1(6) ra04s Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, Falun Telefon Telefax

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco."

Transkript

1 MORAVATTEN AB Del av Örjastäppan industriområde Uppdragsnummer Ko Ko Falun SWECO ENVIRONMENT AB FALUN MILJÖ 1(6) ra0s Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, Falun Telefon Telefax Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Swecokoncernen Malin Örne Miljökonsult Telefon direkt Mobil

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna uppgifter Administrativa uppgifter Verksamhetsbeskrivning Förutsättningar Ko för ÅVC:n Recipienten Missbäcken Riktvärden Dagvattenkontroll Provtagning Parametrar Dokumentation och rapportering Utvärdering Bilaga 1 Bilaga 2 Översiktskarta Förslag till t provtagningspunkt 2 (6) ra0s Ko

3 1 1.1 Allmänna uppgifter Administrativa uppgifter Beslutsgivande myndighet Tillsynsmyndighet Kontaktperson vid Tillsynsmyndigheten Annicaa Edström Plats Platsnamn Kommun Fastighetsbeteckning Fastighetsägare Del av Örjastäppan industriområde Utmeland 557:1 m.fl. 2 Verksamhetsbeskrivning Örjastäppan industriområde, beläget ca 2,5 km utanför Moraa centrum, planeras att utvidgas för att omfatta fastigheterna Utmeland 557:1 m.fl. åt å sydost, se bilaga 1. Totalt utgör utvidgningen 5 ha varav 2 ha kommer att utgöras avv industrimark. Övrig mark är naturmark, se bilaga 2. Av industrimarken kommer max. 20 % att få bebyggas. Övrig yta blir hårdgjord. Det nya industriområdet är indelat i olika delområden beroende på avrinning. Det är endast den södra delen av områdett som omfattas av komet p.g.a. att dagvattnet från detta område mynnar i Missbäcken, se bilaga 2. Avrinningens riktning symboliseras med pilarr i bilagan. Två diken kommer att anläggas på östra respektivee västra sidan av de hårdgjorda ytorna. En dagvattendamm planeras eventuellt att anläggas i områdets södra spets innan vattnet kommer att ledas vidare till Missbäcken som har sitt utflöde i Siljan. Väster om Sollerövägen på fastigheten Utmeland 557:6 byggs för närvarande en återvinningscentral (ÅVC). Bostadsbebyggelse förekommer både norr, öster och söderr om industriområdet. Närmaste bostadsbebyggelse ligger i öster i bostadsområdet Yvraden. Avståndet ärr ca m. Vilka typer inte känt. av verksamheter som kommer att etableras på industriområdet är i dagsläget (6) ra0s Ko

4 .1.2 Förutsättningar Ko för ÅVC:n Föreliggande ko är upplagt så att en samordning kan görass med befintligt ko för återvinningscentralen (ÅVC:n) 1. Tidpunkterna för provtagning föreslås vara desamma. Även parametrarna a föreslås vara desammaa med undantag för att PCB eventuellt ska provtas vid ÅVC:n. Recipienten Missbäcken Missbäcken är ett skyddsvärt vattendrag i området och i. Bäcken rinner ut i Åmåsäng vid badplatsen i Siljan. Missbäcken finns ej med som statusklassat vattendrag i databasen VISS (VattenInformationsSystem i Sverige), men är ett skyddsvärt vattendrag i området och. Teoretiskt sett kan Siljansöringen vandra upp i bäcken för att leka vilket medför ett fiskebiologiskt intresse 2. Missbäcken mynnar i Siljan som i VISS är statusklassat till god kemisk status. Siljan har inga specifika riktvärdenn enligt kommunekolog Olle Bylander och miljöinspektör Annica Edström,. Innan etableringen av ÅVC:n påbörjades har Sweco tagit prov på vattnet i Missbäcken både uppströms och nedströms denn då planerade anläggningen. Resultaten av provtagningen presenterades i ett PM daterat Resultaten R visade att förhöjda halter av zink förekommer både uppströms (2 ggr riktvärdet) och nedströms (1,2 ggrr riktvärdet). Ytterligare provtagning i Missbäcken kommer attt utföras inomm ramen för komet för ÅVC:n.. Riktvärden Samma riktvärden för bedömning av dagvattenpåverkan på recipienten föreslås som gäller för ÅVC:n. Föreslagna riktvärden (RV) har tagits fram med stöd avv riktvärden från f Stockholms regionala dagvattennät tverk samt miljökvalitets normer för prioriterade ämnen enligt EU:s vattendirektiv. Stockholms riktvärden styrs av var i recipientens avrinningsområde dagvattenutsläppet sker varför det i tabell 1 anges ettt intervall. Tabell 1. Föreslagna riktvärden (RV) för utbyggnad av Örjastäppann industriområde. Ämne Föreslagna RV (µg/l) Sthlm RV (µg/l) Vattendirektiv RV (µg/l)( Arsenik (As) 15* Kadmium (Cd) 0,5 0,0,5 0,5 Krom (Cr) Återvinningscentral Mora. Ko. Uppdragsnummer Via mail från kommunekolog Olle Bylander. Förslag till riktvärden för f dagvattenutsläpp. Regionala dagvattennätverket i Stockholms län. Riktvärdesgruppen. Regionplane och trafikkontoret Stockholms läns landsting, februari (6) ra0s Ko

5 Ämne Föreslagna RV (µg/l) Sthlm RV (µg/l) Vattendirektiv RV (µg/l)( Koppar (Cu) 0 Kvicksilver (Hg) 0, ,00,1 0,05 Nickel (Ni) Bly (Pb) ,2 Zink (Zn) 90* Fosfor (Ptot) 175 Kväve (Ntot) 2,5 (mg/l)( ,0,5 (mg/l) Oljeindex 0,7 (mg/l)( 0,1 (mg/l) *Riktvärdett för zink avseende ÅVC: :n ska fastställas när anläggningen har varit i driftt i fem år i samband med revidering av komet. Förslagsvis justeras då även riktvärdet för zink i föreliggande ko..1 Dagvattenkontroll Provtagning Föreslagen kontroll av dagvatten från industriområdet innebär två mätningar per år från f det att verksamhet har etablerats. Provtagning utförs förslagsvis i utloppet av den planerade dagvattendammen i områdets södra spets, se bilaga 2. I det fall resultatett visar låga halter bedöms inte någon ytterligare provtagningspunkt vara nödvändig. Skulle däremot förhöjda halterr förekommaa kan provtagning utföras i tillflödena till dagvattendammen för att utreda inom vilken del av industriområdet somm de förhöjda halterna härstammar från. Mätningarna utförs företrädesvis under snösmältningen under mars/april samt i samband med höstregn i september/oktober. Utöver dessa momentana provtagningar föreslåss provtagningg av dagvattnet med passiva provtagare vart femte år, över en längre period, för att säkerställa diffusa emissioner från industriområdet..2 Parametra Dagvattnett analyseras förslagsvis avseende metaller (As, Cd, C Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn), fosfor, kväve, oljeindex och konduktivitet. Då det inte är känt vilka verksamheter som kommer att etableras inom industriområdet kan parametrarna komma att ändras efterhand. 5(6) ra0s Ko

6 .. Dokumentation och rapporteringg Resultaten av analyserna ska dokumenteras och utvärderas. Vid eventuella halter över föreslagna riktvärden ska det rapporteras till tillsynsmyndigheten för vidare uppföljning och åtgärder. Utvärdering Då provtagning har utförts under fem år bör en utvärdering göras g av programmets omfattning både avseende provtagningsfrekvens, val av parametrar ochh provtagningspunkter. Sweco Environment AB Falun Malin Örne Lars Tigerström 6 (6) ra0s Ko

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Uppdragsnummer: 6301-005 Antal sidor: 19 Antal bilagor: 5 Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Örebro 2013-11-14 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ingvar

Läs mer

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Rapport Nr 2010 06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm Agata Banach Thomas Larm Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt

Läs mer

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Svenskt Vatten Utveckling - Rapport Nr 2010-06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm, Agata Banach, Thomas Larm 1 Motiven bakom vattenpolitiken

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 Vårt datum 2013-09-10 Vår beteckning Handläggare Sektor Teknisk Service Thomas Örnberg 0123-191 74 thomas.ornberg@valdemarsvik.se Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie DGE Mark och Miljö RAPPORT Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Oskarshamns kommun, Bockara 2014-01-08 Uppdragsnr: 411269 Dokumentnr: 464814

Läs mer

Hantering av schaktmassor

Hantering av schaktmassor Vägledningsmaterial Hantering av schaktmassor Tillsynsprojekt 2013 -sta Kristianstad 17 januari 2013 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING..3 ANVÄNDNING AV SCHAKTMASSOR...5 Tillsynsmyndighet..5 Allmänt om handläggningsrutiner..5

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Sammanställning för åtgärdsområde 17. Kustnära områden mellan

Sammanställning för åtgärdsområde 17. Kustnära områden mellan Sammanställning för åtgärdsområde 17. Kustnära områden mellan Denna sammanställning baseras på allmän information om åtgärdsområdet som varje länsstyrelse har tagit fram samt information som fanns i VISS

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall; Utkom från

Läs mer

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:7 Dnr. KS 2012/0080-214 Detaljplan för Valsättra del I Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag Finn de områden som göder havet mest

Redovisning av regeringsuppdrag Finn de områden som göder havet mest REDOVISNING 1 VATTENMYNDIGHETEN NORRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT Lennart Sorby Telefon 021-19 50 87 lennart.sorby@u.lst.se Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

Att använda avfall som anläggningsmaterial

Att använda avfall som anläggningsmaterial Att använda avfall som anläggningsmaterial Sammanfattning av projektet, handläggarstöd samt information till verksamhetsutövare Miljösamverkan Västerbotten januari - december 2013 Version riktad till verksamhetsutövare,

Läs mer

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning 2015-06-17 Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg-

Läs mer

Bakteriehalter och patogena mikroorganismer i Hörbyån samt Lyby avloppsreningsverk HÖRBY KOMMUN RAPPORT 2010-5

Bakteriehalter och patogena mikroorganismer i Hörbyån samt Lyby avloppsreningsverk HÖRBY KOMMUN RAPPORT 2010-5 Bakteriehalter och patogena mikroorganismer i Hörbyån samt Lyby avloppsreningsverk Screening av betydande spridningsvägar och förslag till åtgärder för ett badvatten av högre kvalitet RAPPORT 2010-5 Sid

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18 PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN Lövudden Version 1 Sundsvall 2013-06-18 Lövudden PM Kompletterande riskkartering Lövudden Datum 2013-06-18 Uppdragsnummer 61811253480-03 Utgåva/Status

Läs mer

Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning

Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning Syftet med denna vägledning är att öka samsynen om hur villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk kan formuleras

Läs mer

FRÅN SKOGSBRÄNSLEUTTAG TILL ASKÅTERFÖRING

FRÅN SKOGSBRÄNSLEUTTAG TILL ASKÅTERFÖRING Handbok FRÅN SKOGSBRÄNSLEUTTAG TILL ASKÅTERFÖRING Producerad av RecAsh - ett demonstrationsprojekt inom Life-Miljö www.recash.info Handbok Från skogsbränsleuttag till askåterföring Producerad av: RecAsh

Läs mer

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Programmet antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19 Förord Buller kan förklaras som oönskat eller skadligt utomhusljud skapat av mänskliga aktiviteter

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (12) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Diarienummer: 2012-0963. Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja 2015-03-27

Tjänsteskrivelse 1 (12) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Diarienummer: 2012-0963. Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja 2015-03-27 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja Tjänsteskrivelse Diarienummer: 2012-0963 2015-03-27 1 (12) Kommunstyrelseförvaltningen Nynäshamns kommun Yttrande över remiss

Läs mer

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SPCR 178 Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification

Läs mer

MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND

MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND Storån, Söderköping Foto: Amanda Landstedt. MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND INNEHÅLL BAKGRUND... 8 METODIK... 11 RESULTAT... 2 LUFTTEMPERATUR OCH NEDERBÖRD... 2 VATTENFÖRING... 21 ANALYSRESULTAT... 23

Läs mer

dag- och dränvattenhantering

dag- och dränvattenhantering Långsiktigt hållbar h dag- och dränvattenhantering Material hämtat från arbetskoncept till Svenskt Vattens, publikation P105 Göran Lundgren, SWECO, Växjö LOD = En hantering av dagvatten inom det område

Läs mer

Metodbeskrivning för effektivisering av hastighetsnedsättande insatser och åtgärder

Metodbeskrivning för effektivisering av hastighetsnedsättande insatser och åtgärder Metodbeskrivning för effektivisering av hastighetsnedsättande insatser och åtgärder Metod för effektivisering av för effektivisering av hastighetsnedsättande insatser och åtgärder Den metod som vi arbetat

Läs mer

FASTLÄGGNING AV DAGVATTENFÖRORENINGAR I TVÅ ÖVERSILNINGSYTOR I MALMÖ

FASTLÄGGNING AV DAGVATTENFÖRORENINGAR I TVÅ ÖVERSILNINGSYTOR I MALMÖ December 2008 Peter Lindvall FASTLÄGGNING AV DAGVATTENFÖRORENINGAR I TVÅ ÖVERSILNINGSYTOR I MALMÖ Vattenförsörjnings- och avloppsteknik, Institutionen för kemiteknik, Lunds Universitet. ABSTRACT To reduce

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2015-03-13 Dnr: 15-1774 1(9) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel 1.1

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus Ta hand om dagvattnet Råd vid planering och byggande av flerbostadhus 1 Omslagsbild: Öppet dike som leder ett delflöde från en bäck igenom ett bostadsområde för gestaltning. Här ansluter även det rena

Läs mer