskräpningen, öka återvinningen och främja miljömedvetandet hos individer och organisationer. Håll Sverige Rents arbete bedrivs framförallt genom kampanjer, utbildningar och utdelande av miljöutmärkelser. Under 2012 tog Håll Sverige Rent fram en ny strategi för arbetet där vi lanserade Ett skräpfritt Sverige som vår nya vision. Styrelsen slog också fast att Håll Sverige Rent ska positionera sig som den organisation som motverkar nedskräpning och som utbildar barn- och unga i miljöfrågor på ett sätt som skapar handlingskraft. Under 2012 har Håll Sverige Rent drivit en verksamhet med gott resultat för att verka för ett framtida skräpfritt Sverige genom att bland annat genomföra följande: I syfte att påverka attityder och beteenden genomförde vi nationella skräpplockardagar i samverkan med 204 kommuner och lyckades få över deltagare i denna manifestation mot nedskräpning. I ett unikt samverkansprojekt med Länsförsäkringar har vi samlat in 31,3 ton bekämpningsmedel, 413,4 ton spillolja och 4311ton skrot genom hämtningar hos lantbrukare i stora delar av Sverige. Grön Flagg-nätverket för skolor och förskolor, dvs skolor som arbetar strukturerat med miljöfrågor i undervisningen, ökade med 400 och bestod vid årsskiftet av mer än 2500 skolor och förskolor I vårt arbete för skräpfria hav arrangerade vi den första årliga Kusträddardagen 21 april 2012 i samverkan med den nya Havs- och vattenmyndigheten deltagare deltog i arbetet att rädda kusten från 11 ton skräp. Under 2012 tog vi inom regeringsuppdraget för minskad nedskräpning fram en vägledning för strategiskt arbete för minskad nedskräpning till Sveriges kommuner. 48 arrangörer belönades med utmärkelsen Miljömärkt Event och 89 logiverksamheter och konferensanläggningar belönades med utmärkelsen Green Key. Den framtida finansieringen av Håll Sverige Rents verksamhet behöver stärkas för att kunna bibehålla verksamhet av samma omfattning och i ett längre perspektiv öka insatserna. Vi arbetade fram en marknadsplan och en tillhörande handlingsplan för att mer proaktivt närma oss de företag som vi vill skapa samverkan med och även för att mer aktivt söka medel från myndigheter och andra organisationer. Målsättningen för 2014 då vi vet att flera stora projekt avslutats är att bibehålla en verksamhet av samma omfattning som 2011 vad gäller projektmedel. Under hösten arbetade vi med några av dessa kontakter och inledde bland annat arbetet med att skapa ett samarbetsprojekt om Skräpfri picknick tillsammans med Returpack och Systembolaget. Vi tog fram en ny kommunikationsplan i syfte att skapa en mer enhetlig kommunikation av varumärket Håll Sverige Rent och för att synliggöra Håll Sverige Rent mer i samhället. Under 2012 genererade vår verksamhet bl. a. 900 pressklipp. Håll Sverige Rent arrangerade ett eget seminarium i Almedalen om den marina nedskräpningen och deltog på ytterligare två seminarier som talare. 4

5 Vi ansökte om och blev godkända som 90-konto innehavare och öppnade därmed upp för individer att stödja vår verksamhet ekonomiskt. Håll Sverige Rents verksamhet finansierades under 2012 framförallt av Länsförsäkringar, Naturvårdsverket, Returpack och Havs- och vattenmyndigheten. Stöd erhölls även från Stena Recycling, Procter& Gamble och Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) samt Svensk glasåtervinning. Våra finansiärers intressen styr naturligtvis inriktningen på våra insatser inom ramen för våra stadgar, varför vi under 2012 arbetat mycket med utbildning vad gäller återvinning av konsumentförpackningar. Håll Sverige Rents verksamhetsområden 5

6 Håll Sverige Rents personal plockar skräp under Skräpplockardagarna Skräpmätning i Stockholm. 6

7 1. Håll Sverige Rent-kampanjen Det finns en benägenhet i samhället att reagera i stället för att agera kring problemet med nedskräpning. Det här märks bland annat genom att städinsatserna i många kommuner ökar i stället för att kommunerna genomför förebyggande insatser för att påverka människors beteende. Detta är på sikt ett allvarligt problem för kampen mot nedskräpningen i samhället och något som vi hela tiden vill framhålla i våra kontakter med myndigheter, kommuner, skolor och andra intressenter i frågan. Håll Sverige Rent-kampanjen har som övergripande mål att minska nedskräpningen och öka återvinningen av konsumentförpackningar i Sverige samt att öka kunskapen om de miljöbelastande, sociala och resurskrävande konsekvenser som nedskräpningen resulterar i. Arbetet är främst fokuserat på att hitta långsiktiga och varaktiga lösningar kring problematiken. Arbetet med att påverka unga i Sverige och framför allt barn i låg ålder är därför av största vikt. Under 2012 har Håll Sverige Rent fortsatt prioritera insatserna mot barn och ungdom samt utökat samarbetet med kommuner och skolor. Mycket av det arbetet har gjorts inom Håll Sverige Rent -kampanjen. Under året har vi fortsatt samarbetet med Naturvårdsverket inom ramen med deras uppdrag från regeringen att göra en särskild satsning för att främja en minskad nedskräpning. Vår förhoppning är att detta arbete ska ge bland annat Sveriges kommuner verktygen för ett framgångsrikt arbete mot nedskräpningen i samhället. Insatserna inom Håll Sverige Rent-kampanjen 2012 fördelades i huvudsak på ett antal delprojekt som presenteras nedan. 1.1 De Nationella Skräpplockardagarna 2012 Skräpplockardagarna är en årligen återkommande aktivitet med syfte att manifestera mot nedskräpningen. Alla är välkomna att delta, såväl privatpersoner som olika typer av verksamheter. Skräpplockardagarna genomförs årligen i april och maj med fokus på vecka 17. I samband med att allt fler deltagare medverkar har de blivit ett viktigt sätt för Håll Sverige Rent att skapa opinion kring nedskräpningen. År 2012 deltog skräpplockare vilket är rekord i alla avseenden. Vi hade dessutom ett utvecklat samarbete med 204 kommuner. Vår målsättning inför året var deltagare och samarbete med 100 kommuner. Flertalet av deltagarna var barn och elever från förskolor och grundskolor. Skräpplockardagarna är i grunden en pedagogisk aktivitet som i huvudsak drivs i skola och förskola där det pedagogiska materialet vi erbjuder är viktigt. Under kampanjen 2012 erbjöds åldersanpassat pedagogiskt material som bland annat betonar vikten av att panta om man hittar burkar och flaskor och att återvinna förpackningar. Inom ramen för Skräpplockardagarna delar Håll Sverige Rent ut priset Årets Håll Sverige Rentkommun till den kommun som engagerat störst andel deltagare i Skräpplockardagarna. Till årets Håll Sverige Rent-kommun 2012 utsågs Göteborgs Stad för tredje året i rad. 7

8 1.2 Kartläggning av nedskräpning och dess konsekvenser För att kunna bedöma utvecklingen av nedskräpningen samt att förstärka Håll Sverige Rent som expertisen inom området strävar vi efter att kontinuerligt utveckla och förbättra mätmetoder. Inom Håll Sverige Rent-kampanjen är en av de viktigaste uppgifterna att etablera samarbete med kommunerna där huvudfokus är inriktat på att initiera Håll Sverige Rents unika skräpmätningsmetod, som är framtagen av Håll Sverige Rent i samarbete med Statistiska Centralbyrån (SCB). Syftet är att skapa lokal uppmärksamhet i kommunerna samt att detta ger möjlighet till en nationell redovisning av nedskräpningen i Sverige. Målsättningen för 2012 var att 15 stora kommuner skulle delta i skräpmätningen med Håll Sverige Rents metod. Resultatet blev att 11 kommuner (Borås, Göteborg, Jönköping, Luleå Nyköping, Skövde, Stockholm, Södertälje, Umeå, Uppsala och Örebro) deltog, varav ett antal deltog för femte året i följd. Detta gör att vi nu kan börja se förändringar över tiden. Inom ramen för regeringsuppdraget har vi tagit fram nya metoder för mätningen av den faktiska nedskräpningen för stränder och medelstora kommuners stadskärnor och utveckling av metoder för mindre kommuners stadskärnor samt naturområden pågår. 1.3 Regeringsuppdrag särskild satsning för att främja minskad nedskräpning Håll Sverige Rent fick under 2011 ett uppdrag av Naturvårdsverket att delta i arbetet med regeringsuppdraget för minskad nedskräpning. Uppdraget initierades 2011 och slutredovisas april I uppdraget anges tre arbetsområden, utöka informationen till allmänheten, utveckla vägledning till kommuner samt utreda behovet av ytterligare åtgärder. Håll Sverige Rent var under 2012 delaktiga i arbetet med att utöka informationen samt utveckla vägledningen enligt nedan Vägledning till kommunerna för ett strategiskt arbete mot nedskräpning För att kunna arbeta effektivt med att minska och förebygga nedskräpningen krävs kunskap. Likaså krävs möjlighet att följa upp och utvärdera effekterna av de åtgärder som vidtas. Hittills har det saknats viktiga hjälpmedel för att underlätta och effektivisera kommunernas arbete inom nedskräpningsområdet. Exempel på sådana hjälpmedel är standardiserade metoder för mätning av skräp i olika miljöer, av attityder och av kostnader. Under 2012 har Håll Sverige Rent arbetat med att ta fram sådana metoder. För att underlätta kommunernas arbete har en vägledning tagits fram för hur ett strategiskt arbete för minskad nedskräpning kan genomföras. Detta gjorde Håll Sverige Rent under 2012 i samråd med referenskommuner och myndigheter Utökad information till allmänheten Att utöka informationen till allmänheten är ett av de två huvudområdena inom regeringsuppdraget. Ett viktigt strategiskt val som gjorts är att bygga vidare på den verksamhet som Håll Sverige Rent redan bedriver. Att skräpa ned eller inte är ett individuellt beslut. Ur samhällets synpunkt är det bäst om individen bestämmer sig för att inte vilja skräpa ned och i så fall behövs medvetenhet och kunskap att grunda beslutet på. Syftet med att utöka informationen är att nå fler människor med budskapet att det varken är tillåtet eller acceptabelt att skräpa ned. 8

9 Inom ramen för regeringsuppdraget har vi under 2012 arbetat vidare med De Nationella Skräpplockardagarna som nav i arbetet med att påverka individens beteende i större utsträckning. 1.4 Kusträddarna Håll Sverige Rent fick under 2012 finansiering av Havs- och vattenmyndigheten för att starta kampanjen Kusträddarna, för att lyfta problematiken med marin nedskräpning. Kusträddardagen genomfördes den 21 april Håll Sverige Rents förhoppning är att kampanjen ska bli en långsiktig satsning. Kusträddarna blir då en återkommande aktivitet som uppmuntrar ett lokalt engagemang för kusten och stränderna och samtidigt skapar uppmärksamhet runt den marina nedskräpningen. Under Kusträddardagen samlades drygt frivilliga på 12 stränder längs västkusten och södra Östersjön. Deltagarna samlade totalt in ca 11 ton skräp som sorterades i fraktioner för återvinning. Plasten var den största fraktionen som brukligt när det görs mätningar av skräp i våra hav. Kampanjen uppmärksammades i nationell och lokal media. Som en del i kampanjen gjordes även skräpmätningar med hjälp av den metod som tagits fram inom ramen för regeringsuppdraget på utvalda stränder. Artisten Pernilla Andersson var ambassadör för Kusträddarna

10 2. Skola och förskola Håll Sverige Rents arbete i skola och förskola syftar till att stötta pedagoger i deras arbete kring lärande för hållbar utveckling, så att barn och unga får handlingskompetens och framtidstro för att leva och skapa ett hållbart samhälle. För att uppnå detta erbjuder Håll Sverige Rent förskolor och skolor stöd och inspiration genom verktyg, utbildning och material anpassade till förskolans och skolans styrdokument. 2.1 Grön Flagg Arbetet drivs till stor del genom Grön Flagg, som är ett verktyg och en certifiering för att jobba med hållbar utveckling utifrån skolans eller förskolans förutsättningar. Genom Grön Flagg är barn, elever och personal delaktiga och får inflytande i arbetet. Grön Flagg ger förskolor och skolor kontinuitet och struktur samt är ett stöd i arbetet med att uppfylla läroplaner. Arbetet sker inom ett eller flera av Grön Flaggs teman: närmiljö, energi och klimat, konsumtion, livsstil och hälsa, vattenresurser och kretslopp. Under året anmälde sig närmare 400 förskolor och skolor till Grön Flagg vilket gör att det finns mer än 2500 skolor och förskolor anslutna i nätverket. Genom arbetet i Grön Flagg är det runt barn och unga som arbetar med frågor kopplade till miljö och hållbar utveckling. Håll Sverige Rent har jobbat med att utveckla och förbättra Grön Flagg inom en rad områden, bland annat har verktyget i högre grad anpassats efter förutsättningarna i förskolan respektive skolan. En annan förändring är också att Grön Flagg nu är tydligare kopplat till den nya läroplanen för grundskolan och gymnasiet samt den reviderade läroplanen för förskolan. Dessutom finns nu en större möjlighet till uppföljning av effekterna av arbetet genom ett antal nyckeltal kopplade till verksamheten. Håll Sverige Rent genomför regelbundet undersökningar för att följa upp hur skolor och förskolor uppfattar arbetet med Grön Flagg. Av dem som jobbade med Grön Flagg 2012 svarade 80 % att de anser att Grön Flagg ger dem stöd i arbetet med läroplaner. 65 % svarar att arbetet med Grön Flagg har lett till ökat inflytande från barn och elever och över 90 % att det hjälper dem att få ett aktivt hållbarhetsarbete. Över 80 % anger att deras arbete med Grön Flagg lett till ökad kunskap om återvinning och nedskräpning och över 50 % av alla skolor och förskolor anger att de fått ökad kunskap om frågor kopplade till energi och klimat. Över 50 % av de svarande anger att de genom arbetet med Grön Flagg minskat sin förbrukning av el, papper och avfall Seminarier Håll Sverige Rent anordnar varje år ett antal seminarier och träffar för pedagoger och lärare för att ge tips och idéer om hur de på ett konkret och handlingsinriktat sätt kan jobba med hållbar utveckling. Träffarna samlade totalt ca 1000 lärare, pedagoger och personer inom utbildningsförvaltning Samarbeten Med start 2012 inledde Håll Sverige Rent ett samarbete med Stena Recycling inom Grön Flagg. Samarbetet ger Håll Sverige Rent förbättrade möjligheter att kunna erbjuda skolor och förskolor utbildning, inspiration och material. 10

