Provtagningar i Igelbäcken 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Provtagningar i Igelbäcken 2006"

Transkript

1 Provtagningar i Igelbäcken 6 Christer Lännergren/LU Stockholm Vatten Telefon Provtagningar i Igelbäcken 6 Igelbäcken rinner från Säbysjön till Edsviken. Utloppet ligger vid Ulriksdals slott. Längden är km och fallhöjden 7 m. Vattenföringen vid utloppet varierar mellan ca,5 och 8 L/s. Ett mindre biflöde, Djupanbäcken, kommer från sjön Djupan och förenas med Igelbäcken omedelbart uppströms Akallavägen. Ytan på det totala avrinningsområdet, inklusive Säbysjöns avrinningsområde och exklusive de områden som avleds till Järva dagvattentunnel (ca km), är ungefär 6 km. Bäcken är det ena av de två något så när stora vattendragen i Stockholmsområdet. I motsats till det andra vattendraget, Bällstaån, är Igelbäcken relativt lite påverkad av mänskliga aktiviteter. Den har betydelse för landskapsbilden och är och av stort biologiskt värde pga förekomsten av ett antal missgynnade arter en fisk, grönling (Barbatula barbatula); en nattslända (Tricholeochiton fagesii); och en snäcka, stor blåssnäcka (Aplexa hypnorum). En för vetenskapen ny art av fåborstmask (Fridericia ulrikae) har påträffats i bäcken nära mynningen. Vattenkvaliteten har tidigare undersökts vid ett flertal punkter längs bäcken: 989-januari 99, 996 och. Från och med tas månatliga prover vid utloppet. Provtagningarna 6 gjordes på samma sätt som 996 och, med ett prov per månad vid 6 punkter i Igelbäcken och en i Djupanbäcken strax före sammanflödet (se Karta, Fig ). Analyserna omfattade de parametrar som anges i Tabell. Vattenföringen mäts kontinuerligt med en trycksond vid den nedersta provpunkten vid Ulriksdals slottsallé. Figur. Provpunkter i Igelbäcken vid undersökningarna 996, och 6. Samma punkter provtogs med undantag av Eggeby. Tabell. Analyser 6 Konduktivitet ph Turbiditet Fosfor (fosfat, total) Kväve (ammonium, nitrit+nitrat, total) Absorbans nm F och OF Kisel TOC Metaller: Arsenik, bly, kadmium, koppar, krom, nickel, zink. I mynningen -5 dessutom: Aluminium, antimon, bor, järn, kobolt, kvicksilver, mangan, molybden, silver, tenn, wolfram.

2 Provtagningar i Igelbäcken 6 Resultat Vattenföring 8 Flöde (L/s) Figur. Vattenföring nära mynningen vid Ulriksdals slottsallé och 6 med förstorad skala. Flödesmätningen görs med nivåregistrering (trycksond) och avbördningskurva. Data saknas för -5 pga felaktiga värden från sonden. Flöde (L/s) 6 J F M A M J J A S O N D 6 Åren -3 kom de högsta flödena i Igelbäcken tidigt på året, i januari-mars. År 6 var vintern kallare och vårflödena kom först i april-maj, som mest ca 7 L/s. Registreringar saknas för en stor del av tiden efter maj, men flödena var i allmänhet låga under sommaren, som var varm och även torr med undantag av augusti då nederbörden var betydligt större än vanligt - i Stockholm 5 mot normalt 66 mm. Analysresultat 6 Samtliga data från 6 finns i Bilaga och kondenserat i Tabell. Resultaten presenteras också i figurerna 5- efter texten. Konduktivitet Konduktiviteten (ledningsförmågan) varierade mellan ca 3 och 8 ms/m. Värdena ökade från N Barkarby till före Mariedal, och minskade sedan till den sista provtagningspunkten i Slottsallén (Fig 5, 7). ph Vattnet i Igelbäcken var genomgående svagt basiskt, med ph-värden mellan 7, och 7,9 utan tydliga förändringar med årstiden. ph var i allmänhet lägst vid och sedan relativt konstant från Eggeby till Slottsallén (Fig 5, 7). Absorbans Absorbansen nm i både filtrerade och ofiltrerade prover ökade till Eggeby och varierade sedan oregelbundet till mynningen (Fig 5, 7). Turbiditet Turbiditeten (grumligheten) varierade kraftigt, mellan och 3 FNU med de stora variationerna inom och inte mellan provpunkterna (Fig 5, 7).

3 Provtagningar i Igelbäcken 6 3 TOC TOC (totalt organiskt kol) visade inga genomgående förändringar mellan provpunkterna. De genomsnittliga halterna var mellan och 5 mg/l (Fig 5, 7). Fosfor Medelvärdet för totalfosfor vid de olika provpunkterna i Igelbäcken var µg/l. De högsta halterna, - µg/l, påträffades i den övre delen av bäcken i samband med de stora flödena i april. Halterna ökade i allmänhet från den översta punkten,, till punkten närmast nedströms, före Akallavägen. Halterna var höga i Djupanbäcken, som mest 9 µg/l (Fig 6, 7) Fosfatfosfor, µg/l f Akallav. Eggeby e Kymlingel. Totalfosfor, µg/l Slottsallén F M A M J J A S O N F M A M J J A S O N Figur 3. Fördelningen av fosfat- och totalfosfor utefter Igelbäcken januari-december Fosfatfosfor i Igelbäcken varierade mellan < och 8 µg/l. Halterna var ganska höga även under vegetationsperioden - en halt under detektionsgränsen förekom i bara ett prov, från i februari. Djupanbäcken hade genomgående högre halter än Igelbäcken, upp till 7 µg/l (Fig 6, 7). Kväve Halterna av samtliga former av kväve (total-, ammonium- och nitrit+nitratkväve) var högst vid punkten efter Kymlingelänken, total- och nitrit+nitratkväve i april och ammoniumkväve i juli. Medelvärdet för totalhalterna var mellan 98 och 3 µg/l, för nitrit+nitratkväve -57 µg/l och för ammoniumkväve ca 3- µg/l. Både ammoniumkväve och nitrit+nitratkväve förekom i ganska höga halter under vegetationsperioden, med undantag av i maj och juni. Djupanbäcken hade högre halter av totalkväve och betydligt högre halter av ammonium- och nitrit+ nitratkväve (Fig 6, 7) Ammoniumkväve, µg/l Slottsallén F M A M J J A S O N F M A M J J A S O N Totalkväve, µg/l F M A M J J A S O N f Akallav. Eggeby e Kymlingel. f Akallav. Eggeby e Kymlingel. Slottsallén Nitrit+nitratkväve, µg/l Figur. Fördelningen av ammonium-, nitrit+ nitrat- och totalkväve utefter Igelbäcken januari-december Kisel Kiselhalterna var höga i Igelbäcken och ökade vid samtliga provtagningar från ner till Eggeby, i de flesta fall även från punkten efter Kymlingelänken till före Mariedal. Medelvärdena varierade mellan µg/l vid 3 7 µg/l före Mariedal. Ännu högre halter, upp till 6 5 µg/l, påträffades i Djupanbäcken (Fig 6, 7).

4 Provtagningar i Igelbäcken 6 Metaller Metallhalterna var, med undantag av ett prov från i januari, genomgående måttligt höga eller lägre. Arsenik och kadmium: Samtliga halter låga-mycket låga. Bly: I allmänhet låga-mycket låga halter, måttligt höga halter i ett eller flera prov från samtliga lokaler. Högsta halt,7 µg/l vid Eggeby gård. Koppar: Den metall som i störst antal prov förekom i måttligt höga halter, hög halt ( µg/l) i ett prov från. Krom: Måttligt hög halt i ett prov från, i övrigt låga-måttligt höga halter. Nickel och zink: Måttligt hög halt i ett prov från efter Kymlingelänken, i övrigt lågamycket låga halter. Koppar visade en svag ökning från de övre till de nedre provpunkterna. Halterna av kadmium, nickel och zink ökade från Eggeby till efter Kymlingelänken och låg sedan kvar på en förhöjd nivå (Fig 8, 9). Mynningen 989, 996, och -6 De provtagningar, som tidigare gjorts i Igelbäcken vid ungefär samma provpunkter som 6, har omfattat ett flertal parametrar metaller, färg, kisel osv. Metallhalter före och efter är svåra att jämföra, eftersom analyserna efter har gjorts med en känsligare metod (ICP-MS). I Figur begränsas presentationen av äldre data till konduktivitet samt fosfor- och kvävehalter i mynningspunkten (Slottsallén) 989-februari 99, 996 och samt de regelmässiga, månatliga provtagningarna från mynningen -6. Som vanligt i mindre vattendrag är variationerna i många fall stora från en provtagning till en annan, och ingen av parametrarna visar någon tydlig förändring från 989 till idag. Metallhalterna -6 har också varierat kraftigt och några tendenser går inte att utläsa (Fig ). Liksom i provtagningarna längs bäcken 6 är koppar den enda metall som överskrider gränsen för måttligt hög halt, i ett prov från december 5. Arsenik, bly krom och nickel förekom i låga-mycket låga halter, zink i några fall även i måttligt hög halt. Jämförelser med Bällstaån och Tyresån Igelbäckens avrinningsområde gränsar till Bällstaån, som är ett vattendrag betydligt mer påverkat av mänskliga aktiviteter. Igelbäcken har lägre halter av fosfor och kväve, främst de lösta fraktionerna fosfatfosfor och ammoniumkväve. Även metallhalterna, med undantag av nickel, är lägre i Bällstaån skillnaderna är mycket stora för bly, zink och krom. Däremot är konduktiviteten ungefär lika hög och absorbansen nm i filtrerade prover är högre i Igelbäcken liksom kisel och TOC (Fig ), vilket återspeglar de naturliga skillnaderna mellan vattendragen med mera leror och inslag av skogsmark i Igelbäckens avrinningsområde. Tyresån är ett avsevärt större vattendrag än Igelbäcken och Tyresåns vattensystem innehåller ett stort antal sjöar. Albysjön ligger strax uppströms provpunkten i utloppet till Kalvfjärden. Vattnet i provpunkten har därför sjökaraktär, vilket troligen förklarar de tidvis högre ph-värdena än i Igelbäcken och tidvis mycket låga halter av nitrit+nitratkväve och fosfatfosfor. Totalhalterna av fosfor är ungefär lika höga i de två vattendragen, medan kvävehalterna är högre i Igelbäcken. Halterna av bly, koppar och zink är av samma storleksordning i Igelbäcken som i Tyresån. Igelbäcken har högre halter av kadmium och nickel, kromhalten lägre (Fig ).

5 Provtagningar i Igelbäcken 6 5 Tabell A. Turbiditet, absorbans nm, fosfor, kväve och kisel - medelvärden, min- och maxvärden, samtliga värden januari-december 6. Turb Abs Abs PO-P Ptot NH-N NO+3-N Ntot Si FNU F OF µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l Medel,,3, , Min,6,33,5 7 < <5 695, Max,9, , Djupanbäcken Medel 6,3,6, ,8 Min,,36, ,3 Max 5,,68, ,9 f Akallavägen Medel 7,,97, ,8 Min,8,5, ,8 Max 5,57, , Eggeby Medel,,5, ,8 Min,9, ,8 Max 9,6,8, ,6 e Kymlingelänken Medel 9,9,6, , Min,6,, ,5 Max,,7, ,5 Medel 8,,97, ,73 Min 3,6,, ,76 Max,65, ,87 Slottsallén Medel 8,6,, ,57 Min 3,7,, ,6 Max 3,7, ,8 Tabell B. Konduktivitet, ph, metaller och totalt organiskt kol (TOC) - medelvärden, min- och maxvärden, samtliga värden januari-december 6. Kond ph As Pb Cd Cu Cr Ni Zn TOC ms/m - µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l Medel 8,9 7,,6,5,,,,5, 3 Min 33, 7, <,5 <,5 <, <,5 <,5 <,5 <,6 7,5 Max 59,3 7,,9,3, 5,6 3 6,7 6 Djupanbäcken Medel 57,3 7,,7,6,,6,7 3,7 6,5 5 Min 9, 7,,5 <,5 <,,6 <,5,8 <,6 7 Max 7, 7,6,9,5, 6,9, 6 3 f Akallavägen Medel 5, 7,5,6,,,,6,3 3, Min 6,9 7,,5, <,,6 <,5,7 <,6 7,6 Max 63, 7,6,7,,3 5,, 9,,8 5 Eggeby Medel 55, 7,7,6,6,,3,9,, Min 39,6 7, <,5 <,5 <,, <,5, <,6 7,7 Max 7, 7,9,9,7,3,9, 5,3 3 5 e Kymlingelänken Medel 58, 7,5,6,5,,7,8 5,8 9, Min 7,6 7,,5 <,5 <,,3 <,5, <,6 9, Max 73,8 7,8,,, 5,7, Medel 67, 7,5,7,,3,7,7 5, 5,8 Min 8, 7, <,5 <,5 <,,3 <,5,9 <,6 8, Max 8,5 7,7,,,5 5,,6 3 Slottsallén Medel 63, 7,5,7,,,8,6,9 5,5 Min 8,9 6,8,6, <,, <,5,7 <,6 7,9 Max 78, 7,8,,,6 6,,9 9,8

6 6 Provtagningar i Igelbäcken 6 TOC, mg/l Konduktivitet, ms/m 8 6 ph 7,8 7,6 7, 7, 7, 6,8 6,6 Turbiditet, FNU Abs nm, F,5,,5,,5, Abs nm, OF,,3,,, Djupanbäcken f Akallavägen Eggeby e Kymlingelänken Slottsallén Figur 5. TOC, konduktivitet, ph, turbiditet och absorbans nm filtrerat och ofiltrerat värden vid respektive provtagningspunkt januari-december 6

7 Provtagningar i Igelbäcken Fosfatfosfor, µg/l 8 6 Totalfosfor, µg/l 5 5 Ammoniumkväve, µg/l 8 Nitrit+nitratkväve, µg/l Totalkväve, µg/l 3 Kisel, µg/l 6 Djupanbäcken f Akallavägen Eggeby e Kymlingelänken Slottsallén Figur 6. Fosfor, kväve och kisel halter vid respektive provtagningspunkt januari-december 6.

8 8 Provtagningar i Igelbäcken TOC, mg/l Konduktivitet, ms/m Turbiditet, FNU,8,6,,, -, Abs nm, F -, -3 -,6 NB - A A - E E - K K - fm fm - S NB - A A - E E - K K - fm fm - S Abs nm, OF -,3 NB - A A - E E - K K - fm fm - S NB - A A - E E - K K - fm fm - S,3,,, -, -, Kisel, µg/l -5 NB - A A - E E - K K - fm fm - S NB - A A - E E - K K - fm fm - S Ammoniumkväve, µg/l Nitrit+nitratkväve, µg/l Totalkväve, µg/l 5 Fosfatfosfor, µg/l -6 NB - A A - E E - K K - fm fm - S NB - A A - E E - K K - fm fm - S NB - A A - E E - K K - fm fm - S Akallav Akallav - Eggeby Totalfosfor, µg/l Eggeby - Kymlingel. Kymlingel - - Slottsallén Akallav Akallav - Eggeby Eggeby - Kymlingel. Kymlingel - - Slottsallén Figur 7. TOC, absorbans nm, turbiditet, kisel kväve och fosfor skillnad mellan två på varandra följande provtagningspunkter. Positivt värde betyder att värdet ökar från uppströms till nedströms punkt.

9 Provtagningar i Igelbäcken 6 9 Arsenik, µg/l Bly, µg/l Kadmium, µg/l,8,6,,,,,8,,,8,6,,, Koppar, µg/l Krom, µg/l Nickel, µg/l Zink, µg/l Akallav Eggeby Kymlinge F Mariedal Slottsallén Turbiditet, FNU Akallav Eggeby Kymlinge F Mariedal Slottsallén 8 Akallav Eggeby Kymlinge F Mariedal Slottsallén Låg halt (Klass ) Måttligt hög halt (Klass 3) Figur 8. Metaller fördelning av halterna vid provpunkterna i Igelbäcken januari-december 6

10 Provtagningar i Igelbäcken 6,6,,, -, -, -,6 - -,,8,, -, Arsenik, µg/l Koppar, µg/l ,8 NB - A A - E E - K K - fm fm - S NB - A A - E E - K K - fm fm - S Bly, µg/l Krom, µg/l - -, - NB - A A - E E - K K - fm fm - S NB - A A - E E - K K - fm fm - S Kadmium, µg/l Nickel, µg/l 8 5,8 - -,8 3 NB - A A - E E - K K - fm fm - S Zink, µg/l -8 - Akallav Akallav - Eggeby Eggeby - Kymlingel. Kymlingel - - Slottsallén Akallav Akallav - Eggeby Eggeby - Kymlingel. Kymlingel - - Slottsallén Figur 9. Metaller skillnad mellan två på varandra följande provtagningspunkter. Positivt värde betyder att värdet ökar från uppströms till nedströms punkt.

11 Provtagningar i Igelbäcken 6 Konduktivitet, ms/m Fosfatfosfor, µg/l Totalfosfor, µg/l Ammoniumkväve, µg/l Nitrit+nitratkväve, µg/l Totalkväve, µg/l Figur. Konduktivitet, fosfor och kväve värden från Ulriksdals slottsallé (mynningen) från undersökningarna 989-februari 99, 996, samt månatliga prover -6.

12 Provtagningar i Igelbäcken 6 Arsenik, µg/l Bly, µg/l Kadmium, µg/l 3,8,,8,,, Koppar, µg/l Krom, µg/l Nickel, µg/l 8,5,,5, Zink, µg/l Aluminium, µg/l Antimon, µg/l 3,,5,3,,,, Bor, µg/l Kobolt, µg/l Kvicksilver, µg/l 6 3,6,, , 5 6 Molybden, µg/l Silver, µg/l Tenn, µg/l 3,8,,6,,,, Wolfram, µg/l Järn, µg/l Mangan, µg/l,8,6,, 6 6 8, Måttligt hög - Hög Låg - Måttligt hög Mycket låg - Låg Figur. Metaller värden från Ulriksdals slottsallé (mynningen), månatliga prover -6.

13 Provtagningar i Igelbäcken 6 3 8, ph Konduktivitet, ms/m,7 Abs nm OF, Abs nm F 8, 7,8 7,6 7, 7, 7, 6,8 8 6,6,5,,3,,,6,,8, 6,6,, 6 Kisel, mg/l Ammoniumkväve, µg/l 5 Nitrit+nitratkväve, µg/l 6 Totalkväve, µg/l Fosfatfosfor, µg/l 3 Totalfosfor, µg/l Koppar, µg/l Zink, µg/l Bly, µg/l, Kadmium, µg/l Krom, µg/l Nickel, µg/l, ,6 6 6,,, TOC, mg/l 8 6 B = Bällstaån I = Igelbäcken T = Tyresån Figur. Värden från Bällstaåns, Igelbäckens och Tyresåns mynningspunkter -6 (TOC, ph, absorbans nm och kisel i Igelbäcken bara från 6). Data för Bällstaån och Tyresån har tagits från Institutionens för Miljöanalys (SLU) hemsida,

14 Provtagningar i Igelbäcken 6 Bilaga ( av 3). Analysdata från Igelbäcken 6. As Pb Cd Cu Cr Ni Zn TOC Kond Turb AbsF AbsOF PO-P Ptot NH-NNO+3-N Ntot µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l ms/m ph FNU nm nm µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l ,9,7,, 5,6 3 6,7 5 53,7 7,,5,7,38 5 sa ,,5,7 <,, <,5,8,9 5 59,3 7,,3,7,87 < ,5 po po po po po po po po po po po po po po po po po po ,8,6,3, 5,5,6 3,9 6, 33, 7,,9, ,359,6 <,5 <,,5 <,5,5 <5 5 57, 7,3,5,6, 3 < < ,53,7 <,6, <,6 <,6,5 <,6 3 7, 7,,,87, < ,59 <,6 <,6 <,6 <,6 <,6 7 7,,,87, ,66,9,8 <,6,6,3,8 6, 6 7,6 7,,7,5, ,685,5 <,5 <, <,5 <,5 <,5 <5 3 6,9 7,,6,77, ,785 <,5 <,5 <,, <,5,6 <5 7,5 5 7,3,,6,33 5 < ,858,5 <,5 <,,7 <,5,7 6, 5 7, 7,,9,36, ,936 <,5 <,5 <,,8 <,5,5 <5 3 7,9 7,,5,, Akallavägen 6 8 6,9,7,5, 5,, 9,,7 57, 7,,8,63, Akallavägen 6 6,,7,5 <,,9 <,5,8 3,9 59,9 7,5,,65, Akallavägen 6 3 6,5,5,,,9,,, 3 63, 7,,3,7, Akallavägen 6 6,8,7,,3 5,,,,8 8,, 7,,5, Akallavägen ,359,7 <,5 <,,7 <,5,7 <5 5 53,5 7,6 3,3,9, Akallavägen ,53,6 <,6 <,6,6 <,6,9 <,6 3 5, 7,6,,93, Akallavägen 6 7 6,59 <,6 <,6,8,6 <,6 3 9,3 7,5 8,6,95, Akallavägen ,66,7 <,6 <,6,8,5,7 <,6 6,9 7, 5,57, Akallavägen ,685,6 <,5 <,,,5,9 <5 9,7 7,6 3,5,78, Akallavägen 6 6,785,6 <,5 <,,9,5,9 <5 7,6 53,6 7,6 3,6,5, Akallavägen 6 8 6,858,5 <,5 <,,,6,5 <5 55,9 7,,9,, Akallavägen 6 6 6,936,5 <,5,,,7, <5 5,7 7,3 6,7,7, Eggeby gård 6 8 6,9,8,5,3,,, ,7 7,7 9,6,8, Eggeby gård 6 6,,5 <,5 <,,3 <,5,6,7 63, 7,8,,66, Eggeby gård 6 3 6,5,6,5,3,,5, 3,7 7, 7,9 6,7,7, Eggeby gård 6 6,8,5,,,3,7 5,3 6 39,6 7, 6,,8, Eggeby gård ,359,7 <,5 <,,,5, <5 5 5, 7,7 5,3,, Eggeby gård ,53,9,5,,,8,8 <,6 3 56,3 7,8,,, Eggeby gård 6 7 6,59,5,,3,9 <,6 55,6 7,7,,98, Eggeby gård ,66,9,7 <,6,9, 3,6 9, 5,9 7,8,59, Eggeby gård ,685,5 <,5 <,, <,5, <5 8,7 9,6 7,8 5,,67, Eggeby gård 6 6,785,5 <,5 <,, <,5, <5 7,7 5, 7,9,8,9, Eggeby gård 6 8 6,858 <,5 <,5 <, 3, <,5, <5 6,3 7,8 5,5,95, Eggeby gård 6 6 6,936,6,7 <,,7,,8 <5 3 53,7 7,6,,5,

15 Provtagningar i Igelbäcken 6 5 Bilaga ( av 3). Analysdata från Igelbäcken 6. As Pb Cd Cu Cr Ni Zn TOC Kond ph Tutb AbsF AbsOF Fos Ptot Amm Nit Ntot µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l ms/m - FNU - - µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 6--8 Kymlingelänken 6 8 6,9,7,7,7,,6 6,9, 68,3 7,5 9,,63, Kymlingelänken 6 6, po po po po po po po po po po po po po po po po po po 6-3- Kymlingelänken 6 3 6,5 po po po po po po po po po po po po po po po po po po 6-- Kymlingelänken 6 6,8,5,9,7,7,3, 3, 8,8 7, 7,,7, Kymlingelänken ,359,7 <,5,,8,5 3, <5 5 57, 7,6,6,35, Kymlingelänken ,53, <,6,,,9,5 <,6 55, 7,7,,, Kymlingelänken 6 7 6,59,,3,,, 55,7 7,6,,, Kymlingelänken ,66,5 <,6 <,6,5,6, 6, 9,3 7,6 7,8,,3, Kymlingelänken ,685,7 <,5 <,,3 <,5, <5 9, 58, 7,6 5,,77, Kymlingelänken 6 6,785,5 <,5 <,, <,5, <5 58,6 7,6,8,, Kymlingelänken 6 8 6,858,5 <,5, 5,7,7 8, 7, 73,8 7, 5,8,8, Kymlingelänken 6 6 6,936,5,5, 3,3,8 5, 7,9 3 58, 7,5,,, före Mariedal 6 8 6,9,8,6,,, 6,3 9, 9,9 7,3 7,6 3,6,59, före Mariedal 6 6,,7 <,5,3, <,5,9 6,6 75,3 7,,,5, före Mariedal 6 3 6,5,6,,3,,6 3,,7 8,5 7, 6,3,6, före Mariedal 6 6,8,6,9,5 5,,6 8,5, 53, 7, 7,3,65, före Mariedal ,359,7 <,5,,9,5 3, <5 5 59,9 7,7 3,9,7, före Mariedal ,53, <,6,3,9,9, <,6 6, 7,6,,6, före Mariedal 6 7 6,59,5,,6,5 <,6 68, 7,5 6,3,7, före Mariedal ,66,8, <,6,8,5,9 8,3 8, 8, 7,7,,5, före Mariedal ,685,8 <,5 <,,7 <,5,3 <5 9,7 7,7 7,6 6,,93, före Mariedal 6 6,785 <,5 <,5 <,,3 <,5,9 <5 3 68,8 7,7,5,, före Mariedal 6 8 6,858,6 <,5, 5,,6,, 79, 7,,7,8, före Mariedal 6 6 6,936,6 <,5,3 3,,8 5,9 7, 3 6, 7,5 8,,9, Slottsallén 6 8 6,9,8,6,,5, 6, 9, 9, 7,6 7,6 3,7,65, Slottsallén 6 6,,7,5,, <,5 5, 9, 7, 7,,,5, Slottsallén 6 3 6,5,6,,3,7,,6 3,7 76,5 7, 3,8,58, Slottsallén 6 6,8,6,,6 6,,9, 9,7 5,7 6,8 8,8,7, Slottsallén ,359,7 <,5,,,5 3,7 <5 59,8 7,8,8,, Slottsallén ,53, <,6,,6,7, <,6 6, 7,7 8,9,3, Slottsallén 6 7 6,59 <,6,9, <,6 <,6 63,3 7,5 5,7,5, Slottsallén ,66,6,6 <,6 3,8,9,7 6, 7,9 8,9 7,7 3,,67, Slottsallén ,685,7 <,5 <,,,5,7 <5 9, 65,7 7,7 5,7,96, Slottsallén 6 6,785,7 <,5 <,, <,5, <5 63,9 7,7 3,8,, Slottsallén 6 8 6,858,6 <,5,,8,6 9,7 9,8 78, 7,5,,96, Slottsallén 6 6 6,936,6,7,3 3,6,8 5,8 6,3 63, 7,6 9,,,

16 6 Provtagningar i Igelbäcken 6 Bilaga (3 av 3). Analysdata från Djupanbäcken 6. As Pb Cd Cu Cr Ni Zn TOC Kond ph Tutb AbsF AbsOF Fos Ptot Amm Nit Ntot µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l ms/m - FNU - - µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 6--8 Djupanbäcken 6 8 6,9,6,5,,6 3, ,5 7,5 3,,, Djupanbäcken 6 6,,5 <,5, <,5,8,3 8 7, 7,3,,57, Djupanbäcken 6 3 6,5 po po po po po po po po po po po po po po po po po po 6-- Djupanbäcken 6 6,8,5,5, 6,9, 9, 5 9, 7, 5,,5, Djupanbäcken ,359,7 <,5,,,6, <5 3 5,5 7, 3,9,68, Djupanbäcken ,53,9,8, 3,6,,6 6,7 7,6 5,8,68, Djupanbäcken 6 7 6,59 <,6,8,8 <,6 <,6 3 5,6 7,,6,, Djupanbäcken ,66,8, <,6 3,8, 3, 9,3 7 5, 7,5,6, Djupanbäcken ,685,9 <,5,, <,5 <5 7,7 66,6 7,3,,73, Djupanbäcken 6 6,785,8 <,5 <,,6 <,5,8 <5 7,7 5,6 7,,7,36, Djupanbäcken 6 8 6,858,5 <,5,,,7,3 7,3 7 67, 7, 5,6,57, Djupanbäcken 6 6 6,936,6,6, 3,9 5, 6, 7,3,3,6,

Undersökningar i Bällstaån 2004 1

Undersökningar i Bällstaån 2004 1 Undersökningar i Bällstaån 24 1 2 Undersökningar i Bällstaån 24 Undersökningar i Bällstaån 24 1 Christer Lännergren/VV 27/4 Stockholm Vatten 16 26 Stockholm Telefon 8 5221 2454 christer.lannergren@stockholmvatten.se

Läs mer

Provtagningar i Igelbäcken 2014

Provtagningar i Igelbäcken 2014 Diarienummer 15SV986 Provtagningar i Igelbäcken 214 Christer Lännergren 215 Stockholm Vatten AB 215 Författare: Rapporten citeras: Internt Dnr: Kontaktuppgifter: Christer Lännergren Lännergren, C. (215).

Läs mer

Bilaga nr 8. Analys av mätdata i Telge Återvinning AB:s miljörapporter Mätpunkt YV3

Bilaga nr 8. Analys av mätdata i Telge Återvinning AB:s miljörapporter Mätpunkt YV3 Telge Närmiljö 26-11-2 Page 1 of 23 Promemoria angående fortsatt och utökad verksamhet vid Tveta Återvinningsanläggning i Södertälje Analys av mätdata i Telge Återvinning AB:s miljörapporter 21-25. Mätpunkt

Läs mer

ICP-MS > 0,15 µg/g TS Biologiskt. Bly, Pb SS-EN ISO :2005 ICP-MS > 0,05 µg/l Dricksvatten Nej Nej

ICP-MS > 0,15 µg/g TS Biologiskt. Bly, Pb SS-EN ISO :2005 ICP-MS > 0,05 µg/l Dricksvatten Nej Nej Ackrediteringens omfattning Stockholms Universitet, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi ACES Enheterna för biogeokemi och miljöföroreningars kemi Stockholm Ackrediteringsnummer 1295 A000046-001

Läs mer

Avledning av vägdagvatten till Igelbäcken

Avledning av vägdagvatten till Igelbäcken - 1 - Christer Lännergren / LU 8--8 Stockholm Vatten, 1 3 Stockholm Telefon 8 1 christer.lannergren@stockholmvatten.se Anna Mrosz Miljöförvaltningen Box 813 1 Stockholm Avledning av vägdagvatten till Igelbäcken

Läs mer

Provtagningar i Bällstaån 2009

Provtagningar i Bällstaån 2009 Provtagningar i Bällstaån 9-8- Dnr SV78 Provtagningar i Bällstaån 9 Christer Lännergren / LU Provtagningar i Bällstaån 9 Sammanfattning Provtagningen 9 var en upprepning av de utvidgade provtagningar längs

Läs mer

Trender för vattenkvaliteten i länets vattendrag

Trender för vattenkvaliteten i länets vattendrag Fakta 2014:21 Trender för vattenkvaliteten i länets vattendrag 1998 2012 Publiceringsdatum 2014-12-17 Kontaktpersoner Jonas Hagström Enheten för miljöanalys Telefon: 010-223 10 00 jonas.hagstrom@lansstyrelsen.se

Läs mer

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten EKA-projektet. er, mätkrav och provhantering av grundvatten Tabell 1. Grundämnen Kvicksilver, Hg 0,1 ng/l +/- 5 % Metod 09 vatten USA EPA-metoden 1631:revision B Metyl-Kvicksilver, Me-Hg 0,06 ng/l +/-

Läs mer

Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A Antimon, Sb EPA Method 200.8, mod ICP-MS 0,1 10 µg/l Dricksvatten Nej Nej

Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A Antimon, Sb EPA Method 200.8, mod ICP-MS 0,1 10 µg/l Dricksvatten Nej Nej Ackrediteringens omfattning Kretslopp och vatten Mölndal Ackrediteringsnummer 0045 Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A000089-001 Kemisk analys Teknikområde Parameter Metod Mätprincip Mätområde Provtyp

Läs mer

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ VATTEN & AVLOPP LABORATORIUM

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ VATTEN & AVLOPP LABORATORIUM Provberedning Debiteras en gång per prov. Kemiska och mikrobiologiska analyser hanteras som separata prov. Analysspecifika provbehandlingar Provberedning, vatten Provberedning, slam (inkl. Torrsubstans

Läs mer

Tyresåns vattenkvalitet 1998 2012

Tyresåns vattenkvalitet 1998 2012 Fakta 2013:9 Tyresåns vattenkvalitet 1998 2012 Publiceringsdatum 2013-11-30 Sedan 1998 har Länsstyrelsen och Tyresåns Vattenvårdsförbund bedrivit vattenkemisk provtagning i Tyresåns mynning. Resultaten

Läs mer

Analyslaboratoriet, 4380 A OES 0,003 5,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E415, mod OES 0,003 1,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E572, mod/ss-en 10315:2006

Analyslaboratoriet, 4380 A OES 0,003 5,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E415, mod OES 0,003 1,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E572, mod/ss-en 10315:2006 Ackrediteringens omfattning AB Sandvik Materials Technology Sandviken Ackrediteringsnummer 1636 Analyslaboratoriet, 4380 A001539-001 Kemisk analys Teknikområde Parameter Metod Mätprincip Mätområde Provtyp

Läs mer

PM F08 110 Metaller i vattenmossa

PM F08 110 Metaller i vattenmossa Version: _ 1(11) PM F08 110 Metaller i vattenmossa Upprättad av: Hanna Larsson, Medins Biologi AB Granskad av: Alf Engdahl, Medins Biologi AB Version: _ 2(11) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3

Läs mer

Östgöta slamslamträff Provtagning av hushållsspillvatten i Östgöta kommuner

Östgöta slamslamträff Provtagning av hushållsspillvatten i Östgöta kommuner Östgöta slamslamträff 2017-03-07 Provtagning av sspillvatten i Östgöta kommuner Syftet med provtagningen Ta reda på vad ett vanligt spillvatten innehåller Hur mycket en bidrar med när det gäller fosfor,

Läs mer

Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12. Hjälmarens Vattenvårdsförbund

Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12. Hjälmarens Vattenvårdsförbund HJÄLMARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12 Hjälmarens Vattenvårdsförbund LAXÅ ÖREBRO KUMLA HALLSBERG ESKILSTUNA Mälaren Hjälmaren 2010 2020 2220 2058 3018

Läs mer

Kontrollprogram avseende vattenkvalitet i Kävlingeån m.m. UPPDRAGSNUMMER 1288135000. Sweco Environment AB

Kontrollprogram avseende vattenkvalitet i Kävlingeån m.m. UPPDRAGSNUMMER 1288135000. Sweco Environment AB RAPPORT KRAFTRINGEN ENERGI AB ÖRTOFTAVERKET Kontrollprogram avseende vattenkvalitet i Kävlingeån m.m. UPPDRAGSNUMMER 1288135000 Årsrapport november 2012 december 2013 Malmö 2014-03-24 Sweco Environment

Läs mer

Kontrollprogram för Arbogaån 2010-2012. Arbogaåns Vattenförbund

Kontrollprogram för Arbogaån 2010-2012. Arbogaåns Vattenförbund Kontrollprogram för Arbogaån 2010-2012 Arbogaåns Vattenförbund December 2009 1 Innehåll Vattenkemi rinnande vatten...3 Vattenkemi sjöar... 4 Vattenkemi metaller... 5 Tabell 2 RG Vattendrag - Sjöar - Metaller

Läs mer

TORNE OCH KALIX ÄLVAR

TORNE OCH KALIX ÄLVAR Vassara älv TORNE OCH KALIX ÄLVAR INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 1 BAKGRUND... 2 METODIK... 3 RESULTAT... 5 RESULTAT DELOMRÅDE 1 MUONIO ÄLV... 5 RESULTAT DELOMRÅDE 2 TORNE ÄLV, ÖVRE DELEN... 8 RESULTAT DELOMRÅDE

Läs mer

Bilaga 1. Analysdata Dag och ytvatten Go teborg Landvetter Airport Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida

Bilaga 1. Analysdata Dag och ytvatten Go teborg Landvetter Airport Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida -3-3. () Bilaga Analysdata Dag och ytvatten Go teborg Landvetter Airport 4 -3-3. () INLEDNING I rapport Analysdata Dag- och ytvatten 4 redovisas analysresultat från provtagning genomförd av Swedavia i

Läs mer

Oxundaåns vattenkvalitet

Oxundaåns vattenkvalitet Fakta 2013:3 Oxundaåns vattenkvalitet 1991-2012 Publiceringsdatum 2013-04-30 Länsstyrelsen och Oxunda vattensamverkan har under lång tid bedrivit vattenkemisk provtagning i Oxundaåns mynning. Resultaten

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) attenverket 331 83 ÄRNAMO SS-EN ISO 17294-2:2005 Arsenik, As 0.037 µg/l +/-20-25% SS-EN ISO 17294-2:2005 Bor, B 18 µg/l +/-25-30% SS-EN ISO 17294-2:2005 Kadmium, Cd

Läs mer

KVARNTORPS VATTEN ÅRSRAPPORT 2013

KVARNTORPS VATTEN ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 213 Wickberg & Jameson Miljökonsult AB Olaigatan 2, 71 43 Örebro Tel. 19-611 3 9 E-post. info@miljokonsulten.com www.miljokonsulten.com ÅRSRAPPORT 213 Inledning Kvarntorpsområdet var fram till

Läs mer

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 EM LAB Strömsund 1 Förord Denna rapport är sammanställd av EM LAB (Laboratoriet för Energi och Miljöanalyser) på uppdrag av Indalsälvens Vattenvårdsförbund.

Läs mer

Mätosäkerheter ifrån provningsjämförelsedata. Bakgrund, metod, tabell och exempel Bo Lagerman Institutet för Tillämpad Miljöforskning (ITM)

Mätosäkerheter ifrån provningsjämförelsedata. Bakgrund, metod, tabell och exempel Bo Lagerman Institutet för Tillämpad Miljöforskning (ITM) Mätosäkerheter ifrån provningsjämförelsedata. Bakgrund, metod, tabell och exempel Bo Lagerman Institutet för Tillämpad Miljöforskning (ITM) Bakgrund: Under år 2000 ska alla ackrediterade laboratorier uppge

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Göteborg Stad, Kretslopp och vatten, Laboratoriet - 0045

Ackrediteringens omfattning Göteborg Stad, Kretslopp och vatten, Laboratoriet - 0045 Alkalinitet SS-EN ISO 9963-2, utg. 1 Titrimetri 1:1, 2, 4 0,01 4 mmol/l Aluminium SS 028210, utg 1 Fotometri 1:1, 2, 4 0,02 0,40 mg/l Ammonium som kväve Biokemisk syreförbrukning (BOD7) Extinktion SS-EN

Läs mer

Uppstr Maglehem ARV Julebodaån. Biflöde vid Myrestad Verkaån. Uppströms Brösarps ARV Verkaån. Biflöde från Eljaröds ARV Verkaån

Uppstr Maglehem ARV Julebodaån. Biflöde vid Myrestad Verkaån. Uppströms Brösarps ARV Verkaån. Biflöde från Eljaröds ARV Verkaån Temperatur ( C) En låg temperatur är i de flesta fall det bästa för livet i ett vattendrag. I ett kallt vatten blir det mer syre. Beskuggning av vattendraget är det viktigaste för att hålla nere temperaturen.

Läs mer

Acceptabel belastning

Acceptabel belastning 1 Acceptabel belastning 1. Inledning Denna PM redogör för acceptabel belastning och önskade skyddsnivåer på vattenrecipienter inom och nedströms Löt avfallsanläggning. Rapporten ingår som en del av den

Läs mer

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar Uppdragsnr: 10106430 1 (4) PM Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009 1 Sammanfattning Halmstads kommun planerar för en ny deponi på Kistinge söder om Halmstad. I samband med detta har

Läs mer

Miljöövervakningsprogram för Igelbäcken

Miljöövervakningsprogram för Igelbäcken Miljöövervakningsprogram 2012-2015 för Igelbäcken 1 Framsida: Igelbäcken i Ulriksdals slottspark. Fotograf: Karin Ek 2 Förord Igelbäcken är ett av de mer skyddsvärda vattendragen i Stockholmsområdet. Igelbäcken

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Sida 1 (5) : Bärmö : Se märkning Nej=0 Ja=1 : 1 SS-EN ISO 7027-3 Turbiditet FNU

Läs mer

Vattenkemiskundersökning av Ravalnsbäcken 2004-2005. Ulf Lindqvist. Naturvatten i Roslagen Rapport 2005:26 Norr Malma 4201 761 73 Norrtälje

Vattenkemiskundersökning av Ravalnsbäcken 2004-2005. Ulf Lindqvist. Naturvatten i Roslagen Rapport 2005:26 Norr Malma 4201 761 73 Norrtälje Vattenkemiskundersökning av Ravalnsbäcken 2004-2005 Ulf Lindqvist Naturvatten i Roslagen Rapport 2005:26 Norr Malma 4201 761 73 Norrtälje Provpunkt 2 dammen (sediment) Provpunkt 1 Figur 1. Provtagningspunkter

Läs mer

Temperatur ( C) Österlenåar - temperatur 22,0 C 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0

Temperatur ( C) Österlenåar - temperatur 22,0 C 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Temperatur ( C) En låg temperatur är i de flesta fall det bästa för livet i ett vattendrag. I ett kallt vatten blir det mer syre. Beskuggning av vattendraget är det viktigaste för att hålla nere temperaturen.

Läs mer

PROVTAGNINGAR I. Bällstaån Christer Lännergren. Dnr 14MB137

PROVTAGNINGAR I. Bällstaån Christer Lännergren. Dnr 14MB137 PROVTAGNINGAR I Bällstaån 213 Christer Lännergren Dnr 14MB137 Stockholm Vatten AB 214 Författare: Rapporten citeras: Internt Dnr: Kontaktuppgifter: Christer Lännergren Lännergren, C. (214). Provtagningar

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Vattenkemi Alkalinitet (karbonatalkalinitet) SS-EN ISO 9963-2, utg. 1 Titrering 1:1, 2, 4 1-250 mg/l Ammonium som kväve SS-EN ISO 11732:2005 FIA 1:1, 2, 4 0,1-5,0 mg/l Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn

Läs mer

Parameter Metod (Referens) Mätprincip Provtyp Mätområde. Ammonium SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III 1:1, 2, 4 0,04 0,2 mg/l

Parameter Metod (Referens) Mätprincip Provtyp Mätområde. Ammonium SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III 1:1, 2, 4 0,04 0,2 mg/l Alkalinitet (karbonatalkalinitet) SS EN ISO 9963, del 2, utg. 1, 4 6 500 mg/l Ammonium SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III, 4 0,04 0,2 mg/l Ammonium som kväve SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III, 4

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Dricksvatten för allmän förbrukning. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Dricksvatten för allmän förbrukning. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Sida 1 (5) paket : SS-EN ISO 7027, utg 3 Turbiditet FNU 0.13 ±0.01 FNU SLV 1990-01-01 Metod I Lukt ingen SLV Lukt, art - SS-EN ISO 7887 metod D Färg

Läs mer

Riktvärden och riktlinjer för utsläpp till dagvatten

Riktvärden och riktlinjer för utsläpp till dagvatten Riktvärden och riktlinjer för utsläpp till dagvatten Syfte, tillämpning och erfarenheter Egna riktvärden - Varför då? Riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten syfte: skydda vattendragen

Läs mer

Temperatur ( C) C Österlenåar - temperatur 20,0 17,0 14,0 11,0 8,0 5,0 2,0

Temperatur ( C) C Österlenåar - temperatur 20,0 17,0 14,0 11,0 8,0 5,0 2,0 Temperatur ( C) En låg temperatur är i de flesta fall det bästa för livet i ett vattendrag. I ett kallt vatten blir det mer syre. Beskuggning av vattendraget är det viktigaste för att hålla nere temperaturen.

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

Märstaåns vattenkvalitet

Märstaåns vattenkvalitet Fakta 2013:1 Märstaåns vattenkvalitet 1988-2012 Publiceringsdatum 2013-04-19 Sedan 1988 har vattenkemisk provtagning genomförts i Märstaåns mynning. Med start år 2012 påbörjades inom Märstaåns vattensamverkan

Läs mer

Tel: 036-10 50 00 E-post: roger.rhodin@jonkoping.se. Tel: 073-633 83 60 E-post: ann-charlotte.carlsson@alcontrol.se

Tel: 036-10 50 00 E-post: roger.rhodin@jonkoping.se. Tel: 073-633 83 60 E-post: ann-charlotte.carlsson@alcontrol.se VÄTTERNS TILLFLÖDEN INOM JÖNKÖPINGS LÄN 213 Uppdragsgivare: Kontaktperson: Jönköpings kommun Roger Rohdin Tel: 36-1 5 E-post: roger.rhodin@jonkoping.se Utförare: Projektansvarig: Rapportskrivare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

Recipientbedömning vattenkvalitet 2012-2014 nedströms Löt avfallsanläggning

Recipientbedömning vattenkvalitet 2012-2014 nedströms Löt avfallsanläggning Recipientbedömning vattenkvalitet 2012-2014 nedströms Löt avfallsanläggning Friman Ekologikonsult AB 1(53) Innehåll Sammanfattning... 2 1. Bakgrund... 5 2. Avrinningsområde och provtagningsstationer...

Läs mer

Vellingebäckarna 2006

Vellingebäckarna 2006 Vellingebäckarna 2006 Miljö- och Byggnadsnämnden 2007 Vellingebäckarna 2006 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Bakgrund... 3 2. Beskrivning och provtagning... 3 2.1 Beskrivning... 3 2.2

Läs mer

Tel: 054-14 79 97 E-post: ann-charlotte.carlsson@alcontrol.se

Tel: 054-14 79 97 E-post: ann-charlotte.carlsson@alcontrol.se VÄTTERNS TILLFLÖDEN INOM JÖNKÖPINGS LÄN 211 Uppdragsgivare: Kontaktperson: Jönköpings kommun Roland Thulin Tel: 36-1 5 E-post: roland.thulin@jonkoping.se Utförare: Projektansvarig: Rapportskrivare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % 2011 kvot total kväve total av TS %

Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % 2011 kvot total kväve total av TS % Näringsämnen, kg/m 3 Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % GF ph 2011 kvot total kväve total av TS % Januari 2,9 5,6 3,7 0,72 2,7 3,8 72,3 8,3 Februari 3,4 5,8 3,7 0,86 3,3 4,2 73,1

Läs mer

Rönne å vattenkontroll 2009

Rönne å vattenkontroll 2009 Rönne å vattenkontroll 29 Undersökningsprogram Vattenkemi Vattenkemiskt basprogram. 32 provpunkter i vattendrag och fyra sjöar. Basprogrammet ger underlag för tillståndsbeskrivningar avseende organiska

Läs mer

RAPPORT BILAGA 4. Årsrapport över vattenprovtagning 2014. Sweco Environment. MARKS KOMMUN Skene skogs avfallsanläggning.

RAPPORT BILAGA 4. Årsrapport över vattenprovtagning 2014. Sweco Environment. MARKS KOMMUN Skene skogs avfallsanläggning. repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT MARKS KOMMUN Skene skogs avfallsanläggning BILAGA 4 Årsrapport över vattenprovtagning 2014 4 Holke damm 2015-03-25 Sweco Environment Göteborg - Miljöteknik MAJ-LIS STENBERG

Läs mer

1006 ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Sida 1 (5) SS-EN ISO 7027-3 Turbiditet FNU 0.17 ±0.03 FNU SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art - SS-EN ISO 7887:2012C mod Färg

Läs mer

Kalixälven Byt ut bild!

Kalixälven Byt ut bild! Kalixälven Byt ut bild! TORNE OCH KALIX ÄLVAR INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 1 BAKGRUND... 2 RESULTAT... 6 Resultat delområde 1 Muonio älv... 6 Resultat Delområde 2 Torne älv, övre delen... 9 Resultat Delområde

Läs mer

Utvärdering av VEKLIP, en anläggning för rening av vägdagvatten

Utvärdering av VEKLIP, en anläggning för rening av vägdagvatten Utvärdering av VEKLIP 1 Christer Lännergren / LU Stockholm Vatten VA, 16 36 Stockholm Telefon 8 5221 2 christer.lannergren@stockholmvatten.se 29-1-29 Utvärdering av VEKLIP, en anläggning för rening av

Läs mer

Vellingebäckarna 2009

Vellingebäckarna 2009 Vellingebäckarna 2009 Miljö- och Byggnadsnämnden 2010 Vellingebäckarna 2009 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Beskrivning och provtagning... 3

Läs mer

Bilaga D: Lakvattnets karaktär

Bilaga D: Lakvattnets karaktär Bilaga D: Lakvattnets karaktär Bakgrund I deldomen avses med lakvatten allt vatten som samlas upp inom avfallsanläggningen. Då uppsamlat vatten har olika karaktär, och därmed olika behandlingsbarhet, har

Läs mer

Ackred. nr 1006 Provning ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet

Ackred. nr 1006 Provning ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet Rapport Nr 16073641 Sida 1 (1) : utg VV Björnö S 104 : Mikrobiologisk Provtagningstidpunkt : 1005 Temperatur vid provtagning : 9 C : S104 VV=0 Anv=1 Nät=2 : 0 Ansättningsdatum : 2016-05-25 SS-EN ISO 6222-1

Läs mer

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 IVL GÖTEBORG Oorganiska analyser av vatten och fasta miljöprover Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 Ammonium som kväve (NH 4 + -N) SS-EN ISO 1173, mod. FIA 1:1 Fosfat SS-EN ISO

Läs mer

Synoptisk vattenprovtagning i två Intensivtypområden -resultat av vattenanalyser

Synoptisk vattenprovtagning i två Intensivtypområden -resultat av vattenanalyser Katarina Kyllmar Synoptisk vattenprovtagning i två Intensivtypområden -resultat av vattenanalyser Synoptisk provpunkt V7 i typområde C6 (mars 27). Foto: Katarina Kyllmar Teknisk rapport 134 Uppsala 29

Läs mer

Haganäs Bostadsområde PM Miljö

Haganäs Bostadsområde PM Miljö Älmhults kommun Haganäs Bostadsområde PM Miljö Göteborg 2013-10-07 Haganäs Bostadsområde PM Miljö Datum 2013-10-07 Uppdragsnummer 1320002808 Utgåva/Status Katarina Wallinder Anna Fälth/Louise Larborn Katarina

Läs mer

Vattendragskontroll 2010-2012

Vattendragskontroll 2010-2012 Vattendragskontroll 21- Ystads kommun Uppdragsgivare: Kontaktperson: Utförare: Projektledare: Kontaktperson: Ystads kommun Åsa Cornander Ystads kommun, Ledning och Utveckling Tobaksgatan 11 vån 2, 271

Läs mer

Rapporten är gjord av Vattenresurs på uppdrag av Åke Ekström, Vattengruppen, Sollentuna kommun.

Rapporten är gjord av Vattenresurs på uppdrag av Åke Ekström, Vattengruppen, Sollentuna kommun. RÖSJÖN Vattenkvalitén 22 2 1 Förord Rösjön är viktig som badsjö. Vid sjöns södra del finns en camping och ett bad som har hög besöksfrekvens. Sjön har tidigare haft omfattande algblomning vilket inte uppskattas

Läs mer

Vattenkemi och transportberäkningar vid Hulta Golfklubb 2008

Vattenkemi och transportberäkningar vid Hulta Golfklubb 2008 Vattenkemi och transportberäkningar vid Hulta Golfklubb 2008 Utloppsbäcken från Hulta Golfklubb. Medins Biologi AB Mölnlycke 2009-03-25 Mats Medin Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

1.0 INLEDNING DATUM UPPDRAGSNUMMER TILL. Trafikverket KOPIA E20 FINNGÖSA - YTVATTENPROVTAGNING I SÄVEÅN

1.0 INLEDNING DATUM UPPDRAGSNUMMER TILL. Trafikverket KOPIA E20 FINNGÖSA - YTVATTENPROVTAGNING I SÄVEÅN DATUM 2016-02-24 UPPDRAGSNUMMER 1522243 TILL KOPIA Trafikverket FRÅN Golder Associates AB E-POST maria_florberger@golder.se E20 FINNGÖSA - YTVATTENPROVTAGNING I SÄVEÅN 1.0 INLEDNING Trafikverket har för

Läs mer

Trender för vattenkvaliteten i länets vattendrag

Trender för vattenkvaliteten i länets vattendrag Fakta 2014:21 Trender för vattenkvaliteten i länets vattendrag 1998 2012 Publiceringsdatum 2014-12-17 Reviderad 2015-01-04 med tillägg av bilaga med tabell över miljötillståndet Kontaktpersoner Jonas Hagström

Läs mer

MOTALA STRÖM 2004 ALcontrol Bilaga 1 BILAGA 1. Analysparametrarnas innebörd och bedömningsgrunder för vattenkemi samt metall i vattenmossa

MOTALA STRÖM 2004 ALcontrol Bilaga 1 BILAGA 1. Analysparametrarnas innebörd och bedömningsgrunder för vattenkemi samt metall i vattenmossa BILAGA 1 Analysparametrarnas innebörd och bedömningsgrunder för vattenkemi samt metall i vattenmossa 101 Olika variablers innebörd Från och med undersökningsåret 1999 tilllämpas Naturvårdsverkets nya bedömningsgrunder

Läs mer

Vattenkemiska analyser (mätområde/mätosäkerhet)

Vattenkemiska analyser (mätområde/mätosäkerhet) Innehåll Vattenkemiska analyser (mätområde/mätosäkerhet)... 2 Vattenanalyser FIAstar 5000 system (mätområde/mätosäkerhet)... 3 Vattenanalyser SEAL (mätområde/mätosäkerhet)... 4 Sedimentkemiska analyser

Läs mer

Analys av vattenkvalitet i avrinnande vatten från den befintliga torrlagda Skirsjön samt diskussion om förväntade effekter efter åtgärder

Analys av vattenkvalitet i avrinnande vatten från den befintliga torrlagda Skirsjön samt diskussion om förväntade effekter efter åtgärder 1 Analys av vattenkvalitet i avrinnande vatten från den befintliga torrlagda Skirsjön samt diskussion om förväntade effekter efter åtgärder Bakgrund I arbetet med en åtgärdsstrategi för Växjösjöarna (ALcontrol

Läs mer

Genomgång av provtagningsstationer i Trollhättans kommun

Genomgång av provtagningsstationer i Trollhättans kommun Genomgång av provtagningsstationer i Trollhättans kommun Bakgrundsrapport Rapport 2006:3 Omslagsfoto: Jeanette Wadman Rapport 2006:3 ISSN 1403-1051 Miljöförvaltningen, Trollhättans Stad 461 83 Trollhättan

Läs mer

Metaller i vattenmossa i Vänerns sydös tra tillflöden

Metaller i vattenmossa i Vänerns sydös tra tillflöden Metaller i vattenmossa 97- i Vänerns sydös tra tillflöden Foto. K. Enstedt Rrpp"rtlöMs.ol Adress: Box 9 7O LJLTNGSBRO Besöksadress: Hedagatan 9 7 LJUNGSBRO E-post: kjell.enstedt@elk-ab.se Telefon: l -

Läs mer

Samordnad recipientkontroll i VISKAN 2011. Viskans Vattenråd

Samordnad recipientkontroll i VISKAN 2011. Viskans Vattenråd Samordnad recipientkontroll i VISKAN 211 Viskans Vattenråd Uppdragsgivare: Kontaktperson: Viskans Vattenråd Anne Udd Tel: 32-35 75 E-post: anne@hallbaride.se Utförare: Projektansvarig: Rapportskrivare:

Läs mer

Spåra källor till dagvattenföroreningar och samtidigt uppskatta tillskottsvattentillflöden?

Spåra källor till dagvattenföroreningar och samtidigt uppskatta tillskottsvattentillflöden? Spåra källor till dagvattenföroreningar och samtidigt uppskatta tillskottsvattentillflöden? Jonathan Mattsson 1, Ann Mattsson 2, Fredrik Davidsson 2 1 Stadens Vatten LTU 2 GRYAAB Avloppsvatten som informationskälla

Läs mer

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco. MORAVATTEN AB Del av Örjastäppan industriområde Uppdragsnummer 152080000 Ko Ko Falun 201001 SWECO ENVIRONMENT AB FALUN MILJÖ 1(6) ra0s 20100518 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19

Läs mer

2. Allmänt om dagvatten 2.1 Dagvattnets effekter på recipienten

2. Allmänt om dagvatten 2.1 Dagvattnets effekter på recipienten Dagvattenrapport Innehållsförteckning [Sammanfattning] [1. Inledning] [2. Allmänt om dagvatten] [2.2 Faktorer som påverkar föroreningsmängden2.1 Dagvattnets effekter på recipienten] [2.3 Dagvattnets innehåll

Läs mer

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG Sanering av hamnbassängen i Oskarshamn SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG Beräkning av frigörelse av metaller och dioxiner i inre hamnen vid fartygsrörelser Rapport nr Oskarshamns hamn 2010:7 Oskarshamns

Läs mer

Rapport Sita Sverige marksanerings försök att reducera halter i vatten med partikelfällor, kemisk fällning samt centrifug/separator

Rapport Sita Sverige marksanerings försök att reducera halter i vatten med partikelfällor, kemisk fällning samt centrifug/separator Rapport Sita Sverige marksanerings försök att reducera halter i vatten med partikelfällor, kemisk fällning samt centrifug/separator Introduktion Sita Sverige marksanerings är verksam vid SÖRABs avfallsanläggning

Läs mer

Metaller i fällningskemikalien järnsulfat

Metaller i fällningskemikalien järnsulfat 1(10) Metaller i fällningskemikalien järnsulfat Gryaab rapport 2012:15 Jan Mattsson, Fredrik Davidsson och Anette Johansson 2(10) Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att införa

Läs mer

Förklaring av kemiska/fysikaliska parametrar inom vattenkontrollen i Saxån-Braån

Förklaring av kemiska/fysikaliska parametrar inom vattenkontrollen i Saxån-Braån Förklaring av kemiska/fysikaliska parametrar inom vattenkontrollen i Saxån-Braån Vattenföring Vattenföringen vid provtagningstillfällena har beräknats genom att tvärsnittsarean och flödeshastigheten bestämts

Läs mer

Industriområdesinventering 2011

Industriområdesinventering 2011 Industriområdesinventering 2011 Spillvattenprovtagning och inventering av verksamheter på Fakturavägen, Saldovägen, Äggelundavägen samt Veddestavägen 1-20 Mattias Lindgren Miljöinspektör Dnr 2011-1399Mbn

Läs mer

Förslag till program för recipientkontroll i Trollhättans kommun

Förslag till program för recipientkontroll i Trollhättans kommun Förslag till program för recipientkontroll i Trollhättans kommun Rapport 2006:4 Omslagsfoto: Jörgen Olsson Rapport 2006:4 ISSN 1403-1051 Miljöförvaltningen, Trollhättans Stad 461 83 Trollhättan Tel: 0520-49

Läs mer

Metallinnehåll i vattenverksslam

Metallinnehåll i vattenverksslam R nr 25, okt 1997 Metallinnehåll i vattenverksslam Johanna Blomberg, Stockholm Vatten AB Metallinnehåll i vattenverksslam Johanna Blomberg, Stockholm Vatten AB Rapport Nr 25, oktober 1997 1 INLEDNING Om

Läs mer

2015-11-23 2014/788 Ackrediteringens omfattning Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping - 1125

2015-11-23 2014/788 Ackrediteringens omfattning Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping - 1125 Metaller i vatten med ICP-AES SS-EN ISO 11885, utg. 2, mod. SS-EN ISO 15587-2:utg1 LidMet.0A.01.02 ICP-AES Aluminium 1:1 > 0,01 mg/l 1:1, 2, 4 >0,01 mg/l Antimon 1:1, 2, 4 > 0,04 mg/l Bly 1:1, 2, 4 > 0,1

Läs mer

RECIPIENTKONTROLL Torne & Kalix älvar 2002

RECIPIENTKONTROLL Torne & Kalix älvar 2002 RECIPIENTKONTROLL Torne & Kalix älvar Torne/Kalix älvars vattenvårdsförbund 1 Torne/Kalix älvars Vattenvårdsförbund Omslagsbild: Pajala kommuns bildarkiv Postadress Telefon Telefax E-post Torne/Kalix älvars

Läs mer

Dricksvattenkvalitet 2014 - Vålberg, Edsvalla och Norsbron

Dricksvattenkvalitet 2014 - Vålberg, Edsvalla och Norsbron Norsbron. Vattenanalyserna är utförda både vid vattenverk och hos. I tabellen anges Livsmedelsverkets gränsvärden, dricksvattnets normala variation ** "tjänligt med anmärkning", vilket betyder att dricksvattnet

Läs mer

GULLSPÅNGSÄLVEN Skillerälven uppströms Filipstad (station 3502)

GULLSPÅNGSÄLVEN Skillerälven uppströms Filipstad (station 3502) GULLSPÅNGSÄLVEN 28-212 Skillerälven uppströms Filipstad (station 352) Innehåll Avrinningsområde/utsläpp Väderförhållanden Vattenföring Surhetstillstånd Metaller Organiskt material Siktdjup och klorofyll

Läs mer

Samordnad recipientkontroll 2009-2011 för Lidan, Nossan, Sjöråsåns, Mariedalsåns och Öredalsåns avrinningsområden

Samordnad recipientkontroll 2009-2011 för Lidan, Nossan, Sjöråsåns, Mariedalsåns och Öredalsåns avrinningsområden Förfrågningsunderlag 2008-10-28 Sida 1(10) Samordnad recipientkontroll 2009-2011 för Lidan, Nossan, Sjöråsåns, Mariedalsåns och Öredalsåns avrinningsområden Målsättning med recipientkontrollprogrammet

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) SS-EN ISO 7027 utg 3 Turbiditet FNU 0.10 FNU +/-20% SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art - SS ENISO 7887:2012 Met.C Färg vid 405 nm

Läs mer

1986L0278 SV

1986L0278 SV 1986L0278 SV 20.04.2009 004.001 8 BILAGA 1 A GRÄNSVÄRDEN FÖR HALTER AV TUNGMETALLER I MARKEN (mg/kg torr vikt i ett representativt prov, enligt definitionen i bilaga 2 C, från mark med ett ph mellan 6

Läs mer

Mätprincip Principle of measurement. Provtyp Sample type. ASTM E1621:2013 XRF Koppar/Kopparlegeringar Copper/Copper Alloys

Mätprincip Principle of measurement. Provtyp Sample type. ASTM E1621:2013 XRF Koppar/Kopparlegeringar Copper/Copper Alloys Ackrediteringens omfattning Scope of accreditation Degerfors Laboratorium AB Degerfors Ackrediteringsnummer 1890 A003432-001 Kemisk analys Chemical analysis Teknikområde Technique Parameter Parameter Metod

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Rapport Nr 15051046 Sida 1 (1) : Mikrobiologisk analys Ansättningsdatum : 2015-03-03 SS 028212-1/94 MF Aktinomyceter

Läs mer

Gryaab rapport 2010:5. Lars Nordén

Gryaab rapport 2010:5. Lars Nordén Gryaab rapport 2010:5 Lars Nordén 2005:1 Ateljéprojektet 2005:2 Gryaab, Miljörapport 2004 2005:3 Utvärdering av processförändringar 24 maj-16 sept 2004, med anledning av avstängning av försedimenteringsanläggningen

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Rapport Nr 13226656 Sida 1 (2) : Fyrbrunn Provtagningstidpunkt : 1030 : Bo Lundgren SS-EN IS 7027-3 Turbiditet FNU 0.34 ±0.05 FNU SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art

Läs mer

Metaller i vattendrag 2011. Miljöförvaltningen R 2012:11. ISBN nr: 1401-2448. Foto: Medins Biologi AB

Metaller i vattendrag 2011. Miljöförvaltningen R 2012:11. ISBN nr: 1401-2448. Foto: Medins Biologi AB ISBN nr: 1401-2448 R 2012:11 Foto: Medins Biologi AB Metaller i vattendrag 2011 Miljöförvaltningen Karl Johansgatan 23, 414 59 Göteborg Tel vx: 031-368 37 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Läs mer

Recipientkontrollen i Norra Vätterns tillrinningsområde

Recipientkontrollen i Norra Vätterns tillrinningsområde Recipientkontrollen i Norra Vätterns tillrinningsområde Årsrapport 29 Medins Biologi AB Mölnlycke 21-5-2 Martin Liungman Ingrid Hårding Anders Boström Anna Henricsson Mikael Christensson Medins Biologi

Läs mer

METALLER I VATTENDRAG 2005.

METALLER I VATTENDRAG 2005. Metaller i vattendrag 2005 R 2006:3 METALLER I VATTENDRAG 2005. En undersökning av metallhalter i vattenmossa i Göteborgs kommun. Undersökningen utfördes hösten 2005 av Medins Biologi AB, Alf Engdahl,

Läs mer

Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden.

Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden. 1 (10) Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden. Bilaga till planbeskrivning för detaljplan med MKB i Tornby och Kallerstad för del av SKÄGGETORP 1:1 m.fl. (Utbyggnad av Ullevileden) UUtställningsshandling

Läs mer

RECIPIENTUNDERSÖKNING 2003

RECIPIENTUNDERSÖKNING 2003 UPPLANDS VÄSBY 20 ALcontrol Innehåll Åtgärdsplats 6, Ladbrodammen. Foto: Kent Hård, ALcontrol INFÖR BYGGNATION AV RENINGS- ANLÄGGNINGAR FÖR DAGVATTEN RECIPIENTUNDERSÖKNING 20 Upplands Väsby kommun UPPLANDS

Läs mer

HÖJE Å VATTENDRAGSFÖRBUND

HÖJE Å VATTENDRAGSFÖRBUND 1(8) HÖJE Å VATTENDRAGSFÖRBUND UNDERSÖKNINGSPROGRAM FÖR DEN SAMORDNADE RECIPIENTKONTROLLEN I HÖJE ÅS AVRINNINGSOMRÅDE UNDER 2010 T.O.M. 2012 Inledning Den samordnade vattenkontrollen i Höje å startade

Läs mer

Olli-Matti Kärnä: Arbetsplan. Uppföljning av vattenkvaliteten. Svensk översättning (O-M K): Ola Österbacka

Olli-Matti Kärnä: Arbetsplan. Uppföljning av vattenkvaliteten. Svensk översättning (O-M K): Ola Österbacka sida 1 (5) Olli-Matti Kärnä: Arbetsplan Svensk översättning (O-M K): Ola Österbacka Uppföljning av vattenkvaliteten Uppföljningen av vattenkvaliteten koncentreras till fem punkter i Iskmo sund och Skatasund

Läs mer

PM- Vattenanalyser. Analysresultat, Sörfjärdens ytvatten

PM- Vattenanalyser. Analysresultat, Sörfjärdens ytvatten Uppdragsnr: 10137017-Sörfjärden VA utredning 1 (5) PM- Vattenanalyser Följande PM är en bedömning av analysresultaten från vattenprovtagning vid Sörfjärden 2010-07-12 och 2010-08-11. De numeriska analysresultaten

Läs mer

Analysrapport. ProvId: 7,00. Sigtuna Vatten & Renhållning AB Provplats: Tivolivägen Fsk Östra Bangatan 3

Analysrapport. ProvId: 7,00. Sigtuna Vatten & Renhållning AB Provplats: Tivolivägen Fsk Östra Bangatan 3 Analysrapport Utskriven: Av: Databas: 2016-11-10 6 LIMS_PROD ProvId: 7,00 9001 ( ANV-P_205-161024-1 ) Provtaget: 2016-10-24 12:35 12,9 C Kund: Sigtuna Kommun 8 Mottaget: 2016-10-24 14:32 14,2 C Sigtuna

Läs mer

NISSANS VATTENVÅRDSFÖRBUND RECIPIENTKONTROLLEN. Provplats 1401 i Västerån. Medins. Biologi Kemi Miljö

NISSANS VATTENVÅRDSFÖRBUND RECIPIENTKONTROLLEN. Provplats 1401 i Västerån. Medins. Biologi Kemi Miljö NISSANS VATTENVÅRDSFÖRBUND RECIPIENTKONTROLLEN 26 Provplats 141 i Västerån. Medins Biologi Kemi Miljö Mölnlycke 27-5 - 2 Ulf Ericsson & Anna Henricsson Recipientkontrollen i Nissan 26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Undersökning av metaller och PCB med hjälp av sedimentprovtagning och passiv provtagning (Ecoscope).

Undersökning av metaller och PCB med hjälp av sedimentprovtagning och passiv provtagning (Ecoscope). Skara -08-26 Lidan-Nossans VVF Undersökning av metaller och PCB med hjälp av sedimentprovtagning och passiv provtagning (Ecoscope). Uppdraget ALcontrol AB fick i uppdrag av Lidan-Nossans vattenvårdsförbund

Läs mer