Månadsöversikt. USA driver tillväxten. januari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsöversikt. USA driver tillväxten. januari 2015"

Transkript

1 Månadsöversikt januari USA driver tillväxten Stark ekonomisk statistik från USA, centralbanken förväntas höja på styrräntan nästa sommar I Europa fortsätter den långsamma tillväxten, av centralbanken väntas nya stödåtgärder i början av året Situationen oklar på tillväxtmarknaderna, en del drar nytta av den låga inflationen, en del lider av bland annat nedgången i oljepriset och osäkerheten gällande tidpunkten då USA:s centralbank höjer på styrräntan Nedgången i oljepriset och inflationen i stor roll Bra avkastning från statslånen, företagslånens avkastning förblev anspråkslös Tillväxtmarknadslånen svagaste tillgångsklassen Återigen en korrigering i aktierna SEB Manager Research: Stark absolut avkastningsutveckling gjorde år 2014 till ett svårt år för portföljförvaltarna

2 Modellportföljen Aktiemarknaden överviktad Undervikt i statslånen, absoluta räntenivån lockar inte Företagslånen svagt underviktade, på kort sikt tyngs high-yield placeringarna av de negativa placeringsströmmarna Tillväxtmarknadslånen i neutralvikt, den höga ränteavkastningen skuggas av valutaosäkerhet Aktiemarknaden i övervikt, den svaga uppgången i ekonomin, den höga likviditeten och goda resultatavkastningen (earnings yield) stöder aktieplaceringarna Europas och USA:s aktiemarknader överviktade. Finland och tillväxtmarknaderna tyngs av osäkerheten kring tillväxten på tillväxtmarknaderna - neutralvikt Aktiemarknaden Övervikt Tema Avk. 3 mån YTD Finland neutral cykliska 1,6% 5,7% Europa övervikt småbolag -0,4% 4,1% USA övervikt all cap 7,4% 25,3% Japan undervikt 0,8% 7,8% Tillväxtmarknaderna neutral frontier -1,4% 8,3% Ränteplaceringar Undervikt Statslån undervikt 2,8% 13,5% Investment grade undervikt 1,6% 8,4% High yield neutral short dur. -1,1% 3,2% Tillväxtmarknadslån neutral local curr. -4,0% -2,9% Penningmarknad/alternativa Övervikt Indexlån

3 USA driver tillväxten I december fick vi igen stark statistik från USA, vilket i sig inte var en överraskning, däremot de starka siffrorna. Under månaden rapporterades arbetsmarknadssiffror som var klart bättre än väntat trots att arbetslöshetsgraden hölls oförändrad på 5,8 procentenheter. Även industrins konjunkturenkät (ISM 58,7) och småbolagsenkäten (NFIB 98,1) var mycket positiva och i slutet av månaden rapporterades att landets ekonomiska tillväxt för tredje kvartalet var 5 procent på årsnivå. Samtidigt sjönk inflationen på grund av oljan och den starka dollarn (importprisinflation) endast med 1,4 procent. I USA växer ekonomin med god fart och då inflationen samtidigt sjunker stöder detta åtminstone på kort sikt det goda sentimentet. emedan man i Europa väntar på att centralbanken ska meddela om nya återupplivningsåtgärder redan under januari-februari. På tillväxtmarknaderna var det dåligt med ekonomiska nyheter under slutet av året och endast Indien levererade bra statistik. Landets ekonomi håller på att stärkas och samtidigt har inflationen sjunkit snabbt i takt med oljepriset från dryga 10 procent till endast ca 4,4 procent. Av de stora länderna representerar Ryssland den andra ytterligheten där så gott som allt försämrats. Det sjunkande oljepriset har lett till att landets valuta rasat, inflationen stiger och ekonomin går in i en recession. I Europa bjöd inte den ekonomiska statistiken på några större positiva överraskningar utan aktivitetsnivån var svag och låg på en förväntad nivå. Den tyska ekonomin har bromsat in under slutet av året och trots att inbromsningen nu pausat, såsom inköpschefsindexet på 50 punkter indikerar, är ingen acceleration i sikte. Samtidigt ligger både Italien och Frankrike nära nolltillväxt emedan den spanska ekonomin fortsätter att piggna till. De intressantaste nyheterna rapporterades på euro-områdesnivå då den ekonomiska tillväxten för det tredje kvartalet var 0,8 procent på årsnivå och bottenprisinflationen hölls låg, endast 0,7 procent. Trots att inflationen i Europa och USA är lägre än önskat kommer den Europeiska centralbanken (ECB) och USA:s centralbank (FED) troligen att röra sig åt olika håll de närmaste 6 månaderna på grund av olika nivåer på de ekonomiska aktiviteterna och inflationsnivån. I USA väntar man redan på den första höjningen av styrräntan under sommaren 3

4 I mitten av december höjde den ryska centralbanken styrräntan till 17 procent då de tidigare valutastödköpen visade sig vara ineffektiva. Om styrräntan hålls på sin nuvarande nivå tynger den ner ekonomin ännu djupare i recession, men om styrräntan sänks finns det tryck på valutan att ytterligare försvagas. Den ryska ekonomin är mycket oljeberoende och eftersom ingen snabb uppgång förväntas i oljepriset kommer landet troligtvis att behöva förlita sig på sina valuta- och övriga reserver. På dessa klarar sig landet relativt länge och dessa har redan utnyttjats för att stabilisera valutakursen. Men en uppgång i oljepriset är mycket viktigt för att få igång den ekonomiska tillväxten i Ryssland igen. Den ekonomiska statistiken i Kina var även i december i linje med förväntningarna, dock något dämpad och den ekonomiska tillväxten ser ut att fortsättningsvis sakta in. De viktigaste nyheterna från Kina gäller penningpolitiken: landet framskrider stegvis med förnyandet av penningpolitiken, men nu ser det ut som om den svagare tillväxten kräver en lättare penningpolitik. I Brasilien håller den svaga valutan och strama arbetsmarknadssituationen håller inflationen hög och i december höjde centralbanken styrräntan igen. Samtidigt är den ekonomiska tillväxten svag och den nyvalda presidenten Dilma Roussef har inte ännu hunnit meddela om konkreta stödåtgärder för att få igång den ekonomiska tillväxten. Global inflation och centralbankspolitiken De sjunkande olje- och råvarupriserna har sänk på inflationstrycket globalt och detta kommer även att speglas i centralbankspolitiken. Ett av centralbankernas (bl a ECB, BOJ, BOE) centrala målsättning är en tillräckligt hög inflation för att stöda den ekonomiska tillväxten. För tillfället är inflationen för låg speciellt i Europa och Japan, men även i USA stiger priserna för långsamt. Sålunda har centralbankerna ett behov av att upprätthålla en lösare penningpolitik och till och med öka på stödåtgärderna, vilket stöder de ekonomiska tillväxtförväntningarna. På kort sikt har den branta nedgången i oljepriset varit en negativ osäkerhetsfaktor för marknaden då man t ex i USA befarar att svårigheterna inom oljesektorn kommer att minska på arbetsplatserna och investeringarna. Detta kunde få negativa följder även för oljeproduktionsområdenas ekonomi och till och med för hela landets ekonomi. Man måste dock komma ihåg att samtidigt ökar det lägre oljepriset på köpkraften då realinkomsterna stiger och det absolut sett blir mera pengar över för konsumtion. Det är klart att trots att olje- och energisektorns utsikter har försämrats borde prisrean på olja sett ur ett bredare perspektiv sätta fart på den ekonomiska tillväxten och resultattillväxten. På tillväxtmarknaderna är bilden något mer diversifierad då det sjunkande oljepriset även har ganska negativa effekter. För de stora oljeproducentländerna såsom Ryssland, Iran och Venezuela är oljan en betydande inkomstkälla för staten det sjunkande priset för ländernas ekonomi in i recession och leder till underskott i budgeten. Å andra sidan är oljans inflatoriska betydelse mycket stor i de flesta tillväxtekonomierna och sålunda sänker det sjunkande priset på inflationen och möjliggör centralbankernas stödåtgärder. Pristrycket på olja förväntas ännu fortsätta då oljeproducentländerna inte har några avsikter att på kort sikt sänka på produktionen. Det ser ut som om det är fråga om ett priskrig där man strävar till att få nya oljeproduktionsformer (bl a skifferolja), med dyrare produktionskostnader, icke-kommersiella. Ett stopp på nedgången i oljepriset och en rekyl av något slag torde tolkas som positivt på marknaden, då det sker. Placeringsklasserna I december dominerades räntemarknadsrörelserna av den låga inflationen och spekulationerna kring centralbanksåtgärderna, och statslånens räntor sjönk ännu lägre. Tysklands statslåneränta är negativ ända upp till fyra år och även 5-års obligationsräntan har sjunkit nära noll. Sålunda måste ränteplaceraren gå ganska långt på räntekurvan för att få en realistisk ränteavkastning, vilket ökar märkbart på ränterisken. Samtidigt har landsrisktilläggen och investment grade företagslånens risktillägg minskat, så avkastningspotentialen för räntemarknadens masskuldebrev med lägst risk är begränsad. I december avkastade statslånen ca 0,8 % och höjde därmed hela årets avkastning till ca 12 procent. Investment grade lånens upplupna avkastning blev 0,3 procent förra månaden då risktilläggen ökade något och sedan årets början har de avkastat ca 7 procent. 4

5 För high yield företagslånen var året utmanande. Trots att den ekonomiska tillväxten har varit positiv både i Europa och i USA, likviditeten riklig och betalningsstörningsestimaten måttliga, har avkastningen trots detta varit ganska anspråkslös. Å andra sidan har de försämrade utsikterna för energisektorn i USA höjt på risktilläggen. Som helhet verkar det dock som om den senaste tidens svaga utveckling i high yield företagslånen beror på negativa placerarströmmar, inte försvagade fundament. I december avkastade high yield lånen ca 1 procent minus och avkastningen för hela året blev bara ca 2-3 procent vilket förklaras av stigande risktillägg. På aktiemarknaden bjöd december månad på spänning för placerarna då kurserna på grund av oljan på en dryg vecka sjönk med ca 5-10 procent. Återhämtningen blev dock relativt snabb och för hela månadens del blev kursförändringen i USA kring noll. I Europa (-1%), i Finland (-2%) och på tillväxtmarknaderna (-3%) blev avkastningen på minus. Aktiemarknadsprissättningen har varit fortsatt utmanande på alla marknadsområden trots att aktieprissättningen på tillväxtmarknaderna varit skälig historiskt sett. Det kommande året ser sålunda ur prissättningssynvinkel utmanande ut men om man jämför prissättningen med statslånen är prissättningen inte närapå så utmanande som t ex i Tyska statens obligationer. Tillväxtmarknadslånen var även i december en svag räntetillgångsklass då valutorna försvagades ca fyra procent gentemot dollarn och räntorna steg något. Sålunda blev decembers avkastning nästan 6 procent på minus. Från årets början har de i lokala valutor noterade obligationernas ränteavkastning varit 8 procent, men valutakomponenten (den stärkta dollarn) har varit ca 14 procent på minus, så som helhet är avkastningen ca 6 procent på minus på indexnivå från årets början. Trots att tillgångsklassens avkastningspotential är högre än för andra räntetillgångsklasser syns osäkerheten kring USA:s centralbanks åtgärder på kort sikt både i räntenivån och valutorna. Därför är utsikterna på kort sikt svaga. 5

6 Fonder Stark absolut avkastningsutveckling gjorde år 2014 till ett svårt år för portföljförvaltarna I så gott som alla tillgångsklasser var den absoluta avkastningen god år 2014 USA:s aktiemarknad gav den överlägset bästa absoluta avkastningen förra året. Den europeiska placeraren fick en över 20 procents avkastning från nordamerikanska aktiefonder, ungefär hälften av avkastningen kom via en förstärkning av dollarn. Även de övriga aktiemarknaderna avkastade bra: de asiatiska aktiefonderna avkastade även de nästan 20 procent och tillväxtmarknadsfonderna allmänt över 10 procent. Också de europeiska och finska aktierna avkastade nästan lika bra. På räntemarknaden erhöll man undantagsvis den bästa avkastningen från statslånefonderna, vilka avkastade allmänt över 10 procent. Ränteplacerarna undvek placeringsobjekt med högre risk och därmed blev företagslånefondernas och tillväxtmarknadslånefondernas avkastning allmänt flera procent lägre än statslånens avkastning. På längre sikt kan man dock anta att situationen normaliseras och genom att allokera en del i ränteplaceringar med högre risk erhåller placeringsportföljen källor för tilläggsavkastning. Svårt år för portföljförvaltare som stöder sig på fundamentanalys Trots den starka absoluta avkastningsutvecklingen var det gångna året rätt utmanande även för erfarna aktivportföljförvaltare och speciellt för dem som betonar ekonomiska och företagsfundament i sin placeringsprocess. Av aktivförvaltarnas placeringsfilosofier grundar sig en stor del just på dylika metoder vilket i praktiken betyder att portföljförvaltarna har klara och logiska grunder för sina val av placeringsobjekt. Oftast är detta en fungerande metod och man bör välja fondförvaltare med detta arbetssätt till sin fondportfölj, men tidvis hittar man inga logiska förklaringar för kursuppgångarna som kunde förutses med hjälp av ekonomiska fundament. Dessa situationer kallas för stilrotation, som vi behandlade i juni månads fondartikel. Under våren och sommaren upplevdes dylika situationer speciellt på USA:s aktiemarknad där avkastningen för fonder som baserar sina placeringar på ekonomiska och företagsfundament blev lägre än marknadsavkastningen i medeltal. Under hösten har dock dessa fundamentfonders avkastning följt marknadens allmänna utveckling, men hela årets avkastning blir i de flesta fall lägre än det för jämförelseindexet. Kvantfonderna klarade sig bäst Det gångna året var på många sätt exceptionellt eftersom bara ett fåtal portföljförvaltare lyckades klå sitt jämförelseindex. Av de så kallade kvantfonderna avkastade dock största delen bättre än jämförelseindex det gångna året. Fonder som systematiskt utnyttjar olika numeriska tekniker för att vaska fram lämpliga placeringsobjekt kallas ofta för kvantfonder. Av dylika fonder avkastade t ex SEB European Equity fonden 7,4 procent bättre än sitt jämförelseindex och hör till den bästa procenten av 685 aktiefonder som placerar i Europa*. Dessutom var årsavkastningen för vår Europa fondkombination** en av de bästa, förutom SEB European Equity fonden avkastade SEB European Equity Small Caps fonden mycket bra. Trots att de europeiska småbolagens avkastning inte var nämnvärt bättre än övriga aktiers avkastning avkastade fonden 8,0 procent bättre än sitt jämförelseindex och hörde sålunda till topp två procent av 114 fonder som placerar i europeiska småbolag. SEB European Equity Small Caps är dock ett undantag, de flesta fundamentfonders avkastning förblev anspråkslös förra året. Kvantfondernas bättre framgång syns motsvarande i fonder som placerar i Nordamerika. Under hösten lade vi till Goldman Sachs kvantfond till vår fondrekommendationslista och dess årsavkastning var förra året 2,2 % bättre än MSCI North America indexet. Med detta resultat placerade sig fonden i den bästa tiondelen av fonder. Resultatet bekräftar det att förra året var det endast få som erhöll överavkastning och diversifiering mellan olika placeringsfilosofier gav resultat. Det händelserika året var en bra påminnelse om diversifieringens betydelse Trots att året globalt sett var händelserikt och det var svårt att överträffa jämförelseindex, finns det områden, såsom de europeiska aktiefonderna vi rekommenderar, där året var ett av de bästa. Även med en fondsammansättning på tillväxtmarknaderna uppnådde man klart bättre avkastning än marknaden. 6

7 Fonder Å andra sidan drog de tidigare beskrivna fundamentförvaltarnas utmaningar ner avkastningen speciellt i USA, där höstens diversifiering i kvantfonden inte hann rädda hela årets avkastning. Vårt mål är dock att välja ut fonder och bygga upp fondkombinationer på lång sikt som ger bättre och stabilare avkastning än genomsnitt. För att uppnå detta mål är våra fondlösningar nu ännu bättre diversifierade vilket det gångna året bevisar. För ränteplaceraren ger statslånefondernas överlägset bästa avkastning inte rätt bild av de övriga räntetillgångsklassernas, såsom företagslånens och tillväxtmarknadslånens, avkastningspotential. Till en väldiversifierad portfölj hör förutom statslånefonder även andra räntefonder, med vars hjälp man kan förbättra avkastningsförväntningarna. Till räntetillgångsklassen utvecklas kontinuerligt nya alternativ och fonder, vilka vi aktivt följer med och i framtiden kommer att berätta mera om. De fonder som valts till rekommendationslistan är fortfarande bland marknadens bästa jämfört med konkurrenterna SEB Manager Research framgång mäts genom att jämföra fondernas utveckling med jämförelseindex och med konkurrerande fonder. Detta ger en bild av gruppens förmåga att välja ut fonder ur det totala fondutbudet. Största delen av de fonder vi rekommenderar har varit framgångsrika eftersom nästan 70 % av de fonder vi rekommenderar har avkastat bättre än medeltal under de senaste fem åren. Dessutom värderar vi högt den feedback vi fått i den senaste kundundersökningen, där kvaliteten på fondservicen, bredden på utbudet och rekommenderade fonder värderades som Finlands bästa***. Detta förpliktigar oss att anstränga oss ännu mer för att upprätthålla samma nivå även detta år. Ett gott placeringsår 2015 från SEB Manager Research! SEB Manager Research uppgift är att välja ut ett högklassigt urval fonder åt portföljförvaltningen så att placeringsbesluten kan verkställas effektivt i alla de viktigaste tillgångsklasserna. På vår rekommendationslista, som kontinuerligt uppdateras, finns över 200 fonder som används för förvaltning av kundportföljer i Finland och utomlands. Fondrekommendationerna väljs ut som ett resultat av en disciplinerad undersökningsprocess och deras framgång följs upp och evalueras aktivt. *Källa Morningstar och SEB Manager Research ** Till fondkombinationen hör tre fonder: SEB European Equity, SEB European Equity Small CAP och Blackrock European Fund ***Kundresponsundersökning som görs årligen för institutioner, utförd av Scandinavian Financial Research 7

