Högskolan på Åland serienummer 35/2014. Sjöfart. Mariehamn 2014 ISSN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högskolan på Åland serienummer 35/2014. Sjöfart. Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531"

Transkript

1 Behovet av en utomstående platsbank för finländsk sjöpersonal Gustav Ramberg Högskolan på Åland serienummer 35/2014 Sjöfart Mariehamn 2014 ISSN

2 Examensarbete Högskolan på Åland Utbildningsprogram: Författare: Arbetets namn: Handledare: Uppdragsgivare: Sjöfart Gustav Ramberg Behovet av en utomstående platsbank för finländsk sjöpersonal Johan Hansen Abstrakt: Huvudsyftet med arbetet är att utreda behovet av en platsbank för finländsk sjöpersonal, d.v.s. om det finns ett behov av en platsbank som för samman rederier med arbetssökande sjöpersonal. Arbetet och undersökningen baserar sig på kvantitativa enkätundersökningar och intervjuer med rederier, sjöpersonal och organisationer med koppling till sjöfarten. I arbetet redovisas behovet av en platsbank, men även andra aspekter som bör beaktas för en platsbankstjänst. Arbetet ligger som grund för en eventuell platsbank i framtiden. Därför utreds behovet av en sådan tjänst som enkelt, effektivt och på ett modernt sätt sammanför rederier med sjöpersonal. För att etablera en platsbank är efterfrågan på dess tjänster vital. Utan intresse från vare sig rederier eller sjöpersonal är det inte möjligt att erbjuda tjänsten kostnadseffektivt. I undersökningen om behovet framkom både av rederiernas, sjöpersonalens samt de övriga intervjuades svar att det finns ett behov för en platsbank i Finland. Nyckelord (sökord): Sjöfart, Arbetsförmedling, Sjöpersonal, Platsbank, Mylly Högskolans serienummer: ISSN: Språk: Sidantal: 2014: Svenska 34 Inlämningsdatum: Presentationsdatum: Datum för godkännande:

3 Degree Thesis Högskolan på Åland / Åland University of Applied Sciences Study program: Author: Title: Academic Supervisor: Technical Supervisor: Navigation Gustav Ramberg The Need for an External Job Bank for Finnish Seafarers Johan Hansen Abstract: The main purpose of this paper is to research if there is a need for a forum where Finnish seafarers and shipping companies can take care of recruiting in a centralized way. This research is based on quantitative questionnaire methods and interviews from shipping companies, seafarers and other organizations working with seafaring. Not only the need for a job bank is presented in the paper but other aspects related to this service are also considered. This paper is the basis for a potential job bank in the future. For that reason the need for a service that collects shipping companies and seafarers together in a simple, effective and modern way has been investigated. The need to establish a job bank is vital but unless there is an interest from both shipping companies and seafarers it is impossible to offer this service cost-effectively. The outcome of the research is that shipping companies, seafarers and other interviewed all feel that there is a need for this kind of service in Finland. Key words: Maritime, Employment agency, Seafarer, Job bank, Mylly Serial number: ISSN: Language: Number of pages: 2014: Swedish 34 Handed in: Date of presentation: Approved on:

4 INNEHÅLL ANVÄNDA FÖRKORTNINGAR:... 5 DEFINITIONER: INLEDNING SYFTE FRÅGESTÄLLNINGAR AVGRÄNSNINGAR ARBETETS DISPOSITION BAKGRUND DE FINLÄNDSKA REDERIERNA REKRYTERING AV SJÖPERSONAL Offentlig arbetsförmedling REKRYTERING AV ARBETSKRAFT FRÅN ICKE EUROPEISKA- ELLER EES- LÄNDER LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Finlands lagstiftning gällande privat arbetskraftsservice ILO och MLC METOD RESULTAT FINNS DET BEHOV AV EN PLATSBANK FÖR LEDIGA SJÖTJÄNSTER OCH ARBETSSÖKANDE SJÖPERSONAL? Redovisning av enkäter Sjöpersonal Rederier Intervjuer Intervju med Kimo Kostiainen Intervju med Jessica Troberg Intervju med Tero Mäenpää HUR KUNDE ETT STANDARDISERAT CV UTFORMAS? VILKA STYRKOR OCH SVAGHETER HAR EN SAMLAD PLATSBANK? Styrkor, svagheter, möjligheter och hot HUR SKULLE EN AKTIV MARKNADSFÖRING AV PLATSBANKEN SKE? DISKUSSION SLUTSATSER LITTERATURFÖRTECKNING Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 BEHOVET AV EN PLATSBANK FÖR FINLÄNDSK SJÖPERSONAL-Rederi BEHOVET AV EN PLATSBANK FÖR FINLÄNDSK SJÖPERSONAL-Sjöpersonal Exempel cv

5 Använda förkortningar: FSU FN EES ILO IMO ITF MLC NF RiF SWOT-analys SOLAS STCW TRAFI Finlands Sjömans-Union rf Förenta Nationerna Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet International Labour Organisation International Maritime Organization International Transport Workers Federation Maritime Labour Convention Nationernas Förbund Rederierna i Finland rf "Strengths", "Weaknesses", "Opportunities" and "Threats d.v.s. en egen analys av styrkor, svagheter, möjligheter och hot. International Convention for the Safety of Life at Sea Internationella konventionen angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning Trafiksäkerhetsverket 5

6 Definitioner: Anställningsintervju En intervju som hålls mellan sökande och arbetsgivare. För arbetsgivaren ett bra tillfälle att ta reda på kompetenser, tidigare erfarenheter och personlighet hos den sökande. För den sökandes del ett bra tillfälle att ställa frågor och reda ut oklarheter kring det sökta jobbet, lön och anställningsvillkor. Arbetsförmedling CV Intresseanmälan En arbetsförmedling har som uppgift att förmedla jobb och arbetstagare mellan bägge parterna, arbetssökanden och arbetsgivare. Curriculum Vitae från latin; levnadslopp En sammanfattning på erfarenheter, färdigheter och kunskap. Intresseanmälan används för att komma i kontakt med företag som sökanden är intresserad av, även om det inte finns något rekryteringsbehov. Påminner om ett personligt brev till innehållet, kompletteras dock oftast med ett CV eller annan meritförteckning. ITF-avtal International Transport Workers Federation Internationella Transport Arbetar Federationen ITF har en avdelning som arbetar för bättre arbetsvillkor för sjöfarare. De sluter avtal med rederier i olika länder om arbets- och lönevillkor för besättningsmedlemmar från låglöne länder. Passiv och aktiv rekrytering Personligt brev Platsbank Passiv rekrytering är när en arbetsgivare tar emot intresseanmälningar av sökanden för att kunna tillsätta en ledig tjänst i framtiden. Aktiv rekrytering är när en arbetsgivare söker efter en arbetstagare till en specifik ledig tjänst. Motiveringsbrev till platsansökan, där man kan skriva fritext om varför man skulle passa för det sökta jobbet, vad man har för erfarenhet inom området och vad man kan erbjuda arbetsgivaren. En tjänst där arbetsgivare och arbetssökande möts. Arbetsgivare har möjlighet att lägga upp lediga jobb och arbetssökanden har möjlighet att lägga upp information om sig, såsom Cv:n och annat relevant för att söka jobb. 6

7 Praktikkvarnen Rederi Rekrytering Praktikkvarnen är Rederierna i Finlands, RiF, samordnade system mellan de anslutna rederierna och sjöfartsläroverkena för att rättvist fördela praktikplatser på de finska handelsfartygen. Tjänsten tog i bruk i september 2012 och under kalenderåret 2013 hade de fördelat ut ca.700 praktikplatser. Ett rederi är ett företag som bedriver sjöfart med ett eller flera fartyg. Anskaffning av personal och alla de åtgärder som förknippas med tillsättande av ledig tjänst. 7

8 1 INLEDNING Detta arbete behandlar behovet av en utomstående platsbank för sjöpersonal och rederier i Finland, där redare och sjöpersonal på ett modernt och effektivt sätt kan få kontakt med varandra. När man söker arbete hos ett rederi i dag, fyller man i en öppen ansökningsmall på rederiets webbplats, sänder rederiet en öppen ansökan med cv per epost eller besöker personligen rederikontoren. Problematiken är att alla har olika system och kutymer för hur man skall söka jobb, vilket snabbt leder till ovisshet och osäkerhet för att inte tala om problematiken kring navigeringen fram till vakanser 1 och intresse- och ansökningsformulär på rederiernas hemsidor. I Finland finns ett trettiotal rederier och i Norden dryga hundra till. Att skicka ansökningar till alla rederier separat samt uppdatera dem med ny information och sin jobbtillgänglighet upplevs som gammalmodigt och tidskrävande. Jag tror därför att det behövs ett nytt modernt system som samlar alla parter på samma ställe för att underlätta rekryteringsprocessen såväl för rederierna som för den arbetssökande, ett system som minskar på pappersmängden hos personalansvariga på rederikontoren och gör det lättare för den sökande att komma i kontakt med rederierna. Det som torde behövas är en platsbank som för rederierna underlättar processen att snabbt hitta rätt personer för att fylla en vakans. Jag föreslår ett system där de sökande anmäler sin aktivitet, och tillgänglighet för arbete. Således kommer jag i min studie undersöka behovet av en sådan platsbank. 1.1 Syfte Arbetets syfte är att reda ut behovet av en platsbank som sammanför rederier och arbetssökande sjöpersonal på ett effektivt och smidigt sätt. Arbetet kartlägger också vitala saker som har betydelse för en väl fungerande platsbank, såsom marknadsföring av tjänsten samt svagheter och styrkor hos en platsbanks tjänst. 1 Vakans är en ledig tjänst 8

9 För att på ett så bra sätt som möjligt utreda behovet av en platsbank är synpunkter från både rederier och sjöpersonal viktiga. Från rederierna behövs även information om vilka uppgifter de ser som relevanta i arbetsansökningar av sjöpersonal. Utöver detta behövs generella åsikter angående behovet av en platsbank från personer med koppling till sjöfarten. 1.2 Frågeställningar Som summering av syftet kan fyra frågeställningar sammanfattas. Finns det behov av en platsbank för lediga sjötjänster och arbetssökande sjöpersonal? Hur kunde ett standardiserat CV utformas? Vilka styrkor och svagheter har en samlad platsbank? Hur skulle en aktiv marknadsföring av platsbanken ske? Frågan om behovet av en platsbank är den absolut viktigaste i detta arbete. 1.3 Avgränsningar Detta arbete gäller främst rederier och sjöpersonal i Finland och tar inte i beaktande bemanningsföretag. I studien har endast större rederier tillfrågats och således framkommer inte de så kallade sommarrederiernas behov av en platsbank. Dessa tillfrågades ej på grund av att det var mycket svårt att få tag på ansvariga personer inom rederierna. 1.4 Arbetets disposition Eftersom studien bygger på enkätundersökningar, intervjuer och litteraturstudier är arbetet uppbyggt på följande vis. I kapitel 2, Bakgrund, presenteras hur rekrytering av sjöpersonal sker idag samt lagar och förordningar. Kapitel 3, Metod, beskriver hur resultaten tagits fram och, med vilka metoder. I kapitel 4, Resultat, presenteras resultatet från enkätundersökningarna samt intervjuerna. Här besvaras också frågeställningarna från syftet i sin helhet. Kapitlet är uppdelat i underkapitel där var och en av frågeställningarna besvaras separat. I kapitel 5, Diskussion, tas slutsatserna upp och diskuteras. 9

10 2 BAKGRUND Detta kapitel beskriver hur rekryteringen av sjöpersonal generellt sker idag på de finländska rederierna och beskriver således rederiernas bemanningsrekrytering fram till nu. Kapitlet är uppdelat i underkapitel som behandlar de finländska rederierna, rekrytering av sjöpersonal, rekrytering av sjöpersonal med utomeuropeisk/ees -nationalitet, offentliga arbetsförmedlingar i Finland samt lagar och förordningar som ställs på arbetsförmedlingar. 2.1 De finländska rederierna I Finland finns det idag ett trettiotal rederier som bedriver handelssjöfart med lastfartyg, vilka mestadels trafikerar kontinentalt men även interkontinentalt. Förutom dessa rederier finns det även ett flertal mindre sommarrederier som endast har verksamhet under sommarhalvåret. Dessa opererar främst inom turismbranschen med charter- och turbåtar. Den sistnämnda gruppen av rederier har inte beaktas i arbetet. Finlands totala export sker till nittio procent sjövägen och importen sker till sjuttio procent sjövägen. Detta betyder att Finland är starkt beroende av sjöfart och beskriver också vikten av att ha och hålla kvar inhemsk rederiverksamhet. Till stor del består exporten av skogsprodukter medan importen består mer av varierande konsumtionsprodukter. Sjöfrakterna sköttes till ungefär trettio procent av de finskflaggade handelsfartygen år (Kommunikationsministeriet, 2014) Det finländska kunnandet inom sjöfarten är högt uppskattat ute i världen, vilket gör den finländska sjöfarten konkurrenskraftig gentemot andra sjöfartsnationer. Unga personer tror på den finländska sjöfarten och ser sjömansyrket som ett bra yrkesval då det finns möjligheter att jobba både på fartyg och iland inom sjöfartssektorn. (Kommunikationsministeriet, 2014) Nämnas kan också att hos de finländska rederierna arbetade ungefär 9500 sjömän på finskflaggade fartyg år 2013 samt att arbetslöshetsprocenten för de finländska sjömännen då var 6,5 %. I Finland arbetar cirka personer med sjöfartsrelaterade arbeten. Finska handelsfartygsregistret hade 118 handelsfartyg registrerade i slutet av år (Kommunikationsministeriet, 2014) 10

11 I Tabell 1 listas de rederier som kommer att vara av betydelse i detta arbete. I tabellen presenteras också inom vilket segment rederierna är verksamma. Tabell 1 Viktiga rederier i Finland. REDERI ALFONS% HÅKANS BULK%/%TORRLAST CONTAINER RO0RO RO0PAX KRYSSNINGS%FTG TANKER SPECIAL%FARTYG** X FÖRBINDELSE%FTG ANSGAR X ARTICA% SHIPPING X BORE X* X CONTAINERS HIPS DENNIS% MARITIME X X ECKERÖ X X X ESL%SHIPPING X X FINNLINES X GODBY% SHIPPING X GRANSHIP X GUSTAF% ERIKSON HELMER% LUNDSTRÖM X X LANGHSHIP X X LUNDQVIST% REDERIERNA %NESTE% SHIPPING%*** PRIMA% SHIPPING X X X RAUMA%CATA X SILLANPÄÄ% SHIPPING X TALLINK%SILJA X VG0SHIPPING X X VIDAR% SHIPPING X VIKING%LINE X X WASA%LINE X *) Bore%håller%på%att%avveckla%sin%bulkflotta **) Med%special%fartyg%menas;%bogserbåtar,%isbrytare,%forskningsfartyg,%arbetsbåtar%eller%dylikt ***) Neste%Shipping%har%strukturerats%om,%bemannas%och%%sköts%av%OSM%Ship%Management%Finland%Ltd% 2.2 Rekrytering av sjöpersonal Följande scenario beskriver en öppen intresseansökan: I Finland finns för sjöpersonal i dag olika sätt att komma i kontakt med rederier. Oftast sker detta genom att den arbetssökande 11

12 direkt tar kontakt med rederierna och lämnar uppgifter om sig själv, endera via deras öppna intresseformulär, antingen elektroniskt eller i pappersform, samt lämnar in sitt cv och andra relevanta dokument. (Troberg, 2014) Ansöker man om en ledig tjänst hittar man oftast informationen om den lediga tjänsten på rederiets hemsida, hos de offentliga arbetsförmedlingarna, i branschtidskrifter men främst internt inom rederiet. Då meddelas det om den lediga tjänsten inom rederiet i första hand och/eller till de som redan lämnat in en öppen intresseansökan. (Törnroos, 2014) Sjöfarten är en speciell nischad bransch. De finländska rederierna har brett ut sig i olika segment med mycket varierande fartygstyper vilket speglar den finska handelsflottan. Detta leder till att rederierna gärna väljer någon med erfarenhet inom sin specialiserade verksamhet fram om andra potentiella sökande. Erfarenhet och referenser är av vikt vid sökande av jobb inom sjöfarten. (Törnroos, 2014) Rederierna deltar ofta på olika sjöfartsmässor. Under mässorna brukar rederierna erbjuda rekryteringsmöjligheter. Dessa ger ett bra tillfälle att stifta bekantskap med ett rederis verksamhet och anmäla intresse för rederiet i fråga. Det bästa möjliga sättet att få en god kontakt med rederierna är att personligen besöka dem, det är dock ofta svårt att ta sig till rederikontoren om man bor på annan ort. (Ålands sjöfart, 2014) Offentlig arbetsförmedling I Finland finns det i dag endast en person i Egentliga Finland som arbetar med arbetsförmedling för sjöpersonal på den offentliga arbets- och näringsbyrån. Tidigare fanns det något som kallades Mylly, på svenska Kvarnen. Mylly var en avdelning vid Arbets- och näringsservicebyrån som var specifikt inriktad på att förmedla sjöarbeten, men under hösten 2013 drogs den sista aktiva Myllyn in. Det här betyder att alla arbetssökande sjömän i hela landet i dag skall vända sig till sitt eget Arbets- och näringsbyråkontor i hemkommunen. Mylly har tidigare haft en betydande uppgift inom rekrytering av sjöpersonal för både finländska och utländska rederier före internets tid. Men i takt med att kommunikationsmöjligheterna har förbättrats har Myllys roll försvunnit. (Mäenpää, 2014) 12

13 Att som arbetslös sjöman vara anmäld till Arbets- och näringsbyrån gör att man kan få hjälp med att gå certifikatkurser som behöver uppdateras eller andra utbildningar. Oftast hittar de arbetssökande på egen hand sjöarbeten utan byråns hjälp, då rederierna inte längre vänder sig till Arbets- och näringsbyrån när de är i behov av arbetstagare utan går direkt via sina egna kanaler, bl.a. hemsidan, internt och egna register. CV-Netti är en tjänst som arbets- och näringskraftsbyrån tillhandahåller: där kan man fylla i en cv mall, skriva om sig själv och ladda upp filer såsom kopior på behörigheter. Nämnas bör, att ansökningarna via systemet absolut inte är standardiserade utan alla ser lite olika ut. Det finns inte heller krav på information som måste finnas i en ansökan, vilket lett till att många har bristfälliga ansökningar. Via denna tjänst kan arbetsgivare själv plocka fram potentiella sökande och kontakta dem utan mellanhänder. Det är dock svårt att hitta rätt personer då de så kallade yrkes-taggarna inte alltid har använts på rätt sätt av de sökande. För att få använda CV-Netti behöver man inte vara arbetslös. URA-tietojärjestelmä är namnet på Arbets- och näringsbyråns interna register över både arbetssökande och de arbetsgivare som är i behov av arbetstagare. För att vara med i registret behöver man inte här heller vara arbetslös, men till de arbetslösa meddelas om lediga jobb. (Mäenpää, 2014) Finlands Sjömans-Union skriver i en artikel från oktober 2014 att sökandet av lediga sjöarbeten i dag speciellt via arbets- och näringsbyråns tjänster, är som att hitta en nål i en höstack, då lediga arbeten och arbetslösa inte effektivt möts. Det framkommer på FSU:s webbplats att det idag inte finns ett välfungerade system för att hitta sjötjänster. FSU skriver också att det mest använda sättet att rekrytera personer är djungeltrumman, d.v.s. via vänner och bekanta, då den finländska sjöfarten ändå är så pass liten. Men det gäller också för de sökande att själva vara aktivt i kontakt med rederierna. Även om de kanske inte skulle ha arbete att erbjuda just nu kan det finnas arbetsmöjligheter i framtiden. Ett gemensamt register där sökande och rederier möts skulle gynna alla parter. (Finlands Sjömans-Union rf, 2014) De befintliga offentliga arbetsförmedlingarna existerar för att främja en effektiv arbetsmarknad och underlätta arbetssökning för personer med en svag ställning på arbetsmarknaden samt för att motverka arbetslöshet. Åland har en egen offentlig arbetsförmedling, Arbetsmarknad & Studier, AMS. (AMS, 2014) 13

14 2.3 Rekrytering av arbetskraft från icke europeiska- eller EES-länder De finländska rederierna har i dag möjlighet att anställa personal med utom-europeisk/ees - nationalitet på de finskflaggade fartygen. Dock bara så att högst hälften av de anställda per fartyg kommer från icke europeiska/ees-länder. Sedan 2009 har detta varit möjligt. Rederierna i Finland rf, RiF, och fackförbunden för sjöpersonal har kommit överens om dessa ramavtal 2 gällande blandbesättning. Med blandbesättning kommer redarna ner i personalkostnader då de anställer dessa sjömän på tidsbundna kontrakt som inte går efter 1:1 avlösningssystem 3 enligt de finska kollektivavtalen för sjöpersonal. De tillämpar istället kollektivavtal som ITF har tagit fram, de så kallade ITF-avtalen. (Virta, 2014) Inbesparingarna i lönekostnader kan uppgå till 30 % per fartyg som använder sig av blandbesättning. (Trafi, 2012) Rederierna som använder sig av icke europeisk/ees-besättning, anställer dem oftast via bemanningsföretag i besättningens hemländer. (Karlsson, 2014) 2.4 Lagar och förordningar För privata arbetsförmedlingar finns det lagar och förordningar att följa för att de skall kunna upprätthålla sin verksamhet. Nedan citeras de viktigaste lagarna och förordningarna som inverkar på en platsbanks möjlighet att göra ekonomisk vinning samt vilka uppgifter som skall utbytas med arbets- och näringsministeriet. Andra lagar att ta hänsyn till är personuppgiftslagen. Denna har inte beaktats i detta arbete men den är av vikt vid bruk av personregister som en platsbank bygger på. Personuppgiftslagens 7:e kapitel handlar om datasäkerhet och förvaring av uppgifter. MLC 2006 regel 1.4, rekrytering och arbetsförmedling, reglerar också personuppgiftssekretessen mellan arbetssökande och tredje part, dvs. rederierna. (Finlex, 2014) 2 Ramavtal är ett avtal där villkor fastställs mellan en eller flera parter. 3 1:1 avlösningssystem, avlönade perioden hemma är lika lång som arbetsperioden ombord. 14

15 2.4.1 Finlands lagstiftning gällande privat arbetskraftsservice Finlands lagstiftning innehåller lagar och förordningar som reglerar privat arbetskraftsservice. I lagstiftningen framgår bl.a. att privata arbetsförmedlingar inte får ta ut avgifter för att tillhandahålla arbetsförmedling för enskilda kunder, dvs. arbetssökande. Dock får det uppbära avgifter från, som till exempel i detta fall, rederierna som är anslutna till förmedlingen. En platsbank är ändå inte en renodlad arbetskraftsservice utan mera en portal mellan rederier och arbetsansökande, dock med den funktionen att det skall vara lättare och effektivare för bägge parten att hitta varandra då en vakans behöver tillsättas. Detta betyder att det uppstår tolkningsfrågor kring lagstiftningen, eftersom tjänsten faller mellan olika lagar och förordningar. Att det finns tydliga lagar och förordningar för privata arbetsförmedlingar är bra, eftersom det ställer krav på en seriös verksamhet. Nedan citerades lagar av speciell betydelse för arbetet, dessa är dock endast ett axplock ur Finlands lagstiftning angående privat arbetsförmedling. Lagcitaten beskriver mycket väl hur kontrollerat och reglerat det är med privat rekryteringsservice i Finland. Nedan följer de lagar som är aktuella för privat arbetskraftsservice. Ur Finlands lagstiftning: 916/2012 Lag om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 12 kap. Genomförande av offentlig arbetskrafts- och företagsservice och tillhörande samarbete 4 Privat arbetskraftsservice Med privat arbetskraftsservice avses i denna lag arbetsförmedling och annan service i anslutning till jobbsökning som är oberoende av arbets- och näringsmyndigheterna och som tillhandahålls av fysiska eller juridiska personer samt uthyrning av arbetskraft. / / 5 Förbud att ta ut avgifter för arbetsförmedling De som tillhandahåller privat arbetskraftsservice får inte ta ut avgifter (förbud att ta ut avgifter för arbetsförmedling) av enskilda kunder för den service de tillhandahåller, när den motsvarar arbetsförmedlingsservice enligt 3 kap. 2, information och rådgivning om lediga arbeten och jobbsökning enligt 4 kap. 1 eller registrering som arbetssökande enligt 2 kap. 1. Avgift får heller inte tas ut av hyrda arbetstagare som efter uppdragets slut anställs av ett användarföretag som avses i 1 kap. 7 i arbetsavtalslagen. 15

16 Bestämmelser om påföljder vid överträdelse av förbudet att ta ut avgifter för arbetsförmedling finns i 47 kap. 6 i strafflagen. / / Strafflag /39 6 ( /927) Brott mot förbudet att ta ut avgift för arbetsförmedling Den som av en enskild kund tar ut avgift i strid med det förbud att ta ut avgift för arbetsförmedling som föreskrivs i 12 kap. 5 1 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012), ska för brott mot förbudet att ta ut avgift för arbetsförmedling dömas till böter eller fängelse i högst ett år /1073 Statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 12 kap Privat arbetskraftsservice 36 Skyldighet att lämna uppgifter för privat arbetskraftsservice Tillhandahållare av privat arbetskraftsservice ska på begäran lämna följande uppgifter till arbets- och näringsministeriet: 1) antalet personer per yrkesgrupp som fått arbete via förmedlingen, 2) de uthyrda personernas antal och den genomsnittliga längden på de uthyrda personernas anställningsförhållanden, 3) antalet kunder som anlitat arbetsförmedlingsservice och hyrt in arbetskraft, 4) annan service i samband med jobbsökning som de tillhandahållit. En sammanslutning som representerar tillhandahållare av privat arbetsförmedlingsservice får enligt avtal lämna in de uppgifter som anges 1 mom. på tillhandahållarnas vägnar. De uppgifter som avses i 1 mom. ska tillställas arbets- och näringsministeriet på ett sätt som ministeriet närmare bestämmer. Arbets- och näringsministeriet publicerar regelbundet ett sammandrag av uppgifterna ILO och MLC 2006 ILO - International Labour Organization, är ett självständigt fackorgan inom Förenta Nationerna (FN). Dess svenska namn är Internationella Arbetsorganisationen. ILO grundades 1919 och hörde då till Nationernas Förbund tills det upplöstes och FN bildades 1946, då blev ILO det första fackorganet i FN. Deras mål är att främja humana arbetsvillkor och social rättvisa mellan länder, myndigheter, arbetsgivare och framförallt arbetstagare. (ILO, 2014) ILO har tagit fram konventionen MLC 2006, Maritime Labour Convention 2006, som skall säkerställa en säker arbetsmiljö, dvs. de ställer krav på minimi arbets- och levnadsförhållanden för sjöpersonal på alla fartyg som trafikerar internationellt, nationellt samt inrikes, frånsett fiskebåtar, fartyg som endast trafikerar på insjöar, militära fartyg m.m. 16

17 MLC 2006 antogs av regeringar, arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter i februari 2006 på ILO:s International Labour Conference. Den 20 augusti 2013 trädde förordningen i kraft som bindande i internationell lag. Finland ratificerade konventionen 9 januari I dag har 64 medlemsländer ratificerat denna konvention, vilka står för över 80 procent av världens totala gemensamma bruttodräktighet. MLC 2006 reglerar inte bara förhållandena ombord utan också arbetsförmedlingarna. Sjöpersonalens ställning i rekryteringsskedet har förbättrats då konventionen ställer krav på arbetsförmedlarna samt kräver att alla privata arbetsförmedlingar skall auditeras av flaggstaten för att få upprätthålla sin service. (ILO, 2014) Nedan följer ett urval av förordningar som gäller privata sjömansrekryterings- och förmedlingskontor och anställning av sjömän ur: Finlands författningssamling nr. 385/2013, Statsrådets förordning om sättande i kraft av konventionen om arbete till sjöss från 2006 och om ikraftträdandet av lagen om i kraft sättande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen, d.v.s. MLC Ur Finlands författningssamlings nr 385/2013: Regel 1.4, punkt 1 Alla sjömän skall ha tillgång till ett effektivt, väl fungerande och ansvarsfullt system för att finna anställning ombord på fartyg utan kostnad för sjömännen. Regel. 1.4 punkt 5 En medlemsstat som inrättar ett system som avses i punkt 2 i denna standard skall i sina lagar och andra författningar, åtminstone / / / / b) kräva att inget arvode eller andra avgifter för rekrytering eller förmedling av sjömän eller för att skaffa anställning till sjömän bekostas direkt eller indirekt, helt eller delvis, av sjömännen, annat än kostnaden för läkarintyg som den nationella lagstiftningen föreskriver, nationell sjömansbok och pass eller liknande personliga resehandlingar, dock inte kostnaden för visum, som redaren skall svara för, / / Standard A1.4 Rekrytering och arbetsförmedling, punkt 2 Om det finns privata rekryterings- och förmedlingskontor på en medlemsstats territorium vars primära syfte är rekrytering av och arbetsförmedling för sjömän, eller som rekryterar och förmedlar sjömän i betydande omfattning, skall dessa drivas helt enligt ett standardiserat system för licensiering, 17

18 certifiering eller annan form av reglering. Detta system skall inrättas, modifieras eller ändras endast efter samråd med berörda redar- och sjöfolksorganisationer. Uppstår tveksamhet om denna konvention är tillämplig på privata rekryterings- och förmedlingskontor, skall frågan avgöras av den behöriga myndigheten i varje medlemsstat efter samråd med berörda redar- och sjöfolksorganisationer. Ohämmad spridning av privata rekryterings- och förmedlingskontor för sjömän skall inte uppmuntras. Detta betyder att arbetsförmedlingar och rekryteringsbyråer enbart får uppbära avgifter av redaren för det arbete de utför. Liksom det i den finländska lagstiftningen framgår det här att sjömännen inte skall betala för arbetsansökan eller för skaffande av anställning. Här framgår det mer exakt vad som gäller för förmedling av sjömän, men det omfattar inte en platsbank där rederier och sökande möts går under dessa förordningar. Det nämns ovan i punkt 1 att: - alla sjömän skall ha tillgång till ett effektivt, väl fungerande och ansvarsfullt system för att finna anställning ombord på fartyg, vilket inte alltid är fallet med de nuvarande rekryteringsmetoderna bland rederierna i Finland. 18

19 3 METOD För att i undersökningen kunna utreda behovet av en platsbank har den deskriptiva studieformen, d.v.s. beskrivande statistik, använts. Detta innebär enkätundersökningar, samt helstrukturerade intervjuer - en variant av enkäter. Intervjuerna förbereds på samma sätt och skiljer sig från de elektroniska enkäterna genom att man fyller i svaren av intervjuobjekten medan intervjun pågår. Metoden för arbetet blir således kvantitativ, eftersom jag väljer att statistiskt se på behovet av en platsbank. För insamlingen av sjöpersonalens åsikter angående en platsbank som sammanför arbetssökande och arbetsgivare har elektroniska enkäter skickats ut och vidarebefordrats. 49 personer har besvarat enkäten, dessa personer är alla aktiva inom sjöfarten. Med de åländska rederierna Ansgar Ab, Rederiaktiebolaget Eckerö, Rederiaktiebolaget Gustaf Erikson, Godby Shipping Ab, Rederi Ab Lillgaard och Viking Line Abp har helstrukturerade intervjuer hållits, där de fått svara på samma enkät som de övriga rederierna. Till de övriga rederierna som inte har verksamhet på Åland har internetbaserade enkäter sänts ut som de fått svara på elektroniskt. De åländska rederierna som deltagit i helstrukturerade intervjuer utgör en bra referensgrupp med tanke på deras varierande storlek och varierande sjöfartsinriktning. Se Figur 1 nedan. Figur 1 De tillfrågade rederierna på Åland. Litteraturstudier har utförts för att tolka lagar och förordningar som har betydelse för arbetsförmedlingar och privat arbetsförmedling. Även intervjuer med personer inom olika sjöfartsrelaterade organisationer har hållits, dessa intervjuer avsåg att bredda synen på en platsbank generellt. 19

20 4 RESULTAT I detta kapitel kommer frågeställningarna från inledningen att besvaras med egna underkapitel. Resultatet beskriver främst behovet av en platsbank för sjöpersonal eftersom detta var huvudsyftet med arbetet, men även de andra frågeställningarna behandlas. Nedan följer frågeställningarna. Finns det behov av en platsbank för lediga sjötjänster och arbetssökande sjöpersonal?(4.1) Hur kunde ett standardiserat CV utformas? (4.2) Vilka styrkor och svagheter har en samlad platsbank? (4.3) Hur skulle en aktiv marknadsföring av platsbanken ske? (4.4) 4.1 Finns det behov av en platsbank för lediga sjötjänster och arbetssökande sjöpersonal? För att reda ut behovet av en platsbank har enkätundersökningar och helstrukturerade intervjuer samt vanliga intervjuer utförts. Enkätundersökningarna delades upp i två målgrupper. Den ena målgruppen bestod av sjöpersonal och den andra av rederier. Med de åländska rederierna Ansgar Ab, Rederiaktiebolaget Eckerö, Rederiaktiebolaget Gustaf Erikson, Godby Shipping Ab, Rederi Ab Lillgaard och Viking Line Abp hölls helstrukturerade intervjuer. Med personer med anknytning till sjöpersonal och sjöfart hölls intervjuer för att bredda synen på behovet av en platsbank Redovisning av enkäter I dessa underkapitel redovisas resultaten från enkätundersökningarna. Sjöpersonalens och rederiernas svar presenteras skilt för sig. Enkäterna innehöll även frågor som inte är direkt relaterade till behovet av en platsbank men som är viktiga för utvecklandet av en sådan Sjöpersonal Enkäterna för sjöpersonalens del skickades elektroniskt till personer med koppling till sjöfarten, antingen arbetade de för något finländskt rederi eller så studerar de sjöfart. Denna enkätundersökning för sjöpersonal är till för att utreda hur de generellt ser på dagens system för rekrytering hos de finländska rederierna. I samband med den ställdes också frågor om hur de skulle vilja göra platsansökningar. Enkäten finns bifogad som Bilaga 2. 20

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen 1() Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2014 T1-T14 T2 I undersökningen utreds arbetsställets lediga arbetsplatser, sökning och anställning av personal samt upplevda

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen

Välkommen till Arbetsförmedlingen PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Välkommen till Arbetsförmedlingen Information till dig som söker jobb 1 2 Det här är Arbetsförmedlingen...... 6 När du behöver extra hjälp... 10 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande 1 Innehåll Det här är Arbetsförmedlingen... sid 04 När du behöver extra hjälp... sid 07 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

EU:s förslag till tjänstedirektiv betydelsen för nordisk arbetsmarknad

EU:s förslag till tjänstedirektiv betydelsen för nordisk arbetsmarknad EU:s förslag till tjänstedirektiv betydelsen för nordisk arbetsmarknad J Arbetslivsinstitutet ILO:s konstitution (1919) Whereas the failure of any nation to adopt humane conditions of labour is an obstacle

Läs mer

Att söka jobb Från annons till anställning

Att söka jobb Från annons till anställning Att söka jobb Från annons till anställning..för dig som vill få drömjobbet! Läsa annons Svara på Annons Vidimerade kopior Anställning! Syfte: För att du ska förstå vilka förväntningar som ställs på dig

Läs mer

1. Ärende Statligt stöd N 785/00 Svenskt bidrag till fartygsförlagd utbildning.

1. Ärende Statligt stöd N 785/00 Svenskt bidrag till fartygsförlagd utbildning. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.02.2001 SG(2001) D/ 286567 Fru Minister, 1. Ärende Statligt stöd N 785/00 Svenskt bidrag till fartygsförlagd utbildning. 2. Förfarande I en skrivelse registrerad

Läs mer

TE-tjänster för företag och arbetsgivare

TE-tjänster för företag och arbetsgivare TE-tjänster för företag och arbetsgivare te-tjanster.fi När företaget behöver ny kunnig arbetskraft eller om en ny situation kräver nytt kunnande, lönar det sig att utnyttja TE-tjänsterna. Vi är experter

Läs mer

Användbarhet som brygga mellan verksamhet och IT 2005-12-13

Användbarhet som brygga mellan verksamhet och IT 2005-12-13 Användbarhet som brygga mellan verksamhet och IT 2005-12-13 Exempelfall: www.ams.se Internet Kundtjänst Lokala Arbetsförmedlingen» Styra kundflöden mot webbplats och kundtjänst» Frigöra personalresurser

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev Att skriva en vinnande ansökan Agenda Meritförteckning / CV Personligt brev Checklista för din ansökan Intervjutips och vanliga intervjufrågor Vilka bedömningskriterier utvärderas du på? Var och hur hittar

Läs mer

SÖKA ARBETE. Tips på vägen.. Uddevalla Gymnasieskola Studie och Yrkesvägledning

SÖKA ARBETE. Tips på vägen.. Uddevalla Gymnasieskola Studie och Yrkesvägledning SÖKA ARBETE Tips på vägen.. Uddevalla Gymnasieskola Studie och Yrkesvägledning SÖKA ARBETE Samhället och arbetsmarknaden förändras i rasande tempo, människor byter oftare arbete och karriär, livslånga

Läs mer

Studera utomlands? 1. På vilket utbildningsprogram studerar du? 2. På vilken årskurs studerar du? Antal svarande: 117. Elektroteknik.

Studera utomlands? 1. På vilket utbildningsprogram studerar du? 2. På vilken årskurs studerar du? Antal svarande: 117. Elektroteknik. Studera utomlands? 1. På vilket utbildningsprogram studerar du? 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 Elektroteknik Företagsekonomi Hospitality Management Informationsteknik Maskinteknik sjöfart Vård 2.

Läs mer

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2015

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2015 Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2015 Nummer Parameter Fråga Bakgrundsuppgifter om arbetsstället Intro I undersökningen utreds arbetsställets lediga arbetsplatser,

Läs mer

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER Pidä työnhaku voimassa Asioi kanssamme verkossa: Ilmoita yhteystietoihisi sekä työnhakuusi liittyvät muutostiedot ja asioinnin opastus: 0295 020

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg;

Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg; Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg; beslutade den 27 maj 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 förordningen (2013:284) om bevakning ombord på svenskt

Läs mer

lagstadgad olycksfallsförsäkring

lagstadgad olycksfallsförsäkring lagstadgad olycksfallsförsäkring Med specialistkunskap om sjöfartens behov På ett stormigt hav är erfarenhet guld värd. Finlands enda sjöförsäkringsbolag Alandia Försäkring har sitt ursprung i den åländska

Läs mer

Omställningsfonden för dig som blir uppsagd inom kommuner och landsting.

Omställningsfonden för dig som blir uppsagd inom kommuner och landsting. Omställningsfonden för dig som blir uppsagd inom kommuner och landsting. Omställningsfonden är en förmån för alla som jobbar inom kommuner, landsting och företag anslutna till Pacta. Förmånen innebär att

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 Rekryteringspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 1 Rekryteringspolicy för Ödeshögs kommun Reviderad rekryteringspolicy Inledning Att rekrytera nya medarbetare är en strategiskt mycket viktig

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 mars 2006 Nr 187 193 INNEHÅLL Nr Sidan 187 Lag om ändring av lagen om domännamn... 593 188 om domännamnsförvaltning i landskapet Åland...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling SFS 0668-0666.fm Page 1 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM Svensk författningssamling Fastighetsmäklarförordning; utfärdad den 19 maj 2011. Utkom från trycket den 10 juni 2011 Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Hitta rätt medarbetare. Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare

Hitta rätt medarbetare. Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare Hitta rätt medarbetare Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare 1 2 Vi finns till för dig Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Varje år öppnar vi dörrar till

Läs mer

RP 80/2012 rd. I denna proposition föreslås det att riksdagen

RP 80/2012 rd. I denna proposition föreslås det att riksdagen RP 80/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konventionen om arbete till sjöss från 2006 samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2014:5 Nr 5 Nordisk konvention om social trygghet Bergen den 12 juni 2012 Regeringen beslutade den 31 maj 2012

Läs mer

Företagens och förmedlarnas syn på tjänstepensionen

Företagens och förmedlarnas syn på tjänstepensionen Företagens och förmedlarnas syn på tjänstepensionen En kvantitativ undersökning bland stora och medelstora företag samt försäkringsförmedlare Juni och september 2014 Innehållsförteckning 1. Företagens

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

Söka jobb - spontanansökningar

Söka jobb - spontanansökningar Sida 1/3 Söka jobb - spontanansökningar Karriär & utveckling Många brukar ofta poängtera att brev skall vara korta och koncisa. Några av nedanstående brev kan tyckas vara något långa. Det är dock bättre

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 20.11.2008 K(2008) 7333. Statligt stöd nr N 442/2008 Sverige Sjöfartsstöd. Herr Minister, 1.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 20.11.2008 K(2008) 7333. Statligt stöd nr N 442/2008 Sverige Sjöfartsstöd. Herr Minister, 1. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.11.2008 K(2008) 7333 Ärende: Statligt stöd nr N 442/2008 Sverige Sjöfartsstöd Herr Minister, 1. FÖRFARANDE 1. Genom en elektronisk anmälan av 2 september 2008 anmälde

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Lag om uthyrning av arbetstagare Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling KAMFS 2012:2 ISSN 1402-5345 (tryck) ISSN 1654-9325 (pdf) Utgivare: Bertil Kallner, Kammarkollegiet Trafikanalys föreskrifter om uppgifter till statistik om sjöfart

Läs mer

Agreement No: UK/10/LLP-LdV/TOI-328

Agreement No: UK/10/LLP-LdV/TOI-328 Agreement No: UK/10/LLP-LdV/TOI-328 This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot

Läs mer

CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011

CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011 CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011 Anvisningar för ansökan Lediganslagna branscher och länder I januari-februari 2011 kan du ansöka om praktikplatser inom följande studieområden:

Läs mer

ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS TJÄNSTER FÖR ENSKILDA KUNDER (lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 916/2012)

ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS TJÄNSTER FÖR ENSKILDA KUNDER (lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 916/2012) ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS TJÄNSTER FÖR ENSKILDA KUNDER (lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 916/2012) 1. Arbetsförmedling 2. Information och rådgivning 3. Sakkunnigbedömningar kartläggning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING RIKTLINJER FÖR REKRYTERING I KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen 180/2007 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post:

Läs mer

C:\Documents and Settings\annjoh01\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK11\Redovisning av regeringuppdrag - lag och förordningstext.

C:\Documents and Settings\annjoh01\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK11\Redovisning av regeringuppdrag - lag och förordningstext. 1 (6) Sjöfart och Samhälle Handläggare direkttelefon Ert datum Er beteckning Miljödepartementet 103 33 Stockholm Underlag för ratificering av FN:s internationella konvention om kontroll av skadliga påväxthindrande

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2008 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Att företagen gör olika former av bakgrundskontroller vid rekrytering av personal har blivit allt vanligare

Läs mer

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31)

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31) 2014-10-30 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Vår referens: 2014/BK/860 Er referens: A2014/2170/ARM Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Fresh Experts-programmet i detalj

Fresh Experts-programmet i detalj Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet Fresh Experts-programmet för magistrar 2010 2011 Studerande Du är viktig för oss. Bli färdig och delta i Fresh Experts-programmet! Hallå

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17 2013-09-18 1 (6) Sociala medier ger möjligheter till ökad öppenhet och dialog. Genom att använda sociala medier kan vi nå fler människor och fler målgrupper. Vi kan möta medborgarna på nya sätt och på

Läs mer

Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv

Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv Jur.dr.des.(HSG), jur.kand. Magnus Schmauch Rättssekreterare Domare Páll Hreinsson EFTA-domstolen Detta föredrag uttrycker endast personliga åsikter

Läs mer

Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen

Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen En lathund till förtroendevalda om tjänstetillsättningar, arbetsledningsbeslut, arbetsskyldighet och överklaganden. ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen

Läs mer

SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0

SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 14/2015 SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0 : Handläggare: Lena Marie Bärlin 2 (11) Innehållsförteckning Projektsammanfattning 3 Terminologi och förkortningar 4 Utvärdering av utfall

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Yttrande över Matchningsanställningen - nya vägar till jobb, A2015/881/A

Yttrande över Matchningsanställningen - nya vägar till jobb, A2015/881/A Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-13 LS 2015-0521 Landstingsstyrelsen Yttrande över Matchningsanställningen - nya vägar till jobb, A2015/881/A Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb. Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010

Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb. Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010 Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010 Sammanfattning 2 Sammanfattning År 2006 publicerade Riksrevisionen en granskning av Arbetsförmedlingen (Den offentliga arbetsförmedlingen

Läs mer

Strategi för Högskolan på Ålands närvaro på sociala medier 2014-2015

Strategi för Högskolan på Ålands närvaro på sociala medier 2014-2015 Strategi för Högskolan på Ålands närvaro på sociala medier 2014-2015 OÖ vergripande ma l En social media strategi har vanligen en av följande målsättningar 1) Öka synligheten, 2) Etablera eller skydda

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

REMISSVAR Rnr 7.06. Till Finansdepartementet. Avidentifiera jobbansökningar en metod för mångfald (SOU 2005:115) Fi2006/227

REMISSVAR Rnr 7.06. Till Finansdepartementet. Avidentifiera jobbansökningar en metod för mångfald (SOU 2005:115) Fi2006/227 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2006-04-19 103 15 STOCKHOLM tel 08/613 48 00 fax 08/24 77 01 e-post kansli@saco.se REMISSVAR Rnr 7.06 Till Finansdepartementet Avidentifiera jobbansökningar en metod för mångfald

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

2007-11-15. Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27

2007-11-15. Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27 Immigrant-institutet 2007-11-15 Justitiedepartementet Migrationsenheten Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27 Immigrant-institutets yttrande om utredningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om nordisk konvention om social trygghet; utfärdad den 14 mars 2013. SFS 2013:134 Utkom från trycket den 26 mars 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 Konventionen

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet

Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet SFS 2013:134 Källa Utfärdad: Först inlagd: Senast ändrad: Uppdaterad: Regeringskansliets rättsdatabaser 2013-03-14 2013-03-26 2014-04-15 t.o.m. SFS 2014:164 Lag (2013:134) om nordisk konvention om social

Läs mer

Utvärdering av K-märkta fartyg

Utvärdering av K-märkta fartyg Sjöhistoriska museet Kulturarvsenheten RAPPORT Datum Utvärdering av K-märkta fartyg 1. Fartygets namn och signal Fritextsvaren är här med självklarhet olika för alla de fartyg som skickat in enkätsvaren.

Läs mer

ANM rapporter 17/2013

ANM rapporter 17/2013 ANM rapporter 17/2013 Samarbetsombudsmannens byrån verksamhetsberättelse 2012 Samarbetsombudsmannens byrå 26.3.2013 Samarbetsombudsmannen Verksamhetsberättelse 2012 Samarbetsombudsmannens tillsyn över

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Lekebergs kommun. Fredrik Alm Cert. kommunal revisor 27 april 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Lekebergs kommun. Fredrik Alm Cert. kommunal revisor 27 april 2012 Revisionsrapport Bisysslor Lekebergs kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Inledning 2 Revisionsfråga 2 Revisionsmetod 2 Avgränsning 3 Allmänt om bisyssla 3 Förtroendeskadliga

Läs mer

Representationer. Henrik Artman KTH

Representationer. Henrik Artman KTH Representationer Henrik Artman KTH 1 Vad jag vill ha sagt Formella modeller riskerar att överrationalisera arbete Risken att fastna i fixeringar av systemen Metaforer kan vara stödjande Projekt behöver

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

Välkommen till Trygghetsstiftelsen!

Välkommen till Trygghetsstiftelsen! Välkommen till! Du som varit anställd hos en statlig myndighet och uppfyller kvalifikationerna har möjlighet att få stöd från. Stiftelsen är en kollektivavtalad förmån för statligt anställda. Vår uppgift

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

Högskolan på Åland serienummer 39/2012. Sjöfart. Mariehamn 2012 ISSN 1458-1531

Högskolan på Åland serienummer 39/2012. Sjöfart. Mariehamn 2012 ISSN 1458-1531 En attraktiv flaggstat - en studie om svenska rederiers förhållning till den svenska flaggan Jan Jansson Ola Gärdlund Högskolan på Åland serienummer 39/2012 Sjöfart Mariehamn 2012 ISSN 1458-1531 Examensarbete

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig?

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? VANLIGA FRÅGOR OM SAMARBETSLAGEN Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? Frågan gäller tillämpning av arbetsavtalslagen och hör till

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst Hitta ditt nya arbete genom oss Lättläst Anmäl att du söker jobb När du anmäler dig till Arbetsförmedlingen för att söka jobb kallas det för att du skriver in dig på Arbetsförmedlingen. Du kan få service

Läs mer

En studie om hur arbetsgivare och! arbetssökande upplever rekryteringsprocessen. Av Yobber i samarbete med Mistat, november 2013

En studie om hur arbetsgivare och! arbetssökande upplever rekryteringsprocessen. Av Yobber i samarbete med Mistat, november 2013 ! En studie om hur arbetsgivare och! arbetssökande upplever rekryteringsprocessen. Av Yobber i samarbete med Mistat, november 2013 Metod Undersökningen har genomförts under perioden 5-23 november 2013

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan om projektstöd inom

Läs mer

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datum Diarienr 2013-04-05 1610-2012 Försvarsmakten Högkvarteret 107 85 STOCKHOLM Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datainspektionens

Läs mer

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET BRYSSEL, DEN 2 DECEMBER 2002 EFFAT (EUROPEAN FEDERATION OF TRADE UNIONS IN THE FOOD, AGRICULTURE AND TOURISM SECTORS ) GEOPA (EMPLOYERS GROUP OF THE

Läs mer

Anteckningar från arbetsmöte den 25 april med referensgruppen för nästa fiskeriprogram

Anteckningar från arbetsmöte den 25 april med referensgruppen för nästa fiskeriprogram 1(5) 2012-05-09 Landsbygdsavdelningen Anteckningar från arbetsmöte den 25 april med referensgruppen för nästa fiskeriprogram Inledning Lina Andersson, som är projektledare för att ta fram ett tekniskt

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN Sammanfattning En avgörande faktor för ett företags framgång är att rekrytera rätt kompetens och ansträngningarna är stora

Läs mer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer I slutet av 1999 påbörjade European Agency ett projekt för att undersöka processen för övergången från skola till arbetsliv runt om i Europa.

Läs mer

Läkemedelsindustrins bedömning av kompetens

Läkemedelsindustrins bedömning av kompetens Läkemedelsindustrins bedömning av kompetens Klas Andersson www.docs-int.se 1 Svensk hälsovårdsindustri (1) Ca 40 000 personer arbetar inom Life Science varav ca 6 000 inom bioteknik. Ca 200 företag inom

Läs mer

Outplacement. - Vi bygger en jobbstrategi 3 månader

Outplacement. - Vi bygger en jobbstrategi 3 månader Outplacement - Vi bygger en jobbstrategi 3 månader Välkommen till ditt program ditt nya jobb väntar på dig Sedan 1989 har mer än 50 000 människor gått vidare i sitt yrkesliv med stöd från oss. Det hoppas

Läs mer

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Riku Matilainen 1.6.- 3.6. 2015 Bakgrund om facklig verksamhet i Finland Facket har traditionellt

Läs mer

Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen (SOU:2011:52)

Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen (SOU:2011:52) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2011-10-14 KN2011/166 A2011/2785/A YTTRANDE Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen (SOU:2011:52) Konstnärsnämnden har till uppgift att besluta

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

UTREDNINGSBYRÅ. Att leva och bo som inflyttad på Åland STATISTIK ÅLANDS OCH

UTREDNINGSBYRÅ. Att leva och bo som inflyttad på Åland STATISTIK ÅLANDS OCH UTREDNINGSBYRÅ OCH STATISTIK ÅLANDS Att leva och bo som inflyttad på Åland Syfte och metod Syftet med barometern är att ge en överblick av de inflyttades möjligheter att delta aktivt i det åländska samhällslivet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om nordisk konvention om social trygghet; SFS 2004:114 Utkom från trycket den 23 mars 2004 utfärdad den 11 mars 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 Den

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Omställningsskydd för arbetssökande och arbetsgivare

Omställningsskydd för arbetssökande och arbetsgivare Omställningsskydd för arbetssökande och arbetsgivare te-tjanster.fi Verksamhetsmodell för sysselsättning och omställningsskydd Genom verksamhetsmodellen för sysselsättning och omställningsskydd förbättras

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av anställdas bisysslor. Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av anställdas bisysslor. Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Tierps kommun Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1 Inledning och bakgrund 5 1.1 Revisionsfråga

Läs mer

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD FAKTA: ILO Ett självständigt fackorgan inom FN. ILO:s mål är att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor. Det sker bland

Läs mer

Undersökning bland utexaminerade 2010

Undersökning bland utexaminerade 2010 Undersökning bland utexaminerade Från utexaminerades 42 personer under år Undersökningens svarsprocent för s del var 43,9 Undersökningen genomfördes under hösten 11 I undersökningen deltog 11 av 2 yrkeshögskolor

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN Sammanfattning En avgörande faktor för ett företags framgång är att rekrytera rätt kompetens och ansträngningarna är stora

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer