WHITE PAPER. Företagsapplikationer i molnet. Sponsrat av CSC Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WHITE PAPER. Företagsapplikationer i molnet. Sponsrat av CSC Danmark"

Transkript

1 IDC Nordic, Bredgade 23A 3., 1260 Køpenhanm K, Danmark & Upplandsgatan 7, Stockholm, Sverige WHITE PAPER Företagsapplikationer i molnet Sponsrat av CSC Danmark Anders Elbak, Research Manager IDC Augusti 2012 Svenska företag arbetar konstant under press för att förbättra produktiviteten. IT spelar en väsentlig roll i detta sammanhang och en av de högsta prioriteringarna för IT-ansvariga är att leverera bättre intern service genom att stödja befintliga affärsprocesser samt, inte minst, möjliggöra en optimering av dessa. En av de tydligaste trenderna vi kan se är Cloud Computing, som kommer att få en avgörande roll för hur företag hanterar sin IT-verksamhet under de kommande åren. Orsaken till det är att Cloud Computing för med sig en rad viktiga fördelar; framförallt ger det en förbättrad tillgång till data och applikationer, men också kortare leveranstider avseende serverinstallationer och distribution av applikationer etc. Idag upplever många verksamheter att deras företagsapplikationer inte stödjer affärsprocesserna, det finns därför ett behov av att modernisera applikationerna så att de kan fungera i en molnbaserad infrastruktur. Fokus för detta Whitepaper är de trender man kan se inom IT samt varför och hur dessa driver en cloudifiering av företagsapplikationer. Syftet är att ge beslutsfattare inom IT och affärsansvariga en djupare insikt i fördelarna med att använda Cloud Computing, samt en möjlighet att utvärdera de olika möjligheter som finns att modernisera företagsapplikationer. IDC

2 Definition av Cloud Computing Enkelt uttryckt kan man säga att Cloud Computing är ett annat sätt att använda hård- och mjukvara på. Istället för att en applikation eller en hårdvara installeras på en lokal klient eller server, har man tillgång till samma funktioner, men levererat via ett nätverk där data behandlas och lagras i molnet. Det är med andra ord fråga om ett sätt att leverera, snarare än en marknad i ordets traditionella mening. För att en tjänst ska kunna kategoriseras som en molntjänst/ Cloud-tjänst, skall följande krav vara uppfyllda: Nyckelfärdig lösning: En molntjänst är en samlad lösning, som inte är beroende av att användaren har särskilda applikationer eller liknande installerade. En molntjänst för som t.ex. Gmail eller Hotmail innefattar både server och klient i lösningen. Självbetjäning, skalbart och debiterat efter användning: En molntjänst kan skalas upp och ner utan att kontakta leverantören direkt. Vidare betalar användaren efter bruk, vilket kan specificeras i tid, datamängd, antal användare m.m. Tillhandahålls via standardteknologi: En molntjänst levereras med hjälp av standardteknologi. Ofta direkt i en Internetbrowser, men det kan också inkludera RIA (Rich Internet Application) klienter, så länge de uteslutande använder standardprotokoll- APIs, webbtjänster m.m. Många sätter idag likhetstecken mellan Cloud Computing och Public Cloud det vill säga produkten är en tjänst eller standardvara som är desamma för alla kunder och som levereras via Internet av internationella leverantörer som Google, Amazon o.s.v. Detta är dock missvisande och privata moln kommer att vara minst lika viktigt för svenska företag i framtiden. Det gäller inte minst när företagen går från att primärt använda Cloud för commodity -applikationer, till att även använda affärskritiska applikationer. För de flesta företag kommer valet inte att stå mellan huruvida de ska använda publika eller privata moln, utan istället handla om i vilken utsträckning, och vilken arbetsbelastning som ska baseras på vad samt vad man ska fortsätta drifta med traditionella applikationer. IDC

3 Privata Moln Tanken med privata moln är att utnyttja principerna från Cloud Computing, men i en sluten infrastruktur och därigenom kunna erhålla de största fördelarna samtidigt som man behåller mer kontroll och kan integrera applikationer och data med annan infrastruktur på ett bättre sätt. Till skillnad mot vad många tror, syftar inte privat till att det är företaget självt som bygger upp och upprätthåller en cloudstruktur, utan istället att tjänsterna och/eller den bakomliggande infrastrukturen inte delas med andra. Detta kan ske i företagets eget datacenter, men även på dedikerade servrar hos en extern leverantör. Väljer man den interna lösningen, finns det naturligtvis inget som hindrar att driftansvaret fortsatt kan outsourcas till tredje part. I det fall man använder en extern leverantör, är den stora skillnaden i förhållande till publika moln att det är fråga om 1:1 avtal, d.v.s. att avtalen är specifika för den enskilde kunden. Det är - i motsats till gängse uppfattning också en möjlighet att använda en betalningsmodell baserad på användning, även om lösningen står i företagets eget datacenter- det är uteslutande en fråga om val av leverantör och specifik tjänst. Figur 1: Distributionsmodeller för privata och publika moln Private Cloud Public Cloud Internal Managed Hosted Shared Public Public Driftansvar Kund Leverantör Leverantör Leverantör Leverantör Betalningsfor m Fast Fast/enl. användning Fast/enl. användning Enligt användning Enligt användning Kund Singel Singel Singel Grupp Flera Källa: IDC, 2012 Fördelen med privata moln är helt enkelt att det innebär ett 1:1-avtal, vilket ger en möjlighet att leverera precis de tjänster man har behov av samt integrera dessa med dels varandra och dels med de övriga IT-systemen. Dessutom, innebär det att företaget självt sätter säkerhetsgraden, och inte minst, att man kan undvika problem relaterade till regler för personkänsliga data. IDC

4 Molnets betydelse för verksamheten Det råder inga tvivel om att Cloud Computing kommer ha stor betydelse för svenska företag och organisationer redan inom några år. En orsak till detta är att IT-användarna förändras. Användarna förväntar sig samma möjligheter de har när de arbetar, som de har på fritiden - vilket innebär möjligheten att kunna arbeta oberoende av tid och plats, samt på olika enheter. Molntjänster är per definition enhetsoberoende, och är därför en möjlighet värd att nyttja. Skiftet till Cloud drivs dock i hög grad även av leverantörer - inte minst mjukvaruleverantörer. IDC uppskattar att hela 80 % av alla nya affärssystem kommer att utvecklas för molnet. Detta beror på att Cloudmodellen medför en rad fördelar för utvecklarna, i form av enklare distribution, kortare "time to market", enklare uppgraderingar och ett minimalt behov av kundsupport. Även nya versioner av existerande företagsapplikationer kommer framöver att utvecklas uteslutande för molnbaserade miljöer. Misslyckas man att se de möjligheter molnlösningar erbjuder, kommer man således i allt högre grad avskärma sig från de applikationer som finns tillgängliga. Utöver detta riskerar man även att medarbetarna i vissa situationer kommer att nyttja molntjänster som ligger utanför företagets kontroll, vilket naturligtvis inte är lämpligt bl.a. ur säkerhetssynpunkt. IDC

5 Konkreta fördelar med molnet Cloud Computing ger en rad fördelar jämfört med traditionell infrastruktur; både i form av lägre omkostnader och större flexibilitet. I många verksamheter är man inte uppmärksammade på detta, eftersom kunskapen inte är tillräckligt god. En stor del av de svenska beslutsfattarna inom IT uppger själva att de har för dålig kunskap för att värdera huruvida det är relevant för verksamheten, därtill kan tilläggas att ett ansenligt antal endast har begränsade kunskaper. Figuren nedan visar de konkreta fördelarna vid användning av Cloud Computing. Den mest utbredda fördelen är ökad tillgänglighet till data samt tillgång till system, därefter följer att enbart betala för det som används samt snabb och enkel implementation. Figur 2: Fördelar vid användning av Cloud Computing Fråga: Vad ser du som de största fördelarna med Cloud Computing? Källa: IDC Cloud Survey, januari 2012 (N = 300) Det är också värt att notera att undersökningen visar att graden av tillfredställelse över de uppnådda resultaten är anmärkningsvärt hög. Nästan 3 av 4 svenska företag säger sig vara nöjda med sina satsningar i molnet. Endast en liten del av respondenterna uppger sig ha mätt ROI men de flesta tror sig ändå få goda resultat. IDC

6 Behåll kontrollen med privata moln Eftersom Cloud Computing på många sätt innebär en helt annorlunda inställning till IT, ställer användningen andra typer av krav än traditionell IT. Det finns stora olikheter beroende på om man talar om publika eller privata moln. Som framgår av figuren nedan, är den största nackdelen med molnlösningar, att företaget mister kontroll då obehöriga får tillgång till data eller osäkerhet kring format av backup. Utöver detta finns stora utmaningar när der gäller lock-in och integrering. Privata moln erbjuder i betydligt högre grad en möjlighet för företagen att behålla kontrollen, samtidigt som kostnaderna relaterade till datasäkerhet minskar. Det är dock värt att notera att en stor det av beslutsfattarna inom IT ser just datasäkerheten som ett stort hinder för att använda sig av privata moln. Figur 3: Svenska beslutsfattares uppfattning om nackdelarna vid användning av molntjänster. Fråga: Vad ser du som de största utmaningarna med Cloud Computing? Källa: IDC Cloud Survey, januari 2012 (N = 300) Vidare finns en utbredd uppfattning om att utgifterna med privata moln inte är förutsägbara. I det fall företaget väljer att själv utveckla och underhålla ett privat moln, stämmer detta naturligtvis, men resultaten pekar tydligt på att många inte känner till möjligheterna för t.ex. hosted eller managed Cloud När man använder sig av dessa frångås också kostnaderna knutna till administration och kapitalbindning. IDC

7 Molnet får avgörande betydelse för företagens affärskritiska applikationer Omkring en femtedel av svenska företag och organisationer använder sig idag av Cloud, och då oftast uteslutande för commodity -applikationer d.v.s. kommunikation, office och back up, vilket framgår av nedanstående figur. Affärskritiska applikationer kommer i hög grad också att placeras i molnet under de kommande åren. Det är endast 3 % av de applikationer som beslutsfattare inom IT betraktar som affärskritiska som idag körs i molnmiljö. Denna siffra förväntas att fördubblas inom loppet av lite mer än ett år, och om endast 3-5 år förväntas 18 % av de affärskritiska applikationerna vara molnbaserade. Andelen kommer med stor sannolikhet att bli ännu högre, eftersom avsaknaden av kunskap och erfarenhet samt bristen på molntjänster från till exempel ERP-leverantörer, håller tillbaka marknaden idag. Beslutsfattarna inom IT förväntas under kommande år att bli mer positivt inställda till molnet, allt eftersom de får mer erfarenhet därav. Bland dem som redan idag använder Cloud för , office eller UC, är två tredjedelar redan positiva till att placera ERP-systemen i molnet. Figur 4: Svenska IT-strategers användning av, och intresse för, Cloud beroende på arbetsområde Fråga: Till vilka applikationer och områden använder du, eller skulle du kunna använda molntjänster? Källa: IDC Cloud Survey, januari 2012 (N = 300) IDC

8 Modernisering av företagsapplikationer Intresset för att placera företagsapplikationer i molnet grundar sig i hög grad på ett behov av större flexibilitet. De vanligaste utmaningarna, relaterade till IT, för svenska företag är att stödja verksamheten på ett bättre sätt samt kunna leverera en högre grad av service genom att anpassa( rikta ) system och processer mot verksamheten. I dagsläget, när effektivitet och anpassningsförmåga är några av nyckelorden för de flesta företag, betyder det naturligtvis att ITsystemen måste vara flexibla, att applikationerna är tillgängliga och att nya tjänster kan levereras på kort tid. Figur 5: Primära IT-relaterade utmaningar i svenska företag och organisationer Vilka är de stora utmaningarna för IT-avdelningen i ditt företag de närmaste 1-2 åren? Källa: IDC Nordic CIO Survey, september 2011 (N =205, Svenska resultat) IDC

9 Det är just detta behov av en rörligare IT-infrastruktur som driver intresset att flytta företagsapplikationer till molnet. De vanligaste fördelarna har, som visats, just med förbättring av rörligheten att göra d. v. s. att förbättra tillgången till data och applikationer, samt att säkerställa kortare ledtid. Många företag är i färd med att modernisera sina IT-system. Det första steget i processen är ofta konsolidering och virtualisering av servrar, vilket ger möjlighet att leverera bättre tjänster ofta i kombination med lägre omkostnader. Vissa applikationer kan inte utnyttja en mer flexibel infrastruktur på en gång, andra är skrivna för en plattform man önskar byta ut, och ytterligare andra är inte tillräckligt flexibla i sig själva för att passa företagets behov. Problem uppstår ofta i samband med att verksamheten går in på nya affärsområden eller ändrar sina rutiner, och begränsningar eller avsaknad av anpassningar hämmar därmed företagets produktivitet. Vissa applikationer kan helt enkelt inte anpassas, medan ändringarna av andra ofta blir besvärliga och dyra projekt där relativt små funktionsmässiga ändringar, kan ta månader att utveckla och implementera. Samma problematik med lång time-to-market gör sig ofta gällande vid nyutveckling av applikationer där utvecklingsplattformen inte är beständig. I många företag finns ett önskemål om att nyttja data på ett nytt och effektivare sätt, t.ex. att ta ut rapporter eller att använda data i andra applikationer. Utöver detta tillkommer ett behov av att fler användare behöver tillgång till företagsapplikationerna. Det kan handla om att spara tid så att den enskilde medarbetaren själv registrerar sin arbetstid direkt i systemet, eller för att ge fler medarbetare möjlighet att få tillgång till relevant information. När medarbetare på olika avdelningar, med olika behov och ofta utan nämnvärdiga IT-kunskaper, skall använda sig av samma applikationer, är det avgörande att de är lätta att använda och att gränssnittet är intuitivt utformat. Andra vanligt återkommande orsaker till att man väljer att modernisera applikationerna är byte av plattform t.ex. Windows 7 migrering eller att andra applikationer byts ut samt att interaktion mellan nya och existerande applikationer är ytterst vanskligt. Det är väsentligt att välja ett tjänsteorienterat tillvägagångssätt när man väljer att flytta en applikation till molnmiljö. Molntjänster är även avsedda att användas på mobila enheter och möjligen i nätverk med begränsad bandbredd. Till följd av detta, behöver företaget utvärdera vilka processer som ska stödjas, och därmed även vilka funktioner man bör tillhandahålla. Modernisering av applikationer ska i första hand ses som en utvecklingsprocess, snarare än ett avgränsat projekt. De flesta företag befinner sig i en situation där det är nödvändigt att modernisera enstaka applikationer, medan man låter andra fortsätta driftas I traditionella miljöer. Många kommer dessutom att avstå från att ta steget fullt ut mot en molnbaserad miljö, utan kommer istället att endast optimera applikationen för att kunna nyttja exempelvis virtuella serverresurser. Det är dock inte mindre nödvändigt att ha ett slutmål och en strategi för hur detta uppnås: Vilka arkitekturer skall användas, och hur administreras applikationen genom hela dess livslängd. IDC

10 CSC som leverantör CSC är bland de största IT-tjänste- och outsourcing leverantörerna i Sverige, såväl som internationellt. CSC Sverige erbjuder ett brett spektra av molntjänster, inkl. både publika och privata molnlösningar, samt konsulttjänster relaterade till implementering av Cloud. Figur 6: CSC:s Molntjänster SaaS Software-as-a Service CSC Embrace Kundtjänstlösning som publik eller privat molntjänst Dynamic Desktop Virtuella desktops som privat eller publik molntjänst CloudBill Fakturerings- och prenumerationstjänst baserad på mjukvara från Aria epayment Betal- och transaktionstjänst IaaS Infrastructure-as-a Service CloudLab Virtuell utvecklingsmiljö som privat eller publik molntjämnst Cloud Compute Virtuell infrastruktur som privat molntjänst BizCloud Privat molntjänst "on premise" (CloudCompute in a box) Grundtjänster för Oracle-konstruerad systeminfrastruktur as-aservice PaaS Platform-as-a Service SpringSource Källa: CSC & IDC, 2012 Utöver detta erbjuder CSC konsulttjänster samt integrering av andra molntjänster, t.ex. Microsoft Office 365, Microsoft Azure och Force.com. Dessutom är flera andra tjänster inriktade mot, eller integrerade i, molnet - t.ex. Cybersecurity samt produktutbudet för Test- och validering. CSC tillhandahåller en mängd verktyg och tjänster särskilt utvecklade för anpassning till molnet, samt för modernisering och flytt av applikationer, enligt nedanstående bild. IDC

11 Figur: 7 CSC:s moln- och applikationsmoderniserande tjänster Cloud Adoption Cloud Adoption Assessment Affärs- och processorienterad analys Cloud Opportunity Workshop Helhetsutvärdering av behovet av cloud computing Cloud Smart Start Proof of concept och test av molntjänst Modernisering och transformation av applikationer Cloud Readiness Assessment. Online-verktyg som hjälper till att bedöma vilka applikationer som lämpar sig för att flyttas in i en molnmiljö ACE Factory Specialiserar sig på omvandling av befintliga applikationer så att de är molnanpassade, och kan gå från företagsdatacenter till att dra fördel av moderna applikationsplattformar i molnet. Utöver detta kan nya molntjänster utvecklas med ACE Factory. FuturEdge är CSC:s end-to end tjänst för modernisering av applikationer och förvaltning av produktportfölj. Ett ramverk som täcker allt från den inledande utformningen och transformationen, till den löpande förvaltningen Källa: CSC & IDC, 2012 Sammantaget, menar IDC, har CSC en stark portfölj av molntjänster och relaterade tjänster, där egna lösningar kombineras med de marknadsledande leverantörernas (t.ex. Microsoft, Citrix och force.com). Dessutom har CSC en sund inställning till Cloud, där man fokuserar på funktionalitet eller på affärsvärde, och erbjuder en skräddarsydd lösning istället för att pressa kunden till en färdigställd molnlösning IDC menar vidare att det är rätt att ge kunden möjlighet att välja huruvida en tjänst ska drivas via publika eller privata moln, samt att lösningen inte är slutgiltig. Eftersom CSC använder sig av samma underliggande infrastruktur (Vblock från VCE), finns möjligheten att flytta applikationer från privata till publika moln, eller tvärtom. I sammanhanget bör även CSC BizCloud framhävas, eftersom det är en av få lösningar som implementeras i kundens infrastruktur och trots det ger en möjlighet till överföring. Eftersom också BizCloud använder samma infrastruktur, innebär det att applikationer kan flyttas från en BizCloud-lösning till ett privat eller publikt moln i CSC:s datacenter. CSC:s ACE Factory, Application Cloud Enablement Factory, är en central tjänst i CSC:s utbud för modernisering av applikationer. Det är värt att notera ordet "factory" eftersom CSC har en utpräglad mentalitet som avspeglar sig i moderniseringsprocessen. De har en rad verktyg och mallar anpassade för att skifta specifika arbetsuppgifter från en plattform till en annan, vilket vanligtvis skyndar på utvecklingsprocessen. IDC

12 Verktyg och mallar är delvis utvecklade utifrån CSC:s erfarenheter av att migrera egna lösningar. Det faktum att CSC lever efter eget motto visar på en tro på och en hängivelse till fördelarna med modernisering av applikationer. Detta understryks av att systemen ofta riktar sig mot kunderna. Enligt CSC har de varit mycket framgångsrika i ett flertal projekt: CSC:s CloudSRM (en SaaS-baserad Supplier Relationship Manager solution) utvecklades under 90 dagar av 3 utvecklare och en affärsanalytiker. CSC bedömer att ett liknande Java eller. Net projekt skulle ha tagit 2-3 gånger så lång tid och skulle ha krävt 3 gånger så många inblandade. CSC:s LIFE/Aisa (Ett administrationsverktyg för livförsäkringar) transformerades från COBOL till Java på 3 månader. Liknande projekt har tidigare krävt en total omprogrammering och tagit 3 gånger så lång tid. Dessutom använde man sig av färre resurser och resultatet är ett flexiblare system. CSC:s "Legal Solution Suite" migrerades från. NET till Microsoft Azure på mindre än 2 månader av sju utvecklare och tre testare. CSC förväntar sig att se lägre driftkostnader och kortare ledtider. I likhet med samtliga cloudleverantörer har CSC även några utmaningar. CSC:s varumärke är vanligen associerat med outsourcing av IT-drift för stora företag och organisationer. Just denna uppfattning är inte direkt förenlig med Cloud, eftersom Cloud generellt sett göder sig på outsourcingmarknaden. Förutom detta kan CSC:s cloudportfölj framstå som altför komplex för potentiella kunder, som ännu saknar kunskap om och erfarenhet av att använda Cloud. CSC:s utbud av molntjänster är både brett och djupt, och tillämpningen av dem har en stor inverkan på kundernas verksamheter. Det medför att många företag har svårt att fatta ett beslut eftersom de saknar en helhetsstrategi för sin molnanpassning, och istället endast har utvärderat molntjänster ad hoc. De enklare lösningarna gällande commodity-applikationer, är lättare att sälja in eftersom de är enkla och inte kräver en strategisk tillgång till Cloud. Slutligen finns en tendens till att överväga Cloud först när det finns ett konkret behov av att uppgradera eller av att byta ut en applikation eller annan komponent i infrastrukturen. Inte minst gäller detta företagsapplikationer, som de flesta företag väljer att behålla så länge de fungerar. IDC

13 IDC:s rekommendationer Den globala konkurrensen, och inom några få år även bristen på arbetskraft, är ständiga utmaningar för svenska företag. IT spelar därför en viktig roll när det gäller att öka effektiviteten och därmed bevara konkurrenskraften och säkra tillväxten. Användandet av IT står inför en stor förändring under kommande år, och Cloud kommer att ha en avgörande betydelse för företag och organisationer framöver. Trots det är många beslutsfattare inom IT osäkra på hur Cloud kan användas i verksamheten. Det är en nödvändighet för alla beslutsfattare inom IT oavsett om de har en affärs- eller IT-inriktnig att förstå vilka möjligheter Cloud computing kan erbjuda; såväl när det gäller privata moln, som de många andra implementeringsmöjligheter som finns. Det är också nödvändigt att inse, att Cloud inte är en fråga om antingen eller, eller som uteslutande är avsett för commodity applikationer, utan att även affärskritiska applikationer med fördel kan driftas i en cloudmiljö. Företag och organisationer som planerar sin cloud- och applikationsstrategi bör ta hänsyn till följande: Det är inte en fråga om Cloud eller inte Cloud, utan om när det är optimalt att använda sig av Cloud, och på vilket sätt det bör implementeras (privata, publika, managed). Cloud Computing är en del i ett betydande skifte på IT-marknaden, och leverantörerna föredrar Cloud i allt högre utsträckning En rad applikationer är redan idag endast tillgängliga via Cloud, och den andelen stiger. De företag som vänder sig från Cloud, stänger därigenom dörren för en mängd lösningar. En Cloud-baserad infrastruktur har lägre driftkostnader och är mer flexibel än traditionell infrastruktur. För att kunna dra fördel av infrastrukturen måste applikationerna vara skrivna specifikt för detta i annat fall behöver de transformeras/moderniseras. Modernisering av företagsapplikationer är en omfattande, men ofta nödvändig process. Många gånger lönar det sig att anlita en extern leverantör. Utbudet från de olika leverantörerna av Cloud och relaterade tjänster, varierar mycket, liksom vilken valfrihet de erbjuder vad det gäller deployment modeller samt val av leverantör. IDC

14 Ytterligare information från IDC IDC White Paper: Prepare and Assess Readiness for Cloud Services Webinar - Cloud Computing i Danmark IDC Cloud Computing i Danmark Ten Tips To Maximize Your Organizations Cloud ROI Copyright Notice External Publication of IDC Information and Data Any IDC information that is to be used in advertising, press releases, or promotional materials requires prior written approval from the appropriate IDC Vice President or Country Manager. A draft of the proposed document should accompany any such request. IDC reserves the right to deny approval of external usage for any reason. Copyright 2012 IDC. Reproduction without written permission is completely forbidden. IDC

Hitta rätt bland alla lösningar för mobila utskrifter

Hitta rätt bland alla lösningar för mobila utskrifter Faktablad Micro Focus iprint Hitta rätt bland alla lösningar för mobila utskrifter I dag måste en fungerande utskriftslösning omfatta mobil utskrift. I det här bladet kan du läsa om hur du hittar fram

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

BLI EN CLOUDPILOT I ONE LÖSNINGAR FÖR FÖRETAGARE LYFT DIN IT STRATEGI TILL MOLNEN FÖRSTÅ CLOUD COMPUTING ARBETA SMARTARE 2011 NUMMER 15

BLI EN CLOUDPILOT I ONE LÖSNINGAR FÖR FÖRETAGARE LYFT DIN IT STRATEGI TILL MOLNEN FÖRSTÅ CLOUD COMPUTING ARBETA SMARTARE 2011 NUMMER 15 2011 NUMMER 15 LÖSNINGAR FÖR FÖRETAGARE I ONE LYFT DIN IT STRATEGI TILL MOLNEN Dra nytta av allt som Cloud Computingen kan erbjuda dig FÖRSTÅ CLOUD COMPUTING Kostnadseffektiva, smidiga lösningar ARBETA

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Introduktion till migrering till molnet. PART 4: Plattformar för molntjänster

Introduktion till migrering till molnet. PART 4: Plattformar för molntjänster Introduktion till migrering till molnet PART 4: Plattformar för molntjänster PART 4 ÖVERSIKT 1. PaaS 2.Migration Vad betyder PaaS? PaaS betyderplatform as a Service eller plattform för cloud computing

Läs mer

Vilket moln passar dig bäst?

Vilket moln passar dig bäst? Vilket moln passar dig bäst? Idag diskuteras ofta huruvida man ska kliva in i molnets underbara värld eller inte, men sällan om skillnaderna mellan olika moln och vilka tillämpningar som är lämpliga att

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

CSC UTVÄRDERING AV KOSTNADSPÅVERKAN GENOM INFÖRANDE AV CSC DESKTOPVIRTUALISERING CSC DYNAMIC DESKTOP. DESKTOPVIRTUALISERING Radar Group International

CSC UTVÄRDERING AV KOSTNADSPÅVERKAN GENOM INFÖRANDE AV CSC DESKTOPVIRTUALISERING CSC DYNAMIC DESKTOP. DESKTOPVIRTUALISERING Radar Group International CSC UTVÄRDERING AV KOSTNADSPÅVERKAN GENOM INFÖRANDE AV CSC DESKTOPVIRTUALISERING CSC DYNAMIC DESKTOP DESKTOPVIRTUALISERING Radar Group International Page2 SLUTSATS Radar Group har genomfört en analys runt

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Dedikerad Server Vilket operativsystem ska jag välja? Är ni i startgroparna och ska beställa en dedikerad server eller en virtuell server?

Dedikerad Server Vilket operativsystem ska jag välja? Är ni i startgroparna och ska beställa en dedikerad server eller en virtuell server? Vilket operativsystem ska jag välja? Är ni i startgroparna och ska beställa en dedikerad server eller en virtuell server? Att välja operativsystem kan vara svårt. Det kan vara svårt att förstå vilka konsekvenser

Läs mer

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar 19 november 2012 - Erica Wiking Häger och Mikael Moreira Innehåll 1. Vad är molntjänster? 2. Legala utmaningar 3. EU:s förslag

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Konsulting Outsourcing Molntjänster Utbildning Programvara HR Löner Ekonomi Administration KPI er 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Läs mer

Cloud Computing för arkitekter Sten Sundblad IASA och Sundblad & Sundblad

Cloud Computing för arkitekter Sten Sundblad IASA och Sundblad & Sundblad Cloud Computing för arkitekter Sten Sundblad IASA och Sundblad & Sundblad Är Cloud Computing intressant? 40 % tillväxt globalt 2009. Blir likadant i Sverige! Computer Sweden/IDC 2009-03-06 USA 2008 23

Läs mer

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ 63((&+ (UNNL/LLNDQHQ Ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för näringspolitik och informationssamhället 0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ Norden digitalt konferens +HOVLQJIRUVGHQRNWREHU

Läs mer

CIO Research Combitech

CIO Research Combitech CIO Research Combitech December 2011 1 This presentation and the information is based on research carried out by IDG and Combitech AB. This is property of Combitech AB and must not be used, disclosed or

Läs mer

I D C : S Y T T R A N D E. Sponsrad av: VMware. Brett Waldman Maj 2013

I D C : S Y T T R A N D E. Sponsrad av: VMware. Brett Waldman Maj 2013 Globalt huvudkontor: 5 Speen Street Framingham, MA 01701, USA Tel. 508,872.8200 Fax 508,935.4015 www.idc.com V I T B O K B yg g vi d a r e p å d i n l ö s n i n g f ö r l i vs c yk e l h a n t e r i n

Läs mer

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Cloud Computing Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Dagens Investeringar Total IT spend 2009: 155 + 30=185BSEK 160,0 140,0 46,5 120,0 100,0 80,0 53,4 60,0 40,0 20,0 0,0 31,0

Läs mer

Introduktion till migrering till molnet

Introduktion till migrering till molnet Introduktion till migrering till molnet Part 2 ÖVERSIKT 1. Fördelar 2. Beslutsfattande 3. Molnarkitektur 1. FÖRDELAR FÖRDELAR FÖR OFFENTLIG VERKSAMHET Minskning av kostnader relaterade till användandet/användarna

Läs mer

Sole sourcing. Sole sourcing sammanfattning. Leverantörsval när passar sole sourcing bäst? Bertil Danared Jan Hallgren

Sole sourcing. Sole sourcing sammanfattning. Leverantörsval när passar sole sourcing bäst? Bertil Danared Jan Hallgren 1(7) Sole sourcing Bertil Danared Jan Hallgren Sole sourcing en riktad och effektiv upphandling och omförhandling av avtal genom virtuell konkurrens. Sole sourcing sammanfattning När det är dags att omförhandla

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets förslag till plan för införandet av ERTMS i Sverige 2015-2025

Yttrande över Trafikverkets förslag till plan för införandet av ERTMS i Sverige 2015-2025 2015-09-14 Er ref: trafikverket@trafikverket.se, ertms@trafikverket.se Karolina Boholm Diarienr: TRV 2015/63202 Remissvar ERTMS 2015-2025 karolina.boholm@skogsindustrierna.org Trafikverket 08-762 72 30

Läs mer

Utredning om införande av digital nämndhantering för socialnämnden

Utredning om införande av digital nämndhantering för socialnämnden 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 Socialkontoret Dnr SN/2015:772-036 Administrativa enheten 2015-11-11 1/6 Handläggare Charlotte Arnell Tel. 0152-291 66 Utredning om införande av digital nämndhantering för socialnämnden

Läs mer

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet Migration to the cloud: roadmap PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet PART 1 ÖVERSIKT 1. Varför migrera till molnet? 2. Möjligheter med migrering till molnet 3. Hinder för att migrera

Läs mer

JHS 179 Planering och utveckling av en övergripande arkitektur Bilaga 9. Virtualisering och molntjänster i planering av teknologiarkitektur

JHS 179 Planering och utveckling av en övergripande arkitektur Bilaga 9. Virtualisering och molntjänster i planering av teknologiarkitektur JHS 179 Planering och utveckling av en övergripande arkitektur Bilaga 9. Virtualisering och molntjänster i planering av teknologiarkitektur Version: 2.0 Publicerad: 7.2.2017 Giltighetstid: tills vidare

Läs mer

Sökmotorsoptimering / SEO

Sökmotorsoptimering / SEO Att synas på internet är idag ett måste. Annonser i gamla hederliga papperstidningar blir mindre kostnadseffektiva än en väl sökmotoroptimerad hemsida, banner-annonser eller köpta sökord på en sökmotor.

Läs mer

Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-08

Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-08 IT -chef 05-07-26 1(5) Landstingsstyrelsen Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-08 Kundperspektivet Landstingets IT-Service, LIS, har två övergripande uppdrag: Ansvara för drift, förvaltning och

Läs mer

Utmaningar vid molnupphandlingar

Utmaningar vid molnupphandlingar Utmaningar vid molnupphandlingar Inger Gran Grundare av Cloud Sweden och Kompetens@rkitekt En skeptisk och entusiastisk it-användare redan på 70-talet Kopplade upp mig på internet 1993 sedan aldrig frånkopplad

Läs mer

Tjänstefiera din IT. - Vi har beslutat oss för att flytta vår IT till molnet. - Vilka tjänster passar våra behov och vår budget?

Tjänstefiera din IT. - Vi har beslutat oss för att flytta vår IT till molnet. - Vilka tjänster passar våra behov och vår budget? FEBRUARI 2017 Tjänstefiera din IT. - Vi har beslutat oss för att flytta vår IT till molnet. - Vilka tjänster passar våra behov och vår budget? 13/02/2017 Andrea Moroni AGENDA Agenda 1. Tjänsteutbud - Mervärdesfaktorer

Läs mer

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet...

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet... Nyheter i Dynamics NAV 2016 Innehåll App-klient för smartphones... 2 Power BI... 3 Arbetsflöde... 4 CRM Online... 5 Webb-klienten... 6 Dokumenthantering... 7 Molnet... 8 Elektronisk fakturering... 9 App-klient

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 21.6.2013 2013/2063(INI) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för industrifrågor, forskning och energi över

Läs mer

Bli innovativa. På riktigt.

Bli innovativa. På riktigt. Bli innovativa. På riktigt. Wide Ideas är en molnbaserad applikation som frigör idékraften i er organisation. Låt alla bidra Ökad konkurrens kräver nya idéer och snabb återkoppling för att ta tillvara

Läs mer

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet.

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. 2 Teknik och samverkan i en gemensam infrastruktur skapar nya möjligheter för effektivare datalagring Datalagring är en central

Läs mer

Molnet som skapats för ditt företag.

Molnet som skapats för ditt företag. Molnet som skapats för ditt företag. Det här är Microsoft Cloud. Alla företag är speciella på sitt sätt. Hälso-/sjukvård, detaljhandel, tillverkning och ekonomi ingen verksamhet fungerar exakt likadant.

Läs mer

Molntjänster och molnteknologi: En ordlista

Molntjänster och molnteknologi: En ordlista Molntjänster och molnteknologi: En ordlista Har du koll på molnet? Det talas om moln överallt, men förstår du alla nya ord, förkortningar och uttryck? Här är en ordlista för dig som vill hänga med och

Läs mer

Microsoft erbjudande idag. Helena Fuchs, Microsoft Per Bay, COSMO CONSULT

Microsoft erbjudande idag. Helena Fuchs, Microsoft Per Bay, COSMO CONSULT Microsoft erbjudande idag Helena Fuchs, Microsoft Per Bay, COSMO CONSULT "Vi står på randen av en teknisk revolution som fundamentalt förändrar hur vi lever, hur vi arbetar och relaterar till varandra.

Läs mer

Remissvar EU-kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten (Ju2016/00084/L3)

Remissvar EU-kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten (Ju2016/00084/L3) Film&TV-Producenterna YTTRANDE 2016-02-26 Remissvar EU-kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten (Ju2016/00084/L3) Om Film&TV-Producenterna Film&TV-Producenterna

Läs mer

EXCANTO LEVERANTÖRSPROFIL. R.Rev. 1.0

EXCANTO LEVERANTÖRSPROFIL. R.Rev. 1.0 EXCANTO LEVERANTÖRSPROFIL R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Radars syn Excanto är ett bolag som erbjuder driftstjänster och outsourcing till bolag med ca 50 1 000 användare. Excantos tjänsteportfölj täcker in de

Läs mer

Grunderna i Administration

Grunderna i Administration Grunderna i Administration Administration handlar mycket om att ge service. Administration finns överallt Skola- Hemma - Arbetsplatsen Vad menas med Administration? Enligt Nationalencyklopedin så kan man

Läs mer

Economicmodelimpactand cloud management. PART 2: Business model enactment

Economicmodelimpactand cloud management. PART 2: Business model enactment Economicmodelimpactand cloud management PART 2: Business model enactment 1. BUSINESS MODEL S CHARACTERISTICS Attbyggaen affärsmodell Utvärdera värdet För kunden och för leverantör För att definiera potentiellt

Läs mer

IT-Systemförvaltningspolicy

IT-Systemförvaltningspolicy n av 5 för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun April 2005 av IT-samverkansgruppen n 2 av 5 Inledning Policyn ger en övergripande, generell bild av hur kommunerna ska arbeta med systemförvaltning

Läs mer

Operations Management Suite. Sara Selldahl, Produktchef Cloud Platform Jonathan Andersson, Teknisk specialist Datacenter

Operations Management Suite. Sara Selldahl, Produktchef Cloud Platform Jonathan Andersson, Teknisk specialist Datacenter Operations Management Suite Sara Selldahl, Produktchef Cloud Platform Jonathan Andersson, Teknisk specialist Datacenter Tillit Digitalisering Vad är digitalisering egentligen? Cloud Mobile Social Big data

Läs mer

IT-chefen 2011 Rapport om IT-chefens vardag på svenska företag

IT-chefen 2011 Rapport om IT-chefens vardag på svenska företag IT-chefen 211 Rapport om IT-chefens vardag på svenska företag J2246 Sofia Christiansson November 211 Sammanfattning Nästan tre fjärdedelar av IT-cheferna i undersökningen uppger att de lägger största delen

Läs mer

Hur ställer jag kraven

Hur ställer jag kraven Hur ställer jag kraven Hur ställer jag kraven på ett automatiserat egenkontrollsystem i min matkedja/kommun? Det är inte varje dag man köper system för detta. Inte så lätt att först hur krav ska ställas

Läs mer

utveckling av en analysstrategi för hälso- och sjukvården

utveckling av en analysstrategi för hälso- och sjukvården utveckling av en analysstrategi för IDC InfoBrief, sponsrad av Qlik juli 2015 IDC InfoBrief, sponsrad av Qlik Vårdgivarnas investeringar i dataanalys ökar stadigt Vårdgivarna satsar fortfarande mer på

Läs mer

Leverantörsförslag till samarbete kring säkerhetstest

Leverantörsförslag till samarbete kring säkerhetstest Samarrbetsförslag Version 1.1 1(6) Utfärdare Claes-Olof Olsson Ert datum Er referens Leverantörsförslag till samarbete kring säkerhetstest Företag: Accolm AB Parter: Föreningen Sambruk + fem utvalda/frivilliga

Läs mer

Välkommen! Bakgrund Cloud Sweden Vad är molnet? Legala aspekter på molntjänster. http://cloudsweden.se

Välkommen! Bakgrund Cloud Sweden Vad är molnet? Legala aspekter på molntjänster. http://cloudsweden.se Välkommen! Bakgrund Cloud Sweden Vad är molnet? Legala aspekter på molntjänster Cloud Sweden Oberoende kompetensnätverk Analys & Konsultbolag Leverantörer Kunder Dataföreningen Startat i mars 2010 Predrag

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

eklient Objekt 1 Livscykelplaner i Samverkan 2016-02-09 Livscykelplaner eklient 1.5

eklient Objekt 1 Livscykelplaner i Samverkan 2016-02-09 Livscykelplaner eklient 1.5 eklient Objekt 1 Livscykelplaner i Samverkan 2016-02-09 1 eklient Livscykelplan Revisionshistorik Datum Version Förändring 2014-04-25 0.96 Windows 7 SP1 som sekundärt OS från 1 okt 2015 2014-09-27 0.97

Läs mer

Utskottet för rättsliga frågor. till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Utskottet för rättsliga frågor. till utskottet för industrifrågor, forskning och energi EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 23.9.2013 2013/2063(INI) YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för industrifrågor, forskning och energi över att frigöra

Läs mer

Molnet ett laglöst land?

Molnet ett laglöst land? Molnet ett laglöst land? 31 januari 2012 Pernilla Borg, CISA Magnus Ahlberg Om Ernst & Young IT Risk and Assurance Inom IT Risk and Assurance hjälper vi organisationer att hantera IT-risker på ett sätt

Läs mer

Karriärfaser dilemman och möjligheter

Karriärfaser dilemman och möjligheter Karriärfaser dilemman och möjligheter Karriärdilemman Karriärdilemman kan uppstå av många olika orsaker. Oavsett anledning kan vi känna att vi inte är tillfredställda eller känner oss otillräckliga i den

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft

Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Sammanfattning Hela Sveriges utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft

Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa

Läs mer

ESSÄ. Min syn på kompetensutveckling i Pu-process. Datum: 2006-04-26. Produktutveckling med formgivning, KN3060

ESSÄ. Min syn på kompetensutveckling i Pu-process. Datum: 2006-04-26. Produktutveckling med formgivning, KN3060 ESSÄ Min syn på kompetensutveckling i Pu-process Datum: 2006-04-26 Produktutveckling med formgivning, KN3060 Utfört av: Kim Hong Tran Handledare: Rolf Lövgren Ragnar Tengstrand INLEDNING INLEDNING ESSÄNS

Läs mer

Framgångsfaktorer i molnet!

Framgångsfaktorer i molnet! Framgångsfaktorer i molnet! Inledning samt presentation av panelen, Cloud Sweden och molntjänster Affärs-/verksamhetsnytta Juridik Säkerhet Infrastruktur Enstaka frågor kommer att besvaras Sammanfattning

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM.

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Välkommen till Bluegarden HR-plus. Vad behöver du för att jobba smartare med HR och lön? Arbetar du på en stor offentlig eller privat verksamhet med höga krav

Läs mer

Virtuell Server Tjänstebeskrivning

Virtuell Server Tjänstebeskrivning Virtuell Server Tjänstebeskrivning Inledning SoftIT tillhandahåller i samarbete med IP Only, tjänsten Virtuell Server, varigenom kunden erhåller serverkapacitet som Kunden får tillgång till genom SoftIT:s

Läs mer

Molntjänster för administration, utbildning och forskning. Projektplan för 2017

Molntjänster för administration, utbildning och forskning. Projektplan för 2017 forskning Projektplan för 2017 1 Innehåll Innehållsförteckning forskning 1 Projektplan för 2017 1 Innehåll 2 Introduktion 2 Projektdirektiv: forskning 2 Mål 3 Förväntat resultat: 3 Avgränsningar 4 Projektaktiviteter

Läs mer

Delårsrapport. Delårsrapport Januari - mars 2009 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

Delårsrapport. Delårsrapport Januari - mars 2009 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari mars 2009 >> Fortsatt stark tillväxt i omsättningen >> Omsättningen under första kvartalet blev 3 821 kkr (1 574), en ökning med 143 % jämfört

Läs mer

Molnet - en fluga eller här för att stanna. Lars Backhans vice VD Radar Group International.

Molnet - en fluga eller här för att stanna. Lars Backhans vice VD Radar Group International. Molnet - en fluga eller här för att stanna Lars Backhans vice VD Radar Group International. Agenda Vad är molnet? Vilka möjligheter ger molnet dig och ditt företag? Vilka begrepp används? (Saas, PaaS,

Läs mer

Minnesisolering för virtuella maskiner en hypervisorstudie

Minnesisolering för virtuella maskiner en hypervisorstudie 1.Introduktion 1.1 Inledning Den senaste trenden inom IT-världen är cloud computing (molntjänster). Molntjänster har uppnått stor popularitet både hos IT-chefer och ekonomichefer inom stora företag. Molntjänster

Läs mer

Humanas Barnbarometer

Humanas Barnbarometer Humanas Barnbarometer 2014 1 Inledning Barnets bästa ska vara utgångspunkten i allt myndighetsutövande i Sverige. Barnens behov, inte verksamhetens, ska stå i centrum när kommunerna utreder, beviljar,

Läs mer

YTTRANDE. Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016

YTTRANDE. Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016 1 (5) YTTRANDE Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016 Region Skåne är regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne med politiskt och ekonomiskt ansvar för den samhällsfinansierade kollektivtrafiken i länet.

Läs mer

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN VÅRA LÖSNINGAR FUNGERAR

Läs mer

Vad är vad uppe bland molnen stratus, cumulus eller nimbus?

Vad är vad uppe bland molnen stratus, cumulus eller nimbus? Vad är vad uppe bland molnen stratus, cumulus eller nimbus? Förvirringen ökar kring vad Cloud Computing egentligen är HÖG TID ATT KATEGORISERA Stratus betyder dimmoln och nimbus betyder ovädersmoln kanske

Läs mer

Request For Information (RFI)

Request For Information (RFI) Request For Information () Utskrift som Tjänst Diarienummer Frågor och svar Utskrift som Tjänst 1 Frågor och svar på I denna bilaga publiceras inkomna frågor samt svar, på n Utskrift som tjänst. Fråga

Läs mer

Rapport från Läkemedelsverket

Rapport från Läkemedelsverket Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar Rapport från Läkemedelsverket Juni 2012 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Varför ska vi ha en informationssäkerhetspolicy och hur tar vi fram en? En policy ska ju fånga in en organisations målsättning för ett visst område,

Varför ska vi ha en informationssäkerhetspolicy och hur tar vi fram en? En policy ska ju fånga in en organisations målsättning för ett visst område, Varför ska vi ha en informationssäkerhetspolicy och hur tar vi fram en? En policy ska ju fånga in en organisations målsättning för ett visst område, det må vara personal, miljö, eller informationssäkerhet.

Läs mer

Hur länge ska folk jobba?

Hur länge ska folk jobba? DEBATTARTIKEL Bengt Furåker Hur länge ska folk jobba? Denna artikel diskuterar statsminister Fredrik Reinfeldts utspel tidigare i år om att vi i Sverige behöver förvärvsarbeta längre upp i åldrarna. Med

Läs mer

Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson

Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson Förändringens vindar Hybrid IT Ditt moln Hybrid IT Kanske 23% Har

Läs mer

I D C : S L E V E R A N T Ö R S - G R A N S K N I N G

I D C : S L E V E R A N T Ö R S - G R A N S K N I N G I D C : S L E V E R A N T Ö R S - G R A N S K N I N G Automatiserad provisionering och orkestrering är avgörande för effektiva operationer i privata moln Juni 2012 U.S. 2011 Private Cloud Management Survey:

Läs mer

Aldrig mer krångliga system

Aldrig mer krångliga system Whitepaper Aldrig mer krångliga system När du investerar i ett nytt system är det viktigt att ställa rätt krav på användbarhet. Bra användbarhet ökar produktiviteten och arbetsglädjen. Läs mer på www.visma.se/commerce

Läs mer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Caperio CloudSystem Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Många organisationer står inför utmaningar med att investera i egna IT-miljöer eller köpa/konsumera tjänster som

Läs mer

Upphandling av IT-tjänster och outsourcing av delar av verksamheten

Upphandling av IT-tjänster och outsourcing av delar av verksamheten TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-05-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kst 2010/212 Upphandling av IT-tjänster och outsourcing av delar av verksamheten Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag 1.

Läs mer

Försäljning & Eftermarknad

Försäljning & Eftermarknad Försäljning & Eftermarknad CLM eller Inforce vad ska vi välja? Helena Bjurhult och Emma Karlsson Infor Solution Consulting 1 Försäljning & Eftermarknad CLM eller Inforce - vad skall vi välja? 11.30-12.15

Läs mer

Avtalskrav IT&Telekomföretagen inom Almega 2016

Avtalskrav IT&Telekomföretagen inom Almega 2016 Avtalskrav IT&Telekomföretagen inom Almega 2016 Telekom/ SEKO 1. Läget inom IT&Telekombranschen Fakta IT-branschen sysselsätter idag ca 135.000 anställda och telekomsektorn har 35.000. Antalet anställda

Läs mer

2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA)

2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA) 2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA) INNEHÅLL Inledning........................................................................ 3 Metodik.........................................................................

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 2 Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov September 2007 2 Förord SKTF organiserar ungefär 5000 medlemmar inom äldreomsorgen. Viktiga

Läs mer

B2B Cloud. Vi hjälper dig på din resa mot en IT som klarar verksamhetens framtida krav.

B2B Cloud. Vi hjälper dig på din resa mot en IT som klarar verksamhetens framtida krav. B2B Cloud zx Vi hjälper dig på din resa mot en IT som klarar verksamhetens framtida krav. Pär Norberg Affärsområdesansvarig Infrastruktur Pappa till Loke (3år), bonus till Frida (15 år) & Ellie (19 år)

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 Gemensamma förvaltningen IT-avdelningen Per Nilsson, IT-chef -05-25 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen per april

Läs mer

CHESS Chemical Health Environment Safety System

CHESS Chemical Health Environment Safety System CHESS Chemical Health Environment Safety System Bureau Veritas En kort översikt 180 år av expertis inom kvalitet, hälsa och säkerhet, miljö och socialt ansvar "Att söka sanningen och berätta den utan rädsla

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

IT-verksamheten, organisation och styrning

IT-verksamheten, organisation och styrning IT-verksamheten, organisation och styrning KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 12 Innehåll 1. Inledning 1 2. Syfte 1 3. Metod 1 4. Sammanfattning 2 5. IT-verksamhet, organisation och ansvar 3 5.1.1

Läs mer

F1 SBS 2008. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16

F1 SBS 2008. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 F1 SBS 2008 EC Utbildning AB 1 F1 SBS 2008 Dagens föreläsning Den mjuka sidan: Vad är Microsoft Small Business Server 2008? Varför SBS 2008? Den hårda sidan, teknik: Installation, systemkrav Konfiguration

Läs mer

Asymmetrisk produktinformation

Asymmetrisk produktinformation Asymmetrisk produktinformation Att höja välfärden med en standardiserad och flexibel kvalitetsmärkning i form av en garanterad minimilivslängd Anders Levander GNOSIE Om produkters förväntade livslängd

Läs mer

Vikten av datakontroll i hybrid-it

Vikten av datakontroll i hybrid-it FAKTABLAD Vikten av datakontroll i hybrid-it Sponsrat av: NetApp Ashish Nadkarni Laura DuBois Juli 2014 Richard L. Villars SAMMANFATTNING IT-chefer (och IT-avdelningarna) är ansvariga för att optimera

Läs mer

Övergripande granskning IT-driften

Övergripande granskning IT-driften www.pwc.se Övergripande granskning IT-driften Sollentuna Kommun Bakgrund och syfte Inledning Under augusti-september 2013 har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sollentuna kommun genomfört

Läs mer

Gamla mönster och nya utmaningar. Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län

Gamla mönster och nya utmaningar. Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län Gamla mönster och nya utmaningar Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län Trots ett pågående arbete med jämställdhet under många decennier präglas arbetsmarknaden

Läs mer

MOLNTJÄNSTER ÄR DET NÅGOT FÖR OSS?

MOLNTJÄNSTER ÄR DET NÅGOT FÖR OSS? Molntjänster Molntjänster Molntjänster, vad är det egentligen? Molntjänst (Cloud Computing, Cloud Service) Program (PaaS, Software as a Service) Plattform (PaaS, Platform as a Service) Infrastruktur (IaaS,

Läs mer

F2 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16

F2 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 F2 Exchange 2007 1 F2 Idag: Exchange i SBS 2008 Planering av systemet Exchange struktur, AD/GC/hierarki Core Components Management, Connectors Serverroller 2 Exchange Server i Small Business Server 2008?

Läs mer

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLBESKRIVNING

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLBESKRIVNING FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLBESKRIVNING Modellsammanfattning Fguide på 5 minuter Känna till Modellfördjupning Begreppsdefinition Modellbeskrivning Förstå - Ansvarsområden & rollbeskrivningar

Läs mer

DAG 1 13 November i Fiholm. Exait Time 11.30 12.00, 13.40 14.10 Joakim Henriksson. DAG 2 14 November i Strömsholm

DAG 1 13 November i Fiholm. Exait Time 11.30 12.00, 13.40 14.10 Joakim Henriksson. DAG 2 14 November i Strömsholm Roger Palm DAG 1 13 November i Fiholm Exait Time 11.30 12.00, 13.40 14.10 Joakim Henriksson Effektiv tidsredovisning som frigör tid. Vi berättar om hur produkten fungerar och hur du integrerar den med

Läs mer

Gemensam definitionsgrund

Gemensam definitionsgrund e 24 april 2012 Service Vill ni att våra medborgare ska uppleva kommunen tillgänglig? Vill ni göra medborgarnas kontakt med kommunen så enkel som möjligt? Är ni redo att tänka igenom våra processer och

Läs mer

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna.

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna. Modul 1: Molntjänst Publikt moln Privat moln Hybrid moln IaaS PaaS SaaS DaaS DaaS SLA Infrastructure as a Service, leverantör tillhandahåller infrastrukturen, jag tillhandahåller virtuella maskiner eller

Läs mer

Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor

Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Rapport 2010:27 Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Rapport 2010:27 Konsumentverket 2010 2 (20) 3 (20) Innehåll Förord... 4 Bakgrund...

Läs mer

Sverige tåget - Vem kör lok och vem åker vagn? Innehållsförteckning. All data avser år 2004

Sverige tåget - Vem kör lok och vem åker vagn? Innehållsförteckning. All data avser år 2004 Sverige tåget - Vem kör lok och vem åker vagn? All data avser år 2004 Innehållsförteckning Sid 2 - Grundkurs Sid 3 - Fördelning medborgare Sid 4 - Fördelning företag Sid 5 - Fördelning anställda Hur ser

Läs mer

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt.

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Ordföranden, aktieägare, gäster, Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Jag vill ta detta tillfälle i akt att

Läs mer

ASSA RX. Webbaserat passersystem för dig som jobbar med annat. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA RX. Webbaserat passersystem för dig som jobbar med annat. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA RX Webbaserat passersystem för dig som jobbar med annat ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Varför ska du välja ett passersystem till dina lokaler? Tanken med ett passersystem

Läs mer

IPv6 EN GOD BÖRJAN GER ETT GOTT SLUT. LÅT OSS BÖRJA.

IPv6 EN GOD BÖRJAN GER ETT GOTT SLUT. LÅT OSS BÖRJA. IPv6 EN GOD BÖRJAN GER ETT GOTT SLUT. LÅT OSS BÖRJA. UTREDA. REKOMMENDERA. PLANERA. LEDA. IMPLEMENTERA. FÖLJA UPP. FÖRBÄTTRA. VI GÖR DIN UTMANING TILL VÅR Vi lever i en internetuppkopplad värld. Numera

Läs mer