Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN"

Transkript

1 Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN

2

3 Besöksnäringen i Norrköping har de senaste åren haft en positiv utveckling och näringen har fått den uppmärksamhet som den förtjänar som en av Sveriges mest växande näringar. Konkurrensen oavsett segment är inte bara nationell, utan global. Nu fortsätter vi arbetet med att utveckla besöksnäringen i Norrköping med nya strategier, utmaningar och framtidstro. Besöksnäringen står för en växande del av Sveriges ekonomi och sysselsättning. Norrköping vill vara en del av denna växande näring och Upplev Norrköping AB arbetar för att besökaren skall välja Norrköping som besöksmål oavsett inom vilket segment det gäller. En ökad besöksnäring ger stora effekter så som fler arbetstillfällen, levande stadskärna, fler evenemang och kulturella aktiviteter. I framtagen affärsplan tar vi fasta på riktningen vi är på väg mot, varför vi går åt det hållet och det skall utmana och sporra oss att varje dag vilja driva en utveckling. Vi sätter ribban högt och vårt mål är att stärka och utveckla besöksnäringen i Norrköping tillsammans med näringslivet. Vi måste aktivt medverka till att skapa nya reseanledningar. Attraktivitet oavsett projekt eller verksamhet är en huvudnyckel i arbetet att stärka besöksnäringen. Attraktivitet är kopplat till uppdraget att stärka Norrköpings varumärke, samt skapa en attraktiv stad att leva, verka och bo i och besöka. SAMVERKAN ÄR AVGÖRANDE FÖR ATT NÅ FRAMGÅNG Konkurrensen inom besöksnäringen är som redan nämnts inte nationell, utan den är global. Evenemang roterar på den internationella marknaden och såväl privat som affärsturisten är global i sina resvanor. Vi måste vara redo att tänka nytt, vi måste kunna byta fokus när så krävs. Vi måste hitta nya samverkansformer, arrangörer, nätverk och långsiktiga partnerskap mellan offentliga och privata aktörer på den lokala, regionala, nationella och internationella marknaden. En viktig pusselbit för att nå framgång är en framgångsrik samverkansplattform och ökade synergier som stärker staden. Stefan Papangelis VD Upplev Norrköping AB

4

5 INNEHÅLL Upplev Norrköping... 6 Uppdrag / Ägardirektiv... 7 Vision... 7 Kärnvärden... 7 Mot målet Huvudstrategier för att nå målet Statistik Turiststaden Möten Evenemang Kommunikation... 24

6 UPPLEV NORRKÖPING AB Upplev Norrköping är kommunens destinationsbolag med uppdrag att göra Norrköping till en av Sveriges ledande kommuner vad gäller olika typer av evenemang och till en attraktiv ort för turism. Bolagets arbete ska bidra till att ge kommunens invånare och besökare ett brett utbud av upplevelser och aktiviteter och därmed även skapa en attraktiv stad samt positiv tillväxt för besöksnäringen i kommunen. Bolaget har under senare år medverkat till att positionera staden som en framgångsrik evenemangs- och besöksstad. Men det finns ytterligare potential att tillsammans med kommunen, näringsliv och regionen utveckla staden med dess noder som ett attraktivt besöksmål.

7 UPPDRAG/ÄGARDIREKTIV Upplev Norrköping har ett samordnande ansvar att tillsammans med näringslivet och kommunen marknadsföra Norrköping som en attraktiv ort att besöka. Bolaget ska i samarbete med andra aktörer aktivt verka för att stärka Norrköpings position inom besöksnäringen. Bolaget ska bidra till att utveckla besöksnäringen och därmed öka antalet arbetstillfällen i kommunen. VISION Medverka till att göra Norrköping till en attraktiv stad att leva, bo i och besöka. KÄRNVÄRDEN Samverkan Värdskap Drivande MOT MÅLET 2020 Besöksnäringen skall skapa tillväxt och attraktion. Därutöver skall besöksnäringen ytterligare befästa sin roll som en för kommunen viktig framtidsnäring. 7

8 HUVUDSTRATEGIER FÖR ATT NÅ MÅLET VÄRDSKAP DET SKA VARA ENKELT ATT GENOMFÖRA EVENEMANG I NORRKÖPING I samverkan med de inom kommunen angränsade verksamheter som direkt eller indirekt berörs och påverkas av evenemang och aktiviteter skall en plattform (styrgrupp) för informationsflöde skapas. Styrgruppens funktion är att i sina interna led säkerställa möjligheten till genomförandet. Medverkande i styrgruppen är till största del det offentliga samt berörda myndigheter utifrån tillståndsgivande. Från ett arrangörsperspektiv ska det vara enkelt att genomföra evenemang i Norrköping. Det innebär en tydlig kontaktyta, riktlinjer och möjlighet till vägledning och lotsning i ambition att nå ett framgångsrikt arrangemang. 8 VI SKA SKAPA ETT BESÖKSNÄRINGSRÅD För att få maximal effekt av samverkan och tydliggöra besöksnäringens betydelse måste en ny modell utvecklas i form av ett besöksnäringsråd. Målet skall vara att skapa en större förståelse, delaktighet och med detta generera positiv utveckling. Besöksnäringsrådet skall drivas av bolaget och innefatta kommunens kommunikationskontor, näringslivskontor, kultur & fritid samt representanter från näringslivet.

9 HUVUDSTRATEGIER FÖR ATT NÅ MÅLET DRIVANDE SAMVERKAN VI SKA HITTA FLER ARRANGÖRER Historiskt har bolaget i väldigt stor utsträckning varit arrangör av många evenemang i Norrköping. Om vi ska kunna konkurrera krävs fler aktörer som bidrar till utvecklingen av besöksnäringen. Därför ska vi uppmuntra och stimulera fler aktörer inom näringslivet, föreningar, organisationer och kommunen att bidra till utvecklingen. Vi som bolag ska bidra med kunskap, påvisa och kommunicera möjligheterna. VI SKA VARA PROAKTIVA INOM DESTINATIONSUTVECKLING Bolaget ska arbeta aktivt för att skapa fler reseanledningar till Norrköping. Det innebär att fler besöksmål och attraktioner bör skapas inom besöksnäringen i Norrköping. Det gäller både nyetableringar och utvecklingen av redan befintliga besöksmål i Norrköping. Bolaget ska fortsätta vara arrangör och aktivt skapa egna projekt som genererar ett värde och utvecklar besöksnäringen. 9

10 BESÖKSNÄRINGEN I NORRKÖPING 2014 TURISTEKONOMISK OMSÄTTNING kr JOBBADE INOM BESÖKSNÄRINGEN BESÖKSNÄRINGEN I NORRKÖPING MÅL TURISTEKONOMISK OMSÄTTNING ÅRSVERKEN

11 BESÖKSNÄRINGEN I NORRKÖPING 2014 GÄSTNÄTTER INTERNATIONELLA GÄSTNÄTTER BESÖKSNÄRINGEN I NORRKÖPING MÅL GÄSTNÄTTER - HOTELL, VANDRARHEM OCH STUGBY INTERNATIONELLA GÄSTNÄTTER MEDIAVÄRDE PÅ EVENEMANGEN SOM VI UTFÖR Årligen analyserar vi vilket mediavärde några av de evenemang bolaget genomför har. Vi mäter även vilka positiva effekter evenemangen medför för att stärka varumärket Norrköping båda nationellt och internationellt. 11

12 TURISTSTADEN Turiststaden utgör den breda basen av aktörer och utbud i destinationen. Norrköping har ett brett utbud inom segmentet familj. Utveckling av såväl destinationen som produkter är en viktig och prioriterad del av uppdraget. UPPDRAG Marknadsföra, paketera och samordna stadens utbud gentemot besökaren. Aktivt verka för destinationsutveckling och möjliggöra för fler entreprenörer att utvecklas. Driva besöksverksamhet i form av stadens turistbyrå. Genom positivt värdskap sprida bilden av Norrköping som en attraktiv kommun. MOT MÅLET 2020 Vi ska ha fokus på familjesemester för stora och små och kunna erbjuda det över hela året. 12

13

14 TURISTSTADEN VI SKA SKAPA FLER RESEANLEDNINGAR Fler reseanledningar leder till nya möjliga besökare. I den tuffa konkurrensen så är destinationsutveckling väldigt betydande för den fortsatta utvecklingen. Nya reseanledningar möjliggör också säsongsförlängning vilket är viktigt för staden. Exempel på nya reseanledningar under vintern är Norrköping Light Festival. För att nå målet ska vi: Aktivt verka för att skapa och initiera nya reseanledningar, där vi själva är arrangör. Aktivt verka för att näringslivet skapar nya produkter/reseanledningar. Ständigt pröva och utveckla nya idéer kopplade till olika segment inom turism. Hitta olika samarbeten för att förlänga säsongen. Medverka i olika nätverk. VI SKA STIMULERA TILL ATT FÅ FLER ENTREPRENÖRER INOM BESÖKSNÄRINGEN Det behövs entreprenörer för att utveckla besöksnäringen och hitta fler reseanledningar. Många gånger finns idéer, men det saknas en entreprenör som kan åta sig att sälja produkten. Det gäller ofta natur- och skärgårdsupplevelser, t ex någon som vill köra båt eller utveckla fisketurism. Fler entreprenörer leder till fler produkter. Vi vill även stimulera befintliga entreprenörers tillväxt. För att nå målet ska vi: Vara lyhörda för alla slags idéer som dyker upp av potentiella entreprenörer. Initiera och informera om olika sorters stöd som finns att få för nyetableringar. Detta ska ske i tät dialog med Näringslivskontoret. Utbilda och stimulera redan befintliga entreprenörer för att få tillväxt. Det ska ske genom dialog och träffar. 14

15 TURISTSTADEN VI SKA UTVECKLA SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET OCH ÖVRIG BESÖKSNÄRING I REGIONEN För att nå framgång krävs samverkan och helhetssyn. Det gäller både samverkan inom det offentliga, men också med enskilda näringsidkare både i kommunen och i regionen. Resenärer attraheras av att kunna kombinera en stads utbud med närhet till natur och andra upplevelser. En destination slutar inte vid en kommungräns utan består av det område som besökaren tolkar som ett resmål. Detta gäller inte minst för internationella besökare. För att nå målet ska vi: Vara aktiva i det besöksnäringsråd som bolaget driver. Fördjupa samverkan med näringslivet i kommunen med fokus på affärsutveckling. Bygga vidare och fördjupa den samverkansplattform som redan finns med aktörer i regionen, där vi har ett gemensamt intresse, t ex övriga skärgårdskommuner, kommuner längs Göta kanal. Identifiera olika nätverk, där vi kan medverka för att öka samverkan mellan olika aktörer. VI SKA ERBJUDA ETT GOTT VÄRDSKAP För att skapa en positiv bild av Norrköping, få besökare att känna sig välkomna och vilja återkomma till Norrköping krävs att besökarna blir professionellt mottagna. Våra besökare och kunder ska uppleva att de får bästa tänkbara värdskap av oss. För att nå målet ska vi: Tillhandahålla en kvalitativ besöksservice/turistbyrå. Se till att kunder, potentiella arrangörer och entreprenörer alltid hittar vägarna in till oss och får ett professionellt bemötande. Se till att de besöksmål och attraktioner vi har i kommunen och som vi rekommenderar håller god kvalité. 15

16 MÖTEN Konferenser, kongresser och övriga möten stärker stadens varumärke och skapar tillväxt. Kopplat till mötet finns den lokala värden eller rättare sagt ambassadören som genom sin kunskap, yrkesroll och engagemang kan bidra med att värva mötet till staden. Mötet i sig kan i nästa led stärka universitet, forskningen eller företaget. I dagens hårda konkurrenssituation när det gäller möten är detta en avgörande faktor att lyckas. UPPDRAG I samverkan med näringslivet attrahera och värva stora möten till Norrköping. MOT MÅLET 2020 I Norrköping skall förutsättningar skapas som gör att fler av stadens ambassadörer förlägger sitt möte på hemmaplan. 16

17

18 MÖTEN VÄRDSKAP SAMVERKAN VI SKA SAMVERKA Samverkan är avgörande för att lyckas attrahera möten av alla slag till staden. Det rör såväl näringslivet, det offentliga och universitet. Med god samverkan och fokus på att gemensamt verka för att attrahera möten skapas förutsättningar för att lyckas. För att nå målet ska vi: Fortsätta att långsiktigt utveckla East Sweden Convention Bureau, vars syfte är att attrahera internationella möten kopplat till regionens starka profilområden. I samarbete med Louis De Geer konsert & kongress bistå med kompetens och innehåll som kan användas i arbetet med att sälja Norrköping som attraktiv mötesstad. 18

19 MÖTEN MÖJLIGHETER AMBASSADÖRER MÖTEN VI SKA VERKA FÖR FLER AMBASSADÖRER Utan den lokala värden blir det inga möten. Den lokala värden är ambassadören och den som värvar mötet till staden. För att lyckas måste ett ambassadörsprogram utarbetas i samverkan med mötesindustrin i Norrköping. Programmet skall rikta sig mot de offentliga verksamheterna, näringslivet samt universitetet. För att nå målet ska vi: Arbeta fram ett koncept och strategi för nätverket och dess innehåll i samverkan med Louis De Geer konsert & kongress. Identifiera vilka som är eller kan bli ambassadörer utifrån deras profession. Belöna och uppmärksamma de som värvar möten. 19

20 EVENEMANG Norrköping har de senaste åren etablerat sig som en evenemangsstad, där såväl bredden som inriktning på evenemangen varit allt ifrån VM och SM karaktär, världsutställningar eller Sveriges största musikfestival, Bråvalla. Evenemang stärker inte enbart staden utifrån ett besöksnäringsperspektiv utan bidrar även till att skapa en attraktiv stad att leva och bo i. Evenemang är även betydelsefullt för varumärket Norrköping. UPPDRAG Att värva, planera och genomföra evenemang till Norrköping med en internationell och nationell bredd i innehållet, samt genomföra årliga evenemang på uppdrag av Norrköpings kommun. Dessutom aktivt stimulera lokala arrangörer att verka för att skapa fler evenemang och med det även bidra till utvecklingen för såväl stad som arrangör. MOT MÅLET 2020 Norrköping skall vara Sveriges evenemangsvänligaste stad. 20

21

22 EVENEMANG VI SKA VÄRVA EVENEMANG SOM STÄRKER BILDEN AV NORRKÖPING Evenemang har såväl korta som långa effekter på staden i olika perspektiv. I ett kort perspektiv så skapar evenemang direkta positiva effekter för besöksnäringen. Ett annat viktigt perspektiv är att genom evenemang sprids en positiv bild av staden kopplat till platsen, attraktivitet m.m. Detta rör och berör såväl kommuninvånaren som besökaren. För att nå målet ska vi: Proaktivt verka för att attrahera nya evenemang. Få fler lokala arrangörer. Göra det enkelt för arrangörer att genomföra evenemang i Norrköping. Erbjuda ändamålsenliga lokaler. Verka för att ha en bredd i evenemangen. 22

23 EVENEMANG VI SKA UTVECKLA DE ÅRLIGEN ÅTERKOMMANDE EVENEMANGEN Bolaget har inom ramen för sitt uppdrag en rad olika evenemang som man ansvarar för att genomföra över året, t.ex Augustifesten och Nyårspromenaden, samt ansvar gentemot arrangör som t.ex vid Bråvalla festival. Evenemangen skall ses som en tillgång utifrån ett destinationsutvecklingsperspektiv samt skapa möjlighet till viktig kompetensutveckling, men även ur ett socialt perspektiv där evenemangen fyller en viktig funktion för alla Norrköpingsbor. För att nå målet ska vi: Definiera vilka av de årliga evenemangen som ur ett strategiskt perspektiv är viktiga. Öka samverkan och skapa fler kringaktiviteter i syfte att utveckla dess fulla potential. Se evenemangen som plattformen för att marknadsföra staden. Tydliggöra effekten evenemangen har för staden. 23

24 KOMMUNIKATION Kommunikationen ska bidra till att stärka Norrköping som destination. Bilden av Norrköping ska kommuniceras enhetligt och konsekvent med digitalt fokus. UPPDRAG Stärka och utveckla destinationens varumärke. Ansvara för bolagets kommunikation i alla kanaler. Ansvara för PR- och mediefrågor. MOT MÅLET 2020 Öka Norrköpings attraktionskraft som besöksdestination i linje med Upplev Norrköpings övriga mål. 24

25

26 KOMMINIKATION VI SKA KOMMUNICERA MED ETT DIGITALT FOKUS Dagens besökare lägger allt mer tid på att skaffa sig information på nätet inför ett köpbeslut. Man är aktiv, skapar eget innehåll och tar intryck av andras omdömen. Därför är digitalt fokus viktig i vår kommunikation. För att nå målet ska vi: Vidareutveckla vår kommunikation i våra digitala kanaler. Fylla våra digitala kanaler med ett intressant innehåll som besökaren vill dela. Hemsidan upplev.norrkoping.se ska vara navet i kommunikationen. All information ska finnas på våra hemsidor. VI SKA STÄRKA OCH UTVECKLA BILDEN AV NORRKÖPING För att positionera och göra Norrköping till det naturliga valet av destination behöver bilden av Norrköping stärkas ytterligare och bli tydlig i besökarnas medvetande. För att nå målen ska vi: Kommunicera stad, landsbygd och natur och berätta om de upplevelser och attraktioner som finns och utvecklas inom turistnäringen. Prioritera målgruppen familj. Dra nytta av redan starka varumärken inom besöksnäringen i Norrköpings kommun. 26

27 KOMMUNIKATION #inorrköping VI SKA STÄRKA OCH UTVECKLA PR-ARBETET PR är ett kostnadseffektivt sätt att stärka destinationens varumärke och skapa intresse för Norrköping som resmål. Det handlar oftast om att skapa exponering i kanaler som har högre trovärdighet än köpt utrymme. För att nå målen ska vi: Utveckla PR-arbetet med hjälp av digitala kanaler och på individnivå hålla kontakter aktuella. Skapa aktiviteter och arrangemang som riktar sig mot press, bloggare och presumtiva resenärer. 27

28 UPPLEV NORRKÖPING AB Källvindsgatan 1, Värmekyrkan, Norrköping upplev.norrkoping.se

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 BAKGRUND OCH NULÄGE Växjös evenemangs- och mötesstrategi tar sin utgångspunkt i ambitionen att skapa en god plattform för att utveckla Växjö som evenemangs- och

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Event in Skåne AB Verksamhetsplan 2015 Kontakt +46 (0) 40 675 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Verksamhetsplan 1 Sweden Vision

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Ägardirektiv för Nya Destination Uppsala aktiebolag

Ägardirektiv för Nya Destination Uppsala aktiebolag KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Wallin Carl Datum 2016-11-16 Diarienummer KSN-2016-0572 Kommunstyrelsen Ägardirektiv för Nya Destination Uppsala aktiebolag Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Nationell strategi för besöksnäringen/turismen år 2020 Målsättning år 2020 Från 252 till 500 miljarder i omsättning Från 160 till 260 tusen arbetstillfällen Från

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Kommunstyrelsen 2015-01-14 1 (12) Kommunledningskontoret KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Fastställd av Eskilstuna kommunfullmäktige 2014-11-27

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna Nya Skandinaviens ledande destinationsbolag Visit Dalarna Vi konkurrerar med 150 000 kommuner och regioner i Europa om boende, besökare, företag, investeringar och kompetens. Beslutsunderlag Syfte och

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Program idrottsturism

Program idrottsturism Program idrottsturism Beslutat av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 50. DESTINATION KALMAR AB Box 611, 391 26 Kalmar, (Ölandskajen 11) tel 0480 45 34 00 fax 0480 45 34 09 www.kalmar.se/turism PROGRAM

Läs mer

Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå!

Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå! Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå! Ett häfte om VISIT SKELLEFTEÅ - om organisationen, medlemskapet och det gemensamma arbetet mot ett attraktivare Skellefteå. VARFÖR TURISM? Turism är en exportindustri

Läs mer

BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD. [ eskilstunaconvention.se ]

BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD. [ eskilstunaconvention.se ] BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD [ eskilstunaconvention.se ] Att delta i nationella och internationella möten och kongresser är ofta berikande och utvecklande. Men har

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event Leif Johansson, Xrayfoto AB LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event 1 INNEHÅLL SIDA Sverige - Besöksnäringen i Sverige 3 - Besöksnäringen i Skåne 3 Marknader 3 - Mötesindustrin i Sverige 4 Vad genererar

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Strategidokument. Visit Lund Strategidokument

Strategidokument. Visit Lund Strategidokument Visit Lund Strategidokument 1 DÄRFÖR VISIT LUND Visit Lund har funnits i snart två år och växer så det knakar. Därför behöver vi sätta visioner och strategier för framtiden, bli ännu bättre på att paketera

Läs mer

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Det här Vi erbjuder vet vad som vi krävs Bjerkne & Co hjälper Idag investerar destinationer, städer, organisationer

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen 2015-2020 Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Innehåll Inledning Idag och framtiden Bakgrund Byggstenar 1. Varumärke och kommunikation 2. Målgrupper

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen:

Antagen av kommunstyrelsen: Strategi för besöksnäringen i Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen: 2017-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 2 Turism och besöksnäring... 2 Sverige som besöksmål... 2 Nykvarn som

Läs mer

Strategisk plan för utveckling av Besöksnäringen Prioritera varumärket Bohuslän och gemensamheten i Norra Bohuslän Inriktning för Norra Bohuslän att lokala och regionala organisationer stärker och utvecklar

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015

Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015 Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015 Inledning Detta dokument är den övergripande affärsplanen för Västsvenska Turistrådet för år 2012-2015. Den är inte ett fristående dokument

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Evenemang- och mötesstrategi för Halmstad

Evenemang- och mötesstrategi för Halmstad Evenemang- och mötesstrategi för Halmstad Foto: Stefan Nilsson 1 Evenemang - och mötesstrategi för Halmstad Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund och nuläge 3 Vision 3 Syfte 3 Vad är evenemang och möte 4

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Uppdragets syfte Att undersöka förutsättningarna för kommersiellt boende (Hotell/stugby) i Nybro kommun Frågeställningar: Finns det behov

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Storumans kommun Strategisk plan för utveckling av turismen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Förslaget till strategi är resultatet av ett arbete på uppdrag av kommunstyrelsen i samverkan

Läs mer

BAKGRUNDEN Destinationssamverkan i Stockholms skärgård sedan 1 november 2011

BAKGRUNDEN Destinationssamverkan i Stockholms skärgård sedan 1 november 2011 Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader Roslagens Destinationsdag 2012 BAKGRUNDEN Destinationssamverkan i Stockholms skärgård sedan 1 november 2011 Enskilda företag

Läs mer

Handlingsplan för besöksnäringen

Handlingsplan för besöksnäringen 2016-12-07 15RK2154 Regional utveckling Handlingsplan för besöksnäringen 2017-2020 En strategi för besöksnäringen i södra Småland 2013-2020 har tagits fram genom aktiv samverkan mellan Regionförbundet

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Utvecklingsavdelningen Lars Olausson Telefon: 366 41 40 E-post: lars.olausson@vastra.goteborg.se Projekt Göteborgs skärgård Förslag till

Läs mer

Partnerskapsavtal för ökad tillväxt inom besöksnäringen i MittSkåne

Partnerskapsavtal för ökad tillväxt inom besöksnäringen i MittSkåne Partnerskapsavtal för ökad tillväxt inom besöksnäringen i MittSkåne Undertecknade parter avser att, i form av ett långsiktigt partnerskap, samarbeta för att främja och öka tillväxten inom besöksnäringen

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Eskilstuna Marknadsföring

Verksamhetsinriktning. Eskilstuna Marknadsföring Verksamhetsinriktning Eskilstuna Marknadsföring Verksamhetsinriktning för Eskilstuna Marknadsföring AB. För den verksamhet som bedrivs i Eskilstuna Marknadsföring AB nedan kallat EMAB gäller denna särskilda

Läs mer

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken.

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken. 2014 2014 HAR VARIT ETT SPÄNNANDE ÅR FÖR ARENABOLAGET Linköpings kommun presenterade under våren den Eventstrategi som framöver ska styra Linköping mot målsättningen att bli en av Sveriges tre främsta

Läs mer

Reviderad varumärkesplattform för varumärket Uppsala

Reviderad varumärkesplattform för varumärket Uppsala KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Florell Kristian Näsström Yvonne Palmquist Teresa Datum 2016-03-23 Diarienummer KSN-2016-0374 Kommunstyrelsen Reviderad varumärkesplattform för varumärket Uppsala Förslag

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Skid-VM 2015 innebär:

Skid-VM 2015 innebär: vision Den 18 februari 2015 invigs skid-vm 2015 i Falun, Dalarna. Då inleds en idrotts- och folkfest som under några veckor kommer att sätta hela vår region i fokus för världens intresse. Under ansökningskampanjen

Läs mer

Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer

Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer Skärgårdsstrategin Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer En populärversion av förstudien till Skärgårdstrategin Utveckling av besöksnäringen i Stockholms

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015. Förslag inför styrelsen 2014-11-27

VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015. Förslag inför styrelsen 2014-11-27 VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015 Förslag inför styrelsen 2014-11-27 Budget för Västsvenska Turistrådet 2015 1. Sammanfattning Vision Vi är den självklara partnern för utveckling och marknadsföring

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

EVENEMANGSSTRATEGI FÖR KALMAR

EVENEMANGSSTRATEGI FÖR KALMAR EVENEMANGSSTRATEGI FÖR KALMAR NULÄGE OCH BAKGRUND Kalmar har haft en fantastisk utveckling de senaste åren som evenemangskommun. Allt fler externa aktörer väljer Kalmar för sina evenemang och många av

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Framtidens lokala besöksservice

Framtidens lokala besöksservice Framtidens lokala besöksservice Så här arbetar vi i Skaraborg med framtidens lokala besöksservice. Lotta Samuelsson Turistchef i Mariestad och Klara Börjesson Ahlqvist Turistchef i Falköping. Strategiska

Läs mer

6. ORGANISERING, ANSVAR OCH SAMVERKAN

6. ORGANISERING, ANSVAR OCH SAMVERKAN 6. ORGANISERING, ANSVAR OCH SAMVERKAN Tankar om optimal organisering och samverkan framåt: Kommunala organisationens tankar om optimal organisering och samverkan framåt: Samhällets tankar om optimal organisering

Läs mer

SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020

SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020 SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020 Under hösten 2011 inledde Tourism in Skåne ett omfattande arbete med att samla politiker och besöksnäring

Läs mer

Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden

Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden 2015-08-18 1. Inledning Nu är det tre år sedan vi hade vårt första möte med Jan Westlund, Intellectual Property Officer Aeronautics, Saab. De beskrev, efter

Läs mer

Bakgrund Visit Sweden, Västsvenska Turistrådet och Boråsregionen Effekter av besöksnäringen

Bakgrund Visit Sweden, Västsvenska Turistrådet och Boråsregionen Effekter av besöksnäringen AFFÄRSPLAN 2 Bakgrund 2006 formades partnerskapet BoråsBorås, ett treårsprojekt mellan Borås Stad och Näringslivet i Borås. Före det hade diskussioner pågått i flera omgångar, då båda parter kände att

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Turismstrategi. för Falkenberg 2012 2022

Turismstrategi. för Falkenberg 2012 2022 Turismstrategi för Falkenberg 2012 2022 Denna strategi initierades av Falkenbergs Turist AB som i en skrivelse till Falkenbergs kommun önskade att kommunen skulle ta initiativet till att bilda en grupp

Läs mer

Budgetrapport 2017 Stockholm Business Region

Budgetrapport 2017 Stockholm Business Region Sid. 1 (10) 2016-11-14 Budgetrapport 2017 Stockholm Business Region Stockholms Stadshus AB Org.nr 556415-1727 Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post 105 35 STOCKHOLM Stadshuset, 3 tr. 08-508 290 00

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2016/17 UTVECKLING AV BESÖKSNÄRING 4 MÄLARSTÄDER

HANDLINGSPLAN 2016/17 UTVECKLING AV BESÖKSNÄRING 4 MÄLARSTÄDER HANDLINGSPLAN 2016/17 UTVECKLING AV BESÖKSNÄRING 4 MÄLARSTÄDER Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BAKGRUND... 3 3. SYFTE MED SAMVERKAN... 3 4. MÅLBILD 2020... 4 5. NULÄGE... 4 6. PRIORITERADE ÅTGÄRDER

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

Vision och strategi Universitetsbiblioteket

Vision och strategi Universitetsbiblioteket Vision och strategi 2015-2020 Universitetsbiblioteket VISION OCH STRATEGI 2015-2020 - UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Inledning Linnéuniversitetet är Sveriges nyaste universitet med rötterna i Småland och med

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Aktiviteter under 2017

Aktiviteter under 2017 Aktiviteter under 2017 Kommunikation Det är viktigt att de marknadsföringskanaler vi har och det marknadsföringsmaterial som vi producerar är sammanhängande. Genom att ha en enad bild över vår målgrupp

Läs mer

2021 ska destinationen Göteborg vara en internationell förebild genom att alltid utmana hållbarhetsbegreppen i alla delar.

2021 ska destinationen Göteborg vara en internationell förebild genom att alltid utmana hållbarhetsbegreppen i alla delar. 2021 ska destinationen Göteborg vara en internationell förebild genom att alltid utmana hållbarhetsbegreppen i alla delar. DESTINATIONEN GÖTEBORGS MÅLBILD MED SIKTE PÅ 2021 1 AFFÄRSPLAN 2015 2017 INNEHÅLL

Läs mer

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners

Läs mer

Var med och säkra besöksnäringens växtkraft

Var med och säkra besöksnäringens växtkraft Var med och säkra besöksnäringens växtkraft 1 Foto: istockphoto Därför är besöksnäringen vår viktigaste framtidsnäring > den är arbetsintensiv > den är geografiskt spridd > den stärker attraktionskraften

Läs mer

Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event

Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event För nationell och internationell marknadsföring av Lund för ökad tillväxt och lönsamhet. Gemensamma budskap och kampanjer ger bättre affärer!

Läs mer

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 De tre kommunerna Eslöv, Höör och Hörby har kommit överens att från den 1

Läs mer

Värd I Stockholms skärgård en del av Projektet Skärgårdsstrategin. Stockholm Archipelago

Värd I Stockholms skärgård en del av Projektet Skärgårdsstrategin. Stockholm Archipelago Värd I Stockholms skärgård en del av Projektet Skärgårdsstrategin Stockholm Archipelago Skärgårdsstrategin Vi behöver fler starka destinationer i Sverige för att attrahera fler utländska besökare. Stockholms

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

AFFÄRSPLAN DESTINATION HALMSTAD 1

AFFÄRSPLAN DESTINATION HALMSTAD 1 AFFÄRSPLAN 2017-2019 DESTINATION HALMSTAD 1 DESTINATION HALMSTAD AB Besöksadress: Köpmansgatan 20, 302 42 Halmstad Postadress: Box 47, 301 02 Halmstad Telefon: 035-12 02 00 destinationhalmstad@halmstad.se

Läs mer

Lägesrapport. 23 maj 2013. Regionala Skärgårdsrådet. Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader.

Lägesrapport. 23 maj 2013. Regionala Skärgårdsrådet. Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader. Regionala Skärgårdsrådet Lägesrapport Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader 23 maj 2013 Erika Rosander projektledare Stockholm Visitors Board SKÄRGÅRDSSTRATEGIN Destinationssamverkan

Läs mer

Vänern en exportmogen destination? Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet

Vänern en exportmogen destination? Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet Vänern en exportmogen destination? Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet Turismen i Västsverige 34 miljarder kr (2010) Fyrbodal 11 miljarder 20 miljarder varav Göteborg ca 17 miljarder Sjuhärad 1 miljard

Läs mer

Profilering genom en trovärdig hemsida. Lönsammare miljöaffärer Workshop 13 oktober, 2010

Profilering genom en trovärdig hemsida. Lönsammare miljöaffärer Workshop 13 oktober, 2010 Profilering genom en trovärdig hemsida Lönsammare miljöaffärer Workshop 13 oktober, 2010 Mats Johansson, VD Bodil Czarnecki, projektledare Varför ska man ha en hemsida? Alla finns på nätet idag! 84% av

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB

ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB Organisationsnummer 556650-5227 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Destination Halmstad AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen, att arbeta för att utveckla

Läs mer

EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN

EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN Regionen OCH eventstrategin Öresundsregionen är med sina 3,8 miljoner invånare en av Nordeuropas mest betydelsefulla och dynamiska regioner. Det är viktigt att säkerställa

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Kommittédirektiv. Initiativet Fossilfritt Sverige. Dir. 2016:66. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2016

Kommittédirektiv. Initiativet Fossilfritt Sverige. Dir. 2016:66. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2016 Kommittédirektiv Initiativet Fossilfritt Sverige Dir. 2016:66 Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska i rollen som nationell samordnare stödja regeringen

Läs mer