11 Arbetet inom Grön Flagg utgår från barnens och elevernas idéer och nyfikenhet. 11

12 Vårt långvariga samarbete med Returpack och FTI innebär att återvinning av konsumentförpackningar inklusive pantförpackningar finns med som en prioriterad del i vårt arbete och även ingår i ett flertal av våra pedagogiska material riktade mot skolor och förskolor. Många skolor och förskolor besöker regelbundet återvinnings- och pantstationer som en del av deras arbete med Grön Flagg. Håll Sverige Rent samverkar även med Skolverket kring frågor med anknytning till Grön Flagg samt Skolverkets utmärkelse för hållbar utveckling Övrigt Nordiska Ministerrådet använder antal förskolor och skolor med Grön Flagg i de nordiska länderna som en av indikatorerna för att mäta måluppfyllelsen för sin strategi för hållbar utveckling. Under 2012 var andelen skolor och förskolor med Grön Flagg dessutom ett av delkriterierna i Miljöaktuellts kommunranking. 2.2 Nätverk Håll Sverige Rent samordnar Sveriges största miljönätverk för skolor och förskolor genom Grön Flagg. Utöver detta deltar Håll Sverige Rent på träffar och aktiviteter med anknytning till skola och förskola, till exempel Svenska Unescorådets ESD-nätverk, Nätverket Lärande för Hållbar utveckling, OMEP (World Organisation for Early Childhood Education) samt Council of Baltic Sea States Baltic 21. Håll Sverige Rent har även kontinuerliga kontakter med forskargrupper gällande lärande för hållbar utveckling. 12

13 3. Skräpfria Hav Håll Sverige Rent arbetar för att problemen med marin nedskräpning uppmärksammas på alla nivåer i samhället. Detta sker genom kommunikation och uppmärksamhetsskapande projekt och aktiviteter. Arbetet byggs upp utifrån de målgrupper som är av betydelse för området marin nedskräpning. För varje målgrupp identifieras relevanta områden och aktiviteter/insatser planeras och genomförs. Exempel på dessa är beslutsfattare, näringsliv, båtägare, fiskare startade Håll Sverige Rent flera initiativ för att uppmärksamma den marina nedskräpningen både i Nordsjön och Östersjön, ett arbete som 2012 intensifierades. 3.1 Baltic Marine Litter och strandmätningar I en rapport om marin nedskräpning i Östersjön 2007 konstaterade Helcom att kunskapen om denna fråga är bristfällig. När UNEP (United Nations Environment Programme) lanserade en harmoniserad mätmetod för marin nedskräpning blev detta startskottet för en ny projektidé lanserades MARLIN, Baltic Marine Litter, med finansiering från EU Interreg IVA Central Baltic Program. Håll Sverige Rent leder projektet med partners från Finland, Estland och Lettland. Under 2012 är projektet i full gång och strandskräp har mätts på 25 referensstränder i Sverige och runt Östersjön. Projekten har kommunicerats via pressmeddelanden, en debattartikel om fimpar och vid olika internationella nätverk och gentemot myndigheter. En viktig händelse under året är införandet av det marina direktivet i Sverige, Havsmiljöförordningen där EUs medlemsstater är skyldiga att övervaka havens miljöstatus och där marin nedskräpning ingår som en indikator för detta. Håll Sverige Rent har bland annat i en remiss till Havs -och vattenmyndigheten påpekat vikten att fortsätta mätningarna av strandskräp runt Östersjön. 3.2 Spökgarn Spökgarn, eller övergivna och borttappade fiskenät, är ett tämligen ouppmärksammat problem som även det är ett nedskräpningsproblem och samtidigt ett hot mot Östersjöns fiskbestånd. Spökgarnen fiskar året runt i många år och få eller inga strukturella eller tekniska insatser har gjorts för att förhindra att garn förloras. Spökgarn är att betrakta som plastskräp och Håll Sverige Rent har i samarbete med KIMO Baltic Sea (Kommunenes Internasjonale Miljøorganisasjon) genomfört draggninginsatser utanför Gotland och i Hanöbukten. Parallellt med detta arbete har Håll Sverige Rent också ansvarat för kommunikationsinsatserna i projektet Fishing for Litter i samarbete med KIMO Baltic Sea. Fishing for Litter har engagerat ett 30-tal yrkesfiskare i Sydkustens fiskeområde och Gotlands fiskeområde samt nio båtar/skeppare i studien av spökgarn. Totalt har åtta ton skräp fiskats upp. Studien av spökgarn och draggningsinsatser presenterades i en rapport och projektet har kommunicerats via pressmeddelanden (26 pressklipp, två TV-inslag), annonser och sociala medier, åtta olika konferenser, utställning på sju orter och mässor. Under 2012 beviljades organisationerna ytterligare medel från Havs -och vattenmyndigheten för att sprida Fishing for Litter utmed hela Sveriges kust. 13

14 3.3 Skrotbåtar Projektet Båtvrak initierades under 2011 och fortsatte sedan under Projektet finansierades av Havs- och vattenmyndigheten. Syftet med studien var att kartlägga antalet skrotbåtar, dvs. fritidsbåtar som ingen längre vill äga eller bruka, i Stockholms län. Erfarenheter från projektet visar att det är besvärligt att hitta ägare till övergivna båtar i naturen eftersom det inte finns ett obligatoriskt båtregister i Sverige. Studien visade också att det är avsevärt dyrare än vad som redovisats i andra rapporter att bärga och transportera bort båtar som övergivits i naturen eller på allmän plats. Under projekttiden rapporterades 38 skrotbåtar och 60 % av anmälningarna inkom via Håll Sverige Rents mobilapp. Fem båtar skrotades av Båtskroten på uppdrag av Håll Sverige Rent. Vi anordnade även en nordisk workshop om skrotbåtar tillsammans med Institutet för Tillämpad Miljöforskning, Stockholms universitet. På workshopen deltog ca 50 personer från olika branscher kopplade till båtar och båtliv samt personer från avfalls- och försäkringsbranschen, myndigheter och kommuner samt forskare inom området. Projektet slutredovisas 2013 i en rapport som delger resultaten från studien och där Håll Sverige Rent föreslår ett antal åtgärder för att förhindra att problemen med nedskräpande skrotbåtar uppstår. En skrotbåt i Slagsta hämtas. 14

15 3.4 Baltic Sea Waste campaign Under 2012 inledde Håll Sverige Rent ett samarbete med Folke Rydén vilket resulterade i Baltic Sea Waste Campaign, en kampanj vars syfte var att uppmärksamma marina avfalls- och nedskräpningsfrågor i Östersjön. Under 2012 besöktes åtta orter med skräpdyk och med gruppen Vattenmannen och Speed som dragplåster på kajen och seminarier om Östersjön ombord på Briggen Tre Kronor. Uppskattningsvis deltog 400 personer på konferenserna, däribland beslutsfattare och representanter för myndigheter och kommuner och ännu fler åskådare. Som samarbetspartner till initiativet Hållbara hav (Briggen Tre Kronor) har Håll Sverige Rent också varit med i utställningen Östersjön - vem bryr sig samt på Hållbara havs konferens med bland annat miljöministern, generaldirektören för Havs- och Vattenmyndigheten samt Kronprinsessan Viktoria. Kampanjen finansierades av Nordiska Ministerrådet, Baltic Sea2020, MARLIN och Havs - och vattenmyndigheten. 3.5 Ren båtbotten Håll Sverige Rent ser arbetet tillsammans med fritidsbåtlivet som ett sätt att bygga upp kontakter med en grupp som har stor inverkan på våra frågor som handlar om marin nedskräpning. Användningen av båtbottenfärger är ett reellt hot mot den marina miljön men få alternativ finns idag. Ett sätt att minska användningen av båtbottenfärger är att få fler mekaniska alternativ på plats och Håll Sverige Rent har under 2012 startat upp båttvättar i Södertälje, Karlskrona, Härnösand samt Sölvesborg. Skärgårdsstiftelsen tog över havstulpanvarningarna via SMS inom ramarna för båtmiljö.se eftersom det också är Skärgårdsstiftelsen som sköter havstulpanövervakningen. 3.6 Blå Flagg Blå Flagg är en miljöutmärkelse som Håll Sverige Rent driver inom ramen för det samarbete vi har med organisationen FEE (Foundation for Environmental Education). För Håll Sverige Rent är Blå Flagg en bas för kontakter och samarbete mot båtlivet och en ingång för att kommunicera frågor om marin nedskräpning mot fritidsbåtsägare och badgäster. Under 2012 genomfördes en grundlig utvärdering av Blå Flagg både internt och genom ett frågeformulär som skickades ut till hamnar och stränder som har eller har haft Blå Flagg. Enkäten visade att det inte finns något intresse att betala för vad det kostar att driva utmärkelsen. Utmärkelsen är också dåligt anpassad till svenska förhållanden, den innebär en tung administration och kännedomen om Blå Flagg är generellt låg. Utifrån detta beslutade Håll Sverige Rent att lägga ned Blå Flagg i Sverige. 15

16 4. Giftfri miljö i lantbruket Håll Sverige Rent och Länsförsäkringar AB initierade år 2007 ett projekt med målsättningen att öka återvinningen och minska miljöbelastningen från svenska lantbruk genom att samla in skrot och farligt avfall. Från 2011 har även plast och däck samlats in. Håll Sverige Rent presenterar och marknadsför projektet nationellt och internationellt mot politiker, i miljönätverk och gentemot myndigheter samt organiserar och genomför insamlingen över hela landet i samarbete med länsförsäkringsbolagen och återvinningsföretag. Det är lätt att skrot, farligt avfall, plast och däck blir kvarglömt ute på lantbruken. Men genom en unik försäkringslösning och ett samarbete mellan Länsförsäkringar och Håll Sverige Rent kan lantbruk enkelt och bekvämt bli av med avfallet. Mellan åren har mer än ton skrot och ton farligt avfall hämtats ute i landet genom vårt gemensamma projekt Giftfri miljö i lantbruket. Genom vårt projekt minskar skaderiskerna av det bortglömda avfallet, som istället kan omhändertas och återvinnas. Farligt avfall är besvärligt att hantera, dyrt att lämna in och farligt att förvara. De ämnen som ingår i försäkringslösningen är allt möjligt farligt avfall som spillolja, oljefilter, bekämpningsmedel och batterier. Skrotet kan vara svårt och otympligt att forsla bort från gården. Till det skrot som ingår i försäkringslösningen räknas alla sorters maskiner och metallföremål inom jordbruket. Det kan vara allt från truckar, traktorer, slaghackar, slåttermaskiner till kranar, räfsor och rör. Projektet har väckt stor uppmärksamhet, nationellt men även internationellt i t.ex. våra nätverk kring Östersjön. Under 2012 har projektet samlat in farligt avfall, skrot, plast och däck i alla län i Sverige utom Norrbotten, Västerbotten, Kalmar, Jönköping, Bergslagen, Älvsborg, Gotland samt Blekinge. Insamlingen har skett i samarbete med Stena Recycling. Länsförsäkringar AB kommer att vara huvudsamarbetspartner fram till 2013, därefter kommer projektet att läggas ut på respektive länsbolag. Detta har inneburit att Håll Sverige Rent under hösten 2012 besökt de lokala länsbolagen för att sälja in affärsidén från 2014 och framåt. Beslut om detta kommer att fattas av de lokala bolagen under våren Nästan anmälningar rörande farligt avfall, skrot, plast och däck har hanterats inom projektet, vilket inneburit att 520 ton farligt avfall och ton skrot samlats in. Under 2012 samlade hälften av bolagen in farligt avfall, skrot, plast och däck. Övriga bolag samlade in skrot, plast och däck. Detta på inrådan från bolagen själva, vilket inneburit mindre mängd farligt avfall i jämförelse med Insamlade mängder farligt avfall och skrot (ton) Bekämpningsmedel...31,3 Spillolja...413,4 Oljefilter...30,2 Däck Lysrör...4,7 Färgavfall...42 Metallskrot Plast Spilloljan motsvarar ca 106 villors årsförbrukning för värme. Återvinningen av lantbruksskrotet motsvarar en CO2-besparing på motsvarande kg. Återvinningsföretaget Stena Recycling tar hand om det skrot och farligt avfall som samlas in. Projektet generar också omfattande positiv publicitet för Länsförsäkringar i både radio, tv och tidningar. 16

17 17

18 5. Miljömärkningar Håll Sverige Rent arbetar med två olika miljömärkningar. Syftet med miljömärkningarna är att ge verktyg till event och logi- och konferensanläggningar att förbättra sitt miljöarbete. Via miljömärkningarna når även Håll Sverige Rent ut till nya målgrupper, främst inom vår egen miljömärkning för event Miljömärkt Event. Green Key är en internationell miljömärkning för logi- och konferensanläggningar. Vi har sett ett ökat intresse för båda miljömärkningarna vilket märks i antalet miljömärkta event och anläggningar samt i det ekonomiska resultatet. 5.1 Miljömärkt Event Miljömärkt Event är Håll Sverige Rents egen miljömärkning. Miljömärkningen ger arrangörer ett bra verktyg för att strukturera sitt miljöarbete, minska sin miljöpåverkan och på ett trovärdigt sätt kommunicera detta till sina målgrupper. Under 2012 miljömärktes 48 event. Majoriteten av dessa är stadsfestivaler/festivaler och idrottsevenemang, men miljömärkta konferenser börjar bli vanligare. Några av de miljömärkta eventen under 2012 var En Svensk Klassiker-loppen, Peace & Love, Nordea Masters, STCC Stadium Race Solvalla och Avfall Sveriges höstmöte. Ett samarbete med SF Bio Rigoletto inleddes också. Ungefär hälften av de miljömärkta eventen var återkommande från De event som miljömärktes under 2012 uppskattas ha cirka 2,8 miljoner besökare sammanlagt. Årets fokus var att öka antalet miljömärkta event och nå ut till nya event. Genom befintliga nätverk och relationsbyggande ökade antalet event. Under slutet av januari hölls den första Inspirationsdagen för arrangörerar av miljömärkta event. Dagen gav upphov till mycket nätverkande och kontakter. Under 2012 befäste Miljömärkt Event sin position som den ledande miljömärkningen för event i Sverige. 5.2 Green Key Green Key är den internationellt ledande miljömärkningen för logi- och konferensanläggnignar. Den ägs av FEE (Fundation for Environmental Education) och finns idag i 41 länder och på över 2100 anläggningar. I Sverige är det Håll Sverige Rent som administrerar miljömärkningen. Miljömärkningen ger alla typer av logianläggningar och konferensanläggningar ett bra verktyg för att utveckla, förbättra och kommunicera sitt miljöarbete. Under 2012 miljömärktes 89 anläggningar. Det är åtta fler än Nytt för året var att Green Key miljömärkte även dagkonferensanläggningar. Först in var 7a Odenplan och 7a Strandvägen och totalt fyra konferensanläggningar miljömärktes under Under året var fokus på att utveckla miljöutbildningen och bevara relationerna med anläggningarna. Detta syns på den mindre ökning av anläggningar men den större ökningen av intäkterna. Intresset för Green Key är fortsatt högt och är i dagen den näst största miljömärkningen i Sverige. 18

19 SM i fallskärmshoppning blev miljömärkta Camping 45 har varit miljömärkt med Green Key sedan

20 6. Övergripande kommunikationsarbete För att kunna arbeta effektivt och framgångsrikt har vi under 2012 arbetat fram en övergripande kommunikationsplan. Planen och strategier kring den ska under det närmsta året styra Håll Sverige Rents kommunikationsarbete. I arbetet med kommunikationsplanen har vi fastslagit att Håll Sverige Rents huvudbudskap är ett skräpfritt Sverige är grunden till ett hållbart Sverige. Huvudbudskapet ska användas i extern kommunikation där övergripande Håll Sverige Rent frågor kommuniceras såsom i debattartiklar, pressmeddelanden och dylikt. Under 2012 har Håll Sverige Rent arbetat med att kommunicera det arbete som utförts i verksamhetens olika projekt och resultat kring det arbetet. Utöver verksamhetskommunikation såsom riktade pressmeddelanden, informationsmaterial och dylikt har vi under 2012 fortsatt sätta fokus på större genomslag generellt för Håll Sverige Rent och våra övergripande budskap kring nedskräpning. För att kunna arbeta effektivt och framgångsrikt startade vi under hösten 2012 arbetet med en ny webbplats för Håll Sverige Rent. Webbplatsen lanserades under våren 2013 och ska vara navet i vår information- och inspirationsspridning. Ett ökat deltagande i sociala media är ett sätt att nå ut till nya målgrupper och diskutera och sprida kunskap om nedskräpningsfrågor. Vi har under 2012 arbetat med Facebook och Twitter samt en egen blogg för att uppnå det. 7. Marknadsarbete Våren 2012 togs en marknadsplan för Håll Sverige Rents fortsatta finansiering fram. Utbildning i marknadsarbete och säljtänk genomfördes för alla medarbetare och därefter för cirka hälften av medarbetarna i ytterligare två omgångar. Grundidéerna bakom Håll Sverige Rents erbjudande till samarbetspartners förtydligades och presentationsmaterial för dessa och för Håll Sverige Rent som helhet togs fram. Inledande kontakter togs under hösten med utvalda företag och ansökningar till olika instanser lämnades också in. Några av dessa har nu resulterat i nya samarbeten våren Beslut fattades om att ansöka om att bli en förmånstagare hos Postkodlotteriet och därmed även ansöka om 90-konto, medlemsskap i FRII samt lägga ned det lotteri - Miljöchansen - som drivits tidigare. Håll Sverige Rent erhöll under 2012 ett s k 90-konto, vilket bl a innebär att vi granskas av Svensk Insamlingskontroll och uppfyller dess krav. Vi är även medlem i FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd). FRII verkar för etisk och professionell insamling och har utarbetat etiska råd och regler samt en kvalitetskod som alla dess medlemmar förbundit sig att följa. Håll Sverige Rent blev inte en utvald förmånstagare 2013 (besked i februari), men har beslutat att förnya ansökan inför Beslut fattades också om att under 2013 göra en satsning på marknadsarbetet genom att anställa en särskild ansvarig för företagssamarbeten med uppgift att skapa och underhålla samarbeten med önskvärda företag. Tjänsten annonserades i början av december. 20

21 8. Internt miljöarbete I detta avsnitt följer en kortfattad beskrivning av Håll Sverige Rents interna miljöarbete. 8.1 Miljöpolicy Håll Sverige Rents vision är ett skräpfritt Sverige! Håll Sverige Rent arbetar för att motverka nedskräpningen, öka återvinningen och främja miljömedvetandet hos individer och organisationer. Håll Sverige Rent arbetar förebyggande för att skapa rätt attityd och beteende hos individer och organisationer gällande nedskräpning och miljö. Via skolor och förskolor ser vi till att barn och unga får utbildning i miljöfrågor med nedskräpning som pedagogisk utgångspunkt. Håll Sverige Rent arbetar också med att skapa metoder för att mäta, få bort och förebygga nedskräpning i staden, längst vår kust och på landsbygden. Håll Sverige Rent arbetar hela tiden för att minska sin egen miljöbelastning i samband med att verksamheten bedrivs. Detta görs genom att ställa miljökrav vid upphandling av varor och tjänster, genom bra källsortering, tydliga rutiner vid tjänsteresor och en kontinuerlig strävan att minska energiförbrukningen. Håll Sverige Rents miljöarbete utvecklas och förbättras ständigt genom kontinuerligt skärpta miljömål och revisioner av miljöledningssystemet EMAS. Håll Sverige Rent ska följa gällande miljölagstiftning, föreskrifter och regler samt kontinuerligt hålla sig informerade om förändringar av dessa. Stiftelsen Håll Sverige Rent Stockholm 12 september 2012 Anna Linusson 21

22 8.2 Det interna miljöarbetet och miljöutredningen Lokaler Håll Sverige Rents verksamhet drivs från en kontorsfastighet om ca 450 m2 belägen på Södermalm i Stockholm. Dessutom hyrs en lagerlokal om cirka 100 m Energi Fastigheten värms av sex luftvärmepumpar kompletterat med vattenburen el. All el i fastigheten är Bra Miljöval-el Tjänsteresor Tjänsteresorna sker främst inom Sverige men ett antal resor företas även årligen till andra länder, främst inom Europa. Enligt Håll Sverige Rents reserutin ska tåg användas för resor i Sverige, om inte avstånd eller andra faktorer gör att restiden blir väsentligt längre. I sådana fall används flyg eller bil. För resor utanför Sverige används till övervägande delen flyg men ibland används båt och tåg. Våra tågresor görs i huvudsak i samband med utbildningstillfällen och möten. Resor genomförda inom projektet Giftfri miljö i lantbruket som samlar in farligt avfall och skrot från lantbruk, utgör den största andelen av Håll Sverige Rents tjänsteresor. Tillsammans har Håll Sverige Rents föråkare åkt nästan mil med dieselbilar med partikelfilter Transporter och bud Tjänsteresor och varutransporter är områden där Håll Sverige Rent har en negativa miljöbelastning. Det beror framför allt på den negativa påverkan på växthuseffekten som förbränning av fossila bränslen har. Förbränning av fossila bränslen bidrar även till utsläpp av kväve- och svavelföreningar som bidrar till övergödning respektive försurning av mark och vatten. Eftersom all SJ-trafik körs med Bra Miljöval-el är det ett transportsätt vi vill främja. Tyvärr kan vi inte använda tåg som transportmedel i hela vår verksamhet utan i vissa fall väljs andra alternativ av praktiska eller tidsmässiga skäl. För utlandsresor används flyg av tidsmässiga skäl och inom ramen av flera av våra internationella projekt anordnas flertalet möten och konferenser utanför Sverige. De flesta transporter sker vid materialförsäljning och utskick av material i samband med kampanjer. När det gäller brev och företagspaket inom Sverige anlitas i huvudsak Posten. För bud inom Storstockholm anlitas JetPack. För speciella transporter används DHL. I projektet Giftfri miljö i lantbruket är en del av projektupplägget att de lantbrukare som efterfrågar hämtning av avfall först ska besökas personligen. Därför kan inte Håll Sverige Rent, i någon större utsträckning, påverka mängden resor. Förutom val av fordonstyp och bränsle har Håll Sverige Rent utbildat samtliga bilförare i så kallad Eco-Driving Varor och tjänster från leverantörer och entreprenörer De delar där Håll Sverige Rent köper in mest varor och tjänster är trycksaker, kampanjmaterial, datorer och datatillbehör. 22

23 Under 2012 producerade Håll Sverige Rent motsvarande A4-sidor trycksaker. Inköp av miljöanpassade trycksaker 1 är ett område där Håll Sverige Rent arbetat systematiskt under många år. Vi gör aktiva val av leverantörer som har en uttalad miljöprofil trycktes 100 % av trycksakerna hos tryckerier som har Svanenlicens och eller ISO 14001/EMAS. Motsvarande siffra för 2011 var 100%, 2010 var 100 %, 2009 var 100 %, 2008: 100 % 2007: 100 % och 2006: 99 %. Allt papper som används på kontoret är miljömärkt (EU-blomman eller Svanen) och TCF-märkt (Total Chlorine Free). Vidare har Håll Sverige Rent kaffemaskiner från Kaffeknappen, som är certifierade enligt och Allt kaffe Håll Sverige Rent köper är både KRAV- och Rättvisemärkt. 8.3 Betydande miljöaspekter och mål Håll Sverige Rent strävar efter att utforma och genomföra kampanjer och projekt så att de uppnår största möjliga positiva miljöpåverkan. Samtidigt jobbar vi för att minimera den negativa miljöbelastning som uppkommer i samband med genomförandet av våra kampanjer och aktiviteter. En förnyad miljöaspektsbedömning görs årligen som ligger till grund för nya miljömål och handlingsplaner. Vid miljöaspektsbedömning inför 2012 identifierades kunskap och engagemang hos medarbetare, inköp av trycksaker samt indirekt positiv miljöpåverkan genom HSR:s verksamhet, som områden med störst betydande miljöpåverkan Medarbetares engagemang och kompetens Ett företags miljöarbete kan vara väl uppbyggt och genomtänkt, men framgången är starkt beroende av hur alla medarbetare handlar. Håll Sverige Rent har arbetat enligt EMAS i många år och har etablerat arbetssätt och rutiner för stora delar av verksamheten. En av erfarenheterna är att värdet av utbildning och engagemang inte kan underskattas. Därför är ett av våra viktigaste mål att ständigt informera och engagera alla medarbetare i vårt interna miljöarbete. Utbildning för nyanställda, regelbundna informations-/diskussionstillfällen rörande vårt interna miljöarbete kommer alltid att vara en viktig målsättning. Det övergripande målet 2012 var att alla Håll Sverige Rents medarbetare ska ha minst grundläggande miljökompetens och ha genomgått intern miljöutbildning. Delmålen var att alla nyanställda ska genomgå miljöutbildning och att fortsättningsutbildning skulle hållas för alla medarbetare. Håll Sverige Rent genomförde en miljöutbildning för alla nyanställda under hösten. Håll Sverige Rents anställda informerades vidare om olika miljöfrågor med koppling till vår verksamhet, exempelvis om Sveriges Nationella avfallsplan, lagstiftning och infrastrukturlösningar (papperskorgar/avfallssug) vid personalmöten samt frukostseminarium. Utöver detta har samtliga föråkare inom giftfri miljö-projektet genomgått utbildning om lagstiftning, regelförändringar, samt transport och säker inleverans, emballering och plast. Utöver ovan nämnda insatser deltar medarbetare regelbundet i seminarier och konferenser som har anknytning till miljöfrågor och eller hållbar utveckling. 1 Med miljöanpassade trycksaker menas att trycksaken är producerad med Svanenmärkning på TCF - papper (Total Chlorine Free), eller att trycksaken är producerad av ett tryckeri/leverantör som är certifierad enligt ISO eller EMAS på TCF - papper. För andra reklamprodukter ska leverantören ha en miljöpolicy och ett miljöhandlingsprogram. Materialet ska vara miljöanpassat enligt godkända miljömärkningar. Nyckeltalet för målsättningen utgår från antalet A4-tryckta miljöanpassat kontra icke miljöanpassat. Till godkända miljömärkningar räknas Bra Miljöval och Svanen. 23

24 8.3.2 HSRs verksamhet Håll Sverige Rents samtliga verksamhetsområden syftar till att uppnå visionen ett skräpfritt Sverige vilket ger en indirekt positiv miljöpåverkan genom de mål som verksamheten uppnår. Håll Sverige Rent arbetar förebyggande för att skapa rätt attityd och beteende hos individer och organisationer gällande nedskräpning och miljö. Via skolor och förskolor ser vi till att barn och unga får utbildning i miljöfrågor med nedskräpning som pedagogisk utgångspunkt. Håll Sverige Rent arbetar också med att skapa metoder för att mäta, få bort och förebygga nedskräpning i staden, längst vår kust och på landsbygden. Miljöarbete och miljötänk genomsyrar hela vår verksamhet och vårt övergripande miljömål är således att: Håll Sverige Rent genom sin verksamhet ska verka för att minska individens nedskräpning, främja återvinningen och öka miljömedvetenheten i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Delmål var att engagera deltagare under de nationella Skräpplockardagarna, engagera deltagare under Kusträddardagen 21 april, bedriva insamling av lantbruksskrot och farligt avfall vid 1511 respektive 1153 gårdar, få 400 st nya skolor & förskolor att ansluta sig till Grönflagg, Miljömärka 50 event och genom detta nå upp emot 3 miljoner individer samt miljömärka 105 The Green Key anläggningar och genom detta bidra till en minskad miljöpåverkan. Under året deltog deltagare i Skräpplockardagarna, över stycken deltog i Kusträddaraktiviteter, Håll Sverige Rent samlade in lantbruksskrot och farligt avfall vid respektive gårdar, 378 skolor anslöt sig till Grönflagg och vi miljömärkte 48 stycken event samt 89 anläggningar. Se vidare under kapitel Inköp Inköp är ett område där Håll Sverige Rent har en stor andel av sin negativa miljöbelastning. Alla inköp av varor och tjänster bidrar i olika grad till miljöpåverkan eftersom alla produkter till exempel ska tillverkas, transporteras och i slutändan omhändertas. Den negativa miljöpåverkan rör till exempel förbrukning av resurser som skogsråvara, kemikalier och energi samt negativ påverkan på växthuseffekten genom förbränning av fossila bränslen i samband med transporter. De poster där Håll Sverige Rent köper in mest varor och tjänster är främst trycksaker, kampanjmaterial men inköp görs även av boende, datorer och tillbehör. Genom att ställa långtgående miljökrav på leverantörer vill Håll Sverige Rent hjälpa till att minska miljöpåverkan. Det övergripande miljömålet för året var att 95% av de trycksaker som köps in av Håll Sverige Rent skulle vara miljömärkta. Delmål var att göra inköpsrutiner för trycksaker och profilmaterial kända i organisationen och att verka för att de följs. Medarbetare, inklusive ledningsgrupp hölls uppdaterade och informerades om inköpsrutiner för att göra dem kända inom organisationen. Inköpsrutiner kommunicerades löpande, internt, under året och miljökrav har ställts fortlöpande i samband med inköp. Under 2012 var 100 % av alla trycksaker miljömärkta. 24

25 8.4 Miljötidskrifter, pressklipp och Internet Håll Sverige Rent prenumererar på flera ledande miljötidskrifter samt mediebevakning som rör våra aktivitetsområden. 8.5 Interna revisioner I enlighet med EMAS-förordningen sker regelbundna interna revisioner. Resultatet av revisionerna behandlas fortlöpande vid ledningens genomgång. Nästa miljöredovisning Stiftelsen planerar att presentera nästa miljöredovisning i maj Ackrediterad miljökontrollant Miljöredovisningen är godkänd av Erling Rist=Christensen, Bureau Veritas Certification Sverige AB, ackrediteringsnummer:

26

27 Stiftelsen Håll Sverige Rent arbetar för att motverka nedskräpning, främja återvinning och stärka människors miljömedvetenhet. I bred samverkan med omvärlden påverkar vi den enskilda individens attityder och värderingar kring miljö och hållbar utveckling. Arbetet bedrivs genom kampanjer, projekt, utbildningsinsatser och utdelandet av miljöutmärkelser. Stiftelsen Håll Sverige Rent, Box 4155, Stockholm Besöksadress: Högbergsgatan 44 Tel: Fax:

Verksamhetsberättelse 2012. Stiftelsen Håll Sverige Rent

Verksamhetsberättelse 2012. Stiftelsen Håll Sverige Rent Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Håll Sverige Rent Stiftelsen Håll Sverige Rent Maj 2013 Innehåll Sammanfattning...4 1. Håll Sverige Rent-kampanjen...7 1.1 De Nationella Skräpplockardagarna 2012...7

Läs mer

Stiftelsen Håll Sverige Rent. Miljöredovisning 2013

Stiftelsen Håll Sverige Rent. Miljöredovisning 2013 Stiftelsen Håll Sverige Rent Miljöredovisning 2013 Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 INNEHÅLL Sammanfattning...4 1. Håll Sverige Rent-kampanjen...6 1.1 De Nationella Skräpplockardagarna 2013...7 1.2

Läs mer

Stiftelsen Håll Sverige Rent. Verksamhetsberättelse 2013

Stiftelsen Håll Sverige Rent. Verksamhetsberättelse 2013 Stiftelsen Håll Sverige Rent Verksamhetsberättelse 2013 Stiftelsen Håll Sverige Rent April 2014 Innehåll Sammanfattning...4 1. Håll Sverige Rent-kampanjen...6 1.1 De Nationella Skräpplockardagarna 2013...7

Läs mer

Briggen Tre Kronor Ambassadör för Östersjöregionen

Briggen Tre Kronor Ambassadör för Östersjöregionen Briggen Tre Kronor Ambassadör för Östersjöregionen Briggen Tre Kronor Ambassadör för Östersjöregionen Ett rent hav med bra fiskbestånd och en klimatsmart utveckling i Östersjöregionen är möjlig. Det finns

Läs mer

Håll Sverige Rents styrelse

Håll Sverige Rents styrelse Håll Sverige Rents styrelse Håll Sverige Rents uppdrag Motverka nedskräpning Främja återvinning Främja individers och organisationers naturvårdsansvar Motverka nedskräpning Verka för att nedskräpnings-frågan

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Foto: Emma Ingolf. Grön Flagg

Foto: Emma Ingolf. Grön Flagg Foto: Emma Ingolf Grön Flagg Grön Flagg Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som finns i fler än 40 länder Startade 1996 i Sverige Grön Flagg-nätverket finns idag i mer än 2000 skolor

Läs mer

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att Grön Flagg Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som finns i 47 länder Startade 1996 i Sverige Grön Flagg-nätverket består av mer än 2000 skolor och förskolor! Grön Flagg skapar handlingskompetens

Läs mer

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 )

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Inledning Miljöredovisningen för 2012 sammanfattar det gångna året och redovisar uppfyllnad av mål. Miljöredovisningen fungerar både som ett internt och

Läs mer

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att Grön Flagg Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som finns i 47 länder Startade 1996 i Sverige Grön Flagg-nätverket består av mer än 2000 skolor och förskolor! Grön Flagg skapar handlingskompetens

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar VERKSAMHETSSYSTEM Miljöpolicy och miljömål Generella dokument nr: 00-08 Fastställd av styrelsen 2013-02-13 Ekologigruppen AB Miljöpolicy Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle

Läs mer

Grön Flagg. Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som. Grön Flagg-nätverket består av mer än 2000 skolor och förskolor!

Grön Flagg. Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som. Grön Flagg-nätverket består av mer än 2000 skolor och förskolor! Grön Flagg Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som finns i 47 länder Startade 1996 i Sverige Grön Flagg-nätverket består av mer än 2000 skolor och förskolor! Grön Flagg skapar handlingskompetens

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet Innehållsförteckning Miljökurser inom ramen för universitetets miljöledningssystem... 1 Utbildningsplan och målgrupper...

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen Förskolans miljöprogram samt checklista för Miljöbaggen Antagen BUN 2012 06 20 Reviderad av ledningsgruppen för förskolans miljöarbete 2014 06 16 Förskolornas miljöprogram Förskolornas miljöprogram är

Läs mer

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14

Läs mer

Miljöredovisning 1997

Miljöredovisning 1997 Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen. Ensbovägen, Box 159, 581 02 Linköping, Telefon 013-31 50 80, Telefax 013-14

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET MARIANNE DALBRO, HÅLLBARHETSCONTROLLER

MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET MARIANNE DALBRO, HÅLLBARHETSCONTROLLER MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET MARIANNE DALBRO, HÅLLBARHETSCONTROLLER Fokus miljö - Metoden Miljöledningssystem Ramverk Systematik Riktiga prioriteringar Kontinuitet Ständiga förbättringar Ledningsstöd

Läs mer

Stiftelsen Håll Sverige Rent. Verksamhetsberättelse 2014

Stiftelsen Håll Sverige Rent. Verksamhetsberättelse 2014 Stiftelsen Håll Sverige Rent Verksamhetsberättelse 2014 Stiftelsen Håll Sverige Rent Mars 2015 INNEHÅLL Sammanfattning 1. Skräpfritt land 1.1 Skräpplockardagarna 2014 1.2 Var rädd om din arena/allemansrättskampanjen

Läs mer

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y 2017-06-12 Ärendenr: NV-00001-17 Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO 14001 och EMAS Inledning

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Lärarhandledning. Håll Sverige Rents tävling Skräp i hav och sjö

Lärarhandledning. Håll Sverige Rents tävling Skräp i hav och sjö Lärarhandledning Håll Sverige Rents tävling Skräp i hav och sjö Lärarhandledning Håll Sverige Rents tävling Skräp i hav och sjö I Håll Sverige Rents tävling Skräp i hav och sjö uppmärksammar vi problemet

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Hållbar utveckling för barn & unga

Hållbar utveckling för barn & unga Hållbar utveckling för barn & unga Sveriges största nätverk för arbete med miljö och hållbar utveckling Vi på Håll Sverige Rent är övertygade om att arbetet med hållbar utveckling börjar med barn och unga.

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Miljö Vi verkar för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i våra kunduppdrag. Miljöledningssystem Miljöutredning MiljöPolicy Övergripande Miljömål detaljerade Miljömål Handlingsprogram

Läs mer

Inköpspolicy Miljöledningssystemet

Inköpspolicy Miljöledningssystemet Utgivare: Joachim Lundberg Publiceringsdatum: 2016-02-03 Senast sparat: 2016-02-03 14:58 : Version: 1.0 Dokumentstatus: Godkänd SE-118 60 Stockholm, Sweden, Telefon: +46 (0)8 51 90 90 00 Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Välkommen till. Dalasjöbygdens föräldrakooperativ. Tallkotten!

Välkommen till. Dalasjöbygdens föräldrakooperativ. Tallkotten! Välkommen till Dalasjöbygdens föräldrakooperativ Tallkotten! Tallkotten Med denna folder vill vi informera om möjligheten att ert/era barn under sin förskoletid går på Tallkottens föräldrakooperativ. Dalasjöbygdens

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Modell för redovisning av miljöledningsarbetet 2006

Modell för redovisning av miljöledningsarbetet 2006 Dokumentupprättare: MLS HiG/aho, roelof Godkänd av: Inst: Diarienr: 101-329/07 Sida: 1(6) Dokumentnamn: Redovisning av miljöledningsarbetet 2006 Datum 2007-02-28 Mall gäller från datum: 2003-09-30 Modell

Läs mer

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 1(7) LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Miljöpolicy Kvalitetspolicy Säkerhetspolicy Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 2(7) Innehåll 1 INLEDNING...

Läs mer

Miljömärkta livsmedel som en del i miljöledningssystemet

Miljömärkta livsmedel som en del i miljöledningssystemet Miljömärkta livsmedel som en del i miljöledningssystemet Eddi Omrcen Miljöchef, Göteborgs universitet. www.mls.adm.gu.se NMC & GAME seminarium, 2007-01-19 1 Fokus/möjligheter Miljöledningssystem Upphandling

Läs mer

Eftermiddagens innehåll:

Eftermiddagens innehåll: Eftermiddagens innehåll: Kort om Håll Sverige Rent Vad är hållbar utveckling? Hållbar utveckling i de nya läroplanerna Grön Flagg Vad gör skolorna/förskolorna idag? Friluftsmuseer och Grön Flagg- skolor

Läs mer

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Miljöutredning 2017 Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO 14001 Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Innehåll 1 Inledning och syfte... 3 2 Omfattning... 3 3 Miljöutredning ISO 14001...

Läs mer

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling vid konstnärliga fakulteten

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling vid konstnärliga fakulteten Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling vid konstnärliga fakulteten 2011-2015 Om vi tilltror den konstnärliga verksamheten möjligheten att öka kunskapen om och förtydliga tillvaron så förstår vi

Läs mer

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 Dnr 17/2014 Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Läs mer

Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer

Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer Innehåll Samarbeten med föreningar och andra organisationer 4 Samverkan med myndigheter och annan offentlig verksamhet 4 Samarbeten med

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

POLICY FÖR SAMARBETEN MED FÖRENINGAR, FÖRETAG OCH ANDRA ORGANISATIONER. Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer

POLICY FÖR SAMARBETEN MED FÖRENINGAR, FÖRETAG OCH ANDRA ORGANISATIONER. Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer 1 Innehåll Samarbeten med föreningar och andra organisationer 4 Samverkan med myndigheter och annan offentlig verksamhet 4 Samarbeten

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.30 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2016 Institutionen för data- och systemvetenskap MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Fastställd av DSV:s styrelse 2016 02 23 2 MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Miljöhandlingsplan 2016 Bakgrund Rektor vid

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 12.00 13.00 Lunch 13.00 13.30 Eddi Omrcen, miljöchef

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Kom igång med kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Kom igång med kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Kom igång med kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Förskolan 1 5 år Efter ett gemensamt beslut om att arbeta för utmärkelsen gör ni en intresseanmälan via Internet: http://www.skolutveckling.se/utvecklingsteman/hallbarutveckling/utmarkelsen/

Läs mer

GRÖN FLAGG PROGRAMMET SOM STÖD FÖR MILJÖFOSTRAN I DAGHEMMEN

GRÖN FLAGG PROGRAMMET SOM STÖD FÖR MILJÖFOSTRAN I DAGHEMMEN GRÖN FLAGG PROGRAMMET SOM STÖD FÖR MILJÖFOSTRAN I DAGHEMMEN Theresa Knopp Natur och Miljö -2014- Vad är Grön Flagg? Daghemmens, skolornas och läroanstalternas program för hållbar utveckling. Ett internationellt

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015 HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015 Mätning budgetår 14-15 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras.

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Karolinska Universitetssjukhusets Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Miljöpolicy Karolinskas verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål 1(7) Rektor 2004-03-14 Leif Svensson Dnr Redovisning av miljöledningssystemarbetet under år 2003 vid Högskolan i Gävle Arbetet med att integrera miljöledningssystem allt bättre i den ordinarie verksamheten

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Utdrag. Miljöpolicy och riktlinjer för arbetet med miljöledning inom Regeringskansliet

Utdrag. Miljöpolicy och riktlinjer för arbetet med miljöledning inom Regeringskansliet Utdrag Protokoll RK 89 2008-02-28 FA2008/390/STAB Statsrådsberedningen Miljöpolicy och riktlinjer för arbetet med miljöledning inom Regeringskansliet (1 bilaga) Bakgrund Miljöledningsarbetet är en viktig

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Välj ett Svanenmärkt tryckeri Det finns flera olika märken. Å andra sidan räcker det gott med ett. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete Universiteten har en nyckelroll KI har tillsammans med andra universitet och lärosäten världen över en nyckelroll i arbetet att nå en hållbar utveckling.

Läs mer

Yttrande över motion att ge barnen en giftfri vardag

Yttrande över motion att ge barnen en giftfri vardag Tjänsteskrivelse 2013-03-06 BUN 2012.0547 Handläggare: Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Yttrande över motion att ge barnen en giftfri vardag Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen håller

Läs mer

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet

Läs mer

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Miljöledning i staten 2014 och kommande utmaningar Kristina von Oelreich 2015-09-28

Läs mer

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport Ronald McDonald Barnfond Effektrapport 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem ni är till. Vilka är det som ni vill åstadkomma en förbättring för?

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier Miljömål och handlingsplan för Önnestads folkhögskola Önnestads folkhögskolas miljömål syftar till att med människan i centrum bidra till en hållbar utveckling genom effektiv hushållning med resurser och

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

Miljöpolicy. Miljöpolicy

Miljöpolicy. Miljöpolicy Miljöpolicy Innehållsförteckning Falköpings kommun som förebild 3 Internt miljöarbete 3 Fokusområden 4 Transporter 4 Lokaler 4 Mat 5 Dokumenttyp Policy Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer