Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event"

Transkript

1 Leif Johansson, Xrayfoto AB LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event 1

2 INNEHÅLL SIDA Sverige - Besöksnäringen i Sverige 3 - Besöksnäringen i Skåne 3 Marknader 3 - Mötesindustrin i Sverige 4 Vad genererar möten 4 Vad är en Convention Bureau (CVB) 4 Mötestrender i den internationella. 4 Lund - Lunds kommuns satsning på turism- och mötesindustrin 5 Lunds Turistbyrå och Lund CVB uppdrag 5 Lunds Turistbyrå och Lund CVB specifika mål 5 Ett urval av aktiviteter som genomförs varje år 5 Lund Samverkan Tillsammans marknadsför vi Lund 6 Bakgrund och syfte till Lund Samverkan Upplägg 6 Medverkan i projektet erbjuder: 7 Referensgrupp 7 Finansiering 7 2

3 SVERIGE Besöksnäringen i Sverige Sverige har en jättepotential att utvecklas som besöksland. Här finns alla förutsättningar: unika platser för upplevelser året runt, rika natur- och kulturvärden, pulserande storstäder och en attraktiv livsstil. Här finns också bra förutsättningar för möten och evenemang, kunskap om målgrupper och marknader, ett växande miljökunnande och en enorm energi hos företagare och anställda. Besöksnäringen har redan vuxit sig större än någon kunde ana bara tio-femton år tillbaka i tiden. Och kanske är det denna tillväxt som skapat självförtroende och en stark vilja i näringen att komma ännu längre. I den nationella strategin för 2020 som Svensk Turism har tagit fram har man satsat hårt genom att säga att vi ska fördubbla den svenska besöksnäringen på tio år. År 2020 ska också besöksnäringen vara Sveriges nya basnäring och resemålet Sverige ska vara ett naturligt förstahandsval för den globala resenären. Målen är också att näringen omsätter 500 miljarder kronor och att vi kan erbjuda 35 exportmogna destinationer. I dagsläget uppgår turismens andel av landets BNP till 3 procent och 6,1 procent av exportvärdet år Under samma år ökade turismens totala omsättning i Sverige med 4,8 procent till 275,5 miljarder kronor. Av detta står svenska fritidsresenärer för ca 44 procent, svenska affärsresenärer för ca 17 procent och internationella besökare för ca 39 procent. Under de senaste åren har ett omfattande målgruppsarbete rörande besöksnäringen skett på både nationell och regional nivå. Visit Sweden har identifierat Den globala resenären som en köpstark målgrupp med stor potential i Sverige. Denna har delats in I tre segment för privatmarknaden; Wealthy Healthy Older People (WHOPs), Double Income, No Kids (DINKs) och Active Family. Den globala resenären kännetecknas bland annat av att de är globalt medvetna, resvana och kulturmedvetna, söker nya, annorlunda och genuina upplevelser samt har goda engelskakunskaper. De har även en högre disponibel inkomst och internetmognad än genomsnittet. Utöver denna målgrupp har Visit Sweden även identifierat Det globala företaget som en prioriterad målgrupp för affärsmarknaden. Denna målgrupp utgörs av företag som köper företagsmöten och incentivresor för grupper om 20 personer eller mer. De efterfrågar hög standard och är beredda att betala för det. Besöksnäringen i Skåne Tourism in Skånes mål är att Skåne ska bli den näst största besöksdestinationen. Med den målbilden driver Tourism in Skåne ett intensivt arbete för att stärka professionaliteten och exportmognaden i den skånska besöksnäringen. Det är ett ambitiöst mål som kräver att alla berörda parter drar åt samma håll. Med besöksstrategin 2020 har Tourism in Skåne inlett ett omfattande arbete med att samla besöksnäringen mot det visionära tillväxtmålet. Tourism in Skåne arbetar både nationellt och internationellt, med marknadsföringsaktiviteter som kampanjer, event och annonsering samt pressbesök och mediebearbetning. Marknader: Direktmarknader: Danmark och Norge Potentialmarknader: Nederländerna, Ryssland, Storbritannien och Tyskland Tillväxtmarknader: Kina och eventuellt Polen 3

4 Mötesindustrin i Sverige Redan idag är Sverige ett av världens ledande mötesländer. Internationella möten och evenemang omsätter årligen många miljarder kronor som till nästan 100 procent utgör ren nettoexport. Omsättningen sker på våra hotell, på våra väl fungerande flygplatser, hos våra buss- och taxiförare, på våra restauranger och i våra butiker samt på våra mötesanläggningar. Inga delar behöver importeras - allt finns redan här. UNWTO, har utarbetat en internationell definition om vad som räknas in i mötesindustrin: möten som pågår i minst 4 timmar möten som genomförs i en lokal utanför det egna kontoret möten som har minst 10 deltagare Mötesindustrin delas i sin tur upp i följande huvuddelar: Konferenser Mässor och företagsevent Incentive/belöningsresor Kongresser De olika mötestyperna skiljer sig åt både i hur de organiseras och hur man kan påverka var de ska förläggas. Många av dessa möten är nationella och förflyttar sig mellan svenska städer. Men en betydande andel, och en andel som Sverige relativt snabbt ytterligare kan öka, är de internationella kongresserna och företags-evenemangen som roterar mellan flera länder. Det finns en framtagen mötesstrategi för Sverige som bland annat syftar på att öka svensk export, stärka Sverige som ledande forskarnation, se till att vi kan ta täten inom miljö-, energi och andra viktiga framtidsfrågor, skapa jobb över hela landet, förstärka Sveriges varumärke i utlandet, stärka vår turism och sprida vår kultur över världen. Vad generar möten? Möten bidrar också till en stads identitet och image, skapar en attraktion och samhörighet för stadens näringsliv och invånare. Evenemang och möten leder vidare till ökad tillväxt genom ökat antal besök; ökade intäkter för näringslivet; medieexponering-lokalt, regionalt, nationellt, internationellt, det ger nya arbetstillfällen, ökade skatteintäkter samt främjar inflyttning. För universitets del är möten en medial händelse som sätter fokus på den enskilde forskarens och universitets bidrag till ny forskning inom området. Vilket är av vikt för att positionera universitetets varumärke internationellt. Efter en undersökning som genomförts av det nationella Convention Bureaunätverket under 2013 visar det att en nationell kongressdeltagare omsätter i genomsnitt 2855 kr/ kongressdygn. Motsvarande exakta siffra finns inte för vad en internationell kongressdelegat spenderar utan där använder vi oss av schablonen kr. Vad är en Convention Bureau? Allt fler städer ser vikten av vad möten generar vilket bidrar till att fler Convention Bureaus bildas i Sverige. En Convention Bureau (CVB) är en icke-vinstdrivande organisation som arbetar strategiskt med destinationsutveckling av en specifik ort genom möten. En CVB bidrar i ett långsiktigt perspektiv till att stärka dess varumärke och tillväxt. En stor del av arbetet för en CVB handlar om att stötta personer på destinationen i att vilja, våga och kunna ansöka om och bjuda in till nationella och internationella möten på orten. En CVB ska hjälpa bland andra kommuner, högskolor och myndigheter att genom möten sätta fokus på deras verksamhet och destinationen de verkar på. Varumärksarbetet för destinationen är en mycket viktig del i en CVB:s verksamhet för att tydliggöra värden och få fler att sälja in den som mötesplats. En Convention Bureaus tjänster är kostnadsfria. Mötestrender i den internationella mötesbranschen - Antalet möten ökar i antal, men tenderar att bli kortare i tid. - Teknik blir allt mer i fokus, de senaste tekniklösningarna i lokalerna. - Globaliseringen påverkar möteskulturen, viktigt med interkulturell kompetens. - Delegater ifrån Asien ökar vilket medför andra krav på mötesdestinationen. Som t.ex. mat och nöjesutbud. - Miljöaspekten kommer vara avgörande vid val destination. - Säkerhet, inom både det digitala mötet och det fysiska mötet. 4

5 LUND Lunds kommuns satsning på turism- och mötesindustrin Lunds kommun har sedan mitten på 2000-talet arbetat aktivt med frågan om att stärka Lund som attraktiv plats att besöka, bo och verka på. Arbetet har bestått av analys av förutsättningar, förankring och samverkan för besöksnäring och annat näringsliv, investeringsmöjligheter och nyetableringar, infrastruktur, resurser och organisation. Lägg därtill ett gemensamt pågående varumärkesarbete för Lund. Lunds Turistbyrå, Näringslivsavdelningen, och Lund Convention Bureau utgör tillsammans Näringsliv och Turism inom Lunds kommun som arbetar för tillväxt genom samverkan mellan utbildning, forskning, näringsliv, turism, kommun och region. Lunds Turistbyrå och Lund Convention Bureaus uppdrag är att: - Öka antalet gästnätter och besökare nationellt och internationellt. - Initiera och stödja samverkansprojekt som ökar antalet gästnätter och besökare. - Vara en aktiv part i arbetet att stärka Lunds varumärke, som besöksdestination. - Proaktivt bearbeta organisationer, föreningar och företag till att förlägga sitt möte i Lund. - Göra Lund mer attraktiv för kongresser samt konferenser och därigenom få fler att vilja förlägga möten här. - Vara Lunds ansikte utåt inom turism- och mötesbranschen ex delta i kongresser, mässor, nätverk. - Sammanställa statistik inom besöksnäring- och mötessegmentet. Lunds Turistbyrå och Lund Convention Bureaus specifika mål är att: - Öka den turistiska omsättningen för Lund. - Öka antal gästnätter i Lund. - Öka samverkan inom besöksnäringen i Lund. - Öka kännedom om Lund som besöksmål. - Öka antalet kongresser och konferenser i Lund. Mätning av målen görs genom TEMEN (årligen turistekonomisk mätning via företaget Resurs AB), SCB och genom lokal statistikinsamling av möten samt ICCAs internationella kongressammanställning. Ett urval av aktiviteter som genomförs varje år av Lunds Turistbyrå och Lund Convention Bureau. Helårsöppen turistbyrå Aktiviteter för Lunds besöksnäring: - Nätverksträffar - Guidade turer - Seminarium för mötesägare på Lunds Universitet. Samarbeten och medlemskap: - Medlem i Kryssningsnätverk - Malmö Cruise Network - Samarbete med Tourism in Skåne och Event in Skåne - Delaktighet i projektet Lunds framtida kongressanläggning - Samarbete med Lunds Universitets avdelning för Konferens och representation - Nära samarbete med Malmö Convention Bureau - Deltagande i det nationella nätverket med Convention Bureaus. - Medlem i MPI - EMIL nätverk (ESS, Medicon Village, Ideon AB, Lunds universitet Marknadsföringsinsatser: Producering av turistguide /karta i pappersform Annonsering Digitala markanföringsinsatser: Visitlund.se Sociala medier arrivalguides.com Marknadsföringsaktiviteter: Guidade turer Medverkan i Mötesindustriveckan Medverkan i Mötets dag Visningsresor för ex. journalister, kongressköpare och researrangörer. 5

6 LUND SAMVERKAN 2.0 Tillsammans marknadsför vi Lund Samverkan, långsiktighet och unikitet är grunden för framgångsrikt arbete gällande utveckling och marknadsföring av en destination utifrån rådande förutsättningar. En orts eller regions attraktivitet som besöksmål, är resultatet av hur faktiska eller potentiella besökare upplever destinationen. Som kommun eller kommunal turistorganisation har man aldrig kontroll över mer än en mindre del av den turistiska produkten, vilket betyder att de löften som man försöker locka besökare med i marknadsföring, måste infrias av helt andra aktörer. Detta ställer höga krav på både den kommunala organisationen, samarbetspartners och själva besöksnärigen. Bakgrund och syfte till Lund Samverkan 2.0 turism möten och event Det senaste året har Lunds Kommun och företagare inom besöksnäringen gemensamt arbetat fram vilka utmaningar som finns och tittat på prioriterade övergripande områden att utveckla gemensamt. Arbetet har bestått i nätverksträffar, workshops, arbete i arbetsgrupper och referensgrupper. Arbetet har varit fokuserat på att få igång en fungerande samverkan för besöksnäringen samt att skapa ett antal aktiviteter för att nå potentiella besökare inom de prioriterade målgrupperna som finns gemensamt för besöksnäringen i Lund. Detta arbete tillsammans med tidigare analyser har resulterat i ett gemensamt förslag från kommunen och besöksnäringen som vi valt att kalla Lund Samverkan 2.0 turism, möten och event. Visionen som projektet har enats under är: Tillsammans ska vi bli bäst på att locka besökare till Lund! Syfte och övergripande målsättning med projektet är att skapa samverkan mellan de olika aktörerna inom besöksnäringen. Vi ska också sprida kännedomen om Lunds utbud och därmed öka antalet besökare till Lund inom privat- och affärsmarknaden. Prioriterade marknader och målgrupper för Lund Samverkan 2.0 är: Marknader: - Sverige - Danmark - Tyskland Målgrupper: - DINKs - WHOPs - Active Family - Internationella organisationer genom Lunds universitet - Nationella organisationer och föreningar - Konferensköpare - Den lokala besöksnäringen Upplägg Följande modell har tagits fram för projektet Lund Samverkan 2.0. Det är för företagare inom besöksnäring och andra näringar som har koppling till effekterna vi gemensamt vill skapa aktiviteter inom två områden: Samverkansaktiviteter och marknadsaktiviteter. Deltagandet sträcker sig över två (2) år med start Arbetet skall ses som en start på ett långsiktigt engagemang för att stärka Lund som attraktiv plats att besöka samt att öka antalet besökare på de marknader som vi identifierar som prioriterade. Tanken är att våra partners ska representera hela besöksnäringen och därför ska det med fördel vara representanter från hotell, evenemang, besöksmål, transportföretag, handel, restauranger och mötesanläggningar. Självklart är andra aktörer välkomna om så önskas. 6

