Bolagens rättsliga ställning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bolagens rättsliga ställning"

Transkript

1 CARL HEMSTRÖM Bolagens rättsliga ställning Om enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag Nionde reviderade upplagan NORSTEDTS JURIDIK

2 Innehåll Förordtillnionde upplagan 7 Förkortningar 8 1 Introduktion Inledning 15 Korporationsrätt/Associationsrätt 15 Associationsrättsrekvisiten 15 Bolagsrekvisiten 16 Bolag/föreningar 16 Bolag/stiftelser 16 Bolag/samäganderätt 17 Bolag/lån 17 Bolag/anställning 17 Bolag/hyra 17 Bolag/arrende 17 Olika slags bolag: Enkelt bolag 18 Handelsbolag 18 Kommanditbolag 18 Specialreglerade bolagsformer 18 Tyst bolag 19 Aktiebolag Rättskällor 19 Lagstiftning för handelsbolag och enkla bolag samt förarbeten 19 Lagstiftning om aktiebolag 21 EU-anpassning22 EEIG 22 Europabolaget 23 Bolagsdirektiv 23 ABL:s förarbeten 23 EU-rätten som rättskälla 26 Rättspraxis 27 Doktrin Bolagsrättsliga utgångspunkter 28 Regler till skydd för majoriteten 28 Regler till skydd för minoriteten 29 Materiella regler 29 Bolagets syfte 29 Föremålet för bolagets verksamhet 29 Likhetsgrundsatsen 30 Generalklausulen 30 Formella regler 31 Regler till skydd för fordringsägarna 31 * Regler till skydd för andra kategorier 32 Juridisk person 32 Registrering 33 Koncerner Bolagsformernas betydelse 35 2 Det enkla bolaget Inledning 37 Gränsdragning 37 Registrering Bildande 37 Bolagsmännen Förvärv och förlust av delägarskap 38 Inträde 38 Utträde 38 Överlåtelse av ekonomisk andel Förvaltningen av det enkla bolaget 39 Interna förhållanden 39 Förhållandet till tredje man Det enkla bolagets ekonomi Sanktionsregler 41 Trohetsplikt 41

3 10 Innehåll 2.7 Det enkla bolagets upphörande 41 Vanlig uppsägning 41 Hävning 42 Bolagsmans död/konkurs 42 Bolagets möjlighet att leva vidare 42 Uppsägningstid 42 Likvidation och upplösning 42 Enkelt bolag med en bolagsman 43 3 Handelsbolaget Inledning 44 Gränsdragning 44 Registrering 44 Näringsverksamhet Bildande 45 Registreringens innehåll 45 Bolagsmännen Förvärv och förlust av delägarskap 46 Inträde 46 Utträde 46 Överlåtelse av ekonomisk andel 46 Hembudsklausul Förvaltningen av handelsbolaget Den interna förvaltningen 47 Dispositiva/tvingande regler 47 Bolagsmans förvaltningsrätt 47 Veto 48 Andra inskränkningar 48 Rätt att ge gåvor 49 Kontrollrätt 49 Årsbokslut och årsredovisning 49 Fördelning av resultatet Rätten att företräda bolaget 52 Bolagsmans firmateckningsrätt 52 Befogenhetsbegränsningar 52 Fullmäktige 53 Prokurister Registreringsfrågor m.m. 53 Registrering 53 Årsredovisning Om bolagets och bolagsmännens ekonomiska ansvar 55 Bolagsman solidariskt ansvarig 55 Bolagets konkurs 55 Bolagsmans konkurs 55 Avgående bolagsmans ansvarighet 56 Tillträdande bolagsmans ansvarighet Sanktionsregler 56 Trohetsplikt 56 Skadeståndstalan 57 * Klandertalan Handelsbolagets upphörande 58 Vanlig uppsägning 58 Avtal för bestämd tid 58 Avtal för obestämd tid 59 Hävning 59 Bolagsmans död/konkurs 60 Bolagets möjlighet att leva vidare 60 Enmanshandelsbolag 61 Bolagets konkurs 61 Uppsägningstid 61 Likvidation och upplösning 61 4 Kommanditbolaget Inledning 63 Gränsdragning 63 Registrering Bildande 63 Registreringens innehåll 63 Bolagsmännen Förvärv och förlust av delägarskap Förvaltningen av kommanditbolaget Den interna förvaltningen 65 Bolagsmans förvaltningsrätt 65 Kontrollrätt 65 Årsbokslut och årsredovisning 65 Fördelning av resultatet 66

4 Innehåll Rätten att företräda bolaget 66 Komplementärs firmateckningsrätt 66 Befogenhetsbegränsningar 66 Fullmäktige 67 Prokurister Registreringsfrågor m.m. 67 Registrering 67 Årsredovisning Om bolagets och bolagsmännens ekonomiska ansvar 67 Komplementär solidariskt ansvarig 67 Kommanditdelägares ansvar 68 Utsträckt ansvarighet Sanktionsregler Kommanditbolagets upphörande 69 5 Aktiebolaget Olika slag av aktiebolag Allmänt om privata och publika aktiebolag Aktiebolag med och utan revisorer 71 Bolag som kan avstå från revisorer 72 Rätt för minoritet att få revisor 73 Övergångsregler 75 Tid för revisors uppdrag 75 " Allmänna krav på revisorsgranskning Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning Aktiebolagets rättsliga reglering Inledning 77 Aktiekapitalets storlek 78 Byte av bolagskategori 78 Elektroniska signaturer och rutiner Bildande 79 Stiftare 79 Simultanbildning 80 Stiftelseurkund 80 Tillskott och aktieteckning 81 Bolagsordningen 83 ' Bolagets bildande 85 Bolagets registrering 85 "Juridisk person 86 Särregler för publika aktiebolag Om aktier och aktieöverlåtelse m.m Inledning 87 Aktier 87 Aktiers lika rätt 87 Aktiers fria överlåtbarhet 87 Samtyckesförbehåll 88 Förköpsförbehåll 88 Hembudsklausul 89 Ingen erbjudandeplikt 90 Uppdelning och sammanläggning av aktier Om aktiebok, aktiebrev och avstämningskonton 91 Aktiebok Det traditionella systemet 92 Överlåtelse av aktie m.m. 92 Aktieboken offentlig Systemet med avstämningsbolag 93 Förvaltarregistrering 94 Aktiebokens offentlighet Aktiebolagets organisation Inledning 95 Bolagsorganen 95 Komplikationer Bolagsstämman Materiellt 98 Ordinarie bolagsstämma 98 Obligatoriska ärenden 98 Andra ärenden 99

5 12 Innehåll Formella regler 100 Aktieägares närvarorätt 100 Föranmälan 101 Jäv 101 Ombud 101 Biträde 101 Förbud mot fullmaktsinsamling 102 Poströster 102 Plats för stämmans hållande 103 Extra stämma 103 Kallelse 103 Stämmans förlopp 105 Informations- och frågerätt 105 Omröstningsförfarandet 106 Majoritetskraven 107 Generalklausul 108 Andra inskränkningar Om användning av informationsteknologi vid bolagsstämmor Styrelsen Materiellt 110 Intern förvaltning 110 Uppdragets innehåll 110 Revisionsutskott 111 Generalfullmakt 111 Rätt att företräda bolaget externt 112 Behörighets- och befogenhetsöverskridanden Formella regler 114 Val av styrelseledamöter 114 Vem kan vara styrelseledamot? 114»Målvakter» 115 Uppdragstid 115 Anmälan om aktieinnehav 116 Styrelsesammanträden 116 Protokoll 117 Beslutförhet 117 Beslutsfattande 117 Jäv 117 Övriga befogenhetsbegränsningar Verkställande direktör Materiellt 119 Intern förvaltning 119 Löpande förvaltning 119 Rätt att företräda bolaget externt 120 Behörighets- och befogenhetsöverskridanden Formella regler 123 Utseende av VD 123 Vem kan vara VD? 123»Målvakter» 124 Anmälan om aktieinnehav 124 Jäv 124 Övriga befogenhetsbegränsningar Firmatecknare m.m. 125 Kollektiv firmateckning 126 Behörighets- och befogenhetsbegränsningar 127 * Fullmäktige Revisor 128 Revisorns roll 129 Vem kan vara revisor? 129 Revisors kompetens 130 Auktoriserad alt. godkänd revisor 130 Aukt. revisor eller godkänd revisor som avlagt revisorsexamen obl. 130 Revisors oberoende 131 Revisors entledigande 133 Revisors uppgifter 134 God revisionssed 134 Revisionsberättelse 135 Revisionsberättelsens innehåll 135 Revisors erinringar 137 Anmälan om brottsmisstanke 137 Annan information 139 Extra revisor Lekmannarevisor 140 Vem kan vara lekmannarevisor? 141 Lekmannarevisors uppgifter 142 God sed 142 Granskningsrapport 143 Särskild granskare Kapitaluppbyggnad och kapitalskydd Kapitaluppbyggnad Inledning 144 Eget kapital/främmande kapital 144 Bundet kapital/fritt kapital 145 " Aktiekapital 145 Uppskrivningsfond 145 Reservfond 145 Kapitalandelsfond 145 Bokföringsplikt 146 Balansräkningen 146

6 Innehåll Fondemission 147 Företrädesrätt 147 Emissionsbevis Nyemission 148 Tillskott 149 Underkurs 149 Styrelsebeslut om nyemission 151 Aktieägarnas rätt 152 Särregler för publika bolag 154 Emissionsbevis Konvertibler 154 Aktieägarnas rätt 155 Särregler för publika bolag Teckningsoptioner 156 Aktieägarnas rätt 157 Särregler för publika bolag Vinstandels- och kapitalandelslån Emissionsprospekt Annat lånat kapital Slutord Kapitalskydd Inledning Om värdeöverföringar från bolaget 161 Försiktighetsregeln 163 Netto/brutto-metoden 163 Sanktioner 164 Skyddet för aktieägarna ABL.s låneförbud 166 Sanktioner Gåva Vinstutdelning 169 Årsredovisning 169 Revisionsberättelse 169 Fastställande av balans- och resultaträkningar 169 Skydd mot utsvältning 170 Reservfonden Teckning eller forvärv av egen aktie m.m Minskning av aktiekapitalet Minskning av reservfonden Utskiftning vid bolagets likvidation Likvidation vid förlust av eget kapital 174 Kontrollbalansräkning 175 Värderingsregler 176 Rekonstruktion 176 Sanktioner Aktiebolagsrättens sanktionssystem Utgångspunkter Straff Vite Skadestånd Bolagets eget skadeståndsansvar Bolagsorgans och aktieägares skadeståndsansvar mot bolaget 181 Formella förutsättningar 181 Styrelseledamot och VD 181 Revisor, lekmannarevisor, särskild granskare och aktieägare 182 Materiella förutsättningar Bolagsorgans och aktieägares skadeståndsansvar mot tredje man 184 Inga formella förutsättningar 185 Materiella förutsättningar 185

7 14 Innehåll Skadeståndsansvar mot ägarna av ett aktiebolag Personligt betalningsansvar Enligt aktiebolagslagens regler Enligt andra lagregler Enligt rättspraxis Återbäringsskyldighet m.m Klander av bolagsstämmobeslut Nullitet Skyldighet att lösa aktier 191 ABL 29:4 191 ABL 15: Lösningsrätt enl. 22 kap Förseningsavgift Förlust av behörighet att inneha organpost m.m Aktiebolagets upphörande Inledning Likvidation Frivillig likvidation Tvångslikvidation Likvidationsförfarandet Aktiebolag i konkurs Fusion Inhemskfusion Gränsöverskridande fusion Delning av aktiebolag Konkurs Några anmärkningar om koncerner Om aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning Något om övergångsreglerna till 2005 års aktiebolagslag Något om europabolaget (Societas Europea, SE-bolaget) 207 Rättsfallsregister 211 Sakregister 213 Anmärkning: Ordet»man» används emellanåt i texten nedan som en neutral beteckning för bolagsman och tredje man utan att därmed avses vare sig bolagsman eller tredje man av visst kön.

Rodhes Aktiebolagsrätt

Rodhes Aktiebolagsrätt Rolf Skog Rodhes Aktiebolagsrätt Tjugoandra upplagan NORSTEDTS JURIDIK Innehåll Förkortningar 11 Inledning 13 A. Olika typer av rättsregler 14 B. Olika typer av sammanslutningar 17 a. Huvudtyperna av bolag

Läs mer

Innehåll. Förord 5. Förkortningar 17

Innehåll. Förord 5. Förkortningar 17 Innehåll Förord 5 Förkortningar 17 1. Inledning 19 1.1 Privaträttsliga associationer och offentligrättsliga organisationer 19 1.2 Gemensamma regler för skilda associationsformer? 22 2. Kort historik 23

Läs mer

Svensk aktiebolagsrätt

Svensk aktiebolagsrätt Torsten Sandström Svensk aktiebolagsrätt Tredje upplagan Norstedts Juridik Innehåll Förord 9 Förkortningar 11 1 En resa genom regler om aktiebolag 13 1.1 Perspektiv på aktiebolag 14 1.2 Aktiebolaget och

Läs mer

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 VAD ÄR ETT BOLAG? En (i) sammanslutning av fysiska personer med ett (ii) gemensamt syfte Det gemensamma syftet bestäms i avtal Bolaget kan vara juridisk person med

Läs mer

Svensk författningssamling 2005:551

Svensk författningssamling 2005:551 Svensk författningssamling 2005:551 Aktiebolagslag (2005:551) - rik... 1 av 141 2013-04-12 13:18 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Aktiebolagslag (2005:551) Svensk författningssamling

Läs mer

KOMPETENSFÖRDELNING OCH ANSVAR I AKTIEBOLAGET Professor Erik Nerep

KOMPETENSFÖRDELNING OCH ANSVAR I AKTIEBOLAGET Professor Erik Nerep KOMPETENSFÖRDELNING OCH ANSVAR I AKTIEBOLAGET Professor Erik Nerep 1. Allmänt om bolagsorganen i aktiebolaget, funktion och kompetensfördelning - Kompetens och funktion hos andra än bolagsorganen - Koncernchefen,

Läs mer

14-06 STYRELSEANSVAR STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ UPPSALA ÖREBRO HELSINGBORG www.lindahl.se

14-06 STYRELSEANSVAR STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ UPPSALA ÖREBRO HELSINGBORG www.lindahl.se STYRELSEANSVAR STYRELSEANSVAR Ansvarig utgivare: Malcolm Wiberg 2011/2014 Advokatfirman Lindahl KB INNEHÅLL FÖRORD 7 REGELVERK 9 STYRELSENS TILLSÄTTNING 10 Sammansättning och val 10 Mandattid, förtida

Läs mer

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Styrelseansvar Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Detta kompendium avser att kort behandla huvudprinciperna för styrelsens uppgifter samt för styrelseledamöternas ansvar och skyldigheter vid

Läs mer

D-UPPSATS. Svensk associationsrätt

D-UPPSATS. Svensk associationsrätt D-UPPSATS 2009:057 Svensk associationsrätt Några utvalda regler i centrala associationsformer Emma Bergwall Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. Av CHRISTER NILSSON Aktiebolag är en bolagsform som kan vara ett lämpligt val för den näringsverksamhet som

Läs mer

Innehållsförteckning. Prop. 2004/05:85

Innehållsförteckning. Prop. 2004/05:85 1 Innehållsförteckning DEL 2 21 Författningskommentarer...509 21.1 Förslaget till aktiebolagslag...509 21.2 Förslaget till lag om införande av aktiebolagslagen (2005:000)...902 21.3 Förslaget till lag

Läs mer

UTMÄTNING HOS NÄRINGSIDKARE

UTMÄTNING HOS NÄRINGSIDKARE CHRISTER NILSSON UTMÄTNING HOS NÄRINGSIDKARE EN INTRODUKTION Christer Nilsson 2014-08-05 upplaga 2 Innehåll 1 INTRODUKTION... 4 1.1 SYFTET MED DENNA REDOGÖRELSE... 4 2 DE OLIKA FÖRETAGSFORMERNA EN INTRODUKTION...

Läs mer

Välja association för att driva företag tillsammans. En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst

Välja association för att driva företag tillsammans. En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst Välja association för att driva företag tillsammans En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst Välja association för att driva företag tillsammans Hitta en form som passar Du som

Läs mer

Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06.

Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06. REKOMMENDATION Mall för bolagsordningar Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06. Utgångspunkten för dokumentet är lydelsen av aktiebolagslagen,

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Aktiebolagsförordning; utfärdad den 16 juni 2005. SFS 2005:559 Utkom från trycket den 5 juli 2005 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Anmälan för registrering m.m. Registreringsmyndighet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Stiftelselag (1994:1220)... 335 Införande av stiftelselagen, lag (1994:1221)... 356 Stiftelseförordning (1995:1280)... 358

Stiftelselag (1994:1220)... 335 Införande av stiftelselagen, lag (1994:1221)... 356 Stiftelseförordning (1995:1280)... 358 Förord 3 FARs Samlingsvolym utkommer nu för 35:e året i följd. Det är bara i FARs Samlingsvolym redovisning du får tillgång till hela den goda redovisningsseden som den uttrycks genom lagar, förordningar

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

Minoritetsägares möjlighet till skadeståndstalan

Minoritetsägares möjlighet till skadeståndstalan Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats HT 2008 Minoritetsägares möjlighet till skadeståndstalan en studie i ABL:s skadeståndsregler Författare: Markus Åberg Handledare:

Läs mer

Regeringens proposition 2000/01:150

Regeringens proposition 2000/01:150 Regeringens proposition 2000/01:150 Likvidation av aktiebolag m.m. Prop. 2000/01:150 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 augusti 2001 Göran Persson Thomas Bodström

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 28 juli 2006 Nr 624 651 INNEHÅLL Nr Sidan 624 Aktiebolagslag... 1898 625 Lag om införande av aktiebolagslagen... 1964 626 Lag om ändring av 8

Läs mer

Att vara styrelseledamot i ett aktiebolag med minst två ledamöter

Att vara styrelseledamot i ett aktiebolag med minst två ledamöter Att vara styrelseledamot i ett aktiebolag med minst två ledamöter Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta ett aktiebolag eller som redan gjort det. Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum

Läs mer

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Ht 07 Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 30 hp. Handledare: Lars Hansson.

UMEÅ UNIVERSITET Ht 07 Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 30 hp. Handledare: Lars Hansson. UMEÅ UNIVERSITET Ht 07 Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 30 hp. Handledare: Lars Hansson Ansvarsgenombrott - moderbolags ansvar för dotterbolags skulder Robert

Läs mer

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag.

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag. Vad du behöver veta när du startar ett aktiebolag. Innehållsförteckning Sid Kort om aktiebolag 2-3 Styrelse och VD 4 Revisor 5 Bolagets namn 6 Årsredovisning och revisionsberättelse 7 Så här bildas ett

Läs mer

Aktiebolagets rättskapacitet

Aktiebolagets rättskapacitet Ylli Alija Aktiebolagets rättskapacitet och parthabilitet före och efter upplösningen Tillämpade studier 20 poäng - vt 2006 Handledare: Professor Rolf Dotevall Ämnesområde: Associationsrätt Innehållsförteckning

Läs mer

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11 Regeringskansliets rättsdatabaser Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11 Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:1327 1 kap. Inledande bestämmelser 1 En ekonomisk förening har till ändamål

Läs mer

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Innehåll 1 Inledning och bakgrund 3 2 Aktiebolagets organisation 3 3 Årsstämma och val av styrelse 4 4 Styrelsens arbetssätt 6 5 Styrelsens förhållande till den verkställande

Läs mer