Slutsatser från NOS-projektet. Fungerar dagvattendammar så bra som vi tror? Jonas Andersson & Sophie Owenius WRS Uppsala AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutsatser från NOS-projektet. Fungerar dagvattendammar så bra som vi tror? Jonas Andersson & Sophie Owenius WRS Uppsala AB"

Transkript

1 Slutsatser från NOS-projektet. Fungerar dagvattendammar så bra som vi tror? Jonas Andersson & Sophie Owenius WRS Uppsala AB Presentation på Nationell konferens Vatten, Avlopp, Kretslopp 8 april 2011 Projektet Uppföljning av dagvattenanläggningar i fem norrortskommuner (NOS = NorrOrtskommuner i Samverkan) Ett samarbete mellan fem av Stockholmsregionens norrortskommuner (Upplands-Bro, Sigtuna, Upplands Väsby, Sollentuna och Täby) Med delfinansiering från: 1

2 Problembeskrivning När projektet startade 2006 var läget följande: Ett stort antal dagvattendammar, våtmarker och dyl. byggda i kommunerna men endast ett fåtal följdes upp. Där uppföljning pågick, ofta stickprovtagning och ingen flödesmätning. Provtagning och analyser kostsamma. De data som erhölls var svåra att utvärdera. Frågan var: FUNGERAR DAMMARNA SOM BRA RENINGSANLÄGGNINGAR? Syften Öka kunskapen om dagvattnets föroreningsmängder. Öka kunskapen om reningsanläggningars funktion. Öka kunskapen om metodik för att utvärdera anläggningar. Ökad erfarenhet av hur dagvattenarbete kan bedrivas inom- och mellankommunalt. Metod Flödesproportionell vattenprovtagning i inoch utlopp i fem anläggningar, en per kommun, under ca två år. Kompletterande undersökningar, t.ex. sedimentundersökningar. Avstämningsmöten 1-2 gånger per år i en bred tjänstemannagrupp. Projekttid Hösten 2006 till hösten

3 Projektbudget Totala projektbudget: ca 3,6 Mkr, varav projektet beviljats 1,5 Mkr från RTK (Miljöanslaget) och kr från SVU Projektbudgeten har disponerats på följande poster: Kommunernas investeringar i utrustning och installationer: >1,7 Mkr (ca kr/kommun) Kommunernas drift/projektarbete: ca kr (ca kr/kommun) Analyser ca kr Projektledning, datasammanställning, kompletterande undersökningar m.m. ca kr Projektägare: Upplands Väsby kommun, Teknik och Service. WRS bistått med bl.a. projektledning och datasammanställning Steningedalens årike, Sigtuna Var ligger dammarna och kommunerna? Ladbrodammen Upplands Väsby Tibbledammen Upplands-Bro Vibydammen Sollentuna Myrängsdammen Täby 3

4 Flödesproportionell provtagning Analyser Parameter Uttag av samlingsprov Uttag/år Antal provpunkter per anläggning Tot-P varannan vecka 26 2 PO 4 -P varannan vecka 26 2 Tot-N varannan vecka 26 2 Susp varannan vecka 26 2 Pb, Zn, Cu, Cr, Ni, Cd varannan vecka 26 2 Alifater (Tot. extraherbara) var fjärde vecka 13 2 PAH (Summa 16) var fjärde vecka

5 Ladbrodammen Sedimentationsdamm, översilning/kärryta och slutdamm. Viss utjämningsvolym. Vatten pumpas in i dammen. Bräddning före dammen vid höga flöden. Myrängsdammen Avlång damm med grundare trösklar. Viss utjämningsvolym. Bräddning före dammen vid höga flöden. Steningedalens årike Dämning av Märstaå-tunneln. Därefter anlagda dammar och översilningsytor. Begränsad utjämningsvolym. Vid normal- och högflöde bräddar vatten till ån före dammarna. 5

6 Tibbledammen Fram till 1970-talet avloppsdamm. Därefter använd som dagvattendamm. Allt vatten från tillrinningsområdet passerar genom dammen. Viss utjämningsvolym. Viby Gårds dammar Permanent damm, fångstdamm, spridardike och översilningsyta. Allt vatten från tillrinningsområdet passerar genom anläggningen (översilning endast i drift vid höga flöden). Stor utjämningsvolym. De fem dagvattenanläggningarna Ladbrodammen Myrängsdammen Steningedalens årike Tibbledammen Viby Gårds dammar Upplands Väsby Täby Sigtuna Upplands-Bro Sollentuna Total våtyta (ha) 0,55 0,13 0,66 0,60 0,16 Uppmätt inflöde (m3/dygn) Uppmätt dygnsmaxflöde (m3/dygn) Ytbelastning, medelflöde (mm/dygn) Avrinningsområde (ha) Dominerande markanv. centrumområden bostäder (villa, radhus) jordbruk, skog, bebyggelse naturmark, bebyggelse, bostäder (vilor, radhus), naturmark centrumomr. Avrinningskoefficient 0,31 0,25 0,25 0,17 0,15 Reducerad yta (ha) Dammyta/reducerad yta (%) 0,9% 1,1% 0,04% 0,54% 0,76% Ca 1 % av ARO 0,04 % 0,5-0,75 % 6

7 Suspenderat material Flödesviktad medelhalt (mg/l) Suspenderat material Susphalterna in till Steningedalen är låga jämfört med övriga anläggningar. Ko-tramp ger något högre halter ut. 7

8 Fosforavskiljning (kg/ha damm och år) Fosfor belastning och avskiljning Ladbrodammen Myrängsdammen Steningedalens årike Tibbledammen Viby Gårds dammar Upplands Väsby Täby Sigtuna Upplands-Bro Sollentuna Total våtyta (ha) 0,55 0,13 0,66 0,60 0,16 Inflöde (m3/dygn) Uppmätt dygnsmaxflöde (m3/dygn) Ytbelastning (mm/dygn) Avrinningsområde (ha) Avrinningskoefficient 0,31 0,25 0,25 0,17 0,15 Reducerad yta (ha) Dammyta/reducerad yta (%) 0,9% 1,1% 0,04% 0,54% 0,76% Teoretisk uppehållstid (dygn) Halter (mg/l) Tot-P In 0,17 0,055 0,075 0,15 0,24 Ut 0,13 0,038 0,070 0,05 0,09 PO 4 -P In 0,048 0,013 0,026 0,025 0,11 Ut 0,045 0,018 0,018 0,009 0,05 Andel PO 4 -P i ink. vatten 28% 23% 35% 17% 45% Mängder (kg/ha/år ) P-belastning P-avskiljning mv = P-avskiljning % mv = 38 % 27% 31% 6% 66% 61% 300 Fosforavskiljningen är belastningsberoende Dagvattendamm Jordbruksvåtmark/damm (rel. lågbelastade) Spillvattenvåtmark Tibble Viby (spillvattenpåverkad?) Myrängsdammen (Slogstorp) Steninge Ladbro Belastning P (kg/ha damm och år) 8

9 Fosforavskiljning (kg/ha damm och år) Fosforavskiljningen är belastningsberoende Ej jordbruk, ej Steningedalen Dagvattendamm Spillvattenvåtmark Tibble Viby (spillvattenpåverkad?) R 2 = 0, Myrängsdammen 50 Ladbro Belastning P (kg/ha damm och år) Kväve belastning och avskiljning Ladbrodammen Myrängsdammen Steningedalens årike Tibbledammen Viby Gårds dammar Upplands Väsby Täby Sigtuna Upplands-Bro Sollentuna Total våtyta (ha) 0,55 0,13 0,66 0,60 0,16 Inflöde (m3/dygn) Uppmätt dygnsmaxflöde (m3/dygn) Ytbelastning, medelflöde (mm/dygn) Avrinningsområde (ha) Avrinningskoefficient 0,31 0,25 0,25 0,17 0,15 Reducerad yta (ha) Dammyta/reducerad yta (%) 0,9% 1,1% 0,04% 0,54% 0,76% Teoretisk uppehållstid (dygn) Halter (mg/l) Tot-N In 1,9 2,3 1,45 1,3 3,5 Ut 1,4 2,2 1,30 0,7 1,9 Mängder (kg/ha/år ) N-belastning N-avskiljning mv = N-avskiljning % mv = 27 27% 5% 11% 47% 44% 9

10 Kväveavskiljning (kg/ha damm och år) Dagvattendamm Kväveavskiljningen är belastningsberoende 2500 Jordbruksvåtmark/damm (rel. lågbelastade) Spillvattenvåtmark Viby (spillvattenpåverkad?) Tibble 1000 Steninge Ladbro Myrängsdammen Belastning N (kg/ha damm och år) Tungmetaller: Relativ (procentuell) avskiljning Ämne Ladbrodammen Myrängsdammen Steningedalen Tibbledammen Viby Gårds dammar Medel* Cu 54% 32% 12% 52% 34% 43% Cr 70% 45% 3% 72% 45% 58% Cd -6% 46% -4% 39% 57% Ni 57% 20% 6% 54% 26% 39% Pb 74% 53% 2% 76% 56% 65% Zn 53% 48% 28% 59% 58% 55% SS 83% 59% -25% 82% 66% 72% Fet understruken = högsta relativa reningeffekt * ) Medelvärde utan Steningedalen Kursiverad stil = lägsta reningseffekt 10

11 Är dagvattendammar kostnadseffektiva? Enligt Naturvårdsverkets analys inom ramen för Baltic Sea Action Plan (NV rapport 5984) är kostnaden för avskiljning i dagvattendammar kr/kg P eller kr/kg N. Kostnaden för avskiljning av P och N i kommunala avloppsreningsverk är enligt samma rapport 180- ca 5000 kr/kg P eller kr/kg N. En enkel beräkning av kostnaden för avskiljning i Myrängsdammen, Steningedalen och Tibbledammen har gjorts. Kapitalkostnaden har skrivits av på 20 år. Myrängsdammen: Anläggningskostnad kr, driftskostnad kr/år. Kostnad per kg P: kr, Kostnad per kg N: 5000 kr. Steningedalen: Anläggningskostnad 3,4 Mkr, driftskostnad kr/år. Kostnad per kg P: kr, Kostnad per kg N: 390 kr. Tibbledammen: Anläggningskostnad kr, driftskostnad kr/år. Kostnad per kg P: 360 kr, Kostnad per kg N: 60 kr. Råd och rekommendationer för dammutformning Led om möjligt in hela flödet till dammen, det ger en högre absolut avskiljning (Tibble, Viby). By-pass endast om flödesvariationen är extremt stor. Stor utjämningsvolym och möjlighet att nyttja kompletterande ytor för överdämning/översilning gynnsamt (Viby). För hög kostnadseffektivitet ska belastningen vara hög i förhållande till dammytan. En lägre ytbelastning ger dock ofta högre procentuell avskiljning, vilket är väsentligt vid t.ex. känsliga recipienter. Väl utvecklad vegetation viktigt (inte minst undervattensväxter). T.ex. Tibbledammen har en mycket tät undervattensvegetation. 11

12 Slutsatser Dammarna visar tydlig avskiljning av näringsämnen och föroreningar, i nivå med förväntad avskiljning eller i några fall bättre. Steningedalen lägre avskiljning än förväntat, men med facit i hand så ligger den i nivå med jordbruksvåtmarker. Stor avskiljning sker antagligen i dagvattentunneln. Resultaten för Tibble och Viby indikerar att det är en fördel att leda in hela flödet till anläggningen, ej by-pass. Det indikerar också att det är positivt med en stor utjämningsvolym, snarare än stor permanent volym. Den flödesproportionella provtagningen har varit framgångsrik, men också tidskrävande och kostsam. Sedimentundersökningar Frågeställningar - Alternativ till vattenprovtagning? - Metod för att avgöra när det är dags att avlägsna sediment? 12

13 Sedimentfällor Studera nysedimentering under en begränsad period Bild av sedimentrörelser och ev. rensningsbehov Jämföra återfunna mängder i nysediment och inkommande dagvatten under aktuell period Sedimentproppar Bestämning av ackumulerad mängd/läge sedan driftstart Jämföra återfunna mängder i sediment och inkommande dagvatten sedan driftstart Bedömning av muddringsmassor Avskiljning i Myrängsdammen sedan driftstart Metodjämförelse av återfunna mängder i sedimentproppar vs vattenprovtagning Anläggning Vattenprovtagning Sedimentprovtagning Ladbro (2003) Avskiljning (kg) Återfångs i NOS-fälla (kg) v/s Cu ,9 Zn ,4 Cr 6,9 5,0 1,4 Ni 7,6 2,8 2,7 Pb 5,3 3,9 1,4 Myrängen (2004) Avskiljning (kg) Återfångst i NOS-fälla (kg) Cu 1,5 1,6 0,95 Zn ,1 Cr 0,8 1,4 0,5 Ni 0,3 0,8 0,35 Pb 0,6 0,7 0,85 13

14 Empirisk beräkning av förväntad medelhalt i inkommande dagvatten: Cs (mg/kg TS) Cv (µg/l) Halt in enl. v.provt. (µg/l) kvot Ladbro Cr ,4 Cu ,9 Ni ,8 Pb ,2 Zn ,9 Myrängen Cr ,2 Cu ,9 Ni ,3 Pb ,6 Zn ,0 Steninge Cr ,2 Cu ,0 Ni ,8 Pb ,5 Zn ,0 Viby Cr ,6 Cu ,0 Ni ,3 Pb ,7 Zn ,5 Tibble Cr ,8 Cu ,9 Ni ,6 Pb ,6 Zn ,0 Erfarenheter från sedimentundersökningar: Sedimenttjockleken var störst i anslutning till dagvattendammarnas inlopp och minskar med flödesriktningen. Skillnader mellan netto- och bruttosediment på sedimentfällorna indikerar interna sedimentrörelser med eventuell risk för vidare transport av sediment nedströms vid höga flöden. Tid för rensning i inloppen! Kritiska tungmetaller i sedimenten är Zink och Koppar Sedimentprovtagning är ett bra alternativ till vattenprovtagning för utvärdering och uppföljning. 14

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Rapport Nr 2010 06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm Agata Banach Thomas Larm Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt

Läs mer

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Svenskt Vatten Utveckling - Rapport Nr 2010-06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm, Agata Banach, Thomas Larm 1 Motiven bakom vattenpolitiken

Läs mer

Näringsavskiljning i anlagda våtmarker i jordbruket

Näringsavskiljning i anlagda våtmarker i jordbruket Näringsavskiljning i anlagda våtmarker i jordbruket Analys av mätresultat och effekter av landsbygdsprogrammet Vombs ängar. Foto: Stefan Weisner Edenberga. Foto: Stefan Weisner Nybble. Foto: Karin Johannesson

Läs mer

dagvatten - policy och handlingsplan

dagvatten - policy och handlingsplan dagvatten - policy och handlingsplan 2 Dagvatten i Jönköpings kommun Policy JÖNKÖPINGS KOMMUNS DAGVATTENPOLICY anger hur dagvatten inom planlagda, bebyggda områden ska hanteras för allmän, samfälld och

Läs mer

FASTLÄGGNING AV DAGVATTENFÖRORENINGAR I TVÅ ÖVERSILNINGSYTOR I MALMÖ

FASTLÄGGNING AV DAGVATTENFÖRORENINGAR I TVÅ ÖVERSILNINGSYTOR I MALMÖ December 2008 Peter Lindvall FASTLÄGGNING AV DAGVATTENFÖRORENINGAR I TVÅ ÖVERSILNINGSYTOR I MALMÖ Vattenförsörjnings- och avloppsteknik, Institutionen för kemiteknik, Lunds Universitet. ABSTRACT To reduce

Läs mer

Finn de områden som göder havet mest. i Södra Östersjöns vattendistrikt

Finn de områden som göder havet mest. i Södra Östersjöns vattendistrikt r e g e r i n g s u p p d r a g: Finn de områden som göder havet mest i Södra Östersjöns vattendistrikt Innehåll Sammanfattning 5 Uppdraget Finn de områden 7 Övergödning i Östersjön 8 Närsaltstillförsel

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag Finn de områden som göder havet mest

Redovisning av regeringsuppdrag Finn de områden som göder havet mest REDOVISNING 1 VATTENMYNDIGHETEN NORRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT Lennart Sorby Telefon 021-19 50 87 lennart.sorby@u.lst.se Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

DOM 2014-01-31 Stockholm

DOM 2014-01-31 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 DOM 2014-01-31 Stockholm Mål nr M 2137-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-13 i mål nr M 254-12, se bilaga KLAGANDE Miljö-

Läs mer

Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning

Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning Syftet med denna vägledning är att öka samsynen om hur villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk kan formuleras

Läs mer

Bakteriehalter och patogena mikroorganismer i Hörbyån samt Lyby avloppsreningsverk HÖRBY KOMMUN RAPPORT 2010-5

Bakteriehalter och patogena mikroorganismer i Hörbyån samt Lyby avloppsreningsverk HÖRBY KOMMUN RAPPORT 2010-5 Bakteriehalter och patogena mikroorganismer i Hörbyån samt Lyby avloppsreningsverk Screening av betydande spridningsvägar och förslag till åtgärder för ett badvatten av högre kvalitet RAPPORT 2010-5 Sid

Läs mer

RAPPORT. Finn de områden som göder havet mest. Delrapport 1. Tredje utgåvan. Februari 2008.

RAPPORT. Finn de områden som göder havet mest. Delrapport 1. Tredje utgåvan. Februari 2008. RAPPORT Finn de områden som göder havet mest Delrapport 1. Tredje utgåvan. Februari 2008. Titel Produktion Redaktörer Grafisk form Upplaga Finn de områden som göder havet mest. Delrapport 1. Tredje utgåvan

Läs mer

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen?

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Gryaab rapport 2014:8 Nicklas Paxéus Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att kostnadseffektivt samla in och

Läs mer

Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län

Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län RAPPORT För Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Tranemo kommun Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län mätningar och modellering Resultat till och med september 7 Gunilla Pihl Karlsson,

Läs mer

NISSANS VATTENVÅRDSFÖRBUND RECIPIENTKONTROLLEN

NISSANS VATTENVÅRDSFÖRBUND RECIPIENTKONTROLLEN NISSANS VATTENVÅRDSFÖRBUND RECIPIENTKONTROLLEN 22 Medins Sjö- och Åbiologi AB Mölnlycke 23-5 - 22 Ulf Ericsson Iréne Sundberg Recipientkontrollen i Nissan 22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 5 UNDERSÖKNINGARNAS

Läs mer

Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Övergripande syfte LOVA-bidragen finansieras från den 1 juli 2011 ur havs- och vattenmiljöanslaget, tidigare havsmiljöanslaget, vars syfte är att

Läs mer

Guide för upprättande och översyn av limniska och marina kontrollprogram

Guide för upprättande och översyn av limniska och marina kontrollprogram Guide för upprättande och översyn av limniska och marina kontrollprogram RAPPORT 5551 MARS 2006 Guide för upprättande och översyn av limniska och marina kontrollprogram NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Föroreningar i dagvatten och dess påverkan på Dammträsk

Föroreningar i dagvatten och dess påverkan på Dammträsk Föroreningar i dagvatten och dess påverkan på Dammträsk BLOMDAHL MATS HESSLING KRISTINA Examensrapport Handledare: Fisli Jiyan, Haninge Kommun Lindström Jonas, Haninge Kommun Thunqvist Eva-Lotta, KTH STH

Läs mer

Rent vatten nu och i framtiden

Rent vatten nu och i framtiden Rent vatten nu och i framtiden Rent vatten nu och i framtiden Vi bygger om vårt reningsverk. Miljön och livskvaliteten är de stora vinnarna! Nu är beslut taget i reningsverksfrågan. Kommunfullmäktige tog

Läs mer

Bad-, disk- och tvättvatten hur farligt är det?

Bad-, disk- och tvättvatten hur farligt är det? Rapport 2013:1 2013-10-03 Bad-, disk- och tvättvatten hur farligt är det? Risker, skyddsbehov och reningstekniker 1. SAMMANHANGET, INNEHÅLLET OCH PRESENTATIONER Denna skrift är ett redigerat sammandrag

Läs mer

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n R I KT L I N J E R fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n ind u st r i e r o c h a n d ra ve r k s a m h e te r. N ove m b e r 2 01 0 1 Innehåll Förord 3 Inledning 4 Olika typer av avloppsvatten

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP RAPPORT DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP 2013-09-11 Uppdrag: 245191, VA utredning Bjuvstorp 9:13 Titel på rapport: Dagvattenutredning Bjuvstorp Status: Slutrapport Datum: 2013-09-11 Medverkande Beställare:

Läs mer

Försurningsbedömning i kalkade vatten med kvoten Ca*/Mg*

Försurningsbedömning i kalkade vatten med kvoten Ca*/Mg* Försurningsbedömning i kalkade vatten med kvoten Ca*/Mg* av Jens Fölster och Anders Wilander Institutionen för Miljöanalys SLU Rapport 2005:3 Box 7050 750 07 Uppsala Försurningsbedömning i kalkade vatten

Läs mer

VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12)

VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12) VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12) Stefan Andersson, Fastighetsaktiebolaget Färgärdsviken Rapport nr 2012-0510-A Ebba af Petersens, WRS Uppsala

Läs mer

Miljögifter i Vänern Vilka ämnen bör vi undersöka och varför?

Miljögifter i Vänern Vilka ämnen bör vi undersöka och varför? Miljögifter i Vänern Vilka ämnen bör vi undersöka och varför? Vänerns vattenvårdsförbund 2004 Rapport nr 34. ISSN 1403-6134 Anna Palm Erik Furusjö Magnus Rahmberg John Sternbeck B1600 November 2004 Organisation/Organization

Läs mer

Arbogaåns avrinningsområde

Arbogaåns avrinningsområde Arbogaåns vattenförbund Arbogaåns avrinningsområde Recipientkontroll 2010 Biovolym (mm3/l) 5 4 3 2 1 Övriga Rekylalger Cyanobakterier Nålflagellater Kiselalger 0 Råsvalen Väringen Norasjön Bälgsjön Institutionen

Läs mer

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling Oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Mål och metod...4

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till utsläpp av renat hushållsspillvatten från Skaulo avloppsreningsverk, Gällivare kommun

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till utsläpp av renat hushållsspillvatten från Skaulo avloppsreningsverk, Gällivare kommun Underlag för samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken (1998:808) 2013-02-22 Upprättad av: Annika Lindgren Granskad av: Lars Dyrlind och Gun-Marie Hannu Godkänd av: Michael Martinsson Underlag för samråd enligt

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

Aska -innehåll och härdning

Aska -innehåll och härdning Aska -innehåll och härdning Bakgrund Vid all förbränning av organiskt material, exempelvis skogsbränsle, får man kvar en restprodukt. Denna benämns aska och består huvudsakligen av oxider av de ämnen som

Läs mer