KOMPETENSFÖRDELNING OCH ANSVAR I AKTIEBOLAGET Professor Erik Nerep

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMPETENSFÖRDELNING OCH ANSVAR I AKTIEBOLAGET Professor Erik Nerep"

Transkript

1 KOMPETENSFÖRDELNING OCH ANSVAR I AKTIEBOLAGET Professor Erik Nerep 1. Allmänt om bolagsorganen i aktiebolaget, funktion och kompetensfördelning - Kompetens och funktion hos andra än bolagsorganen - Koncernchefen, skuggdirektörer, de facto-ledning, etc. - Aktieägarna på och utanför bolagsstämman - Aktieägaravtal och bolagsordning 2. Allmänt om begreppen behörighet och befogenhet samt kompetens att besluta och företräda aktiebolaget intern och extern kompetens, firmateckning 3. Bolagsstämmans beslutskompetens och kompetens att företräda bolaget - Bolagsstämmans exklusiva beslutskompetens enligt aktiebolagslagen a) Obligatoriska beslutsärenden vid årsstämma (ABL 7:11 och 61) b) Vissa standardbeslut vid stämma (röstlängd, ordförande och dagordning (ABL 7:29-31) c) Formella frågor vid stämma (omröstning, ABL 7:37-39, utomståendes närvaro, ABL 7:6, etc.) d) Ändring av bolagsordningen (ABL 3:4 och ABL 7:42-45) e) [Publika bolag: omröstning (ABL 7:58), publika bolag: ändring av bolagsordning (ABL 7:59)] f) Val av styrelse och styrelsesuppleanter (ABL 8:8 och ABL 8:47) g) Val av revisor (ABL 9:8) och beslut om att minoritetsrevisor skall utses (ABL 9:9) h) Val av lekmannarevisor (ABL 10:8) i) Beslut om att särskild granskningsman skall utses (ABL 10:22) j) Beslut om fond- och nyemission av aktier, etc. (ABL 11:2, ABL 13:2, ABL 14:2 och ABL 15:2) k) Vissa riktade emissioner enligt ABL 16 kap. l) Vissa vinstandels- och kapitalandelslån enligt ABL 11:11 m) Vinstutdelning (ABL 18:1) n) Förvärv eller överlåtelse av bolagets egna aktier (ABL 19:17 och 19:33)

2 o) Aktiekapitalminskning (ABL 20:3) p) Fusion (ABL 23:17) q) Fission (ABL 24:19) r) Likvidation (ABL 25:1 2) s) Byte av bolagskategori (ABL 26:1 och 26:6) t) Talan om skadestånd (ABL 29:7) u) [Gåvor till allmännyttigt ändamål (ABL 17:5)] v) Krav på bolagsstämmans godkännande vid uppskjuten apport (ABL 2:29), nyemissioner (ABL 13:31, 14:24 och 15:24), fusionsplan (ABL 23:15), delningsplan (ABL 24:17) 4. Bolagsstämmans exklusiva kompetens enligt bolagsordningen 5. Har bolagsstämman exklusiv kompetens i andra fall, t.ex. extraordinära åtgärder (se Nial i Festskrift till Rodhe s. 341 och NJA 1979 s. 635)? - NJA 1967 s. 313 (Kvarnfallet, försäljning av alla bolagets tillgångar eller större delen därav) - Sale and leaseback eller pantsättning av rörelsetillgångarna - Nedläggning av dotterbolag - Avveckling av verksamheten - Börsintroduktion resp. avnotering - Försäljning av samtliga tillgångar (NJA 1903 s. 19) att likställa med likvidation - Överlåtelse av bolagets firma - Skiljeklausul i styrelseledamöters uppdragsavtal - Reglering av aktieägartillskott (kapitaltillskott) 6. Bolagsstämmans rätt att företräda aktiebolaget - Utseende av ställföreträdare vid styrelsens talan mot bolaget (ABL 7:53) - Anmälan av likvidation för registrering (ABL 25:8) - Uppgörelse i fråga om skadeståndsskyldighet (ABL 29:8) - Kan bolagsstämman utse annan än styrelsen att företräda bolaget? (RH 1992:41) - Vad gäller om samtliga aktieägare är överens? - Vad gäller om styrelse saknas eller styrelsen är jävig? 2

3 7. Bolagsstämmans möjlighet att delegera exklusiv beslutskompetens - Nyemissioner (ABL 11:11, 13:35, 14:28 och 15:33) - Dock ej Leo-transaktioner (ABL 16:2, sista stycket) - Förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier (ABL 19:17 och 19:33) - Val av styrelse, revisorer och lekmannarevisorer (ABL 8:7, 8:47, 9:8 och 10:8) enligt föreskrift i bolagsordningen - Val av stämmoordförande (ABL 7:30) - Beslut om likvidation? 8. Bolagsstämmans rätt att delta och ingripa i förvaltningen av bolaget - Övertagandet av operativ ledning - Utseendet av verkställande direktör och vice verkställande direktör - Särskilda firmatecknare - Anvisningar till revisor (ABL 9:4) - Begränsningar i bolagsordningen av bolagsstämmans förvaltningskompetens 9. Styrelsens behörighet och befogenhet 10. Styrelsearbetet - Arbetsordning - Förberedelser inför styrelsemöte - Inkallande av suppleanter - Styrelsens beslutsförhet - Majoritetskrav - Styrelseprotokoll 11. Styrelsens beslutskompetens - Alla förvaltningsfrågor - Bolagsstämmans exklusiva beslutskompetens delegation - Förbud i aktiebolagslagen a) Spridningsförbudet (ABL 1:7) b) Förvärv av och pant i egna aktier (ABL 19:3 4) c) Teckning av egna aktier (ABL 19:1) 3

4 d) Dotterbolags förvärv eller teckning av, eller pant i, moderbolagsaktier (ABL 19:2, 19:3 och 19:7) e) Lån och säkerheter (ABL 21:1 och 21:5) f) Förbud att i vissa fall överlåta aktier, teckningsoptioner eller konvertibler (ABL 16:4 6) 12. Styrelsens verkställlighet och bolagsstämmobeslut inom det exklusiva kompetensområdet 13. Styrelsens behörighet att företräda bolaget och företa rättshandlingar - Rättshandlingar i strid med aktiebolagslagen - Rättshandlingar i strid med bolagsstämmans exklusiva kompetens - Styrelsen som kollektiv kontra styrelsemajoritet 14. Styrelsens befogenhet - Alla förvaltningsärenden - Befogenhetsinskränkningar a) Bolagsordningen b) Bolagsstämmans beslut, direktiv och instruktioner c) Jäv (ABL 8:23) d) Likabehandlingsprincipen (ABL 4:1) e) Generalklausulen (ABL 8:41) - Betydelsen av ond och god tro - Sanktioner vid befogenhetsöverskridande - [Bolagsstämmans beslut enligt exklusiv kompetens skall registreras med undantag av beslut att väcka skadeståndstalan, vissa standardbeslut på bolagsstämma, dock inte undantag för efterutdelning samt vinstutdelning enligt beslut på årsstämma] 15. Särskild firmatecknare - Särskild firmatecknares beslutskompetens - Särskild firmatecknares behörighet att företa rättshandlingar - Kan särskild firmatecknare utse särskilda firmatecknare? - Kan särskild firmatecknare ge fullmakt och delegera uppgifter till annan? 4

5 - Särskild firmatecknares befogenhet - Processhandlingar 16. Den verkställande direktören (ABL 8:27 33) - Den verkställande direktörens behörighet den löpande förvaltningen (se ABL 8:29, första stycket och särskilt andra stycket) - Den verkställande direktörens befogenhet befogenhetsinskränkningar a) Bolagsordningen b) Bolagsstämmobeslut, direktiv och instruktioner c) Styrelsebeslut, direktiv och instruktioner d) Jäv, likabehandling och generalklausulen - Den verkställande direktörens överskridande av behörighet och befogenhet a) Betydelsen av god och ond tro hos motparten b) Ansvar och sanktioner - Osedvanlig beskaffenhet alternativt av stor betydelse med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet - Närmare om sedvanerekvisitet a) Köp och försäljning av fastigheter b) Köp och försäljning av företag c) Bolagsbildning d) Långvariga samarbetsavtal e) Borgen och andra säkerheter f) Anställning av personal g) Förvärv av aktieposter i annat bolag (NJA 1995 s. 437) h) Förhandlingar om större förvärv eller försäljningar av rörelsegrenar (se JT 1992/93 s. 547, jfr NJA 1949 s. 134) i) Osedvanliga avtal (se NJA 1958 s. 186 och NJA 1968 s. 375) j) Den verkställande direktörens verkställighet av styrelsebeslut (inom eller utom den löpande förvaltningen) k) Den verkställande direktörens behörighet att utfärda fullmakt till annan (se SvJT 1935 rf s.59) l) Processhandlingar (se NJA 1918 s. 324 och RH 1995:87) m) Förlikning (se NJA 1990 s. 591) n) Den verkställande direktörens extraordinära behörighet 5

6 17. Styrelsens och den verkställande direktörens möjlighet att delegera ansvar och uppgifter 18. Mellanchefers och andra bolagsanställdas behörighet och befogenhet ansvar och sanktioner (se NJA 2001 s. 191, NJA 2002 s. 244 och artikel av Erik Nerep i Festskrift till professor Lars Gorton). 19. Betalnings- och skadeståndsansvar för aktieägare och bolagsfunktionärer - Aktieägarnas betalningsansvar ansvarsgenombrott - Bolagsfunktionärernas ansvar enligt ABL 29:1 - Externt och internt ansvar - Ansvarsfrihet - Oaktsamhet och kausalitet 6

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Styrelseansvar Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Detta kompendium avser att kort behandla huvudprinciperna för styrelsens uppgifter samt för styrelseledamöternas ansvar och skyldigheter vid

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Att vara styrelseledamot i ett aktiebolag med minst två ledamöter

Att vara styrelseledamot i ett aktiebolag med minst två ledamöter Att vara styrelseledamot i ett aktiebolag med minst två ledamöter Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta ett aktiebolag eller som redan gjort det. Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1

Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1 Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1 Plats och tid: Kommunhuset, Västervik 08:00 08:25 Sammanträde nr 3 Beslutande: Eva Ahlström, ordf. Berit Thall Veikko Kärki Fredrik Andrén Göran

Läs mer

Att vara styrelseledamot i ett aktiebolag med en ledamot

Att vara styrelseledamot i ett aktiebolag med en ledamot Att vara styrelseledamot i ett aktiebolag med en ledamot Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta ett aktiebolag eller som redan gjort det. Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum

Läs mer

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor.

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor. 1 (5) Bolagsordning Ratos AB Artikel 1: Firma Bolaget, som är publikt (publ), skall ha firman Ratos AB. Artikel 2: Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. Artikel 3: Bolagets verksamhet

Läs mer

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 1 Firma Bolagets firma är Eniro AB. Bolaget skall vara publikt (publ). 2 Styrelsens

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS PRINCIPER I FRÅGA OM AKTIEBOLAG DÄR LANDSKAPET HAR ETT VÄSENTLIGT ÄGARINTRESSE

LANDSKAPSREGERINGENS PRINCIPER I FRÅGA OM AKTIEBOLAG DÄR LANDSKAPET HAR ETT VÄSENTLIGT ÄGARINTRESSE LANDSKAPSREGERINGENS PRINCIPER I FRÅGA OM AKTIEBOLAG DÄR LANDSKAPET HAR ETT VÄSENTLIGT ÄGARINTRESSE Del 1 Riktlinjer för landskapsregeringens styrning av och vid utseende av representation i aktiebolag

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Bilaga 7 Kommunstyrelsen 2015-03-30 47 AVTAL. avseende ägande av. Diarienr. ts.2d 15 -"1'1 RenhåIIningsbolaget i Mellansverige AB. org nr 556991-1356

Bilaga 7 Kommunstyrelsen 2015-03-30 47 AVTAL. avseende ägande av. Diarienr. ts.2d 15 -1'1 RenhåIIningsbolaget i Mellansverige AB. org nr 556991-1356 Bilaga 7 Kommunstyrelsen 2015-03-30 47 AVTAL avseende ägande av STORFORS KOMMUN 2015-03- O l Diarienr. ts.2d 15 -"1'1 RenhåIIningsbolaget i Mellansverige AB org nr 556991-1356 1 PARTER Mellan KarIskoga

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Innehåll 1 Inledning och bakgrund 3 2 Aktiebolagets organisation 3 3 Årsstämma och val av styrelse 4 4 Styrelsens arbetssätt 6 5 Styrelsens förhållande till den verkställande

Läs mer

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11, 17 Antagen av kommunstyrelsen 2014-12-03, 733 6 Innehållsförteckning Allmänt om delegation 3 Kommunfullmäktige.

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org nr 556668-6605, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00, i Bolagets

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder; FFFS 2008:11 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2011-07-19 Observera att bara den tryckta

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Omvända fusioner när moderbolag»går upp» i dotterbolag

Omvända fusioner när moderbolag»går upp» i dotterbolag Omvända fusioner när moderbolag»går upp» i dotterbolag Av Viktor Magnell och Karl Sandström 1 Inledande anmärkningar En omvänd fusion innebär att ett moderbolags samtliga tillgångar och skulder övertas

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ) 1 Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:17 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Ägar- och ledningsprövning 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

Stiftelselag (1994:1220)... 335 Införande av stiftelselagen, lag (1994:1221)... 356 Stiftelseförordning (1995:1280)... 358

Stiftelselag (1994:1220)... 335 Införande av stiftelselagen, lag (1994:1221)... 356 Stiftelseförordning (1995:1280)... 358 Förord 3 FARs Samlingsvolym utkommer nu för 35:e året i följd. Det är bara i FARs Samlingsvolym redovisning du får tillgång till hela den goda redovisningsseden som den uttrycks genom lagar, förordningar

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Utköpsproblematik i små aktiebolag

Utköpsproblematik i små aktiebolag Utköpsproblematik i små aktiebolag Vilka är de centrala problemen och vad kan göras för att begränsa dessa? Juridiska institutionen Juristutbildningen 2011 Tillämpade studier 30 hp Författare: Gustaf Larsson

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

AK T I E B OL AG (publ)

AK T I E B OL AG (publ) Pressrelease 31 mars 2015 K AL L E L S E TILL Å R S S T Ä M M A I M E DA AK T I E B OL AG (publ) Aktieägarna i Meda Aktiebolag (publ), org. nr 556427-2812, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048.

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma

Läs mer