7 Leif Johansson, Xrayfoto AB Medverkan i projektet erbjuder: - Medverkan i projektets kampanjer. - Medverkan i projektets samverkansaktiviteter och genom detta ett större kontaktnät. - Deltagande i inspirationsmöten endast för partners i Lund Samverkan Möjlighet till medverkan i referensgrupp. Referensgrupp: Av projektdeltagarna bildas det två referensgrupper som består av minst tre och max fem personer. Kommunen ställer utöver dessa upp med två personer i varje referensgrupp men har bara en röst per grupp. Deltagarna från näringen i referensgrupperna sitter med i ett år sedan skall minst en deltagare per referensgrupp bytas ut. Grupperna ska representera hela besöksnäringen och därför ska det vara representanter från både hotell, evenemang och besöksmål. Referens-gruppen är den arbetsgrupp som gemensamt kommer genomföra de olika aktiviteterna/kampanjerna men kan även ta hjälp ifrån andra partners vid behov. Alla partners får samma synlighet oavsett vilken nivå man har gått in med och den totala insatsen delas lika mellan de två referensgrupperna. Finansiering: Förutom arbetsinsatsen så behövs finansiering av insatserna och detta sker genom ett upplägg baserat på typ och storlek av verksamhet. Lunds kommun tillför hälften av beloppet (Max kr/år). Avgifter per år exkl. moms: Hotell >100 rum Hotell <100 rum samt konferensanläggningar och transportföretag Besöksmål, krögare, butiker och mindre företag med 2-3 anställda kr/ år kr/år kr/år För mer information om Lund Samverkan 2.0- Turism, möten och event vänligen kontakta: Lunds Turistbyrå: Jenny Larsson , eller: Lund Convention Bureau: Sofia Björk , Boel Starbrant

Årsrapport 2014. Leif Johansson, Xrayfoto. Lund Samverkan 2.0 - turism, möten och event

Årsrapport 2014. Leif Johansson, Xrayfoto. Lund Samverkan 2.0 - turism, möten och event Årsrapport 2014 1 Leif Johansson, Xrayfoto AB Lund Samverkan 2.0 - turism, möten och event I januari 2014 stod vi med en tom spelplan, och ett år senare har vi tillsammans med er i näringen utvecklat spelreglerna

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Bakgrund och syfte varför en strategi för Uppsalas besöksnäring? 3 NULÄGE OCH MÅLSÄTTNINGAR 5 Var startar vi någonstans? 5 Övergripande mål

Läs mer

Exportguide för Dalarnas besöksnäring

Exportguide för Dalarnas besöksnäring Exportguide för Dalarnas besöksnäring Foto: Nisse Schmidt/ Visit Idre En stark näring med gamla anor Besöksnäringen i Dalarna är en stark och viktig industri med gamla, stolta anor och räknas idag som

Läs mer

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna 2015 AKTIVITETSPLAN Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring Aktivitetsplan 2015 beskriver Visit Södra Dalarnas, VSD, planerade aktiviteter för 2015. Aktiviteternas mål

Läs mer

affärsplan Antagen av styrlesen 2010-10-26

affärsplan Antagen av styrlesen 2010-10-26 affärsplan Antagen av styrlesen 2010-10-26 Bakgrund 2006 formades partnerskapet BoråsBorås, ett treårsprojekt mellan Borås Stad och Näringslivet i Borås. Före det hade diskussioner pågått i flera omgångar,

Läs mer

SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN

SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN 1 INNEHÅLL FÖRORD 3 ANALYS 4 DESTINATION & PRODUKT 8 TILLGÄNGLIGHET 12 FÖRSÄLJNING 14 MARKNADSFÖRING 16 MER KUNSKAP OM EXPORT 18 ORD- & CHECKLISTOR 21

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av 1 Årsredovisning 2013 för Västsvenska Turistrådet AB Sammanfattning 2013 Turismen i Västra Götaland omsätter ca 35

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Ölands Näringslivskontor Maj 2012 Version 1 Processledare: Per Ekman, Tendensor AB Innehållsförteckning Introduktion 3 Utvecklingsprocessen

Läs mer

norrstyrelsen Turism i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland

norrstyrelsen Turism i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009: 9 En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Turism i Region Norrland Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda

Läs mer

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke Mårten gås? Inledning Varumärke Ett rungande ja för ett hållbart Skåne Starkt varumärke snabbfil till köp

Läs mer

OBS! Omslaget kommer separat från någon annan Sverige tar sin plats i världen. 2009 med årsredovisning för VisitSweden

OBS! Omslaget kommer separat från någon annan Sverige tar sin plats i världen. 2009 med årsredovisning för VisitSweden OBS! Omslaget kommer separat från någon annan Sverige tar sin plats i världen 2009 med årsredovisning för VisitSweden VisitSweden helt kort Innehåll Vd om 2009 och framtiden... 4 Utveckling på marknaderna...7

Läs mer

Handlingar till Kultur och fritidsnämndens sammanträde den 9 oktober 2013

Handlingar till Kultur och fritidsnämndens sammanträde den 9 oktober 2013 Handlingar till Kultur och fritidsnämndens sammanträde den 9 oktober 2013 Sidan 3 av 28 Ärende 1 Sidan 4 av 28 Tillväxtkontoret Sidan 5 av 28 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Smålands Turism AB Smålands Turism AB ägs fr o m 2015 av Region Jönköpings län (50%) och Jönköpings läns tretton kommuner (50%). Ägarnas uppdrag till Smålands

Läs mer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer strategi2020 1 sammanfattning innehållsförteckning Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer Bakom Nationell strategi hållbar tillväxt för företag och destinationer

Läs mer

Möten för tillväxt. En strategi för hur regeringen kan skapa regional och nationell tillväxt med hjälp av den svenska mötesindustrin.

Möten för tillväxt. En strategi för hur regeringen kan skapa regional och nationell tillväxt med hjälp av den svenska mötesindustrin. Möten för tillväxt En strategi för hur regeringen kan skapa regional och nationell tillväxt med hjälp av den svenska mötesindustrin i samarbete med Svensk'Turism'AB 17 augusti 2012 Vi ber inte om några

Läs mer

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA Det är tack var Stieg Larssons populära Milleniumtrilogi och John Ajvide Lindqvist s vampyrsägen Låt den rätte komma in som Sverige har hamnat på kartan.

Läs mer

Den svenska shoppingturismen 2011

Den svenska shoppingturismen 2011 Den svenska shoppingturismen 2011 Augusti 2012 svenskhandel.se Förord Turisternas konsumtion ökar stadigt och besöksnäringen befäster sin ställning som en basnäring i den svenska ekonomin. Exportvärdet

Läs mer

Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020? Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2 *************************** Förord Denna analys- och bakgrundsrapport för Kustnära Mötesplatser är framtagen under ledning av Graffman AB i en analys- och strategiprocess som har omfattat arbetsmöten med

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

forward TAKE OFF VÄSTSVERIGE Ökad tillgänglighet för högreinbjudan MEET THE FU Hard facts. Clear stories. AGENDA

forward TAKE OFF VÄSTSVERIGE Ökad tillgänglighet för högreinbjudan MEET THE FU Hard facts. Clear stories. AGENDA Hard facts. Clear stories. MEET THE FU TAKE OFF VÄSTSVERIGE TILL DESTINATIONSDAG Ökad tillgänglighet för högreinbjudan tillväxt Den 26 augusti kl. 13.00 17.00 på Trädgår n med mingel ef AGENDA Dagen modereras

Läs mer

I den nationella kolumnen kommer information från den nationella strategin för besöksnäringen, Vision 2020.

I den nationella kolumnen kommer information från den nationella strategin för besöksnäringen, Vision 2020. Förord I strategiarbetet vill vi ta vara på tidigare arbetet och även se till så att den kommande strategin synkas med dessa. Upplägget är indelat i nationellt, regionalt och lokalt. I den nationella kolumnen

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

VisitSweden. med års- och hållbarhetsredovisning

VisitSweden. med års- och hållbarhetsredovisning 2013 VisitSweden med års- och hållbarhetsredovisning 1 Utländska besökare spenderar 106 500 000 000 kr Mer än personbils- samt järn- och stålexporten tillsammans. 167 SVENSK 900 TURISM SYSSELSÄTTER personer

Läs mer