Minnesanteckningar Strategiska rådet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar Strategiska rådet"

Transkript

1 Minnesanteckningar Datum för mötet: Plats för mötet Närvarande: Frånvarande: Dean s Office, Teknikringen 74D, KTH Stellan Lundström, ordförande KTH, skolchef Muriel Beser Hugosson KTH, vice skolchef Per Berglund KTH, prodekanus Rickard Espling, Skanska Susanne Nielsen Skovgaard, Trafikverket Bo Olofsson, lärarrepresentant KTH Arne Kaijser, lärarrepresentant KTH Charlie Gullström, lärarrepresentant KTH Anna Jensen, lärarrepresentant KTH Emma Bergqvist, studentrepresentant KTH Johan Spross, doktorandrepresentant KTH ja Johanna Stellan, administrativ chef KTH Jeanette Ekberg, ekonomiansvarig, adjungerad KTH Per Roald, adjungeras för punkt 6 Joel Franklin adjungeras för punkt 5 a) Emelie Blomgren, sekreterare KTH Maria Hult, KTH/ABE Anette Scheibe Lorentzi, Stadsbyggnadskontoret, Stockholms Stad Catherine Pimenta, HR-ansvarig, adjungerad KTH Douglas Damström, studentrepresentant KTH Anders Johansson, prodekan Arkitektutbildningen, adjungerad KTH Susanne Jarl, TA-representant KTH 1 Mötet öppnas Stellan Lundström öppnar mötet. Kort presentation av deltagare. 2 Föregående minnesanteckningar Inga synpunkter anmäls och föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna. 1 (5)

2 3 Stadsbyggnad Stellan berättar att en stiftelse är beredd att göra en donation för att inrätta professur i stadsbyggnad. Stiftelsen är kopplad till Per Arwidsson som grundade fastighetsföretaget Granen. Satsningen på en professur i stadsbyggnad ligger i linje med det arbete som pågått inom skolan. Stellan har planerat ett möte med Arwidssons stiftelse för att diskutera frågan vidare. Inom skolan finns flera personer med ämneskompetens som bland andra Daniel Koch, Katja Grillner, Göran Cars, Muriel Beser Hugosson och Karin Bradley. Det finns även diskussioner om ett antal lektorat. 4 Dome of visions kort presentation av Charlie Gullström Charlie presenterar det pågående projektet Dome of visions. Kupolen färdigställs just nu och den byggs upp mellan flyglarna på Valhallavägen. Projektet uppstod i planeringen av den konferens där Christer Fuglesang skulle samla 100 astronauter. I diskussionerna kring plats för konferensen uppmärksammades möjligheten för kortvariga bygglov. Ett samarbete inleddes med NCC som tog med sig konceptet med den tillfälliga kupolen vilket redan introducerats i Danmark. Kupolen blir en plats där vi synliggör vad vi gör i korridorerna på KTH säger Charlie som menar att det finns få sådana platser idag och det behövs mer samverkan. Kupolen är en bra plats för att hålla seminarier, möten och forum. Inuti kupolen finns ett rum som är uppbyggt som växthus. KTHs arkitekturstudent Stefania Dinea vann en tävling och fick designa det inre rummet. Ett av motiven är att få studenter att komma närmare verkligheten, att koppla samman akademi med näringsliv. Det planeras för fyra olika teman - Influenced by Space; Energised by Nature; Empowered by the City och Challenged by Water. Det finns luckor i programmet vilket kan hittas på hemsidan Projektet finansieras främst av industrin men även till viss del av skolchef och prefekt vid arkitektur. Projektet planeras att pågå under ett år men bygglovet är lite längre och det är därför möjligt att förlänga projektet. Det finns en gräns på 149 personer som kan vistas i lokalen som helhet och det finns plats med sittning för 30 personer. Stellan tackar för Charlies initiativ i projektet. 5 Informationspunkter a) Ämnet arkitekturteknik GA Joel Franklin har fått ett uppdrag att utreda ämnet arkitekturteknik. Joel berättar om uppgiften att utreda utbildningsämnet. En referensgrupp fastställs nu och arbetet ska utföras under hösten och vintern och rapporteras i mars. En del i arbetet är att undersöka vad som görs på andra lärosäten i ämnet samt vad studenter ser för behov av utbildning inom området. En utgångspunkt i utredningen är betoning på grundutbildning, inte masterutbildningen. Ett möjligt resultat är att området redan täcks. Mot bakgrund av rektors ambition att se över hela programstrukturen ställs frågan till Joel om det skapar 2 (5)

3 osäkerhet för den här utredningen. Joel svarar att det gör det generellt men inte direkt till det specifika uppdraget. Stellan ber prodekanus Per Berglund redogöra kort för vad den KTH-övergripande översynen av programstruktur innebär. Per förklarar att det är en större utredning som har varit på tapeten längre. Ambitionen är bredare ingångar vilket i praktiken innebär färre ingångar. Detta står skrivet i gällande och tidigare utvecklingsplaner. Utredningen leds av tidigare rektor vid LTU och en referensgrupp som består av omkring fem KTH-representanter från olika fakultet. Några hållpunkter i utredningen är breda ingångar, fokus civilingenjörsutbildning och avnämarnas behov. Slutresultatet av översynen ska rapporteras i april 2016 och i november samt januari ska delrapporter lämnas in. Rådet diskuterar vad som föranlett utredningen och något som upplevs som ett problem idag är svårigheter att marknadsföra de många programmen till potentiella studenter. Per menar att det kommer att behövas både bredare ingångar kompletterat med de mer inriktningsspecifika utbildningsprogram som finns som exempelvis energi och miljö. b) Donationer Stellan informerar om donationer till skolan om totalt 30 miljoner: 10 miljoner från en stiftelse för ljus och design har beviljats, 10 miljoner för ny professur (Anna Kadefors) från olika företag i fastighetsbranschen samt 10 miljoner för uppdragsutbildning. c) Äskanden Muriel berättar om årets äskanden och att skolorna i år kan äska om satsningar finansierade med myndighetskapital och riktade(tidsbegränsade) satsningar. Direktivet var att skolorna fick inkomma med tre förslag om myndighetskapitalsatsningar om vardera 10 miljoner. Skolan har lämnat in tre förslag: 1. Bildandet av ett vattencentrum. Centrat skulle beröra även andra skolor men ABE skulle ha ansvaret och centrat skulle ligga på SEED. 2. Långsiktiga beslut. Satsningen är ABE-specifik och berör filosofi och historia samt transportvetenskap. Handlar om infrastrukturinvesteringar, hur det värderas och hur vi tar långsiktiga beslut. 3. Äskande för GIS, CAD och Bim digitaliserings-lab. I år frigörs ca 45 miljoner på hela KTH som ska användas till riktade satsningar. Muriel nämner några av de förslag på riktade satsningar som skolan lämnat in: Satsning kring byggnadseffektivitet/bygglogistik. Rikard försökt få in branschmedel och tio företag, har valt att bidra med pengar eller projekt. Äskat en miljon om året i tre år. Hållbar stadsbyggnad. Arvidssons stiftelse. Gemensamt doktorsprogram med NTU, Singapore. Startstöd för lektor i ljus och design. Arkitekturforskningens samhällsrelevans. Stärka kvaliteten och forskningen. Äskande på kr. Meriteringsstöd för kvinnlig fakultet. Infrastrukturstöd för lab där väg och ban flyttat in. Startstöd till professur i urbana och regionala studier vilken redan tillsatts. Miljöns humaniora post-doc tjänster i historiska studier. Medfinansiering, transport. Hur räkna på vinster. Stort projekt- landstinget har gått in med pengar. Alla äskandena kommer på förslag från institutionerna, dessa har sedan diskuterats i ledningsgruppen och slutligen beslutats av skolchef. I år går det inte att äska om fasta FoFu-medel. 3 (5)

4 d) Nya tjänster på skolan För att inrätta nya tjänster krävs en ämnesutredning, den utredningen görs av en rekryteringnämnd som utses av rekryteringskommitténs ordförande. Ett nytt rekryteringsärende startar först efter att skolchef, prefekt, avdelningschef och FFA gett klartecken om att behov och finansiering finns. Underlaget som tas fram av nämnden skickas till fakultetsrådet och vidare till rektor som inrättar tjänster. Anställningsutskottet godkänner profilen/texten i utlysningen. Muriel berättar att skolan för närvarande hanterar sex tjänster som har kommit olika långt i processen. En stor satsning på nya biträdande lektorat har även gjorts på KTH centralt. En utav de centralt utlysta biträdande lektoraten är inriktad mot hållbar stadsutveckling och kommer att placeras på ABE-skolan. Den hade drygt 100 sökande varav många kvinnor. Några nyanställningar inom skolan är lektor i transportvetenskap Muriel Beser Hugosson, lektor i industriell ekologi- och miljömanagement Cecilia Sundberg, biträdande lektor i vattendragsteknik Joakim Riml samt lektor i hållbar stadsutveckling Josefin Wangel. Josefin har även utsetts till Impact ansvarig på skolan. Muriel informerar om fakultetsförnyelsearbetet där en del av arbetet innebär att fortsätta med utbildningar i ledarskapsutveckling med genusperspektiv för all personal i ledande befattning. Andra viktiga frågor är att jobba för att all fakultet finansieras av fakultetsmedel och att få in fler kvinnor i fakulteten bland annat genom att få in fler kvinnliga adjungerade professorer/gästprofessorer. Också frågor kopplade till doktorander och doktorandtillsättning är viktiga, det verkar exempelvis vara brist på information kring hur man blir doktorand. Det finns också ambitioner att anställa fler kvinnliga post-doc. Muriel informerar om att det har avsatts medel för JML-aktiviteter och samtliga institutioner har inkommit med förslag på aktiviteter som ska genomföras under hösten. Exempel på inkomna förslag är en seminarieserie och en minijämställdhetsfestival på arkitektur. Huvudfokus ska vara aktiviteter för anställd personal. Arne berättar kort om arbetet i nomineringskommittén för att utse skolchef. En ny kommitté är nu tillsatt för utse ny vice skolchef. Ett informationsmöte hölls förra veckan för hela skolan. 6 Haningeflytten d.v.s. Bygg- och design till campus och vilka implikationer det kan/bör få för verksamheten Stellan inleder med berätta om Arkitekturs flytt till campus. De lokalerna beskrivs som fina, men väl dyra. Inför flytten fanns två motiv: 1) lämna Haninge 2) öka det akademiska inslaget i HING-utbildningen. Per Roald informerar att det kommer saknas ca 40 % föreläsningslokaler för hösten Det beror på att utbildningshuset som skulle vara klart till flytten är försenat med ett halvår. VT 17 beräknas vara ok, men hösten är ett problem. Därför önskas årskurs 3 vara kvar i Haninge. Att hyra lokalerna i Haninge under hösten beräknas kosta strax under 1 miljon SEK. Bo understryker också sin oro kring lokaler för undervisningen. Den befintliga personalstyrkan består av 30 personer, som undervisar. Hälften är adjunkter, hälften konsulter. Vi vill ha det så säger Per Roald, eftersom det är en uttalad yrkesutbildning. Det behövs en stor maskin som driver examensarbeten. 140 examensarbeten, med två studenter i varje. Tre personer är inblandade i alla examensarbeten en från näringslivet, en akademiker och en ytterligare examinator. Det bedöms som svårt att rekrytera nya lärare. Samarbete med S-programmet anses vara fortsatt viktigt. Per Roald tror även på ett samarbete med Arkitektur. Vissa kurser som vi bedriver skulle kunna ingå i masterprogrammen inom skolan BIM 4 (5)

5 visualiseringsområdet, fastighetsdata. De flesta i personalen är positiva till flytten. Nu behöver de inte undervisa 600 h, en del ser möjlighet att hitta något forskningsprojekt. Andra vill gå ner i tid för att återgå till konsultuppdrag. Vidare diskuterades hur HING-programmet skulle kunna akademiseras. Branschens företrädare rapporteras efterfråga fyra högskoleingenjörer per civilingenjör. 7 Övriga frågor Stellan informerar om status för diskussionerna med Försvarsmakten om en gemensam högskoleingenjörsutbildning. Samtalen pågår och Försvarsmakten har ännu att lösa frågan kring finansiering. 8 Nästa möte Nästa möte är satt till den 18 november kl (5)

Minnesanteckningar Strategiska rådet

Minnesanteckningar Strategiska rådet Strategiska rådet Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad Minnesanteckningar Strategiska rådet för mötet: Plats för mötet Närvarande: Frånvarande: Dean s Office, Teknikringen 74D, KTH Muriel Beser Hugosson,

Läs mer

Minnesanteckningar Strategiska rådet

Minnesanteckningar Strategiska rådet Strategiska rådet Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad Minnesanteckningar Strategiska rådet för mötet: Plats för mötet Närvarande: Frånvarande: Dean s Office, Teknikringen 74D, KTH Stellan Lundström,

Läs mer

Minnesanteckningar Strategiska rådet

Minnesanteckningar Strategiska rådet Strategiska rådet Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad Minnesanteckningar Strategiska rådet för mötet: Plats för mötet Närvarande: Frånvarande: Kollegierummet, plan 6, Osquars backe 5, Arkitektur,

Läs mer

Minnesanteckningar, Strategiska rådet gemensamt med Samhällsbyggnadslänken styrelsemöte

Minnesanteckningar, Strategiska rådet gemensamt med Samhällsbyggnadslänken styrelsemöte MINNESANTECKNINGAR Strategiska rådet Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad 2014-04-09 Minnesanteckningar, Strategiska rådet gemensamt med Samhällsbyggnadslänken styrelsemöte Datum och tid för mötet:

Läs mer

Minnesanteckningar ABE LG

Minnesanteckningar ABE LG Minnesanteckningar ABE LG Datum för mötet: 2019-01-16 Plats för mötet Konferensrummet, Teknikringen 74 D, plan 4 Närvarande: Frånvarande:, skolchef Mats Wilhelmsson, vice skolchef/ t.f. prefekt SEED Katja

Läs mer

Minnesanteckningar ABE LG

Minnesanteckningar ABE LG Minnesanteckningar ABE LG Datum för mötet: 2019-02-13 Plats för mötet Konferensrummet, Teknikringen 74 D, plan 4 Närvarande: Frånvarande:, skolchef Mats Wilhelmsson, vice skolchef/ t.f. prefekt SEED Katja

Läs mer

Datum och tid för mötet: 2015-04-13, kl. 10.00 Konferensrummet, Dean s Office, Teknikringen 74 D

Datum och tid för mötet: 2015-04-13, kl. 10.00 Konferensrummet, Dean s Office, Teknikringen 74 D MINNESANTECKNINGAR Forskarutbildningsrådet Minnesanteckningar Forskarutbildningsrådet Datum och tid för mötet:, kl. 10.00 Plats för mötet Konferensrummet, Dean s Office, Teknikringen 74 D Närvarande: Frånvarande:

Läs mer

Ledningsgrupper, råd och andra organ CBH

Ledningsgrupper, råd och andra organ CBH Ledningsgrupper, råd och andra organ CBH Strategiskt råd Det strategiska rådet har uppgifter och ansvar enligt KTH:s arbetsordning och utgör rådgivande organ till skolchefen i följande ärenden: Viktigare

Läs mer

Verksamhetsplan Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Verksamhetsplan Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad Verksamhetsplan Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad Innehåll Inledning... 2 Figur 1: Strategiska mål... 2 1. Attraktiv arbetsplats... 3 Strategiskt mål: Attraherar och utvecklar våra medarbetare....

Läs mer

Minnesanteckningar ABE LG

Minnesanteckningar ABE LG Minnesanteckningar ABE LG Datum för mötet: 2018-10-17 Plats för mötet Konferensrummet, Teknikringen 74 D, plan 4 Närvarande: Frånvarande:, skolchef Sabine Höhler, prefekt Filosofi och historia Johan Silfwerbrand,

Läs mer

Externa representanter Lars-Gunnar Hedström. Studentrepresentanter Jonathan Edin (fr.o.m. 2 ) Arvid Nilsson

Externa representanter Lars-Gunnar Hedström. Studentrepresentanter Jonathan Edin (fr.o.m. 2 ) Arvid Nilsson PROTOKOLL Sida Nr 3/19 1 (8) Beslutsorgan Fakultetsrådet Fakultetsrådets möte Datum för mötet: 2019-04-23 Ledamöter (beslutande): Lärarrepresentanter Katja Grillner, dekanus, ordförande Per Berglund, prodekanus

Läs mer

Studeranderepresentanter Eric Landström. Sandra Strandberg Kia Vejdegren, protokollförare

Studeranderepresentanter Eric Landström. Sandra Strandberg Kia Vejdegren, protokollförare 15/2018 1 (6) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2018-10-16 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sören Östlund, professor, SCI, ordförande Åsa Emmer, professor,

Läs mer

Minnesanteckningar ABE LG

Minnesanteckningar ABE LG Minnesanteckningar ABE LG Datum för mötet: 2019-04-05 Plats för mötet Närvarande: Frånvarande: Skepparholmens konferensanläggning, skolchef Mats Wilhelmsson, vice skolchef Katja Grillner, prefekt Arkitektur

Läs mer

Minnesanteckningar ABE LG

Minnesanteckningar ABE LG Minnesanteckningar ABE LG Datum för mötet: 2018-11-14 Plats för mötet Konferensrummet, Teknikringen 74 D, plan 4 Närvarande: Frånvarande: Muriel Beser Hugosson, skolchef Mats Wilhelmsson, vice skolchef

Läs mer

Johan Håstad, ordförande Sören Östlund, vice ordförande Tommy Ohlsson, professor, SCI Åsa Emmer, professor, CHE Monica Lindgren, professor, ITM

Johan Håstad, ordförande Sören Östlund, vice ordförande Tommy Ohlsson, professor, SCI Åsa Emmer, professor, CHE Monica Lindgren, professor, ITM 8/2017 1 (5) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2017-04-25 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Sören Östlund, vice ordförande Tommy

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ARBETSENHETEN UNIVERSITETSPEDAGOGIK OCH LÄRANDESTÖD (UPL)

INSTRUKTION FÖR ARBETSENHETEN UNIVERSITETSPEDAGOGIK OCH LÄRANDESTÖD (UPL) INSTRUKTION FÖR ARBETSENHETEN UNIVERSITETSPEDAGOGIK OCH LÄRANDESTÖD (UPL) Typ av dokument: Instruktion Datum: 2018-12-18 Beslutad av: rektor Giltighetstid: 2019-01-01-2022-01-01 Område: Organisation Ansvarig

Läs mer

Minnesanteckning Forskarutbildningsrådet

Minnesanteckning Forskarutbildningsrådet Minnesanteckning Forskarutbildningsrådet Datum för mötet: 2018-03-12 kl. 10.00 12.00 Plats för mötet Närvarande: Konferensrummet, skolkansliet, Teknikringen 74 D Sven Ove Hansson, ordförande, FA Mattias

Läs mer

REGEL - INSTRUKTION FÖR FÖRETAGSFORSKARSKOLAN FÖR SAMVERKAN OCH INNOVATION

REGEL - INSTRUKTION FÖR FÖRETAGSFORSKARSKOLAN FÖR SAMVERKAN OCH INNOVATION REGEL - INSTRUKTION FÖR FÖRETAGSFORSKARSKOLAN FÖR SAMVERKAN OCH INNOVATION Typ av dokument: Regel Datum: Beslutad av: rektor Giltighetstid: 2018-09-01 2024-08-31 Område: Ansvarig förvaltningsenhet: Ersätter

Läs mer

Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle. Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03

Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle. Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03 Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03 Ansökan om rätt att utfärda socionomexamen Högskolan i Gävles ansökan om rätt att utfärda socionomexamen avslås. Ansökan

Läs mer

Minnesanteckningar vid sammanträde med utbildningskommittén för audiologi och logopedi

Minnesanteckningar vid sammanträde med utbildningskommittén för audiologi och logopedi Minnesanteckningar 180919 SAHLGRENSKA AKADEMIN Minnesanteckningar vid sammanträde med utbildningskommittén för audiologi och logopedi Datum: 2018-09-19 Tid: 14:00-15:30 Plats: Konferensrummet plan 6, Medicinaregatan

Läs mer

Studeranderepresentanter Tobias Bolin, studeranderepresentant Niclas Fuglesang Geuken, studeranderepresentant

Studeranderepresentanter Tobias Bolin, studeranderepresentant Niclas Fuglesang Geuken, studeranderepresentant 9/2017 1 (8) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2017-05-09 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Sören Östlund, vice ordförande Anna

Läs mer

Besluts och delegationsordning

Besluts och delegationsordning Skapat av Johanna Stellan, adm.chef Besluts och delegationsordning Delegationer till skolchefen och dennes vidaredelegationer Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad Gällande från 2015-10-15. Sammanfattning

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet Beslutsorgan Anställningsutskottet 1 (5) Anställningsutskottet Datum för mötet: 2014-10-07 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sophia Hober, dekanus, ordförande Ana Rusu Bo Wahlberg Kaj Lindecrantz

Läs mer

Minnesanteckning Forskarutbildningsrådet

Minnesanteckning Forskarutbildningsrådet Minnesanteckning Forskarutbildningsrådet Datum för mötet: 2016-05-16 kl. 13.00 15.00 Plats för mötet Närvarande: Frånvarande: Konferensrummet, Dean s Office, Teknikringen 74 D Sven Ove Hansson, FA Anders

Läs mer

Godkänna halvtidsutvärdering för biträdande lektorer. Avge förslag på sakkunniga och utse skolrepresentant vid befordringsärenden.

Godkänna halvtidsutvärdering för biträdande lektorer. Avge förslag på sakkunniga och utse skolrepresentant vid befordringsärenden. Befattningar Skolchef Skolchefen leder skolans arbete och ansvarar mot rektor för skolans verksamhet. Skolchef har en ställföreträdare, benämnd 1: vice skolchef. Skolchefen är arbetsgivarens representant

Läs mer

Fakultetsrådets arbetsordning

Fakultetsrådets arbetsordning Arbetsordning Gäller från och med Diarienummer 2019-01-01 V-2018-1040 Beslutsfattare Datum för beslut Ansvarig avdelning Fakultetsrådet 2018-12-12 UF/PLU Fakultetsrådets arbetsordning Med utgångspunkt

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Översyn av skolorganisationen. Hearing 14 juni 2017

Översyn av skolorganisationen. Hearing 14 juni 2017 Översyn av skolorganisationen Hearing 14 juni 2017 GrU KTHs skolor per 2016 SKOLA OMS [MSEK] ABE 232 BIO 19 CHE 57 CSC 105 EES 47 ICT 79 ITM 221 SCI 205 STH 74 SCI 20% Från resultaträkning för 2016, VIS

Läs mer

Arkitektur och Samhällsbyggnad. Ledningsgrupp. Minnesanteckningar 5 juni Namn Närvaro Förhinder Ersättare

Arkitektur och Samhällsbyggnad. Ledningsgrupp. Minnesanteckningar 5 juni Namn Närvaro Förhinder Ersättare Arkitektur och Samhällsbyggnad Ledningsgrupp Minnesanteckningar 5 juni 2012 Namn Närvaro Förhinder Ersättare Erik Stenberg Leif Brodersen Kjell Nilvér Thomas Kalbro Nina Wormbs Berit Balfors Göran Cars

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ENHETEN FÖR EKONOMISK HISTORIA

INSTRUKTION FÖR ENHETEN FÖR EKONOMISK HISTORIA INSTRUKTION FÖR ENHETEN FÖR EKONOMISK HISTORIA Typ av dokument: Instruktion Datum: (beslutsdatum) Beslutad av: rektor Giltighetstid: 2019-01-01 - tillsvidare Område: Organisation, delegation och beslutsstruktur

Läs mer

Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora

Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2014/45-1.3 Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora Beslutat av Dekanus för konst och humaniora Gäller från 2014-02-03 (reviderad 2016-05-09) Gäller från: 2014-02-03 Reviderad:

Läs mer

Minnesanteckning Forskarutbildningsrådet

Minnesanteckning Forskarutbildningsrådet MINNESANTECKNING 2019-06-03 Forskarutbildningsrådet Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad Minnesanteckning Forskarutbildningsrådet Datum för mötet: 2019-06-03 kl. 10.00 12.00 Plats för mötet Närvarande:

Läs mer

Professor i socialt arbete, ordförande. Doktorand i omvårdnad, studeranderepresentant. Universitetslektor, docent, forskningskoordinator

Professor i socialt arbete, ordförande. Doktorand i omvårdnad, studeranderepresentant. Universitetslektor, docent, forskningskoordinator NÄMNDEN FÖR FORSKNINGS- OCH FORSKARUTBILDNINGSFRÅGOR HÄLSA OCH SAMHÄLLE Sammanträdesdatum 10 januari 2005 Dnr HS 10-04 / 1614 Forskningskonferensrummet Klockan 08.45 10.20 MINNESANTECKNINGAR Närvarande

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

1 (4) or Tova Jertfelt UFA. Övriga. Sign. Sign

1 (4) or Tova Jertfelt UFA. Övriga. Sign. Sign 1 (4) NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Ann Cathrine Andersson, prorektor, lektor, ordf Kenneth Karlsson, lektor Sara Kristoffersson, gästprofessog or Johanna Lewengard, professor. p 1-11.

Läs mer

Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora

Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2014/45-1.3 Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora Beslutat av Dekanus för konst och humaniora Gäller från 2014-02-03 (reviderad 2018-02-07) Gäller från: 2014-02-03 Reviderad:

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Språk- och litteraturcentrum Sammanträdesdag Styrelsen klockan Louise Berglund.

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Språk- och litteraturcentrum Sammanträdesdag Styrelsen klockan Louise Berglund. LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.05 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Louise Berglund Åsa Bergström Henry Diab Jonas Granfeldt Erik Erlanson Mikael Nystrand Anders

Läs mer

Närvarande: Leif Kari Anders Forsgren. Henrik Shah Gholian, Anna-Karin Burström och Oscar Tjernberg har anmält förhinder.

Närvarande: Leif Kari Anders Forsgren. Henrik Shah Gholian, Anna-Karin Burström och Oscar Tjernberg har anmält förhinder. Strategiskt rådsmöte 4 2014 2014-09-04 kl. 13:00 Freja, Teknikringen 8 Protokoll Närvarande: Leif Kari Anders Forsgren Karin Blom Erik Edstam Jens Fransson Mats Wallin Anna Finne Wistrand Arne Johansson

Läs mer

Studeranderepresentanter Niclas Fuglesang Geuken. Helena Lundquist Petra Rosenquist Kia Vejdegren, protokollförare

Studeranderepresentanter Niclas Fuglesang Geuken. Helena Lundquist Petra Rosenquist Kia Vejdegren, protokollförare 15/2016 1 (6) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2016-10-04 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Sören Östlund, vice ordförande Anna

Läs mer

Universitetsövergripande rutin för hållbar utveckling i utbildning inom ramen för miljöledningssystemet

Universitetsövergripande rutin för hållbar utveckling i utbildning inom ramen för miljöledningssystemet RUTIN Gäller från och med Diarienummer 2019-02-22 V-2019-0216 Beslutsfattare Datum för beslut Ansvarig avdelning Hållbarhetschef 2019-02-22 KTH Sustainability Office Universitetsövergripande rutin för

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

Göteborgs universitet IT-universitetets fakultetsnämnd Sammanträde 2008: Kl Java på IT-universitetet

Göteborgs universitet IT-universitetets fakultetsnämnd Sammanträde 2008: Kl Java på IT-universitetet Göteborgs universitet Tid och plats Närvarande ledamöter Frånvarande Kl. 11.30 13.00 Java på IT-universitetet Ylva Hambraeus Björling, Sun Microsystems, ordförande Anna Börjesson, Ericsson Mats Johansson,

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ARBETSENHET HUMLAB

INSTRUKTION FÖR ARBETSENHET HUMLAB INSTRUKTION FÖR ARBETSENHET HUMLAB Typ av dokument: Datum: Dnr: FS 1.2.1-1942-18 Beslutad av: Giltighetstid: Tills vidare Område: Organisation Ansvarig förvaltningsenhet: Planeringsenheten Ersätter dokument:

Läs mer

Forskarutbildningsrådet. 29 april Rum 3112 Drottning Kristinas väg 30. Filosofi och historia/historiska studier. studier) Fastighetsekonomi)

Forskarutbildningsrådet. 29 april Rum 3112 Drottning Kristinas väg 30. Filosofi och historia/historiska studier. studier) Fastighetsekonomi) Forskarutbildningsrådet 29 april 10-12 Rum 3112 Drottning Kristinas väg 30 Närvarande: Sven Ove Hansson Daniel Koch John Cantwell Anders Ansell Sabine Höhler Åsa Svenfelt (ers. Göran Cars) Peter Ekbäck

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 2/05

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 2/05 PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-03-23 Protokoll nr 2/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Fredrik Laurell Lars-Göran Mattson Håkan Olsson Göran Stemme

Läs mer

Petra Bauer Joel Hurlburt

Petra Bauer Joel Hurlburt KU- nämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-04 NR.2013:6 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Studentrepresentanter (med rösträtt) Ann Cathrine Andersson, prorektor, lektor, ordf Zandra Ahl, professor

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 1 Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 2 Innehåll Ett universitet som gör det möjligt... 3 Långsiktighet möjliggör högt risktagande... 3 Delmål 1.1.3.3 TN. Fakultetens utlysningar innehåller

Läs mer

Universitetsövergripande rutin för hållbar utveckling i forskning inom ramen för miljöledningssystemet

Universitetsövergripande rutin för hållbar utveckling i forskning inom ramen för miljöledningssystemet RUTIN Gäller från och med Diarienummer 2019-02-22 V-2019-0217 Beslutsfattare Datum för beslut Ansvarig avdelning Hållbarhetschef 2019-02-22 KTH Sustainability Office Universitetsövergripande rutin för

Läs mer

Externa representanter Susanne Norgren Lars-Gunnar Hedström. Studentrepresentanter Jonathan Edin

Externa representanter Susanne Norgren Lars-Gunnar Hedström. Studentrepresentanter Jonathan Edin PROTOKOLL Sida Nr 4/19 1 (10) Beslutsorgan Fakultetsrådet Fakultetsrådets möte Datum för mötet: 2019-05-21 Ledamöter (beslutande): Lärarrepresentanter Katja Grillner, dekanus, ordförande Per Berglund,

Läs mer

Lärarrepresentanter Katja Grillner, dekanus, ordförande Per Berglund, prodekanus Elena Dubrova Mats Engwall Anna-Karin Tornberg

Lärarrepresentanter Katja Grillner, dekanus, ordförande Per Berglund, prodekanus Elena Dubrova Mats Engwall Anna-Karin Tornberg PROTOKOLL Sida Nr 8/18 1 (11) Beslutsorgan Fakultetsrådet Fakultetsrådets möte Datum för mötet: 2018-12-12 Ledamöter (beslutande): Lärarrepresentanter Katja Grillner, dekanus, ordförande Per Berglund,

Läs mer

Protokoll från institutionsstyrelsens sammanträde

Protokoll från institutionsstyrelsens sammanträde Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Protokoll från institutionsstyrelsens sammanträde 2017-05-24 Tid: 09.00 12.00 Plats: Tupprummet, 14:340 Närvarande: Ordinarie Henrik Edgren

Läs mer

Protokoll 02/2013 KU-nämnden Närvarande ledamöter markerade med X

Protokoll 02/2013 KU-nämnden Närvarande ledamöter markerade med X Protokoll 02/2013 KU-nämnden 2013-02-13 Närvarande ledamöter markerade med X Lärarrepresentanter, ordinarie ledamöter X Magnus Bärtås (ordförande) X Joanna Rubin Dranger Vakant Zandra Ahl Personliga suppleanter

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (6) UTBILDNINGS- OCH FORSKNINGSNÄMNDEN Sammanträde 2007:9 FÖR LÄRARUTBILDNING

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (6) UTBILDNINGS- OCH FORSKNINGSNÄMNDEN Sammanträde 2007:9 FÖR LÄRARUTBILDNING GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (6) Tid och plats2007-09-11, kl. 13.15 15.15, Radiovågen, konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 A.. 7 Ändrade beslutsregler för nämndens utvecklingsmedel 8 Ändrat

Läs mer

Minnesanteckningar HST s ledningsråd

Minnesanteckningar HST s ledningsråd Minnesanteckningar HST s ledningsråd 2009-12-16 Närvarande: Madeleine Lundberg, Eva Skytt, Ingemar Haglund, Pia Lindberg, Sven Hamp, Benny Ekman, Åke Forsberg, Agneta Brav, Elvy Westlund, Thomas Wahl,

Läs mer

Forskarutbildningssatsning (FUS) / Doctoral Studies Initiative (DSI) KTH

Forskarutbildningssatsning (FUS) / Doctoral Studies Initiative (DSI) KTH Projektplan Forskarutbildningssatsning (FUS) / Doctoral Studies Initiative (DSI) KTH 2014-2015 Bakgrund I handlingsplanen till KTH:s kvalitetspolicy slås fast att kvalitetsuppföljning ska göras regelbundet.

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora Dekanens beslutsmöte

Fakulteten för konst och humaniora Dekanens beslutsmöte 2019-01-23 och humaniora Närvarande: Gunlög Fur dekan Hans T Sternudd prodekan Ulrika Bengtsson-Verde kanslichef Carina Boman ledningsstöd Anna Eskilsson utbildningsledare Ylva Forell-Gustavsson forskningssekreterare

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet 21/2017 1 (10) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2017-12-12 Närvarande (beslutande): Närvarande (övriga): Frånvarande: Lärarrepresentanter Johan Håstad, professor

Läs mer

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad. (ABE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad. (ABE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2141-2146 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten

Läs mer

Förslag till organisation

Förslag till organisation Högskolan i Halmstad Sektionen för lärarutbildning Lisbeth Ranagården 2012-10-14 Cecilia Kjellman 2013-09-04 Förslag till organisation Sektionsstyrelsen på Sektionen för Lärarutbildningen föreslår rektor

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum nr 8 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Sandelius, Anna Stina prodekanus Rådbo, Marie vicedekanus Bergh, Jöran Hilmersson, Göran Hohmann, Stefan Olshammar,

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 3/05

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 3/05 PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-04-06 Protokoll nr 3/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Henrik Christensen Lars-Göran Mattsson Lena Mårtensson Håkan

Läs mer

Ledamöter: Ulla Mauritzson prefekt, ordförande. Företrädare för lärarna. Företrädare för teknisk-administrativ personal. Företrädare för studenterna

Ledamöter: Ulla Mauritzson prefekt, ordförande. Företrädare för lärarna. Företrädare för teknisk-administrativ personal. Företrädare för studenterna Institutionsstyrelsen PROTOKOLL 9/11 1 / 7 2011-11-21 Tid: måndag 21 november 2011, kl 13.00 15.00 Plats: Pedagogen, Läroverksgatan 15, Göteborg, lokal B1 111 Närvarande Ledamöter: Ulla Mauritzson prefekt,

Läs mer

Handlingsplan för Uppsala universitet - Campus Gotland,

Handlingsplan för Uppsala universitet - Campus Gotland, UFV 2016/965 Handlingsplan för Uppsala universitet - Campus Gotland, 2017-2021 Fastställt av rektor 2017-03-27 Inledning I Program för Uppsala universitet- Campus Gotland 2017-2021, fastställt av konsistoriet

Läs mer

Protokoll Utbildningsnämnden

Protokoll Utbildningsnämnden Protokoll Utbildningsnämnden 2013-05-30 Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd Tid: 2013-05-30, kl. 9.00 11.10 Plats: Utsikten, Campus Gräsvik Närvarande: Ordförande:

Läs mer

Jessica Lindberg, Johanna Stellan, Milan Horemuz

Jessica Lindberg, Johanna Stellan, Milan Horemuz Minnesanteckningar från Grundutbildningsrådet för samhällsbyggnad 2012-02-03 Närvarande Anders Wörman Joel Franklin Eva Liedholm Jonsson Göran Finnveden Per-Magnus Roald Övriga närvarande Parivash Salimi

Läs mer

Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå

Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå Protokoll 2014-02-19 Fakulteten för teknik Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå Protokoll Närvarande: Ann-Charlotte Larsson ordförande, prodekan Päivi Jokela Pär Karlsson Hanna Palmer, 5 Stina

Läs mer

Ranking QS Global ranking QS Engineering & Technology global ranking

Ranking QS Global ranking QS Engineering & Technology global ranking KTH 2007-2016 Internationell ställning Ranking 2007 2011 2015 QS Global ranking 192 180 92 QS Engineering & Technology global ranking - 53 36 QS Global subject ranking top 50 rankings - 0 5 Times Higher

Läs mer

Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte

Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte MINNESANTECKNINGAR Ev. dokumentnummer Ev. diarienummer Sida Ledningsgrupp SCI 2015-09-15 X-ÅÅÅÅ-XXXX 1 (3) Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte Datum för mötet: 2015-09-15 kl. 15:15 Plats för mötet

Läs mer

Dnr: LNU 2012/432. Regeldokument. Organisationsplan. Beslutat av Universitetsstyrelsen. Gäller från Reviderad

Dnr: LNU 2012/432. Regeldokument. Organisationsplan. Beslutat av Universitetsstyrelsen. Gäller från Reviderad Regeldokument Organisationsplan Beslutat av Universitetsstyrelsen Gäller från 2013-01-01 Reviderad 2015-02-19 Organisationsplan Med stöd av 2 kap. 2 8p högskoleförordningen (1993:100) meddelar Linnéuniversitetet

Läs mer

Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen

Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen Institutionen för Tema 2006-05-02 Dnr Tema 67/04-20 Beslut IS 2005-04-21 Senast reviderad 2007-01-26 BESLUT Beskrivningar för ledningsfunktioner och organisation vid Tema Temainstitutionen är indelad i

Läs mer

ARBETSORDNING UPPSALA UNIVERSITET senast reviderad Dnr: UTBVET 2017/441. Arbetsordning för. Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper

ARBETSORDNING UPPSALA UNIVERSITET senast reviderad Dnr: UTBVET 2017/441. Arbetsordning för. Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper Arbetsordning för Fakulteten för utbildningsvetenskaper 1 Innehåll 1. Inledning 3 2. Fakultetsnämnd och dekan 3 3. Fakultetskollegiet för utbildningsvetenskaper 3 4. 4 5. Arbetsutskottet 5 6. Programkommittén

Läs mer

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Protokoll Sammanträdesdatum: 111205 Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Ledamöter: Närvarande: Jan Petersson, ordförande Marie Albertsson, lärarrepresentant, Sandra Karlsson, studeranderepresentant Kalmar

Läs mer

Lärarrepresentanter Sören Östlund, professor, SCI, ordförande Åsa Emmer, professor, CBH Monica Lindgren, professor, ITM Bo Wahlberg, professor, EECS

Lärarrepresentanter Sören Östlund, professor, SCI, ordförande Åsa Emmer, professor, CBH Monica Lindgren, professor, ITM Bo Wahlberg, professor, EECS 17/2018 1 (7) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2018-11-27 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sören Östlund, professor, SCI, ordförande Åsa Emmer, professor,

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

Besluts- och delegationsordning för Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa Besluts- och delegationsordning för Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa Inledning En delegation innebär ett överförande av viss beslutsbefogenhet från ett organ till ett underordnat organ. Att bestämma

Läs mer

Välkomna till läsåret 16/17

Välkomna till läsåret 16/17 Välkomna till läsåret 16/17 och årets första SCI! VÄLKOMNA till 2:a SCI-admin frukostmöte H2018 KTH-nytt Tre nya rektorsbeslut om verksamhetsstöd 1) Rektors kansli 2) UF = CVS 3) Fortsatt utredning skola-cvs

Läs mer

Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap

Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap 12 juni 2009 Inledning Sedan 2001 har Lunds universitet en gemensam jämställdhetspolicy. Jämn könsfördelning (intervallet 40/60) inom alla befattningar,

Läs mer

Karriärplan och halvtidsutvärdering för biträdande lektor

Karriärplan och halvtidsutvärdering för biträdande lektor RIKTLINJE Gäller från och med 2014-01-01 Karriärplan och halvtidsutvärdering för biträdande lektor Gäller från och med 1 april 2014. Beslutad av fakultetsrådet (protokoll nr 2/2014) I denna riktlinje finns

Läs mer

Ärende Anmärkningar Ansvarig. Föredragningslista godkänns

Ärende Anmärkningar Ansvarig. Föredragningslista godkänns Sid 1 (5) Ärende Anmärkningar Ansvarig 1. Fastställande av föredragningslista Föredragningslista godkänns 2. Information Information från ordförande Heidi Hansson och vice ordförande Lars Nordlander, (Bilaga

Läs mer

Lärarrepresentanter Katja Grillner, dekanus, ordförande Per Berglund, prodekanus Elena Dubrova Mats Engwall Anna-Karin Tornberg

Lärarrepresentanter Katja Grillner, dekanus, ordförande Per Berglund, prodekanus Elena Dubrova Mats Engwall Anna-Karin Tornberg PROTOKOLL Sida Nr 7/18 1 (9) Beslutsorgan Fakultetsrådet Fakultetsrådets möte Datum för mötet: 2018-11-07 Ledamöter (beslutande): Lärarrepresentanter Katja Grillner, dekanus, ordförande Per Berglund, prodekanus

Läs mer

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet Tid och plats Närvarande Kl. 09:00-12.00 i NOP, plan 2, hus Jupiter, på Lindholmen. Jan Smith, dekanus, ordförande Magnus Bergquist, Inst. för tillämpad IT, 11 Johan Karlsson, Inst. för data- och informationsteknik

Läs mer

Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Syfte med seminariet: Att diskutera forskningsutbytet mellan akademin och företag. Vilka samarbeten har fungerat bra och vilka samarbeten har fungerat sämre? Vilka lärdomar kan

Läs mer

KK-stiftelsens utlysningar 2015 / 2016

KK-stiftelsens utlysningar 2015 / 2016 KK-stiftelsens utlysningar 2015 / 2016 Avans Finansiering till utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå. Syftet är att dels förnya forskningsbaserade utbildningsmiljöer vid nya lärosäten, dels

Läs mer

Indikatorrapport. Bilaga med uppdelning per skola Indikatorrapport. Helår tema genomströmning. Tertial 2 tema nybörjare.

Indikatorrapport. Bilaga med uppdelning per skola Indikatorrapport. Helår tema genomströmning. Tertial 2 tema nybörjare. Indikatorrapport Bilaga med uppdelning per skola 2013-2016 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Indikatorrapport April Indikatorrapport Sept Maj Halvår tema jämställdhet

Läs mer

Organisationsplan för Högskolan i Halmstad

Organisationsplan för Högskolan i Halmstad Organisationsplan för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2015-09-04, dnr 10-2010-2598. Ersätter organisationsplan beslutad av högskolestyrelsen 2015-06-05. Organisationsplan för Högskolan

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2161 2168 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema nybörjare April Indikatorrapport Sept Maj Halvår tema jämställdhet

Läs mer

Arne Jensen, Professor i transportekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Kompetensgruppen för Logistik och Transportekonomi,

Arne Jensen, Professor i transportekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Kompetensgruppen för Logistik och Transportekonomi, Hvad er det som gør, at der er så gode relationer mellem erhverv og forskning i Sverige med fokus på transportområdet og kan Danmark lære noget af det? Arne Jensen, Professor i transportekonomi, Handelshögskolan

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med CHE-skolans ledningsgrupp

Minnesanteckningar från möte med CHE-skolans ledningsgrupp Minnesanteckningar från möte med CHE-skolans ledningsgrupp utöver presentationer och bilagor på Bilda Onsdag 2014-12-10, kl. 09.00 12.00 Vetenskapens Hus, Roslagstullsbacken 29 Närvarande: Mikael Lindström

Läs mer

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för audiologi och logopedi

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för audiologi och logopedi Protokoll 181218 SAHLGRENSKA AKADEMIN Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för audiologi och logopedi Datum: 2018-12-18 Tid: 14:00-15:40 Plats: Konferensrummet plan 6, Medicinaregatan 8B

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1/2003

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1/2003 Närvarande Ledamöter Hansson, Eva prefekt ordförande Hahn-Hägerdal, Bärbel Frejd, Torbjörn Akke, Mikael forskare Rådström, Peter Larsson, Christer Sundström, Villy Frid, Truus högskolesekr Sundén, Ingun

Läs mer

Anvisning om regelbunden granskning av utbildning vid KTH

Anvisning om regelbunden granskning av utbildning vid KTH ANVISNING Gäller från och med Diarienummer 2018-08-29 V-2018-0730 Beslutsfattare Datum för beslut Ansvarig avdelning Fakultetsrådet 2018-08-29 UF/PLU Anvisning om regelbunden granskning av utbildning vid

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

Besökare: Birgitta Westin, miljöchef på KTH (kl 9.00 9.30) Slut datum. Start datum

Besökare: Birgitta Westin, miljöchef på KTH (kl 9.00 9.30) Slut datum. Start datum Minnesanteckningar från möte med CHE-skolans ledningsgrupp utöver presentationsmaterial på Bilda måndag 2013-01-21, kl 09.00 12.00 Plats: Sammanträdesrummet på Kemiteknik, Teknikringen 42, plan 4 Närvarande:

Läs mer

Härefter kommer en genomgång av de anställningar som har diskuterats med förslag till beslut/vidare beredning.

Härefter kommer en genomgång av de anställningar som har diskuterats med förslag till beslut/vidare beredning. Kompetensförsörjning vid SPL ( 11-15) Institutionsstyrelsen har under flera sammanträden sedan institutionsstyrelsens strategidag diskuterat och överlagt om behoven av strategiska rekryteringar med anledning

Läs mer

Produktion2030. Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Cecilia Warrol, programchef

Produktion2030. Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Cecilia Warrol, programchef Produktion2030 Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Cecilia Warrol, programchef Ett strategiskt innovationsprogram, 2013-20 Vision: 2030 är Sverige förstahandsvalet för resurseffektiv

Läs mer

Slut datum. Start datum

Slut datum. Start datum Minnesanteckningar från möte med CHE-skolans ledningsgrupp utöver presentationsmaterial på Bilda tisdag 2012-12-18, kl 09.00 12.00 Plats: Sammanträdesrummet på Kemiteknik, Teknikringen 42, plan 4 Närvarande:

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT) Period: 2161-2168 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema nybörjare

Läs mer

Protokoll från institutionsstyrelsens sammanträde

Protokoll från institutionsstyrelsens sammanträde Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Protokoll från institutionsstyrelsens sammanträde 2016-12-01 Tid: 09.00 12.00 Plats: Tupprummet, 14:340 Närvarande: Ordinarie Henrik Edgren

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430. Paragrafer: 1-12

Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430. Paragrafer: 1-12 1 (6) Tid: Kl 10.15-13.45 med avbrott för lunch kl 12.10-12.50 Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430 Närvarande ledamöter: Dahlström, Mats Gunnarsson Lorentzen, David Harrysson, Julia Johannisson,

Läs mer

Konglig Samhällsbyggnadssektion

Konglig Samhällsbyggnadssektion Konglig Samhällsbyggnadssektion Föredragningslista Sektionsmöte 2, 2014-04-24, kl. 17.00, oasen 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER OCH PROGNOS 2, 2016 för

DELÅRSBOKSLUT PER OCH PROGNOS 2, 2016 för 1(5) 2016-08-12 Medie- och kommunikationsvetenskap Mia-Marie Hammarlin, prefekt Tobias Olsson, biträdande prefekt Beatrice Petersson, ekonom DELÅRSBOKSLUT PER 2016-06-30 OCH PROGNOS 2, 2016 för Medie-

Läs mer