8 Kurslista Valuta: EUR Källor: Bloomberg, Morningstar 1 mån (%) 6 mån (%) 12 mån (%) 3 år (%) 5 år (%) OMX Helsinki CAP -1,6% 2,0% 10,6% 68,1% 63,7% SEB Finlandia -0,8% 1,0% 9,6% 64,6% 47,5% SEB Finland Small Firm 2,0% -4,4% 0,9% 38,7% 13,8% SEB Finland Momentum 1,0% -0,5% 5,4% 55,8% 40,2% MSCI Europe -1,4% 0,6% 6,8% 50,2% 53,3% BGF European Fund A2-1,1% 1,1% 2,6% 50,5% 52,3% SEB European Equity Small Caps 1,8% 3,3% 14,5% 86,9% 95,6% SEB European Equity -0,3% 1,8% 14,3% 56,8% 41,2% S&P 500 2,5% 19,0% 28,4% 82,5% 135,8% CRM US Equity Opportunities 3,9% 13,3% 17,9% 67,5% - William Blair US All Cap Growth Fund 2,6% 15,8% 20,1% 74,0% - MSCI Emerging Markets -1,9% 3,7% 11,1% 20,0% 29,6% William Blair Emerging Leaders Growth -1,5% 9,3% 15,9% 29,1% - Eaton Vance Emerald PPA EM Equity -3,3% 0,9% 8,1% 21,2% 30,3% JPM Latin America -6,2% -5,8% 0,8% -3,1% 1,4% Goldman Sachs India 0,7% 23,9% 63,8% 105,5% 82,7% Eastspring China 3,5% 19,8% 16,3% - - SEB Russia -18,6% -35,7% -41,3% -37,5% -37,3% Silk African Lions -2,1% 5,0% 8,4% - - Macquarie Asia New Stars 1,0% 19,3% 27,9% - - Pinebridge Latam Small and Mid Cap -4,7% -9,5% -5,0% -18,4% -16,2% SEB Eastern European Small Cap -8,9% -13,4% -16,6% -4,1% -11,8% 3m Euribor Index 0,0% 0,1% 0,3% 1,4% 3,5% JPMorgan Emu Govt. bond Index 1,1% 5,9% 13,5% 29,5% 33,3% SEB Euro Bond 0,8% 5,3% 11,8% 19,4% 29,3% SEB Money Manager 0,0% 0,1% 0,2% 2,1% 4,8% SEB Corporate Bond Fund EUR 0,3% 2,1% 5,9% 20,2% 26,7% BlueBay Investment Grade Bond 0,4% 1,7% 6,2% 26,2% 30,8% BlueBay High Yield Bond Fund -0,1% -2,5% 2,3% 28,8% 39,9% SEB Global High Yield -1,3% -2,9% 1,4% 22,5% 43,6% Pioneer Funds Euro High Yield -0,6% -2,5% 2,4% 36,9% 58,1% Muzinich ShortDuration HighYield -0,9% -1,6% -0,5% 9,3% - BlueBay EMD Local Currency -4,4% -8,9% -5,1% -4,9% 2,2% BlueBay Emerging Market Select Bond -3,1% -6,2% -0,9% 3,8% 18,9% Övriga Oil: price ,5% -49,4% -45,9% -46,1% -32,9% Gold: price ,5% -10,7% -1,7% -24,2% 8,0% EUR/USD: price ,7% -11,1% -12,0% -6,2% -15,7% Kurslistans fonder är exempel på fonder som SEB rekommenderar och utnyttjar i kapitalförvaltningen. Nämnda fonder ska inte betraktas som ett investeringsråd. Faktablad och övrigt material som du rekommenderas att bekanta dig med före ett eventuellt placeringsbeslut fås från SEB. Värdet på fondandelar kan alltid stiga eller sjunka. Informationen i denna översikt är baserad på uppgifter som SEB bedömt som tillförlitliga. SEB ansvarar emellertid inte för att uppgifterna är fullständiga eller riktiga, inte heller för skada som kan uppkomma till följd av fel eller brist häri. Informationen ska inte uppfattas som en handelsrekommendation. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 8

Månadsöversikt. Förväntad statistik i juli. augusti 2014

Månadsöversikt. Förväntad statistik i juli. augusti 2014 Månadsöversikt augusti 2014 6.8.2014 Förväntad statistik i juli God ekonomisk statistik i USA, minskade förväntningar på centralbanken Statistiken i Europa intakt, utsikterna i Sydeuropa något bättre.

Läs mer

Konjunkturen förstärks, osäkerhet på placeringsmarknaderna

Konjunkturen förstärks, osäkerhet på placeringsmarknaderna Månadsöversikt februari 2014 7.2.2014 Konjunkturen förstärks, osäkerhet på placeringsmarknaderna I USA och Europa fortsätter den uppåtgående trenden i ekonomin I USA trappar centralbanken ner på stödköpen

Läs mer

Bra avkastningar överlag i maj

Bra avkastningar överlag i maj Månadsöversikt juni 2014 6.6.2014 Bra avkastningar överlag i maj Bra statistik från USA, delvis även från Europa Goda nyheter från Kina, ekonomin ser ut att ha stabiliserats, stigande aktivitet På tillväxtmarknaderna

Läs mer

Månadsöversikt. Den ekonomiska statistiken oförändrad, centralbankspolitiken har en betydande roll. November 2015

Månadsöversikt. Den ekonomiska statistiken oförändrad, centralbankspolitiken har en betydande roll. November 2015 Månadsöversikt November 2015 Bra statistik från USA, osäkerhet gällande FED:s räntehöjning Bättre statistik än väntat i Europa, ECB funderar på tilläggsåtgärder Nya stödåtgärder i Kina, bra statistik i

Läs mer

Europeiska Centralbanken påbörjade QE programmet

Europeiska Centralbanken påbörjade QE programmet Månadsöversikt februari 2015 6.2.2015 Europeiska Centralbanken påbörjade QE programmet Statistik enligt förväntningarna i januari Fortsatt god stämning i USA, Europa släpar efter, konjunkturutsikterna

Läs mer

Månadsöversikt. USA:s presidentval i rubrikerna. November Den ekonomiska tillväxten i USA på uppgång, presidentvalet stör bilden

Månadsöversikt. USA:s presidentval i rubrikerna. November Den ekonomiska tillväxten i USA på uppgång, presidentvalet stör bilden Månadsöversikt November 2016 Den ekonomiska tillväxten i USA på uppgång, presidentvalet stör bilden USA:s presidentval i rubrikerna I Europa steg inköpschefsindexen, Brexit inverkan ser ut att bli lindrigare

Läs mer

Månadsöversikt. Stark ekonomisk statistik, centralbanksstödet. Oktober 2017

Månadsöversikt. Stark ekonomisk statistik, centralbanksstödet. Oktober 2017 Månadsöversikt Oktober 2017 Stark ekonomisk statistik från Europa och USA, fortsatt bra tempo i makroekonomin USA:s centralbank påbörjar en uppluckring av balansen i oktober, inget nytt från ECB Förbättrad

Läs mer

Månadsöversikt. Överraskande marknadsrörelser i april. Maj 2015. Svag ekonomisk statistik i USA och Kina. Ökade tillväxtförväntningar i Europa

Månadsöversikt. Överraskande marknadsrörelser i april. Maj 2015. Svag ekonomisk statistik i USA och Kina. Ökade tillväxtförväntningar i Europa Månadsöversikt Maj 2015 Svag ekonomisk statistik i USA och Kina Ökade tillväxtförväntningar i Europa ECB framskrider med köpprogrammen, förväntningarna gällande FED:s räntehöjning framskjuten Inga framsteg

Läs mer

Svag ekonomisk statistik i mars

Svag ekonomisk statistik i mars Månadsöversikt april 2015 Svag ekonomisk statistik i mars Överraskande ekonomisk statistik med SMÅ nivåförändringar I USA fördröjer centralbanken räntehöjningen ECB påbörjade QE programmet, de ekonomiska

Läs mer

Räntemarknaden avkastade bra i april

Räntemarknaden avkastade bra i april Månadsöversikt maj 2014 8.5.2014 Räntemarknaden avkastade bra i april Statistiken i Europa och USA i enlighet med förväntningarna, fortsättningsvis sämre siffror från Kina På tillväxtmarknaderna har de

Läs mer

Centralbanksförväntningarna i focus. USA:s centralbank skyndar inte med att höja styrräntan, den ekonomika statistiken

Centralbanksförväntningarna i focus. USA:s centralbank skyndar inte med att höja styrräntan, den ekonomika statistiken Månadsöversikt december 2014 5.12.2014 Centralbanksförväntningarna i focus USA:s centralbank skyndar inte med att höja styrräntan, den ekonomika statistiken intakt Utmaningarna i Europa är en för låg inflation

Läs mer

Månadsöversikt. Svag statistik och centralbanksförväntningarna. Oktober 2015. USA:s centralbank lämnade styrräntan oförändrad, luddig kommunikation

Månadsöversikt. Svag statistik och centralbanksförväntningarna. Oktober 2015. USA:s centralbank lämnade styrräntan oförändrad, luddig kommunikation Månadsöversikt Oktober 2015 USA:s centralbank lämnade styrräntan oförändrad, luddig kommunikation Bättre statistik än väntat i Europa, nivån oförändrad Kinas och tillväxtmarknadernas osäkra tillväxtutsikter

Läs mer

Månadsöversikt. Grekland fick marknaden att sjunka. Juli 2015. Förväntad ekonomisk statistik

Månadsöversikt. Grekland fick marknaden att sjunka. Juli 2015. Förväntad ekonomisk statistik Månadsöversikt Juli 2015 Förväntad ekonomisk statistik Statistiken i USA klart bättre, styrräntehöjning förväntas i slutet av året Bra statistik i Europa, fortsatt kraftigt centralbanksstöd NEJ rösterna

Läs mer

Månadsöversikt. ECB och FED meddelade inte helt oväntat om nya åtgärder. Januari Den ekonomiska statistiken oförändrad i december

Månadsöversikt. ECB och FED meddelade inte helt oväntat om nya åtgärder. Januari Den ekonomiska statistiken oförändrad i december Månadsöversikt Januari 2016 Den ekonomiska statistiken oförändrad i december Goda nyheter från bostadsmarknaden i USA Bra stämning inom industrin i Europa Den ekonomiska statistiken i Kina fortfarande

Läs mer

Trump förbryllar marknaden

Trump förbryllar marknaden Månadsöversikt Februari 2017 Bra ekonomisk statistik från USA Trump förbryllar marknaden Den ekonomiska tillväxten i Europa ser inte ut att ta fart Den ekonomiska aktiviteten på tillväxtmarknaderna oförändrad

Läs mer

Månadsöversikt. Krisen i Ukraina och svag statistik i Kina tyngde marknaden. april 2014

Månadsöversikt. Krisen i Ukraina och svag statistik i Kina tyngde marknaden. april 2014 Månadsöversikt april 2014 4.4.2014 Krisen i Ukraina och svag statistik i Kina tyngde marknaden Bättre statistik i USA i mars Svag makrodata från Kina, det nya året delorsak Den amerikanska centralbanken

Läs mer

Månadsöversikt. Kina, oljan och bra statistik marknadens drivkrafter. Augusti 2015. Bra statistik från USA och Europa.

Månadsöversikt. Kina, oljan och bra statistik marknadens drivkrafter. Augusti 2015. Bra statistik från USA och Europa. Månadsöversikt Augusti 2015 Bra statistik från USA och Europa Kina, oljan och bra statistik marknadens drivkrafter Osäkerhet i Kina Flera osäkerhetskällor på tillväxtmarknaderna Greklandsförhandlingarna

Läs mer

Månadsöversikt. Kina, oljepriset och svag ekonomisk statistik fick kurserna att sjunka. Februari Den ekonomiska statistiken sämre än väntat

Månadsöversikt. Kina, oljepriset och svag ekonomisk statistik fick kurserna att sjunka. Februari Den ekonomiska statistiken sämre än väntat Månadsöversikt Februari 2016 Den ekonomiska statistiken sämre än väntat I USA var den ekonomiska aktiviteten något sämre Tillväxtförväntningarna i Europa oförändrade Tillväxtmarknadsländerna lider av osäkerheten

Läs mer

Placeringsmarknaderna i motvind

Placeringsmarknaderna i motvind Månadsöversikt oktober 2014 6.10.2014 Placeringsmarknaderna i motvind Bra statistik från USA, inget nytt i Europa Tredje kvartalets tillväxt i Kina blir svagare än väntat Centralbankspolitiken i fokus,

Läs mer

Månadsöversikt. Globala ekonomiska tillväxten fortfarande långsam. Maj Sämre statistik än väntat. Aktiviteten i USA långsammare

Månadsöversikt. Globala ekonomiska tillväxten fortfarande långsam. Maj Sämre statistik än väntat. Aktiviteten i USA långsammare Månadsöversikt Maj 2016 Sämre statistik än väntat. Aktiviteten i USA långsammare Bättre tillväxt än väntat i Europa under årets första kvartal, Kina rapporterat bra statistik Minskat stöd från centralbankerna

Läs mer

Konjunkturförväntningarna förändrades inte i maj trots anspråkslös statistik och få positiva överraskningar. I USA har man förklarat

Konjunkturförväntningarna förändrades inte i maj trots anspråkslös statistik och få positiva överraskningar. I USA har man förklarat Månadsöversikt Juni 2015 Statistiken i USA återhämtar sig, bra drag i Europa Svag statistik i Kina, centralbanken ökade stödåtgärderna ECB ökar på köpen, FED tänker höja styrräntan i år Greklandsförhandlingarna

Läs mer

Månadsöversikt Kinas bekymmer fick marknaden att sjunka

Månadsöversikt Kinas bekymmer fick marknaden att sjunka Månadsöversikt September 2015 Svag ekonomisk statistik Den globala ekonomiska tillväxten något långsammare Tillväxten i USA och Europa ökar, problem med tillväxten på tillväxtmarknaderna Kinas bekymmer

Läs mer

Månadsöversikt. Centralbanksförväntningarna och oljan marknadsdrivkrafter. Mars Svag, men till sin nivå ändå relativt bra ekonomisk statistik

Månadsöversikt. Centralbanksförväntningarna och oljan marknadsdrivkrafter. Mars Svag, men till sin nivå ändå relativt bra ekonomisk statistik Månadsöversikt Mars 2016 Svag, men till sin nivå ändå relativt bra ekonomisk statistik Tillväxtprognoserna för Ryssland, Brasilien och USA har sänkts Fortsättningsvis svag statistik från Kina, nya stödåtgärder

Läs mer

Månadsöversikt. Väntad ekonomisk statistik, centralbanksförväntningar. December Centralbankens räntehöjning nära i USA, ekonomin ser bra ut

Månadsöversikt. Väntad ekonomisk statistik, centralbanksförväntningar. December Centralbankens räntehöjning nära i USA, ekonomin ser bra ut Månadsöversikt December 2015 Centralbankens räntehöjning nära i USA, ekonomin ser bra ut Tilläggsåtgärder från den Europeiska centralbanken, den låga inflationen tynger Tillväxten fortfarande blygsam på

Läs mer

Månadsöversikt. Kursuppgång med stöd av centralbankerna (FED) november 2013

Månadsöversikt. Kursuppgång med stöd av centralbankerna (FED) november 2013 Månadsöversikt november 2013 6.11.2013 Kursuppgång med stöd av centralbankerna (FED) Färre överraskningar i makrostatistiken Höga ekonomiska tillväxtförväntningar i USA Stigande förväntningar i eurozonen

Läs mer

2012 5 Månadsöversikt

2012 5 Månadsöversikt 2012 5 Månadsöversikt Korrigering på aktiemarknaderna i april Efter en stark inledning på året återvände i april osäkerheten till placeringsmarknaderna. I synnerhet i början av månaden var avkastningen

Läs mer

Utmärkta avkastningar i februari

Utmärkta avkastningar i februari Månadsöversikt mars 2014 7.3.2014 Utmärkta avkastningar i februari Nivån på den ekonomiska statistiken intakt Goda ekonomiska tillväxtsiffror från Tyskland och England Bra avkastning på aktie- och räntemarknaderna

Läs mer

Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder

Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder På svenska helgdagar (gråmarkerade) är samtliga fonder stängda för handel hos SEB i Sverige. Ingen kurssättning sker, men order i fonden kan registreras

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Månadsöversikt. ECB ökade sitt köpprogram. April Något bättre ekonomisk statistik. USA på skälig nivå, exporten svag

Månadsöversikt. ECB ökade sitt köpprogram. April Något bättre ekonomisk statistik. USA på skälig nivå, exporten svag Månadsöversikt April 2016 Något bättre ekonomisk statistik ECB ökade sitt köpprogram Hemmamarknadsefterfrågan i Europa och USA på skälig nivå, exporten svag De grundläggande elementen i den asiatiska ekonomin

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Månadsöversikt. December bjöd på bra kursuppgång. Januari I USA står ekonomin på stadig grund. FED höjde styrräntan, ECB förlängde köpprogrammet

Månadsöversikt. December bjöd på bra kursuppgång. Januari I USA står ekonomin på stadig grund. FED höjde styrräntan, ECB förlängde köpprogrammet Månadsöversikt Januari 2017 I USA står ekonomin på stadig grund FED höjde styrräntan, ECB förlängde köpprogrammet Oljepriset fortsatte stiga i december Bra avkastning för aktieoch ränteplaceringarna i

Läs mer

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond Förvarsprovision Dagens kurs tillämpas på uppdrag som anländer sparkonto Aktia America 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,05 % före kl 15:00 FI39

Läs mer

Tillväxten i globalekonomin böjer sig inte

Tillväxten i globalekonomin böjer sig inte Månadsöversikt januari 2011 SEB GYLLENBERG 7.1.2011 Tillväxten i globalekonomin böjer sig inte Konjunkturbilden på global nivå ser fortfarande ljus ut Skuldtyngda Europas, USA:s och Japans ekonomiska problem

Läs mer

2013 10 Månadsöversikt

2013 10 Månadsöversikt 2013 10 Månadsöversikt Från krisen i Syrien till USA:s budgetstrid I augusti var krisen i Syrien ett mycket omdiskuterat ämne på placeringsmarknaden. Krisen dämpades snabbt i september när USA, Ryssland

Läs mer

Grekland och Ukraina riskerna minskat Häftig start på året på placeringsmarknaderna, räntorna sjunkit aktieprissättningen

Grekland och Ukraina riskerna minskat Häftig start på året på placeringsmarknaderna, räntorna sjunkit aktieprissättningen Månadsöversikt mars 2015 6.3.2015 Fortsatt uppgång på placeringsmarknaderna I USA väntar man på att räntehöjningarna påbörjas, lugnare period gällande den ekonomiska statistiken I Europa väntar en tillväxtöverraskning:

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

2012 10 Månadsöversikt

2012 10 Månadsöversikt 2012 10 Månadsöversikt Centralbankerna marknadernas stöd i september I september erhölls konkreta uppgifter om de förväntade centralbanksåtgärderna och detta piggade upp marknaderna. ECB meddelade i början

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Fondhandel vid helgdagar november 2012: påverkade fonder

Fondhandel vid helgdagar november 2012: påverkade fonder Fondhandel vid helgdagar november 2012: påverkade fonder På svenska helgdagar (gråmarkerade) är samtliga fonder stängda för handel hos SEB i. Elite Fund - Star Choice Inc LU0166035203 398 X SEB Asienfond

Läs mer

Börserna på toppnivå i Europa och USA

Börserna på toppnivå i Europa och USA Månadsöversikt december 2013 9.12.2013 Börserna på toppnivå i Europa och USA De makroekonomiska överraskningarna har minskat Tillväxtmarknadernas aktier på minus, endast Kina på plus Börskurserna på topp

Läs mer

Månadsöversikt. Centralbankerna och USA:s presidentval i rubrikerna. Oktober 2016

Månadsöversikt. Centralbankerna och USA:s presidentval i rubrikerna. Oktober 2016 Månadsöversikt Oktober 2016 Svag ekonomisk statistik från USA, centralbankens räntehöjningsförväntningar tajmade till årsskiftet Europa rapporterade starka inköpschefsindex, ingen förändring i penningpolitiken

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Sparutsikter. Spänt läge i Ukraina. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Spänt läge i Ukraina. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 mars 2014 Konjunktur och marknad: Spänt läge i Ukraina Situationen i Ukraina är allvarlig ur många perspektiv. Det är svårt att se framför sig

Läs mer

2013 9 Månadsöversikt

2013 9 Månadsöversikt 2013 9 Månadsöversikt Världsekonomins konjunkturbild förbättrades I augusti gjorde sig en ny osäkerhetsfaktor gällande på finansmarknaden, när inbördeskriget i Syrien fick internationell omfattning och

Läs mer

Månadsöversikt. Centralbanksförväntningarna i fokus. September 2016

Månadsöversikt. Centralbanksförväntningarna i fokus. September 2016 Månadsöversikt September 2016 Bra ekonomisk statistik från USA, centralbankens räntehöjningsförväntningar flyttas närmare Stora förändringar i inköpschefsindexen i Europa, tillväxtförväntningarna oförändrade

Läs mer

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL 8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL Det finns en rad olika saker att oro sig för. Många av dessa kan påverka finansiella marknader kortsiktigt. Lyfter vi dock blicken så ser vi en högre

Läs mer

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism Hugin & Munin information från odin fonder september 25 Goda resultat ger en ökad optimism Företagen på Oslo Børs redovisade riktigt bra siffror för andra kvartalet, och högre resultatförväntningar motiverar

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond För dig som är förmedlare Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond Ny riskskala för fonder Folksam följer rekommendationen från EU:s European Securities and

Läs mer

Fortsatt låg inflation och lågt oljepris

Fortsatt låg inflation och lågt oljepris Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 februari 2016 Konjunktur och marknad: Fortsatt låg inflation och lågt oljepris Vår bedömning är sedan tidigare att den globala återhämtningen

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stämning i mars 2 Mars blev en bra månad på de internationella finansmarknaderna och marknadsvolatiliteten backade från de höga nivåerna i januari och februari. Oslo-börsen

Läs mer

Månadsrapport januari 2009

Månadsrapport januari 2009 09-01-12 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport januari 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Amerikanska centralbankens avtrappning inleds. Oro på tillväxtmarknader

Amerikanska centralbankens avtrappning inleds. Oro på tillväxtmarknader Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 februari 2014 Konjunktur och marknad: Amerikanska centralbankens avtrappning inleds Den amerikanska centralbanken Federal Reserve (FED) beslutade

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsöversikt. Tillväxtestimaten för Europa reviderades neråt på grund av Brexit. Augusti Storbritannien lämnar EU, processen startar 2017

Månadsöversikt. Tillväxtestimaten för Europa reviderades neråt på grund av Brexit. Augusti Storbritannien lämnar EU, processen startar 2017 Månadsöversikt Augusti 2016 Storbritannien lämnar EU, processen startar 2017 Tillväxtestimaten för Europa reviderade neråt, största förändringen i Storbritanniens estimat Den ekonomiska statistiken långt

Läs mer

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond Dagens kurs tillämpas på uppdrag som anländer sparkonto Aktia America 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,85 % före kl 15:00 FI39 4055 1120 0462 42 FI65

Läs mer

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond Dagens kurs tillämpas på uppdrag som anländer sparkonto Aktia America 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,85 % före kl 15:00 FI39 4055 1120 0462 42 FI65

Läs mer

Månadsöversikt. Centralbankerna och Brexit i rubrikerna. Juni 2016

Månadsöversikt. Centralbankerna och Brexit i rubrikerna. Juni 2016 Månadsöversikt Juni 2016 Fortsatt svag ekonomisk statistik, inga tecken på en upptrappning i den ekonomiska tillväxten Det ekonomiska läget oförändrat i USA, vissa positiva signaler i Europa Minskad oro

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond (inkl. förvarsprovision) Dagens kurs anländer sparkonto POP Finland 20 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % före kl. 15:00 FI78 4790 0010 0002 10 FI77

Läs mer

Sparutsikter. Amerikanska centralbanken avvaktar avtrappning av stödköp. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Amerikanska centralbanken avvaktar avtrappning av stödköp. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 december 2013 Konjunktur och marknad: Amerikanska centralbanken avvaktar avtrappning av stödköp Den amerikanska ekonomin fortsätter att utvecklas

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring Valbara fonder i Folksam försäkring 1 Risk Låg 1 2 3 4 5 6 Hög Räntefonder Inriktning Risk* Folksams Penningmarknadsfond Aktivt förvaltad kort räntefond som investerar i räntebärande värdepapper i SEK,

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2016-06-15

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2016-06-15 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2016-06-15 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten består. Investment Strategy and Advice September 2015

Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten består. Investment Strategy and Advice September 2015 Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten består Investment Strategy and Advice September 2015 September 2015 osäkerheten består Aktiemarknaderna tog en rejäl smäll i augusti efter starka uppgångar

Läs mer

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015 VALUTA FEBRUARI 2015 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN BRL/SE K 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN INR/SE + 9,2% K + 16,3%

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens

Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens Konjunkturläget december 7 FÖRDJUPNING Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens Tillgångar bedöms i dagsläget vara högt värderade på många finansiella marknader. Konjunkturinstitutet uppskattar

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

Stark dollar och ljusglimtar i eurozonen

Stark dollar och ljusglimtar i eurozonen Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 april 2015 Konjunktur och marknad: Stark dollar och ljusglimtar i eurozonen I USA är ekonomin i grund och botten stark Den amerikanska arbetsmarknaden

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under december Vart tog julklapparna vägen? I korthet: December blev en tämligen odramatisk månad om än något svagare än förväntat. De som väntade på julklappar med en enligt traditionen

Läs mer

Värdeaktier. Brev till fondspararna Q2 14. Innehåll. Värdeinvesteringar återhämtar sig. Värdeinvesteringar återhämtar sig

Värdeaktier. Brev till fondspararna Q2 14. Innehåll. Värdeinvesteringar återhämtar sig. Värdeinvesteringar återhämtar sig Brev till fondspararna Q2 14 Värdeaktier Innehåll Värdeinvesteringar återhämtar sig Ineffektivitet liknar potential Japan ökat fokus på kapitalstruktur Bra avkastning när potentialen utnyttjas Långsiktig

Läs mer

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 Marknad 2010-12-08 Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 1 Marknader idag Fokus skiftar till makro Marknaderna fortsätter att tveka, fokus på nya risker, Irland och Kina (Portugal&Spanien).

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

Månadsrapport december 2010

Månadsrapport december 2010 Månadsrapport december 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN 26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN Centralbanker fortsätter att vara i fokus. I veckan som gick fick vi se PBOC sänka räntan i Kina och ECB öppnade dörren på vid gavel för utvidgade

Läs mer

Tillväxtmarknader - Aktier Februari 2016

Tillväxtmarknader - Aktier Februari 2016 Tillväxtmarknader - Aktier Februari 2016 Swedbank Analys Botten är inte nådd PE-tal exkl. energi och finanssektorn är inte på låga nivåer än Fortsatt undervikt för regionen Utmaningar för aktiemarknaden

Läs mer

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börs VECKA 21 L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden ABB Alfa Laval Alliance Oil Assa

Läs mer

Helårsrapport 2013 DANSKE INVEST / HELÅRSRAPPORT 2013 79

Helårsrapport 2013 DANSKE INVEST / HELÅRSRAPPORT 2013 79 Helårsrapport 2013 DANSKE INVEST / HELÅRSRAPPORT 2013 79 DANSKE INVEST / HELÅRSRAPPORT 2013 3 Innehållsförteckning VD-kommentar 4 Utlandsregistrerade fonder 22 Horisont Ränta 6 Horisont Försiktig 7 Horisont

Läs mer

Innehåll 1 BBC-mätning, Riktiga ekonomer 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK. Riktiga ekonomer.

Innehåll 1 BBC-mätning, Riktiga ekonomer 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK. Riktiga ekonomer. v.40 15 november 2009 Innehåll 1 BBC-mätning, Riktiga ekonomer 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK 6 Majs, Vete 7 Råvaruindex 8 Råvarukanalen 9 Graföversikt 11 Ansvarsfriskrivning

Läs mer

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser.

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser. Marknadsföringsmaterial En del produkter från Deutsche AWM är inte tillgängliga i vissa områden och regioner beroende på lokala regulatoriska restriktioner och krav. Gateway to SEK. Läs mer om hur du kan

Läs mer