Verksamhetsberättelse Stiftelsen Håll Sverige Rent

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012. Stiftelsen Håll Sverige Rent"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Håll Sverige Rent

2 Stiftelsen Håll Sverige Rent Maj 2013

3 Innehåll Sammanfattning Håll Sverige Rent-kampanjen De Nationella Skräpplockardagarna Kartläggning av nedskräpning och dess konsekvenser Regeringsuppdrag särskild satsning för att främja minskad nedskräpning Vägledning till kommunerna för ett strategiskt arbete mot nedskräpning Utökad information till allmänheten Kusträddarna Skola och förskola Grön Flagg Seminarier Samarbeten Övrigt Nätverk Skräpfria Hav Baltic Marine Litter och strandmätningar Spökgarn Skrotbåtar Baltic Sea Waste campaign Ren båtbotten Blå Flagg Giftfri miljö i lantbruket Miljömärkningar Miljömärkt Event Green Key Övergripande kommunikationsarbete Marknadsarbete Håll Sverige Rent organisation och personal Håll Sverige Rents styrelse

4 Sammanfattning Stiftelsen Håll Sverige Rent är en ideell organisation som arbetar för att motverka nedskräpningen, öka återvinningen och främja miljömedvetandet hos individer och organisationer. Håll Sverige Rents arbete bedrivs genom framförallt genom kampanjer, utbildningar och utdelande av miljöutmärkelser. Under 2012 tog Håll Sverige Rent fram en ny strategi för arbetet där vi lanserade Ett skräpfritt Sverige som vår nya vision. Styrelsen slog också fast att Håll Sverige Rent ska positionera sig som den organisation som motverkar nedskräpning och som utbildar barn- och unga i miljöfrågor på ett sätt som skapar handlingskraft. Under 2012 har Håll Sverige Rent drivit en verksamhet med gott resultat för att verka för ett framtida skräpfritt Sverige genom att bland annat genomföra följande: I syfte att påverka attityder och beteenden genomförde vi nationella skräpplockardagar i samverkan med 204 kommuner och lyckades få över deltagare i denna manifestation mot nedskräpning. I ett unikt samverkansprojekt med Länsförsäkringar har vi samlat in 31,3 ton bekämpningsmedel, 413,4 ton spillolja och 4311ton skrot genom hämtningar hos lantbrukare i stora delar av Sverige. Grön Flagg-nätverket för skolor och förskolor, dvs skolor som arbetar strukturerat med miljöfrågor i undervisningen, ökade med 400 och bestod vid årsskiftet av mer än 2500 skolor och förskolor I vårt arbete för skräpfria hav arrangerade vi den första årliga Kusträddardagen 21 april 2012 i samverkan med den nya Havs- och vattenmyndigheten deltagare deltog i arbetet att rädda kusten från 11 ton skräp. Under 2012 tog vi inom regeringsuppdraget för minskad nedskräpning fram en vägledning för strategiskt arbete för minskad nedskräpning till Sveriges kommuner. 48 arrangörer belönades med utmärkelsen Miljömärkt Event och 89 logiverksamheter och konferensanläggningar belönades med utmärkelsen Green Key. Den framtida finansieringen av Håll Sverige Rents verksamhet behöver stärkas för att kunna bibehålla verksamhet av samma omfattning och i ett längre perspektiv öka insatserna. Vi arbetade fram en marknadsplan och en tillhörande handlingsplan för att mer proaktivt närma oss de företag som vi vill skapa samverkan med och även för att mer aktivt söka medel från myndigheter och andra organisationer. Målsättningen för 2014 då vi vet att flera stora projekt avslutats är att bibehålla en verksamhet av samma omfattning som 2011 vad gäller projektmedel. Under hösten arbetade vi med några av dessa kontakter och inledde bland annat arbetet med att skapa ett samarbetsprojekt om Skräpfri picknick tillsammans med Returpack och Systembolaget. Vi tog fram en ny kommunikationsplan i syfte att skapa en mer enhetlig kommunikation av varumärket Håll Sverige Rent och för att synliggöra Håll Sverige Rent mer i samhället. Under 2012 genererade vår verksamhet bl. a. 900 pressklipp. Håll Sverige Rent arrangerade ett eget seminarium i Almedalen om den marina nedskräpningen och deltog på ytterligare två seminarier som talare. 4

5 Vi ansökte om och blev godkända som 90-konto innehavare och öppnade därmed upp för individer att stödja vår verksamhet ekonomiskt. Håll Sverige Rents verksamhet finansierades under 2012 framförallt av Länsförsäkringar, Naturvårdsverket, Returpack och Havs- och vattenmyndigheten. Stöd erhölls även från Stena Recycling, Procter& Gamble och Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) samt Svensk glasåtervinning. Våra finansiärers intressen styr naturligtvis inriktningen på våra insatser inom ramen för våra stadgar, varför vi under 2012 arbetat mycket med utbildning vad gäller återvinning av konsumentförpackningar. Håll Sverige Rents verksamhetsområden 5

6 Håll Sverige Rents personal plockar skräp under Skräpplockardagarna Skräpmätning i Stockholm. 6

7 1. Håll Sverige Rent-kampanjen Det finns en benägenhet i samhället att reagera i stället för att agera kring problemet med nedskräpning. Det här märks bland annat genom att städinsatserna i många kommuner ökar i stället för att kommunerna genomför förebyggande insatser för att påverka människors beteende. Detta är på sikt ett allvarligt problem för kampen mot nedskräpningen i samhället och något som vi hela tiden vill framhålla i våra kontakter med myndigheter, kommuner, skolor och andra intressenter i frågan. Håll Sverige Rent-kampanjen har som övergripande mål att minska nedskräpningen och öka återvinningen av konsumentförpackningar i Sverige samt att öka kunskapen om de miljöbelastande, sociala och resurskrävande konsekvenser som nedskräpningen resulterar i. Arbetet är främst fokuserat på att hitta långsiktiga och varaktiga lösningar kring problematiken. Arbetet med att påverka unga i Sverige och framför allt barn i låg ålder är därför av största vikt. Under 2012 har Håll Sverige Rent fortsatt prioritera insatserna mot barn och ungdom samt utökat samarbetet med kommuner och skolor. Mycket av det arbetet har gjorts inom Håll Sverige Rent -kampanjen. Under året har vi fortsatt samarbetet med Naturvårdsverket inom ramen med deras uppdrag från regeringen att göra en särskild satsning för att främja en minskad nedskräpning. Vår förhoppning är att detta arbete ska ge bland annat Sveriges kommuner verktygen för ett framgångsrikt arbete mot nedskräpningen i samhället. Insatserna inom Håll Sverige Rent-kampanjen 2012 fördelades i huvudsak på ett antal delprojekt som presenteras nedan. 1.1 De Nationella Skräpplockardagarna 2012 Skräpplockardagarna är en årligen återkommande aktivitet med syfte att manifestera mot nedskräpningen. Alla är välkomna att delta, såväl privatpersoner som olika typer av verksamheter. Skräpplockardagarna genomförs årligen i april och maj med fokus på vecka 17. I samband med att allt fler deltagare medverkar har de blivit ett viktigt sätt för Håll Sverige Rent att skapa opinion kring nedskräpningen. År 2012 deltog skräpplockare vilket är rekord i alla avseenden. Vi hade dessutom ett utvecklat samarbete med 204 kommuner. Vår målsättning inför året var deltagare och samarbete med 100 kommuner. Flertalet av deltagarna var barn och elever från förskolor och grundskolor. Skräpplockardagarna är i grunden en pedagogisk aktivitet som i huvudsak drivs i skola och förskola där det pedagogiska materialet vi erbjuder är viktigt. Under kampanjen 2012 erbjöds åldersanpassat pedagogiskt material som bland annat betonar vikten av att panta om man hittar burkar och flaskor och att återvinna förpackningar. Inom ramen för Skräpplockardagarna delar Håll Sverige Rent ut priset Årets Håll Sverige Rentkommun till den kommun som engagerat störst andel deltagare i Skräpplockardagarna. Till årets Håll Sverige Rent-kommun 2012 utsågs Göteborgs Stad för tredje året i rad. 7

8 1.2 Kartläggning av nedskräpning och dess konsekvenser För att kunna bedöma utvecklingen av nedskräpningen samt att förstärka Håll Sverige Rent som expertisen inom området strävar vi efter att kontinuerligt utveckla och förbättra mätmetoder. Inom Håll Sverige Rent-kampanjen är en av de viktigaste uppgifterna att etablera samarbete med kommunerna där huvudfokus är inriktat på att initiera Håll Sverige Rents unika skräpmätningsmetod, som är framtagen av Håll Sverige Rent i samarbete med Statistiska Centralbyrån (SCB). Syftet är att skapa lokal uppmärksamhet i kommunerna samt att detta ger möjlighet till en nationell redovisning av nedskräpningen i Sverige. Målsättningen för 2011 var att 15 stora kommuner skulle delta i skräpmätningen med Håll Sverige Rents metod. Resultatet blev att 11 kommuner (Borås, Göteborg, Jönköping, Luleå Nyköping, Skövde, Stockholm, Södertälje, Umeå, Uppsala och Örebro) deltog, varav ett antal deltog för femte året i följd. Detta gör att vi nu kan börja se förändringar över tiden. Inom ramen för regeringsuppdraget har vi tagit fram nya metoder för mätningen av den faktiska nedskräpningen för stränder och medelstora kommuners stadskärnor och utveckling av metoder för mindre kommuners stadskärnor samt naturområden pågår. 1.3 Regeringsuppdrag särskild satsning för att främja minskad nedskräpning Håll Sverige Rent fick under 2011 ett uppdrag av Naturvårdsverket att delta i arbetet med regeringsuppdraget för minskad nedskräpning. Uppdraget initierades 2011 och slutredovisas april I uppdraget anges tre arbetsområden, utöka informationen till allmänheten, utveckla vägledning till kommuner samt utreda behovet av ytterligare åtgärder. Håll Sverige Rent var under 2012 delaktiga i arbetet med att utöka informationen samt utveckla vägledningen enligt nedan Vägledning till kommunerna för ett strategiskt arbete mot nedskräpning För att kunna arbeta effektivt med att minska och förebygga nedskräpningen krävs kunskap. Likaså krävs möjlighet att följa upp och utvärdera effekterna av de åtgärder som vidtas. Hittills har det saknats viktiga hjälpmedel för att underlätta och effektivisera kommunernas arbete inom nedskräpningsområdet. Exempel på sådana hjälpmedel är standardiserade metoder för mätning av skräp i olika miljöer, av attityder och av kostnader. Under 2012 har Håll Sverige Rent arbetat med att ta fram sådana metoder. För att underlätta kommunernas arbete har en vägledning tagits fram för hur ett strategiskt arbete för minskad nedskräpning kan genomföras. Detta gjorde Håll Sverige Rent under 2012 i samråd med referenskommuner och myndigheter Utökad information till allmänheten Att utöka informationen till allmänheten är ett av de två huvudområdena inom regeringsuppdraget. Ett viktigt strategiskt val som gjorts är att bygga vidare på den verksamhet som Håll Sverige Rent redan bedriver. Att skräpa ned eller inte är ett individuellt beslut. Ur samhällets synpunkt är det bäst om individen bestämmer sig för att inte vilja skräpa ned och i så fall behövs medvetenhet och kunskap att grunda beslutet på. Syftet med att utöka informationen är att nå fler människor med budskapet att det varken är tillåtet eller acceptabelt att skräpa ned. 8

9 Inom ramen för regeringsuppdraget har vi under 2012 arbetat vidare med De Nationella Skräpplockardagarna som nav i arbetet med att påverka individens beteende i större utsträckning. 1.4 Kusträddarna Håll Sverige Rent fick under 2012 finansiering av Havs- och vattenmyndigheten för att starta kampanjen Kusträddarna, för att lyfta problematiken med marin nedskräpning. Kusträddardagen genomfördes den 21 april Håll Sverige Rents förhoppning är att kampanjen ska bli en långsiktig satsning. Kusträddarna blir då en återkommande aktivitet som uppmuntrar ett lokalt engagemang för kusten och stränderna och samtidigt skapar uppmärksamhet runt den marina nedskräpningen. Under Kusträddardagen samlades drygt frivilliga på 12 stränder längs västkusten och södra Östersjön. Deltagarna samlade totalt in ca 11 ton skräp som sorterades i fraktioner för återvinning. Plasten var den största fraktionen som brukligt när det görs mätningar av skräp i våra hav. Kampanjen uppmärksammades i nationell och lokal media. Som en del i kampanjen gjordes även skräpmätningar med hjälp av den metod som tagits fram inom ramen för regeringsuppdraget på utvalda stränder. Artisten Pernilla Andersson var ambassadör för Kusträddarna

10 2. Skola och förskola Håll Sverige Rents arbete i skola och förskola syftar till att stötta pedagoger i deras arbete kring lärande för hållbar utveckling, så att barn och unga får handlingskompetens och framtidstro för att leva och skapa ett hållbart samhälle. För att uppnå detta erbjuder Håll Sverige Rent förskolor och skolor stöd och inspiration genom verktyg, utbildning och material anpassade till förskolans och skolans styrdokument. 2.1 Grön Flagg Arbetet drivs till stor del genom Grön Flagg, som är ett verktyg och en certifiering för att jobba med hållbar utveckling utifrån skolans eller förskolans förutsättningar. Genom Grön Flagg är barn, elever och personal delaktiga och får inflytande i arbetet. Grön Flagg ger förskolor och skolor kontinuitet och struktur samt är ett stöd i arbetet med att uppfylla läroplaner. Arbetet sker inom ett eller flera av Grön Flaggs teman: närmiljö, energi och klimat, konsumtion, livsstil och hälsa, vattenresurser och kretslopp. Under året anmälde sig närmare 400 förskolor och skolor till Grön Flagg vilket gör att det finns mer än 2500 skolor och förskolor anslutna i nätverket. Genom arbetet i Grön Flagg är det runt barn och unga som arbetar med frågor kopplade till miljö och hållbar utveckling. Håll Sverige Rent har jobbat med att utveckla och förbättra Grön Flagg inom en rad områden, bland annat har verktyget i högre grad anpassats efter förutsättningarna i förskolan respektive skolan. En annan förändring är också att Grön Flagg nu är tydligare kopplat till den nya läroplanen för grundskolan och gymnasiet samt den reviderade läroplanen för förskolan. Dessutom finns nu en större möjlighet till uppföljning av effekterna av arbetet genom ett antal nyckeltal kopplade till verksamheten. Håll Sverige Rent genomför regelbundet undersökningar för att följa upp hur skolor och förskolor uppfattar arbetet med Grön Flagg. Av dem som jobbade med Grön Flagg 2012 svarade 80 % att de anser att Grön Flagg ger dem stöd i arbetet med läroplaner. 65 % svarar att arbetet med Grön Flagg har lett till ökat inflytande från barn och elever och över 90 % att det hjälper dem att få ett aktivt hållbarhetsarbete. Över 80 % anger att deras arbete med Grön Flagg lett till ökad kunskap om återvinning och nedskräpning och över 50 % av alla skolor och förskolor anger att de fått ökad kunskap om frågor kopplade till energi och klimat. Över 50 % av de svarande anger att de genom arbetet med Grön Flagg minskat sin förbrukning av el, papper och avfall Seminarier Håll Sverige Rent anordnar varje år ett antal seminarier och träffar för pedagoger och lärare för att ge tips och idéer om hur de på ett konkret och handlingsinriktat sätt kan jobba med hållbar utveckling. Träffarna samlade totalt ca 1000 lärare, pedagoger och personer inom utbildningsförvaltning Samarbeten Med start 2012 inledde Håll Sverige Rent ett samarbete med Stena Recycling inom Grön Flagg. Samarbetet ger Håll Sverige Rent förbättrade möjligheter att kunna erbjuda skolor och förskolor utbildning, inspiration och material. 10

11 Arbetet inom Grön Flagg utgår från barnens och elevernas idéer och nyfikenhet. 11

12 Vårt långvariga samarbete med Returpack och FTI innebär att återvinning av konsumentförpackningar inklusive pantförpackningar finns med som en prioriterad del i vårt arbete och även ingår i ett flertal av våra pedagogiska material riktade mot skolor och förskolor. Många skolor och förskolor besöker regelbundet återvinnings- och pantstationer som en del av deras arbete med Grön Flagg. Håll Sverige Rent samverkar även med Skolverket kring frågor med anknytning till Grön Flagg samt Skolverkets utmärkelse för hållbar utveckling Övrigt Nordiska Ministerrådet använder antal förskolor och skolor med Grön Flagg i de nordiska länderna som en av indikatorerna för att mäta måluppfyllelsen för sin strategi för hållbar utveckling. Under 2012 var andelen skolor och förskolor med Grön Flagg dessutom ett av delkriterierna i Miljöaktuellts kommunranking. 2.2 Nätverk Håll Sverige Rent samordnar Sveriges största miljönätverk för skolor och förskolor genom Grön Flagg. Utöver detta deltar Håll Sverige Rent på träffar och aktiviteter med anknytning till skola och förskola, till exempel Svenska Unescorådets ESD-nätverk, Nätverket Lärande för Hållbar utveckling, OMEP (World Organisation for Early Childhood Education) samt Council of Baltic Sea States Baltic 21. Håll Sverige Rent har även kontinuerliga kontakter med forskargrupper gällande lärande för hållbar utveckling. 12

13 3. Skräpfria Hav Håll Sverige Rent ska arbeta för att problemen med marin nedskräpning uppmärksammas på alla nivåer i samhället. Detta ska ske genom kommunikation och uppmärksamhetsskapande projekt och aktiviteter. Arbetet ska byggas upp utifrån de målgrupper som är av betydelse för området marin nedskräpning. För varje målgrupp ska relevanta områden identifieras och aktiviteter/ insatser ska planeras och genomföras. Exempel på dessa är beslutsfattare, näringsliv, båtägare, fiskare startade Håll Sverige Rent flera initiativ för att uppmärksamma den marina nedskräpningen både i Nordsjön och Östersjön, ett arbete som 2012 intensifierades. 3.1 Baltic Marine Litter och strandmätningar I en rapport om marin nedskräpning i Östersjön 2007 konstaterade Helcom att kunskapen om denna fråga är bristfällig. När UNEP lanserade en harmoniserad mätmetod för marin nedskräpning blev detta startskottet för en ny projektidé lanserades MARLIN, Baltic Marine Litter, med finansiering från EU Interreg IVA Central Baltic Program. Håll Sverige Rent leder projektet med partners från Finland, Estland och Lettland. Under 2012 är projektet i full gång och strandskräp har mätts på 25 referensstränder i Sverige och runt Östersjön. Projekten har kommunicerats via pressmeddelanden, en debattartikel om fimpar och vid olika internationella nätverk och gentemot myndigheter. En viktig händelse under året är införandet av det marina direktivet i Sverige, Havsmiljöförordningen där EUs medlemsstater är skyldiga att övervaka havens miljöstatus och där marin nedskräpning ingår som en indikator för detta. Håll Sverige Rent har bland annat i en remiss till Havs -och vattenmyndigheten påpekat vikten att fortsätta mätningarna av strandskräp runt Östersjön. 3.2 Spökgarn Spökgarn, eller övergivna och borttappade fiskenät, är ett tämligen ouppmärksammat problem som även det är ett nedskräpningsproblem och samtidigt ett hot mot Östersjöns fiskbestånd. Spökgarnen fiskar året runt i många år och få eller inga strukturella eller tekniska insatser har gjorts för att förhindra att garn förloras. Spökgarn är att betrakta som plastskräp och Håll Sverige Rent har i samarbete med KIMO Baltic Sea genomfört draggninginsatser utanför Gotland och i Hanöbukten. Parallellt med detta arbete har Håll Sverige Rent också ansvarat för kommunikationsinsatserna i projektet Fishing for Litter i samarbete med KIMO Baltic Sea. Fishing for Litter har engagerat ett 30-tal yrkesfiskare i Sydkustens fiskeområde och Gotlands fiskeområde samt nio båtar/skeppare i studien av spökgarn. Totalt har åtta ton skräp fiskats upp. Studien av spökgarn och draggningsinsatser presenterades i en rapport och projektet har kommunicerats via pressmeddelanden (26 pressklipp, två TV-inslag), annonser och sociala medier, åtta olika konferenser, utställning på sju orter och mässor. Under 2012 beviljades organisationerna ytterligare medel från Havs -och vattenmyndigheten för att sprida Fishing for Litter utmed hela Sveriges kust. 13

14 3.3 Skrotbåtar Projektet Båtvrak initierades under 2011 och fortsatte sedan under Projektet finansierades av Havs- och vattenmyndigheten. Syftet med studien var att kartlägga antalet skrotbåtar, dvs. fritidsbåtar som ingen längre vill äga eller bruka, i Stockholms län. Erfarenheter från projektet visar att det är besvärligt att hitta ägare till övergivna båtar i naturen eftersom det inte finns ett obligatoriskt båtregister i Sverige. Studien visade också att det är avsevärt dyrare än vad som redovisats i andra rapporter att bärga och transportera bort båtar som övergivits i naturen eller på allmän plats. Under projekttiden rapporterades 38 skrotbåtar och 60 % av anmälningarna inkom via Håll Sverige Rents mobilapp. Fem båtar skrotades av Båtskroten på uppdrag av Håll Sverige Rent. Vi anordnade även en nordisk workshop om skrotbåtar tillsammans med Institutet för Tillämpad Miljöforskning, Stockholms universitet. På workshopen deltog ca 50 personer från olika branscher kopplade till båtar och båtliv samt personer från avfalls- och försäkringsbranschen, myndigheter och kommuner samt forskare inom området. Projektet slutredovisas 2013 i en rapport som delger resultaten från studien och där Håll Sverige Rent föreslår ett antal åtgärder för att förhindra att problemen med nedskräpande skrotbåtar uppstår. En skrotbåt i Slagsta hämtas. 14

15 3.4 Baltic Sea Waste campaign Under 2012 inledde Håll Sverige Rent ett samarbete med Folke Rydén vilket resulterade i Baltic Sea Waste Campaign, en kampanj vars syfte var att uppmärksamma marina avfalls- och nedskräpningsfrågor i Östersjön. Under 2012 besöktes åtta orter med skräpdyk och med gruppen Vattenmannen och Speed som dragplåster på kajen och seminarier om Östersjön ombord på Briggen Tre Kronor. Uppskattningsvis deltog 400 personer på konferenserna, däribland beslutsfattare och representanter för myndigheter och kommuner och ännu fler åskådare. Som samarbetspartner till initiativet Hållbara hav (Briggen Tre Kronor) har Håll Sverige Rent också varit med i utställningen Östersjön - vem bryr sig samt på Hållbara havs konferens med bland annat miljöministern, generaldirektören för Havs- och Vattenmyndigheten samt Kronprinsessan Viktoria. Kampanjen finansierades av Nordiska Ministerrådet, Baltic Sea2020, MARLIN och Havs - och vattenmyndigheten. 3.5 Ren båtbotten Håll Sverige Rent ser arbetet tillsammans med fritidsbåtlivet som ett sätt att bygga upp kontakter med en grupp som har stor inverkan på våra frågor som handlar om marin nedskräpning. Användningen av båtbottenfärger är ett reellt hot mot den marina miljön men få alternativ finns idag. Ett sätt att minska användningen av båtbottenfärger är att få fler mekaniska alternativ på plats och Håll Sverige Rent har under 2012 startat upp båttvättar i Södertälje, Karlskrona, Härnösand samt Sölvesborg. Skärgårdsstiftelsen tog över havstulpanvarningarna via SMS inom ramarna för båtmiljö.se eftersom det också är Skärgårdsstiftelsen som sköter havstulpanövervakningen. 3.6 Blå Flagg Blå Flagg är en miljöutmärkelse som Håll Sverige Rent driver inom ramen för det samarbete vi har med organisationen FEE. För Håll Sverige Rent är Blå Flagg en bas för kontakter och samarbete mot båtlivet och en ingång för att kommunicera frågor om marin nedskräpning mot fritidsbåtsägare och badgäster. Under 2012 genomfördes en grundlig utvärdering av Blå Flagg både internt och genom ett frågeformulär som skickades ut till hamnar och stränder som har eller har haft Blå Flagg. Enkäten visade att det inte finns något intresse att betala för vad det kostar att driva utmärkelsen. Utmärkelsen är också dåligt anpassad till svenska förhållanden, den innebär en tung administration och kännedomen om Blå Flagg är generellt låg. Utifrån detta beslutade Håll Sverige Rent att lägga ned Blå Flagg i Sverige. 15

16 4. Giftfri miljö i lantbruket Håll Sverige Rent och Länsförsäkringar AB initierade år 2007 ett projekt med målsättningen att öka återvinningen och minska miljöbelastningen från svenska lantbruk genom att samla in skrot och farligt avfall. Från 2011 har även plast och däck samlats in. Håll Sverige Rent presenterar och marknadsför projektet nationellt och internationellt mot politiker, i miljönätverk och gentemot myndigheter samt organiserar och genomför insamlingen över hela landet i samarbete med länsförsäkringsbolagen och återvinningsföretag. Det är lätt att skrot, farligt avfall, plast och däck blir kvarglömt ute på lantbruken. Men genom en unik försäkringslösning och ett samarbete mellan Länsförsäkringar och Håll Sverige Rent kan lantbruk enkelt och bekvämt bli av med avfallet. Mellan åren har mer än ton skrot och ton farligt avfall hämtats ute i landet genom vårt gemensamma projekt Giftfri miljö i lantbruket. Genom vårt projekt minskar skaderiskerna av det bortglömda avfallet, som istället kan omhändertas och återvinnas. Farligt avfall är besvärligt att hantera, dyrt att lämna in och farligt att förvara. De ämnen som ingår i försäkringslösningen är allt möjligt farligt avfall som spillolja, oljefilter, bekämpningsmedel och batterier. Skrotet kan vara svårt och otympligt att forsla bort från gården. Till det skrot som ingår i försäkringslösningen räknas alla sorters maskiner och metallföremål inom jordbruket. Det kan vara allt från truckar, traktorer, slaghackar, slåttermaskiner till kranar, räfsor och rör. Projektet har väckt stor uppmärksamhet, nationellt men även internationellt i t.ex. våra nätverk kring Östersjön. Under 2012 har projektet samlat in farligt avfall, skrot, plast och däck i alla län i Sverige utom Norrbotten, Västerbotten, Kalmar, Jönköping, Bergslagen, Älvsborg, Gotland samt Blekinge. Insamlingen har skett i samarbete med Stena Recycling. Länsförsäkringar AB kommer att vara huvudsamarbetspartner fram till 2013, därefter kommer projektet att läggas ut på respektive länsbolag. Detta har inneburit att Håll Sverige Rent under hösten 2012 besökt de lokala länsbolagen för att sälja in affärsidén från 2014 och framåt. Beslut om detta kommer att fattas av de lokala bolagen under våren Nästan anmälningar rörande farligt avfall, skrot, plast och däck har hanterats inom projektet, vilket inneburit att 520 ton farligt avfall och ton skrot samlats in. Under 2012 samlade hälften av bolagen in farligt avfall, skrot, plast och däck. Övriga bolag samlade in skrot, plast och däck. Detta på inrådan från bolagen själva, vilket inneburit mindre mängd farligt avfall i jämförelse med Insamlade mängder farligt avfall och skrot (ton) Bekämpningsmedel...31,3 Spillolja...413,4 Oljefilter...30,2 Däck Lysrör...4,7 Färgavfall...42 Metallskrot Plast Spilloljan motsvarar ca 106 villors årsförbrukning för värme. Återvinningen av lantbruksskrotet motsvarar en CO2-besparing på motsvarande kg. Återvinningsföretaget Stena Recycling tar hand om det skrot och farligt avfall som samlas in. Projektet generar också omfattande positiv publicitet för Länsförsäkringar i både radio, tv och tidningar. 16

17 17

18 5. Miljömärkningar Håll Sverige Rent arbetar med två olika miljömärkningar. Syftet med miljömärkningarna är att ge verktyg till event och logi- och konferensanläggningar att förbättra sitt miljöarbete. Via miljömärkningarna når även Håll Sverige Rent ut till nya målgrupper, främst inom vår egen miljömärkning för event Miljömärkt Event. Green Key är en internationell miljömärkning för logi- och konferensanläggningar. Vi har sett ett ökat intresse för båda miljömärkningarna vilket märks i antalet miljömärkta event och anläggningar samt i det ekonomiska resultatet. 5.1 Miljömärkt Event Miljömärkt Event är Håll Sverige Rents egen miljömärkning. Miljömärkningen ger arrangörer ett bra verktyg för att strukturera sitt miljöarbete, minska sin miljöpåverkan och på ett trovärdigt sätt kommunicera detta till sina målgrupper. Under 2012 miljömärktes 48 event. Majoriteten av dessa är stadsfestivaler/festivaler och idrottsevenemang, men miljömärkta konferenser börjar bli vanligare. Några av de miljömärkta eventen under 2012 var En Svensk Klassiker-loppen, Peace & Love, Nordea Masters, STCC Stadium Race Solvalla och Avfall Sveriges höstmöte. Ett samarbete med SF Bio Rigoletto inleddes också. Ungefär hälften av de miljömärkta eventen var återkommande från De event som miljömärktes under 2012 uppskattas ha cirka 2,8 miljoner besökare sammanlagt. Årets fokus var att öka antalet miljömärkta event och nå ut till nya event. Genom befintliga nätverk och relationsbyggande ökade antalet event. Under slutet av januari hölls den första Inspirationsdagen för arrangörerar av miljömärkta event. Dagen gav upphov till mycket nätverkande och kontakter. Under 2012 befäste Miljömärkt Event sin position som den ledande miljömärkningen för event i Sverige. 5.2 Green Key Green Key är den internationellt ledande miljömärkningen för logi- och konferensanläggnignar. Den ägs av FEE (Fundation for Environmental Education) och finns idag i 41 länder och på över 2100 anläggningar. I Sverige är det Håll Sverige Rent som administrerar miljömärkningen. Miljömärkningen ger alla typer av logianläggningar och konferensanläggningar ett bra verktyg för att utveckla, förbättra och kommunicera sitt miljöarbete. Under 2012 miljömärktes 89 anläggningar. Det är åtta fler än Nytt för året var att Green Key miljömärkte även dagkonferensanläggningar. Först in var 7a Odenplan och 7a Strandvägen och totalt fyra konferensanläggningar miljömärktes under Under året var fokus på att utveckla miljöutbildningen och bevara relationerna med anläggningarna. Detta syns på den mindre ökning av anläggningar men den större ökningen av intäkterna. Intresset för Green Key är fortsatt högt och är i dagen den näst största miljömärkningen i Sverige. 18

19 SM i fallskärmshoppning blev miljömärkta Camping 45 har varit miljömärkt med Green Key sedan

20 6. Övergripande kommunikationsarbete För att kunna arbeta effektivt och framgångsrikt har vi under 2012 arbetat fram en övergripande kommunikationsplan. Planen och strategier kring den ska under det närmsta året styra Håll Sverige Rents kommunikationsarbete. I arbetet med kommunikationsplanen har vi fastslagit att Håll Sverige Rents huvudbudskap är ett skräpfritt Sverige är grunden till ett hållbart Sverige. Huvudbudskapet ska användas i extern kommunikation där övergripande Håll Sverige Rent frågor kommuniceras såsom i debattartiklar, pressmeddelanden och dylikt. Under 2012 har Håll Sverige Rent arbetat med att kommunicera det arbete som utförts i verksamhetens olika projekt och resultat kring det arbetet. Utöver verksamhetskommunikation såsom riktade pressmeddelanden, informationsmaterial och dylikt har vi under 2012 fortsatt sätta fokus på större genomslag generellt för Håll Sverige Rent och våra övergripande budskap kring nedskräpning. För att kunna arbeta effektivt och framgångsrikt startade vi under hösten 2012 arbetet med en ny webbplats för Håll Sverige Rent. Webbplatsen lanserades under våren 2013 och ska vara navet i vår information- och inspirationsspridning. Ett ökat deltagande i sociala media är ett sätt att nå ut till nya målgrupper och diskutera och sprida kunskap om nedskräpningsfrågor. Vi har under 2012 arbetat med Facebook och Twitter samt en egen blogg för att uppnå det. 7. Marknadsarbete Våren 2012 togs en marknadsplan för Håll Sverige Rents fortsatta finansiering fram. Utbildning i marknadsarbete och säljtänk genomfördes för alla medarbetare och därefter för cirka hälften av medarbetarna i ytterligare två omgångar. Grundidéerna bakom Håll Sverige Rents erbjudande till samarbetspartners förtydligades och presentationsmaterial för dessa och för Håll Sverige Rent som helhet togs fram. Inledande kontakter togs under hösten med utvalda företag och ansökningar till olika instanser lämnades också in. Några av dessa har nu resulterat i nya samarbeten våren Beslut fattades om att ansöka om att bli en förmånstagare hos Postkodlotteriet och därmed även ansöka om 90-konto, medlemsskap i FRII samt lägga ned det lotteri - Miljöchansen - som drivits tidigare. Håll Sverige Rent erhöll under 2012 ett s k 90-konto, vilket bl a innebär att vi granskas av Svensk Insamlingskontroll och uppfyller dess krav. Vi är även medlem i FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd). FRII verkar för etisk och professionell insamling och har utarbetat etiska råd och regler samt en kvalitetskod som alla dess medlemmar förbundit sig att följa. Håll Sverige Rent blev inte en utvald förmånstagare 2013 (besked i februari), men har beslutat att förnya ansökan inför Beslut fattades också om att under 2013 göra en satsning på marknadsarbetet genom att anställa en särskild ansvarig för företagssamarbeten med uppgift att skapa och underhålla samarbeten med önskvärda företag. Tjänsten annonserades i början av december. 20

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011 GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2009/20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd Redovisning för åren 2010-2011 Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

ATT FÖREBYGGA AVFALL I KARLSKRONA

ATT FÖREBYGGA AVFALL I KARLSKRONA KOMMUNIKATIONSSTRATEGI ATT FÖREBYGGA AVFALL I KARLSKRONA SLUTRAPPORT 2012-12-21 Uppdrag: 242597, Förstudie EU-projekt Prewaste Titel på rapport: Kommunikationsstrategi för att förebygga avfall Status:

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor.

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar. Så får Västervik med sig föräldrarna.

Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar. Så får Västervik med sig föräldrarna. magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 3 VINTERN 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar

Läs mer

Corporate Responsibility redovisning 2012

Corporate Responsibility redovisning 2012 ängre Corporate Responsibility redovisning 2012 Kortsiktighetens fiende 1 Koncernchef och CR-chefen har ordet 2 Det här är Skandia 4 CR-strategi 6 Samhälle 8 Kunder 16 Medarbetare 26 Partners 32 Miljö

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer