Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2010 Ödeborgs förskola

2 Innehållsförteckning Inledning Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Förutsättningar/resultat Kommunpolitiska mål Organisation Omsorg och pedagogisk verksamhet Arbetsmiljö Kommunövergripande effektmål arbetsmiljö Barn, elever och personals arbetsmiljö Förskola/Skolans uppdrag Normer och värden Uppföljning av likabehandlingsplan Utveckling och lärande/kunskaper Barn/Elevernas ansvar och inflytande 7.1 Kommunövergripande effektmål barn/elevers ansvar och inflytande Pedagogisk verksamhet Individuella utvecklingsplaner Samverkan Insatser för barn i behov av särskilt stöd Kvalitetsarbete Ansvarsfördelning Kvalitetssystem Ekonomisk redovisning Kommunpolitiska mål Analys, slutsatser och åtgärder Eget prioriterat område inför nästkommande år/läsår

3 Inledning ÖDEBORGS FÖRSKOLA På varje förskola upprättar pedagogerna och förskolechefen en kvalitetsredovisning utifrån gjorda insatser under året utifrån uppsatta mål under kalenderåret som gått. I vår kvalitetsredovisning för 2010 summerar och redovisar vi de aktiviteter och insatser som gjorts för att uppnå de mål vi haft under verksamhetsåret. Kvalitetsredovisningen skall ge en samlad bild av verksamhetens resultat och innehålla en bedömning av i vilken utsträckning målen nåtts. Personalen analyserar årets arbete, resultat och erfarenheter och beskriver hur man arbetat för att förbättra och utveckla verksamheten. För att sammanställa denna kvalitetsredovisning använder sig förskolan av dokumentation som samlas under arbetsåret Annat viktigt underlag är den kommungemensamma enkät som alla föräldrar som har barn som är tre år får. Enkäten 2010 genomfördes bland föräldrar med barn födda På föräldramöten och i utvecklingssamtal om barnen, framför också föräldrarna sina och barnens synpunkter på verksamheten. Barnen är också delaktiga genom bl.a. intervjuer, samtal och observationer. Övriga underlag av stor betydelse är dokumentationen om barnens utveckling och den dagliga verksamheten. Statistikunderlag och nyckeltal har använts för att redovisa barnplaceringar, personaltäthet, ekonomiska förutsättningar mm. Förskolechefen ansvarar för sammanställningen av de olika underlagen. I vår kvalitetsredovisning för 2010 summerar och redovisar vi de aktiviteter och insatser vi gjort för att uppnå de mål vi haft under verksamhetsåret. Personalen arbetar utifrån den rörelse som presenteras i bilden bredvid denna text, Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Och till sist - Hur blev det? Hur blev det? Utveckling Var är vi? Personalgruppen strävar efter att kontinuerligt arbeta med utvärdering av det egna arbetet och diskuterar erfarenheter och förslag i personalmöte och vid arbetsplatsträffar. Hur gör vi? Var skall vi? 3

4 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen De underlag och rutiner vi har för framtagandet av kvalitetsredovisningen är dokumentation som skapas under arbetsåret och de enkäter som barn, föräldrar och personal redovisar. Personalgruppen bearbetar dessa vid utvärderings- och planeringsdagar som hålls under året. Viktiga inslag i att kvalitetssäkra verksamheten är också den information som framkommer i föräldramöte, utvecklingssamtal och det samråd som i samverkan med Bruksskolan. 2. Förutsättningar/resultat Skolplan för Färgelanda kommun säger Stimulera personalen till kompetensutveckling. Verksamhetens främsta förutsättningar för en kvalitativt bra förskoleverksamhet är bl.a. verksamhetens ekonomiska resurser, dess personal, personalens kompetens, barngruppernas storlek, lokaliteternas utformning och tillgång till en bra och fungerande utemiljö. Den främsta förutsättningen för att kunna hålla en hög kvalité på det pedagogiska arbetet är en kompetent personal och personalgruppen har visat stort engagemang och intresset för att delta i de utbildningsinsatser som presenterats och genomförts. Förskolelyftet Personal har deltagit i olika kurser och utbildningar. En personal har deltagit i Förskolelyftet Pedagogiskt arbete i förskolan (7,5 hp) Förskolenätverket Under verksamhetsåret har förskolenätverket i kommunen varit verksamt. Två föreläsningskvällar har genomförts med bl. a information av BVC-sköterskan och presentation om hur man kan arbeta med flerspråkiga barn. ICPD International Child Development Programme Vägledande samspel I samverkan med Hälsokällan har två personer i personalgruppen deltagit i en utbildning kring Programmet Vägledande samspel/icdp Ett utbildningsprogram som lägger stor vikt vid att klarlägga och påverka omsorgsgivarens uppfattning om barnet. Lärledargrupper. Introduktion och information om hur arbetet i lärgrupper kan genomföras. 2.1 Kommunpolitiska mål Invånarna som utgångspunkt Hela kommunens utveckling En trygg kommun med hög kvalité på kommunens utbud till kommuninvånarna i livets alla skeenden. Uppdrag: Främja en lugn och trygg miljö i våra skolor och i barnomsorgen Ökad dialog med kommuninvånarna Förbättra förutsättningarna för företagen Öka invånarantalet Främja en hållbar utveckling Kommuninvånarna i alla åldrar ska ges förutsättningar för en god hälsa och hög livskvalitet 4

5 2.2 Organisation Inom Södra rektorsområdet finns två förskolor, Stigens förskola och Ödeborgs förskola. Varje förskola har två avdelningar. I rektorsområdet finns också Bruksskolan där finns också fritidshemmet Draken. Rektors kontor finns i Valboskolan men rektor besöker de olika enheterna regelbundet varje vecka samt har dagligen någon kontakt med förskola eller skola. För arbetet med barn-/elev vården finns ett Resursteam bestående av skolkurator, skolsköterska och specialpedagoger. Resursteamet har regelbundna överläggningar med respektive skolas rektor för att utreda och planera för de olika stödinsatser som behöver för enskilda barn/elever samtidigt som specialpedagogen för förskolorna arbetar nära personalgruppen med stöd och handledning. 2.3 Omsorg och pedagogisk verksamhet Personal Personalgruppens huvuduppgift är att utifrån de mål som finns för förskoleverksamheten, Lpfö 98, arbeta för en god omsorg kombinerat med en god pedagogisk verksamhet. I detta arbete skall förskolan ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs. Förskolan skall arbeta för att lägga grunden för ett livslångt lärande och verksamheten skall därför vara rolig, trygg och lärorik. För att kunna uppfylla dessa krav och mål har bemanningen vid Ödeborgs förskola haft följande personalgrupp Antal anställda (alla - totalt tjänster) 7,53 7,13 - varav pedagoger 6,5 6 Förskollärare andel med högskoleutbildning 2 3 Lärare (förskoleklass/skola) - Behörighetsgrad Fritids (skolbarnomsorg) Andel med högskoleutbildning Sjukfrånvaro Personalomsättning Beräknas på tillsvidare anställda Kommentar: Verksamhetsmått/nyckeltal Fyll i tabellen och skriv en kort kommentar. (Antal inskrivna barn/nyttjade platser ett diagram åren) Antal barn per anställd? Finns i tidigare årsredovisning Förskola Antal placerade barn, snitt Antal avdelningar 2 2 Antal placerade barn/avdelning 19/18 15/25 Antal placerade barn/pedagogisk personal 5,78 Genomsnittlig placeringstid/vecka 29,05 Antal placerade barn med annat modersmål än svenska* 2 3 *Är ett aktivt språk i hemmet. Kommentar: 5

6 3. Arbetsmiljö 3.1 Kommunövergripande effektmål arbetsmiljö Barnomsorg: År 2012 skall andelen föräldrar som känner sig trygga med att lämna sina barn på förskolan vara 100 % (i1) Enhetens Enhetens Mål 2011 Mål 2012 utfall 2009 utfall % 100% 100 % 100 % Kommentar: Mål för 2010 är 100%. I Brukarenkäten 2010 som ger en totalbild av båda förskolorna, Stigens förskola och Ödeborgs förskola, uppger 81,8% att de alltid känner sig trygga och 18,2% ofta känner sig trygga. 3.2 Barn, elever och personals arbetsmiljö Förskoleverksamheten vid Ödeborgs förskola är inrymda i en gul låg byggnad, en typisk förskolebyggnad. Runt byggnaden finns det grönytor att leka på. Där finns en lekstuga, en stor klätterställning och det finns en plats med gungor. I förskolebyggnaden finns de två avdelningarna, Lejonet där barn mellan 3 5 år har sin hemvist och Björnen för de mindre barnen, samt kök och ekonomilokaler. För personalen finns ett personalrum för rast och vila. Ett kontor finns för personalen för att arbeta med administrativa arbetsuppgifter. Barnens arbetsmiljö består av de två avdelningarnas lokaliteter och för utomhusleken finns som nämnts ovan en lekgård för med utrymme och möjlighet till olika lekaktiviteter. Miljöerna upplevs just nu som trånga då det är många barn inskrivna på förskolan. Därför blir också bullernivån ofta hög och ventilationssystemet upplevs som otillräckligt. Hygienutrymmena för personalen upplevs som för få och trånga. 4. Förskola/Skolans uppdrag Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, säger inledningsvis om förskolans uppdrag att Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande i en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik. Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den önskade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Riktlinjer för personalen i förskolan anger dels det ansvar som vilar på alla som arbetar i förskolan, dels det ansvar arbetslaget har för att arbetet inriktas mot målen i läroplanen. Barnens utveckling och lärande följs därför upp och dokumenteras enligt Portfoliomodellen. För att följa barnens språkliga utveckling används TRAS-modellen som sedan följs upp vid utvecklingssamtalen. 6

7 5. Normer och värden Skolplan för Färgelanda kommun säger Elever, föräldrar och personal skall i samverkan på ett aktivt sätt motverka mobbning, förtryck och rasism. Mål Läroplanens mål (Lpfö 98) att sträva efter att se det unika hos varje barn och att medvetet arbeta med olikheterna i barngruppen och att aktivt arbeta för jämställdhet mellan pojkar och flickor att sträva efter att barnen utvecklar en förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar att arbeta för att barnen är väl förberedda för skolstarten, blir trygga, harmoniska, visar hänsyn och empati för varandra oberoende av social och etnisk bakgrund att analysera och diskutera hur vi bäst utformar den pedagogiska miljön för att stärka jämställdhetsarbetet. Insatser Personalen har strävat efter att vara goda förebilder för barnen genom att skapa trygghet och att ha fasta rutiner. I samspelet med barnen har vi stimulerat barnen och försökt hjälpa dem att reda ut konflikter och respektera varandra. Personalgruppen har arbetat med att uppmärksamma varje barn och att ha samma förhållningssätt gentemot alla barn. Utvärdering/Resultat Som personal upplever vi att vår strävan att arbeta med normer och värden medverkat till att barnen blivit mer trygga och utvecklat en god social förmåga att umgås med varandra. De stora barngrupperna gör det dock svårt att uppmärksamma varje barns speciella behov. Analys och bedömning På förskolan har det varit stora barngrupper men i bedömningen kan konstateras att de pedagogiska metoder och arbetssätt vi använt oss av i normer och värden har fungerat delvis bra. På grund av de stora barngrupperna har inte heller personalen kunnat bemöta varje barns specifika behov av extra stöd. Åtgärder för utveckling Vi fortsätter att utveckla de metoder vi använt oss av i personalgruppen. Personalen anser dock att mindre barngrupper skulle gynna verksamheten. 5.1 Uppföljning av likabehandlingsplan En Plan mot diskriminering och kränkande behandling finns på förskolan. Denna skall under 2011 redovisas för föräldrar/vårdnadshavare före fastställande. 6. Utveckling och lärande/kunskaper Kunskap Mål 7

8 Lärande innebär att utmana och göra barn nyfikna, så att de får lust att lära sig. Personalens uppgift är att ge pedagogisk omsorg i alla situationer. I förskolans arbete ingår också att stödja och hjälpa barn med annat modersmål än det svenska dels i det egna modersmålet, dels i svenska språket samtidigt som vi beaktar barnets kulturella bakgrund. Insatser Genom ett temainriktat arbetssätt har vi arbetat med att locka fram olika kunskaper på ett roligt och lekfullt sätt. Vi har försökt ordna miljön så att den väcker barnens nyfikenhet och hittar material som inspirerar till lek och experimenterande. För att utveckla språket har personalen använt olika pedagogiska hjälpmedel t ex TRAS-metoden. En metod som används för att tidigt upptäcka försenad språkutveckling. Vi har använt oss av den näraliggande skogen för att ge barnen kunskap och upplevelser om naturen. Motorisk träning har vi dels i skolans idrottshall dels i förskolans lokaler. Utvärdering/Resultat De olika pedagogiska insatserna vad gäller kunskap och lärande har visat sig fungera då de återkommer varje vecka i de planerade aktiviteterna. Avdelningen Björnen har inte kunnat gå till skogen på grund av att personalgruppen är för liten och därmed inte kan täcka upp ansvaret vad gäller säkerheten. Analys och bedömning Som personal strävar vi mot ett bra förhållningssätt och en genomtänkt plan för hur verksamheten skall bedrivas gentemot barnen, föräldrar och arbetskamrater vilket ger barnen möjlighet att utveckla en bra social förmåga. Med någon ytterligare personal på avdelningen skulle även Björnens barn kunna Åtgärder för utveckling Fortsatt dialog och kommunikation med barnen så att de får en fortsatt god språkutveckling. Vi försöker att öka de pedagogiska insatserna för att barnen skall utvecklas. 7. Barn/Elevernas ansvar och inflytande 7.1 Kommunövergripande effektmål barn/elevers ansvar och inflytande Läroplanens mål (Lpfö 98) I förskolan läggs grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten. Mål att hjälpa barnen att själva kunna ta ställning till sitt agerande och bli mer självständiga. att tillsammans med barnen skapa en medvetenhet kring hur deras beteende påverkar omgivningen. att dela in barnen i mindre grupper, för att uppmuntra barnen att våga uttrycka sina tankar och åsikter Insatser Vi uppmuntrar barnen att inom en given ram, ta egna initiativ, vara delaktiga, ansvarstagande och respektera alla. Personalen hjälper de barn som behöver extra stöd. Vi har arbetat med att dela in barnen i mindre grupper, för att uppmuntra barnen att själva våga uttrycka sina tankar och åsikter 8

9 Resultat Eftersom barnen har fått mer inflytande har de lättare att förstå rätt och fel och blir då mer självständiga och ansvarstagande. Analys och bedömning Genom att vi delat in barnen i små grupper, ger vi dem en chans att få ett inflytande i gruppen. Där vi upptäcker de barn som är i behov av extra stöd. Åtgärder för utveckling Vi fortsätter att dela in barnen i mindre grupper för att ge dem större möjligheter att komma till tals då de ska kunna ta ställning och bli mera självständiga, samtidigt som vi behöver ägna barnen i behov av stöd mer tid och uppmärksamhet. 8. Pedagogisk verksamhet Se normer och värden, Utveckling och lärande, Barns inflytande, God hälsa och Förskolan och omvärlden. 8.1 Individuella utvecklingsplaner Personalen följer varje barns utveckling som också dokumenteras i barnets egen Portfolio. Dokumentationen delges föräldrar/ vårdnadshavare i samband med utvecklingssamtalen. 8.2 Samverkan Insatser Femårsgruppen har besökt förskoleklassen och varit på skolgården för att barnen skall få träffa sina blivande klasskamrater, lärare och lära känna miljön och lokalerna som skall bli deras skola efter sommaren. Utvärdering/Resultat Besöken på skolan har varit positiva. Analys och bedömning Samarbetet med förskoleklassen består endast av dessa besök under vårterminen. Åtgärder för utveckling Eftersträva ett större samarbete med personalen kring barnens övergång till förskoleklassen. Vi önskar ett samarbete kring det pedagogiska arbetet. 8.3 Insatser för barn i behov av särskilt stöd Om personalen vid förskolan upptäcker att extra stödinsatsers kulle behövas för ett enskilt barn tas detta först upp i samtal med föräldrar/vårdnadshavare. Efter överenskommelse kan förskolans specialpedagog kopplas in för att observera barnet i förskolans miljö och därefter ge personalen stöd och handledning. Åtgärder för utveckling Under 2010 kommer gemensamma rutiner att införas för alla kommunens förskolor för ärendegång, utredningar och kartläggning för barn i behov av särskilt stöd. Pedagogernas 9

10 kompetens för att möta olika barns behov måste ständigt utvecklas och ett mål är att fortsätta utbilda fler pedagoger i repulse. 9. Kvalitetsarbete För att stärka och utveckla kvalitén i verksamheten har vi använt oss av de olika enkäter som förskolan idag använder sig av. Brukarenkäten är ett av de nationella mätinstrument som finns för att säkerställa kvalitén i förskola och skola. Dessa olika enkäter berör och når både barn, föräldrar/vårdnadshavare och personal. Förskolans ambition är att utveckla en egen enkät som mera relaterar till de lokala förhållandena. 9.1 Ansvarsfördelning Rektor är ansvarig för den verksamhet som genomförs vid förskolan. I arbetslaget finns en fördelning av olika arbetsuppgifter t ex egen kontroll, löneadministration, schemaläggning, vikarieanskaffning och materialbeställning. Rektor ansvarar för den pedagogiska ledningen och skall se till att verksamheten arbetar efter läroplanen och kommunens fastställda mål och i dialog med personalen komma överens om hur målen skall nås. För det administrativa arbetet har rektor tillsammans med kommunens övriga rektorer stöd av två områdesassistenter. 9.2 Kvalitetssystem För att säkerställa att verksamheten håller en hög kvalité och att verksamheten är inriktad mot de uppsatta målen arbetar personalen på olika sätt med att följa upp denna. Det sker bland annat vid personalmöte, planeringsmöte och Arbetsplatsträffar. Varje år har också förskolan stängt två dagar för planerings- och utvärderingsarbete. En viktig del i förskoleverksamhetens kvalitetsarbete är föräldrarnas åsikter, som bl. a. kommer verksamheten till del genom den kommungemensamma Brukarenkäten. För att följa barnens individuella utveckling och lärande dokumenteras denna och för att sedan presenteras för föräldrar/vårdnadshavare i utvecklingssamtal som hålls varje termin. Arbetsplatsträffar Hur används APT? ArbetsPlatsTräffar hålls 3 gånger per termin. I APT diskuteras gemensamma arbetsmiljöfrågor och gemensamma hälsofrågor, ekonomi - uppföljning, uppföljning och utvärdering av resultat, arbetsplanering; fördelning av uppgifter inom gruppen, förslag till schemaläggning, semester, vikariat m.m. Planering av utvecklings- och utbildningsinsatser för gruppens/ medarbetare. Systematiskt arbetsmiljöarbete - Egenkontroll integrerat med den löpande verksamheten. Övergripande information från kommun- och förvaltningsledning - andra frågor som arbetsledning eller medarbetarna aktualiserar Ansvarfördelning I personalgruppen sker samråd kring frågor som rör personalens behov av kompetensutveckling. Under 2010 har personalgruppen varit aktiva i olika kompetensutvecklings insatser.. 10

11 I arbetsgruppen görs planering och uppföljning av verksamhetens innehåll och aktiviteter samt schemaplanering för personalgruppen. Den lokala ansvarfördelningen innebär att personal deltar i LOSAM och/eller andra arbetsmöten som rör gemensamma arbetsplatsfrågor. Information till personalgruppen kommuniceras dels genom datakommunikation samt i personalmöten. Under arbetsåret påbörjades arbetet med FAS Arbetsliv. Detta material är ett diskussions- och samtalsmaterial som syftar till att stärka reflektion och stärka dialogen bland de anställda på arbetsplatsen. Syftet är att göra all personal delaktig i utvecklingen av verksamheten samt att lyfta frågor som rör arbetsmiljö och hälsoarbete. Grundtanken är att medarbetarna ska ha ett så stort direkt inflytande som möjligt i den löpande verksamheten, i planeringen och i utvecklingen. Varje år genomförs en arbetsmiljöenkät bland personalen i vilken frågor som rör, kompetens, stress, kommunikation, inflytande, hot och våld, arbetsmiljö bearbetas. Varje år genomförs också en Brukarenkät i förskolan som vänder sig till föräldrar/vårdnadshavare som är tre år. I denna enkät bearbetas frågor som rör föräldrars/vårdnadshavares syn på förskolans verksamhet och dess innehåll, trygghetsfaktorer och föräldrainflytande. I personalgruppen sker samråd kring frågor som rör personalens behov av kompetensutveckling. Under 2010 har personalgruppen varit aktiva i olika kompetensutvecklings insatser. Lokala utbildningsinsatser För att öka personalens kompetens har förskolans personal deltagit i olika lokala kurser och utbildningar. Förskolelyftet En personal har deltagit i Förskolelyftet Pedagogiskt arbete i förskolan (7,5 hp). Förskolenätverket Under verksamhetsåret har förskolenätverket i kommunen varit verksamt. Vårens nätverksträff hölls på Stigens förskola med bl. a information av BVC-sköterskan och höstens nätverksträff hölls på Höjdens förskola där personalgruppen presenterade sitt arbete med flerspråkiga barn. Lärledargrupper. Introduktion och information om hur arbetet i lärgrupper kan genomföras. 10. Ekonomisk redovisning 10.1 Kommunpolitiska mål Verka för en god ekonomistyrning och effektiv organisation. Ekonomiskt resultat (tkr) Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Budgetanslag Budgetavvikelse

12 12. Analys, slutsatser och åtgärder Planeringstiden räcker inte till för personalens egen reflektion och utveckling av arbetet på respektive avdelning. En struktur i planeringsarbetet behöver skapas för att förbättra, utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. För detta bör en arbetsgrupp utses vid förskolan Eget prioriterat område inför nästkommande år/läsår Fördjupa arbetet med FAS-arbetsliv och arbetet med den nya läroplanen. 12

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

för Lofsdalens Förskola/Skola

för Lofsdalens Förskola/Skola Lokal arbetsplan/verksam Lokal Arbetsplan hetsplan För för Förskolan Furan Lofsdalens Förskola/Skola 2011-2012 Östra skoldistriktet 2011 12 19 Detta är organisationens Lokala arbetsplan och samtidigt dess

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

Resultatrapport för Assbergs förskola

Resultatrapport för Assbergs förskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring utveckling och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Assbergs förskola Upprättad av Christina

Läs mer

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19 Köpings kommun Arbetsplan för Regnbågen Läsår 2014 2015 Regnbågen 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten styrs av

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:13 Utbildningsinspektion i Sjöbo kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-16 1 (3) Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Genomförd utbildningsinspektion i

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor 1 Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... 3 TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV FRISTÅENDE FÖRSKOLEVERKSAMHETER...

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Bitr. rektor Kerstin Almström

Bitr. rektor Kerstin Almström KVALITETSREDOVISNING Läsåret 09-10 Lärande Lek för Livet! Rektor Eva Axelsson Bitr. rektor Kerstin Almström Innehåll INLEDNING... 3 ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING 09/10 KVALITETSREDOVISNING... 4 SPECIALPEDAGOGENS

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN LÄSÅRET 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...4 Organisation och förutsättningar...4

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 2012-09-10 1 (13) Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 VD Förskolechef Beskrivning av förskolan Maryam Herlin Pia Eriksson Amadeus Förskola är en fristående, Reggio Emilia-inspirerad förskola,

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer