Seminarium den 30:e november. Vattendirektivet och Miljökvalitetsnormer - Kemikaliehänsyn i tillsynsarbetet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Seminarium den 30:e november. Vattendirektivet och Miljökvalitetsnormer - Kemikaliehänsyn i tillsynsarbetet."

Transkript

1 Seminarium den 30:e november Vattendirektivet och Miljökvalitetsnormer - Kemikaliehänsyn i tillsynsarbetet.

2 Kemilänken Kemilänken med representanter från Länsstyrelsen, kommunerna och VA-verken är ett forum för att sprida kunskap om kemiska produkter och dess påverkan på människor och miljö. Kemilänken bildades 1992 i enlighet med 1991 års Miljövårdsprogram för Stockholms län. Målgruppen för arbetet är företag och kommuner. Annordnar två seminarier per år inom aktuella områden. Mer information om Kemilänken finns på: KLIMAT/VERKSAMHETER-MED- MILJOPAVERKAN/KEMIKALIER/Pages/kemilanken.aspx

3 Arbetsgrupp Sara Villner (ordförande), Länsstyrelsen, Tel: , E-post: sara.villner(snabel-a)lansstyrelsen.se Cecilia Obermüller, Länsstyrelsen, Tel: ,E-post: cecilia.obermuller(snabel-a)lansstyrelsen.se Cajsa Wahlberg, Stockholm Vatten AB, Tel , E-post: cajsa.wahlberg(snabel-a)stockholmvatten.se Bertil Engdahl, Miljöförvaltningen Stockholm, Tel , E- post: bertil.engdahl(snabel-a)miljo.stockholm.se Anna Sundqvist, Miljökontoret Solna, Tel , E-post: anna.sundqvist(snabel-a)solna.se Ulrika Elveskog, Miljöenheten Botkyrka, Tel , E-post: ulrika.elveskog(snabel-a)botkyrka.se

4 Program Kaffe och smörgås Inledning, Kemilänken och dagens seminarium Sara Villner, Kemilänken Vad innebär Vattendirektivet och Miljökvalitetsnormerna? Karin Wall, Verksjurist, Havs- och vattenmyndigheten Hur ser den kemiska statusen ut i Länet idag Håkan Johansson, Länsstyrelsen i Stockholm Paus Hur kan vi i tillsynen arbeta med direktivet Vilka verktyg finns att använda? Ställer det nya krav på tillsynen? Behöver vi förändra kemikaliearbetet? Karin Wall, Verksjurist, Havs- och vattenmyndigheten Viss-databasen Håkan Johansson, Länsstyrelsen i Stockholm prioriterade ämnen, hur skall vi arbeta med dem? Cajsa Wahlberg, Stockholm Vatten VA AB Exempel från Stockholm kommuns arbetet Stina Thörnelöf, Miljöförvaltningen i Stockholm utgick p.g.a. sjukdom Avslutning Sara Villner, Kemilänken

5 Vad innebär Vattendirektivet och Miljökvalitetsnormerna? Föreläsning 1- Karin Wall, Verksjurist, Hav- och vattenmyndigheten.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Hur ser den kemiska statusen ut i länet idag Föreläsning 2 - Håkan Johansson Länsstyrelsen i Stockholm

25 2000/60/EG Ramdirektiv - vatten Vatten som resurs Mer långsiktig planering Helhetsperspektiv Vattnets gränser styr Ekologisk, kemisk och kvantitativ status Håkan Johansson, Länsstyrelsen Stockholm

26 Miljögifter inom vattenförvaltningen I vattenförvaltningsarbetet behandlas kemiska ämnen i vattenmiljön inom i olika kategorier. I ytvatten bedöms vissa ämnen inom kemisk ytvattenstatus, andra som en del av ekologisk status I grundvatten bedöms utvalda ämnen inom kemisk grundvattenstatus Ämnen regleras via ramdirektivet för vatten och dotterdirektiven till detta direktiv: Direktiv 2008/105/EG om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område Grundvattendirektivet..och hur dessa direktiv har införlivats i svensk lagstiftning

27 Hög status God status Måttlig status Otillfredställ ande status Dålig status Ekologisk status Biologiska faktorer Fysikalisk-kemiska faktorer Ytvatten Allmänna förhållanden - Näringsämnen och försurning Kemisk status Prioriterade ämnen God status Ej uppnått God status EU-gemensamma MKN för 33 ämnen + 8 andra ämnen Samt parametrar i andra EU-direktiv Hydromorfologiskafaktorer Grundvatten Särskilt förorenande ämnen Ämnen som släpps ut i betydande mängd. Finns riktvärden framtagna för: -Icke syntetiska ( 3 metaller) -syntetiska (3 biocider, 19 växtskyddsmedel och 7 övriga) God status Ej uppnått God status Kemisk status Ämnen med riktvärden beslutade av SGU

28 Ämnen i dotterdirektivet Prioriterat Farliga ämnen utsläpp och spill av prioriterade farliga ämnen ska upphöra eller stegvis elimineras kadmium & dess föreningar kvicksilver & dess föreningar nonylfenoler klorerade paraffiner hexaklorbutadien pentaklorbensen hexaklorbensen PAH benso(a)pyren benso(b)fluoranten benso(k)fluoranten benso(g,h,i)perylen indeno(1,2,3-cd)pyren antracen bromerade difenyletrar Endosulfan Hexaklorcyklohexan tributyltennföreningar Prioriterade ämnen gradvis minska förorening från prioriterade ämnen nickel & dess föreningar bly & dess föreningar bensen 1,2-dikloretan diklormetan triklormetan fluoranten klorfenvinfos alaklor atrazin klorpyrifos DEHP Diuron Isoproturon naftalen oktylfenoler pentaklorfenol simazin triklorbensen trifluralin

29 Prioriterade ämnen + 8 övriga ämnen - gränsvärden vatten AA-EQS årsmedelvärde i vatten De aritmetiska årsmedelvärdet av de koncentrationer som uppmätts vid olika tidpunkter under året får inte överskrida normens värde Ska enligt RDV mätas 1 ggr/ månad om inte större intervall är motiverat pga teknisk kunskap eller expertutlåtande. MAC-EQS - maximalt tillåten koncentration i vatten Uppmätta koncentrationer får inte överskrida värdet. men får använda statistiska metoder på speciellt sätt för att försäkra sig om konfidensnivå och noggrannhet.

30 Vissa andra förorenande ämnen Koltetraklorid, Tetrakloretylen,Trikloretylen. Aldrin, Dieldrin, Endrin, Isodrin, DDT-total, p,p-ddt, Dessa har också fått EU-gemensamma gränsvärden för ytvattenmiljön. Är inte prioriterade ämnen men ingår i den grupp för vilka man sätter mål för god kemisk status Härstammar från äldre gränsvärdes direktiv (86/280/EEG och 76/464/EEG)

31 Prioriterade ämnen + 8 övriga ämnen - gränsvärden biota och sediment Finns gränsvärden för biota för kvicksilver, hexaklorbensen och hexaklorbutadien Varje MS får ta fram egna gränsvärden för sediment och biota. Ska innebär samma skydd. Måste beskrivas, motiveras och rapporteras. KemI tagit fram effektbaserad värden och triggervärden (räknat på fördelning av ämnen mellan matriser) om dess överskrids så bör frågan utredas mer. NV tar förmodligen med dessa i föreskriften MS ska se till att det görs mätningar (minst vart 3:e år) av långsiktiga trender i sediment och biota för ämnen som ackumuleras (utpekade ämnen). Åtgärder för att halterna inte ska öka signifikant.

32 Uppdatering av bilaga 10 Vart fjärde år kommer prioriterade ämnen att ses över och kompletteras med nya ämnen. Nästa förslag i slutet 2011 En process för hur nya prioriterade ämnen ska tas fram håller på att utvecklas. Ämnen på förslag att läggas till: Polychlorinated biphenyls (PCBs) Heptachlor epoxide Dioxin-like compounds Cypermethrin Desethylterbutylazine Dichlorvos Terbutylazine Dibenzo(a,h)anthracene Diphenyltin compounds Heptachlor Pyrene Cyanides Terbutryn Monobutyl tin Nitrite Nonylphenol ethoxylates Vinyl chloride (Chloroethylene) Arsenic and its mineral compounds Zinc Antimony Cobalt Molybdenum Aluminum

33 Bilaga 3 i dotterdirektivet Pekar ut fler ämnen som ska bli föremål för översyn för att eventuellt blir prioriterade ämnen ingå i nästa omgång av prioriteringsprocessen. AMPA, bentazon, Bisfenol A, Dikofol, EDTA, Fri cyanid, Glyfosat, Mecoprop, Myskxylen, PFOS, Kinoxifen, dioxiner, PCB

34 Dotterdirektiv anger också Att ett register över utsläpp och spill av de prioriterade ämnena ska upprättas och ingå i förvaltningsplanen. Finns möjlighet att reglera s.k. blandningszoner. Det fastställda område där gränsvärden får överskridas i direkt anslutning till ett utsläpp så länge det inte påverkar statusen i hela vattenförekomsten. Översyn av SMP, EMIR eller nytt register? Vilka data? Hur stora spill?

35 Kemisk status Mål för alla vattenförekomster till 2015 God status Ej uppnått God status Åtgärder EU gemensamma gränsvärden för prioriterade ämnen Miljökvalitetsnormer i andra direktiv

36 Vattenmyndighetens beslut om åtgärdsprogram för att uppnå beslutade miljökvalitetsnormer Består av 38 åtgärdspunkter som behöver vidtas om miljökvalitetsnormerna ska uppnås Åtgärdsprogrammet är juridiskt bindande för kommuner och statliga myndigheter Det är först när åtgärderna börjar genomföras i form av ekonomiska styrmedel, informationsinsatser eller juridiska styrmedel som företag och privatpersoner blir direkt berörda.

37 Hur kan vi i tillsynen arbeta med direktivet Föreläsning 3 - Karin Wall, Verksjurist, Havs- och vattenmyndigheten

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54 33 prioriterade ämnen, hur ska vi arbeta med dem? Föreläsning 5, Cajsa Wahlberg, Stockholm Vatten VA AB.

55 (>)33 Prioriterade ämnen Hur ska vi arbeta med dem? Cajsa Wahlberg Stockholm Vatten AB Kemilänken 30 november 2011

56 Innehåll De prioriterade ämnena i vattendirektivets bilaga X Nya prioriterade ämnen Vilka är viktigast för VA-branschen? Hur kan vi begränsa dem? Några exempel. Uppströmsarbete minskar halterna i slam såväl som i utgående avloppsvatten Vad görs på nationell nivå och på EU-nivå?

57 Ramdirektivets prioriterade 1 Alaklor 2 Antracen 3 Atrazin 4 Bensen 5 Bromerade difenyletrar 6 Kadmium och kadmiumföreningar 7 Kloralkaner(C10-13) 8 Klorfenvinfos 9 Klorpyrifos 10 1,2-Dikloretan 11 Diklormetan 12 Dietylhexylftalat(DEHP) 13 Diuron 14 Endosulfan 15 Fluoranten 16 Hexaklorbensen(HCB) 17 Hexaklorbutadien ämnen (33) 18 Hexaklorcyklohexan(HCH) (Lindan) 19 Isoproturon 20 Bly och blyföreningar 21 Kvicksilver och kvicksilverföreningar 22 Naftalen 23 Nickel och nickelföreningar 24 Nonylfenol 25 Oktylfenol 26 Pentaklorbensen 27 Pentaklorfenol 28 PAH (5 st) 29 Simazin 30 Tributyltenn(TBT) 31 Triklorbensener 32 Triklormetan(Kloroform) 33 Trifluralin

58 Bekämpningsmedel 1 Alaklor 2 Antracen 3 Atrazin 4 Bensen 5 Bromerade difenyletrar 6 Kadmium och kadmiumföreningar 7 Kloralkaner(C10-13) 8 Klorfenvinfos 9 Klorpyrifos 10 1,2-Dikloretan 11 Diklormetan 12 Dietylhexylftalat(DEHP) 13 Diuron 14 Endosulfan 15 Fluoranten 16 Hexaklorbensen(HCB) 17 Hexaklorbutadien 18 Hexaklorcyklohexan(HCH) (Lindan) 19 Isoproturon 20 Bly och blyföreningar 21 Kvicksilver och kvicksilverföreningar 22 Naftalen 23 Nickel och nickelföreningar 24 Nonylfenol 25 Oktylfenol 26 Pentaklorbensen 27 Pentaklorfenol 28 PAH (5 st) 29 Simazin 30 Tributyltenn(TBT) 31 Triklorbensener 32 Triklormetan(Kloroform) 33 Trifluralin

59 Metaller och metallföreningar 1 Alaklor 2 Antracen 3 Atrazin 4 Bensen 5 Bromerade difenyletrar 6 Kadmium och kadmiumföreningar 7 Kloralkaner(C10-13) 8 Klorfenvinfos 9 Klorpyrifos 10 1,2-Dikloretan 11 Diklormetan 12 Dietylhexylftalat(DEHP) 13 Diuron 14 Endosulfan 15 Fluoranten 16 Hexaklorbensen(HCB) 17 Hexaklorbutadien 18 Hexaklorcyklohexan(HCH) (Lindan) 19 Isoproturon 20 Bly och blyföreningar 21 Kvicksilver och kvicksilverföreningar 22 Naftalen 23 Nickel och nickelföreningar 24 Nonylfenol 25 Oktylfenol 26 Pentaklorbensen 27 Pentaklorfenol 28 PAH (5 st) 29 Simazin 30 (Tributyltenn(TBT)) 31 Triklorbensener 32 Triklormetan(Kloroform) 33 Trifluralin

60 Lättflyktiga ämnen 1 Alaklor 2 Antracen 3 Atrazin 4 Bensen 5 Bromerade difenyletrar 6 Kadmium och kadmiumföreningar 7 Kloralkaner(C10-13) 8 Klorfenvinfos 9 Klorpyrifos 10 1,2-Dikloretan 11 Diklormetan 12 Dietylhexylftalat(DEHP) 13 Diuron 14 Endosulfan 15 Fluoranten 16 Hexaklorbensen(HCB) 17 Hexaklorbutadien 18 Hexaklorcyklohexan(HCH) (Lindan) 19 Isoproturon 20 Bly och blyföreningar 21 Kvicksilver och kvicksilverföreningar 22 Naftalen 23 Nickel och nickelföreningar 24 Nonylfenol 25 Oktylfenol 26 Pentaklorbensen 27 Pentaklorfenol 28 PAH (5 st) 29 Simazin 30 Tributyltenn(TBT) 31 Triklorbensener 32 Triklormetan(Kloroform) 33 Trifluralin

61 PAH 1 Alaklor 2 Antracen 3 Atrazin 4 Bensen 5 Bromerade difenyletrar 6 Kadmium och kadmiumföreningar 7 Kloralkaner(C10-13) 8 Klorfenvinfos 9 Klorpyrifos 10 1,2-Dikloretan 11 Diklormetan 12 Dietylhexylftalat(DEHP) 13 Diuron 14 Endosulfan 15 Fluoranten 16 Hexaklorbensen(HCB) 17 Hexaklorbutadien 18 Hexaklorcyklohexan(HCH) (Lindan) 19 Isoproturon 20 Bly och blyföreningar 21 Kvicksilver och kvicksilverföreningar 22 Naftalen 23 Nickel och nickelföreningar 24 Nonylfenol 25 Oktylfenol 26 Pentaklorbensen 27 Pentaklorfenol 28 PAH (5 st) 29 Simazin 30 Tributyltenn(TBT) 31 Triklorbensener 32 Triklormetan(Kloroform) 33 Trifluralin

62 Övriga ämnen 1 Alaklor 2 Antracen 3 Atrazin 4 Bensen 5 Bromerade difenyletrar 6 Kadmium och kadmiumföreningar 7 Kloralkaner(C10-13) 8 Klorfenvinfos 9 Klorpyrifos 10 1,2-Dikloretan 11 Diklormetan 12 Dietylhexylftalat(DEHP) 13 Diuron 14 Endosulfan 15 Fluoranten 16 Hexaklorbensen(HCB) 17 Hexaklorbutadien 18 Hexaklorcyklohexan(HCH) (Lindan) 19 Isoproturon 20 Bly och blyföreningar 21 Kvicksilver och kvicksilverföreningar 22 Naftalen 23 Nickel och nickelföreningar 24 Nonylfenol 25 Oktylfenol 26 Pentaklorbensen 27 Pentaklorfenol 28 PAH (5 st) 29 Simazin 30 Tributyltenn(TBT) 31 Triklorbensener 32 Triklormetan(Kloroform) 33 Trifluralin

63 Nya ämnen på listan: förslag Rosa- och gråmarkerade är mest troligt att de kommer med Chlorothalonil Trichlorfon Tolylfluanid Dichlofluanid Tri-allate Musk xylene Bifenox Terbutryn Cybutryne (Irgarol ) Cypermethrin Dichlorvos Heptachlor/ Heptachlor epoxide Polychlorinated biphenyls (PCBs) Dioxin (TCDD) PFOS and its salts and perfluorooctane sulfonyl fluoride HBCDD Chloroalkanes, C14-17 Toluene Quinoxyfen Omethoate Dicofol Zinc and its compounds Chromium trioxide Edetic acid (EDTA) Cyanides free Aclonifen Glyphosate AMPA Mecoprop (MCPP) Bentazone Propiconazole Cyclododecane OctaBDE Bisphenol A Clarithromycin Sulfamethoxazole Carbamazepin Diclofenac Ibuprofen 17alpha-ethinylestradiol 17 beta-estradiol

64 Problemämnen på gamla listan: 1 Alaklor 2 Antracen 3 Atrazin 4 Bensen 5 Bromerade difenyletrar 6 Kadmium och kadmiumföreningar 7 Kloralkaner(C10-13) 8 Klorfenvinfos 9 Klorpyrifos 10 1,2-Dikloretan 11 Diklormetan 12 Dietylhexylftalat(DEHP) 13 Diuron 14 Endosulfan 15 Fluoranten 16 Hexaklorbensen(HCB) 17 Hexaklorbutadien 18 Hexaklorcyklohexan(HCH) (Lindan) 19 Isoproturon 20 Bly och blyföreningar 21 Kvicksilver och kvicksilverföreningar 22 Naftalen 23 Nickel och nickelföreningar 24 Nonylfenol 25 Oktylfenol 26 Pentaklorbensen 27 Pentaklorfenol 28 PAH (5 st) 29 Simazin 30 Tributyltenn(TBT) 31 Triklorbensener 32 Triklormetan(Kloroform) 33 Trifluralin

65 Problem med bl a Cd och nonylfenol Ur Sweco VIAK 2007

66 Kadmium i slam (mg/kg TS) Analyserat av Eurofins AB

67 Konstnärskampanj, information om kadmium En vattenfärg kan innehålla 45 % Cd!

68 Resultat efter konstnärsinfo sedan 1997 Fler konstskolor anslutna till Henriksdal Medelhalten har minskat mer i Henriksdal än i Bromma 4,1 kg mindre Cd per år (tot 17 kg i Henriksdal 2006) Totalt 37 kg Cd fram till 2007 Kostnad: kr/kg Cd (lägre om effekten består) (Soutokorva et al 2008)

69 Utsläpp från biltvättar i Stockholm år 2002 resp 2010 Metall mg/bil 2002 mg/bil 2010 Andel av metallhalt i slam (%) Zink ,8 Kadmium 0,23 0,04 0,3 Koppar 48,6 22 0,3 Bly+krom+nic kel 18,3 8,2 0,5 Källa: Marcus Frenzel 2011

70 Kvicksilver i slam (mg/kg TS)

71 Ekonomiska bidrag Kontroll av amalgamavskiljare och ekonomiskt bidrag till sanering av avloppsledningar har minskat Hg-halten i slammet 280 kg Hg togs bort i Stockholm mellan 1998 och 2004

72 Reningsanläggning för spolning av ledningsnätet

73 Sedimentation attempt flushing water Sample point Hg (µg/l) Ag (µg/l) Pb(µg/l) Strandvägen 3, (1 min) Strandvägen 3, (5 min) Strandvägen 3, (20 min) Wastewater (normal) Warning value industry <0,05 <0,5 2-5 Not allowed 50 50

74 Nonylfenol i rötslam (mg/kg TS) Henriksdal Bromma Nonylfenol NFE bryts ned till NF i reningsverken Bred användning tidigare i bl a bilvårds- och rengöringsmedel Utfasning i Stockholm i början av 1990-talet Förbjudet i rengöringsmedel sedan 2005 Ändå minskade halten i slam inte mer

75 Följer med importerade textilier från länder utanför EU Urlakas ur textilierna vid tvätt NF i textilier kan stå för nästan 100 % av tillförseln till avlopp* Importörerna vidtar nu åtgärder för att undvika NF i textilier *Naturskyddsföreningen 2007, Månsson et al

76 Hg och Cd i utgående avloppsvatten från Henriksdal i µg/l 0,0300 0,0250 0,0200 Hg Cd 0,0150 0,0100 0,0050 0,0000 (mv av 12 veckoprover/år)

77 Nonylfenol i utgående avloppsvatten 1 i µg/l 0,8 0,6 HUT BUT 0,4 0,

78 På EU- och nationell nivå KemI ska ta fram underlag för eventuella begränsningsförslag i Reach för konstnärsfärger och andra Cd-källor som idag inte täcks av begränsningar. (Ur Handlingsplan för en giftfri vardag ) I Sverige har vi ett generellt förbud mot Hg. Nya EUdirektiv om mängden Hg i lågenergilampor från 1 jan (3,5 mg). Helt borta Regeringen vill åstadkomma en ändamålsenlig global kvicksilverkonvention. KemI utreder f n ett förbud mot nonylfenol i importerade textilier till EU

79 Tack för mig! Frågor? vatten.se

Kraftigt Modifierade Vatten och God Ekologisk Potential. Ingemar Perä Vattenmyndigheten Länsstyrelsen Norrbotten

Kraftigt Modifierade Vatten och God Ekologisk Potential. Ingemar Perä Vattenmyndigheten Länsstyrelsen Norrbotten Kraftigt Modifierade Vatten och God Ekologisk Potential Ingemar Perä Vattenmyndigheten Länsstyrelsen Norrbotten VF Begreppet vattenförekomster Vattenförekomst Kust allt vatten till 1 mil utanför baslinjen

Läs mer

PM 2013:07. Miljögifter i Kolbäcksåns avrinningsområde. Bilaga 1. Miljöenheten Anita Lundmark

PM 2013:07. Miljögifter i Kolbäcksåns avrinningsområde. Bilaga 1. Miljöenheten Anita Lundmark PM 213:7 Bilaga 1 Miljögifter i Kolbäcksåns avrinningsområde Miljöenheten Anita Lundmark Länsstyrelsen Dalarna Tfn 23-81 www.lansstyrelsen.se/dalarna Postadress 79184 Falun Fax 23 813 86 dalarna@lansstyrelsen.se

Läs mer

vårt gemensamma ansvar

vårt gemensamma ansvar vårt gemensamma ansvar Vattenförvaltningen 29 215 1 Innehåll Vårt gemensamma ansvar 3 Liv och livskvalitet 4 Miljöproblem som rör vatten 6 En vattenförvaltning för hela Europa 8 Vem ansvarar för vattnet?

Läs mer

Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon

Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon En handbok om hur kvalitetskrav i ytvattenförekomster kan bestämmas och följas upp HANDBOK 2007:4 UTGÅVA

Läs mer

Blandningszoner vad är det och behöver vi dem? Några svar men också frågor

Blandningszoner vad är det och behöver vi dem? Några svar men också frågor Blandningszoner vad är det och behöver vi dem? Några svar men också frågor Direktiv 2008/105/EG (19) I närheten av utsläpp från punktkällor är föroreningskoncentrationerna i regel högre än miljökoncentrationerna

Läs mer

Stockholm, 30 april 2015 Jernkontorets diarienummer 6/15

Stockholm, 30 april 2015 Jernkontorets diarienummer 6/15 REMISSVAR Stockholm, 30 april 2015 Jernkontorets diarienummer 6/15 Diarienummer 537-9859-2014 (Bottenviken) Diarienummer 537-7197-14 (Bottenhavet) Diarienummer 537-5058-14 (Norra Östersjön) Diarienummer

Läs mer

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n R I KT L I N J E R fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n ind u st r i e r o c h a n d ra ve r k s a m h e te r. N ove m b e r 2 01 0 1 Innehåll Förord 3 Inledning 4 Olika typer av avloppsvatten

Läs mer

Miljögifter i Vänern Vilka ämnen bör vi undersöka och varför?

Miljögifter i Vänern Vilka ämnen bör vi undersöka och varför? Miljögifter i Vänern Vilka ämnen bör vi undersöka och varför? Vänerns vattenvårdsförbund 2004 Rapport nr 34. ISSN 1403-6134 Anna Palm Erik Furusjö Magnus Rahmberg John Sternbeck B1600 November 2004 Organisation/Organization

Läs mer

Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021

Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021 2015-03-20 Vattenmyndigheten Södra Östersjön Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021 Generella synpunkter Segeåns

Läs mer

Miljökvalitetsnormer i fysisk planering

Miljökvalitetsnormer i fysisk planering Boverket Miljökvalitetsnormer i fysisk planering En orientering för handläggare Miljökvalitetsnormer i fysisk planering En orientering för handläggare Boverket april 2006 Titel: Miljökvalitetsnormer i

Läs mer

Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, bakgrund och förutsättningar

Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, bakgrund och förutsättningar MISSIV 2015-04-13 RJL 2015/341 Regionledningskontoret Avsändare Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, bakgrund och förutsättningar Förslag

Läs mer

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön Havs- och vattenmyndighetens remissversion 2015-02-01 Dnr 3563-14 Havs- och vattenmyndigheten Datum: 2015-02-01

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:2

Regeringens proposition 2003/04:2 Regeringens proposition 2003/04:2 Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön Prop. 2003/04:2 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2003 Göran Persson Lena Sommestad

Läs mer

HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN

HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN INFORMATION FÖR FÖRETAG HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN N O R D V Ä S T R A S K Å N E S V AT T E N O C H A V L OPP Rent vatten. Ett jobb för livet. 1 Minska företagets utsläpp av miljögifter Riktlinjer

Läs mer

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG

Läs mer

Bakgrund. ska följa upp. sjöar och. vattendrag. största. Påverkan. grunden för. Vatten. Samhällsbyg. gnadsutskottet FÖRVALTNING.

Bakgrund. ska följa upp. sjöar och. vattendrag. största. Påverkan. grunden för. Vatten. Samhällsbyg. gnadsutskottet FÖRVALTNING. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2015-01-28 1(10) Handläggare Katarina Persson Lotta Berggren Johanna Pettersson Samhällsbyg gnadsutskottet Sammanställning av arbete med miljökvalitetsnormer Bakgrund I mål

Läs mer

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt Foto: Lars Björkelid Vattenförvaltningen 2015-2021 Samråd 1 november 2014 30

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet. Mars 2009

Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet. Mars 2009 P U B L I K AT I O N P 95 Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet Mars 2009 Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet Svenskt Vatten påtar sig

Läs mer

Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

DOM 2014-06-27 Stockholm

DOM 2014-06-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 DOM 2014-06-27 Stockholm Mål nr M 7429-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Svenskt Vatten Utveckling - Rapport Nr 2010-06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm, Agata Banach, Thomas Larm 1 Motiven bakom vattenpolitiken

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2014-09-15 Arbetsmaterial Missiv Samråd om Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogam samt miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Tilläggsbestämmelser ABVA 16 - FÖR INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER

Tilläggsbestämmelser ABVA 16 - FÖR INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER Tilläggsbestämmelser ABVA 16 - FÖR INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER 1 KRAV PÅ AVLOPPSVATTNETS KVALITET VID UTSLÄPP FRÅN INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER TILL SVEDALA KOMMUNS ALLMÄNNA AVLOPPSANLÄGGNINGAR

Läs mer

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-24 100 Innehållsförteckning Inledning...Fel! Bokmärket är inte definierat. De nationella miljömålen...4 Skånes miljömål

Läs mer

Rapport Avlopp på våra åkrar en rapport om miljögifter i slam

Rapport Avlopp på våra åkrar en rapport om miljögifter i slam Rapport Avlopp på våra åkrar en rapport om miljögifter i slam Författare: Emelie Hansson, Markus Johansson Layout: Ingela Espmark, Espmark & Espmark Omslagsfoto: Torben Kudsk 2 Avloppets väg till våra

Läs mer

Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer