Månadsöversikt. Överraskande marknadsrörelser i april. Maj Svag ekonomisk statistik i USA och Kina. Ökade tillväxtförväntningar i Europa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsöversikt. Överraskande marknadsrörelser i april. Maj 2015. Svag ekonomisk statistik i USA och Kina. Ökade tillväxtförväntningar i Europa"

Transkript

1 Månadsöversikt Maj 2015 Svag ekonomisk statistik i USA och Kina Ökade tillväxtförväntningar i Europa ECB framskrider med köpprogrammen, förväntningarna gällande FED:s räntehöjning framskjuten Inga framsteg i Greklandsförhandlingarna Moderata avkastningar på placeringsmarknaderna Överraskande marknadsrörelser i april Den ekonomiska statistiken var svag i april i USA och Kina men kanske något överraskande var statistiken i Europa positiv, dock främst i Tyskland. Det första kvartalets svaga statistik i USA kan förklaras med bland annat de stränga väderleksförhållandena i februari-mars samt av den svagare exporten som förorsakats av den förstärkta dollarn. Det traditionella nyårsfirandet i Kina försvagade statistiken där i februari, men även efter det har statistiken varit något lam. Under april månad publicerade även den internationella valutafonden (IMF) nya estimat för den ekonomiska tillväxten där den sänkte något på USA:s (3,1%) och Kinas (6,8%) tillväxtestimat och samtidigt höjde estimaten för Europa (1,5%) och Japan (1%). Sålunda bibehölls estimatet för den globala tillväxten på 3,5 procent. SEB Manager Research: Tillväxtmarknadernas företagslån en växande tillgångsklass I Europa och på tillväxtmarknaderna har nivåförändringarna varit svaga men inte lika dramatiska som i Kina och USA. I USA svek speciellt siffrorna för bostadsoch arbetsmarknadsstatistiken i april och dessutom rapporterades klart svagare än väntat ekonomisk tillväxt (0,2% vs. 1%) för det första kvartalet.

2 Makroekonomi Situationen liknar den för samma period förra året då aktiviteten också sjönk på grund av väderleksförhållandena, men som sedan förbättrades märkbart under det andra kvartalet. Den svagare ekonomiska tillväxten kan vara tillfällig men trots detta har förväntningarna gällande FED:s räntehöjningstidpunkt förskjutits framåt. Helhetsbilden i USA ser fortfarande bra ut trots att tillväxtprognosen för hela året har sjunkit något. Den senaste statistiken från Europa stöder den Europeiska centralbankens förväntningar om en uppgång i den ekonomiska tillväxten. Tillväxten i Tyskland verkar få förstärkning av den öka hemmamarknads- och exportefterfrågan och förutom IMF höjde även Tyskland själv sitt tillväxtestimat för detta år. Statistiken i Italien och Frankrike har varit fortsatt svag och trots att ingen direkt ljusning finns i sikte ser situationen åtminstone ut att ha stabiliserats. Ekonomin i Spanien har redan en tid långsamt återhämtat sig och april månads statistik var förvånansvärt god då detaljhandeln växte med 3,7 procent och helhetsproduktionens tillväxt för första kvartalet rapporterades vara 2,6 procent. Kina rapporterade en omfattande mängd ekonomisk statistik på basen av vilka man kan konstatera att landets ekonomi är inne i en svagare tillväxtfas. Industriproduktionen växte endast 5,6 procent vilket är den långsammaste tillväxttakten sedan början av 90-talet, detaljhandeln växte mindre än väntat (10,2%) och investeringarnas tillväxttakt nådde inte förväntningarna. Trots att Kina i slutet av månaden rapporterade att den ekonomiska tillväxten för det första kvartalet var 7 procent tvingas landet öka på de ekonomiska stödåtgärderna för att hålla den ekonomiska tillväxten på önskad nivå. För övrigt var statistiken på tillväxtmarknaderna svag, speciellt Ryssland och Brasilien står inför stora utmaningar. Den ryska ekonomin växte med endast 0,4 procent samtidigt som inflationen var 16,9 procent. Brasilien meddelade samtidigt att deras industriproduktion sjunkit med 9,1 procent och den höga inflationen (8,1%) ledde till att centralbanken för 14:de gången inom 24 månader höjde styrräntan. Statistiken i Indien var långt enligt förväntningarna och relativt positiv och landet befinner sig, jämfört med övriga större tillväxtekonomier i ett gott konjunkturläge. Centralbanksverksamhet Den Europeiska centralbanken framskrider enligt plan med sitt köpprogram och köpen koncentreras främst till statslånemarknaden. Fram till slutet av april hade ECB köpt statslån för ca 95 mrd euro och övriga masskuldebrev (covered bonds, ABS) för ca 82 mrd euro. Dessutom har ECB fortsatt med det åt bankerna avsedda TLTRO låneprogrammet vars funktion är att öka på bankernas kreditgivning inom ramarna för programmet har bankerna tagit lån för ca 110 mrd euro. Den Europeiska centralbanken har förutom de ekonomiska stödprogrammen även en annan roll då den försöker hålla Grekland över vattenytan i förhandlingarna om finansieringsprogrammen med Troikan (EU kommissionen, IMF, ECB). Den senaste fasen är att ECB har gett de grekiska bankerna nödfinansiering för ca 75 mrd euro. Förhandlingarna i sig framskrider mycket dåligt i och med att parterna inte kommit närmare varandra. Greklands förhandlingsläge är dåligt och det verkar som om vi under sommaren kommer att komma till en situation där Troikan förväntar sig en lösning. Den amerikanska centralbanken (FED) har tolkat de senaste månadernas svaga statistik så att tidpunkten för den första styrräntehöjningen skjuts framåt till slutet av året. Förseningen i sig är ingen stor sak. Höjningen kunde till och med klargöra marknadssituationen, så höjningen ökar knappast på marknadsosäkerheten då det är ganska klart att den redan beaktats i prissättningen. I övrigt har centralbankerna på bred front ökat på stimulansen genom en uppluckring av penningpolitiken. Undantagen är Brasilien och Ryssland som tampas med sina egna problem. Globalt sett är och förblir centralbanksstödet starkt. Placeringsklasserna Den Europeiska centralbankens köpprogram sänkte statslåneräntorna ytterligare till nya bottennivåer fram till mitten av april varefter det skedde en kraftig vändning och räntorna steg kraftigt. Uppgången kan förklaras med att placerarna tog hem sina vinster efter en lång period med bra avkastning. Trots att räntenivån steg kraftigt finns det fortfarande press på räntorna att sjunka eller åtminstone hållas låga på grund av ECB:s köpprogram. Statslånens avkastning för april blev ca 1,3 procent på minus. MÅNADSÖVERSIKT- MAJ

3 Makroekonomi Tillväxtmarknadslånen avkastade bra främst på grund av valutaavkastningen. Tillväxtmarknadernas valutor förstärktes av nyheten om att FED:s räntehöjning förskjuts framåt. Avkastningen i lokala valutor blev ca 3 procent och för de dollarnoterade lånen blev avkastningen 1,5 procent. I början av april gick aktiekurserna upp på alla marknader. I Europa, USA och Finland steg börsen med drygt två procent fram till mitten av månaden och på tillväxtmarknaderna var uppgången närmare 10 procent. I företagslånen var avkastningen bättre än i statslånen då risktilläggen sjönk, vilket kompenserade för ränteuppgången. Investment grade företagslånens avkastning blev dock 0,5 procent på minus i april medan high yield placerarna erhöll en positiv avkastning. Risktilläggen minskade i USA och i Europa, men den större ränteuppgången i Europa ledde till att avkastningen i Europa blev 0,5 procent och i USA ca 1 procent. Under den sista veckan i april bröts den uppåtgående trenden som en följd av ränteuppgången och de svaga ekonomiska siffrorna, och aktiekurserna sjönk med flera procent på de centrala marknaderna. Slutresultatet för april var att tillväxtmarknadernas kurser blev ca 5 procent på plus medan börserna i Finland, Europa och USA sjönk 1-2 procent på minus. MÅNADSÖVERSIKT- MAJ

4 Modellportföljen Övervikten i aktierna och företagslånen intakt Statslånen underviktade, den låga räntenivån ej lockande Företagslånen svagt överviktade, risktilläggen erbjuder god avkastningspotential Aktiemarknaden i Finland, Europa och USA överviktade Tillväxtmarknaderna aktier neutralt viktade Asien lockar, medan situationen i Ryssland och Brasilien svag Aktiemarknaden Övervikt Tema Avk. 12mån YTD Finland övervikt 21,5% 14,9% Europa övervikt småbolag 19,7% 16,6% USA övervikt all cap 37,1% 10,0% Japan undervikt 48,8% 24,5% Tillväxtmarknaderna neutral frontier 33,1% 19,2% Ränteplaceringar Undervikt Statslån undervikt 11,1% 2,9% Investment grade undervikt 5,8% 0,9% High yield övervikt short dur. 3,7% 4,2% Tillväxtmarknadslån undervikt local curr. -6,5% -1,1% Penningmarknad/alternativa Neutral Indexlån

5 Fonder Tillväxtmarknadernas företagslån en växande tillgångsklass EMD-företagslånen utvecklas och tillgångsklassens betydelse ökar En aktiv fond har de bästa möjligheterna i denna tillgångsklass Gramercy har valts till förvaltare för SEB Emerging Markets Corporate Bond fonden Tillväxtmarknadernas (EM) statslån har etablerat sin ställning som en egen tillgångsklass och de har redan länge varit en del av professionella placerares verktygslåda. De placeringsalternativ som tillhör EM tillgångsklassen utvecklas dock kraftigt och erbjuder nya instrument för portföljförvaltning. Ännu för några år sedan fokuserade placerarna främst på de i USD noterade tillväxtmarknadsstatslånen, men i takt med att ekonomiernas välstånd ökat under de senaste decennierna har intresset för de i lokala valutor noterade statslånen ökat. För tillfälle är det de av företagen emitterade lånen som utvecklas allra kraftigast på tillväxtområdets räntemarknad. Deras andel av placeringsportföljen är ännu liten, men tillgångsklassens betydelse ökar hela tiden. Vid första intryck ger EM företagslånen en bild av att vara en placeringsklass med hög risk vilket kan minska placerarnas intresse för denna tillgångsklass. Då man utvärderar riskprofilen för placeringsklassen bör man ta i beaktande åtminstone tre aspekter. För det första består över två tredjedelar av de nu emitterade företagslånen på tillväxtmarknaden av investment grade företagslån som ha en högre kreditklassificering och endast en knapp tredjedel av high yield företagslån vilka har lägre kreditklassificering. För det andra är de företag som emitterat företagslån på tillväxtmarknaden i medeltal mindre skuldsatta än företagen i USA och sålunda i ett bättre utgångsläge. För det tredje placerar de fonder som specialiserat sig på denna tillgångsklass enbart i västerländska valutor, såsom i USD noterade företagslån, vilket i praktiken betyder att utvecklingen för tillväxtmarknadernas valutor inte märkbart påverkar dessa fonders avkastningsutveckling. faktorer, såsom ett anspråkslöst antal analytiker vars huvudjobb är att följa med denna tillgångsklass, samt ett stort antal placerare som har denna tillgångsklass endast som en krydda i sin placeringsportfölj. Övriga ineffektivitetsfaktorer är låg likviditet vilket leder till felprissättning av placeringsobjekten samt ett ganska brett placeringsuniversum utanför marknadsindexen, vilka kan erbjuda en betydligt bättre avkastningspotential än de i indexet samlade företagslånen. SEB har denna vår grundat en ny fond, SEB Emerging Markets Corporate Bond, som placerar i företagslån på tillväxtmarknaden. På basen av SEB Manager Research utvärdering valdes Gramercy, som specialiserat sig på tillväxtmarknaderna, till portföljförvaltare. Det år 1998 grundade Gramercy har ett av branschens största portföljförvaltningsteam som specialiserat sig på tillväxtländernas företagslån. En av hörnstenarna i placeringsprocessen är en stark kreditriskanalys med vars hjälp man kan undvika företag vars kreditprofil håller på att försvagas och motsvarande vaska fram undervärderade företag med förbättrad kreditprofil. Enligt Gramercys filosofi hittar man oftast felprissatta företagslån bland de mindre lånen eftersom placerare oftast undviker denna typs lån och för att de oftast blir utanför indexen. Genom att placera en märkbar del av portföljen i ovan nämnda, något mindre och oattraktiva, lån kan man minska portföljens sårbarhet för av penningströmmar förorsakade avkastningsvariationer. SEB Emerging Markets Corporate Bond fondens portföljförvaltare Gramercy har klarat sig utmärkt i konkurrentjämförelsen. Gramercys unika placeringsfilosofi, kännedom om tillgångsklassen och aktivitet erbjuder ett bra placeringsinstrument för den som vill placera i denna tillgångsklass och ett effektivt verktyg för diversifiering av tillväxtmarknadens ränteportfölj. Tillväxtmarknadernas företagslån är som placeringsobjekt intressanta även därför att de ännu ganska ineffektiva marknaderna erbjuder kunniga och aktiva portföljförvaltare bra möjligheter att erhålla tilläggsavkastning jämfört med jämförelseindex. Ineffektiviteten kännetecknas av vissa klara 5

6 Fonder Top 4 fonderna intressanta utplock från vår rekommendationslista * MACQUARIE ASIA ALL STARS Macquarie Asia All Stars är en utmärkt fond som placerar i asiatiska företag av alla storlekar. Fondens placeringsstrategi förverkligas av ett team med goda resurser som specialiserat sig på denna tillgångsklass. De aktier som utväljs som placeringsobjekt väljs på basen av en mycket gedigen och detaljerad analys. Till denna analys hör flera företagsbesök. Fonden förvaltas aktivt, det betyder att man kan avvika märkbart från fondens jämförelseindex. Placeringsportföljen består av ca 80 aktier. Fonden är grundad nyligen men portföljförvaltarteamet har flera års erfarenhet av placeringar i Asien och bevis i form av bra avkastning. SKY HARBOR US SHORT DURATION HIGH YIELD En fond som placerar i high yield-företagslån med kort duration på den amerikanska marknaden med en strategi som eftersträvar en måttlig risknivå. Sky Harbor är en pioniär inom high yield investeringsklassen för placeringar med kort duration och koncentrerar sina placeringar enbart till USA:s high yield-marknad. Placeringsteamet har starka analytiska resurser och har arbetat tillsammans i 20 år. Fondens avkastningsprofil är lockande speciellt i en omgivning med låga räntor och ett bra alternativ till traditionella ränteplaceringar med låg risk. Kompletterar och effektiviserar en ränteportfölj parallellt med en traditionell high yield-fond. EATON VANCE PARAMETRIC EMERGING MARKETS Enastående och unik aktiefond på tillväxtmarknaderna som har en exceptionellt imponerande och lång avkastningshistoria. Fonden förvaltas med en strukturell placeringsprocess vars centrala tanke är att eftersträva en så bred diversifiering som möjligt och försöka undvika en alltför stor koncentration till de större länderna och de största sektorerna samt genomföra placeringarna så kostnadseffektivt som möjligt. Detta betyder i praktiken att fonden klart underviktar de klart större indexländerna och överviktar små länder och länder utanför indexet. Fonden placerar i över 1000 aktier och i över 40 länder (i indexet ca 20) inklusive de sk frontier-marknaderna som ligger utanför indexet. Med sin lägre risknivå och förutseende avkastningsprofil fungerar denna fond utmärkt som en hörnsten i tillväxtmarknadsplaceringarna. SEB EUROPEAN EQUITY SEB European Equity är en aktiv fond som placerar i europeiska aktier. Målsättningen är att bygga en placeringsportfölj som avkastar bättre än marknaden men samtidigt hålla fondens risk på en lägre nivå än marknaden. Portföljförvaltningens centrala placeringsfilosofi baserar sig på undersökningsresultat och observerade anomalier i undersökningsresultaten på finansbranschen. Extra risktagning belönas inte alltid på aktiemarknaden utan aktier med låg risk kan erbjuda bättre avkastning än väntat. Genom att ändra på fondens allokering och reglera andelen aktier med låg risk i fonden utnyttjar man även andra placeringsstilar såsom investeringar i värde-, tillväxt- och kvalitetsaktier. Genom att utnyttja dessa placeringsstilar kan man förvänta sig att fonden avkastar bättre än marknaden i allmänhet även under perioder då aktier med låg risk inte avkastar särskilt bra. Fonden diversifierar sina placeringar heltäckande på den europeiska aktiemarknaden och mellan olika branscher. Majoriteten av placeringarna görs i stora bolag. Fonden sköts av en av Europas bäst resurserade aktieteam som för tillfället består av 8 personer. * På vår rekommendationslista finns för tillfället över 100 fonder som placerar i olika investeringsklasser och områden. Till Top 4 listan har valts intressanta alternativ från valda områden. 6

7 Kurslista Valuta: EUR Källor: Bloomberg, Morningstar 1 mån (%) 6 mån (%) 12 mån (%) 3 år (%) 5 år (%) OMX Helsinki CAP -3,0% 17,2% 21,5% 74,0% 65,3% SEB Finlandia -3,3% 20,3% 21,3% 68,2% 51,5% SEB Finland Small Firm -1,7% 30,2% 20,0% 40,2% 23,3% SEB Finland Momentum -3,3% 24,1% 19,0% 61,3% 45,6% MSCI Europe 0,0% 18,6% 19,7% 65,0% 73,4% BGF European Fund A2-0,2% 20,6% 18,9% 60,1% 73,1% SEB European Equity Small Caps 2,0% 30,1% 32,5% 99,1% 131,4% SEB European Equity -0,1% 20,3% 24,1% 74,4% 62,7% S&P 500-3,2% 16,2% 38,7% 83,8% 124,7% CRM US Equity Opportunities -4,5% 18,5% 32,6% 69,9% - William Blair US All Cap Growth Fund -4,4% 16,9% 38,2% 73,3% - MSCI Emerging Markets 3,3% 16,0% 33,1% 29,6% 37,8% William Blair Emerging Leaders Growth -0,1% 13,7% 34,5% 31,7% - Eaton Vance Emerald PPA EM Equity 1,7% 7,7% 21,4% 24,1% 28,7% JPM Latin America 4,0% -3,4% 4,8% -7,3% -4,0% Goldman Sachs India -9,4% 16,4% 68,5% 88,6% 76,8% Eastspring China 11,9% 41,6% 74,4% - - SEB Russia 12,1% 8,0% 13,2% -22,2% -25,6% Silk African Lions -1,9% 0,9% 12,3% 28,7% - Macquarie Asia New Stars 6,0% 33,3% 64,0% - - Pinebridge Latam Small and Mid Cap 1,4% -9,9% -2,3% -29,1% -27,3% SEB Eastern European Small Cap 8,4% 15,4% 24,2% 13,1% -13,7% 3m Euribor Index 0,0% 0,0% 0,2% 0,9% 3,3% JPMorgan Emu Govt. bond Index -1,5% 5,5% 11,1% 28,7% 34,9% SEB Euro Bond -1,4% 5,0% 10,6% 20,1% 29,9% SEB Money Manager 0,0% 0,0% 0,2% 1,1% 4,8% SEB Corporate Bond Fund EUR -0,3% 2,1% 4,6% 15,0% 23,9% BlueBay Investment Grade Bond -0,5% 1,9% 4,0% 20,0% 27,4% BlueBay High Yield Bond Fund 0,5% 3,3% 1,6% 24,0% 33,5% SEB Global High Yield 0,9% 1,6% 1,9% 19,8% 40,6% Pioneer Funds Euro High Yield 0,9% 3,8% 3,2% 29,6% 42,6% Muzinich ShortDuration HighYield 0,7% 1,0% 1,3% 8,4% - BlueBay EMD Local Currency 1,8% -8,5% -9,7% -13,9% -8,6% BlueBay Emerging Market Select Bond 0,9% -4,4% -4,4% -3,9% 10,5% Övriga Oil: price ,3% -26,0% -40,2% -43,1% -30,8% Gold: price ,1% 0,9% -8,3% -28,9% 0,4% EUR/USD: price ,2% -10,5% -19,0% -15,1% -15,8% Kurslistans fonder är exempel på fonder som SEB rekommenderar och utnyttjar i kapitalförvaltningen. Nämnda fonder ska inte betraktas som ett investeringsråd. Faktablad och övrigt material som du rekommenderas att bekanta dig med före ett eventuellt placeringsbeslut fås från SEB. Värdet på fondandelar kan alltid stiga eller sjunka. Informationen i denna översikt är baserad på uppgifter som SEB bedömt som tillförlitliga. SEB ansvarar emellertid inte för att uppgifterna är fullständiga eller riktiga, inte heller för skada som kan uppkomma till följd av fel eller brist häri. Informationen ska inte uppfattas som en handelsrekommendation. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 7

Svag ekonomisk statistik i mars

Svag ekonomisk statistik i mars Månadsöversikt april 2015 Svag ekonomisk statistik i mars Överraskande ekonomisk statistik med SMÅ nivåförändringar I USA fördröjer centralbanken räntehöjningen ECB påbörjade QE programmet, de ekonomiska

Läs mer

Centralbanksförväntningarna i focus. USA:s centralbank skyndar inte med att höja styrräntan, den ekonomika statistiken

Centralbanksförväntningarna i focus. USA:s centralbank skyndar inte med att höja styrräntan, den ekonomika statistiken Månadsöversikt december 2014 5.12.2014 Centralbanksförväntningarna i focus USA:s centralbank skyndar inte med att höja styrräntan, den ekonomika statistiken intakt Utmaningarna i Europa är en för låg inflation

Läs mer

Konjunkturförväntningarna förändrades inte i maj trots anspråkslös statistik och få positiva överraskningar. I USA har man förklarat

Konjunkturförväntningarna förändrades inte i maj trots anspråkslös statistik och få positiva överraskningar. I USA har man förklarat Månadsöversikt Juni 2015 Statistiken i USA återhämtar sig, bra drag i Europa Svag statistik i Kina, centralbanken ökade stödåtgärderna ECB ökar på köpen, FED tänker höja styrräntan i år Greklandsförhandlingarna

Läs mer

Grekland och Ukraina riskerna minskat Häftig start på året på placeringsmarknaderna, räntorna sjunkit aktieprissättningen

Grekland och Ukraina riskerna minskat Häftig start på året på placeringsmarknaderna, räntorna sjunkit aktieprissättningen Månadsöversikt mars 2015 6.3.2015 Fortsatt uppgång på placeringsmarknaderna I USA väntar man på att räntehöjningarna påbörjas, lugnare period gällande den ekonomiska statistiken I Europa väntar en tillväxtöverraskning:

Läs mer

Börserna på toppnivå i Europa och USA

Börserna på toppnivå i Europa och USA Månadsöversikt december 2013 9.12.2013 Börserna på toppnivå i Europa och USA De makroekonomiska överraskningarna har minskat Tillväxtmarknadernas aktier på minus, endast Kina på plus Börskurserna på topp

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Front Månadsöversikt

Front Månadsöversikt Front Månadsöversikt Osäkerheten på placeringsmarknaderna väjer Osäkerheten på placeringsmarknaderna har minskat betydligt sedan ECB:s beslut i början av december och året har inletts i exceptionellt positiva

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga PLACERINGAR. Är du irriterad på det höga bensinpriset? Tyvärr kommer oljepriset troligen att stiga ännu mer. Samtidigt kan det skapa flera intressanta

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

Placeringsstrategi. Vinter

Placeringsstrategi. Vinter 2015 Placeringsstrategi Vinter Ari Aaltonen tel. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Innehåll Innehåll... - 1 - Centrala antaganden om världsekonomins utveckling 2015 och 2016... - 2 - och antaganden om

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2.

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2009 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Gamla Liv) driver traditionell

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Marknadsbrev. Försikti a fondaffärer i april. maj 2012. Fondstatistik april 2012:

Marknadsbrev. Försikti a fondaffärer i april. maj 2012. Fondstatistik april 2012: Marknadsbrev maj 2012 Försikti a fondaffärer i april April är över för den här gången och för Stockholmsbörsens del blev det en hel del svängningar. Under årets tre första månader såg vi rusning till aktiefonder,

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

FIM Tillväxtmarknadsbrev

FIM Tillväxtmarknadsbrev FIM Tillväxtmarknadsbrev Juli 2007 AVKASTNINGEN FÖR FIMS FONDER SOM PLACERAR PÅ TILLVÄXTMARKNADER FOND AVKASTN-% 1 mån 12 mån YTD* FIM Brazil 7,5 79,2 35,9 FIM Russia 0,6 28,1 1,3 FIM China 7,8 52,7 14,5

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer