Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2010 Ödeborgs förskola

2 Innehållsförteckning Inledning Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Förutsättningar/resultat Kommunpolitiska mål Organisation Omsorg och pedagogisk verksamhet Arbetsmiljö Kommunövergripande effektmål arbetsmiljö Barn, elever och personals arbetsmiljö Förskola/Skolans uppdrag Normer och värden Uppföljning av likabehandlingsplan Utveckling och lärande/kunskaper Barn/Elevernas ansvar och inflytande 7.1 Kommunövergripande effektmål barn/elevers ansvar och inflytande Pedagogisk verksamhet Individuella utvecklingsplaner Samverkan Insatser för barn i behov av särskilt stöd Kvalitetsarbete Ansvarsfördelning Kvalitetssystem Ekonomisk redovisning Kommunpolitiska mål Analys, slutsatser och åtgärder Eget prioriterat område inför nästkommande år/läsår

3 Inledning ÖDEBORGS FÖRSKOLA På varje förskola upprättar pedagogerna och förskolechefen en kvalitetsredovisning utifrån gjorda insatser under året utifrån uppsatta mål under kalenderåret som gått. I vår kvalitetsredovisning för 2010 summerar och redovisar vi de aktiviteter och insatser som gjorts för att uppnå de mål vi haft under verksamhetsåret. Kvalitetsredovisningen skall ge en samlad bild av verksamhetens resultat och innehålla en bedömning av i vilken utsträckning målen nåtts. Personalen analyserar årets arbete, resultat och erfarenheter och beskriver hur man arbetat för att förbättra och utveckla verksamheten. För att sammanställa denna kvalitetsredovisning använder sig förskolan av dokumentation som samlas under arbetsåret Annat viktigt underlag är den kommungemensamma enkät som alla föräldrar som har barn som är tre år får. Enkäten 2010 genomfördes bland föräldrar med barn födda På föräldramöten och i utvecklingssamtal om barnen, framför också föräldrarna sina och barnens synpunkter på verksamheten. Barnen är också delaktiga genom bl.a. intervjuer, samtal och observationer. Övriga underlag av stor betydelse är dokumentationen om barnens utveckling och den dagliga verksamheten. Statistikunderlag och nyckeltal har använts för att redovisa barnplaceringar, personaltäthet, ekonomiska förutsättningar mm. Förskolechefen ansvarar för sammanställningen av de olika underlagen. I vår kvalitetsredovisning för 2010 summerar och redovisar vi de aktiviteter och insatser vi gjort för att uppnå de mål vi haft under verksamhetsåret. Personalen arbetar utifrån den rörelse som presenteras i bilden bredvid denna text, Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Och till sist - Hur blev det? Hur blev det? Utveckling Var är vi? Personalgruppen strävar efter att kontinuerligt arbeta med utvärdering av det egna arbetet och diskuterar erfarenheter och förslag i personalmöte och vid arbetsplatsträffar. Hur gör vi? Var skall vi? 3

4 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen De underlag och rutiner vi har för framtagandet av kvalitetsredovisningen är dokumentation som skapas under arbetsåret och de enkäter som barn, föräldrar och personal redovisar. Personalgruppen bearbetar dessa vid utvärderings- och planeringsdagar som hålls under året. Viktiga inslag i att kvalitetssäkra verksamheten är också den information som framkommer i föräldramöte, utvecklingssamtal och det samråd som i samverkan med Bruksskolan. 2. Förutsättningar/resultat Skolplan för Färgelanda kommun säger Stimulera personalen till kompetensutveckling. Verksamhetens främsta förutsättningar för en kvalitativt bra förskoleverksamhet är bl.a. verksamhetens ekonomiska resurser, dess personal, personalens kompetens, barngruppernas storlek, lokaliteternas utformning och tillgång till en bra och fungerande utemiljö. Den främsta förutsättningen för att kunna hålla en hög kvalité på det pedagogiska arbetet är en kompetent personal och personalgruppen har visat stort engagemang och intresset för att delta i de utbildningsinsatser som presenterats och genomförts. Förskolelyftet Personal har deltagit i olika kurser och utbildningar. En personal har deltagit i Förskolelyftet Pedagogiskt arbete i förskolan (7,5 hp) Förskolenätverket Under verksamhetsåret har förskolenätverket i kommunen varit verksamt. Två föreläsningskvällar har genomförts med bl. a information av BVC-sköterskan och presentation om hur man kan arbeta med flerspråkiga barn. ICPD International Child Development Programme Vägledande samspel I samverkan med Hälsokällan har två personer i personalgruppen deltagit i en utbildning kring Programmet Vägledande samspel/icdp Ett utbildningsprogram som lägger stor vikt vid att klarlägga och påverka omsorgsgivarens uppfattning om barnet. Lärledargrupper. Introduktion och information om hur arbetet i lärgrupper kan genomföras. 2.1 Kommunpolitiska mål Invånarna som utgångspunkt Hela kommunens utveckling En trygg kommun med hög kvalité på kommunens utbud till kommuninvånarna i livets alla skeenden. Uppdrag: Främja en lugn och trygg miljö i våra skolor och i barnomsorgen Ökad dialog med kommuninvånarna Förbättra förutsättningarna för företagen Öka invånarantalet Främja en hållbar utveckling Kommuninvånarna i alla åldrar ska ges förutsättningar för en god hälsa och hög livskvalitet 4

5 2.2 Organisation Inom Södra rektorsområdet finns två förskolor, Stigens förskola och Ödeborgs förskola. Varje förskola har två avdelningar. I rektorsområdet finns också Bruksskolan där finns också fritidshemmet Draken. Rektors kontor finns i Valboskolan men rektor besöker de olika enheterna regelbundet varje vecka samt har dagligen någon kontakt med förskola eller skola. För arbetet med barn-/elev vården finns ett Resursteam bestående av skolkurator, skolsköterska och specialpedagoger. Resursteamet har regelbundna överläggningar med respektive skolas rektor för att utreda och planera för de olika stödinsatser som behöver för enskilda barn/elever samtidigt som specialpedagogen för förskolorna arbetar nära personalgruppen med stöd och handledning. 2.3 Omsorg och pedagogisk verksamhet Personal Personalgruppens huvuduppgift är att utifrån de mål som finns för förskoleverksamheten, Lpfö 98, arbeta för en god omsorg kombinerat med en god pedagogisk verksamhet. I detta arbete skall förskolan ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs. Förskolan skall arbeta för att lägga grunden för ett livslångt lärande och verksamheten skall därför vara rolig, trygg och lärorik. För att kunna uppfylla dessa krav och mål har bemanningen vid Ödeborgs förskola haft följande personalgrupp Antal anställda (alla - totalt tjänster) 7,53 7,13 - varav pedagoger 6,5 6 Förskollärare andel med högskoleutbildning 2 3 Lärare (förskoleklass/skola) - Behörighetsgrad Fritids (skolbarnomsorg) Andel med högskoleutbildning Sjukfrånvaro Personalomsättning Beräknas på tillsvidare anställda Kommentar: Verksamhetsmått/nyckeltal Fyll i tabellen och skriv en kort kommentar. (Antal inskrivna barn/nyttjade platser ett diagram åren) Antal barn per anställd? Finns i tidigare årsredovisning Förskola Antal placerade barn, snitt Antal avdelningar 2 2 Antal placerade barn/avdelning 19/18 15/25 Antal placerade barn/pedagogisk personal 5,78 Genomsnittlig placeringstid/vecka 29,05 Antal placerade barn med annat modersmål än svenska* 2 3 *Är ett aktivt språk i hemmet. Kommentar: 5

6 3. Arbetsmiljö 3.1 Kommunövergripande effektmål arbetsmiljö Barnomsorg: År 2012 skall andelen föräldrar som känner sig trygga med att lämna sina barn på förskolan vara 100 % (i1) Enhetens Enhetens Mål 2011 Mål 2012 utfall 2009 utfall % 100% 100 % 100 % Kommentar: Mål för 2010 är 100%. I Brukarenkäten 2010 som ger en totalbild av båda förskolorna, Stigens förskola och Ödeborgs förskola, uppger 81,8% att de alltid känner sig trygga och 18,2% ofta känner sig trygga. 3.2 Barn, elever och personals arbetsmiljö Förskoleverksamheten vid Ödeborgs förskola är inrymda i en gul låg byggnad, en typisk förskolebyggnad. Runt byggnaden finns det grönytor att leka på. Där finns en lekstuga, en stor klätterställning och det finns en plats med gungor. I förskolebyggnaden finns de två avdelningarna, Lejonet där barn mellan 3 5 år har sin hemvist och Björnen för de mindre barnen, samt kök och ekonomilokaler. För personalen finns ett personalrum för rast och vila. Ett kontor finns för personalen för att arbeta med administrativa arbetsuppgifter. Barnens arbetsmiljö består av de två avdelningarnas lokaliteter och för utomhusleken finns som nämnts ovan en lekgård för med utrymme och möjlighet till olika lekaktiviteter. Miljöerna upplevs just nu som trånga då det är många barn inskrivna på förskolan. Därför blir också bullernivån ofta hög och ventilationssystemet upplevs som otillräckligt. Hygienutrymmena för personalen upplevs som för få och trånga. 4. Förskola/Skolans uppdrag Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, säger inledningsvis om förskolans uppdrag att Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande i en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik. Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den önskade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Riktlinjer för personalen i förskolan anger dels det ansvar som vilar på alla som arbetar i förskolan, dels det ansvar arbetslaget har för att arbetet inriktas mot målen i läroplanen. Barnens utveckling och lärande följs därför upp och dokumenteras enligt Portfoliomodellen. För att följa barnens språkliga utveckling används TRAS-modellen som sedan följs upp vid utvecklingssamtalen. 6

7 5. Normer och värden Skolplan för Färgelanda kommun säger Elever, föräldrar och personal skall i samverkan på ett aktivt sätt motverka mobbning, förtryck och rasism. Mål Läroplanens mål (Lpfö 98) att sträva efter att se det unika hos varje barn och att medvetet arbeta med olikheterna i barngruppen och att aktivt arbeta för jämställdhet mellan pojkar och flickor att sträva efter att barnen utvecklar en förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar att arbeta för att barnen är väl förberedda för skolstarten, blir trygga, harmoniska, visar hänsyn och empati för varandra oberoende av social och etnisk bakgrund att analysera och diskutera hur vi bäst utformar den pedagogiska miljön för att stärka jämställdhetsarbetet. Insatser Personalen har strävat efter att vara goda förebilder för barnen genom att skapa trygghet och att ha fasta rutiner. I samspelet med barnen har vi stimulerat barnen och försökt hjälpa dem att reda ut konflikter och respektera varandra. Personalgruppen har arbetat med att uppmärksamma varje barn och att ha samma förhållningssätt gentemot alla barn. Utvärdering/Resultat Som personal upplever vi att vår strävan att arbeta med normer och värden medverkat till att barnen blivit mer trygga och utvecklat en god social förmåga att umgås med varandra. De stora barngrupperna gör det dock svårt att uppmärksamma varje barns speciella behov. Analys och bedömning På förskolan har det varit stora barngrupper men i bedömningen kan konstateras att de pedagogiska metoder och arbetssätt vi använt oss av i normer och värden har fungerat delvis bra. På grund av de stora barngrupperna har inte heller personalen kunnat bemöta varje barns specifika behov av extra stöd. Åtgärder för utveckling Vi fortsätter att utveckla de metoder vi använt oss av i personalgruppen. Personalen anser dock att mindre barngrupper skulle gynna verksamheten. 5.1 Uppföljning av likabehandlingsplan En Plan mot diskriminering och kränkande behandling finns på förskolan. Denna skall under 2011 redovisas för föräldrar/vårdnadshavare före fastställande. 6. Utveckling och lärande/kunskaper Kunskap Mål 7

8 Lärande innebär att utmana och göra barn nyfikna, så att de får lust att lära sig. Personalens uppgift är att ge pedagogisk omsorg i alla situationer. I förskolans arbete ingår också att stödja och hjälpa barn med annat modersmål än det svenska dels i det egna modersmålet, dels i svenska språket samtidigt som vi beaktar barnets kulturella bakgrund. Insatser Genom ett temainriktat arbetssätt har vi arbetat med att locka fram olika kunskaper på ett roligt och lekfullt sätt. Vi har försökt ordna miljön så att den väcker barnens nyfikenhet och hittar material som inspirerar till lek och experimenterande. För att utveckla språket har personalen använt olika pedagogiska hjälpmedel t ex TRAS-metoden. En metod som används för att tidigt upptäcka försenad språkutveckling. Vi har använt oss av den näraliggande skogen för att ge barnen kunskap och upplevelser om naturen. Motorisk träning har vi dels i skolans idrottshall dels i förskolans lokaler. Utvärdering/Resultat De olika pedagogiska insatserna vad gäller kunskap och lärande har visat sig fungera då de återkommer varje vecka i de planerade aktiviteterna. Avdelningen Björnen har inte kunnat gå till skogen på grund av att personalgruppen är för liten och därmed inte kan täcka upp ansvaret vad gäller säkerheten. Analys och bedömning Som personal strävar vi mot ett bra förhållningssätt och en genomtänkt plan för hur verksamheten skall bedrivas gentemot barnen, föräldrar och arbetskamrater vilket ger barnen möjlighet att utveckla en bra social förmåga. Med någon ytterligare personal på avdelningen skulle även Björnens barn kunna Åtgärder för utveckling Fortsatt dialog och kommunikation med barnen så att de får en fortsatt god språkutveckling. Vi försöker att öka de pedagogiska insatserna för att barnen skall utvecklas. 7. Barn/Elevernas ansvar och inflytande 7.1 Kommunövergripande effektmål barn/elevers ansvar och inflytande Läroplanens mål (Lpfö 98) I förskolan läggs grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten. Mål att hjälpa barnen att själva kunna ta ställning till sitt agerande och bli mer självständiga. att tillsammans med barnen skapa en medvetenhet kring hur deras beteende påverkar omgivningen. att dela in barnen i mindre grupper, för att uppmuntra barnen att våga uttrycka sina tankar och åsikter Insatser Vi uppmuntrar barnen att inom en given ram, ta egna initiativ, vara delaktiga, ansvarstagande och respektera alla. Personalen hjälper de barn som behöver extra stöd. Vi har arbetat med att dela in barnen i mindre grupper, för att uppmuntra barnen att själva våga uttrycka sina tankar och åsikter 8

9 Resultat Eftersom barnen har fått mer inflytande har de lättare att förstå rätt och fel och blir då mer självständiga och ansvarstagande. Analys och bedömning Genom att vi delat in barnen i små grupper, ger vi dem en chans att få ett inflytande i gruppen. Där vi upptäcker de barn som är i behov av extra stöd. Åtgärder för utveckling Vi fortsätter att dela in barnen i mindre grupper för att ge dem större möjligheter att komma till tals då de ska kunna ta ställning och bli mera självständiga, samtidigt som vi behöver ägna barnen i behov av stöd mer tid och uppmärksamhet. 8. Pedagogisk verksamhet Se normer och värden, Utveckling och lärande, Barns inflytande, God hälsa och Förskolan och omvärlden. 8.1 Individuella utvecklingsplaner Personalen följer varje barns utveckling som också dokumenteras i barnets egen Portfolio. Dokumentationen delges föräldrar/ vårdnadshavare i samband med utvecklingssamtalen. 8.2 Samverkan Insatser Femårsgruppen har besökt förskoleklassen och varit på skolgården för att barnen skall få träffa sina blivande klasskamrater, lärare och lära känna miljön och lokalerna som skall bli deras skola efter sommaren. Utvärdering/Resultat Besöken på skolan har varit positiva. Analys och bedömning Samarbetet med förskoleklassen består endast av dessa besök under vårterminen. Åtgärder för utveckling Eftersträva ett större samarbete med personalen kring barnens övergång till förskoleklassen. Vi önskar ett samarbete kring det pedagogiska arbetet. 8.3 Insatser för barn i behov av särskilt stöd Om personalen vid förskolan upptäcker att extra stödinsatsers kulle behövas för ett enskilt barn tas detta först upp i samtal med föräldrar/vårdnadshavare. Efter överenskommelse kan förskolans specialpedagog kopplas in för att observera barnet i förskolans miljö och därefter ge personalen stöd och handledning. Åtgärder för utveckling Under 2010 kommer gemensamma rutiner att införas för alla kommunens förskolor för ärendegång, utredningar och kartläggning för barn i behov av särskilt stöd. Pedagogernas 9

10 kompetens för att möta olika barns behov måste ständigt utvecklas och ett mål är att fortsätta utbilda fler pedagoger i repulse. 9. Kvalitetsarbete För att stärka och utveckla kvalitén i verksamheten har vi använt oss av de olika enkäter som förskolan idag använder sig av. Brukarenkäten är ett av de nationella mätinstrument som finns för att säkerställa kvalitén i förskola och skola. Dessa olika enkäter berör och når både barn, föräldrar/vårdnadshavare och personal. Förskolans ambition är att utveckla en egen enkät som mera relaterar till de lokala förhållandena. 9.1 Ansvarsfördelning Rektor är ansvarig för den verksamhet som genomförs vid förskolan. I arbetslaget finns en fördelning av olika arbetsuppgifter t ex egen kontroll, löneadministration, schemaläggning, vikarieanskaffning och materialbeställning. Rektor ansvarar för den pedagogiska ledningen och skall se till att verksamheten arbetar efter läroplanen och kommunens fastställda mål och i dialog med personalen komma överens om hur målen skall nås. För det administrativa arbetet har rektor tillsammans med kommunens övriga rektorer stöd av två områdesassistenter. 9.2 Kvalitetssystem För att säkerställa att verksamheten håller en hög kvalité och att verksamheten är inriktad mot de uppsatta målen arbetar personalen på olika sätt med att följa upp denna. Det sker bland annat vid personalmöte, planeringsmöte och Arbetsplatsträffar. Varje år har också förskolan stängt två dagar för planerings- och utvärderingsarbete. En viktig del i förskoleverksamhetens kvalitetsarbete är föräldrarnas åsikter, som bl. a. kommer verksamheten till del genom den kommungemensamma Brukarenkäten. För att följa barnens individuella utveckling och lärande dokumenteras denna och för att sedan presenteras för föräldrar/vårdnadshavare i utvecklingssamtal som hålls varje termin. Arbetsplatsträffar Hur används APT? ArbetsPlatsTräffar hålls 3 gånger per termin. I APT diskuteras gemensamma arbetsmiljöfrågor och gemensamma hälsofrågor, ekonomi - uppföljning, uppföljning och utvärdering av resultat, arbetsplanering; fördelning av uppgifter inom gruppen, förslag till schemaläggning, semester, vikariat m.m. Planering av utvecklings- och utbildningsinsatser för gruppens/ medarbetare. Systematiskt arbetsmiljöarbete - Egenkontroll integrerat med den löpande verksamheten. Övergripande information från kommun- och förvaltningsledning - andra frågor som arbetsledning eller medarbetarna aktualiserar Ansvarfördelning I personalgruppen sker samråd kring frågor som rör personalens behov av kompetensutveckling. Under 2010 har personalgruppen varit aktiva i olika kompetensutvecklings insatser.. 10

11 I arbetsgruppen görs planering och uppföljning av verksamhetens innehåll och aktiviteter samt schemaplanering för personalgruppen. Den lokala ansvarfördelningen innebär att personal deltar i LOSAM och/eller andra arbetsmöten som rör gemensamma arbetsplatsfrågor. Information till personalgruppen kommuniceras dels genom datakommunikation samt i personalmöten. Under arbetsåret påbörjades arbetet med FAS Arbetsliv. Detta material är ett diskussions- och samtalsmaterial som syftar till att stärka reflektion och stärka dialogen bland de anställda på arbetsplatsen. Syftet är att göra all personal delaktig i utvecklingen av verksamheten samt att lyfta frågor som rör arbetsmiljö och hälsoarbete. Grundtanken är att medarbetarna ska ha ett så stort direkt inflytande som möjligt i den löpande verksamheten, i planeringen och i utvecklingen. Varje år genomförs en arbetsmiljöenkät bland personalen i vilken frågor som rör, kompetens, stress, kommunikation, inflytande, hot och våld, arbetsmiljö bearbetas. Varje år genomförs också en Brukarenkät i förskolan som vänder sig till föräldrar/vårdnadshavare som är tre år. I denna enkät bearbetas frågor som rör föräldrars/vårdnadshavares syn på förskolans verksamhet och dess innehåll, trygghetsfaktorer och föräldrainflytande. I personalgruppen sker samråd kring frågor som rör personalens behov av kompetensutveckling. Under 2010 har personalgruppen varit aktiva i olika kompetensutvecklings insatser. Lokala utbildningsinsatser För att öka personalens kompetens har förskolans personal deltagit i olika lokala kurser och utbildningar. Förskolelyftet En personal har deltagit i Förskolelyftet Pedagogiskt arbete i förskolan (7,5 hp). Förskolenätverket Under verksamhetsåret har förskolenätverket i kommunen varit verksamt. Vårens nätverksträff hölls på Stigens förskola med bl. a information av BVC-sköterskan och höstens nätverksträff hölls på Höjdens förskola där personalgruppen presenterade sitt arbete med flerspråkiga barn. Lärledargrupper. Introduktion och information om hur arbetet i lärgrupper kan genomföras. 10. Ekonomisk redovisning 10.1 Kommunpolitiska mål Verka för en god ekonomistyrning och effektiv organisation. Ekonomiskt resultat (tkr) Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Budgetanslag Budgetavvikelse

12 12. Analys, slutsatser och åtgärder Planeringstiden räcker inte till för personalens egen reflektion och utveckling av arbetet på respektive avdelning. En struktur i planeringsarbetet behöver skapas för att förbättra, utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. För detta bör en arbetsgrupp utses vid förskolan Eget prioriterat område inför nästkommande år/läsår Fördjupa arbetet med FAS-arbetsliv och arbetet med den nya läroplanen. 12

Kvalitetsredovisning. Stigens förskola

Kvalitetsredovisning. Stigens förskola Kvalitetsredovisning 2010 Stigens förskola Innehållsförteckning Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...5 2. Förutsättningar/resultat...5 2.1 Kommunpolitiska mål...5

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Arbetsplan för Violen

Arbetsplan för Violen Köpings kommun Arbetsplan för Violen Läsår 2015 2016 Administratör 2015 09 18 Lena Berglind, Ann Christine Larsson, Kristin Aderlind Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin

Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin Köpings kommun Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin Läsår 2014 2015 Caroline, Ingrid, Anki Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Senast ändrat

Senast ändrat Köpings kommun Arbetsplan för Hattstugan Läsår 2015 2016 Lena Westling, Malin Arvidson, Monica Viborg, Ramona Vikman 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Lingonet

Arbetsplan för förskolan Lingonet Köpings kommun Arbetsplan för förskolan Lingonet Läsår 2015 2016 Arbetslaget förskolan Lingonet 2015 09 25 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013 LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013 Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98 och

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2014/2015 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Arbetsplan. VillUt. för. i Villans rektorsområde

Arbetsplan. VillUt. för. i Villans rektorsområde Arbetsplan för VillUt i Villans rektorsområde 2010-08-30 Lärmiljöer Alla pedagoger har insikt i lärmiljöns betydelse för barns lek, utveckling och lärande. Med lärmiljö menar vi: Pedagogernas förhållningssätt,

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan

Lokal arbetsplan för förskolan Lokal arbetsplan för förskolan Förskola Graniten Ort Boliden Ansvarig förskolechef Isabella Ahlenius Kontaktinformation Kundtjänst 0910 73 50 00 Kundtjanst@skelleftea.se 1 1. Vår grundverksamhet Granitens

Läs mer

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Hösten 2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Arbetsplan för Vargen

Arbetsplan för Vargen Köpings kommun Arbetsplan för Vargen Läsår 2015 2016 Else Marie LoordEriksson Agneta Karlsson Linnea Trybom 20150918 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Enhet 1 avdelning 1-5 år och 6-13 år som är öppen dygnet runt. Verksamheter Dag-, kväll-, natt- och helg Förskola för barn 1-5 år Kväll-, natt- och helg

Läs mer

Kvalitetsrapport Förskola

Kvalitetsrapport Förskola Kvalitetsrapport Förskola Läsåret 2015/2016 Förskolans namn.. Förskolechef. 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av förskolan. Beskriv kortfattat organisation: ledning, pedagoger, arbetslag

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Bergabacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2015/2016. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2015/2016 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 2 Läroplansmål - normer och värden... 3 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

Lidingö Specialförskola Arbetsplan

Lidingö Specialförskola Arbetsplan Lidingö Specialförskola Arbetsplan 2017 2018 Förskolans styrdokument Internationella styrdokument: FNs deklaration om mänskliga rättigheter FNs barnkonvention Nationella styrdokument Skollagen 2010:800

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Förskola/avdelning Fyrås förskola Ort Fyrås Hammerdal Ansvarig förskolchef Ewa Ottosson Kontaktinformation Fyrås förskola småfattran Fyrås 565 830

Läs mer

Arbetsplan för Stockens förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Stockens förskola Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17 Förskolan Björnen FÖRSKOLAN BJÖRNENS VISION Vi vill varje dag ta till vara och uppmuntra allas förmågor 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens

Läs mer

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning Kvalitetsredovisningens syfte är att vara ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen på varje förskola. Den skall ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse samt vilka åtgärder

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Arbetsplan för Stockens förskola Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för Stockens förskola Läsåret 2016/2017 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

Arbetsplan 2016/2017. Hasselbackens förskola Förskolenämnden

Arbetsplan 2016/2017. Hasselbackens förskola Förskolenämnden Arbetsplan 2016/2017 Hasselbackens förskola Förskolenämnden Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 3 Läroplansmål - normer och värden... 4 Läroplansmål - utveckling och lärande... 5 Läroplansmål -

Läs mer

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola Utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan för Eneryda förskola 2013-2014 Innehållsförteckning 1 Presentation av förskolan. 3 2 Årets utvecklingsområden. 4 3 Normer och värden 5 4 Utveckling och lärande.

Läs mer

Lokal arbetsplan för Löderups förskola. Fastställd

Lokal arbetsplan för Löderups förskola. Fastställd Lokal arbetsplan för Löderups förskola Fastställd 2015-09-11 Del 1: Vår gemensamma grund Arbetsplanens syfte Löderups förskola En lärande organisation Del 2: Vårt arbete Normer och värden Social emotionell

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2010/11 1 Innehåll 1. Presentation 2. Organisation 3. Normer och värden 4. Utveckling och lärande 4.1 Leken 4.2 Språket 4.3 Natur och miljö

Läs mer

Lokal arbetsplan 14/15

Lokal arbetsplan 14/15 Lokal arbetsplan 14/15 En beskrivning av vår verksamhet. Regnbågens förskola Avdelning:...Blå Presentation av Blå Regnbågen Regnbågens förskola bedrivs i fräscha öppna lokaler som ligger i anslutning till

Läs mer

Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli juni 2016)

Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli juni 2016) Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli 2015 30 juni 2016) Förskolans namn. Huvudman. 1. Beskrivning av verksamheten En presentation av förskolan. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

Lokal arbetsplan 14/15

Lokal arbetsplan 14/15 Lokal arbetsplan 14/15 En beskrivning av vår verksamhet. Regnbågens förskola Avdelning: Grön Presentation Gröna avdelningen är en av tre avdelningar på Regnbågens förskola. Vi har ett tätt samarbete mellan

Läs mer

Arbetsplan Dingle förskola

Arbetsplan Dingle förskola Arbetsplan Dingle förskola Inledning Förskolans värdegrund och viljeriktning Förskolans arbete vilar på en demokratisk grund som tydliggörs i våra dagliga aktiviteter. Vi arbetar aktivt med att alla människor

Läs mer

Trygghetsplan för Förskola och pedagogisk omsorg i Linghem Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fastställd av Förskolechef

Trygghetsplan för Förskola och pedagogisk omsorg i Linghem Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fastställd av Förskolechef Trygghetsplan 2016-06-09 för Förskola och pedagogisk omsorg i Plan mot diskriminering och kränkande behandling Giltighetstid för denna plan: 2016-06-01 2017-12-31 Fastställd av Förskolechef Kristina Hellman

Läs mer

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Ledningsdeklaration På Bergsgårdens Förskola ska ingen kränkande behandling förekomma vara sig i barn eller personalgrupp. Alla ska känna sig trygga, glada och

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS.

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dalens förskolor VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. Dalens förskolor består av fyra förskolor, med sammanlagt

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan. Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter

Arbetsplan Pilen handlingsplan. Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter Arbetsplan Pilen handlingsplan Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter Innehållsförteckning 1. Förskolans verksamhet och förutsättningar...3 2. Kvalitetsarbetet...3 3. Utvecklingsåtaganden...4

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Arbetsplan för Norrby förskolor 2017/2018

Arbetsplan för Norrby förskolor 2017/2018 Arbetsplan för Norrby förskolor 2017/2018 Presentation av Norrby Förskolor Norrby förskolor består av Hästskon och Pettersberg. Hästskon har 11 avdelningar fördelade i två hus. Pettersberg är en storavdelning

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17 Nykroppa Förskola Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken.

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken. LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken. 2013 Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö

Läs mer

Orminge skolenhet 2014-03-12. Verksamhetsplan för Östbacka förskola inom Orminge skolenhet under 2014.

Orminge skolenhet 2014-03-12. Verksamhetsplan för Östbacka förskola inom Orminge skolenhet under 2014. Orminge skolenhet 2014-03-12 Verksamhetsplan för Östbacka förskola inom Orminge skolenhet under 2014. 1 Orminge skolenhets organisation. Orminge skolenhet består av F- 6 skola, Myrans heldagskola och Östbacka

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

för Havgårdens förskola

för Havgårdens förskola Verksamhetsplan för Havgårdens förskola H.t.2012- v.t.2013 Beskrivning av vår verksamhet Havgårdens förskola ingår i Nättraby rektorsområde och är den äldsta förskolan i området. Förskolan ligger centralt

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 1(17) Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 Linköpings kommun linkoping.se 2 Innehåll SAMMANFATTNING... 3 NORMER OCH VÄRDEN (2.1

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Utbildning, kultur och fritid: Alvhemsförskola 2012/2013

Utbildning, kultur och fritid: Alvhemsförskola 2012/2013 Utbildning, kultur och fritid: Alvhemsförskola 2012/2013 1. Verksamhetsbeskrivning Alvhemsförskola består av två avdelningar Loket 1-3 och Vagnen 3-5. Förskolan ligger i Alvhem med Kungsgården med dess

Läs mer

LOKAL VERKSAMHETSPLAN FÖR BERGSHAMRA FÖRSKOLEENHET

LOKAL VERKSAMHETSPLAN FÖR BERGSHAMRA FÖRSKOLEENHET LOKAL VERKSAMHETSPLAN FÖR BERGSHAMRA FÖRSKOLEENHET FRÖET, RÅGEN, TAURUS OCH TELLUS FÖRSKOLOR SOLNA STAD 2013 Organisation Under första halvåret 2012 hade vi 250 platser med barn i åldern 1-5 år. Tellus

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

(12) Verksamhetsplan 2015/2016 för förskolan Äppelblomman Lekebergs kommun

(12) Verksamhetsplan 2015/2016 för förskolan Äppelblomman Lekebergs kommun 20150529 1 (12) Verksamhetsplan 2015/2016 för förskolan Äppelblomman Lekebergs kommun 20150529 2 (12) Innehållsförteckning Inledning Förutsättningar Läroplansmål Normer och värden Läroplansmål Utveckling

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Förskolan i Östra Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven 1 2 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Annikas BarnOmsorg AB Rev Verksamhetsplan/arbetsplan för verksamhetsåret

Annikas BarnOmsorg AB Rev Verksamhetsplan/arbetsplan för verksamhetsåret Verksamhetsplan/arbetsplan för verksamhetsåret 2015-2016 Sid 1 av 6 Organisation och ledning Den pedagogiska omsorgen (Familjedaghemmet) har sex personal. Två av dessa leder även verksamheten, varav en

Läs mer

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Verksamhetsplan Solhaga förskola 2016-2017 Förutsättningar 35 platser Två avdelningar, Solen 1 3 år, Månen 3 5 år 7 pedagoger (4 förskollärare, tre barnskötare

Läs mer

Det finns flera andra frågor som generellt går att applicera på alla fokusområden 1 i materialet.

Det finns flera andra frågor som generellt går att applicera på alla fokusområden 1 i materialet. Malmö stad Projekt kvalitetsarbete - barn och ungdom Analysstöd förskola Måluppfyllelse Materialet är tänkt att användas som utgångspunkt vid de tillfällen då rektor/förskolechef tillsammans med personalen

Läs mer

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Innehåll: Inledning Beskrivning av verksamheten och utfall av insatser Slutord. Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Förkolans namn

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid Hagnäs förskola 2014 Bakgrund och syfte Den 1 april 2006 fick Sverige en ny lag vars syfte är att främja barns/elevers lika rättigheter i alla skolformer

Läs mer

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 Lokal arbetsplan Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 1 Arbetet i verksamheten Den lokala arbetsplanen utgår från kvalitetsredovisningen av verksamheten under höstterminen 2010 vårterminen 2011.Här anges

Läs mer

Förskolan Domherrens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Domherrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Domherrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Vår vision Alla barn ska kunna känna sig trygga

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN. Förskolan Bryggan. Läsåret 2009/2010

LOKAL ARBETSPLAN. Förskolan Bryggan. Läsåret 2009/2010 Förskolan Bryggan Stora vägen 82 194 68 Upplands Väsby LOKAL ARBETSPLAN Förskolan Bryggan Läsåret 2009/2010 Arbetsplan/verksamhetsplan 2009/2010 förskoleverksamhet Bryggan Inledning Förskolans organisation

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskoleområde 15 Reviderad 2014-12-10 1.Vår vision På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling.

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. FörskolanVillekulla. Avdelning Masken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. FörskolanVillekulla. Avdelning Masken Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 FörskolanVillekulla Avdelning Masken Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen

Läs mer

Arbetsplan för Blåklockans förskola.

Arbetsplan för Blåklockans förskola. Arbetsplan för Blåklockans förskola. Vision för förskolor och skolor i Oxelösunds kommun. Oxelösund ska bli känd som en av Sveriges bästa förskole-och skolkommuner. Blåklockans förskola ligger i ett villa

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

Arbetsplan för Lärkans förskola Avdelning Tvåan

Arbetsplan för Lärkans förskola Avdelning Tvåan Köpings kommun Arbetsplan för Lärkans förskola Avdelning Tvåan Läsår 2015 2016 Administratör: Anita Öhlén, Karin Osbäck, Madeleine Nord, Sara Tilly 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

Kvalitetsrapport - Mjöbäcks förskola. Pirkko Ahnberg, förskolechef 2016

Kvalitetsrapport - Mjöbäcks förskola. Pirkko Ahnberg, förskolechef 2016 Kvalitetsrapport - Pirkko Ahnberg, förskolechef 2016 Innehåll Innehåll... 2 1. Systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Syfte och mål... 3 1.2. Ett kvalitetsarbete som leder mot målen... 3 xx förskola...

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Verksamhetsplan Duvans förskola

Verksamhetsplan Duvans förskola Verksamhetsplan 2017-2018 Duvans förskola Innehållsförteckning 1. Verksamhetens förutsättningar 2. Resultat 3. Analys 4. och Åtgärder Beslutande: Datum och paragraf: Dokumentansvarig: Reviderad: Gäller

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Nallens Förskola

Lokal arbetsplan. för. Nallens Förskola Lokal arbetsplan för Nallens Förskola En lokal arbetsplan beskriver vilken vision och vilka mål förskolan har inom varje målområde i läroplanen. Planen beskriver också hur förskolan tänker sig arbeta för

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Villekulla. Avdelning/Masken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Villekulla. Avdelning/Masken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17 Förskolan Villekulla Avdelning/Masken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Normer och värden sidan

Läs mer

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Upprättad 091130 Uppdaterad 110905 Förord Allt arbete i förskolan bygger på förskolans läroplan LPFÖ98. I Granbacka förskoleområde inspireras vi också av Reggio

Läs mer

LOKALL ARBETSPLAN. Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo

LOKALL ARBETSPLAN. Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo LOKALL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2011-2012 Innehåll 1. Presentation 2. Organisation 3. Normer och värden 4. Utveckling och lärande 4.1 Leken 4.2 Språket 4.3 Natur och miljö

Läs mer

Lika behandlingsplan. Hanna Förskola

Lika behandlingsplan. Hanna Förskola Lika behandlingsplan Hanna Förskola 2015-2016 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 3 Hanna förskolas likabehandlingsplan 4 Definitioner 4 Mål 5 Åtgärder 6-7 Till dig som förälder!

Läs mer

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Lindan 1 & 2 förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gärdslösa Förskola

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gärdslösa Förskola Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gärdslösa Förskola 2015 2016 På vår förskola är man respekterad för den man är! Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Gärdslösa

Läs mer

Lokal arbetsplan 2016/2017 Intraprenad förskolor väster Förvaltning förskola & skola Nyckelpigans Förskola

Lokal arbetsplan 2016/2017 Intraprenad förskolor väster Förvaltning förskola & skola Nyckelpigans Förskola Lokal arbetsplan 2016/2017 Intraprenad förskolor väster Förvaltning förskola & skola Nyckelpigans Förskola Vår vision: Förskolan Mötesplatsen för lärande och glädje! Innehållsförteckning 1. Inledning 2.

Läs mer