Rutiner. Version 3. Som antagna av kårstyrelsen Senast reviderad Revideringar i blått

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rutiner. Version 3. Som antagna av kårstyrelsen 2007-06-05. Senast reviderad 2008-07-10. Revideringar i blått"

Transkript

1 Rutiner Version 3 Som antagna av kårstyrelsen Senast reviderad Revideringar i blått

2 INNEHÅLL Inledning s. 3 Administration s. 3-4 Kårstyrelseprotokoll Nya medlemmar Nycklar till lokalerna Medlemsavgift Närvarokort Ekonomi s. 4-5 Ekonomisk redovisning Faktura medlemsavgift Kårköp Kurser och arrangemang s. 5-6 Anmälan via Madicken Avanmälan till kurser Kursanmälan Resor till/från arrangemang Hemkomst efter kurs Sponsrade kurser Press och marknadsföring s. 6-8 Informationskommitté Grafisk profil Hemsida Kommunikationsplattform Rekrytering Artiklar Möte med media i kristider Rekrytering s. 8 Kampanjer Rekrytering av barn och unga Vuxenrekrytering Scoutlokalen Tea s Lokaler Ordningsregler Utlåning av saker Utrustning Kanoter Släpkärra Scoutstugan Kvarngölet s Stugkommitté Arbetsdagar Bokning Fakturering Gräsklippning Ordningsregler Verksamhet s. 11 Avdelningar Bilskjuts Drogpolicy Årsmöte s Motioner Förberedelser inför årsmötet Årsmöteshandlingar Protokoll Bilaga 1: Ordlista s. 13 2

3 INLEDNING I och med att kåren utvecklas och nya ledare tillkommer, räcker det inte längre med att ha inofficiella rutiner. Det är nödvändigt att formellt fatta beslut om rutiner i kårens arbete, för att undvika missförstånd och onödigt arbete. ADMINISTRATION KÅRSTYRELSEPROTOKOLL Protokoll från kårstyrelsemöten skall skrivas och skickas till alla KS-ledamöter inom en månad efter aktuellt KS-möte. En kopia skall sättas in i kårpärmen i scoutlokalen, där alla intresserade kårmedlemmar kan ta del av fattade beslut och diskussioner. NYA MEDLEMMAR När ett barn kommer för första gången till ett möte skall ansvarig ledare skriva ner barnets för- och efternamn, födelsedatum, adress och telefonnummer på en lista. Listan skickas sedan till medlemsregistreraren för att läggas in i Madicken. I samband med barnets första möte, skall ansvarig ledare ge barnet ett infopack att ta med hem till föräldrarna. Infopacket innehåller en medlems- och hälsoblankett som skall fyllas i och returneras till ledaren, information om scouting i scouting, om kåren och den aktuella avdelningen i synnerhet. En faktura för medlemsavgiften finns också bifogat. För att räknas som ny medlem vid rapportering av medlemssiffrorna måste scouten ha betalat medlemsavgiften alternativt deltagit i minst tre möten. NYCKLAR TILL LOKALERNA Nycklar till scoutlokalerna på Tea och till Scoutstugan Kvarngölet hämtas ut hos kårordförande. Vid hämtningen kvitteras varje nyckel ut på en nyckellista, som KO har hand om. Efter kvittering har den person som kvitterat ut nyckeln ansvar för att den inte kommer bort. Varje enskild nyckel har ett IDnummer, så att eventuella funna nycklar kan identifieras. Kopiering av nycklar görs av kårordförande. Om en nyckel har kommit bort skall KO genast underrättas och den person som är ansvarig för nyckeln får betala kostnaden för att göra en ny nyckel eller eventuell kostnad för byte av lås. I de fall då någon som har kvitterat ut nycklar flyttar från orten eller slutar som medlem i kåren skall nyckeln omedelbart lämnas tillbaka till KO. MEDLEMSAVGIFTEN Ansvarig avdelningsledare skickar en komplett lista över avdelningens medlemmar till kassören i början av terminen. Nya namn skickas fortlöpande och snarast till kassören, som uppdaterar sin lista. Avdelningsledarna lämnar ut förifyllda fakturor till scouterna och i takt med att inbetalningarna kommer in, prickar kassören av namnen på sin lista. Kassören skickar ut medlemskort till ansvarig avdelningsledare, som delar ut korten till de medlemmar som betalt sin avgift. Kassören skickar ut fakturor till passiva medlemmar. Medlemsavgiften skall betalas inom tre möten och avgiftens storlek bestäms av kårens årsmöte. Fakturor för syskon ges till det yngre syskonet. På så sätt får varje familj endast en faktura. 3

4 NÄRVAROKORT Närvarokorten skall fyllas i vid varje möte av ansvarig ledare. En aktivitet måste vara minst en timme lång. Övernattningar och hajker räknas som två träffar, resa till och från läger och kurser räknas som skilda träffar om de är på olika dagar. Korten skall vara kompletta, d.v.s. innehålla samtligas närvaro (även ledarnas), för- och efternamn samt födelsedatum, information om mötesdagar, program, tider för möten samt underskrift av ansvarig ledare. Även namn och födelsedatum på deltagare som provar på vår verksamhet, men som ännu inte är betalande medlemmar skall finnas med på närvarokorten. Deltagarna skall dock inte vara summerade för varje mötestillfälle. Summering görs av sekreteraren som skickar in redovisning av närvaron till kommunen och förbundet. Senast en vecka efter terminens sista möte, både vår och höst, skall närvarokortet vara sekreteraren tillhanda. Kortet skall vara korrekt ifyllt och signerat av ansvarig ledare. EKONOMI EKONOMISK REDOVISNING Vid redovisning av kvitton och andra utlägg för kårens räkning, skall de framtagna kårblanketterna användas. Kårblankettsmallar finns tillgängliga för kopiering i kårpärmen i scoutlokalen samt på kårens hemsida. Blanketterna i pärmen är dock kopieringsunderlag och skall inte skickas till kassören. Scouter som har utlägg för kårens räkning skall få sin blankett attesterad av ansvarig ledare innan den skickas till kassören. För att få tillbaka för sina utlägg, skall inköpet redovisas till kassören inom tre månader efter att utlägget gjorts. Ingen ersättning ges för kvitton äldre än tre månader. FAKTURA MEDLEMSAVGIFT Medlemsavgiften betalas in via faktura. Ansvarig ledare delar ut fakturorna till sina scouter och kassören skickar till passiva medlemmar. Familjer med fler barn än ett får en faktura med samtliga barn uppskrivna. Fakturan skickas hem med det yngsta syskonet. För att undvika att ledarna ger samma fakturanummer och förvirrar kassören så fylls fakturorna i efter kodsystem. Först tre stycken tecken som identifierar vilken gren det handlar om, sedan vilken termin två tecken, följt av år två tecken och sist löpnumret. Exempel: JSCHT071 (juniorscout höstterminen 2007 nummer 1). HT byts ut mot VT på vårterminen. Betalar man avgiften årsvis så slopar man HT och VT i fakturakoden. Avdelningarna har följande koder: miniorscout MSC, juniorscout JSC, patrullscout PSC, seniorscout SSC. Ledare och övriga som inte hör hemma i en avdelning använder en egen kod. ÖVR initial två tecken årskoden löpnummer. Exempel: ÖVRJA071. Initialen hänvisar till den som delar ut fakturan, inte den som skall betala in. Lämnar man ut en faktura utöver sin egen, så blir det i det här faller ÖVRJA072. Ledaren fyller i summan som skall betalas, scoutens namn, förfallodatum, samt fakturanummer innan den delas ut. En lista med fakturanummer, summa, namn och adress lämnas till kassören snarast efter att fakturan lämnats ut. En lista behålls i avdelningens pärm i avdelningsskåpet på Tea, så att eventuella vikarier ser vid vilket löpnummer man är framme vid. KÅRKÖP Kåren arbetar för att minimera kontantbetalning och att istället använda inbetalningskort så mycket som möjligt. Alla summor över tjugo kronor skall betalas via inbetalningskort, som lämnas ut i samband med leverans. 4

5 Alla beställningar i Kårköp går via kårköpsansvarige, som skickar en lista till kassören över vilka som gjort beställningar och hur mycket de skall betala. Nya transaktioner skickas fortlöpande och snarast till kassören, som uppdaterar sin lista. I takt med att inbetalningarna kommer in prickar kassören av sin lista med folk som skall betala. Kassören skickar påminnelser till beställare som ännu inte betalat inom fyra veckor efter leverans. Kårköp ska bära sina kostnader med frakt och plockningsavgift, men inte generera någon vinst utöver det. KURSER OCH ARRANGEMANG Kåren uppmuntrar alla scouter och ledare att åka på kurser och arrangemang på olika platser i landet, även utomlands. Förfarandet kring kurser och arrangemang behövs standardiseras så att kåren inte går miste om eventuella bidrag samt att kåren vet vem som deltar på vad och när. ANMÄLAN VIA MADICKEN Anmälan till arrangemang som uppmanar till anmälan via Madicken sker via sekreteraren. Är man intresserad av att åka på ett arrangemang kontaktar man sekreteraren, som sedan anmäler eventuella deltagare. Endast sekreteraren och medlemsregistreraren har rätt att använda de koder som behövs för att kunna anmäla via nätet. AVANMÄLAN TILL KURSER OCH ARRANGEMANG Eventuella förhinder att delta i ett arrangemang som man blivit anmäld till skall meddelas sekreteraren så snart som möjligt samt till arrangören. Avbokning till arrangörerna görs av deltagaren själv, om sekreteraren och deltagaren inte kommit överens om något annat. Vid de fall då arrangemanget är ett kårsponsrat arrangemang, betalas eventuell avbokningsavgift av kåren, under förutsättning att avanmälan skett i enlighet med kårens och förbundets alternativt arrangemangets regler. Om så inte skett, får deltagaren själv betala eventuell avbokningsavgift oavsett om arrangemanget är kårsponsrat eller ej. KURS- OCH ARRANGEMANGSANMÄLAN Alla kurs- och arrangemangsanmälningar skall ske via kårens sekreterare. Om man vill åka på ett arrangemang kontaktar man sekreteraren antingen via telefon, eller brevledes. Sekreteraren anmäler sedan till arrangörerna eventuella deltagare från kåren. Sekreteraren meddelar sedan kassören vilka som åker till vad och när, och om kåren sponsrar avgiften eller ej. RESOR TILL/FRÅN ARRANGEMANG Resor sker med billigaste färdsätt och biljetter skall bokas så fort som möjligt efter att deltagande på ett arrangemang bekräftats. Förskott betalas som regel inte ut från kåren. Samåkning gäller i största utsträckning för resa med bil. Även om man är ensam deltagare från vår kår, kanske grannkårerna skall på samma arrangemang och det är möjligt att åka med dem. Efter hemkomsten ifylles en kårutläggsblankett och originalbiljetterna (om möjligt eller kopia i andra hand) klistras på ett tomt papper. Dessa skickas till sekreteraren. Utan originalbiljett eller kopia kommer inga pengar att betalas ut för resan. En kårutläggsblankett kan man hämta hem från kårens hemsida eller be sin ledare om. Vid vissa kurser kan deltagare själv komma att stå för reskostnaden, om inget resebidrag erhålles från kommunen, förbundet eller distriktet. 5

6 HEMKOMST EFTER KURS Två dagar efter hemkomsten skall kursintyg, deltagarlista, kursprogram och kursinbjudan skickas till sekreteraren samt eventuella biljetter. Det är viktigt att detta kommer in snabbt, då det är bråttom att få in kursansökningarna till landstinget. Kurshandlingarna skall dock alltid skickas till sekreteraren även om de kommer senare än två dagar. Om kurshandlingarna är sekreteraren tillhanda för sent för att bidrag skall kunna sökas, får deltagaren själv stå för kursavgift och resekostnad oavsett om det är en kårsponsrad kurs eller ej. Vissa undantag finns, t.ex. om kurshandlingarna skickats ut i efterskott av kursteamet. SPONSRADE KURSER Kåren sponsrar hela kursavgiften och resa för ledare som deltar i någon av följande kurser: Lyktan Grenen Glöden Kompassen Treklöver-Gilwell Greppet för ledare Kåren sponsrar hela kursavgiften, men om de erhållna bidragen inte täcker reskostnaden får deltagaren själv betala resan: Solvargsveckan Vid övriga kurser får deltagaren betala det som inte täcks av de erhållna kursbidragen (kurskostnad och/eller resa): Hantverkskurser Idékursen Danskurser Fjällveckor Månugglan Kanotkurser ANT-kurser Greppet för patrullscout PRESS OCH MARKNADSFÖRING Trots att KS har det huvudsakliga ansvaret för arbetet med marknadsföring, måste samtliga medlemmar förstå att arbetet med marknadsföring av kåren och dess aktiviteter är allas ansvar. Alla kårens medlemmar är ambassadörer för vår kår och verksamhet. INFORMATIONSKOMMITTÉ Informationskommittén består av intresserade medlemmar som tillsammans med marknadsföringsansvarige i KS arbetar med kårens informations- och marknadsföringsfrågor. Kårstyrelsens representant sitter som IK:s ordförande. Gruppen förbereder och genomför uppgifter efter beslut av KS eller årsmöte. Informationskommittén har ingen beslutsrätt själv angående budget etc. KS eller årsmötet kan ge informationskommittén uppdrag att förbereda eller genomföra, till exempel framtagande av kårtröja, enkäter etc. IK ser till att hemsidan fyller sin funktion och uppdateras regelbundet. 6

7 GRAFISK PROFIL För att få en gemensam och sammanhängande design skall kårens grafiska profil användas. Den omfattar bland annat hemsida, blanketter och pressmeddelanden, logotyper samt information som skickas internt. Den grafiska profilen är ett pågående projekt och denna information uppdateras med mer detaljer så snart beslut har fattas om dess utseende. HEMSIDA Kårens hemsida strävar efter att visa kårens verksamhet från sin bästa sida. Enskilda medlemmar, patruller och avdelningar uppmuntras att ta foton och skriva om olika aktiviteter och skicka till web mastern för publicering. Web mastern har rätt att redigera inkomna bidrag innan publicering. För att få lägga ut foton på kårens medlemmar skall ett fotografitillstånd fyllas i och lämnas till web mastern. För barn under 18 år är det målsman som ska skriva under. Medlemmar som inte lämnat in ett sådant tillstånd får inte vara med på foton på hemsidan eller i utställningar. Vid publicering av foton av småscouter presenteras de bara med förnamnet. När det gäller vuxna medlemmar kan även efternamnet användas. KOMMUNIKATIONSPLATTFORM Kårens medlemmar är medvetna om vad scoutings huvudbudskap är och den bild vi vill ge av kåren och vår verksamhet. Genom att tillsammans i avdelningarna arbeta kring den kommunikationsplattform, som tagits fram av SSR, får vi våra medlemmar att förstå att de är vandrande reklampelare för scouting. REKRYTERING KS beslutar om rekrytering i samråd med avdelningarna. Det är dock inte bara KS som genomför rekryteringsaktiviteter, utan kampanjerna planeras gemensamt med eventuella funktionärer. Alla beslut om rekrytering skall gå via KS. Enskilda scouter är välkomna att bjuda in vänner att prova på scouting, men mer regelrätt rekrytering ligger inom KS ansvarsområde. För mer information, se avsnittet rekrytering. ARTIKLAR I PRESS All kontakt med press och media går via kårens marknadsföringsansvarig om man inte kommit överens om något annat. Eventuella texter som skall publiceras i lokaltidningarna skickas med till denna person för redigering. Därefter skickas artiklarna till pressen. Eventuella flygblad och affischer skickas även de till den marknadsföringsansvarige för redigering innan distribution. För att få uppslag till intressanta artiklar till press och hemsida skall ansvarig avdelningsledare skicka en kopia av terminsprogrammet till kårens marknadsföringsansvarige, så snart programmet är färdigplanerat. Vid all kontakt med media används kårens grafiska profil med logotyp och namnet Flens Scoutkår alternativt Flens Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund används i texten. Förkortningen NSF används ej oavsett om det handlar om extern eller intern kommunikation. Likaså använder vi Scoutstugan Kvarngölet, både internt och externt. Vi använder också begreppen miniorscout, juniorscout, patrullscout och seniorscout för att undvika förvirring med andra seniorer till exempel. 7

8 MÖTE MED MEDIA I KRISTIDER Om kåren skulle bli inblandad i en skandal eller liknande negativa situationer, som tilldrar sig medias uppmärksamhet, skall kårens medlemmar undvika att uttala sig. Istället hänvisar man till KO eller till kårens marknadsföringsansvarige. REKRYTERING KAMPANJER För att få största genomslag när vi rekryterar, deltar kåren i SSR:s och förbundets nationella rekryteringskampanjer. KS lägger upp den lokala kampanjen tillsammans med de funktionärer som ska delta i den. Avdelningsledarna deltar i kampanjen genom att planera extra utmanande, roliga och intressanta aktiviteter under den period som kampanjen pågår. Infokommittén ser till att pressmeddelanden skickas ut innan rekryteringsaktiviteterna går av stapeln och att artiklar skrivs efter att de skett. REKRYTERING AV BARN OCH UNGA Alla beslut om rekrytering skall gå via KS. Enskilda scouter är välkomna att bjuda in vänner att prova på scouting, men mer regelrätt rekrytering ligger inom KS ansvarsområde. VUXENREKRYTERING Alla beslut om vuxenrekrytering skall gå via KS. Enskilda medlemmar är välkomna att bjuda in vänner att prova på scouting, men det är KS som tillfrågar personen om han eller hon vill arbeta som ideell i kåren. Det är dock inte en rättighet att få arbeta som scoutledare eller funktionär i kåren, utan intresserade vuxna skall först utvärderas av KS. Om KS anser att den vuxne är lämplig att arbeta i kåren, utses han eller hon formellt som ledare eller funktionär. KS har också mandat att neka olämpliga ledare en fortsättning av ledaruppdraget. Vuxna i kåren som ej genomgått ovanstående process, får under inga omständigheter vara ensamma med kårens unga medlemmar. SCOUTLOKALEN TEA LOKALER Kåren hyr garaget, Vita Rummet och lyorna av IOGT-NTO i Flen. I garaget förvaras kårens utrustning som tält, grytor och sågar. Vita Rummet tjänar som ledarrum samt aktivitetsrum för junioroch miniorscoutavdelningarna. Här finns kårens administration; blanketter, protokoll, samt Kårköp. Referensböcker och programmaterial finns sorterat kategorivis. Första hjälpen-utrustning finns här. Lyorna erbjuder seniorscoutlaget samt patrullscoutpatrullerna ett eget tillhåll. Dessvärre finns det inte tillräckligt med lyor för alla att få varsin. Rummet delas med andra, men grupperna har möten vid olika tidpunkter och kan därför få vara i fred på sitt möte. Patrullens saker förvaras i en patrullåda i lyan. ORDNINGSREGLER Användandet av lokalerna omfattas av några enkla ordningsregler, för att det skall vara en trevlig miljö att vistas i. All utrustning och material skall ställas tillbaka varifrån de hämtades från. De som kommer efter skall inte behöva leta efter sakerna och inte heller behöva städa efter gruppen före. 8

9 Golven sopas efter varje möte oavsett om det ser ut att behövas eller ej. Vid behov tvättas de med vatten och såpa (finns i städskrubben på Tea). Borden skall vara renstädade från skräp och saker. Töm sopkorgen. Trasig utrustning som upptäcks läggs i fixarhörnan och meddelas till kårens materialförvaltare via fellistan. Den som tar det sista av någonting skriver upp det på inköpslistan. Sakerna på inköpslistan t.ex. tejp åtgärdas en gång i månaden. Köper någon det innan månadens inköp stryks varan på listan. Lamporna släcks och dörrarna låses efter mötets slut. UTLÅNING AV SAKER Vid utlåning av kårens utrustning fyller ansvarig avdelningsledare, seniorscouternas kontaktperson eller patrulledare i en utlåningslista. Därefter sätts listan i utlåningspärmen i Vita Rummet. Vid behov kan man behålla en kopia av listan. Det är ansvarig avdelningsledare, kontaktperson och PL som sedan ansvarar för utrustning under tiden som den är utlånad och tills den lämnats tillbaka. Vid tillbakalämning av utrustning kontrollerar ovanstående personer att utrustningen är hel och ren. Därefter prickar man av prylen från listan och ställer den tillbaka på sin plats, så att nästa kan låna den. Eventuella fel och brister i utrustningen rapporteras till materialförvaltaren via fellistan. Saknade grejor skrivs också upp på listan med noteringen borta. Förbrukningsvaror som tagit slut t.ex. aluminiumfolie skrivs upp på inköpslistan. Den som orsakar åverkan eller tappar bort saker genom uppenbart slarv eller felaktig hantering kan komma att bli ersättningsskyldig, så att en ersättare kan köpas in. En noggrann utredning sker i sådana fall. Då kåren har begränsat med utrustning för att hålla varje avdelning med en egen uppsättning, är det viktigt att utrustningen kommer tillbaka så snabbt som möjligt. UTRUSTNING Kårens utrustning används av alla och är därför allas ansvar att hålla den i bra skick. Varje avdelning har en egen uppsättning av pennor, suddgummin etc. som de förvarar i avdelningsskåpen vid ytterdörren i Vita Rummet. All annan utrustning är gemensam. Kåren har en materialförvaltare med uppgift att se till att underhåll, lagning och reparation av utrustningen blir gjord. Detta betyder dock inte att materialförvaltaren skall göra allt arbete själv. Materialförvaltaren ser till att grejor som behövs för att laga utrustningen finns på plats. Fel som upptäckts i t.ex. tält skrivs upp på fellistan, som sitter på ledarnas anslagstavla. Typ av fel och vilken pryl som drabbats beskrivs noga samt var prylen förvaras, så att man enkelt kan hitta den för att åtgärda felet, antecknas också på listan. Är prylen av mindre karaktär kan man lägga saken i fixarhörnan för åtgärd. Felet måste dock alltid skrivas upp på fellistan. Den som hittat felet skriver sitt namn, så materialförvaltaren kan kontakta den personen för ytterligare information om så behövs. KANOTER Alla kårens medlemmar har fri tillgång till kårens kanoter. Kanoterna förvaras i Scoutstugans förråd. Bokningar sker antingen via telefon till Stugkommittén eller via bokningslistan för Scoutstugan. 9

10 Kanotlistan finns bifogad där. Utomstående får hyra kanoterna men endast i samband med hyra av Scoutstugan Kvarngölet. Hyran bestäms av KS. Flytväst ingår i hyran. SLÄPKÄRRA Kårens medlemmar har fri tillgång till kårens släpkärra, som förvaras på Tea alternativt vid Scoutstugan. Bokningar sker antingen via telefon till KO eller via bokningslistan för Scoutstugan. Släpkärrelistan finns bifogad där. SCOUTSTUGAN KVARNGÖLET STUGKOMMITTÉ Årsmötet väljer kommitténs ledamöter samt beslutar om dess storlek. Stugkommittén arbetar självständigt med att utveckla Scoutstugan Kvarngölet. Utgångspunkten är kårens behov och önskemål, men kommittén beaktar även eventuella krav och önskemål från externa gäster. Kommittén har en egen budget och en egen kassör. Dess verksamhet redovisas som en egen punkt på årsmötet. All marknadsföring och alla bokningar ligger inom stugkommitténs arbetsområde. Två gånger om året anordnar kommittén en arbetshelg där kårens medlemmar uppmanas hjälpa till med stugans underhåll. Stugkommittén ansvarar för att web mastern har korrekta uppgifter om stugan att publicera på hemsidan. ARBETSDAGAR En arbetshelg anordnas på våren och en på hösten då kårens medlemmar och scoutfamiljer förväntas bidra till stugans underhåll. Deltagande är dock frivilligt. Stugkommittén inventerar innan vad som behövs göras och ser till att material och utrustning finns på plats den aktuella dagen. Det skall finnas uppgifter som passar både stora och små. Eventuella kringarrangemang anordnas av scoutkåren. BOKNING Interna bokningar sker via den mejllista som går till samtliga ledare och funktionärer i kåren. Mejllistan visar vilka tider stugan är bokad. Det går också bra att ringa till Stugkommitténs ledamöter. Kårens verksamhet i Scoutstugan Kvarngölet är en prioritet men det innebär inte att kåren har förtur. Därför är det viktigt att avdelningarna bokar stugan så fort de planerat terminsprogrammet. Kåren betalar ingen hyra för användandet av lokalerna. Externa bokningar sker huvudsakligen via telefon och . I och med utbyggnaden av hemsidan kommer bokning även att kunna ske den vägen. Uthyrningstaxan bestäms av Stugkommittén. FAKTURERING Så snart bokningen kommit in skickar stugkassören en bokningsbekräftelse samt en faktura för bokningen. Bokningsavgiften, som är 20 % på totalsumman, betalas ej tillbaka vid sen avbokning. Sen avbokning räknas avbokningar gjorda med mindre än två veckor kvar till bokningsdatumet. Vid avbokningar gjorda med mindre än tre dagar kvar betalas ingen del av bokningskostnaden tillbaka. GRÄSKLIPPNING Gräsklippning under sommaren sker med hjälp av föräldrar, som skriver upp sig på en lista. En nyckelknippa lämnas till första föräldern, som sedan överlämnar den till nummer två på listan osv. Den som är sist på listan lämnar nycklarna till stugkassören. Kvitton för eventuella utlägg för bensin etc. lämnas till stugkassören, som ekonomiskt ersätter dessa kostnader. Ingen ersättning betalas ut utan kvitto. 10

11 ORDNINGSREGLER En utförlig beskrivning av de ordningsregler som gäller finns uppsatt på anslagstavlan i Storstugan. VERKSAMHET AVDELNINGAR Kåren bedriver verksamhet i fem olika avdelningar. Miniorscoutavdelningen Smådjuren, juniorscoutavdelningen Sjöfåglarna och patrullscoutavdelningen Rovfåglarna har aktiviteter varje vecka. Avdelningarna har möten samma dag, med överlappande tider så att det är liv och rörelse på Tea, samt att man ska lära känna de andra i kåren. Seniorscoutlaget Goliat har flexibla mötestider och avdelningen Nyingen är kårens avdelning för nya verksamhetsformer. BILSKJUTS I samband med arrangemang då vi behöver åka bil, så betalar varje medföljande scout fem kronor per mil till föraren. Innan ledare skjutsar scouter i sin bil så ska föräldern ha skrivit under ett medgivande att deras barn får åka med i ledarbilen. Medgivandet finns på hemsidan att ladda ner. DROGPOLICY All vår verksamhet är fri från alkohol, narkotika och tobak. Det gäller såväl arrangemang för barn och ungdomar, såväl som arrangemang för bara ledare. ÅRSMÖTE MOTIONER Motioner kan lämnas av enskilda medlemmar, patruller eller avdelningar i kåren. För att tas upp till diskussion på årsmötet skall motioner vara sekreteraren tillhanda senast den 10 januari. Motioner skall lämnas in skriftligt och en mall hur man skriver en motion finns i årsmötespärmen samt på kårens hemsida. FÖRBEREDELSER INFÖR ÅRSMÖTET Någon gång i februari, efter att årsmöteshandlingarna distribuerats, har avdelningarna egna årsmötesträffar. Där går avdelningen igenom motioner och förslag, diskuterar arbetsplan, budget och verksamhetsberättelse. Syftet med dessa träffar är att alla grenar skall få en chans att ta del av handlingarna och kunna lägga egna förslag på lagda handlingar och på så sätt öka intresset för kårens arbete och främja kårdemokratin. FÖRBUNDSMÖTE (FM) Kårstyrelsen utser de ombud som ska representera kåren på förbundsmötet. Inför årsmötet anordnas en kårstämma, där alla intresserade medlemmar är välkomna att tillsammans med kårstyrelsen diskutera FM-handlingarna och sedan fatta beslut. Kåren betalar ombudens alla omkostnader. Seniorscouter som följer med sponsras med 150 kronor, mot att de deltar i förhandlingarna. ÅRSMÖTESHANDLINGAR Årsmöteshandlingarna består av verksamhetsberättelse, arbetsplan, arrangemangsplan, motioner och budget. Underlag till dessa skall vara sekreteraren tillhanda senast den 10 januari. Årsmöteshandlingarna skall vara framtagna till den 1 februari och distribueras till avdelningarna, så 11

12 avdelningarna hinner diskutera handlingarna och formulera egna förslag kring handlingarna som finns innan själva årsmötet hålls. Efter årsmötet sätts kopior av samtliga handlingar i kårens årsmötespärm i scoutlokalen och läggs också ut på kårens hemsida. PROTOKOLL Årsmötesprotokoll skall skrivas rent och skickas till mötesordföranden, mötessekreteraren samt mötesjusterarna för underskrift. När samtliga skrivit under protokollet skickas originalet till kårsekreteraren för arkivering. Kopia av protokollet skickas till KS och samtliga ledare. En papperskopia sätts i kårens årsmötespärm som finns i scoutlokalen. 12

13 BILAGA 1: ORDLISTA D F I J K M P S DS: distriktsstyrelsen i Södermanland. Förbundets avbokningsregler: - Om anmälan återtas före sista anmälningsdagen faktureras ingen avgift. - Om återbud lämnas efter sista anmälningsdagen, men minst två veckor före kursstart, faktureras 300 kronor. - Om anmälan återtas mindre än två veckor före kursstart skall full kursavgift erläggas. Om platsen ersätts av deltagare utsedd av kursansvarig, i samråd med scoutsekreteraren, eller om kursdeltagaren kan uppvisa läkarintyg faktureras kåren 300 kronor. IK: informationskommittén som arbetar med marknadsföring. Infopack: kuvert med information om kåren som delas ut till nya medlemmar. Inköpslista: lista med saker som behövs köpas in i materialväg. Sitter på ledarnas anslagstavla. Justerare: personer som väljs för att kontrollera att protokollet stämmer. KO: kårordförande KS-ledamöter: personer i kårstyrelsen, valda av årsmötet. KS-möte: Kårstyrelsemöte Kårköp: kårens inköpskanal av scoutprodukter. Kårpärm: en pärm med aktuell information kring kårens uppbyggnad, blanketter, KSprotokoll, vision och uppdrag, miljö- och tobakspolicy, IK-information, stadgar och rutiner. Finns i Vita Rummet. Madicken: scoutförbundets centrala medlemsregister. Materialförvaltare: ansvarig som delegerar arbetet med att laga utrustningen och se till att det finns material att laga med. PL: patrulledare i en patrullscoutpatrull. SSR: Svenska scoutrådet; ett samarbetsorgan mellan de fem svenska scoutförbunden. 13

Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014

Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014 Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014 1. Medlemsavgift 2014 Medlemsavgift per år: 200 kr. Medlemsavgift per år och familj: 500 kr. Medlemsavgift för projekt: 100 kr. (Medlemskap

Läs mer

Flen Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds protokoll fört vid kårstyrelsemöte den 19 januari 2006 hos Ulla

Flen Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds protokoll fört vid kårstyrelsemöte den 19 januari 2006 hos Ulla Flen Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds protokoll fört vid kårstyrelsemöte den 19 januari 2006 hos Ulla Närvarande: Jessica Andersson, Ulla Andersson, Stefan Gustafsson och Anne Norstedt. 1.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Göteborgsdistriktet Scouterna Fastställd 2015-08-19

Göteborgsdistriktet Scouterna Fastställd 2015-08-19 Scouterna Landvetter Scoutkår Göteborgsdistriktet Scouterna Förord Syftet är att beskriva de rutiner och förhållningar som gäller inom kåren gällande ekonomi och redovisning. Innehållet revideras av kårstyrelsen

Läs mer

Protokoll fört vid KS/ledarsamlingen den 13 augusti 2008 i Scoutstugan

Protokoll fört vid KS/ledarsamlingen den 13 augusti 2008 i Scoutstugan KS/ledarsamlings-protokoll original 080813 Sidan 1 av 5 Protokoll fört vid KS/ledarsamlingen den 13 augusti 2008 i Scoutstugan Närvarande: Jessica Andersson, Olle Andersson, Axel Gunnarson, Stefan Gustafsson,

Läs mer

Rutin f ör inköp av scoutkläder och märken

Rutin f ör inköp av scoutkläder och märken Rutin f ör inköp av scoutkläder och märken Engelbrekt Scoutkår Version 0. 1 2014-03-03 Scouterna Box 420 34 Telefon: +46 8-555 065 00 Webb: www.scouterna.se The Guides and Scouts of Sweden 126 12 Stockholm

Läs mer

Protokoll fört vid kårstyrelsemötet den 18 december 2006 på Tea

Protokoll fört vid kårstyrelsemötet den 18 december 2006 på Tea Protokoll fört vid kårstyrelsemötet den 18 december 2006 på Tea Närvarande: Jessica Andersson, Stefan Gustafsson, Anne Norstedt och Paula Starbäck. 1. Mötets öppnande Kårordförande Anne Norstedt börjar

Läs mer

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår 2008 Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen Vad är en lokalavdelning? Ungdomsstyrelsen* använder sig av begreppet lokalavdelning för

Läs mer

KÅRHANDBOK BANKERYDS SCOUTKÅR

KÅRHANDBOK BANKERYDS SCOUTKÅR KÅRHANDBOK BANKERYDS SCOUTKÅR Beslutad 2015-11-22 1 Medlemskap i kåren 1.1 Vem kan bli medlem? Medlemskap i scoutkåren beviljas av kårens styrelse för den som åtar sig att följa de regler, stadgar och

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet Stadga för Morlanda Scoutkår Av Svenska Scoutförbundet Utarbetad under våren 2005 Kapitel 1 Kårens uppgift och verksamhet Uppgift 1:1 Scoutkåren har till uppgift att bedriva scoutverksamhet i enlighet

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Flen Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds protokoll fört vid kårstyrelsemötet den 20 april 2006 hos Stefan

Flen Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds protokoll fört vid kårstyrelsemötet den 20 april 2006 hos Stefan Flen Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds protokoll fört vid kårstyrelsemötet den 20 april 2006 hos Stefan Närvarande: Jessica Andersson, Stefan Gustafsson, Emelie Jonsson, Anne Norstedt och Paula

Läs mer

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 3 feb, kl 16.00. Rotundan. Västertorps kårordförande Gillis skall kontaktas angående skulden för Tintinlägret

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 3 feb, kl 16.00. Rotundan. Västertorps kårordförande Gillis skall kontaktas angående skulden för Tintinlägret Örnsbergs Scoutkår Styrelsemöte 3 feb, kl 16.00 Rotundan Sammanfattning av beslut Västertorps kårordförande Gillis skall kontaktas angående skulden för Tintinlägret 2011. Styrelsen beslutar att skjuta

Läs mer

Arbetsplan. Nytt år! Nya löften! Nya chanser! Nya möjligheter! Nya utmaningar! För Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Arbetsplan. Nytt år! Nya löften! Nya chanser! Nya möjligheter! Nya utmaningar! För Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Arbetsplan 2006 2007 Nytt år! Nya löften! Nya chanser! Nya möjligheter! Nya utmaningar! Foto:Torkel Edenborg För alla oss som på något sätt är verksamma inom Nykterhetsrörelsens Scoutförbund innebär ett

Läs mer

Policy. Drottningstadens scoutkår 2013-10-17

Policy. Drottningstadens scoutkår 2013-10-17 Policy Drottningstadens scoutkår 2013-10-17 Scouterna Reimersgården Telefon: +46 46 12 92 92 Webb: www.drottningstaden.se Drottningstadens scoutkår c/o Peter Kornevi E-post: ordförande@drottningstaden.se

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan 2015 TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan Vi erbjuder barn och unga unika möjligheter till utveckling, äventyr och gemenskap. Vi vill att alla ska få

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

Protokoll från Kårstyrelsemöte. (Fika: Utmanarna!) Onsdag 4 juni 2014, kl. 19:00 21:00, Scoutstugan.

Protokoll från Kårstyrelsemöte. (Fika: Utmanarna!) Onsdag 4 juni 2014, kl. 19:00 21:00, Scoutstugan. Protoll från Kårstyrelsemöte. (Fika: Utmanarna!) Onsdag 4 juni 2014, kl. 19:00 21:00, Scoutstugan. Kallade; Namn Kårstyrelsen (Kallade) Johan Amborg Ronnie Ståhle Anders Blidberg Sofia Almer Kårfunktionärer

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

Scouterna Västmanland

Scouterna Västmanland Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanen föreslås av distriktsstyrelsen och fastställdes av distriktsstämman 2013-10-19 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Släktträd. Därför anser jag; att varje år ska alla utmanarlag ta ett Familjefoto och skicka in till UScK innan den 18 Mars

Släktträd. Därför anser jag; att varje år ska alla utmanarlag ta ett Familjefoto och skicka in till UScK innan den 18 Mars Släktträd Vi utmanarscouter är som en ända stor släkt och våra utmanarlag familjer. Våra efternamn är vårt utmanarlags namn och familjevapnet vårt märke på skjortan. Jag tycker att vi som en familj och

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kronoberg- Blekinge Scoutdistrikt 2010

Verksamhetsberättelse Kronoberg- Blekinge Scoutdistrikt 2010 Verksamhetsberättelse Kronoberg- Blekinge Scoutdistrikt 2010 Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordf: Bodil Hansen, Eneryda V ordf: Elin Örheden, Värend Kassör: Ulf Wärnö, Värend Sekreterare:

Läs mer

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 4 oktober 2011 kl 19.00. Störtloppsvägen 17, Hägersten

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 4 oktober 2011 kl 19.00. Störtloppsvägen 17, Hägersten Örnsbergs Scoutkår Styrelsemöte 4 oktober 2011 kl 19.00 Störtloppsvägen 17, Hägersten Sammanfattning av beslut 1. Punkten Skrivelser tas bort som fast fråga från dagordningen i fortsättningen. 2. Styrelsen

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Elisabeth Wallenbring, ledamot Monica Rohland, ledamot Carolina

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Västmanlands Scoutdistrikt

Västmanlands Scoutdistrikt Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplanen fastställdes av Distriktsstämman 2014-10-26 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands scoutkårer så att de kan

Läs mer

1 Sammanträdets öppnande Ordföranden önskar alla välkomna och en god fortsättning på det nya året och förklarar mötet öppnat.

1 Sammanträdets öppnande Ordföranden önskar alla välkomna och en god fortsättning på det nya året och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL Sörmländska Folkdansringen Distriktstyrelsen Sörmländska Folkdansringen Sammanträde 2007-1 Tid 20 januari 2007 Plats Nyköping Närvarande Pierre Marklund, via telefon Ann-Sofie Svensson Agneta

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

Handlingar. Mälarscouternas kårstämma 2013. Mälarscouterna Karsviks Hage malarscouterna.se 08-872460. 168 55 Bromma

Handlingar. Mälarscouternas kårstämma 2013. Mälarscouterna Karsviks Hage malarscouterna.se 08-872460. 168 55 Bromma Handlingar Mälarscouternas kårstämma 2013 Innehållsförteckning Förslag till dagordning... 3 Motioner... 4 Motion 1, AL och Ledarutbildningen Scout... 4 Motion 2, Låset i Östergården... 4 Valberedningens

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Medlemsföreningsårsmöte

Medlemsföreningsårsmöte Medlemsföreningsårsmöte Medlemsföreningsårsmötet är medlemsföreningens högsta beslutande organ, på samma vis som förbundsårsmötet är Svenska Celiakiungdomsförbundets (SCUF). De beslut som tas på medlemsföreningsårsmötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2009 Styrelsen för Flens Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund vill härmed avge följande berättelse över det gångna året: ORGANISATION Vid kårens årsmöte den 18 mars 2009 valdes

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Telefonnummer till Lync, koden gäller enbart detta möte:

Telefonnummer till Lync, koden gäller enbart detta möte: Trafikverkets motorcykelklubb Christina Eklööf Protokoll för styrelsemöte den 24 januari 2015 kl 09:00 Datum: 2015-01-24 Styrelsemöte nummer: 2015-01 Sekreterare: Eklööf Närvarande: Per Ahlénius, Peter

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Bästa scoutföräldrar!

Bästa scoutföräldrar! Bästa scoutföräldrar! Under 2014 har Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry uppdaterat sitt medlemsregister. Alla kårens medlemmar finns inskrivna i registret. Samma medlemsregister används också för

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer 802468-2471 Antagna av kårstämman 2012-1 1-06 1 Allmänt Scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och

Läs mer

Uppdaterat

Uppdaterat 1 Uppdaterat 2017-06-07 Sekreterare Sekreterarens uppgift är att skriva protokoll vid styrelsemöten. Ett protokoll är anteckningar från ett möte och visar vilka beslut som tagits. Protokollet påminner

Läs mer

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 21 april, kl 13.00. Rotundan

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 21 april, kl 13.00. Rotundan Örnsbergs Scoutkår Styrelsemöte 21 april, kl 13.00 Rotundan Sammanfattning av beslut Styrelsen beslutar att ta kontakt med geldenärerna till de skulder som finns till kåren. Det överskott som finns från

Läs mer

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR TIDEN 2006-07-01 2007-06-30

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR TIDEN 2006-07-01 2007-06-30 Vårby Gårds scoutkår ansluten till Svenska Scoutförbundet VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR TIDEN 2006-07-01 2007-06-30 Styrelse Ordförande: Paula Nilsson Vice ordförande: Joakim Blomqvist Sekreterare: Roger

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Årsredovisning 2014. Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Årsredovisning 2014. Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Årsredovisning 2014 Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Förslag till föredragningslista vid Fleninge-Ödåkra Scoutkår av NSFs ordinarie årsmöte, söndagen den 1 mars 2015 i scoutlokalen.

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Närvarande: Caroline Ekblad, Maria Johansson, Jens Olsson, Kristin Svensson och Viktoria Wallin.

Läs mer

Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen.

Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen. Södra Skånes Scoutdistrikt Sida 0 Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen. Scouternas Dag 1 Regler och anvisningar 2 Upprättande av budget 3 Exempel

Läs mer

Vikingen nr 1 2012. Vad kostar det att vara medlem i Scoutkåren Vikingarna? Medlemsavgiften till scoutkåren är 600 kronor per termin.

Vikingen nr 1 2012. Vad kostar det att vara medlem i Scoutkåren Vikingarna? Medlemsavgiften till scoutkåren är 600 kronor per termin. Vikingen nr 1 2012 Vad kostar det att vara medlem i Scoutkåren Vikingarna? Medlemsavgiften till scoutkåren är 600 kronor per termin. Avgiften betalas in på Scoutkåren Vikingarnas bankgiro 56 71 93 70 snarast

Läs mer

Sundsvalls Fallskärmsklubb

Sundsvalls Fallskärmsklubb Sundsvalls Fallskärmsklubb Målsmans intyg gällande fallskärmshoppare mellan 15 och 18 år Härmed intygas att min son/dotter har mitt samtycke att genomgå kurs i fallskärmshoppning, samt att utföra fallskärmshopp

Läs mer

Policys för Eslövs scoutkår 2014

Policys för Eslövs scoutkår 2014 Policys för Eslövs scoutkår 2014 Vid arrangemang som bekostas av kåren Om man anmält sig till ett arrangemang som kåren helt eller delvis bekostar förväntas man delta enligt program. Om man uteblir från

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde

Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde KODEN för Aktiva Seniorer Skövde Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde Föreningen beslutar på föreningsstämma att arbeta efter KODEN, som är en verksamhetsbeskrivning och ett styrdokument. Syfte

Läs mer

Kungshamns samfällighetsförening 2014-06-09 Arbetsbeskrivning ordförande

Kungshamns samfällighetsförening 2014-06-09 Arbetsbeskrivning ordförande Ordförande Externa kontakter Arbetsuppgifter: Leder arbetet inom styrelsen. Är ordförande vid styrelsemöten. Tecknar avtal för föreningen i förening med annan styrelseledamot. Tecknar föreningens bank-

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Gunbritt Österlund Lars Pahlén Kurt-Elof Berglund Bengt Edholm

Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Gunbritt Österlund Lars Pahlén Kurt-Elof Berglund Bengt Edholm Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2008-3 ( 27-42) Tid och plats 2008-04-09 i Södertälje Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Gunbritt Österlund Lars Pahlén Kurt-Elof Berglund Bengt Edholm 27 Sammanträdets

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Nästan lika lätt som att räkna till tre.

Nästan lika lätt som att räkna till tre. Nästan lika lätt som att räkna till tre. 1 Håll ett första årsmöte. Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte där ni bildar förening, ett så kallat konstituerande möte. UNGiKÖR kan

Läs mer

2014-07-18. LinTek Beslutsdokument - Styrelsen

2014-07-18. LinTek Beslutsdokument - Styrelsen LinTek Beslutsdokument - Styrelsen I samband med att vi har skaffat vår nya lokal Projektlandskapet finns ej längre behovet av Kårallennycklar som går in i huvudbyggnaden, då denna lokal har en särskild

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

Bästa scoutföräldrar!

Bästa scoutföräldrar! Bästa scoutföräldrar! Under 2014 har Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry uppdaterat sitt medlemsregister. Det nya medlemsregistret heter Kuksa. Alla kårens medlemmar finns inskrivna i registret.

Läs mer

Vikingen nr 1 2008. Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år.

Vikingen nr 1 2008. Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Vikingen nr 1 2008 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Nu är det dags för terminsstart på scouterna!

Nu är det dags för terminsstart på scouterna! Nu är det dags för terminsstart på scouterna! Vi samlas i Scoutstugan lörd. 14 januari kl 9:30. Medtag almanacka. Enl. den nya dräktordningen ska man ha scoutskjorta eller scouttröja på alla möten. Som

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Vikingen nr 5 2004. Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Redaktör för tidningen är Lennart Holm.

Vikingen nr 5 2004. Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Redaktör för tidningen är Lennart Holm. Vikingen nr 5 2004 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Redaktör för tidningen är Lennart Holm. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du kanske har varit med om någonting

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Handbok för Lagledare. vers. 1.0,

Handbok för Lagledare. vers. 1.0, Handbok för Lagledare vers. 1.0, 2011-05-04 Innehåll: En lagledares uppgifter:... 3 Matcher... 4 Spelschema... 4 Inbjudningar... 4 Flytt av matcher... 4 Sarg... 5 Omklädningsrum... 5 Matchprotokoll...

Läs mer

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna:

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna: Förslag Södra Skånes scoutdistrikt Distriktet Distriktet har idag ett omfattande ansvar för att stödja kårer och kretsar samt andra organisationer inom vår verksamhet. Detta ansvar tar vi genom att under

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

Mallar till Föreningsårsmöte

Mallar till Föreningsårsmöte Mallar till Föreningsårsmöte 2016 INLEDNING I detta häfte finns förberedda mallar för ett årsmöte i er Vi Unga-förening. Mallarna är tänkta som ett stöd till ert årsmöte och finns också att ladda ned i

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Närvarande: Caroline Ekblad, Hanna Olin Petersson, Kristina Frisell, Konrad Ekenberg, och

Läs mer

Regler för ekonomihantering

Regler för ekonomihantering Dokumentets syfte Syftet med detta dokument är att ge samtliga funktionärer som hanterar pengar i någon form en god inblick i vad som förväntas av denne. Dokumentet skall förhoppningsvis ge berörda funktionärer

Läs mer

Detta dokument överrids av stadgarna om en tolkningskonflikt föreligger.

Detta dokument överrids av stadgarna om en tolkningskonflikt föreligger. Organisationsbeskrivning Vendelsö Scoutkår Detta dokument överrids av stadgarna om en tolkningskonflikt föreligger. 1. Organisation: Vendelsö scoutkårs arbete organiseras i tre huvuddelar; styrelse, scoutavvdelningar

Läs mer

Administration patrullhund

Administration patrullhund Svenska Brukshundklubben Reviderad 2015-01-30 Administration patrullhund Administration av inträdesprov och kurs patrullhund Före kursstart och inträdesprov Distriktet genomför en dialog med förbandet

Läs mer

SÅ HÄR FUNKAR DET: ATT LEDA EN AVDELNNG

SÅ HÄR FUNKAR DET: ATT LEDA EN AVDELNNG SÅ HÄR FUNKAR DET: ATT LEDA EN AVDELNNG Att leda en avdelning I det här dokumentet hittar du viktiga saker som ni bör tänka på i er avdelning, exempelvis som när ni ska ha årsmöte, vilka uppdrag som ska

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Grafisk Profil. Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Grafisk Profil. Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Grafisk Profil Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Mars 2015 INTRODUKTION Introduktion Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds kommunikation Detta dokument är en handbok och ett hjälpmedel för att skapa en enhetlig

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

4 Val av två justeringsmän. Lars Georgsson och Per Vogel.

4 Val av två justeringsmän. Lars Georgsson och Per Vogel. Protokoll årsmöte 15 juli 2012 Kebals vägförening. Tid:10.00 Plats: Folkets hus Strömstad. Närvarande: Närvarolista är bilagd originalprotokoll. 1 Mötet öppnas av ordförande Per Thorsell och han gör en

Läs mer

POLICYDOKUMENT för Helsingborgs Klätterklubb (HK2) Version: 3 Antaget: Vid årsmöte 2009-03-27 Senast ändrat: 2015-03-22

POLICYDOKUMENT för Helsingborgs Klätterklubb (HK2) Version: 3 Antaget: Vid årsmöte 2009-03-27 Senast ändrat: 2015-03-22 POLICYDOKUMENT för Helsingborgs Klätterklubb (HK2) Version: 3 Antaget: Vid årsmöte 2009-03-27 Senast ändrat: 2015-03-22 Enligt paragraf 7 i Helsingborgs Klätterklubbs stadgar ska det finnas ett policydokument

Läs mer

Välkommen som medlem i Tuve Scoutkår!

Välkommen som medlem i Tuve Scoutkår! Välkommen som medlem i Tuve Scoutkår! Som ny medlem i Tuve Scoutkår har du säkert en massa frågor. På de här sidorna skall vi försöka svara på de vanligaste. Självklart skall du fråga din ledare om du

Läs mer

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 12 feb, kl 17.00. Rotundan. 1. Styrelsen skall ta kontakt med Västertorps scoutkår angående kostnader kring

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 12 feb, kl 17.00. Rotundan. 1. Styrelsen skall ta kontakt med Västertorps scoutkår angående kostnader kring Örnsbergs Scoutkår Styrelsemöte 12 feb, kl 17.00 Rotundan Sammanfattning av beslut 1. Styrelsen skall ta kontakt med Västertorps scoutkår angående kostnader kring sommarlägret Tintin, obetalda lägeravgifter

Läs mer

Scoutförbund - NSF 2012-02-26 Årsmöte 1-19 1(5)

Scoutförbund - NSF 2012-02-26 Årsmöte 1-19 1(5) Nykterhetsrörelsens Stora Levene Scoutkår Scoutförbund - NSF 2012-02-26 Årsmöte 1-19 1(5) Sigbritt Andersson, Cecilia Hemming, Anneli Fredriksson, Karl-Olof Andersson, Susanne Andersson, Angelica Haraldsson,

Läs mer

för styrelsemöte söndagen den 18 september 2011 med Dacke Scoutdistrikt

för styrelsemöte söndagen den 18 september 2011 med Dacke Scoutdistrikt Dagordning för styrelsemöte söndagen den 18 september 2011 med Dacke Scoutdistrikt Plats: Chapmangården Klockan: 13.30 1. Mötet öppnas 2. Val av justerare 3. Godkännande av dagordning 4. Föregående mötes

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Handbok för Roverscouting inom Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Handbok för Roverscouting inom Nykterhetsrörelsens Scoutförbund ! Handbok för Roverscouting inom Nykterhetsrörelsens Scoutförbund!1 Innehållsförteckning Introduktion till Roverscouting och Roverscoutkommittén (RScK) 3 Fokusområden 4-5 RScK stöttar 6 Ansökningsrutiner

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Föreningens syfte är att främja och utöva levande rollspel och därtill relaterade aktiviteter.

Föreningens syfte är att främja och utöva levande rollspel och därtill relaterade aktiviteter. Stadgar Lajvsällskapet Romantiska Sagors Stadgar Fastställda på föreningens extra årsmöte 19 April 1999. Senast uppdaterade 24 januari 2016. 1 Förening och säte Lajvsällskapet Romantiska Sagor är en ideell

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Strategidokument för Scoutkåren Finn 2016

Strategidokument för Scoutkåren Finn 2016 Strategidokument för Scoutkåren Finn 2016 Vision erbjuda Lunds bästa ungdomsverksamhet. år 2020 erbjuda minst tvåhundra scouter en meningsfull fritid som genom scoutmetoden bidrar till personlig utveckling.

Läs mer

Tävlingspolicy Umeå Brottningsförening

Tävlingspolicy Umeå Brottningsförening Fastställd 2016-02-16 Innehåll och syfte Umeå Brottningsförenings tävlingspolicy gäller för samtliga aktiviteter - vid sidan av ordinarie träningsverksamhet - som föreningen deltar i, såsom exempelvis

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Under den gångna våren har vi haft matlådemöten hemma hos föreningens medlemmar. Framförallt cupcakemötet var väldigt väldigt uppskattat och välbesökt. Inför valborg träffades vi

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer