Maria Viklander Professor VA-teknik/Stadens vatten Luleå tekniska universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Maria Viklander Professor VA-teknik/Stadens vatten Luleå tekniska universitet"

Transkript

1 Maria Viklander Professor VA-teknik/Stadens vatten Luleå tekniska universitet

2 Stadens vatten - LTU Maria Viklander, Professor Gilbert Svensson, Adj.Prof. Jiri Marsalek, Adj.Prof. Richard Ashley, Adj. Prof Annelie Hedström, Lektor Camilla Westerlund, Fo. ass Godecke Blecken, Fo. ass Anna-Maria Gustavsson, Forskare Kerstin Nordqvist, Lab.ing Karolina Berggren, PhD-stud Annica Cettner, doktorand Lea Rastas, doktorand Inga Herrmannn, PhD-stud Jonathan Matsson, PhD-stud Matthias Borris, PhD-stud Helen Galfi, PhD-stud Shahab Moghadas, PhD-stud Ahmed AL-Rubaei, PhD-stud Oleksandr Panasiuk, PhD-stud Laila Søberg, PhD-stud

3 Stadens vatten - LTU Maria Viklander, Professor Gilbert Svensson, Adj.Prof. Jiri Marsalek, Adj.Prof. Richard Ashley, Adj. Prof Annelie Hedström, Lektor Camilla Westerlund, Fo. ass Godecke Blecken, Fo. ass Anna-Maria Gustavsson, Forskare Kerstin Nordqvist, Lab.ing Karolina Berggren, PhD-stud Annica Cettner, doktorand Lea Rastas, doktorand Inga Herrmannn, PhD-stud Jonathan Matsson, PhD-stud Matthias Borris, PhD-stud Helen Galfi, PhD-stud Shahab Moghadas, PhD-stud Ahmed AL-Rubaei, PhD-stud Oleksandr Panasiuk, PhD-stud Laila Søberg, PhD-stud Vårt mål är att med vår forskning stödja utvecklingen av ett uthålligt urbant vattensystem.

4

5 Svenskt Vatten, MittSverige Vatten AB, VA Östersund, UMEVA AB, VA Skellefteå, VA Luleå och Luleå tekniska universitet

6 Kvalitet Från regn till recipient Dagvattensystem Ledningsnät

7 Forskning Kompetensförsörjning Kommunikation Kvalitet Från regn till recipient Dagvattensystem Ledningsnät

8 Genom vår samverkan i Dag&Nät kommer vi på sikt få en intressantare och roligare bransch och därmed också lättare att rekrytera framtida kollegor Svenskt Vatten, MittSverige Vatten AB, VA Östersund, UMEVA AB, VA Skellefteå, VA Luleå och Luleå tekniska universitet

9

10

11 Det vi lär med glädje glömmer vi aldrig

12 Välkomna!!! Hör av er om ni har frågor, förslag..

13

14 Vilken miljöpåverkan har dagvattnet? Hur farligt är egentligen dagvattnet från våra gator och torg? Maria Viklander Stadens vatten/va-teknik Luleå tekniska universitet

15 Varför.dagvatten? Vatten! Sta n är full av Vatten Robert Broberg

16 Samhällsproblem

17 Samhällsproblem

18 Ett axplock av dagvatten.

19 Dagvatten & Föroreningar

20 Dagvatten & Föroreningar

21 Dagvattnet kan påverka vår miljö och hälsa genom Stora volymer/flöden Erosion Temperatur Partiklar Metaller Organiska ämne Bakterier

22 Dagvattnet kan påverka vår miljö och hälsa genom Stora volymer/flöden Erosion Temperatur Partiklar Metaller Organiska ämne Bakterier

23 Innehåll. Cu Pb Zn Hg N P Bacteria Chloride Cd Sediment Cr PAH PCB Oil

24 Innehåll. Källor Cu Pb Zn Hg N P Bacteria Chloride Cd Sediment Cr PAH PCB Oil

25 Vattendirektivet

26 1. Alaklor 20. Bly och blyföreningar 2. Antracen 21. Kvicksilver och Hg-föreningar 3. Atrazin 22. Naftalen 4. Bensen 23. Nickel och nickelföreningar 5. Brominerad difenyleter 24. Nonylfenol (4-nonylfenol) 6. Kadmium och kadmiumföreningar 25. Oktylfenol ( 7. Kloroalkaner, C Pentaklorbensen 8. Klorfenvinfos 27. Pentaklorfenol 9. Klorpyrifos Vattendirektivet 28. PAHer 10. 1,2-dikloretan Bens(a)pyren. 11. Diklorometan Bens(b)fluoranten 12. Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) Bens(g,h,i)perylen 33 prioriterade ämnen 13. Diuron Bens(k)fluoranten 14. Endosulfan Inden(1,2,3-cd)pyren 15. Fluoranten 29. Simazin 16. Hexaklorbensen 30. Tributyltenn föreningar 17. Hexaklorbutadien 31. Triklorbensener 18. Hexaklorcyklohexan (1,2,4-triklorbensen) 19. Isoproturon 32. Triklormetan (kloroform) Nnnnnnnnn 33. Trifluralin

27 Cu Pb Zn Hg N P Bacteria Chloride Cd Sediment Cr PAH PCB Oil

28

29 Vi bestämmer mer än vi tror

30 Sedimenten i dagvattensystemen Ett miljöproblem? Wet sediment BMP (pond, wetland etc.) Landfill Leaching Water Sediment wash Sediment Reuse Receiving water Sludge Leaching Landfill Receiving water

31 Behandlingsanläggningar

32 Drift och underhåll

33 Metaller i sediment och vatten från rännstensbrunnar Mix Rännstensbrunn Prover

34 Totalt (µg/l) Löst (µg/l) Sant löst (µg/l) Bostad Centrum Bostad Centrum Bostad Centrum 500 f/d 25,500 f/d 500 f/d 25,500 f/d 500 f/d 25,500 f/d SS (mg/l) As , Cd 36 4,1 0,5 4, Cu , Hg 2,5 0,3 0,005 < Ni ,5 3, Pb , Zn

35 Totalt (µg/l) Löst (µg/l) Sant löst (µg/l) Bostad Centrum Bostad Centrum Bostad Centrum 500 f/d 25,500 f/d 500 f/d 25,500 f/d 500 f/d 25,500 f/d As , Cd 36 4,1 0,5 0, Cu , Ni ,5 3, Pb , Zn = Klass 5, Naturvårdsverket = Klass 4, Naturvårdsverket = Klass 3, Naturvårdsverket

36 Hur ta oss dit. Oj lastbilen tippade Och sedan.

37 Behandlingsanläggning - Recipient

38 Variationer Säsongsvariationer

39 Snö Fruset dagvatten

40 Snö Fruset dagvatten Vinter - ökar Vinter - special Vinter special + byte av recipient

41 Snöhantering

42 26/mar 28/mar 06/apr 08/apr 09/apr 10/apr 17/apr 23/apr 25/apr 25-May 26-May 28-May 3-5 juni 13-Jun 20-Jun 22-Jun 23-Jun (mg/l) Avrinning under snösmältningsperioden Suspendrat material, EMC Melt Smältperiod Regnperiod Rain

43 0,125 0,5 2 5,6 11,2 22,2 45 0,125 0,5 2 5,6 11,2 22,2 45 Gatsopning : original friction material used by the city of Luleå. H1: housing area 1500 veh/day H2: housing area 5000 veh/day C1: city centre 4500 veh/day, with sidewalk C2: city centre veh/day

44

45 VA VA VA Gata VA Gata VA Gata

46 Miljö Park VA Lst VA Fastägare VA Hälsa Gatu VA Ekonomi Gatu Miljö Gatu Plan VA Trygghet

47 Ekonomi Klimat VA Park VA VA Miljö Gatu VA Hälsa Gatu Miljö Miljö Miljö Gatu VA Okända Hälsa Trygghet Urbanisering

48 Vilken miljöpåverkan har dagvattnet? Hur farligt är egentligen dagvattnet från våra gator och torg? Beror på Typ av nederbörd Källor; markanvändning, aktiviteter, årstid System Recipient; mark, ytvatten, grundvatten

Kraftigt Modifierade Vatten och God Ekologisk Potential. Ingemar Perä Vattenmyndigheten Länsstyrelsen Norrbotten

Kraftigt Modifierade Vatten och God Ekologisk Potential. Ingemar Perä Vattenmyndigheten Länsstyrelsen Norrbotten Kraftigt Modifierade Vatten och God Ekologisk Potential Ingemar Perä Vattenmyndigheten Länsstyrelsen Norrbotten VF Begreppet vattenförekomster Vattenförekomst Kust allt vatten till 1 mil utanför baslinjen

Läs mer

Seminarium den 30:e november. Vattendirektivet och Miljökvalitetsnormer - Kemikaliehänsyn i tillsynsarbetet.

Seminarium den 30:e november. Vattendirektivet och Miljökvalitetsnormer - Kemikaliehänsyn i tillsynsarbetet. Seminarium den 30:e november Vattendirektivet och Miljökvalitetsnormer - Kemikaliehänsyn i tillsynsarbetet. Kemilänken Kemilänken med representanter från Länsstyrelsen, kommunerna och VA-verken är ett

Läs mer

PM 2013:07. Miljögifter i Kolbäcksåns avrinningsområde. Bilaga 1. Miljöenheten Anita Lundmark

PM 2013:07. Miljögifter i Kolbäcksåns avrinningsområde. Bilaga 1. Miljöenheten Anita Lundmark PM 213:7 Bilaga 1 Miljögifter i Kolbäcksåns avrinningsområde Miljöenheten Anita Lundmark Länsstyrelsen Dalarna Tfn 23-81 www.lansstyrelsen.se/dalarna Postadress 79184 Falun Fax 23 813 86 dalarna@lansstyrelsen.se

Läs mer

Nationella konferensen Avlopp & Miljö (#NAM)

Nationella konferensen Avlopp & Miljö (#NAM) INBJUDAN OCH PROGRAM Nationella konferensen Avlopp & Miljö (#NAM) Forum för kunskap och diskussion om dagvatten, spillvatten, avloppsanläggningar och dess betydelse för kretslopp, klimat och miljö. Örebro

Läs mer

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Svenskt Vatten Utveckling - Rapport Nr 2010-06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm, Agata Banach, Thomas Larm 1 Motiven bakom vattenpolitiken

Läs mer

Avrinningsområde nr 111-Strömsån

Avrinningsområde nr 111-Strömsån Avrinningsområde nr 111- Förord Detta dokument för s avrinningsområde är ett av flera underlagsdokument till det åtgärdsprogram som beslutades för Västerhavets vattendistrikt i december 2009 1. I detta

Läs mer

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Rapport Nr 2010 06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm Agata Banach Thomas Larm Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt

Läs mer

agvattenpolicy för Motala kommun

agvattenpolicy för Motala kommun D agvattenpolicy för Motala kommun Antagen av kommunfullmäktige 26 februari 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Inledning 3 Nationella mål 3 Policy / lokala mål 4 Prioritetsordning 4 Strategier 4 Tekniska

Läs mer

Alternativa lösningar för dagvattenhanteringen - Beslutsstöd med SEWSYS

Alternativa lösningar för dagvattenhanteringen - Beslutsstöd med SEWSYS Alternativa lösningar för dagvattenhanteringen - Beslutsstöd med SEWSYS Stefan Ahlman,, Gilbert Svensson MISTRA Urban Water & EU 5 th FW DayWater Chalmers tekniskat högskola Vad är dagvatten? Definitionsmässigt

Läs mer

ANALYSKATALOG 2015. www.alcontrol.se

ANALYSKATALOG 2015. www.alcontrol.se ANALYSKATALOG 2015 www.alcontrol.se OM FÖRETAGET ALcontrol AB Svenska ALcontrol AB ingår i ALcontrol Laboratories ett av Europas ledande analysföretag med högkvalificerade laboratorier även i England,

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport; beslutade den 17 maj 2006. NFS 2006:9 Utkom från trycket den 6 november 2006 Med stöd av 26 kap. 20

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

Föroreningar i dagvatten och dess påverkan på Dammträsk

Föroreningar i dagvatten och dess påverkan på Dammträsk Föroreningar i dagvatten och dess påverkan på Dammträsk BLOMDAHL MATS HESSLING KRISTINA Examensrapport Handledare: Fisli Jiyan, Haninge Kommun Lindström Jonas, Haninge Kommun Thunqvist Eva-Lotta, KTH STH

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport; beslutade den 7 maj 2006. Utkom från trycket den 6 november 2006 Konsoliderad version. Ändringar införda

Läs mer

Sammanfattning. Gamla Motala Verkstad Översiktlig miljöteknisk undersökning

Sammanfattning. Gamla Motala Verkstad Översiktlig miljöteknisk undersökning Sammanfattning BAKGRUND Vid Gamla Motala Verkstad har industriell verksamhet bedrivits sedan 182-talet. Området är beläget mellan Göta Kanal och Motala Ström. Inför en eventuell ändring av markanvändningen

Läs mer

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n R I KT L I N J E R fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n ind u st r i e r o c h a n d ra ve r k s a m h e te r. N ove m b e r 2 01 0 1 Innehåll Förord 3 Inledning 4 Olika typer av avloppsvatten

Läs mer

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco. MORAVATTEN AB Del av Örjastäppan industriområde Uppdragsnummer 152080000 Ko Ko Falun 201001 SWECO ENVIRONMENT AB FALUN MILJÖ 1(6) ra0s 20100518 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19

Läs mer

Slaggrus klarar höga krav på miljöskydd. Raul Grönholm Sysav Utveckling

Slaggrus klarar höga krav på miljöskydd. Raul Grönholm Sysav Utveckling Slaggrus klarar höga krav på miljöskydd Raul Grönholm Sysav Utveckling Slaggrus Bottenaskan från avfallsförbränning, ofta kallad slagg Efter behandling och kvalitetskontroll benämns slaggen för slaggrus

Läs mer

EXAMENSARBETE. Hushållens bidrag av miljöfarliga ämnen till avloppsvattnet JOEL MAGNUSSON CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET

EXAMENSARBETE. Hushållens bidrag av miljöfarliga ämnen till avloppsvattnet JOEL MAGNUSSON CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET 2003:292 CIV EXAMENSARBETE Sammansättning på hushållsspillvatten från Hammarby Sjöstad: Hushållens bidrag av miljöfarliga ämnen till avloppsvattnet JOEL MAGNUSSON CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Institutionen

Läs mer

Organiska miljögifter Olja Näringsämnen och bakterier

Organiska miljögifter Olja Näringsämnen och bakterier September 2001 Källor till föroreningar i dagvatten i Stockholm stad Del 2 Organiska miljögifter Olja Näringsämnen och bakterier Stina Thörnelöf Agneta Bergström Kerstin Cervin Miljöförvaltningen Stockholm

Läs mer

HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN

HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN INFORMATION FÖR FÖRETAG HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN N O R D V Ä S T R A S K Å N E S V AT T E N O C H A V L OPP Rent vatten. Ett jobb för livet. 1 Minska företagets utsläpp av miljögifter Riktlinjer

Läs mer

Miljörapport enligt NFS 2006:9 verksamhetsår 2014 MALMÖ AIRPORT. Peter Weinhandl

Miljörapport enligt NFS 2006:9 verksamhetsår 2014 MALMÖ AIRPORT. Peter Weinhandl MILJÖRAPPORT 2014 2015-03-31 02.00 1(73) Miljörapport enligt NFS 2006:9 verksamhetsår 2014 MALMÖ AIRPORT MILJÖRAPPORT 2014 2015-03-31 02.00 2(73) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 4 2 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Tilläggsbestämmelser ABVA 16 - FÖR INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER

Tilläggsbestämmelser ABVA 16 - FÖR INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER Tilläggsbestämmelser ABVA 16 - FÖR INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER 1 KRAV PÅ AVLOPPSVATTNETS KVALITET VID UTSLÄPP FRÅN INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER TILL SVEDALA KOMMUNS ALLMÄNNA AVLOPPSANLÄGGNINGAR

Läs mer

DOM 2015-02-10 Stockholm

DOM 2015-02-10 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060201 DOM 2015-02-10 Stockholm Mål nr M 1865-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom 2014-02-03 i mål nr M 3340-05,

Läs mer

Stadsdel Vega detaljplan 4

Stadsdel Vega detaljplan 4 Haninge kommun Stadsdel Vega detaljplan 4 Stockholm 2013-04-22 Vega DP 4 Datum 2013-04-22 Uppdragsnummer 61261356430000 Utgåva/Status Första version Sofia Åkerman Tom Thongying Marta Ahlqvist-Juhlén Uppdragsledare

Läs mer

Seminarieprogram VA-mässan 2014 SAMARBETSPARTNERS

Seminarieprogram VA-mässan 2014 SAMARBETSPARTNERS Seminarieprogram VA-mässan 2014 SAMARBETSPARTNERS Välkommmen till VA-mässans seminarier! Under VA-mässans alla dagar kommer vi liksom tidigare år att genomföra ett antal seminarier riktade till dig som

Läs mer

FASTLÄGGNING AV DAGVATTENFÖRORENINGAR I TVÅ ÖVERSILNINGSYTOR I MALMÖ

FASTLÄGGNING AV DAGVATTENFÖRORENINGAR I TVÅ ÖVERSILNINGSYTOR I MALMÖ December 2008 Peter Lindvall FASTLÄGGNING AV DAGVATTENFÖRORENINGAR I TVÅ ÖVERSILNINGSYTOR I MALMÖ Vattenförsörjnings- och avloppsteknik, Institutionen för kemiteknik, Lunds Universitet. ABSTRACT To reduce

Läs mer

Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser

Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser Kontroll av föroreningsspridning från rivningen av Klippans läderfabrik till omgivningen kan delas upp i fyra grupper: Damm Buller Vibrationer Vatten

Läs mer

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer