Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten"

Transkript

1 Svenskt Vatten Utveckling - Rapport Nr Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm, Agata Banach, Thomas Larm 1

2 Motiven bakom vattenpolitiken Ökad användning av produkter innehållande tungmetaller och organiska kemikalier. Spridning till vattenmiljön. Höga halter kan leda till rubbning av ekosystemens funktion och orsaka skadliga långtidseffekter. En strategi mot förorening av vatten och eliminering av dessa har det i Vattendirektivet upprättats en lista över 33 prioriterade ämnen. Prioriterade ämnen innebär en betydande risk för vattenmiljön För dessa prioriterade ämnen har även MKN antagits. PBT-kemikalier; Persistenta, bioackumulerar, toxiska. Orsakar bl a endokrina (hormonella) störningar. Växtskyddande medel, biocider, metaller samt andra grupper t ex polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och polybromerade flamskyddsmedel (PBDE). 2

3 Bakgrund Dagvattenanläggningar har tidigare studerats avseende föroreningsförekomst, koncentration och reningseffekter totala fraktioner av näringsämnen, tungmetaller, susp, olja, PAH Bristande underlag främst avseende prioriterade ämnen, lösta metaller och PCB. 3

4 Syfte Öka kunskapen kring förekomsten av prioriterade ämnen, lösta metaller och PCB i dagvatten. Utvärdera dagvattenanläggningars förmåga att avskilja dessa. Jämföra uppmätta resultat med Vattendirektivets miljökvalitetsnormer (MKN) för ytvatten och föreslagna riktvärden för dagvattenutsläpp. Fanns en årstidsvariation inom förekomst och reningseffekt. Presentation av schablonhalter för dagvatten per markanvändning Thomas Larm. Uppmätta resultat jämförs med modellerade Thomas Larm. 4

5 Vattendirektivets miljökvalitetsnormer nya miljökvalitetsnormer för 33 prioriterade ämnen MKN = statusen en vattenförekomst ska ha Hjälpmedel för de fem regionala Vattenmyndigheterna vid klassificering och bestämning av kvalitet för avgörandet av kemisk ytvattenstatus. AA-MKN (annual average) - årsmedelvärde - säkra en långsiktig kvalitet hos den akvatiska miljön. Skydd mot långtidsexponering. Tillfälliga halter som överskrider får förekomma. MAC-MKN MKN (maximun allowable concentration) ti -maximalt tillåtna koncentrationen, ti som ger skydd mot korttidsexponering. Begränsa föroreningstopparna. 5

6 Föreslagna riktvärden för dagvattenutsläpp Framtagna av Riktvärdesgruppen (kommuner, VA-huvudmän, konsulter ) inom det regionala dagvattennätverket i Stockholms län, Syfte - bedöma reningsbehovet av dagvatten och i kontrollprogram för befintliga reningsanläggningar. Avser årsmedelvärden, då detta är standard för att beskriva ett dagvattens föroreningsinnehåll. 6

7 Metod Flödesproportionell provtagning. Inlopp och utlopp till Ladbrodammen och Tibbledammen, två kommuner norr om Stockholm. Analyser varannan eller var fjärde vecka. Flödesdata loggades automatiskt och användes för beräkning av totala föroreningsmängder och flödesviktade koncentrationer. Jämförelse av flödesviktade d årsmedelhalter, l inlopp och utlopp, med MKN och riktvärden. Beräkning av reningseffekter. Bedömning av årstidsvariation avseende förekomst och reduktion. Avrinning, nederbörd Flödesprop. prov Tidsstyrda prov Torrperiod Stickprov, basflöde Basflöde 7

8 Analyserade ämnen 20 stycken grundämnen (totalt och löst). 7 övriga ämnen. 84 organiska förorenande ämnen och ämnesgrupper. 8

9 Beräkningar och förutsättningar Om ämnet detekterades i inloppet men inte i utloppet sattes utloppsvärdet till halva detektionsgränsen. Reningseffekter beräknades för de ämnen som detekterades minst 5 gånger. 9

10 Resultat Halter totalt metaller och övriga ämnen Jämförelse med föreslagna riktvärden Ladbrodammen Tibbledammen Cu, Pb, Zn och SS förekom i halter över de föreslagna riktvärdena i inkommande dagvatten. Samtliga utloppshalter låg under riktvärdena. 10

11 Resultat Halter och andel löst fraktion i dagvattent t Jämförelse av utloppshalter med Vattendirektivets MKN för ytvatten (som för tungmetallerna avser löst fraktion). LÖST! Ladbrodammen MKN (årsmedelvärde) Cd * g/l Hg 0.05 g/l Ni 20 g/l Pb 7.2 g/l Tibbledammen *Olika beroende på vattnets hårdhet Cd, Hg, Ni and Pb låg under MKN med god marginal. Pb var främst partikelbunden (1-2% löst). Övriga metaller (vilka oftast undersöks i dagvatten) låg mellan 30-70% i löst form (inlopp). 11

12 Resultat Reningseffekt metaller totalt och löst Ladbrodammen Tibbledammen Reduktionen av totala halter Al, As, Ba, Cd, Co, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn, Sb och W låg generellt mellan 30-80% i båda dammarna. Reduktionen av den lösta fraktionen var lägre. 12

13 Årstidsvariation Studien visade att reningseffekten var bättre under sommaren om än god under vintern för de flesta ämnena. 90 Reninggseffe ekt (%) Pb Cu Zn Cd Cr Ni 0 sommarhalvår vinterhalvår Medel Ladbrodammen och Tibbledammen. 13

14 Resultat Prioriterade ämnen - Ladbrodammen Förekomst och jämförelse med MKN Prioriterade ämnen och PCB detekterades! 34 av 84 analyserade ämnen detekterades. 24 av dessa detekterades minst fem gånger. Monobutyltenn, nonylfenol, PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 153 detekterades i flest prover, minst 10 gånger. DEHP, bens(b)fluoranten, benso(ghi)perylen, indeno(123cd)pyren, pyren, monobutyltenn, dibutyltenn, tributyltenn och tetrabutyltenn förekom i halter över AA-MKN och/eller MAC-MKN i både inlopp och utlopp. 14

15 Resultat Prioriterade ämnen - Tibbledammen Förekomst och jämförelse med MKN Prioriterade ämnen och PCB detekterades! 29 av 84 analyserade ämnen detekterades. 9 av dessa detekterades minst fem gånger. Monobutyltenn och DEHP detekterades i flest prover, minst 10 gånger. benso(ghi)perylen, e indeno(123cd)pyren, e monobutyltenn, dibutyltenn, tributyltenn, DEHP och nonylfenol förekom i halter över AA-MKN and MAC-MKN i både inlopp och utlopp. 15

16 Resultat Reningseffekter av prioriterade ämnen Ladbrodammen Reduktionen av DEHP och nonylfenol var negativ. PAH, tennorganiska föreningar och PCB reducerades mellan %. Tibbledammen Lika som i Ladbrodammen var reduktionen av DEHP och nonylfenol negativ. Det skedde en reduktion av övriga prioriterade ämnen även om vissa halter fortfarande låg över MKN i utloppen. 16

17 Varför negativ reningseffekt av DEHP och nonylfenol? DEHP användning i samhället har minskat de senaste 7-8 åren. Har ersatts med 6-10 nya ftalater. I likhet med andra lipofila ämnen som, t ex PCB, minskar alltså transporten till ytvatten/sediment från antropogena källor. Således blir sedimenten en källa och inte en sänka. Resultatet blir då förväntat och borde vara lika även i andra dagvattendammar. Hade nya ftalater t analyserats hade troligtvis t i mönstret t varit annorlunda med högre halter in än ut. DEHP kommer in bundet till större PVC-partiklar (binds bra till partiklar), vilka delvis bryts ner i dammarna och DEHP kommer därmed i lösning eller binds till mindre och mer lättsuspenderade partiklar. Nonylfenol kommer troligtvis in som nonylfenoletoxilat, bryts ner och kommer ut som nonylfenol. Detta är ett känt fenomen in och ut ur reningsverk. 17

18 Summering av resultat 34 respektive 29 av de 84 analyserade prioriterade ämnena och PCB detekterades vid Ladbrodammen respektive Tibbledammen. Vissa av dessa ämnen förekom i halter över MKN för ytvatten i både inlopp och utlopp. Koppar, bly och zink förekom i koncentrationer över föreslagna riktvärden för dagvattenutsläpp i inkommande vatten medan samtliga utloppshalter låg under dessa värden. Bly visade sig till största t delen vara partikelbunden, övriga lösta metallfraktioner varierade mellan 30-70%. 18

19 Slutsatser Dagvatten är ett transportmedium för prioriterade ämnen, från urbana områden till recipienter. Många av Vattendirektivets prioriterade ämnen, lösta metaller, PCB och övriga ämnen detekterades i dagvattnet in till och ut från de två dagvattendammarna, med tillrinningsområden av blandad karaktär. I jämförelse med riktvärden för dagvattenutsläpp och miljökvalitetsnormer för ytvatten så överskreds dessa för fler ämnen i inloppen. Dammarnas reningseffekt var generellt god. Dagvattendammar är goda exempel på åtgärder som kan genomföras av kommuner med syfte att uppnå god kemisk ytvattenstatus enligt Vattendirektivet. 19

20 Tack för att ni lyssnade! 20

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Rapport Nr 2010 06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm Agata Banach Thomas Larm Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt

Läs mer

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco. MORAVATTEN AB Del av Örjastäppan industriområde Uppdragsnummer 152080000 Ko Ko Falun 201001 SWECO ENVIRONMENT AB FALUN MILJÖ 1(6) ra0s 20100518 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19

Läs mer

2/06 Konstgräs ur ett kemikalieperspektiv

2/06 Konstgräs ur ett kemikalieperspektiv PM 2/06 Konstgräs ur ett kemikalieperspektiv en lägesrapport Konstgräs ur ett kemikalieperspektiv en lägesrapport Best.nr. 510 841 Sundbyberg i juni 2006 Utgivare: Kemikalieinspektionen Beställningsadress:

Läs mer

FASTLÄGGNING AV DAGVATTENFÖRORENINGAR I TVÅ ÖVERSILNINGSYTOR I MALMÖ

FASTLÄGGNING AV DAGVATTENFÖRORENINGAR I TVÅ ÖVERSILNINGSYTOR I MALMÖ December 2008 Peter Lindvall FASTLÄGGNING AV DAGVATTENFÖRORENINGAR I TVÅ ÖVERSILNINGSYTOR I MALMÖ Vattenförsörjnings- och avloppsteknik, Institutionen för kemiteknik, Lunds Universitet. ABSTRACT To reduce

Läs mer

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie DGE Mark och Miljö RAPPORT Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Oskarshamns kommun, Bockara 2014-01-08 Uppdragsnr: 411269 Dokumentnr: 464814

Läs mer

Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning

Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning Syftet med denna vägledning är att öka samsynen om hur villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk kan formuleras

Läs mer

Vad vet vi om farliga ämnen vid materialåtervinning av plast?

Vad vet vi om farliga ämnen vid materialåtervinning av plast? RAPPORT Vad vet vi om farliga ämnen vid materialåtervinning av plast? Momina Bibi Hanna Andersson Carl Jensen Tomas Rydberg B2031 Februari 2012 Rapporten godkänd: 2012-03-01 John Munthe Forskningschef

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall; Utkom från

Läs mer

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Uppdragsnummer: 6301-005 Antal sidor: 19 Antal bilagor: 5 Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Örebro 2013-11-14 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ingvar

Läs mer

Kartläggning av arsenik-, kadmium- och nickelhalter i Stockholm och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun

Kartläggning av arsenik-, kadmium- och nickelhalter i Stockholm och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun LVF 2008:25 Kartläggning av arsenik-, kadmium- och nickelhalter i Stockholm och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER Michael Norman SLB-ANALYS, NOVEMBER 2008

Läs mer

Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986 2014

Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986 2014 Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986 2014 Sammanställning av resultat och trender i Sverige under tre decennier, samt internationella utblickar Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:15 CKB rapport

Läs mer

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Innehållsförteckning 3 Ansvar och planering 4 Lagstiftning 4 Miljöbalken 5 Plan- och bygglagen 6 Anvisningar

Läs mer

1\D PHWDOOHU RFK PHWDOORLGHU L VDPKlOOHW John Sternbeck och Per Östlund B 1332 Stockholm, juni 1999

1\D PHWDOOHU RFK PHWDOORLGHU L VDPKlOOHW John Sternbeck och Per Östlund B 1332 Stockholm, juni 1999 1\DPHWDOOHURFKPHWDOORLGHUL VDPKlOOHW John Sternbeck och Per Östlund B 1332 Stockholm, juni 1999 Organisation/Organization Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning RAPPORTSAMMANFATTNING Report Summary

Läs mer

8SSWUlGDQGH RFK HIIHNWHU DY NRSSDU L YDWWHQ RFK PDUN John Sternbeck B1349 Stockholm, Januari 2000

8SSWUlGDQGH RFK HIIHNWHU DY NRSSDU L YDWWHQ RFK PDUN John Sternbeck B1349 Stockholm, Januari 2000 8SSWUlGDQGHRFKHIIHNWHUDY NRSSDULYDWWHQRFKPDUN John Sternbeck B1349 Stockholm, Januari 2000 Organisation/Organization,9/6YHQVND0LOM LQVWLWXWHW$%,9/6ZHGLVK(QYLURQPHQWDO5HVHDUFK,QVWLWXWH/WG RAPPORTSAMMANFATTNING

Läs mer

Strategier att reducera silver och vismut i urbant avloppsvatten

Strategier att reducera silver och vismut i urbant avloppsvatten Rapport Nr 2014 10 Strategier att reducera silver och vismut i urbant avloppsvatten Jennie Amneklev Bo Bergbäck Louise Sörme Ragnar Lagerkvist Maria Kotsch Anna Augustsson Svenskt Vatten Utveckling Svenskt

Läs mer

Bakteriehalter och patogena mikroorganismer i Hörbyån samt Lyby avloppsreningsverk HÖRBY KOMMUN RAPPORT 2010-5

Bakteriehalter och patogena mikroorganismer i Hörbyån samt Lyby avloppsreningsverk HÖRBY KOMMUN RAPPORT 2010-5 Bakteriehalter och patogena mikroorganismer i Hörbyån samt Lyby avloppsreningsverk Screening av betydande spridningsvägar och förslag till åtgärder för ett badvatten av högre kvalitet RAPPORT 2010-5 Sid

Läs mer

Kan ekonomiska styrmedel bidra till en giftfri miljö?

Kan ekonomiska styrmedel bidra till en giftfri miljö? Kan ekonomiska styrmedel bidra till en giftfri miljö? Henrik Hammar och Lars Drake SPECIALSTUDIE NR 15, DECEMBER 2007 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser

Läs mer

Skånes dricksvattenförsörjning i ett förändrat klimat

Skånes dricksvattenförsörjning i ett förändrat klimat Skånes dricksvattenförsörjning i ett förändrat klimat Skånes dricksvattenförsörjning i ett förändrat klimat 1 Arbetsgruppens medlemmar Nedanstående personer har på ett eller annat sätt deltagit i arbetsgruppens

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Att använda avfall som anläggningsmaterial

Att använda avfall som anläggningsmaterial Att använda avfall som anläggningsmaterial Sammanfattning av projektet, handläggarstöd samt information till verksamhetsutövare Miljösamverkan Västerbotten januari - december 2013 Version riktad till verksamhetsutövare,

Läs mer

Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion

Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion 1 Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion Stockholm Västra Götaland Skåne Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion För mer information kontakta: Länsstyrelsen i Västra

Läs mer

Sammanställning för åtgärdsområde 17. Kustnära områden mellan

Sammanställning för åtgärdsområde 17. Kustnära områden mellan Sammanställning för åtgärdsområde 17. Kustnära områden mellan Denna sammanställning baseras på allmän information om åtgärdsområdet som varje länsstyrelse har tagit fram samt information som fanns i VISS

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014. Skydda barnen bättre. Kemikalieinspektionen

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014. Skydda barnen bättre. Kemikalieinspektionen Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014 Skydda barnen bättre Kemikalieinspektionen Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014 Skydda barnen bättre Best.nr. 511 003 Sundbyberg, mars 2011 Utgivare:

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag Finn de områden som göder havet mest

Redovisning av regeringsuppdrag Finn de områden som göder havet mest REDOVISNING 1 VATTENMYNDIGHETEN NORRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT Lennart Sorby Telefon 021-19 50 87 lennart.sorby@u.lst.se Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND

MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND Storån, Söderköping Foto: Amanda Landstedt. MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND INNEHÅLL BAKGRUND... 8 METODIK... 11 RESULTAT... 2 LUFTTEMPERATUR OCH NEDERBÖRD... 2 VATTENFÖRING... 21 ANALYSRESULTAT... 23

Läs mer

Andra upplagan. produktkrav vid inköp

Andra upplagan. produktkrav vid inköp 3 2 Andra upplagan 3 2 Att ställa kemikalierelaterade 3 produktkrav vid inköp 2 2 3 4 3 2 3 4? 5 2! 3 4? 5! 4? 5! Guide för prioritering och identifiering av farliga ämnen i varor Genom att ställa rätt

Läs mer

Gemensamt avlopp så kan det gå till

Gemensamt avlopp så kan det gå till Gemensamt avlopp så kan det gå till Kort om denna folder Denna folder vänder sig till fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda sitt avlopp och där det är aktuellt att göra det tillsammans med andra

Läs mer

Myndigheternas frågeställning anges nedan med fet kursiv stil, medan bolagets svar har skrivits med vanlig stil.

Myndigheternas frågeställning anges nedan med fet kursiv stil, medan bolagets svar har skrivits med vanlig stil. Kompletteringar till ansökan om tillstånd enligt miljöbalken SSAB Tunnplåt AB har beretts möjlighet att lämna in kompletteringar i mål M 2350-08 i enlighet med önskemål från Fiskeriverket, Naturvårdsverket,

Läs mer