Föroreningsberäkningar till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föroreningsberäkningar till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun"

Transkript

1 Förosberäkningar till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun GRAP Jenny Korinth Geosigma AB

2 Uppdragsnummer Grap nr Datum Antal sidor Antal bilagor Uppdragsledare Beställares referens Beställares ref nr Jonas Robertsson Beställare Liljestrands Fastigheter Håkan Westman Rubrik Förosberäkningar till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun Författad av Datum Jenny Korinth Granskad av Datum Jonas Robertsson, Per Askling GEOSIGMA AB Bankgiro: PlusGiro: Org.nr: Uppsala Box 894, Uppsala S:t Persgatan 6, Uppsala Tel: Teknik & Innovation Seminariegatan Uppsala Tel: Göteborg St. Badhusg Göteborg Tel: Stockholm S:t Eriksgatan Stockholm Tel: Sidan 2 (13)

3 Innehåll 1 Inledning och syfte Allmänt om dagvatten 4 2 Material och metod Material och datainsamling Förosberäkning 4 3 Områdesbeskrivning och avgränsning 5 4 Förosbelastning Gäststugan 1, Delområde Storstugan 4, Delområde Storstugan 2, Delområde Effekt på recipient 12 6 Referenser 12 Sidan 3 (13)

4 1 Inledning och syfte Geosigma har på uppdrag åt Liljestrands fastigheter AB utfört förosberäkningar för dagvatten i samband med detaljplanearbetet för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun. Utredningen avser beräkningar av förosbelastning i dagvatten från Gäststugan 1, Storstugan 2 och Storstugan 4. Där syftet är att beräkna vilka förändringar av dagvattnets förosinnehåll som kan förväntas ske till följd av den planerade exploateringen inom de tre ovan nämnda delområdena. Beräkningarna av seffekten för dagvattnet baseras på de lösningsförslag för dagvattenhantering som tagits fram genom beräkningar av markanvändningsarealer och dimensionerande flöden av Kelin Marksupport AB i en separat utredning (Kelin Marksupport, 2017). 1.1 Allmänt om dagvatten Dagvatten definieras som ett tillfälligt förekommande vatten som avrinner markytan vid regn och snösmältning. Generellt är ytavrinningens flöde och föroshalt kopplad till markanvändningen i ett område. Främst är det dagvatten från industriområden, vägar och parkeringsytor som innehåller föroar. Exploatering av ett tidigare grönområde leder till större areal av hårdgjorda ytor och det är därför viktigt att i ett tidigt skede utreda vilka konsekvenser detta har på dagvattensituationen. Vid lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) används dagvattenlösningar som efterliknar vattnets naturliga kretslopp, såsom infiltration i mark, i stället för att leda bort dagvattnet i konventionella ledningar. På så sätt minskas mängden dagvatten som behöver tas omhand i dagvattennätet och det sker en naturlig av dagvattnet. 2 Material och metod 2.1 Material och datainsamling De area- och flödesberäkningar som använts för att beräkna förosbelastning har hämtats från Kelin Marksupport AB:s dagvattenutredning, erhållen från beställare. 2.2 Förosberäkning Beräkningar av förosbelastning har utförts med modellverktyget StormTac v och baseras på modellens schablonhalter. Schablonhalterna är framtagna inom ramen för olika forskningsprojekt samt längre utredningar och bygger på långa mätserier från olika typer av markanvändningsområden (Larm, 2000). Halterna av olika ämnen kan momentant variera kraftigt beroende på flödet och lokala förhållanden. Sidan 4 (13)

5 3 Områdesbeskrivning och avgränsning Det aktuella planområdet utgörs av tre delområden: Gäststugan 1, Storstugan 2 och Storstugan 4. 4 Förosbelastning För beräkning av föroshalter i dagvatten från olika typer av markanvändning har schablonvärden från databasen StormTac v använts. Schablonvärdena är framtagna vid vetenskapliga studier med långa mätserier av dagvatten. Beräknade föroshalter utifrån schablonhalterna jämförs med riktvärden enligt RTK:s riktvärdesindelning (Regionplane- och trafikkontoret, 2009) för delavrinningsområden uppströms utsläppspunkt till recipient. Den beräknade årliga förosbelastningen för befintlig och planerad markanvändning, samt efter föreslagen har beräknats med hjälp av StormTac (Larm, 2000). Beräknade ytor, lösningar och dimensionerande flöden har hämtats från Kelin Marksupport (2017). 4.1 Gäststugan 1, Delområde 1 Figur 4-1. Planerad byggnation på Gäststugan 1, bild från Kelin Marksupport (2017). Sidan 5 (13)

6 Tabell 4-1. Föroshalter i dagvatten från planområdet för befintlig och planerad markanvändning, samt efter föreslagen. Beräkningarna har utförts i StormTac (Larm, 2000). Förosbelastningen kan jämföras med RTK:s riktvärden (Region- och trafikplanekontoret, 2009). Rött = halten överstiger riktvärde, Orange = halten överstiger befintlig halt, Grön = halten understiger befintlig halt Föroskoncentrationer Ämne Enhet Riktvärde Befintlig innan efter Reningseffekt (%) Fosfor µg/l Kväve µg/l Bly µg/l 10 5,1 8,6 0,7 92 Koppar µg/l 30 6,1 16 1,2 93 Zink µg/l ,7 92 Kadmium µg/l 0,5 0,17 0,49 0, Krom µg/l 15 0,48 5,5 0,45 92 Nickel µg/l 30 0,5 3,1 0,17 95 Kvicksilver µg/l 0,07 0,0048 0,020 0, Suspenderad substans µg/l Olja (mg/l) µg/l ,2 98 PAH (µg/l) µg/l Saknas 0 0,58 0, Benso(a)pyren µg/l 0,07 0 0,016 0, Föroshalterna i orenat dagvatten ökar för tre ämnen vid planerad markanvändning, efter : kvicksilver, PAH och Benso(a)pyren. I Stormtac är data för de aktuella markanvändningstyperna osäkra, på grund av ett litet dataunderlag. Osäkerheten är särskilt stor för de tre ovan nämnda ämnena, som för samtliga markanvändningstyper anges som Låg säkerhet i StormTac. De ökade halterna bedöms därför ligga inom felmarginalen. Den största delen dagvatten kommer också att infiltrera i marken, där det genomgår ytterligare i de naturliga jordlagren. Dagvatten kommer endast att avledas till det kommunala ledningsnätet, och därmed föra med sig föroar till recipienten, vid mycket extrema och sällsynta regn. I Tabell 4-2 redovisas den beräknade årliga förosbelastningen för befintlig och planerad markanvändning, samt efter föreslagen. Förosbelastningen för planerad markanvändning, före föreslagen, ökar enligt beräkningarna för ett flertal ämnen jämfört med befintliga förhållanden. Detta är att förvänta då dagvattenbildningen inom planområdet ökar, vilket leder till att en större mängd föroar transporteras med dagvattnet. Ökningarna är i allmänhet små, den största ökningen kan ses för kväve och även metallkoncentrationer samt koncentrationerna för PAH och benso(a)pyren stiger. Denna ökning beror delvis på att vissa takmaterial avger metaller och problemet kan därför enkelt avhjälpas genom att använda tak i andra material. Efter att dagvattnet passerat genom föreslagna såtgärder är förosbelastningen fortsatt högre än ursprungsnivån för fosfor, kväve, krom och kvicksilver. I praktiken kommer Sidan 6 (13)

7 dock inget dagvatten avledas från området, utan istället infiltreras och därmed renas i marken. Detta medför att det inte blir någon negativ påverkan på recipienten för dagvatten, eftersom dagvatten infiltreras inom området innan det når recipienten, se vidare Kapitel 5. Tabell 4-2. Årlig förosbelastning från planområdet för befintlig och planerad markanvändning, samt efter föreslagen, beräknat i StormTac (Larm, 2000) Ämne Enhet Förosbelastning Befintlig innan efter Fosfor kg/år 0,027 0,22 0,053 Kväve kg/år 0,058 3,3 1,1 Bly kg/år 0,004 0,019 0,003 Koppar kg/år 0,0048 0,037 0,0028 Zink kg/år 0,011 0,11 0,008 Kadmium kg/år 0, ,0011 0,00007 Krom kg/år 0, ,012 0,00099 Nickel kg/år 0, ,0070 0,00039 Kvicksilver kg/år 0, , ,00002 Suspenderad substans kg/år Olja (mg/l) kg/år 0,075 0,57 0,011 PAH (µg/l) kg/år 0 0,0013 0, Benso(a)pyren kg/år 0 0, , Sidan 7 (13)

8 4.2 Storstugan 4, Delområde 2 Figur 4-2. Planerad byggnation på Storstugan 4, bild från Kelin Marksupport (2017). Sidan 8 (13)

9 Tabell 4-3. Föroshalter i dagvatten från planområdet för befintlig och planerad markanvändning, samt efter föreslagen. Beräkningarna har utförts i StormTac (Larm, 2000). Förosbelastningen kan jämföras med RTK:s riktvärden (Region- och trafikplanekontoret, 2009). Rött = halten överstiger riktvärde, Orange = halten överstiger befintlig halt, Grön = halten understiger befintlig halt Föroskoncentrationer Ämne Enhet Riktvärde Befintlig innan efter Reningseffekt (%) Fosfor µg/l Kväve µg/l Bly µg/l ,8 0,23 92 Koppar µg/l ,9 93 Zink µg/l ,3 93 Kadmium µg/l 0,5 0,54 0,49 0,03 93 Krom µg/l 15 9,5 3,7 0,31 92 Nickel µg/l 30 3,8 3,3 0,18 95 Kvicksilver µg/l 0,07 0,029 0,023 0,01 56 Suspenderad substans µg/l Olja (mg/l) µg/l PAH (µg/l) µg/l Saknas 1 0,63 0,08 88 Benso(a)pyren µg/l 0,07 0,035 0,009 0, Föroshalterna i orenat dagvatten minskar för samtliga ämnen förutom för kväve efter exploatering. Efter att dagvattnet passerat föreslagen minskar även koncentrationen av kväve markant. Minskningen i föroshalter förklaras främst av att asfaltsytan minskar något. I Tabell 4-4 redovisas den beräknade årliga förosbelastningen för befintlig och planerad markanvändning, samt efter föreslagen. Förosbelastningen efter exploatering minskar för samtliga ämnen jämfört med befintliga förhållanden. Detta beror delvis på att en bilfri yta ersätter den nuvarande asfaltsytan. Sidan 9 (13)

10 Tabell 4-4. Årlig förosbelastning från planområdet för befintlig och planerad markanvändning, samt efter föreslagen, beräknat i StormTac (Larm, 2000) Förosbelastning Ämne Enhet Befintlig innan efter Fosfor kg/år 0,084 0,085 0,02 Kväve kg/år 1,1 1,7 0,6 Bly kg/år 0,014 0,0026 0,0002 Koppar kg/år 0,021 0,011 0,0008 Zink kg/år 0,071 0,028 0,002 Kadmium kg/år 0, , ,00003 Krom kg/år 0,0079 0,0034 0,0003 Nickel kg/år 0,0032 0,0030 0,0002 Kvicksilver kg/år 0, , , Suspenderad substans kg/år ,5 Olja (mg/l) kg/år 0,36 0,17 0,003 PAH (µg/l) kg/år 0, , ,00007 Benso(a)pyren kg/år 0, , , Storstugan 2, Delområde 3 Figur 4-3. Planerad byggnation på Storstugan 4, bild från Kelin Marksupport (2017). Sidan 10 (13)

11 Tabell 4-5. Föroshalter i dagvatten från planområdet för befintlig och planerad markanvändning, samt efter föreslagen. Beräkningarna har utförts i StormTac (Larm, 2000). Förosbelastningen kan jämföras med RTK:s riktvärden (Region- och trafikplanekontoret, 2009). Rött = halten överstiger riktvärde, Orange = halten överstiger befintlig halt, Grön = halten understiger befintlig halt Föroskoncentrationer Ämne Enhet Riktvärde Befintlig innan efter Reningseffekt (%) Fosfor µg/l Kväve µg/l Bly µg/l Koppar µg/l Zink µg/l Kadmium µg/l 0,5 0,39 0,45 0,03 93 Krom µg/l 15 7,6 7,3 0,6 92 Nickel µg/l 30 2,6 3,2 0,2 95 Kvicksilver µg/l 0,07 0,027 0,029 0,01 56 Suspenderad substans µg/l Olja (mg/l) µg/l PAH (µg/l) µg/l Saknas 0,83 0,88 0,1 88 Benso(a)pyren µg/l 0,07 0,028 0,025 0, Föroshalterna i orenat dagvatten ökar för 6 av de 13 ämnen som studerats för planerad markanvändning jämfört med befintlig markanvändning. Efter att dagvattnet passerat genom föreslagna såtgärder beräknas dock halterna minska för samtliga ämnen efter exploatering. I Tabell 4-6 redovisas den beräknade årliga förosbelastningen för befintlig och planerad markanvändning, samt planerad markanvändning efter föreslagen. Liksom vad gäller föroshalterna beräknas den årliga förosbelastningen öka för ett flertal ämnen i orenat dagvatten. Med föreslagna såtgärder förväntas dock förosbelastningen minska för samtliga studerade ämnen jämfört med befintlig markanvändning. Sidan 11 (13)

12 Tabell 4-6. Årlig förosbelastning från planområdet för befintlig och planerad markanvändning, samt efter föreslagen, beräknat i StormTac (Larm, 2000) Förosbelastning Ämne Enhet Befintlig innan efter Fosfor kg/år 0,98 0,18 0,04 Kväve kg/år 1 2,9 0,68 Bly kg/år 0,019 0,025 0,002 Koppar kg/år 0,026 0,042 0,003 Zink kg/år 0,087 0,13 0,0098 Kadmium kg/år 0, , ,00006 Krom kg/år 0,0091 0,015 0,001 Nickel kg/år 0,003 0,0065 0,0004 Kvicksilver kg/år 0, , , Suspenderad substans kg/år ,6 Olja (mg/l) kg/år 0,49 0,76 0,015 PAH (µg/l) kg/år 0, ,0018 0,00022 Benso(a)pyren kg/år 0, , , Effekt på recipient Beräkningarna visar att den planerade exploateringen leder till en viss ökning av förosbelastningen i dagvattnet från delområde 1. Ökningen kvarstår i vissa fall även efter att dagvattnet passerat föreslagna såtgärder. Ökningen är dock marginell och ligger inom osäkerhetsmarginalen för StormTacs schablonhalter. Inom de två andra delområdena, delområde 2 och 3, indikerar beräkningarna att den planerade förändringen av markanvändningen, tillsammans med föreslagna åtgärder för lokalt omhändertagande av dagvatten, kommer medföra en minskning av förosbelastningen för samtliga studerade ämnen. Det är också viktigt att notera att de ovan angivna föroshalterna och mängderna motsvarar ett scenario där dagvattnet avleds direkt från sanläggningarna till det kommunala ledningsnätet, för vidare transport till recipient. Eftersom det planeras för att i första hand låta dagvattnet infiltrera i den underliggande sandjorden kommer dagvatten endast avledas till det kommunala nätet vid mycket kraftiga regn, där de föreslagna systemlösningarna bräddar. Vid normal nederbörd kommer dagvattnet samlas upp i de föreslagna lösningarna för att sedan infiltrera och bilda grundvatten. Vid denna infiltration kommer ytterligare av dagvattnet ske, och exploateringen bedöms därför varken påverka ytvatten- eller grundvattenrecipienter negativt. 6 Referenser Kelin Marksupport, Dagvattenutredning till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun. Sidan 12 (13)

13 Larm, T Utformning och dimensionering av dagvattensanläggningar. VA-FORSKrapport Regionplane- och trafikkontoret, Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp. Sidan 13 (13)

RAPPORT. Järnlodet 16. Centrumfastigheter. Sweco Environment AB. Irina Persson. Linda Johansson. Henrik Alm. Dagvattenutredning.

RAPPORT. Järnlodet 16. Centrumfastigheter. Sweco Environment AB. Irina Persson. Linda Johansson. Henrik Alm. Dagvattenutredning. Centrumfastigheter Järnlodet 16 Uppdragsnummer 1832221 Dagvattenutredning Uppsala 2011-11-04 Sweco Environment AB Uppsala Irina Persson Linda Johansson Henrik Alm 1 (8) Sweco Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB DAGVATTENUTREDNING För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen Stockholm 2013-04-17 Novamark AB I:\PDOC\12108 Tumba Centrum\M\M-dok\Dagvattenutredning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. GEOLOGI OCH

Läs mer

Föroreningsmängder från dagvatten inom Viareds industriområde

Föroreningsmängder från dagvatten inom Viareds industriområde Föroreningsmängder från dagvatten inom Viareds industriområde 1 (12) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Avgränsning och antaganden... 3 1.3 Definitioner... 4 2 Beräkningar

Läs mer

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll)

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) OKT 2010 2 (8) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Dagvattenhantering vid Väsjöområdet 3 2.1 Väsjön 3 2.2 Förslag till dagvattenhantering 3 2.3 Reningsbehov

Läs mer

Dagvattenutredning. Kv. Fältläkaren, Uppsala kommun

Dagvattenutredning. Kv. Fältläkaren, Uppsala kommun Dagvattenutredning Kv. Fältläkaren, Uppsala kommun 2015-05-05 www.bjerking.se Box 1351 751 43 Uppsala Telefon 018-65 12 09 Fax 018-65 11 01 www.bjerking.se Org.nr 556375-5478 F-skattebevis Sida 2 (11)

Läs mer

Bilaga 9 Dikesförslag för Spektrumgången och Sneda gången

Bilaga 9 Dikesförslag för Spektrumgången och Sneda gången Dikesförslag Spektrumgången och Sneda gången Datum / Version: 2016-03-15 / Granskningshandling Dok.nr: 2012062 Sidan 1 av 10 Bilaga 9 Dikesförslag för Spektrumgången och Sneda gången HANDLÄGGARE: DATUM

Läs mer

Dagvattenutredning för kvarteret Luthagsstranden i Uppsala

Dagvattenutredning för kvarteret Luthagsstranden i Uppsala Grap Dagvattenutredning för kvarteret Luthagsstranden i Uppsala Geosigma AB 2015-06-18 Sidan 1 (23) SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Per Askling Uppdragsnr: Grap nr: : Antal Sidor: 23 Antal

Läs mer

PM Dagvattenföroreningar

PM Dagvattenföroreningar o:\sto2\svg\2014\1320008697\3_tnik\r\dagvatten\pm dagvattenföroreningar_rev.docx Tomteboda bussdepå Datum 2015-01-29 Ramböll Sverige AB Box 17009 104 62 Stockholm T: 010-615 60 000 www.ramboll.se Handläggare:

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz -14 UPPDRAG Skörby - MKB UPPDRAGSNUMMER 3370792100 UPPDRAGSLEDARE Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV Frida Nolkrantz DATUM 23 Kompletterande bedömning av dagvattnets påverkan på föroreningshalterna i Mälaren

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Översiktlig dagvattenutredning för detaljplan för del av Tegelviken 2:4 (Jungs väg)

Översiktlig dagvattenutredning för detaljplan för del av Tegelviken 2:4 (Jungs väg) 1(6) Handläggare Datum Beteckning Stefan Ahlman 2015-11-04 E-post: stefan.ahlman@kvab.kalmar.se Tel: 0480-45 12 22 Samhällsbyggnadskontoret Planenheten Box 611 391 26 Kalmar Översiktlig dagvattenutredning

Läs mer

Beräknad avskiljning av dagvattenburna föroreningar med LOD och dagvattendamm för dp Nya gatan, Nacka

Beräknad avskiljning av dagvattenburna föroreningar med LOD och dagvattendamm för dp Nya gatan, Nacka Sid 1 (5) PM Beräknad avskiljning av dagvattenburna föroreningar med LOD och dagvattendamm för dp Nya gatan, Nacka Planområdet Planområdet för Nya Gatan har förändrats sedan dagvattenutredningen Dagvattenutredning

Läs mer

Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl

Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl Detaljplaneområdet, Färingsö trä, åker och infartsparkering sett från nordväst. Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl Ekerö kommun Stockholm 2015-07-01 Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar

Läs mer

Flödes- och föroreningsberäkning för dagvatten inom området Östra Torp, Uddevalla

Flödes- och föroreningsberäkning för dagvatten inom området Östra Torp, Uddevalla Flödes- och föroreningsberäkning för dagvatten inom området Östra Torp, Uddevalla Inledning I detta redogörs för flödes- och föroreningssituationen inom Östra Torps detaljplaneområde före och efter exploatering

Läs mer

Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden.

Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden. 1 (10) Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden. Bilaga till planbeskrivning för detaljplan med MKB i Tornby och Kallerstad för del av SKÄGGETORP 1:1 m.fl. (Utbyggnad av Ullevileden) UUtställningsshandling

Läs mer

Dagvattenutredning för fastigheten Kallhäll 1:34 och del av Kallhäll 1:1, Järfälla kommun

Dagvattenutredning för fastigheten Kallhäll 1:34 och del av Kallhäll 1:1, Järfälla kommun Grap Dagvattenutredning för fastigheten Kallhäll 1:34 och del av Kallhäll 1:1, Järfälla kommun Geosigma AB 2016-10-20 Sidan 1 (24) Uppdragsledare: Per Askling Uppdragsnr: Grap nr: : Antal Sidor: 24 Antal

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI KRISTIANSTADS KOMMUN Detaljplan Näsby 35:47 UPPDRAGSNUMMER 3840118000 VA-UTREDNING KARLSKRONA ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI Sweco Östra Vittusgatan 34 SE 371 33 Karlskrona, Sverige Telefon +46 (0)455 31

Läs mer

Dagvattenutredning KVARNHOLMEN UTVECKLINGS AB. Kvarnholmen DP5. Stockholm 2013-04-19

Dagvattenutredning KVARNHOLMEN UTVECKLINGS AB. Kvarnholmen DP5. Stockholm 2013-04-19 KVARNHOLMEN UTVECKLINGS AB Stockholm 2013-04-19 Datum 2013-04-19 Uppdragsnummer 61190723501 Håkan Olofsson Linnéa Sörenby Magnus Biderheim Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009,

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Björnbro. Kilenkrysset Bygg AB. Sweco Environment AB Västerås Vatten och miljö

RAPPORT. Dagvattenutredning Björnbro. Kilenkrysset Bygg AB. Sweco Environment AB Västerås Vatten och miljö Kilenkrysset Bygg AB Dagvattenutredning Björnbro Uppdragsnummer 1186342000 Sweco Environment AB Västerås Vatten och miljö Martin Lindström Frida Nolkrantz Agata Banach 1 (32) S w e co Ingenjör Bååths Gata

Läs mer

Dagvattenutredning Görla 9:2, Norrtälje kommun

Dagvattenutredning Görla 9:2, Norrtälje kommun Grap Dagvattenutredning Görla 9:2, Norrtälje kommun Cecilia Sköld Geosigma AB 2012-11-19 Reviderad 2012-12-21 Reviderad 2013-03-14 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Cecilia Sköld Uppdragsnr:

Läs mer

FÖRORENINGSBERÄKNINGAR INGELSTAD

FÖRORENINGSBERÄKNINGAR INGELSTAD Rapport FÖRORENINGSBERÄKNINGAR INGELSTAD UTKAST 2017-10-10 UPPDRAG 278492, Ingelstad föroreningsberäkningar Titel på rapport: Föroreningsberäkningar Ingelstad Status: Datum: 2017-10-10 MEDVERKANDE Beställare:

Läs mer

Dagvattenutredning för del av Snesholm 1:16, Heby kommun

Dagvattenutredning för del av Snesholm 1:16, Heby kommun Grap Dagvattenutredning för del av Snesholm 1:16, Heby kommun Geosigma AB 2016-06-27 Sidan 1 (21) Uppdragsledare: Jonas Robertsson Uppdragsnr: Grap nr: : Antal Sidor: 21 Antal Bilagor: Beställare: Heby

Läs mer

Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen. Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen

Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen. Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen Datum / Version: 2014-01-17 / LEVERANS Prjoektnr: 2011704 Sidan 1 av 12 Teknisk Rapport Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen

Läs mer

Dagvattenutredning och hydrogeologisk utredning för fastighet Galten 3, Traneberg, Stockholm

Dagvattenutredning och hydrogeologisk utredning för fastighet Galten 3, Traneberg, Stockholm Grap 15040 Dagvattenutredning och hydrogeologisk utredning för fastighet Galten 3, Traneberg, Stockholm Geosigma AB Mars 2014 Uppdragsledare: Ellen Walger Uppdragsnr: 603845 Grap nr: 15040 : Antal Sidor:

Läs mer

Utsläpp till vatten. Program för Airport city. Härryda kommun 2011-05-13. Upprättad av: Anne Thorén och Åsa Ottosson Granskad av Mikael Bengtsson

Utsläpp till vatten. Program för Airport city. Härryda kommun 2011-05-13. Upprättad av: Anne Thorén och Åsa Ottosson Granskad av Mikael Bengtsson Utsläpp till vatten Program för Airport city Härryda kommun 2011-05-13 Upprättad av: Anne Thorén och Åsa Ottosson Granskad av Mikael Bengtsson Kund Swedavia Flygplatsfastigheter i Landvetter AB, Härryda

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Jard Gidlund UPPRÄTTAD AV. Petra Wallberg. Svar på begäran av komplettering av ansökan från Länsstyrelsen i Stockholm

UPPDRAGSLEDARE. Jard Gidlund UPPRÄTTAD AV. Petra Wallberg. Svar på begäran av komplettering av ansökan från Länsstyrelsen i Stockholm UPPDRAG Miljö UPPDRAGSNUMMER 5630208300 UPPDRAGSLEDARE Jard Gidlund UPPRÄTTAD AV Petra Wallberg DATUM GRANSKAD AV Uno Strömberg Svar på begäran av komplettering av ansökan från Länsstyrelsen i Stockholm

Läs mer

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Gällivare kommun Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 2016-06-15 Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Datum 2016-06-15 Uppdragsnummer 1320019004 Utgåva/Status Slutleverans Sandra Viklund Axel Sahlin

Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20 Fullskaleförsök med dagvattenfilter, Nacka Kommun Talare: Henrik Alm, Sweco Järlasjö Inte god status idag Näringsrik, kemiskt påverkad Åtgärder i sjöar uppströms Åtgärder för urbant dagvatten 1 Försök

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Karolina Ehrén Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Hantverkargatan 5

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Credentia AB Dagvattenutredning för kvarteret Haren 1, 2, 3, 7 Uppdragsnummer 1832240 Uppsala 2012-04-12 Sweco Environment AB Uppsala vatten och miljö Irina Persson, Johanna Rennerfelt, Lena Hedberg Kvalitetsgranskare

Läs mer

Dagvattenutredning Smedsmora 1:13 och 1:15 Norrtälje kommun

Dagvattenutredning Smedsmora 1:13 och 1:15 Norrtälje kommun Grap Dagvattenutredning Smedsmora 1:13 och 1:15 Norrtälje kommun Cecilia Sköld Geosigma AB SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Tommy Lundberg Uppdragsnr: Grap nr: : Antal Sidor: 20 Antal Bilagor:

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för Höjdvägen

Dagvattenutredning till detaljplan för Höjdvägen Dagvattenutredning till detaljplan för Höjdvägen 216-3-4 Befintligbebyggelse och dagvattensystem Dagvattnet i området för Länsmansvägen tas omhand via två stycken allmänna dagvattenledningar. Den ena är

Läs mer

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan 151029.

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan 151029. Haninge kommun Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro Uppdragsledare och handläggare Jonas Lind Telefon +46 10 505 03 34 E-post jonas.lind@afconsult.com Datum 2015-10-29 Uppdragsnummer

Läs mer

RAPPORT. Tullen 6 Dagvattenutredning CENTRUMFASTIGHETER SWECO ENVIRONMENT AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN HENRIK ALM OCH IRINA PERSSON

RAPPORT. Tullen 6 Dagvattenutredning CENTRUMFASTIGHETER SWECO ENVIRONMENT AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN HENRIK ALM OCH IRINA PERSSON CENTRUMFASTIGHETER Tullen 6 Dagvattenutredning UPPDRAGSNUMMER 1143513000 UTKAST STOCKHOLM SWECO ENVIRONMENT AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN HENRIK ALM OCH IRINA PERSSON 1 (8) repo001.docx 2012-03-29 S

Läs mer

Dagvattenutredning Kvarteret Häxan, Mjölby

Dagvattenutredning Kvarteret Häxan, Mjölby Handläggare Magnus Johansson Tel 010-505 48 64 Mobil Fyll i mobilnummer E-post magnus.g.johansson@afconsult.com Datum Projekt-ID 721131 Kund Dagvattenutredning Kvarteret Häxan, Mjölby Dagvattenutredning

Läs mer

Dagvattenutredning. Skolmästaren 1 och 2 1 (13) VA Planeringsingenjör Crafton Caruth. Datum 2014-06-02

Dagvattenutredning. Skolmästaren 1 och 2 1 (13) VA Planeringsingenjör Crafton Caruth. Datum 2014-06-02 1 (13) VA Planeringsingenjör Crafton Caruth Datum 2014-06-02 Dagvattenutredning Skolmästaren 1 och 2 SEVAB Strängnäs Energi AB Dammvägen 12a, Box 32, 645 21 Strängnäs Tel. 0152-460 50 Fax. 0152-188 88

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

Dagvattenutredning detaljplan Kungsbro 1:1

Dagvattenutredning detaljplan Kungsbro 1:1 OKQ8 detaljplan Kungsbro 1:1 Stockholm 2015-01-26 detaljplan Kungsbro 1:1 Datum 2015-01-26 Uppdragsnummer 1320011273 Utgåva/Status Version 1 Cecilia Sköld Sara Jansson Ingemar Uhlin Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

DAGVATTENPOLICY. HÅBO KOMMUN 2012 MTN 2011/61 Hid 2012.2726. Antagen av KF att gälla from 2012-10-08 tills vidare (KF 2012-09-24 102)

DAGVATTENPOLICY. HÅBO KOMMUN 2012 MTN 2011/61 Hid 2012.2726. Antagen av KF att gälla from 2012-10-08 tills vidare (KF 2012-09-24 102) DAGVATTENPOLICY HÅBO KOMMUN 2012 MTN 2011/61 Hid 2012.2726 Antagen av KF att gälla from 2012-10-08 tills vidare (KF 2012-09-24 102) POLICY 1 1 POLICY 2 Policy Dagvattenpolicyn är uppdelad i generella punkter

Läs mer

Dagvattenutredning avseende detaljplan för del av fastigheterna Görla 8:1 med flera i Norrtälje stad

Dagvattenutredning avseende detaljplan för del av fastigheterna Görla 8:1 med flera i Norrtälje stad Grapnummer Grap Dagvattenutredning avseende detaljplan för del av fastigheterna Görla 8:1 med flera i Norrtälje stad Geosigma AB November 2015 Sidan 1 (26) Uppdragsledare: Per Askling Uppdragsnr: Grap

Läs mer

Dagvattenhantering i Stockholm

Dagvattenhantering i Stockholm SIDAN 1 Dagvattenhantering i Stockholm Nuläge och framtida inriktning Jens Fagerberg, Stockholm Vatten AB Stina Thörnelöf, Miljöförvaltningen Dagvattensystemet i Stockholm Kombinerat system dagvatten och

Läs mer

Spåra källor till dagvattenföroreningar och samtidigt uppskatta tillskottsvattentillflöden?

Spåra källor till dagvattenföroreningar och samtidigt uppskatta tillskottsvattentillflöden? Spåra källor till dagvattenföroreningar och samtidigt uppskatta tillskottsvattentillflöden? Jonathan Mattsson 1, Ann Mattsson 2, Fredrik Davidsson 2 1 Stadens Vatten LTU 2 GRYAAB Avloppsvatten som informationskälla

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

Kompletterande dagvattenutredning för kvarteret Godsvagnen

Kompletterande dagvattenutredning för kvarteret Godsvagnen UPPDRAG Godsvagnen dagvatten UPPDRAGSNUMMER 1143701000 UPPDRAGSLEDARE Erik Lidén UPPRÄTTAD AV Erik Lidén DATUM REVIDERING GRANSKAD AV Gudrun Aldheimer Kompletterande dagvattenutredning för kvarteret Godsvagnen

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Profi Dagvattenutredning Freden Större 11 Uppdragsnummer 1143520000 Stockholm 2012-10-03 Sweco Environment AB Dagvatten och ytvatten Handläggare: Johanna Rennerfelt Kvalitetsgranskare: Agata Banach 1 (11)

Läs mer

Grap 14242. Dagvattenutredning för Fyrklövern i Upplands Väsby, Stena Fastigheter

Grap 14242. Dagvattenutredning för Fyrklövern i Upplands Väsby, Stena Fastigheter Grap Dagvattenutredning för Fyrklövern i Upplands Väsby, Stena Fastigheter Geosigma AB Oktober 2014 Uppdragsledare: Per Askling Uppdragsnr: Grap nr: : Antal Sidor: 32 Beställare: Stena Fastigheter Beställares

Läs mer

LOD vid nyproduktion av bostäder. Principlösningar för

LOD vid nyproduktion av bostäder. Principlösningar för 2014-05-07 Principlösningar för LOD vid nyproduktion av bostäder. RIKTLINJER OCH KRAV I Stockholms stads dagvattenstrategi (2002) står att dagvattnet inte får försämra miljön. I första hand ska åtgärder

Läs mer

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta.

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Örebro, 2015-10-20 Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Förslag till detaljplan för Bålsta 1:35, 1:36 och del av Bålsta 1:614, Lyckebo, i Bålsta. Källa: Håbo kommun K e n n e t h B e r g l u

Läs mer

Grap Dagvattenutredning för Signalen 3, Solna Stad

Grap Dagvattenutredning för Signalen 3, Solna Stad Grap Dagvattenutredning för Signalen 3, Solna Stad December 2015 - reviderad januari 2016 Uppdragsledare: Joel Salzer Uppdragsnr: Grap nr: : Antal Sidor: 27 Beställare: Iterio Beställares referens: Pernilla

Läs mer

Dagvattenutredning för Sicklaön 37:46

Dagvattenutredning för Sicklaön 37:46 Handläggare Katja Larnholt Telefon +46105056019 Mobil +46703868469 E-post katja.larnholt@afconsult.com Datum 2016-11-21 Uppdragsnummer 727368 Beställare arkitektur + development ab Dagvattenutredning för

Läs mer

Grap 14288. Dagvattenutredning för Nybergs Torg i Järfälla, Stena Fastigheter

Grap 14288. Dagvattenutredning för Nybergs Torg i Järfälla, Stena Fastigheter Grap Dagvattenutredning för Nybergs Torg i Järfälla, Stena Fastigheter Geosigma AB Januari 2015 Uppdragsledare: Per Askling Uppdragsnr: Grap nr: : Antal Sidor: 26 Beställare: Stena Fastigheter Beställares

Läs mer

Dagvattenutredning del av fastighet Väppeby 6:1

Dagvattenutredning del av fastighet Väppeby 6:1 Dagvattenutredning del av fastighet Väppeby 6:1 Karlstad 2015-07-08 ÅF Infrastructure AB Frösundaleden 2A 169 70 Solna Telefon: 010-505 00 00 www.afconsult.se Dagvattenutredning Del av fastighet Väppeby

Läs mer

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län Tengbom Författade: Matilda Wistrand Granskad av: Niclas Elvsén Innehåll Bakgrund... 3 Befintliga ledningar... 5 Markförutsättningar...

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING ÄDELSTENEN

DAGVATTENUTREDNING ÄDELSTENEN DAGVATTENUTREDNING ÄDELSTENEN Therese Dahlberg NOVAMARK 2016-09-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. GEOLOGI 4 3. BEFINTLIGA LEDNINGAR 4 4. DAGVATTEN 5 4.1 Recipienter 5 4.2 Dagvattenstrategi 5 4.3

Läs mer

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco. MORAVATTEN AB Del av Örjastäppan industriområde Uppdragsnummer 152080000 Ko Ko Falun 201001 SWECO ENVIRONMENT AB FALUN MILJÖ 1(6) ra0s 20100518 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Kungsbäck SAMHÄLLSBYGGNAD, GÄVLE KOMMUN SWECO ENVIRONMENT GÄVLE VATTEN OCH MILJÖ UPPDRAGSNUMMER 1584634000 2013-10-18

RAPPORT. Dagvattenutredning Kungsbäck SAMHÄLLSBYGGNAD, GÄVLE KOMMUN SWECO ENVIRONMENT GÄVLE VATTEN OCH MILJÖ UPPDRAGSNUMMER 1584634000 2013-10-18 repo001.docx 2012-03-2914 SAMHÄLLSBYGGNAD, GÄVLE KOMMUN Dagvattenutredning Kungsbäck UPPDRAGSNUMMER 1584634000 SWECO ENVIRONMENT GÄVLE VATTEN OCH MILJÖ LISEN LINDGREN - HANDLÄGGARE IRINA PERSSON - KVALITETSGRANSKARE

Läs mer

Grap 14215. Dagvattenutredning och översiktlig geoteknisk utredning för fastigheterna Gräddö 2:41 2:43, Norrtälje kommun

Grap 14215. Dagvattenutredning och översiktlig geoteknisk utredning för fastigheterna Gräddö 2:41 2:43, Norrtälje kommun Grap Dagvattenutredning och översiktlig geoteknisk utredning för fastigheterna Gräddö 2:41 2:43, Norrtälje kommun Geosigma AB September 2014 Uppdragsledare: Per Askling Uppdragsnr: Grap nr: : Antal Sidor:

Läs mer

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Dokumentnamn Dagvatten Vår referens Datum Uppdragsnr Louise Björkvald 2015-03-03 335191 PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Ett detaljplanearbete pågår i utkanten

Läs mer

Hydrologiska och hydrokemiska förändringar i Gripsvallsområdet 2010-03-09

Hydrologiska och hydrokemiska förändringar i Gripsvallsområdet 2010-03-09 Hydrologiska och hydrokemiska förändringar i Gripsvallsområdet 2010-03-09 1 2 Figur 1. Gripsvall, planområde. Från kommunens FÖP. BAKGRUND I samband med utarbetandet av FÖP Gripsvall undersöktes också

Läs mer

Dagvattenutredning för detaljplan Kv. Tunet 5, Östertälje. Södertälje kommun.

Dagvattenutredning för detaljplan Kv. Tunet 5, Östertälje. Södertälje kommun. 1 (21) Dagvattenutredning för detaljplan Kv. Tunet 5, Östertälje. Södertälje kommun. Täby 2016-07-01 MARKTEMA AB Handläggare: Helena Öberg Uppdragsledare: Johanna Rennerfelt Ärende nr 16048 2 (21) 1 SAMMANFATTNING

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Dagvattenutredning Sparsör

Dagvattenutredning Sparsör Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2014-12-05 Project ID 701324 Client Borås Energi & Miljö Dagvattenutredning Sparsör Hållbar dagvattenutredning

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

PM Dagvattenutredning

PM Dagvattenutredning PM Dagvattenutredning Stäkets verksamhetsområde 2015-01-23 Rev A 2015-02-26 Rev B 2015-03-11 www.bjerking.se Sida 1 (24) PM Dagvattenutredning Stäkets verksamhetsområde Uppdragsnamn Stäkets verksamhetsområde

Läs mer

Dagvattenutredning, Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun

Dagvattenutredning, Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun , Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun Utredning rörande konsekvenser av exploatering samt förslag till dagvattenhantering i samband med detaljplanläggning Umeå 2010-05-06 Beställare:

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Daina Millers-Dalsjö UPPRÄTTAD AV. Agata Banach

UPPDRAGSLEDARE. Daina Millers-Dalsjö UPPRÄTTAD AV. Agata Banach UPPDRAG Hållbarhetsprogram Storsjö strand UPPDRAGSNUMMER 1157603 UPPDRAGSLEDARE Daina Millers-Dalsjö UPPRÄTTAD AV Agata Banach DATUM 1 Hållbar dagvattenhantering Dagvatten är en viktig del i diskussionen

Läs mer

PM Dagvattenutredning

PM Dagvattenutredning Uppdrag nr 15U26778 PM Dagvattenutredning Västra Rosersberg Sigtuna kommun www.bjerking.se Sida 2 (32) PM Uppdragsnamn Dagvattenutredning Västra Rosersberg Sigtuna kommun Rosersberg 10:262 Kilenkrysset

Läs mer

Dagvattenutredning Tumba skog, Botkyrka kommun

Dagvattenutredning Tumba skog, Botkyrka kommun Grap Dagvattenutredning Tumba skog, Botkyrka kommun Geosigma AB 2017-03-10 Sidan 1 (26) Uppdragsledare: Per Askling Uppdragsnr: Grap nr: : Antal Sidor: 26 Antal Bilagor: Beställare: SHH Bostad Beställares

Läs mer

Bilaga 5, Dagvattenrening, bilaga till Uppdragsrapport daterad 2014-02-28

Bilaga 5, Dagvattenrening, bilaga till Uppdragsrapport daterad 2014-02-28 Uppdragsnr: 10191200 1 (8) PM Bilaga 5, Dagvattenrening, bilaga till Uppdragsrapport daterad 2014-02-28 1 Inledning Idag leds orenat dagvatten ut via ledning till Hudiksvallsfjärden från ett område på

Läs mer

Dagvattenutredning för kvarter Grönskär och Söderarm i Kärrtorp, Stockholms stad

Dagvattenutredning för kvarter Grönskär och Söderarm i Kärrtorp, Stockholms stad Grap Dagvattenutredning för kvarter Grönskär och Söderarm i Kärrtorp, Stockholms stad Joel Salzer, Stefan Eriksson, Per Askling Geosigma AB 2015-04-27 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Per Askling

Läs mer

Dagvattenutredning Tumba skog, Botkyrka kommun

Dagvattenutredning Tumba skog, Botkyrka kommun Grap 16071 Dagvattenutredning Tumba skog, Botkyrka kommun Geosigma AB 2016-05-18 Sidan 1 (30) Uppdragsledare: Per Askling Beställare: SHH Bostad Uppdragsnr: 604280 Grap nr: 16071 Beställares referens:

Läs mer

Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund

Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund Uppdragsgivare: BoKlok Housing AB Upprättad av: Arctan AB Handläggare: Pär Vejdeland Datum: 2016-09-12 Arctan AB Storsjöstråket 15, 831 34 Östersund Telefon:

Läs mer

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby.

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby. Box 1146 183 11 Täby Tel 8-732 58 Tel, dir 8-732 28 83 Fax 8-732 22 e-post david.kallman@marktema.se PM - Vilunda 2:24, Dagvattenutredning Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen

Läs mer

Dagvattenutredning Öja industriområde. Grontmij AB Vatten- och ledningsteknik

Dagvattenutredning Öja industriområde. Grontmij AB Vatten- och ledningsteknik Dagvattenutredning Öja industriområde Grontmij AB Vatten- och ledningsteknik Vår referens Vatten- och ledningsteknik, Vendy Lymeus Rapport Namnteckning Granskad av Godkänd av Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING SLUTRAPPORT (REV. 2013-09-12) Uppdrag: 246365, Översiktlig geoteknik, dagvatten Norra Industriområdet, Storuman Titel på rapport: Norra Industriområdet,

Läs mer

Flödesberäkning och dagvattenutredning för kvarter 5 i Tyresö Centrum

Flödesberäkning och dagvattenutredning för kvarter 5 i Tyresö Centrum Flödesberäkning och dagvattenutredning för kvarter 5 i Tyresö Centrum Riksbyggen ekonomisk förening och Småa AB RAPPORT nr 2015-0854-A Författare: Maja Granath och Jonas Andersson, WRS Uppsala AB 2015-08-27

Läs mer

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM repo001.docx 2012-03-2914 AGATEN 32, TYRESÖ Rev A SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Dagvattenutredning fö r detaljplaneömra de Va ppeby a ng, Ba lsta.

Dagvattenutredning fö r detaljplaneömra de Va ppeby a ng, Ba lsta. -14 UPPDRAG Väppeby äng dagvattenutredning UPPDRAGSNUMMER 1143622 UPPDRAGSLEDARE Johanna Rennerfelt UPPRÄTTAD AV Johanna Rennerfelt DATUM 2015-02-18 GRANSKAD AV Jenny Pirard Dagvattenutredning fö r detaljplaneömra

Läs mer

Södra Ladugårdsängen ytavrinning dagvatten Örebro kommun

Södra Ladugårdsängen ytavrinning dagvatten Örebro kommun Author Carl-Fredrik Eriksson Phone +46 10 505 54 90 Mobile +46702102891 E-mail carl-fredrik.eriksson@afconsult.com Recipient Örebro kommun Filip Lindström Box 333000 701 35 Örebro Sverige Date 04/06/2016

Läs mer

Dagvattenutredning. Hästen 19, Botkyrka kommun 16U31448

Dagvattenutredning. Hästen 19, Botkyrka kommun 16U31448 16U31448 Dagvattenutredning Hästen 19, Botkyrka kommun Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se Sida 1 (12) Uppdragsnamn Hästen 19, Botkyrka kommun Dagvattenutredning

Läs mer

Haninge kommun. Dagvattenutredning för detaljplan Biltema. Stockholm, 2015-05-06

Haninge kommun. Dagvattenutredning för detaljplan Biltema. Stockholm, 2015-05-06 Haninge kommun Dagvattenutredning för detaljplan Biltema Stockholm, 2015-05-06 Dagvattenutredning Detaljplan Biltema Dagvattenutredning Datum 2015-05-06 Uppdragsnummer 1320013064 Utgåva/Status Version

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Dagvattenutredning White Arkitekter AB Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Stockholm 2013-12-20 GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-29 Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Datum 2013-12-20 Uppdragsnummer

Läs mer

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget MUNKEDALS KOMMUN Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget Göteborg Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget, Munkedals kommun Datum 2010-06-11 Uppdragsnummer 61440932881-4 Utgåva/Status Tea Cole Stefan

Läs mer

Björkvallen dagvattenutredning

Björkvallen dagvattenutredning -14 UPPDRAG Björkvallen dagvattenutredning UPPDRAGSNUMMER 1143623000 UPPDRAGSLEDARE Erik Lidén UPPRÄTTAD AV Erik Lidén DATUM 02-21 GRANSKAD AV Jenny Pirard Björkvallen dagvattenutredning 1 (25) S w e co

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr Styrelsens säte: Stockholm

Sweco Environment AB. Org.nr Styrelsens säte: Stockholm UDDEVALLA KOMMUN Uppdragsnummer 1351625-962 Anmälan om ytterligare anslutning av dagvatten till damm 2 Sweco Environment AB Vänersborg vatten och miljö Hans Björkman Thomas Larm, Göran Wallgren 1 (13)

Läs mer

Dagvatten. Detaljplan tågdepå Train Alliance. 27 november 2014 DAGVATTEN HANS LINDBERG ARKITEKT SAR/MSA 1

Dagvatten. Detaljplan tågdepå Train Alliance. 27 november 2014 DAGVATTEN HANS LINDBERG ARKITEKT SAR/MSA 1 Dagvatten Detaljplan tågdepå Train Alliance 27 november 2014 DAGVATTEN HANS LINDBERG ARKITEKT SAR/MSA 1 Dagvatten som avleds till Bottenviken ska vara rent Markanvändning Förslaget till detaljplanen omfattar

Läs mer

Hållbar dagvattenhantering

Hållbar dagvattenhantering Hållbar dagvattenhantering Bakgrund Det faller årligen stora mängder nederbörd. All nederbörd som inte infiltreras bildar dagvatten. Dagvatten är det vatten som rinner ut i sjöar och vattendrag via rör,

Läs mer

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna Handläggare Axel Nordqvist Melander Tel +46105055868 Mobil +46730734431 E-mail axel.nordqvist.melander@afconsult.com Recipient ProNordic Reexplorer AB Fredrik Söderberg fredrik@pronordic.se Datum 14/02/2017

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02 DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp HÄRRYDA KOMMUN Totalt antal blad: 8 st. Göteborg -- ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen, Box SE- Göteborg Telefon +. Fax + 9. Säte i Stockholm. www.afconsult.com

Läs mer

Dagvatten-PM, Storvreta centrum

Dagvatten-PM, Storvreta centrum Tengbom 2015-11-09 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Hållbar dagvattenhantering på kvartersmark och allmän platsmark... 5 Dimensionering... 6 Metoder... 10 3.1 Fördröjning via magasin i mark... 10 3.2

Läs mer

Dagvattenutredning, Stationsområdet, Finspång

Dagvattenutredning, Stationsområdet, Finspång MiljöInvest AB Järnbrogatan 1 602 24 Norrköping Tel: 011-180220 Fax: 011-180320 Web: www.miljoinvest.se e-post: anders@miljoinvest.se Dagvattenutredning, Stationsområdet, Finspång Utredning av behovet

Läs mer

Dagvattenutredning DP Rondellen

Dagvattenutredning DP Rondellen www.bjerking.se Dagvattenutredning DP Rondellen Sida 1 (13) Dagvattenutredning Uppdragsnamn Dagvattenutredning DP Rondellen Upplands Väsby Upplands Väsby kommun Dagvattenutredning för Detaljplan Rondellen

Läs mer

Principlösningar för dagvattenhantering inom Tungelsta Ålsta 28:1, Tungelsta 1:47 och 1:52 m.fl., Haninge kommun Dagvattenutredning STEG 1

Principlösningar för dagvattenhantering inom Tungelsta Ålsta 28:1, Tungelsta 1:47 och 1:52 m.fl., Haninge kommun Dagvattenutredning STEG 1 1 (12) Principlösningar för dagvattenhantering inom Tungelsta Ålsta 28:1, Tungelsta 1:47 och 1:52 m.fl., Haninge kommun Dagvattenutredning STEG 1 Täby 2015-12-18 MARKTEMA AB Johanna Rennerfelt Tel 0704-378087

Läs mer

Förslag till provtagningsplan Vidja

Förslag till provtagningsplan Vidja Förslag till provtagningsplan Vidja Oscar Fogelberg Geosigma AB 2016-08-19 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsnr Grap nr Antal sidor 604412-3.0 10 Uppdragsledare Beställares referens Beställares ref.nr.

Läs mer

RAPPORT. Fyrklövern BRABO STOCKHOLM AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN DAGVATTENUTREDNING UPPDRAGSNUMMER 1143669000 2014-09-12 PER BOHOLM TOBIAS RENLUND

RAPPORT. Fyrklövern BRABO STOCKHOLM AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN DAGVATTENUTREDNING UPPDRAGSNUMMER 1143669000 2014-09-12 PER BOHOLM TOBIAS RENLUND BRABO STOCKHOLM AB Fyrklövern UPPDRAGSNUMMER 1143669000 DAGVATTENUTREDNING STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN PER BOHOLM TOBIAS RENLUND Sweco Sammanfattning Upplands Väsbys kommun ingår i Oxunda Vattensamverkan

Läs mer