Börserna på toppnivå i Europa och USA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Börserna på toppnivå i Europa och USA"

Transkript

1 Månadsöversikt december Börserna på toppnivå i Europa och USA De makroekonomiska överraskningarna har minskat Tillväxtmarknadernas aktier på minus, endast Kina på plus Börskurserna på topp i Europa och i USA Räntorna så gott som oförändrade i eurozonen i november ECB sänkte styrräntan till 0,25 procent Fortsatt god stämning på företagslånemarknaderna i november Svag november månad för tillväxtmarknadslånen SEB Manager Research: Manager Research börjar med en utvärdering av placeringsfilosofin

2 Modellportföljen Ökad aktiemarknadsvikt Förbättrade konjunkturutsikter, resultattillväxtförväntningar och skälig prissättning bas för aktieövervikten. Tillväxtpotential i resultattillväxtförväntningarna i Europa och i USA som ett resultat av uppgången i den ekonomiska tillväxten. Därför är marknadernas utmanande prissättning inte ett problem. På tillväxtmarknaderna minskar osäkerheterna på kort sikt både aktie- och masskuldebrevsplaceringarnas attraktivitet Förväntningar om en svag uppgång i räntorna för eurozonens statslån, begränsad avkastningspotential för penningmarknaden. Företagslånen är en lockande räntetillgångsklass, trots att avkastningspotentialen begränsas av förväntningar om ränteuppgång. Lockande potential i tillväxtmarknadslånen men på kort sikt tyngs placeringsklassen bl a av osäkerheten kring den amerikanska centralbankens stödåtgärder. Alternativa placeringar och penningmarknaden underviktade. UNDERVIKT NEUTRAL ÖVERVIKT Aktier Masskuldebrev Penningmarknad Alternativa Finland Europa USA Japan Tillväxtmarknader Statslån Investment grade High Yield EMD 2

3 Makroekonomi Stark makrostatistik från USA Färre överraskningar i makrostatistiken Splittrad statistik i Europa Kina i rubrikerna på tillväxtmarknaderna arbetslöshetsgraden väntat gick upp till 7,3 procent. Temat för detta år har varit en önskan om förbättrad konjunktur vilket man även kunnat se i makrostatistikens marknadsförväntningar. Novembers statistik överraskade inte jämfört med förväntningarna och i USA fick vi till och med positiva överraskningar. Helhetsbilden är dock intakt, det vill säga att statistiken är fortsatt neutral eller positiv på de utvecklade marknaderna jämfört med förväntningarna medan statistiken på tillväxtmarknaderna fortfarande är svag. Återhämtningen på bostadsmarknaden verkar ha fått mera fart: för första gången bokfördes över en miljon nya byggnadslovsansökningar på årsbasis. Detta kommer att synas med några månaders fördröjning i antalet nya byggplatser vilket i sin tur förbättrar arbetsmarknadssituationen och även den privata konsumtionen. Den globala ekonomiska tillväxten och dess uppgång är ganska kraftigt beroende av den ekonomiska tillväxten i USA, Europa och Kina tillväxten på tillväxtmarknaderna kommer att piggna till med fördröjning. Stark makrostatistik från USA I november var makrostatistiken oväntat stark, speciellt med tanke på att den tillfälliga stängningen av statskontoren i oktober skulle ha kunnat sänka på statistiken. Antalet nya arbetslöshetsunderstödsansökningar hölls låga på veckonivå och månadens saldo blev endast ansökningar trots att Trots att nivån på månadens makrostatistik var hög sjönk samtidigt inflationen till 1 procent. Efter allt detta har den nuvarande centralbankschefen (Ben Bernanke) och den kommande chefen (Janet Yellen) båda försäkrat marknaderna att centralbanken kommer att fortsätta med sina omfattande stödåtgär- 3

4 Makroekonomi der ännu länge tills man försäkrat sig om en kraftig ekonomisk återhämtning. Splittring i den europeiska statistiken Tyskland rapporterade som vanligt stark statistik även i november. Industrins inköpschefsindex var 51,7 poäng och en bredare/ mer betydande IFO-enkät från affärslivet var bättre än väntat med sina 109,3 poäng. att förbättra befolkningens rörlighet och man gör ändringar i enbarns-politiken för att råda bot på framtida arbetskraftsunderskott. Brasilien har redan länge tampats med inflationsutmaningar och svag ekonomisk tillväxt och november månad var inget undantag. Landets centralbank höjde styrräntan redan för sjätte gången i år för att stävja inflationen, vilken enligt novembers statistik va ca 6 procent. I Indien rapporterades en konsumtionsinflation på 10 procent vilket försvårar centralbankens återupplivningsmöjligheter. Även Ryssland rapporterade hög inflation (6,3 %) samt en lägre ekonomisk tillväxt än väntat (1,2 %) för det tredje kvartalet. På tillväxtmarknaderna fortgår samma problem som tidigare d v s centralbankernas utmaning är att samtidigt återuppliva ekonomin och tampas med inflationstrycket, hög arbetslöshet och ställvis kraftiga underskott i bytesbalansen. Sålunda är utsikterna på tillväxtmarknaderna på kort sikt fortfarande utmanande. Inköpschefsindexet från Frankrike gav en betydligt mer nedslagen bild och även i övrigt var statistiken sämre. Även Italien rapporterade anspråkslösa siffror: BNP minskade enligt förhandsinformationen under tredje kvartalet med 1,9 procent, industriproduktionen på årsbasis med 3 procent och inköpschefsindexet var med sina 50,5 poäng knappt positiv. Den europeiska ekonomin är ännu ganska skör och då inflationen i november sjönk till 0,7 procent är det förståeligt att ECB reagerade genom att sänka på styrräntan för att stöda områdets ekonomiska tillväxt och för att försvara inflationsmålet (ca 2 %). Den ekonomiska tillväxten i Europa ser ut att stödja sig ganska kraftigt på en stigande efterfråga i Tyskland och globalt. Kina i rubrikerna på tillväxtmarknaderna Makrostatistiken från Kina var positiv i november då inköpschefsindexen hölls på ca 51 punkter och industriproduktionen steg med ca 10 procent. Även statistiken gällande importen och exporten var positiv. Planerna som Kinas kommunistiska parti publicerade under sitt plenum gällande strukturella reformera lämnade dock statistiken i skuggan. Med reformerna strävar man till att balansera den ekonomiska tillväxten under detta årtionde till en årlig nivå på 7 procent. Marknaden förväntade sig nog betydande nyheter, men i praktiken tolkades nyheterna som bättre än väntat. Med förändringarna strävar man till att ändra på strukturen på den ekonomiska tillväxten så att den skulle stöda sig mera på konsumtionsefterfrågan, att liberalisera finansmarknaden och minska på centralstyrningens starka roll inom beslutsfattandet. Förutom detta strävar man till 4

5 Aktiemarknaderna Svag månad på börserna Tillväxtmarknaderna på minus, endast Kina på plus Kurserna på toppnivå i Europa och USA Aktiemarknaderna håller för stram prissättning Kursuppgången var klart svagare i november jämfört med tidigare månader trots att avkastningen blev positiv på huvudmarknadsområdena. De svaga kursrörelserna kan förklaras av den märkbara årsförändringen då börserna på de utvecklade marknaderna detta år stigit med procent. Å andra sidan bjöd inte november på några speciellt viktiga nyheter då det tredje kvartalets resultat redan behandlats och det inte ännu är aktuellt med företagens resultatstyrningar för det sista kvartalet. Inte heller på centralbanksfronten, vars stödåtgärder påverkat marknaden märkbart den senaste tiden, har det skett stora förändringar i kommunikationen. ECB:s beslut att sänka styrräntan och indikationen om en möjlig ökning av stödåtgärderna stödde marknaderna något, men helhetsbilden har inte förändrats. Aktiemarknaden i USA fortsatte att stiga i november och S&P 500 indexet steg med ca tre procent till en rekordnivå på 1805 poäng. I Europa steg börserna endast med 1 procent, men även här har börserna stigit så mycket under året att vi ligger på rekordnivåer. På tillväxtmarknaderna fortgick den svaga utvecklingen på grund av osäkerheten kring den amerikanska centralbankens åtgärder, höga inflationstal och stillastående ekonomisk tillväxt. Kina var ett klart undantag då kurserna steg i slutet av november med ca 7-8 procent efter informationen om de kommande strukturella ekonomiska förändringarna. Uppgången för november blev totalt fem procent. I Indien sjönk kurserna med två procent och även i Ryssland (-5%) och i Brasilien (-6,6%) var november en svag månad. Sålunda blev avkastningen för MSCI Emerging markets indexet -1,5 procent för november trots uppgången i Kina. 5

6 Aktiemarknaderna I Helsingfors var november månad igen positiv då indexet steg med tre procent. I täten låg Cramo, Ramirent, Caverion, Nokia och Wärtsilä. Resultatperioden avslutades under november och som helhet överträffade över hälften av resultaten förväntningarna. Gällande omsättningen överträffade endast en fjärdedel förväntningarna. Bolagen är i bra skick men för att kurserna ska fortsätta stiga måste även omsättningen stiga eftersom bolagens kostnadseffektivitet börjar vara i topp. Många bolag har ordnat en kapitalmarknadsdag i november, bl a Ramirent och Wärtsilä, och budskapet har varit minst positivt och ibland till och med bättre än det. Då efterfrågan stiger är de bolag som har en stark balans i ett verkligt bra läge då realekonomins förtroende återgår efter en svagare period. Outokumpu meddelade sista börsdagen i november att de sålt de affärsverksamhetsområden (Teni och VDM) som behövs för att kunna avsluta företagsaffären från år Outokumpus balansposition har försvagats märkbart under detta år, så förutom försäljningarna måste företaget tillgripa aktieemission vilket betyder att den nuvarande aktiemängden ökar märkbart. Ur värderingsnivåerna fås inte ytterligare stöd för aktierna utan realekonomin måste gå upp. Värderingsnivåerna är något över medeltal för de senaste tio åren både sett ur balansoch resultatperspektiv och dividendavkastningen ligger kring fyra procent. På placeringsmarknaderna har värderingarna i och med kursuppgången gått upp till krävande nivåer i tillväxtekonomierna. T ex i Europa är den resultatbaserade värderingen endast ca 3-4 procent från år 2007 toppnivåer och i USA är man 10 procent från värderingstoppen. Placerarna tål dock bra en mycket krävande värderingsnivå då även resultattillväxten väntas gå upp under de närmaste månaderna i kölvattnet på den förbättrade konjunkturen. Den ekonomiska tillväxten i Europa och i USA väntas förbättras klart under det kommande året (1-1,5%) vilket torde synas även i växande omsättning. Företagen är efter en lång kostnadskur nu är i ett mycket kostnadseffektivt skick vilket betyder att även en liten ökning av omsättningen kan leda till en märkbar resultattillväxt. Detta gäller främst i Europa. Värderingen på tillväxtmarknaderna har redan länge varit klart under långtidsmedeltalet och för att uppnå toppnivåerna från 2007 borde värderingarna stiga med nästan 30 procent. Sålunda kan man konstatera att tillväxtmarknaderna absolut och relativt sett är förmånliga, men för att investeringsströmmarna ska vända krävs det att osäkerheterna minskar. 6

7 Räntemarknaderna Räntorna avkastade relativt bra i november Eurozonens räntor så gott som oförändrade i november. Ingen förändring i centralbankspolitiken ECB sänkte styrräntan till 0,25 procent Den goda stämningen på företagslånemarknaden fortsatte i november Svag november för tillväxtmarknadslånen Eurozonens obligationsräntor förändrades mycket lite i november. Kärnområdets räntor förändrades i praktiken inte alls under månaden. De längre obligationsräntorna i Tyskland steg med ett par räntepunkter. Emedan räntorna i eurozonen hölls oförändrade i november steg obligationsräntorna i USA. T ex 10 års US Treasury masskuldebrevsräntan steg med 20 räntepunkter under månaden och ränteskillnaden mellan USA:s och Tysklands obligationsräntor blev återigen större. Det skedde inga märkbara förändringar i marknadens förväntningar gällande den amerikanska centralbankens planer att minska på återköpsprogrammen av masskuldebreven. Eurozonens penningmarknadsräntor var så gott som oförändrade i november, de längre euribor-räntorna sjönk med några räntepunkter. Utvecklingen av Spaniens och Italiens obligationsräntor var oenhetlig i november. De spanska räntorna steg något och räntedifferensen till Tysklands motsvarande obligationsräntor ökade något under månaden. De italienska räntorna sjönk igen något och räntedifferensen till de tyska räntorna minskade något. Den europeiska centralbanken sänkte i början av november sin styrränta till 0,25 procent. Förväntningarna på marknaden i eurozonen gällande centralbankens kommande åtgärder var främst för en ökad återupplivning. Det förväntades en svagt negativ depositionsränta för bankernas kortvariga centralbanksdepositioner. En sänkning av ECB:s styrränta och förväntningar om en fortsättning på de penningpolitiska återupplivningsåtgärderna sänkte på eurons värde. Den amerikanska centralbankskommitteen hade inget möte i november vilket betydde att FED:s massiva köpprogram av obligationer samt styrräntan förblev oförändrade. Även Englands centralbank höll väntat sin styrränta oförändrad samt fortsatte med sina tidigare stödköpsprogram för statsobligationer och fastighetsgaranterade obligationer. Den goda stämningen på företagslånemarknaden fortsatte i november Avkastningsutvecklingen på företagslånemarknaden var fortsatt positiv i november, speciellt gällnade high-yield lånen. Bakgrunden till den goda avkastningen var en sänkning av risktilläggen eftersom statsobligationsräntorna var antingen oförändrade (Europa) eller steg (USA). Risktilläggen för investment grade företagslånen med bra kreditklassificering minskade i november med 5 räntepunkter i Europa och med 4 räntepunkter i USA. Avkastning för november blev i Europa 0,3% och i USA -0,3%. High yield lånens risktillägg minskade i november både i Europa och i USA, dock mindre i USA. Risktilläggen minskade i Europa med 23 räntepunkter och i USA med 9 räntepunkter. Avkastningen för november var i Europa 1,0 och i USA 0,4 procent. 7

8 Räntemarknaderna Även avkastningen för de i lokala valutor noterade tillväxtmarknadslånen (local currency) var negativ i november efter en positivare period. Avkastningen försvagades igen och var i november -3,6 procent. Ränteavkastningen blev -1,5 procent då räntorna steg 39 räntepunkter. Då valutorna försvagades med ca 2,2 procent blev avkastningen för tillgångsklassen svag. Avkastningen från årets början sjönk till -8,5 procent. En utströmning av kapital skedde ur tillgångsklassen vilket förstås medverkade till den svaga månadsavkastningen. En försiktig inströmning till investment grade lånen sågs i november medan inströmningen till high yield lånen var fortsättningsvis relativt bra. Gällande kreditklassificeringarna fortsatte den goda utvecklingen i USA och förbättrades i november främst gällande investment grade klassen. I Europa sågs fortsättningsvis mera sänkningar än höjningar av klassificeringarna. Ett upppiggande undantag var high yield där höjningarna var något fler än sänkningarna. Svag november för tillväxtmarknadslånen Utvecklingen för hard currency lånen blev igen negativ i november efter två positiva månader. Risktilläggen började öka genast i början av månaden och ökade till mitten av månaden. Slutet av månaden var ganska händelselös och månadens saldo för risktilläggen blev till slut en ökning med 20 räntepunkter. De amerikanska statslånens längre obligationsräntor steg också i november och i slutet av månaden hade räntorna stigit med 20 räntepunkter. Detta hade en negativ inverkan på avkastningen. Hard currency lånens avkastning var i november -1,7 procent och sedan årets början är avkastningen -6,1 procent. 8

9 Fonder Manager Research börjar med en utvärdering av placeringsfilosofin I made my money by selling too soon Bernard Baruch ( ) financier & economist Konstaterandet ovan uppfyller knappast kännetecknen för en bra placeringsfilosofi, men hjälper en att förstå vad placeringsfilosofi går ut på. Speciellt ifall man frågar varför Bernards placeringsstil fungerar eller ifall det i bakgrunden finns en konsekvent marknadsreaktion som man kan utnyttja för detta en redan närmare filosofin bakom placeringsstilen. Placeringsfilosofi är en klar syn eller princip med vars hjälp placeraren tror sig uppnå sina avkastningsmål. Det är ett konsekvent sätt att tänka på hur marknaderna fungerar och å andra sidan hur de inte fungerar. I bakgrunden finns ofta en syn på hur den stora placerarmassan agerar och som man kan utnyttja. Enligt t ex den i asiatiska småbolag placerande Macquire Asian New Stars fondens placeringsfilosofi räcker det inte enbart med att finna underprissatta aktier utan man bör även kunna estimera när underprissättningen försvinner och placeringen börjar avkasta. Enligt placeringsfilosofin sätts denna utveckling igång av placerarnas ökade intresse för framgångsrika bolag och detta intresse riktar sig ofta mot större småbolag. I praktiken betyder detta att fondförvaltaren försöker finna intressanta aktier från större småbolag innan intresset för dem ökar märkbart och motsvarande sälja aktierna före aktiekursen når toppnivå. Placeringsfilosofin ger riktningen och målsättningen En klar placeringsfilosofi behövs av många olika orsaker. För det första ger den riktningen och målsättningen för hela placeringsverksamheten varefter man kan planera hur portföljen sköts i praktiken. Placeringsfilosofin definierar placeringsobjekten och betraktelsesättet som man koncentrera sig på inom portföljförvaltningen. Detta behövs för att kunna allokera resurserna för portföljförvaltningen och riskkontrollen rätt. För det andra ger placeringsfilosofin möjlighet att bedöma det egna placeringssättet och prognostisera dess verkan i olika situationer och tidsperioder. Ingen placeringsfilosofi fungerar i alla situationer utan oftast kan man utvärdera dess funktionalitet först efter en längre period. För det tredje, utan en klar filosofi förskjuts man lätt i en situation där man har en okontrollerad placeringsportfölj som styrs av kortsiktiga marknadstrender och föreställningar. Att ända på portföljerna enligt dessa kan bli mycket dyrt. Man blandar ofta mellan placeringsfilosofi och placeringsstrategi. Det är dock fråga om två olika saker. I korthet koncentrerar man sig i placeringsfilosofin på principer man tror på medan placeringsstrategin är det sättet som man förverkligar filosofin i praktiken. Vår Manager Research börjar alltid men en analys av placeringsfilosofin och därefter analyseras strategin, placeringsprocessen, resurserna och placeringsorganisationen. Utgångspunkten är att portföljförvaltaren styrs av en klar verksamhetsprincip. Det är inte relevant hur brett placeringsfilosofin är beskriven utan hur klart den definierar och styr strategin och placeringsprovcessen. Oftast är en kort beskriven, entydig filosofi bättre än en lång och invecklad beskrivning. Men viktigare än definitionen är ändå hur klart filosofin urskiljs och hur den styr placeringsverksamheten. Den ska vara klar och entydig för hela placeringsorganisationen medräknat portföljförvaltning, analys och riskkontroll. Placeringsfilosofin utmanas genom utvärdering av om principerna fungerar även i framtiden Placeringsfilosofin kan redigeras. En klart definierad filosofi möjliggör en utvärdering av den egna verksamheten och en frågeställning om marknadssituationen förändrats. I samband med manager research ifågasätts portföljförvaltarens verksamhetssätt i och med att man utvärderar om placeringsfilosofin kan fungera även i framtiden. Det är viktigt att utreda vilka faktorer som fungerar som dragkrafter på de ifrågavarande marknaderna och hur portföljförvaltarna tar dessa i beaktande. T ex på tillväxtmarknaderna är konsumtionsefterfrågan en av de största faktorerna som driver avkastningsutvecklingen och detta är något som portföljförvaltarna måste ta ställning till i sin egen placeringsfilosofi. Av fondutvärderare krävs förutom kännedom om portföljförvaltning en gedigen kunskap om de faktorer som driver utvecklingen på de olika marknadsområdena. Man använder ofta mycket tid för att reda ut detta. Bilden nedan visar vilka frågor man koncentrerar sig på i manager reserach före den egentliga urvalsprocessen. 9

10 Fonder Helhetskunskap om tillgångsklassen Fastän Bernard Baruch odödliga och roliga konstaterande inte direkt beskriver placeringsfilosofi kan en sådan mycket väl legat som bakgrund. Bernard berättar dock om att han hade en klar bild av på vilket sätt man uppnår goda resultat. Detta räcker dock inte för att utvärdera fondförvaltare, utan principerna som portföljförvaltningen baserar sig på kräver alltid en gedigen utredning. En stark filosofi är grundstenen för all placeringsverksamhet. Bild: SEB:s Manager research process Top 4 fonderna intressanta utplock från vår rekommendationslista * ACADIAN EMERGING MARKETS LOCAL DEBT Acadian Emerging Markets Local Debt är en fond vi rekommenderar då man vill placera i tillväxtmarknadslån noterade i lokala valutor. Acadian representerar fonder med hög avkastningsprofil och den lämpar sig både som basfond och som diversifierande fond i denna tillgångsklass. Fondens största skillnaderna jämfört med typiska EMD fonder är en klart bredare diversifiering denna fond placerar vanligtvis i dubbelt så många länder jämfört med jämförelseindexet. I praktiken betyder detta att det också finns med tillväxtmarknadernas gränsområden (sk frontier-marknader) från bland annat Afrika och Karibien. Via fonden kommer man åt att utnyttja EMD tillgångsklasens placeringsobjekt och den avkastningspotential de erbjuder. Fondförvaltarens bevis gällande val av placeringsobjekt har varit starka. Avkastningen genom tiderna hör till den bästa i sin klass. BGF EUROPEAN FUND BGF European Fund är en strategi som placerar i europeiska aktier vars förväntade överavkastning fås genom aktieval baserade på fundament. Fonden koncentrerar sig på stora och medelstora företag vars marknadsvärde är över 1 mrd. Portföljen är relativt koncentrerad och innehåller ca aktier. Placeringsstilen är flexibel, men över tiden förväntas inriktningen koncentreras något mera mot kvalitativa tillväxtföretag. Teamet har bra resurser och mycket erfaret. Fonden har en mycket stark avkastningshistoria såväl i jämförelse med konkurrenterna som med jämförelseindex. Enligt vår syn fungerar fonden bra som en del av vår europeiska portföljstrategi, men även som en enskild placering. SKY HARBOR US SHORT DURATION HIGH YIELD En fond som placerar i high yield-företagslån med kort duration på den amerikanska marknaden med en strategi som eftersträvar en måttlig risknivå. Sky Harbor är en pioniär inom high yield investeringsklassen för placeringar med kort duration och koncentrerar sina placeringar enbart till USA:s high yield-marknad. Placeringsteamet har starka analytiska resurser och har arbetat tillsammans i 20 år. Fondens avkastningsprofil är lockande speciellt i en omgivning med låga räntor och ett bra alternativ till traditionella ränteplaceringar med låg risk. Kompletterar och effektiviserar en ränteportfölj parallellt med en traditionell high yield-fond. MACQUARIE ASIAN NEW STARS Macquarie Asian New Stars- fonden är en utmärkt fond som placerar i asiatiska småföretag. Fonden förvaltas av en av de största teamen specialiserade på denna investeringsklass. Aktievalen grundar sig på mycket djupgående och detaljerad företagsanalys, där företagsbesöken utgör en viktig del. Fonden förvaltas mycket aktivt och man tar modigt risker i förhållandet till indexet. Placeringsportföljen består av ca aktier. Asiatiska småbolag är i allmänhet starkare knutna till den lokala konsumtionsefterfrågan och därför fungerar fonden som ett utmärkt arbetsredskap när man vill dra nytta av sen asiatiska ekonomiska tillväxten. Fondens avkastningsutveckling har varit mycket stark i jämförelse med det egna indexet och referensgruppen och man har lyckats generera överavkastning både under stigande och sjunkande marknader. * På vår rekommendationslista finns för tillfället över 100 fonder som placerar i olika investeringsklasser och områden. Till Top 4 listan har valts intressanta alternativ från valda områden. 10

11 Kurslista Valuta: EUR Källor: Bloomberg, Lipper 1 mån (%) 6 mån (%) 12 mån (%) 3 år (%) 5 år (%) OMX Helsinki CAP 3,1% 17,8% 34,3% 23,1% 102,6% SEB Finlandia 3,3% 14,1% 29,4% 11,2% 79,7% SEB Finland Small Firm 3,3% 6,6% 18,3% -4,5% 73,9% SEB Finland Momentum 3,9% 11,8% 27,6% 10,8% 71,5% MSCI Europe 1,0% 8,6% 20,3% 34,5% 79,6% BGF European Fund A2 2,0% 8,0% 19,8% 37,0% 97,5% SEB European Equity Small Caps 3,2% 16,2% 32,9% 47,7% 145,2% SEB European Equity 0,9% 4,7% 17,7% 20,3% 48,2% S&P 500 3,2% 6,6% 23,5% 52,8% 103,5% CRM US Equity Opportunities 3,2% 5,2% 22,6% 34,4% William Blair US All Cap Growth Fund 2,9% 9,6% 24,0% 44,7% MSCI Emerging Markets -1,2% -2,2% -1,1% -2,5% 103,9% William Blair Emerging Leaders Growth -1,0% -3,9% -1,0% Eaton Vance Emerald PPA EM Equity -1,7% -2,7% 1,2% -2,9% 92,8% JPM Latin America -3,0% -11,1% -8,4% -16,7% 96,4% Goldman Sachs India -1,4% -10,0% -13,3% -18,3% 124,9% Eastspring China 3,2% 2,9% 2,7% SEB Russia -2,1% 3,9% -0,9% -18,0% 132,8% Silk African Lions 0,8% -3,1% 11,0% Macquarie Asia New Stars 2,8% -1,7% Pinebridge Latam Small and Mid Cap -5,9% -20,4% -20,7% -38,6% 99,4% SEB Eastern European Small Cap 2,4% 9,3% 12,4% -19,2% 90,3% 3m Euribor Index 0,0% 0,1% 0,2% 2,5% 5,6% JPMorgan Emu Govt. bond Index 0,4% 1,2% 3,8% 16,2% 24,7% SEB Euro Bond 0,1% -0,5% 0,2% 12,2% 23,2% SEB Money Manager 0,0% 0,1% 0,2% 3,5% 10,1% SEB Corporate Bond Fund EUR 0,0% 0,3% 2,3% 15,5% 41,0% BlueBay Investment Grade Bond 0,4% 1,2% 4,3% 17,6% 48,2% BlueBay High Yield Bond Fund 0,6% 4,1% 7,9% 23,2% 105,2% SEB Global High Yield 0,4% 2,4% 6,9% 27,3% 93,7% Pioneer Funds Euro High Yield 0,7% 3,7% 9,8% 29,9% 184,2% Muzinich ShortDuration HighYield 0,3% 1,7% 3,6% 15,0% BlueBay EMD Local Currency -3,6% -7,9% -9,4% -1,4% 53,6% BlueBay Emerging Market Select Bond -2,9% -6,3% -8,9% 8,3% 76,2% Övriga Oil: price ,8% 0,8% 4,3% 10,2% 70,3% Gold: price ,3% -9,7% -26,9% -9,6% 53,2% EUR/USD: price ,2% 4,7% 4,8% 4,7% 6,9% Kurslistans fonder är exempel på fonder som SEB rekommenderar och utnyttjar i kapitalförvaltningen. Nämnda fonder ska inte betraktas som ett investeringsråd. Faktablad och övrigt material som du rekommenderas att bekanta dig med före ett eventuellt placeringsbeslut fås från SEB. Värdet på fondandelar kan alltid stiga eller sjunka. Informationen i denna översikt är baserad på uppgifter som SEB bedömt som tillförlitliga. SEB ansvarar emellertid inte för att uppgifterna är fullständiga eller riktiga, inte heller för skada som kan uppkomma till följd av fel eller brist häri. Informationen ska inte uppfattas som en handelsrekommendation. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 11

Svag ekonomisk statistik i mars

Svag ekonomisk statistik i mars Månadsöversikt april 2015 Svag ekonomisk statistik i mars Överraskande ekonomisk statistik med SMÅ nivåförändringar I USA fördröjer centralbanken räntehöjningen ECB påbörjade QE programmet, de ekonomiska

Läs mer

Centralbanksförväntningarna i focus. USA:s centralbank skyndar inte med att höja styrräntan, den ekonomika statistiken

Centralbanksförväntningarna i focus. USA:s centralbank skyndar inte med att höja styrräntan, den ekonomika statistiken Månadsöversikt december 2014 5.12.2014 Centralbanksförväntningarna i focus USA:s centralbank skyndar inte med att höja styrräntan, den ekonomika statistiken intakt Utmaningarna i Europa är en för låg inflation

Läs mer

Konjunkturförväntningarna förändrades inte i maj trots anspråkslös statistik och få positiva överraskningar. I USA har man förklarat

Konjunkturförväntningarna förändrades inte i maj trots anspråkslös statistik och få positiva överraskningar. I USA har man förklarat Månadsöversikt Juni 2015 Statistiken i USA återhämtar sig, bra drag i Europa Svag statistik i Kina, centralbanken ökade stödåtgärderna ECB ökar på köpen, FED tänker höja styrräntan i år Greklandsförhandlingarna

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Front Månadsöversikt

Front Månadsöversikt Front Månadsöversikt Osäkerheten på placeringsmarknaderna väjer Osäkerheten på placeringsmarknaderna har minskat betydligt sedan ECB:s beslut i början av december och året har inletts i exceptionellt positiva

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Vilken konjunktur? Jussi Hyöty 10.5.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi 3.6 3.4 700 3.2 2700 02/11 03/11 04/11 330 02/11 03/11 04/11

Vilken konjunktur? Jussi Hyöty 10.5.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi 3.6 3.4 700 3.2 2700 02/11 03/11 04/11 330 02/11 03/11 04/11 Jussi Hyöty 1.5.211 gsm 5 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Vilken konjunktur? Konjunkturutvecklingen har förlöpt som förväntat, men den gigantiska stimulansen åstadkom en kraftig återhämtning som ledde till

Läs mer

Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev!

Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev! maj 2009 Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev! Förra marknadsbrevet blev mycket uppskattat av våra kunder. Den här månaden har vi samlat en ny laddning färska analyser och tips från några av marknadens

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

FIM Tillväxtmarknadsbrev

FIM Tillväxtmarknadsbrev FIM Tillväxtmarknadsbrev Juli 2007 AVKASTNINGEN FÖR FIMS FONDER SOM PLACERAR PÅ TILLVÄXTMARKNADER FOND AVKASTN-% 1 mån 12 mån YTD* FIM Brazil 7,5 79,2 35,9 FIM Russia 0,6 28,1 1,3 FIM China 7,8 52,7 14,5

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2013 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv... 3 VD har ordet....4 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....5 Nyckeltal

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT!

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT! Maj 2009 PORTFÖLJFÖRVALTARE TJO VAD DET VAR LIVAT! VESA ENGDAHL vesa.engdahl@fim.com Tel. +358 9 6134 6356 VÄSTMARKNADER FIM FONDERNAS AVKASTNING, % FOND 1mån 12mån YTD* FIM Fenno 28,4-39,6 21,6 FIM Forte

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 101 mars 2012 Marknadsnytt Läget på finansmarknaden ser ljusare ut än på länge. I USA har ekonomin långsamt börjat förbättras och i Europa har seriösa

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER FÖRENKLAT FONDPROSPEKT 1.3.2011

SELIGSON & CO FONDER FÖRENKLAT FONDPROSPEKT 1.3.2011 SELIGSON & CO FONDER FÖRENKLAT FONDPROSPEKT 1.3.2011 INNEHÅLL Kapitalförvaltning, ett förtroendeuppdrag... 2 Hur kommer jag i gång?... 2 Teckning och inlösen... 3 Risker vid placering... 4 Våra fonders

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 DATUM: 2010-10-25 MÖTESTID: 09.00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt.

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Årsredovisning 2013 I 1 ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Ett positivt resultat på 37 miljarder kronor till pensionssystemet, varav 900 miljoner

Läs mer

Till läsaren. Helsingfors 15.6.2013 Börsstiftelsen i Finland Sari Lounasmeri

Till läsaren. Helsingfors 15.6.2013 Börsstiftelsen i Finland Sari Lounasmeri Placerarens ränteguide 2013 Innehåll Till läsaren...3 Räntorna som en del av ekonomin...4 Ränteplaceringarna som en del av den övriga förmögenheten...7 Direkta ränteplaceringar...9 Räntefonder...20 Spar-

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer