Innehåll. Förord 5. Förkortningar 17

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Förord 5. Förkortningar 17"

Transkript

1 Innehåll Förord 5 Förkortningar Inledning Privaträttsliga associationer och offentligrättsliga organisationer Gemensamma regler för skilda associationsformer? Kort historik Handelsbolag och enkla bolag Aktiebolag Föreningar Begreppen association, bolag, förening Associationsbegreppet Medlemmar Grundad på frivillig rättshandling Verksamhet för gemensamt ändamål Bolagsbegreppet Föreningsbegreppet Öppna respektive slutna associationer Associationsformernas antal De olika slagen av bolag och föreningar Allmänt Handelsbolag Kommanditbolag Aktiebolag Ekonomiska föreningar Ideella föreningar 49

2 8 Innehåll 6. Bildande av association Normativsystem. Registrering Parterna Allmänt Personer som är omyndiga eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 föräldrabalken Personer i konkurs eller under näringsförbud Utländska rättssubjekt Rättshandlingarna Rättshandlingarnas form Ogiltiga rättshandlingar Aktiebok. Medlemsförteckning Associationers forfattning Termens innebörd Författningens innehåll Enkla bolag och handelsbolag Aktiebolag och ekonomiska föreningar Ideella föreningar Tolkning av författningen Tillämpning av författningen Ändring av författningen Associationers rättssubjektivitet Allmän innebörd Rättssubjektivitetens omfattning Begränsningar i associationers möjlighet att förvärva rättigheter. Aktiebolags förvärv av egna aktier Rättssubjektivitetens uppkomst Medlemmarnas ekonomiska rättigheter och skyldigheter Ekonomiska rättigheter och förvaltningsbefogenheter Likhetsprincipen och generalklausulen Medlemskap, andel, insats De särskilda ekonomiska rättigheterna Enkla bolag och handelsbolag Aktiebolag Värdeöverföring m.m. 85

3 Innehåll 9 Vinstutdelning 90 Aktiemarknadsbolags förvärv av egna aktier 90 Återbetalning vid aktiekapitalets nedsättning, m.m. 92 Lån till aktieägare m.fl. 94 Företrädesrätt vid emission av nya aktier m.m. 95 Samtyckes-, förköps- och hembudsförbehåll 101 Särskilda förmåner för aktieägarna Ekonomiska föreningar Allmänt 103 Överskottsutdelning 103 Återbetalning av medlemsinsatser 105 Nedsättning av insatsernas belopp 106 Insatsemission Ideella föreningar Medlemmarnas skyldigheter i associationer Förvaltning och förvaltningsorgan Allmänt Enkla bolag och handelsbolag Aktiebolag och ekonomiska föreningar Allmänt Beslutande organ: Stämma, fullmäktigsammanträde Verkställande organ Styrelse Tillsättning Ordförande. Verkställande direktör Företagsledningens kompetens och skyldigheter Maktförhållandet stämma - företagsledning i praktiken Kompetensfördelning mellan styrelse och VD Styrelseordförande, arbetsfördelning inom styrelsen 127

4 10 Innehåll Enskilda styrelseledamöter Arbetstagarledamöter Inflytande för associationers anställda på grund av medbestämmandelagen m.m Offentliga styrelseledamöter Ideella föreningar Gränser för associationsorganens bestämmanderätt Allmänt Enkla bolag och handelsbolag Aktiebolag och ekonomiska föreningar Regler till skydd för utomstående Regler till skydd för medlemmarna Allmänt Allmänna förutsättningar för giltiga stämmobeslut Kvalificerad majoritet och andra villkor för vissa stämmobeslut Associationsorganens kompetens begränsas av författningen Likhetsprincipen och generalklausulen Ideella föreningar Beslutsförfarandet i associationers beslutande organ Allmänt Enkla bolag och handelsbolag Aktiebolag och ekonomiska föreningar Allmänt Kallelse till stämma. Information till medlemmarna Befogenhet att delta i och rösta på stämma Jäv Ombud Stämmans öppnande Röstlängd Bulvaner Justeringsmän. Fråga om stämman behörigen utlysts Föredragning och överläggning Beslutet 178

5 Innehåll Majoritet Votering. Acklamation Voteringsordning Val Öppen och sluten omröstning Lika röstetal (paria vota) Beslutet konstateras,»klubbfästes» Protokoll Överenskommelse i stället för stämmobeslut Ideella föreningar Ogiltighet och klander av stämmobeslut m.m Allmänt Enkla bolag och handelsbolag Aktiebolag och ekonomiska föreningar Fel som inverkar på stämmobesluts giltighet Klandertalan, klanderpreskription. Nullitet Ideella föreningar Positiva minoritetsbefogenheter i associationer Allmänt Enkla bolag och handelsbolag Aktiebolag och ekonomiska föreningar Minoritetsbefogenheter för enskilda medlemmar Positiva befogenheter för minoritet av viss storlek Minoritetsreglernas tvingande karaktär Ideella föreningar Styrelsebeslut Enkla bolag och handelsbolag Aktiebolag och ekonomiska föreningar Ideella föreningar Kontrollorgan: revisorer Obligatoriska och icke obligatoriska revisorer Tillsättande och entledigande av revisorer Revisorernas kvalifikationer 208

6 12 Innehåll 16.4 Revisorernas uppgift Revisorernas tystnadsplikt Revisorer som inte är obligatoriska enligt revisionslagen, ABL eller FL Redovisning av associationers finansiella ställning och resultat Tillämpliga redovisningsregler. Redovisningens syfte Bokföringens och redovisningens form och innehåll Löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning enligt BFL och ÅRL Årsredovisning enligt ÅRL Annan uppgiftsskyldighet Associationers finansiering Eget kapital Främmande kapital (lånekapital). Blandformer Ansvaretförförbindelser Association som ej är juridisk person Association som är juridisk person Associationen och medlemmarna ansvariga Associationen i princip ensam ansvarig Ansvarsgenombrott Ställföreträdare för association Association som ej är juridisk person Association som är juridisk person Allmänt. Fullmäktige och firmatecknare Ställföreträdare för handelsbolag Ställföreträdare för aktiebolag och ekonomisk förening Ställföreträdare för näringsdrivande ideell förening Ställföreträdare för icke näringsdrivande ideell förening Firmatecknares rättshandlingar Allmänt Verkan av firmatecknares rättshandlingar Ogiltighet enligt allmänna avtalsregler 266

7 Innehåll Ogiltig rättshandlings ratihabition m.m Ställföreträdares ansvar mot associationen och tredje man Förändringar i kretsen av associationsmedlemmar Allmänt Enkla bolag och handelsbolag Aktiebolag Ekonomisk förening Ideell förening Överlåtelse av rättigheter som ingår i eller härrör från medlemskap i association Bråkdel av medlemskap Andel m.m. i enkelt bolag och handelsbolag Särskilda rättigheter i aktiebolag Andel m.m. i ekonomisk förening Andels överlåtbarhet Civilrättsliga regler beträffande andelsöverlåtelse Fråga om överlåtbarhet av medlems särskilda anspråk Omsättning av aktier Allmänt Kupongbolag Aktiebrev Vinstutdelningskupong m.m Interimsbevis Teckningsrättsbevis och fondaktierättsbevis, teckningsbevis Aktiebok Avstämningsbolag Allmänt Avstämningsregister Vinstutdelning m.m Aktiebok och särskilda förteckningar Aktiebok Uppdragstagare m.fl Förvaltarregistrering 304

8 14 Innehåll Aktiebokens informationsvärde. Utskrift av aktieboken Insiderhandel m.m Associationsrättsliga avtal Allmänt Röstavtal (konsortialavtal) Avtal mellan association och utomstående rörande associationsrättsliga befogenheter Samverkan och sammanslutningar mellan associationer Karteller Annan samverkan mellan associationer Koncerner Begrepp. Koncemredovisningsregler Övriga koncernregler Vinstutdelning Styrelserepresentation för anställda Revisorer Vissa andra fall då koncernförhållande har rättslig betydelse Intresseföretag m.m Korsvist aktieinnehav Fusion m.m Begrepp Fusionsförfarandet Fusion i aktiebolag Fusion i ekonomisk förening Inlösen av minoritetsaktier i dotterbolag Delning Associations upphörande Likvidation och andra former för upphörande Förutsättningar för likvidations inträde Allmänt Frivillig likvidation Tvångslikvidation 339

9 Innehåll Allmänt Enkla bolag och handelsbolag Aktiebolag och ekonomiska föreningar Ideella föreningar Likvidationsförfarandet Verkställare av likvidationen Revisorer under likvidation Likvidationsåtgärderna Avbrytande av likvidation och återupptagande av verksamheten Skifte Slutredovisning. Associationens upplösning Associationsrättsliga skadeståndsregler Allmänt Skadeståndsskyldighet gentemot associationen Organledamöters skadeståndsskyldighet mot associationen Associationsmedlemmars skadeståndsskyldighet mot associationen Skadeståndsskyldighet mot tredje man Organledamöters skadeståndsskyldighet mot tredje man Associationsmedlemmars skadeståndsskyldighet mot tredje man Associationers skadeståndsskyldighet Jämkning av skadeståndsansvar Jämkning av organledamöters och associationsmedlemmars skadeståndsansvar Jämkning av associationers skadeståndsansvar Flera skadeståndsskyldiga. Regressrätt Personligt ansvar för förbindelser i stället för skadeståndsskyldighet 379 Litteratur 381 Rättsfallsregister m.m. 397 Sakregister 401

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11 Regeringskansliets rättsdatabaser Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11 Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:1327 1 kap. Inledande bestämmelser 1 En ekonomisk förening har till ändamål

Läs mer

UTMÄTNING HOS NÄRINGSIDKARE

UTMÄTNING HOS NÄRINGSIDKARE CHRISTER NILSSON UTMÄTNING HOS NÄRINGSIDKARE EN INTRODUKTION Christer Nilsson 2014-08-05 upplaga 2 Innehåll 1 INTRODUKTION... 4 1.1 SYFTET MED DENNA REDOGÖRELSE... 4 2 DE OLIKA FÖRETAGSFORMERNA EN INTRODUKTION...

Läs mer

KARTLÄGGNING AV IDEELLA FÖRENINGARS RÄTTSLIGA VILLKOR

KARTLÄGGNING AV IDEELLA FÖRENINGARS RÄTTSLIGA VILLKOR IJ2007/209/D KARTLÄGGNING AV IDEELLA FÖRENINGARS RÄTTSLIGA VILLKOR Förord Den 21 juni 2004 fick jag av Regeringskansliet i uppdrag att bistå Justitiedepartementet med en kartläggning av ideella föreningars

Läs mer

D-UPPSATS. Svensk associationsrätt

D-UPPSATS. Svensk associationsrätt D-UPPSATS 2009:057 Svensk associationsrätt Några utvalda regler i centrala associationsformer Emma Bergwall Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. Av CHRISTER NILSSON Aktiebolag är en bolagsform som kan vara ett lämpligt val för den näringsverksamhet som

Läs mer

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Styrelseansvar Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Detta kompendium avser att kort behandla huvudprinciperna för styrelsens uppgifter samt för styrelseledamöternas ansvar och skyldigheter vid

Läs mer

Svensk aktiebolagsrätt

Svensk aktiebolagsrätt Torsten Sandström Svensk aktiebolagsrätt Tredje upplagan Norstedts Juridik Innehåll Förord 9 Förkortningar 11 1 En resa genom regler om aktiebolag 13 1.1 Perspektiv på aktiebolag 14 1.2 Aktiebolaget och

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

Bredbandsutbyggnad på landsbygden. en jämförelse av olika föreningsformer

Bredbandsutbyggnad på landsbygden. en jämförelse av olika föreningsformer Bredbandsutbyggnad på landsbygden en jämförelse av olika föreningsformer Inledning Regeringen har i Bredbandsstrategi för Sverige, satt upp som mål att Sverige ska ha bredband i världsklass. Det innebär

Läs mer

Regeringens proposition 2000/01:150

Regeringens proposition 2000/01:150 Regeringens proposition 2000/01:150 Likvidation av aktiebolag m.m. Prop. 2000/01:150 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 augusti 2001 Göran Persson Thomas Bodström

Läs mer

Att vara styrelseledamot i ett aktiebolag med minst två ledamöter

Att vara styrelseledamot i ett aktiebolag med minst två ledamöter Att vara styrelseledamot i ett aktiebolag med minst två ledamöter Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta ett aktiebolag eller som redan gjort det. Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum

Läs mer

KOMPETENSFÖRDELNING OCH ANSVAR I AKTIEBOLAGET Professor Erik Nerep

KOMPETENSFÖRDELNING OCH ANSVAR I AKTIEBOLAGET Professor Erik Nerep KOMPETENSFÖRDELNING OCH ANSVAR I AKTIEBOLAGET Professor Erik Nerep 1. Allmänt om bolagsorganen i aktiebolaget, funktion och kompetensfördelning - Kompetens och funktion hos andra än bolagsorganen - Koncernchefen,

Läs mer

Aktiebolagets rättskapacitet

Aktiebolagets rättskapacitet Ylli Alija Aktiebolagets rättskapacitet och parthabilitet före och efter upplösningen Tillämpade studier 20 poäng - vt 2006 Handledare: Professor Rolf Dotevall Ämnesområde: Associationsrätt Innehållsförteckning

Läs mer

Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06.

Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06. REKOMMENDATION Mall för bolagsordningar Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06. Utgångspunkten för dokumentet är lydelsen av aktiebolagslagen,

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Ht 07 Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 30 hp. Handledare: Lars Hansson.

UMEÅ UNIVERSITET Ht 07 Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 30 hp. Handledare: Lars Hansson. UMEÅ UNIVERSITET Ht 07 Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 30 hp. Handledare: Lars Hansson Ansvarsgenombrott - moderbolags ansvar för dotterbolags skulder Robert

Läs mer

Bilaga 7 Kommunstyrelsen 2015-03-30 47 AVTAL. avseende ägande av. Diarienr. ts.2d 15 -"1'1 RenhåIIningsbolaget i Mellansverige AB. org nr 556991-1356

Bilaga 7 Kommunstyrelsen 2015-03-30 47 AVTAL. avseende ägande av. Diarienr. ts.2d 15 -1'1 RenhåIIningsbolaget i Mellansverige AB. org nr 556991-1356 Bilaga 7 Kommunstyrelsen 2015-03-30 47 AVTAL avseende ägande av STORFORS KOMMUN 2015-03- O l Diarienr. ts.2d 15 -"1'1 RenhåIIningsbolaget i Mellansverige AB org nr 556991-1356 1 PARTER Mellan KarIskoga

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:17 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Ägar- och ledningsprövning 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

Stadgar Charity Rating Ideell förening

Stadgar Charity Rating Ideell förening Stadgar Charity Rating Ideell förening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Charity Rating Sverige ideell förening. 2 Föreningens säte Föreningen skall ha sitt säte i Stockholm. 3 Föreningens verksamhetsområde

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN (SAAF)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN (SAAF) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN (SAAF) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Inledning SAAF är en partipolitisk

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

Stadgar. för. Möja Konsumtionsförening Ekonomisk förening

Stadgar. för. Möja Konsumtionsförening Ekonomisk förening Stadgar för Möja Konsumtionsförening Ekonomisk förening Innehållsförteckning Konsumentkooperationens verksamhetsidé Firma, säte, ändamål 1 Firma, säte, ändamål och verksamhet Medlemskap 2 Inträde 3 Medlems

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om andelslag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en ny

Läs mer

Styrelseledamöters rättsliga ansvar

Styrelseledamöters rättsliga ansvar Bilaga 15 Det 29: e nordiska juristmötet Stockholm den 19 21 augusti 1981 Lars Erik Taxeli: Styrelseledamöters rättsliga ansvar Styrelseledamöters rättsliga ansvar 223 Styrelseledamöters rättsliga ansvar

Läs mer

Regelverk för emittenter. NASDAQ OMX Stockholm. 1 juli 2013

Regelverk för emittenter. NASDAQ OMX Stockholm. 1 juli 2013 Regelverk för emittenter NASDAQ OMX Stockholm 1 juli 2013 Inledning Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska en börs ha tydliga och öppet redovisade regler för notering av finansiella instrument.

Läs mer

LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL)

LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL) LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL) 1 DEFINITIONER 1.1 I dessa lånevillkor ( Lånevillkor ) ska följande benämningar ha den innebörd som anges

Läs mer