Beslut i Juristkommittén Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06."

Transkript

1 REKOMMENDATION Mall för bolagsordningar Beslut i Juristkommittén Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén Utgångspunkten för dokumentet är lydelsen av aktiebolagslagen, ABL (SFS 2005:551). Vad som ska ingå i bolagsordningen anges i 3 kap. 1 ABL. I ett antal andra paragrafer anges frågor som också kan regleras i bolagsordningen. Dessa frivilliga bestämmelser är i det följande satta inom klammer [ ]. I några fall görs hänvisningar också till bank- och finansieringsrörelselagen, BFL (SFS 2004:297). Vid utformningen av bolagsordningen kan Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) beaktas. Hänvisning görs till Koden på några punkter. 1 Bankens firma (3 kap. 1 1, 11 ABL, 10 kap. 29 BFL) Bankens firma är... (i det följande Banken). Banken är publik (publ). Kommentar: Obligatorisk för publika bolag vars firma inte innehåller ordet publikt. 2 Styrelsens säte (3 kap. 1 2 ABL) Bankens styrelse ska ha sitt säte i... [där bankens huvudkontor ska vara beläget]. 3 Bankens rörelsegrenar (3 kap. 1 3 ABL, 7 kap. 1 BFL) Alternativ 1 Banken får bedriva

2 1. sådan rörelse som avses i 1 kap. 3 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt 2. finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband därmed enligt 7 kap. 1 lagen om bank- och finansieringsrörelse. Alternativ 2 Banken får bedriva sådan rörelse som avses i 1 kap. 3 lagen (2004:297) om bankoch finansieringsrörelse. I denna bestämmelse anges att med bankrörelse avses rörelse i vilken det ingår 1. betalningsförmedling via generella betalsystem, och 2. mottagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga för fordringsägaren inom högst 30 dagar. Banken får vidare bedriva finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband därmed enligt 7 kap. 1 lagen om bank- och finansieringsrörelse. Enligt denna bestämmelse får banken i sin verksamhet bland annat 1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter, 2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar, 3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar och upplåta egendom till nyttjande (leasing), 4. tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster, 5. tillhandahålla betalningsmedel, 6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden, 7. medverka vid värdepappersemissioner, 8. lämna ekonomisk rådgivning, 9. förvara värdepapper, 10. driva rembursverksamhet, 11. tillhandahålla värdefackstjänster, 12. driva valutahandel, 13. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, 14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173), samt 15. ge ut elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar. 4 Redovisningsvaluta (3 kap. 2 ) Banken ska ha euro som redovisningsvaluta och aktiekapitalet ska vara bestämt i euro.

3 Kommentar: Enligt 3 kap. 2 ska det i bolagsordningen anges om bolaget ska ha euro som redovisningsvaluta och då ska även anges att aktiekapitalet ska vara i euro. 5 Aktiekapitalets storlek (3 kap. 1 4 ABL) Bankens aktiekapital ska vara lägst... kronor [euro] och högst... kronor [euro]. 6 Antal aktier (3 kap. 1 5 ABL) Antalet aktier ska vara lägst och högst. Kommentar: Aktiekapitalet och antalet aktier måste bestämmas så att kvoten mellan lägsta aktiekapital och lägsta antal aktier är densamma som kvoten mellan högsta aktiekapital och högsta antal aktier. [7 Aktieslag m.m. (4 kap. 2-6 ABL)] Kommentar: Om olika aktieslag finns ska det i bolagsordningen anges vilken företrädesrätt aktieägarna ska ha vid nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner eller konvertibler som inte sker genom betalning med apportegendom samt vid fondemission. 8 Avstämningsförbehåll (1 kap. 10 ABL) Bankens aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Kommentar: Bestämmelsen är obligatorisk för avstämningsbolag. [9 Hembudsförbehåll (4 kap. 27 ABL)]

4 Kommentar: Ett förbehåll enligt 3 kap. 3 aktiebolagslagen (1975:1385) som finns i bolagsordningen vid utgången av år 2005 gäller enligt 7 lagen (2005:552) om införande av aktiebolagslagen även om det avviker från 4 kap. 28 ABL. [10 Omvandlingsförbehåll (4 kap. 6 )] [11 Samtyckesförbehåll (4 kap. 8 ) får tas in i bolagsordningen av bolag som inte är avstämningsbolag] [12 Förköpsförbehåll (4 kap. 18 ) får tas in i bolagsordningen av bolag som inte är avstämningsbolag] 13 Styrelseledamöter (3 kap. 1 6 och 7, 8 kap. 1, 3, 8, 13, 17 och ABL, 10 kap. 5, 8 BFL) Utöver de ledamöter som enligt lag ska utses av annan än bolagsstämman ska styrelsen bestå av... eller lägst... och högst ledamöter (samt... eller lägst... och högst... suppleanter för dem). [Uppdrag som ledamot och suppleant gäller till slutet av den (andra-fjärde) årsstämman som hålls efter det år då ledamoten eller suppleanten utsågs.] [Styrelsens ordförande utses av bolagsstämman.] Kommentar: Av 10 kap. 5 BFL följer att Banken ska ha en styrelse med minst tre ledamöter. Enligt 8 kap. 13 ABL gäller uppdraget som styrelseledamot till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs. I bolagsordningen får föreskrivas att uppdraget ska gälla för längre tid, dock högst fyra år.enligt Koden ska styrelsens ordförande väljas av bolagsstämman. [14 Majoritetskrav vid styrelsebeslut (8 kap. 22 ABL) Som styrelsens beslut gäller, om inte bolagsordningen föreskriver särskild röstmajoritet, den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för.]

5 15 Revisorer m.m. (3 kap. 1 8, 9 kap. 1, 8, 21 och 21 a ABL, 10 kap. 9 BFL) Utöver de revisorer som enligt lag kan utses av annan än bolagsstämman ska... eller minst... och högst... revisor/er/ utses. Kommentar: Av 10 kap. 9 BFL följer att en Bank ska ha minst en revisor. Enligt 9 kap. 21 ABL gäller uppdraget som revisor till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs I bolagsordningen får föreskrivas att uppdraget ska gälla för längre tid, dock högst fyra år. Enligt 9 kap. 21 a får uppdraget som revisor för ett aktiemarknadsbolag gälla högst sju år i följd. Ett registrerat revisionsbolag får utses till revisor. 16 Hur bolagsstämma ska sammankallas (3 kap. 1 9, 7 kap. 23, 56 och 56 a ABL) Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i (minst en angiven rikstäckande dagstidning). Kommentar: gäller publika bolag. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bankens webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i (minst en angiven rikstäckande dagstidning). Kommentar: gäller aktiemarknadsbolag. [17 Tid för kallelse till bolagsstämma (7 kap och 55 a ABL) Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt till extra bolagsstämma, där ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, utfärdas tidigast sex och senast fyra (två endast tillämpligt för privata bolag) veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman. (tre veckor för aktiemarknadsbolag).] [18 Ort för bolagsstämma (7 kap. 15 ABL)

6 Bankens bolagsstämma äger rum i... (den ort där styrelsen har sitt säte) eller i... (annan angiven i ort i Sverige).] [19 Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma m.m. (7 kap. 2-6 ABL) a. Tid för anmälan till stämman Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till Banken senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. b. Insamlande av fullmakter och poströstning Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 andra stycket ABL. Alternativ 1 Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post. Alternativ 2 Aktieägarna ska före bolagsstämma kunna utöva sin rösträtt per post. c. Biträde vid bolagsstämma Aktieägare eller ombud för aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman, dock endast om antalet biträden anmäls till Banken senast den dag för anmälan om deltagande i stämman som anges i kallelsen till stämman d. Utomståendes närvaro vid bolagsstämma Den som inte är aktieägare i Banken ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.] [20 Ordförande vid bolagsstämma (7 kap. 27 och 30 ABL) Bolagsstämma öppnas av...(styrelsens ordförande). Ordförande vid bolagsstämman ska /vara/...(väljas av bolagsstämman).]

7 [21 Tillhandahållande av aktiebok (7 kap. 28 ABL)] [22 Rösträtt (7 kap. 8 ABL) På bolagsstämman får ingen för egna och andras aktier utöva rösträtt för mer än...] [23 Majoritetskrav vid vissa beslut (7 kap , 59 ABL)] [24 Ärenden på årsstämma (se aktiebolagslagen 1975:1385, 2 kap. 4 8 och 9 kap. 15 ) Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma: 1. val av ordförande vid stämman 2. upprättande och godkännande av röstlängd 3. godkännande av dagordning 4. val av minst en person att jämte ordföranden justera protokollet 5. fråga om stämman blivit i behörig ordning sammankallad 6. framläggande av årsredovisningen (och koncernredovisningen) och revisionsberättelsen (och koncernrevisionsberättelsen) 7. fastställelse av resultaträkningen (och koncernresultaträkningen) och balansräkningen (och koncernbalansräkningen) 8. dispositioner beträffande bankens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 9. fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och för den verkställande direktören för den tid redovisningen (redovisningarna) omfattar 10. bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska utses av stämman [(i förekommande fall)] 11. bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter som ska utses av stämman [(i förekommande fall)] 12. fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter 13. val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter [(i förekommande fall)] 14. val av revisorer och revisorssuppleanter [(i förekommande fall)] 15. övriga ärenden, vilka enligt lag eller bolagsordning ska behandlas av stämman]

8 Kommentar: Förteckningen över ärenden som ska behandlas på årsstämman behöver inte längre tas in i bolagsordningen, men det kan vara lämpligt att ta med förteckningen som information till aktieägare och andra intressenter. 25 Bankens räkenskapsår (3 kap ABL, 1 kap. 7 lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag) För Banken är kalenderår räkenskapsår. [26 Särskilda bestämmelser om vinstanvändning (3 kap. 3 ABL) Om Bankens verksamhet helt eller delvis ska ha annat syfte än att bereda vinst åt aktieägarna ska bolagsordningen innehålla bestämmelse om användning av vinst och behållna tillgångar vid bolagets likvidation.] [27 Vinstutdelning (18 kap. 1 ABL) Bolagsstämman får besluta om utdelning av större belopp än vad styrelsen har föreslagit eller godkänt bl.a. om det finns en sådan skyldighet enligt bolagsordningen.] [28 Frivillig likvidation (25 kap. 2 ABL) I bolagsordningen kan föreskrivas kvalificerad majoritet för beslut om frivillig likvidation.] [29 Minskning av aktiekapitalet (20 kap. 1, 3 och ABL) I bolagsordningen kan föreskrivas om minskning av aktiekapitalet.] [30 Skiljeförfarande

9 (7 kap. 54 ABL) Tvister mellan Banken och styrelsen, en styrelseledamot, den verkställande direktören, en likvidator eller en aktieägare ska hänskjutas till skiljemän.]

10 BILAGA Vägledning för beskrivning av verksamheten i bolagsordningar i banker och kreditmarknadsbolag Med anledning av den nya bank- och finansieringsrörelselagen (2004:297) kan det finnas det anledning att se över hur bankers och kreditmarknadsbolags verksamheter beskrivs i företagens bolagsordningar. Om Bankföreningens tidigare mall för bankers bolagsordningar används bör i vart fall en uppdatering göras av hänvisningen till gällande lag, eftersom det i nämnda mall görs en hänvisning till den numera upphävda bankrörelselagen (1987:617). Enligt bank- och finansieringsrörelselagen ska bolagsordningen godkännas i samband med att tillstånd lämnas. Dessutom ska ändringar godkännas. Ändringar ska godkännas om bolagsordningen överensstämmer med bank- och finansieringsrörelselagen och andra författningar samt i övrigt innehåller de särskilda bestämmelser som behövs med hänsyn till omfattningen och arten av institutets verksamhet. Grundläggande för bolagsordningens utformning är aktiebolagslagen. Enligt denna ska bolagsordningen ange föremålet för bolagets verksamhet, angivet till sin art [3 kap. 1 punkt 3 regeringens lagrådsremiss med förslag till ny aktiebolagslag, som på denna punkt överensstämmer med 2 kap. 4 punkt 3 aktiebolagslagen (1975:1387)]. En grupp med företrädare för bankkoncernerna har övervägt hur bankers och kreditmarknadsbolags verksamheter bör beskrivas i bolagsordningarna. Efter kontakter med Finansinspektionen har gruppen gjort följande bedömning. Bank- och finansieringsrörelselagen ger utrymme för att beskrivningen av verksamheten kan utformas på olika sätt. Ett alternativ är att verksamheten beskrivs endast med hänvisning till lagens definitioner av bankrörelse respektive finansieringsrörelse. Ett företag som bedriver bankrörelse bör dock i sådant fall komplettera beskrivningen med uppgift om att krediter lämnas, eftersom det inte framgår av definitionen av bankrörelse. Ett annat alternativ är att ange att företaget bedriver bank- eller finansieringsrörelse och dessutom ta in hela eller delar av den förteckning över olika finansiella verksamheter som finns i 7 kap. 1 bank- och finansieringsrörelselagen. En universalbank kan ha med hela förteckningen, medan en bank eller ett kreditmarknadsbolag med mer specialiserad verksamhet i första hand bör ange de verksamhetsgrenar som är eller kan komma att bli aktuella.

11 Förteckningen i lagen är endast exemplifierande, vilket innebär att även andra finansiella verksamheter kan tas med i en uppräkning i bolagsordningen. Exempel på sådana verksamhetsgrenar finns i Bankföreningens mall för bolagsordningar från år I bankers och kreditmarknadsbolags befintliga bolagsordningar kan finnas ytterligare andra exempel på verksamhetsgrenar. Ett företag som vill behålla en sådan äldre uppräkning kan alltså göra det. Mot denna bakgrund anger Bankföreningen i en bilaga exempel på hur en banks eller ett kreditmarknadsbolag verksamhet kan beskrivas i bolagsordningen. Detta direktionsbrev har godkänts av Bankföreningens Juristkommitté.

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 1 Firma Bolagets firma är Eniro AB. Bolaget skall vara publikt (publ). 2 Styrelsens

Läs mer

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor.

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor. 1 (5) Bolagsordning Ratos AB Artikel 1: Firma Bolaget, som är publikt (publ), skall ha firman Ratos AB. Artikel 2: Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. Artikel 3: Bolagets verksamhet

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i. 9 juni 31 september 2014

Inbjudan att teckna aktier i. 9 juni 31 september 2014 Inbjudan att teckna aktier i 9 juni 31 september 2014 INNEHÅLL Definitioner... 3 Erbjudandet i korthet... 3 Bakgrund och motiv... 4 Villkor och anvisningar... 5 Styrelse och ledande befattningshavare...

Läs mer

Capitala AB. Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare. Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013

Capitala AB. Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare. Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013 Capitala AB Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013 Mer information finner du på bolagets hemsida www.capitala.se Viktig

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

Punkt 13 Styrelsens förslag till beslut i samband med refinansiering av Bolagets preferensaktier och därmed tillhörande beslut

Punkt 13 Styrelsens förslag till beslut i samband med refinansiering av Bolagets preferensaktier och därmed tillhörande beslut Styrelsens för Oscar Properties Holding AB ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna 13 16 i den föreslagna dagordningen till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 Punkt 13 Styrelsens förslag till

Läs mer

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11 Regeringskansliets rättsdatabaser Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11 Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:1327 1 kap. Inledande bestämmelser 1 En ekonomisk förening har till ändamål

Läs mer

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Svenska staten genom 150 000 000 150 000 000 Fredrik Olofsson enligt fullmakt.

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Svenska staten genom 150 000 000 150 000 000 Fredrik Olofsson enligt fullmakt. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Inlandsinnovation AB org nr 556819-2263, måndagen den 28 april 2014 i Kanslihuset, A4 Campus, Östersund. Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Svenska

Läs mer

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag.

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag. Vad du behöver veta när du startar ett aktiebolag. Innehållsförteckning Sid Kort om aktiebolag 2-3 Styrelse och VD 4 Revisor 5 Bolagets namn 6 Årsredovisning och revisionsberättelse 7 Så här bildas ett

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svensk-Danska

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Almi Företagspartner AB, 556481-6204.

Härmed kallas till årsstämma i Almi Företagspartner AB, 556481-6204. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Almi Företagspartner AB 2015 Härmed kallas

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Anders Ullberg,

Läs mer

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Prognos 2013 5 Ordförande har ordet 6 Historia 7 Nutid

Läs mer

Regeringens proposition 2000/01:150

Regeringens proposition 2000/01:150 Regeringens proposition 2000/01:150 Likvidation av aktiebolag m.m. Prop. 2000/01:150 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 augusti 2001 Göran Persson Thomas Bodström

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten Holding AB (publ), org. nr. 556580-2526, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 mars 2014 klockan 14:00 i G Grönberg Advokatbyrå

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. FACTUM ELECTRONICS HOLDING AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. FACTUM ELECTRONICS HOLDING AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i FACTUM ELECTRONICS HOLDING AB (publ) Fredagen den 9 mars 2012 Innehållsförteckning 1. Styrelsens förslag till dagordning 2. Styrelsens förslag till struktur- och verksamhetsförändring

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015 AKTIEÄGARNA I OBOYA HORTICULTURE INDUSTRIES AB, 556362-3197 kallas härmed till årsstämma, torsdagen den 28 maj 2015 kl. 10.00 i Aludden Providor, Aspenäsvägen 12,

Läs mer

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Styrelseansvar Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Detta kompendium avser att kort behandla huvudprinciperna för styrelsens uppgifter samt för styrelseledamöternas ansvar och skyldigheter vid

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org nr 556668-6605, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00, i Bolagets

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PARTNERTECH AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PARTNERTECH AB (PUBL) ANMÄLAN KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PARTNERTECH AB (PUBL) Aktieägarna i PartnerTech AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 april 2015 kl. 15.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2,

Läs mer

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Godkänd av kommunfullmäktige den 14 februari 2007, 34 (tidigare Västsvenska Teater och Dans AB den 10 april 2001, 50 och den 12 februari 2003,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015 KALLELSE Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL) Aktieägarna i Cortus Energy AB (publ), org.nr 556670-2584, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 mars 2015, kl. 17.00 i IVA Konferenscenter,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2014 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2014 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2014 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl 9.30 Plats: Bolagets

Läs mer

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70.

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas

Läs mer