Kvalitetsredovisning. Läsåret 2010/11. Aspero Idrottsgymnasium Karlskrona

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning. Läsåret 2010/11. Aspero Idrottsgymnasium Karlskrona"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/11 Aspero Idrottsgymnasium Karlskrona 1

2 Bakgrund och organisation! Aspero Idrottsgymnasium i Karlskrona! Aspero Friskolor AB! Organisation! Elever Personal Vision! Året som gick! Metoder och rutiner för kvalitetsarbetet! Prioriterade områden för läsåret 2010/2011! Kunskaper och betyg! Material och metod Betyg Resultat Analys Avgångklasser: slutbetyg samlat betygsdokument resultat Utvärdering av skolplanens mål.! Material och metod Enkät Resultat Analys Åtgärder: Rektors ansvar pedagogisk verksamhetsutveckling.! Uppföljning av föregående års kvalitetsredovisning! Åtgärder 4 5 2

3 Bakgrund och organisation Aspero Idrottsgymnasium i Karlskrona Aspero Idrottsgymnasium i Karlskrona öppnades höstterminen 200. Från ht 2011 har skolan nationella program: Aspero Ekonomi och Aspero Handel. Årskurs tre läser ett specialutformat program om 2500 gymnasiepoäng med studieförberedande karaktär. Utbildningsinnehållet utöver kärnämnen och idrottsämnen inrymmer kurser inom samhällsvetenskap, ekonomi och ledarskap. Ansvarig för verksamheten är rektor Ylva Borenberg. Aspero Friskolor AB Aspero Friskolor driver fristående gymnasieskolor i Halmstad, Borås, Göteborg och Karlskrona, med huvudinriktning på samhälle, ekonomi, handel och med sammanhållande inriktning idrott. Skolorna har sedan 2011 nationella och dessförinnan specialutformade gymnasieprogram som ger behörighet till högskolestudier. VD för Aspero Friskolor AB är Lill-Marie Drotz. Aspero Friskolor AB (organisationsnummer 55-9) är systerbolag till Aspero Kompetens AB, ett utbildningsföre tag med bland annat yrkeshögskola. Organisation Elever Läsåret var Asperos tredje år i Karlskrona. Under läsåret fanns det elever på skolan: 40 elever i årskurs 1, 15 elever i årskurs 2 och 11 i år, varav 4 pojkar och 1 flickor fördelade på olika sporter. Idrottsutbildningen genomförs av skolans anställda lärare med förbundsutbildning i sina idrotter, samt i samverkan med klubbar i Karlskrona. Personal Personalstyrkan omfattade 1 rektor och lärare, motsvarande 4, heltidstjänster. Därtill kommer timanställda språklärare och idrottstränare motsvarande en halvtjänst. Lärartätheten per 100 elever är,95. Administratör och skolvärdinna fanns också, liksom skolsköterska.

4 Vision Aspero skapar vinnare - socialt - studiemässigt - idrottsligt Programförklaring för Aspero Idrottsgymnasium i Karlskrona Vårt mål är alla alla elever skall växa och utvecklas optimalt, både i idrotten och i skolan Vår skola präglas av glädje och gemenskap, trygghet, hänsyn och respekt samt eget ansvar Glädje och gemenskap är viktigt Det är kul att lära sig och utvecklas! Att sätta sina egna mål och att uppnå dem ger glädje och tillfredsställelse. Både i idrottsträningen och i lärandet satsar vi på personlig utveckling. Var och en skall utvecklas utifrån sina förutsättningar. Gemenskapen i idrotten och skolan är grundläggande för utveckling och goda resultat. Laganda genomsyrar vår verksamhet. Trygghet Du tillhör en mentorsgrupp, där vi följer både gruppen och de enskilda elevernas utveckling och trivsel. Gruppvis och personliga uppföljningar av arbetat i skolan och i idrotten sker regelbundet. Skolan är ett team, och alla, elever såväl som personal, hjälper och stöttar varandra, precis som ett idrottslag hjälper varandra för gemensam framgång. Hänsyn och respekt I stället för regler och förbud, arbetar vi efter begreppen Hänsyn och Respekt. Att visa varandra hänsyn, att vara rädda om varandra och skolan, att måna om varandra, är våra riktlinjer. Att respektera olikheter är en självklarhet olikheter i bakgrund, erfarenheter och intressen berikar. Det är en styrka att lära av varandra och om varandra. Ansvar Arbetet på skolan och i idrotten kräver att man tar ansvar: ansvar för sin planering, sin utveckling, att utföra uppgifter, att vara på rätt plats i rätt tid och med rätt utrustning. Både tränare och skolpersonal finns till hands för att hjälpa dig att ta det ansvaret. På Aspero Idrottsgymnasium är du representant för vår verksamhet, vår skola och idrottsklubben. Pedagogisk profil Vi på Aspero anser att människan: vill lära vill utvecklas vill ta ansvar vill känna ett egenvärde Vår syn på kunskapsarbetet: Fakta och färdigheter är grundläggande för att utveckla och växa i kunskaper o Jämför med kondition, styrka och grundträning inom idrotten Förståelse och förtrogenhet är vårt utvecklingsområde för eleverna o förmåga att analysera och förstå samband, dra slutsatser och göra övervägda ställningstaganden, Tillämpning av kunskaper samt av (inlärnings-)strategi och taktik o Jämför med att planera, genomföra och utvärdera loppet, matchen eller tävlingen Vår syn på inlärning: Alla har olika bakgrund och olika kunskaper med sig o Inlärning startar med att analysera vad individen redan vet, reflektion och ställtid är viktiga begrepp Alla har personliga preferenser i sitt sätt att ta till sig kunskap o Eleverna skall känna till sina styrkor och svagheter och lära sig att hantera båda. Man skall lära sig för sin egen skull, inte för lärarens. o Elevernas självkänsla och egenvärde skall stärkas. Inlärning sker i relation till andra, i mänskliga möten. Kunskap utvecklas sällan isolerat från andra. o Det medmänskliga mötet är viktigt för att utvecklas till en hel människa, sammanhang och helhets syn skall dominera arbetet. 4

5 Året som gick Läsåret var det tredje året för skolan i Karlskrona. Det innebar att vi hade vårt första studentfirande för en avgångsklass. Det blev en högtidlig och minnesvärd tillställning med gemensam lunch, avtackning med tal, skratt och tårar, och en festligt avslutning med utspring till väntande släkt och vänner. Läsåret präglades i övrigt av en stor ökning av elevantalet, två nya klasser i årskurs ett, vilket innebar en omställning för det fåtal elever som dittills gått på skolan. Det innebar dock inga svårigheter, utan de nya togs emot med öppna armar och inlemmades snabbt i gemenskapen. Tre nya lärare anställdes också, och utgör en stabil stomme i Asperos kunskapsbygge. Under året har 1-till-1-satsningen med enskilda datorer till eleverna fokuserats. Lärarna har vidareutbildats och utvecklats i den förändrade pedagogik, som följer med konceptet. Via Didaktikcentrum och Fridaskolorna, har en pilotgrupp inom Aspero utbildats som förändringsagenter och i sina skolor implementerat systemiska verktyg för att stärka strukturer i inlärning och utbildning. Inslag som joint action, ringsamtal och vackert avslut har blivit en del av studievardagen. För utvecklingssamtalet har implementerats en starkare elevroll. Eleverna förbereder och leder själva utvecklingssamtalen, med kompletterande information från undervisande lärare. Tekniken innebär att eleverna blir aktiva i både informationsinhämtning och reflektion kring sitt eget lärande, kunskapsstatus och utvecklingsbehov. Under läsåret har skolan varit föremål för inspektion från Skolinspektionen. Samtliga skolor och stadier i Karlskrona. oavsett huvudman inspekterades Omdömet efter avslutad inspektion är att Aspero Karlskrona är en välfungerande skola, där elever och lärare trivs, där målen är tydliga och levande och kunskapsarbetet framgångsrikt. Rapporten omfattar ett par påpekanden om utvecklingspunkter, som vi tagit till oss och införlivat i rutinerna. I jämförelse med övriga Karlskronaskolors rapporter sp, vilka innehåller en rad punkter att åtgärda och förklara, samt skarp kritik för bristande rutiner för uppföljning och kvalitetssäkring, kan vi konstaterar att Asperos kvalitetsarbete och utbildning ligger helt i topp i Karlskrona. 5

6 Metoder och rutiner för kvalitetsarbetet För en nystartad skola är det många planer och rutiner som skall utarbetas och förankras. Med utgångspunkt i värdegrundsarbetet som varit en röd tråd genom många utbildningsmoment, har Aspero Idrottsgymnasium i Karlskrona i ett gemensamt arbete mellan personal och elever skrivit en lokal arbetsplan, där Asperos gemensamma skolplan och målen i den och läroplanen brutits ner till lokala konkretiseringar och målformuleringar. Vi arbetar också med en Asperogemensam kvalitetssäkring genom en elevenkät. Arbetet syftar till att ta fram nyckeltal inom ett antal värden som skall studeras över tid, och tydligare påverka verksamhetsupplägg och budgetarbetet. Vi skall också nå en jämförelse mellan de olika skolorterna inom Aspero. En gemensam enkät har genomfört på de olika orterna som ett första steg. Prioriterade områden för läsåret 2010/2011 Kunskaper eleverna skall utvecklas optimalt efter sina förutsättningar Utvärdering av skolplanens mål Rektors ansvar kvalitetsarbetet: Pedagogisk utveckling Kunskaper och betyg Material och metod För att bedöma hur vi nått målen har vi bearbetat betygsstatistik för kurser och nationella prov. Vi har tittat på tendenser och resultat inom årskullens kurser och även jämförelser med tidigare årskullar. Betyg Resultat För årskurs två är resultaten likartade mot förra årets tvåor. Procentfördelningen av betygsgraderna är nära nog identisk. För första årskursen har betygsvärdena generellt sänkts något. Inga IG-betyg har dock givits under något av åren. Elevgruppen är drygt gånger så stor som föregående två års kullar, och man kan se att andelen G-betyg ökat något från 20 till 0 procent, vilket ändå är en nationellt god nivå. Den lilla gruppen avslutningselever håller fortsatt hög nivå. Hela 4 %, av de satta betygen är MVG. Genom gymnasietiden har den andelen växt, 5 % i åk 1, 9 % i åk 2 till 4 % i åk. Årskurs två har också visat en ökning i det högsta betygsvärdet. Analys Det är för tidigt att göra någon statistiskt säker analys, eftersom det rör sig om ett litet antal elever i de två första årskullarna. Jämförelsevis har dessa haft en gynnad tillvaro i små grupper med hög motivation och lärarnärvaro. Årskurs ett håller trots en högre andel G-betyg ändå en god nationell nivå. Slutbetygsresultatet för avgångsklassen var 1,92 mot rikets snitt för Samhällsprogrammet var 15,1. Årskurs ett har ett lägre betygssnitt än de tidigare årskullarna. Förklaringen kan ligga i lägre mognadsgrad och bristande förståelse för betydelsen av goda betyg redan från årskurs ett.

7 Avgångklasser: slutbetyg samlat betygsdokument resultat 10/11 totalt antal avslut 11 elever Slutbetyg 11 (100%) därav reducerat / utökat utökat Samlat betygsdokument 0 Intagningspoäng max 22, min 15 Utvärdering av skolplanens mål. Material och metod En gemensam enkät för Asperos gymnasieskolor har genomförts för att mäta måluppfyllnad i vår skolplan. Enkäten startar med helhetsomdöme för de tre målområdena: Omsorg om individen, Kvalificerad utbildning och Professionell träning. Därefter följer ett antal mätområden som behandlar Arbetsmiljö, sammanhållning, trygghet och trivsel, likabehandling, lokaler och studiemiljö, undervisnings- respektive träningskvalitet och genomförande. Enkätens svarsalternativ är Stämmer mycket bra, Stämmer ganska bra, Stämmer ganska dåligt samt Stämmer inte alls. Ett alternativ benämnt Ingen Uppfattning finns också. För måluppfyllnad läggs de två positiva svaren samman. Målpunkt i år var 0 % nöjda eller mycket nöjda. Enkät Resultat Målvärden är att 0 % av eleverna skall förklara sig nöjda eller mycket nöjda med verksamheten. Värden för Stämmer mycket bra och Stämmer ganska bra läggs samman till positiva nöjdfaktorn, medan Stämmer ganska dåligt och stämmer inte alls räknas som missnöjd, eller negativa värden. Svaren för Ingen uppfattning redovisas också. Årskurs har en exceptionellt hög trivsel och värden helt i topp. Ett värde hamnar under målpunkten, Studiemiljön får 0 % nöjda. I årskurs ett ligger också värdena högt, väl över målvärdet i de flesta parametrarna. Bara något över målet hamnar Inflytande och Egen studieinsats, där 2,5 procent är nöjda. Bra miljö, luft, ljus mm får värdet,5 % och Studiemiljö (lugn och ro, plats att arbeta på) får 5 %. Här finns också en differens beträffande mobbning som vi ser på de övriga skolorna. Medan Elever i mycket liten grad anser sig själva mobbade, får värdet för jag vet att någon annan på skolan är mobbad en högre siffra. Här handlar det om 1,5 % som anger ingen uppfattning. Analys Åk är mycket liten grupp, endast 11 personer och sammanhållningen är stark och den personliga närheten till lärarna betydande. I åk 1 är gruppen betydligt större än de två tidigare årskullarna. Det har inneburit omställning för de tidigare kullarna i form av mindre yta att disponera för grupp- och enskilt arbete och för rastaktivitet. Trots detta är det i åk 1 som man markerar missnöje med miljön. Jämfört med övriga Asperoskolor skiljer sig resultatet i Karlskrona genom att årskurs har så höga värden. Normala förhållandet brukar vara att eleverna i första året upplever nyhetens behag och när de sedan når årskurs, så har kraven ökat och värdena därför sjunker. Samma tendens vad gäller värdena för någon annan mobbad finns i Karlskrona, som på övriga orter. En bidragande orsak till detta antas vara det värdegrundsarbete vi bedriver, som resulterar i omsorg om varandra och att man uppmärksammat signaler från skolkamraterna.

8 Åtgärder: Enkäterna återfördes till klasserna och utfallet diskuterades. Speciellt fokus lades på varför så många inte hade någon uppfattning om det fanns elevr på skolan som var mobbade. På denna punkt fick eleverna anonymt svara på vad de tror om orsaken till att så många inte har någon uppfattning om det förekommer mobbning. Svaren som kom in var entydiga och visade att elever inte vet hur andra upplever sin situation och därför inte tyckte att de kan ha någon uppfattning. Det gedigna värdegrundsarbetet har också ofta tagit upp att sanningen ligger i betraktarens öga. Det vill säga att om någon elev känner sig mobbad så är det utgångspunkten när det gäller vidare åtgärder. Vad andra tycker är i det fallet inte relevant, oavsett om de upplever att eleven inte är mobbad eller kränkt. Efter genomgång av resultatet i klasserna beslutades att vi fortsätter med att låta vardagen genomsyras av värdegrundsarbete i grupperna för att öka insikten om att alla har ansvar för att uppmärksamma om någon i gruppen blir kränkt och även att föra sådan information vidare till personal på skolan. Inom personalgruppen har vi som stående punkt på våra konferenser att lyfta upp ovan nämnda under Elevvårdsfrågor och besluta om ev. åtgärder om det finns anledning att vara orolig över någon elev och ta tag i situationen på ett tidigt stadium. På många konferenser har olika elever diskuterats men hittills har ingen varit av så allvarligt slag att det föranlett någon formell utredning. Rektors ansvar pedagogisk verksamhetsutveckling. Under läsåret implementerades 1-till-1-konceptet. För datoranvändningen har gemensam tid använts för input i programhantering och erfarenhetsutbyte. Samtidigt deltog en lärare som pilot i Asperogemensam utbildning,i vilken introduceras och implementeras användningen av ett flertal systemiska verktyg som stöd i verksamheten. Utbildningen sker genom Didaktikcentrum och i samverkan med Fridaskolorna samt LIN Education och omfattar datorimplementering, efftekter av på pedagogisk och didaktisk natur genom användandet av datorer samt principer och strategier för bedömning och betygssättning. Under läsåret har vi också på olika sätt förberett den nya gymnasieskolan, GY2011. Vi har diskuterat och sett över nyheterna med ämnesplaner och kunskapskrav för det nya betygssystemet. Ämnesoch kursplaner har kontrasterats mot de gamla och skillnader identifierats, samt effekter för undervisningens upplägg, studiematerial mm har belysts. Arbetet har genomförts vid Asperogemensamma studiedagar för att får en god samsyn och som hjälp för de lärare som arbetar ensamma med sitt ämne på våra skolor. Nätverket stärks genom gemensamma ämnesgrupper för lärarna på vår lärplattform Fronter. Uppföljning av föregående års kvalitetsredovisning Åtgärder Finjustering av skolmiljö och trivselåtgärder. Under året startades Gårdcafeet och en person anställdes. Gårdcaffet serverar mellanmål men är också en träffpunkt om man bara vill prata, spela spel eller lyssna på musik. Det finns också möjlighet att sitta utomhus på uteserveringen när vädret tillåter. I cafeet finns Pia hela dagen och är en extra vuxen som är tillgänglig för samtal om någon vill diskutera något som mentorer och övrig personal ev. inte riktigt hinner med. För flera elever har detta varit omvittnat värdefullt och bidragit till både ökad trivsel och trygghet. Under året har vi också fortsatt arbetet med att göra inomhusmiljön så estetisk och tilltalande som möjligt på olika sätt.

ASPERO. Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012-2013. Aspero Idrottsgymnasium Karlskrona IDROTTSGYMNASIUM

ASPERO. Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012-2013. Aspero Idrottsgymnasium Karlskrona IDROTTSGYMNASIUM ASPERO IDROTTSGYMNASIUM Kvalitetsredovisning Läsåret 2012-2013 Aspero Idrottsgymnasium Karlskrona 1 Bakgrund och organisation 3 Aspero Idrottsgymnasium i Karlskrona 3 Aspero Friskolor AB 3 Organisation

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Läsåret Aspero Idrottsgymnasium Karlskrona

Kvalitetsredovisning. Läsåret Aspero Idrottsgymnasium Karlskrona Kvalitetsredovisning Läsåret 211-212 Aspero Idrottsgymnasium Karlskrona 1 Bakgrund och organisation! Aspero Idrottsgymnasium i Karlskrona! Aspero Friskolor AB! Organisation! Elever Personal Vision! Metoder

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011-2012. Aspero Idrottsgymnasium Göteborg

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011-2012. Aspero Idrottsgymnasium Göteborg Kvalitetsredovisning Läsåret 2011-2012 Aspero Idrottsgymnasium Göteborg ihuset, Pilefeltsgatan Bakgrund och organisation! Aspero Idrottsgymnasium i Göteborg!! Organisation! Elever! Personal! Företagsvision

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2012-2013!!!!!!!

Kvalitetsredovisning Läsåret 2012-2013!!!!!!! ASPERO IDROTTSGYMNASIUM Kvalitetsredovisning Läsåret 2012-2013 Aspero Idrottsgymnasium Göteborg Bakgrund och organisation 3 Aspero Idrottsgymnasium i Göteborg 3 Aspero Friskolor AB 3 Organisation 3 Elever

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/11. Aspero Idrottsgymnasium Göteborg

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/11. Aspero Idrottsgymnasium Göteborg Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/11 Aspero Idrottsgymnasium Göteborg ihuset, Pilefeltsgatan Bakgrund och organisation! Aspero Idrottsgymnasium i Göteborg!! Organisation! Elever! Personal! Företagsvision

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/11. Aspero Idrottsgymnasium Halmstad. Org nr: 556636-3973

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/11. Aspero Idrottsgymnasium Halmstad. Org nr: 556636-3973 1 Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/11 Aspero Idrottsgymnasium Halmstad 2 Bakgrund och organisation...3 Aspero Idrottsgymnasium i Halmstad...3...3 Organisation...3 Elever Personal 3 3 Företagsvision och

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12. Aspero Idrottsgymnasium Halmstad. Org nr:

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12. Aspero Idrottsgymnasium Halmstad. Org nr: 1 Kvalitetsredovisning Läsåret 211/12 Aspero Idrottsgymnasium Halmstad 2 Bakgrund och organisation...3 Aspero Idrottsgymnasium i Halmstad...3...3 Organisation...3 Elever Personal 3 3 Företagsvision och

Läs mer

ASPERO. Kvalitetsredovisning. Läsåret 2014-2015. Aspero Idrottsgymnasium Karlskrona IDROTTSGYMNASIUM

ASPERO. Kvalitetsredovisning. Läsåret 2014-2015. Aspero Idrottsgymnasium Karlskrona IDROTTSGYMNASIUM Kvalitetsredovisning Läsåret 2014-2015 Aspero Idrottsgymnasium Karlskrona 1 av 9 Innehållsförteckning Bakgrund och organisation 3 Aspero Idrottsgymnasium i Karlskrona 3 Aspero Friskolor AB 3 Organisation

Läs mer

ASPERO. Kvalitetsredovisning. Läsåret Aspero Idrottsgymnasium Karlskrona IDROTTSGYMNASIUM

ASPERO. Kvalitetsredovisning. Läsåret Aspero Idrottsgymnasium Karlskrona IDROTTSGYMNASIUM Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-2014 Aspero Idrottsgymnasium Karlskrona 1 av 8 Innehållsförteckning Bakgrund och organisation 3 Aspero Idrottsgymnasium i Karlskrona 3 Aspero Friskolor AB 3 Organisation

Läs mer

ASPERO. Kvalitetsredovisning Läsåret 2014-2015. Aspero Idrottsgymnasium Göteborg. IDROTTSGYMNASIUM 1 av 9

ASPERO. Kvalitetsredovisning Läsåret 2014-2015. Aspero Idrottsgymnasium Göteborg. IDROTTSGYMNASIUM 1 av 9 IDROTTSGYMNASIUM 1 av 9 Kvalitetsredovisning Läsåret 2014-2015 Aspero Idrottsgymnasium Göteborg IDROTTSGYMNASIUM 2 av 9 Innehållsförteckning Bakgrund och organisation 3 Aspero Idrottsgymnasium i Göteborg

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2012/13. Aspero Idrottsgymnasium Halmstad. Org nr:

Kvalitetsredovisning Läsåret 2012/13. Aspero Idrottsgymnasium Halmstad. Org nr: 1 Kvalitetsredovisning Läsåret 212/13 Aspero Idrottsgymnasium Halmstad 2 Bakgrund och organisation...3 Aspero Idrottsgymnasium i Halmstad...3...3 Organisation...3 Elever Personal 3 3 Företagsvision och

Läs mer

ASPERO. Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/15. Aspero Idrottsgymnasium Halmstad IDROTTSGYMNASIUM 1. Org nr: 556636-3973

ASPERO. Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/15. Aspero Idrottsgymnasium Halmstad IDROTTSGYMNASIUM 1. Org nr: 556636-3973 IDROTTSGYMNASIUM 1 Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/15 Aspero Idrottsgymnasium Halmstad IDROTTSGYMNASIUM 2 Innehållsförteckning Bakgrund och organisation 3 Aspero Idrottsgymnasium i Halmstad 3 3 Organisation

Läs mer

ASPERO. Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-2014. Aspero Idrottsgymnasium Göteborg. IDROTTSGYMNASIUM 1 av 9

ASPERO. Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-2014. Aspero Idrottsgymnasium Göteborg. IDROTTSGYMNASIUM 1 av 9 IDROTTSGYMNASIUM 1 av 9 Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-2014 Aspero Idrottsgymnasium Göteborg IDROTTSGYMNASIUM 2 av 9 IDROTTSGYMNASIUM 3 av 9 Bakgrund och organisation Aspero Idrottsgymnasium i Göteborg

Läs mer

ASPERO. Kvalitetsredovisning Läsåret 2013/14. Aspero Idrottsgymnasium Halmstad IDROTTSGYMNASIUM 1. Org nr: 556636-3973

ASPERO. Kvalitetsredovisning Läsåret 2013/14. Aspero Idrottsgymnasium Halmstad IDROTTSGYMNASIUM 1. Org nr: 556636-3973 IDROTTSGYMNASIUM 1 Kvalitetsredovisning Läsåret 2013/14 Aspero Idrottsgymnasium Halmstad IDROTTSGYMNASIUM 2 Bakgrund och organisation... 3 Aspero Idrottsgymnasium i Halmstad... 3... 3 Organisation... 3

Läs mer

Skolplan Aspero Friskolor

Skolplan Aspero Friskolor Skolplan Aspero Friskolor 2015-2017 Antagen av skolstyrelsen 2014-12-04! 1 av 5! Skolplanens syfte Skolplanen är Asperos styrdokument för den dagliga verksamheten för samtliga, elever och personal, vid

Läs mer

Läsåret 2012-13 Borås

Läsåret 2012-13 Borås Lokal arbetsplan Läsåret 2012-13 Borås Innehållsförteckning Rubrik Sida Skolans uppdrag... 3 Vision... 3 Pedagogisk profil... 4 Mål... 4 Omsorg om individen... 4 Kvalificerad utbildning... 4 Professionell

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010-11 BORÅS

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010-11 BORÅS Kvalitetsredovisning Läsåret 2010-11 BORÅS Bakgrund och organisation Aspero Idrottsgymnasium i Borås Aspero Idrottsgymnasium i Borås startade höstterminen 2002. Skolan har ett specialutformat program omfattande

Läs mer

Skolplan. Aspero Friskolor AB 2012-2014. Antagen av skolstyrelsen 2011-12-01

Skolplan. Aspero Friskolor AB 2012-2014. Antagen av skolstyrelsen 2011-12-01 Skolplan Aspero Friskolor 2012-201 Antagen av skolstyrelsen 2011-12-01 Maxihuset, Pilefeltsgatan tel 0-1921 vxl 0-1900 fax 0-1929 Org nr: -9 Skolplanens syfte Skolplanen är Asperos styrdokument för den

Läs mer

ASPERO IDROTTSGYMNASIUM. Skolplan 2007. Skolplan. Antagen av skolstyrelsen 070620. Org nr: 556636-3973

ASPERO IDROTTSGYMNASIUM. Skolplan 2007. Skolplan. Antagen av skolstyrelsen 070620. Org nr: 556636-3973 0 Antagen av skolstyrelsen 070620 1 en är Asperos styrdokument för den dagliga verksamheten för samtliga, elever och personal, vid Asperos skolor. Genom skolplanen förtydligas de övergripande styrdokumenten

Läs mer

Täby Enskilda Gymnasium

Täby Enskilda Gymnasium Gymnasium Skolan erbjuder Vi erbjuder: SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET tre inriktningar: -Samhällsvetenskap -Medier, information och kommunikation -Beteendevetenskap EKONOMIPROGRAMMET två inriktningar: -Juridik

Läs mer

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en fristående gymnasieskola i Stockholm. Verksamheten startade höstterminen 2005, huvudman för gymnasieskolan är JENSEN education, ett utbildningsföretag som har bedrivit vuxenutbildningar

Läs mer

Aspero Idrottsgymnasium Halmstad

Aspero Idrottsgymnasium Halmstad 0 Kvalitetsredovisning Läsåret 2007/08 Aspero Idrottsgymnasium Halmstad 1 Bakgrund och organisation... 2 Aspero Idrottsgymnasium i Halmstad... 2... 2 Organisation... 2 Elever... 2 Personal... 2 Företagsvision

Läs mer

Täby Enskilda Gymnasium. Skolan erbjuder

Täby Enskilda Gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är den äldsta fristående gymnasieskolan i Täby. Vi har funnits sedan 1999. Vi är en liten och intim skola där trivsel och trygghet sätts i främsta rummet. Vår skola präglas av en kreativ

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor. Datum: 2014-09-08

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor. Datum: 2014-09-08 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor Datum: 2014-09-08 Systematiskt kvalitetsarbete Hermods gymnasium samt Design & Construction College

Läs mer

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en lärorik och utvecklande arbetsplats där alla aktivt tar ansvar för att skapa trivsel. Professionella, engagerade lärare hjälper dig i ditt lärande och personliga utveckling. Vi har

Läs mer

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en lärorik och utvecklande arbetsplats där alla aktivt tar ansvar för att skapa trivsel. Professionella, engagerade lärare hjälper dig i ditt lärande och personliga utveckling. Vi har

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Gymnasieskolan Spyken Lund

Gymnasieskolan Spyken Lund Gymnasieskolan Spyken Lund Spyken idag Estetiska programmet musik Spetsutbildning i musik Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Särskild variant NA-musik Samhällsvetenskapsprogrammet ca 1000

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete [Skriv text] Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013 Grundsärskolan Rektor 2 Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Lärkeskolans fritidshem Nora kommun 1 Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 3 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 3 Verksamhetens

Läs mer

Beslut för gymnasieskola. efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun

Beslut för gymnasieskola. efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun fin Skolinspektionen Beslut Aspero Friskolor AB Org.nr. 556636-3973 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund Årskurs 2-enkät 2014 Kurt Westlund Elevernas trivsel och trygghet ligger konstant på en fortsatt hög nivå. Färre elever upplever sig dåligt bemötta, kränkta, utsatta för hot eller våld. Däremot försvagas

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

NT-gymnasiet, Järfälla

NT-gymnasiet, Järfälla Skolan erbjuder Järfälla NT-Gymnasium erbjuder undervisning i ljusa nyrenoverade lokaler med erfarna lärare i klassrummen. Hos oss går du i samma klass under tre år och det finns bra utrymmen att kunna

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Täby Enskilda Gymnasium i Täby kommun Täby Enskilda Gymnasium AB e-post: erik.drakenberg@tabyenskilda.se Rektorn vid Täby Enskilda

Läs mer

NT-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder

NT-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder NT-gymnasiet, Järfälla Skolan erbjuder Järfälla NT-Gymnasium erbjuder undervisning i ljusa nyrenoverade lokaler med erfarna lärare i klassrummen. Hos oss går du i samma klass under tre år och det finns

Läs mer

Fria gymnasieskolan i Haninge

Fria gymnasieskolan i Haninge Haninge Skolan erbjuder Haninge erbjuder utbildning med hög kvalitet på det Samhällsvetenskapliga programmet med inriktningarna Ekonomi och Samhällsvetenskap. Inom det individuella valet finns det möjlighet

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Regelbunden tillsyn i Ekerö kommun Individuella gymnasiet Dnr 43-2009:675 Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Gymnasieskola Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ekerö kommun

Läs mer

Värmdö gymnasium. Skolan erbjuder

Värmdö gymnasium. Skolan erbjuder Värmdö gymnasium Skolan erbjuder VÄRMDÖ GYMNASIUM är en av Stockholms populäraste skolor. Skolan, som tillhör Värmdö kommun, ligger centralt vid Gullmarsplan. Värmdö gymnasium präglas av utveckling, öppenhet

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse En brukarenkät har genomförts bland eleverna i gymnasieskolan.

Läs mer

Fridegårdsgymnasiet. Skolan erbjuder

Fridegårdsgymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder 6 Nationella program: Ekonomiprogrammet Fordonsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Skolans målsättning

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun

KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun KVALITETSREDOVISNING Simrishamns kommun 2008-2009 Gymnasieskolan Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 11. Österlengymnasiet 3 11.1 Resultat och kommentarer 3 Slutbetyg för avgångselever på Österlengymnasiet

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2010 / 11

Kvalitetsredovisning för läsåret 2010 / 11 Datum 2011-10-20 Kvalitetsredovisning för läsåret 2010 / 11 Rapport Stjerneskolan är Torsby kommuns gymnasieskola med undervisning på 12 nationella nationella program. Skolan erbjuder sina elever ett antal

Läs mer

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Datum 13 september 2013 1 (7) Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla

Läs mer

Hersby gymnasium. Skolan erbjuder

Hersby gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Vi satsar på en kvalificerad och framtidsinriktad utbildning inom två av de nationella programmen - Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Skolans lokaler är anpassade

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Emmaboda kommun kommunen@emmaboda.se Rektorerna vid Vilhelm Mobergsgymnasiet bo.oscarsson@emmaboda.se thomas.claesson@emmaboda.se för gymnasieskola efter tillsyn i Vilhelm Mobergsgymnasiet i Emmaboda Skolinspektionen,

Läs mer

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Vikskolan 1 (3) Magnetica Education AB Box 5017 194 05 Upplands Väsby Tillsyn i Vikskolan Fristående

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola 2 Viktor Rydberg gymnasium Djursholm Rektorn vid Viktor Rydberg gymnasium Djursholm för gymnasieskola efter tillsyn av Viktor Rydberg gymnasium Djursholm i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

!!!! Kvalitetsredovisning 2013/2014. Ansvarig chef: Tomas Abrahamsson. Datum: 2014-09-25

!!!! Kvalitetsredovisning 2013/2014. Ansvarig chef: Tomas Abrahamsson. Datum: 2014-09-25 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Ansvarig chef: Tomas Abrahamsson Datum: 2014-09-25 Systematiskt kvalitetsarbete Hermods gymnasium samt Design & Construction College arbetar i ett årshjul som styr vilka

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

Mikael Elias Teoretiska gymn. Stockholm

Mikael Elias Teoretiska gymn. Stockholm gymn. Stockholm Skolan erbjuder EK - EKONOMIPROGRAMMET, inriktning ekonomi och juridik (*) NA - NATURVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, inriktning naturvetenskap och naturvetenskap och samhälle SA - SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en stor skola, med en liten skolas atmosfär. Tryggheten, trivseln och gemenskapen är det som uppskattas mest av våra elever. En bidragande faktor är den goda kontakten mellan lärare

Läs mer

Skolan erbjuder. Vår ambition är också att ligga i framkant när det gäller IT-användning i undervisningen.

Skolan erbjuder. Vår ambition är också att ligga i framkant när det gäller IT-användning i undervisningen. Hersby gymnasium Skolan erbjuder Vi satsar på en kvalificerad och framtidsinriktad utbildning inom två av de nationella programmen - Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Skolans

Läs mer

Utbildningsinspektion i Diö skola

Utbildningsinspektion i Diö skola Utbildningsinspektion i Älmhults kommun Diö skola Dnr 53-2007:1822 Förskoleklass Utbildningsinspektion i Diö skola Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av Diö skola...2

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Solna Gymnasium. Skolan erbjuder

Solna Gymnasium. Skolan erbjuder Solna Gymnasium Skolan erbjuder Vi tillhandahåller två yrkesförberedande program, el och energiprogrammet med inriktningarna dator och kommunikationsteknik och elteknik, samt barn och fritidsprogrammet

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Regelbunden tillsyn i Båstads kommun Förslövs skola årskurs 7 9 Dnr 53-2008:999 Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Grundskola årskurs 7 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETSAVDELNINGEN ENHETEN FÖR INSPEKTI ON GYMNASIEINSPEKTÖR ULLA CARLSSON ZACKRI SSON SID 1 (15) 2008-03-21 ENHETSCHEF JUKKA KUUSISTO Rapport från inspektion av Gymnasieskolan

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

S:t Botvids Gymnasium

S:t Botvids Gymnasium Skolan erbjuder Ekonomiprogrammet - Ekonomi Estetiska programmet - Spetsutbildning, Nycirkus (riksrekryterande), Hantverksprogrammet - Frisör IMPRO - Frisör Hotell- o Turismprogrammet - Turism o Resor

Läs mer

Kvalitetsredovisning 06

Kvalitetsredovisning 06 Kvalitetsredovisning 06 Presentation av skolan: Friskolan i Kärna är en fristående skola för så 1 9 och förskoleklass. Vid starten ht 2000 hade skolan 120 elever och är nu fullt utbyggd med 230 elever.

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Mål för fritidshemmen i Skinnskatteberg

Mål för fritidshemmen i Skinnskatteberg Mål för fritidshemmen i Skinnskatteberg 2012-10-01 2 Mål för fritidshemmen i Skinnskattebergs kommun Utarbetad maj 2006, reviderad hösten 2012 Inledning Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan

Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan Regelbunden tillsyn i Kungsbacka kommun Hålabäcksskolan Dnr 43-2009:399 Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan Grundskola årskurserna 6 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Kungsbacka

Läs mer

Sågbäcksgymnasiet. Skolan erbjuder

Sågbäcksgymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Hos får du en verklighetsnära utbildning. Du får kunskaper som efterfrågas i arbetslivet och dina möjligheter att få jobb är stora. Alla program hos oss innehåller antingen praktik eller

Läs mer

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016 Vimarskolan Åk 7-9 Tillsammans når vi toppen! Förbättringsområden inom förskola och grundskola enligt Nämndsplanen för styrning av barn- och utbildningsförvaltningen 2014 Nämndsplanen för styrningen av

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola IL Ån Beslut Dnr 43-2017:545 jens.holm@molndal.se Mölndals kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Frejagymnasiet gymnasiesärskolan Mölndals stad belägen i Mölndals kommun 2 (9) Tillsyn i Frejagymnasiet

Läs mer

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 2016-06-01 1 (14) Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 Inledning I skollagen beskrivs att varje huvudman systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus Dnr 44-2010:5384 Rytmus 2011-06-15 Theres Svenssons gata 8 417 55 Göteborg info.goteborg@rytmus.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun Beslut 2011-06-15 1(9)

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan JB Gymnasiet i Norrköpings kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan JB Gymnasiet i Norrköpings kommun JB Gymnasium Mitt AB Postadress: Box 3147, 550 03 Jönköping Rektorn för JB Gymnasiet i Norrköping tommy.thundahl@jbgymnasiet.se 1 (5) Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan JB Gymnasiet

Läs mer

Verksamhetsrapport 2013-2014

Verksamhetsrapport 2013-2014 Verksamhetsrapport 2013-2014 INNEHÅLL Företagsvision och verksamhetsidé... 3 Vision 3 Värdegrund... 3 Verksamhetsidé (sammanfattning)... 3 Unikt koncept - idrott och studier 3 Vi ser hela människan 3 Modern

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

S:t Martins gymnasium. Skolan erbjuder

S:t Martins gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Fordons- och transportprogrammet med inriktning personbil, Hantverksprogrammet med inriktning Frisör, Hantverksprogrammet med inriktning Finsnickeri, Hantverksprogrammet med inriktning

Läs mer

Arbetsplan. Läsåret Myrsjöskolan, Nacka kommun. Vår vision

Arbetsplan. Läsåret Myrsjöskolan, Nacka kommun. Vår vision Arbetsplan Läsåret 2016-2017 Myrsjöskolan, Nacka kommun Vår vision Myrsjöskolan ska vara en skola dit alla går med glädje både elever och personal; en skola som eleverna lämnar optimalt rustade både kunskapsmässigt

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2010/11 1 Innehåll 1. Presentation 2. Organisation 3. Normer och värden 4. Utveckling och lärande 4.1 Leken 4.2 Språket 4.3 Natur och miljö

Läs mer

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm CMA Research AB Sid 1 (30) Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning Rapport 2015 CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan 8 582 22 Linköping 114 32 Stockholm Organisationsnummer: 556525-4256 CMA Research

Läs mer

Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011

Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011 Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011 Volymer och nyckeltal Elevgrupp/åk Antal elever Antal lärare, heltidstjänster förskoleklass 9 0,6 100% 1 9 1,0 100% 2 9 1,0 100% 3 16 1,0 100%

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet, Mediaprogrammet Akademi, Sinclair. Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/2013

Samhällsvetenskapsprogrammet, Mediaprogrammet Akademi, Sinclair. Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/2013 Samhällsvetenskapsprogrammet, Mediaprogrammet Akademi, Sinclair Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/2013 Utbildningen Medieprogrammet är ett studieförberedande program med yrkespraktik, som fasas ut

Läs mer

Likabehandlingsplan Gullstensskolan yngre F- 6 och fritidshem 2013-2014

Likabehandlingsplan Gullstensskolan yngre F- 6 och fritidshem 2013-2014 Likabehandlingsplan Gullstensskolan yngre F- 6 och fritidshem 2013-2014 Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan yngre Förord En likabehandlingsplan som kartlägger och beskriver arbetet kring dels

Läs mer

Nynäshamns gymnasium. Skolan erbjuder

Nynäshamns gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en skola med ca 612 elever (statistik per -02-15). Våra elever anser, enligt skolans årliga undersökningar, att vi har en trygg studiemiljö och bra lärare som lyssnar på elevernas åsikter

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Arbetsmiljöenkät vt 2010 genomförd med elever i åk 2, 5 och 8

Arbetsmiljöenkät vt 2010 genomförd med elever i åk 2, 5 och 8 Arbetsmiljöenkät vt 2010 genomförd med elever i åk 2, 5 och 8 Möjliga svar Svarande Bortfall flickor 76 75 1% pojkar 62 62 totalt 138 137 1% Åk 5 flickor 53 52 2% Åk 5 pojkar 79 75 5% Åk 5 totalt 132 127

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2013/2014 Backaskolan Trollbacken och Hasselbacken Ansvarig rektor: Kerstin Lellky Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän,

Läs mer

Viktor Rydberg Gymnasium, Djursholm. Skolan erbjuder

Viktor Rydberg Gymnasium, Djursholm. Skolan erbjuder Djursholm Skolan erbjuder Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm erbjuder S-programmet med E-inriktning och N-programmet med N-inriktning. Skolans målsättning är att utifrån en helhetssyn och med individen

Läs mer

Kvalitetsredovisning/årsberättelse Förskoleklass Fritidshem Grundskolan

Kvalitetsredovisning/årsberättelse Förskoleklass Fritidshem Grundskolan Blankettanvisningar, se sista sidan! 1 Förutsättningar Skola Svågadalens skola Verksamhetsansvarig Annica Eriksdotter Antal elever 15 oktober 28 2 Antal årsarbetare, totalt,33 Telefon 65-55 68 3 Kvalitetsredovisning/årsberättelse

Läs mer