Centralbanksförväntningarna i focus. USA:s centralbank skyndar inte med att höja styrräntan, den ekonomika statistiken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centralbanksförväntningarna i focus. USA:s centralbank skyndar inte med att höja styrräntan, den ekonomika statistiken"

Transkript

1 Månadsöversikt december Centralbanksförväntningarna i focus USA:s centralbank skyndar inte med att höja styrräntan, den ekonomika statistiken intakt Utmaningarna i Europa är en för låg inflation och skör tillväxt, förväntningarna om ECB:s nya återupplivningsåtgärder förstärkts I Kina sänkte centralbanken styrräntan Den ryska ekonomin går in i recession Prisnedgången på olja och råvaror sänker globalt på inflationen Ur statslånen pressades tilläggsavkastning, företagslånen avkastade anspråkslöst Tillväxtmarknadslånens avkastning tyngs av de försvagade valutorna Aktiemarknaden bjöd på bra avkastning i november, prissättningen åtstramad SEB Manager Research: SEB European Equity Small Cap femstjärnig portföljförvaltning

2 Modellportföljen Aktievikten ökad i november Statslånen underviktade, den absoluta räntenivån lockar inte Företagslånen svagt underviktade, på kort sikt tynger de negativa placerarströmmarna high yield placeringarna Tillväxtmarknadslånen neutralt viktade, osäkerheten i valutorna försvagar ränteavkastningen Aktiemarknaden överviktad, den försiktiga uppgången i ekonomin, den höga likviditeten och goda resultatavkastningen (earnings yield) stöder aktieplaceringarna Europas och USA:s aktiemarknad överviktad. För Finlands och tillväxtmarknadernas del tynger osäkerheten gällande tillväxtmarknadernas tillväxtuppgång - neutralvikt Aktiemarknaden Övervikt Tema Avk. 3 mån YTD Finland neutral cykliska 3,4% 7,5% Europa övervikt småbolag 1,3% 5,6% USA övervikt all cap 7,8% 22,5% Japan undervikt 2,5% 6,3% Tillväxtmarknaderna neutral frontier -2,4% 10,7% Ränteplaceringar Undervikt Statslån undervikt 1,8% 12,2% Investment grade undervikt 1,2% 7,8% High yield neutral short dur. -1,2% 4,8% Tillväxtmarknadslån övervikt local curr. -3,5% 2,1% Penningmarknad/alternativa Övervikt Indexlån

3 Centralbankspolitiken dominerade marknaderna och konjunkturbilden Förväntningarna gällande USA:s centralbank vände igen i november då höjningen av styrräntan förväntas förskjutas till slutet av sommaren 2015 då inflationen även i november (1,8%) förblev under FED:s målsättning. För den ekonomiska statistikens del bibehölls bilden intakt i skenet av månadens statistik: ISM inköpschefsindexet var mycket positivt (59), arbetslöshetsgraden sjönk (5,8%) och byggnadssektorns aktivitet var något högre än väntat. I slutet av månaden publicerades ännu tredje kvartalets ekonomiska tillväxttakt, vilken med sin nivå på 3,9 procent (QoQ) på årsnivå, var bättre än väntat. USA:s ekonomi fortsätter att återhämta sig med stöd av centralbanken, utan större hotbilder. Men den hastiga förstärkningen av dollarn (10%) begränsar exportpotentialen och å andra sidan inflationen i och med att importpriserna sjunker, varför FED inte har någon brådska med att strama åt penningpolitiken. I Tyskland försvagades inte den ekonomiska statistiken mera i november och ställvis sågs en vändning mot det bättre då IFO konjunkturenkäten förstärktes och exporten var bättre än väntat. I Italien minskade industriproduktionen mer än väntat (-0,9% YoY) och den ekonomiska tillväxten för tredje kvartalet var som väntat på minus (-0,4%). Även i Frankrike minskade industriproduktionen (-0,3% YoY), men i motsats till Italien växte ekonomin det tredje kvartalet i en takt på 0,3 procent. I Europa är ekonomin fortsatt skör och inflationsnivån är definitivt för låg. I november sjönk inflationen ytterligare till en nivå på 0,3 procent. Trots att den europeiska centralbanken på sitt möte i november inte meddelade om nya åtgärder kan man från centralbankschefens uttalanden tolka att nya åtgärder är på kommande ifall de nuvarande visar sig vara otillräckliga. I början av december meddelar centralbanken storleken det andra skedet av finansieringsprogrammet för bankerna (TLTRO), men bankerna antas inte ta stora mängder lån varför ökningen av marknadslikviditeten anses bli låg. Den låga inflationen och den sköra ekonomiska tillväxten (tredje kvartalets tillväxt endast 0,2% QoQ) har ur marknadens synvinkel märkbart ökat pressen på ECB att utöka återupplivningsåtgärderna. Den senaste tiden har den europeiska ekonomin fått tilläggsstöd från valutamarknaden. Då USA lider av den förstärkta dollarn genom sjunkande inflation och försvagad exportkonkurrens, stöds Europa 3

4 motsvarande av den försvagade euron. Så för Europa är valutakursrörelsen till fördel. Trots att euro-dollar valutaparets rörelse varit stor finns det ytterligare tryck på dollarn att förstärkas. Å tillväxtmarknaderna sänkte Kinas centralbank överraskande på styrräntan för första gången på två år. Under det gångna året har centralbanken med inriktade åtgärder försökt lätta på kreditgivningen på bostads- och fastighetsmarknaderna samt för små och medelstora bolag. De tidigare åtgärdernas effekt har varit svag och sålunda har det varit logiskt att utöka på åtgärderna. Den ekonomiska statistiken har varit på förväntad nivå i Kina den senaste tiden, men å andra sidan har inte heller ekonomin varit på uppåtgående. I de övriga stora tillväxtländerna har centralbankerna inte ännu övergått till återupplivande åtgärder, men förväntningarna är sådana att penningpolitiken uppluckras även annanstans. skifferolje- och gasproducenter. Den andra orsaken anses vara påtryckningar på Ryssland, i vars statsbudjet oljan utgör ca hälften. Oljans (WTI) och råvarornas (CRB indexet) prisnedgång sänker på den globala inflationen och i denna situation kan det tolkas som en positiv faktor (förutom energi- och råvarusektorn) för marknaden och den ekonomiska tillväxten. Då de stora oljeproducentländerna inte ser ut att minska på sin produktion ser en nedgång i inflationen mycket sannolik ut. Från makroekonomisk synvinkel kan konstateras att den ekonomiska tillväxten ser lite svagare ut än tidigare. Den samtidiga nedgången i inflationen, energi- och råvarupriserna samt det till och med tilltagande centralbanksstödet förstärken tron på att den globala ekonomiska tillväxten fortsätter att förstärkas enligt förväntningarna det kommande året. Den ryska ekonomin stod inför stora utmaningar i början av året då den ekonomiska tillväxten var långsam och inflationen hög. Den sedermera försvårade situationen i Ukraina och därtill hörande handelssanktioner, den senaste tidens nedgång i oljepriset och den försvagade dollarn har varit för mycket för den ryska ekonomin. Det ryska finansministeriet sänkte på den ekonomiska tillväxtprognosen för år 2015 från +1,2 procent till -0,8 procent. I Brasilien har situationen inte varit lika svår, men den höga inflationen och svaga valutan har även där varit en utmaning och landets ekonomiska situation försvagas i och med att landet är en betydande producent av olja och råvaror vars pris sjunker. I Indien ser situationen ljus ut: den ekonomiska statistiken visar att den ekonomiska tillväxten piggnar till och samtidigt sjunker inflationen, som traditionellt varit en utmaning, i och med att oljepriset sjunker. Den på hösten valda statsministern Modi höjer på de positiva förväntningarna, emedan han strävar till att förnya de ekonomiska strukturerna, vilket även stöder tillväxten. Prisnedgången på olja och råvaror minskar på inflationstrycket i tillväxtekonomierna, där ett hinder för en uppluckring av penningpolitiken varit just den förhöjda inflationen. Oljepriset har sjunkit brant då de stora producentländerna ökat på oljeproduktionen trots att förråden fyllts och priset gått ner. Bakgrunden anses vara speciellt oljeproducenternas priskrig gentemot konkurrerande, produktionskapacitetsökande Placeringsklasserna I november har rörelserna i de olika placeringsklasserna varit intressanta. De riskfyllda tillgångsklasserna avkastade bra, men samtidigt var även statslånens avkastning betydande. Bakgrunden är de allt starkare förväntningarna om att centralbankernas stöd fortgår och utökas, vilket tynger ner räntenivån. 4

5 Samtidigt lockar aktiemarknadernas resultatavkastning (earnings yield) och förväntningarna om en ekonomisk uppgång med stöd av centralbankerna placerarna till aktiemarknaden, vilket fått kurserna att stiga. Statslåneplacerarnas avkastning i november utgjordes av två delar: de långa räntorna sjönk något, men en mer betydande del av avkastningen kom från det att landsrisktilläggen sjönk under månaden. Statslånen avkastade ca 1,5 procent. Investment grade företagslånen avkastade sämre än statslånen då risktilläggen ökade något under månaden avkastningen blev ca 0,5 procent. Aktiemarknaden avkastade bra i november: i Europa, Finland och USA fick vi en avkastning på ca 4-5 procent trots att tillväxtmarknadens breda aktieindex stannade kring nollstrecket. Sedan mitten av oktober har kurserna stigit med ca procent, vilket så gott som kvitterat korrigeringen i början av oktober (förutom på tillväxtmarknaderna). Samtidigt har aktiemarknadsprissättningen igen stramats åt och är nära toppnivån. Trots att prissättningen på aktiemarknaden är stram, så ser aktierna förmånliga ut jämförts med priset på statslånen. För high yield företagslånen var det en svag månad då bland annat den lägsta CCC klassens risktillägg klart ökade. Detta förklaras bland annat med det sjunkande oljepriset eftersom en stor del av CCC klassens företag verkar inom energisektorn eller är knuten till den. I Europa utvecklades high yield något bättre än på USA:s marknad eftersom banksektorn, som utgör en större del av det europeiska indexet, utvecklades bättre än marknaden i genomsnitt och eftersom CCC klassens andel är större i USA:s index. I Europa avkastade high yield placeringarna ca 0,5 procent då avkastningen i USA blev ca -1 procent. Under de närmaste månaderna verkar likviditets- och centralbanksförväntningarna vara stora drivkrafter på placeringsmarknaderna och sålunda kan kursuppgången fortgå samtidigt som de långa räntorna sjunker i Europa. Lika självklart är att placerarna ska förbereda sig på stora korrigeringsrörelser även i fortsättningen. I tillväxtmarknadslånen fortsatte den svaga utvecklingen i november. Trots att ränteavkastningen var god då tillväxtmarknadens låneräntor sjönk i och med sänkta inflationsförväntningar förstärktes samtidigt dollarn gentemot tillväxtmarknadens valutor. På kort sikt skulle eurodollar kursen haft en klart positiv inverkan på EMD placeringarna ifall placeringarna skulle ha innehållit öppna euro-dollar positioner. Å andra sida, ifall man betraktar saken utgående från år 2013 skulle situationen vara den motsatta och sett ur ett treårsperspektiv skulle ingen märkbar avkastningsdifferens ha uppkommit. Avkastningen för november blev ca -3 procent för tillväxtmarknadslånen. 5

6 Fonder SEB European Equity Small Cap femstjärnig portföljförvaltning Fonden är en av de bästa småbolagsfonderna i Europa Konservativ och disciplinerad fokus på kvalitativa bolag ligger bakom framgången Portföljförvaltarna förväntar sig att marknadsomgivningen är fortsatt gynnsam även nästa år SEB European Equity Small Cap fonden har detta år varit en av de bästa småbolagsfonderna som placerar i Europa. Fonden har det här året avkastat 12,5 procent (per 29.11), vilket är över 8 procent bättre än fondens jämförelseindex. För jämförelsens skull bör konstateras att i medeltal har småbolagsfonderna i Europa avkastat ca 2 procent sämre än index. Även i tre- och femårs jämförelsen har fonden avkastat bättre än sitt jämförelseindex och i sin referensgrupp är den klart i den bästa fjärdedelen. Det innevarande året har varit utmanade för småbolag och deras avkastning är ca fyra procent lägre än den för storbolag granskat på indexnivå. Relaterat till detta har SEB European Equity Small Cap fondens avkastning varit utmärkt och den är inte enbart en av de bästa småbolagsfonderna, den är också en av de bästa europeiska fonderna av totalt 1100 stycken. Fondens placeringsprocess är ganska konservativ och portföljförvaltarna koncentrerar sig på att söka fram kvalitativa företag. Detta har på lång sikt burit frukt och fonden har glänst speciellt under de svåra tiderna (såsom 2008, 2011 och 2014) då vikten av aktieval har accentuerats. Fonden är ett bra exempel på hur man genom att disciplinerat följa en egen placeringsfilosofi kommer till ett bra slutresultat trots att den egna placeringsstilen inte skulle fungera varje år. Att strikt följa sin egen placeringsstil är ett drag som vi betonar mycket i vår fondurvalsprocess. Det innevarande året åskådliggör också hur bra SEB European Equity Small Cap fonden kompletterar den europeiska aktiefondshelheten. Med sina något konservativa egenskaper ger den medvärde jämfört med sitt eget jämförelseindex just då, då det behövs som mest, d v s då småbolagens avkastning allmänt är på lägre nivå än storbolagens avkastningar. På stigande marknader avkastar fonden oftast bättre än storbolagen trots att den inte skulle kunna ge märkbart mervärde jämfört med sitt eget index. Vi fick tag på Carsten Dehn och Ulrik Ellesgaard i England, där de för tillfället träffar nuvarande och potentiella kommande placeringsobjekt. Vi frågade kort av dem om det innevarande året och om förväntningarna för framtiden. År 2014 har varit ett bra år för er. Vad har ni gjort i portföljen detta år? Bild: SEB European Equity Small Cap fondens, jämförelseindex och referensgruppens genomsnittliga avkastningsutveckling från årets början per Avkastningarna i euro. Källa Morningstar. Fondens goda utveckling förklaras främst av bra aktieval med koncentration på kvalitativa bolag. T ex Leonteq och Grand City Properties som hör till de större innehaven i portföljen har utvecklats bra. Den senare har fortsatt växa genom att införskaffa fastigheter i Tyskland till ett mycket lockande pris och samtidigt har hyresgraden på de övriga fastighetsinnehaven förbättrats. Även värdet på den nuvarande fastighetsportföljen har stigit. Man kan säga att båda bolagen egentligen gjort just det vad de sagt sig göra och ingenting annat. Den goda aktieutvecklingen är alltså bara en följd av att flera placerare hittat dem och uppmärksammat dessa bolags kvalitet. Vi har även haft några aktier med dålig utveckling i vår portfölj. Två lite sämre aktier har varit ITE Group som lidit av stor Rysslands risk och RPS som igen på grund av sin energibundenhet lidit av det sjunkande oljepriset. Fondens omloppshastighet har hållits på normal nivå, d v s vi har inte varit exceptionellt aktiva i år. 6

7 Fonder Vilka är era förväntningar för nästa år? Vi förväntar oss att år 2015 blir ganska likadant som år 2014 har varit, d vs tillgångsklassernas avkastningar kunde vara kring 5-10 procent på grund av den låga räntenivån och ECB:s stödåtgärder. Företagens resultattillväxt förväntar vi oss vara i medeltal 8-10 procent och vi tror att detta är en bra marknadsomgivning för vår placeringsprocess där vi koncentrerar oss på att finna kvalitativa bolag. Vi ser det inte som sannolikt att vi skulle göra märkbara förändringar i portföljstrukturen. Top 4 fonderna intressanta utplock från vår rekommendationslista * ACADIAN EMERGING MARKETS LOCAL DEBT Acadian Emerging Markets Local Debt är en fond vi rekommenderar då man vill placera i tillväxtmarknadslån noterade i lokala valutor. Acadian representerar fonder med hög avkastningsprofil och den lämpar sig både som basfond och som diversifierande fond i denna tillgångsklass. Fondens största skillnaderna jämfört med typiska EMD fonder är en klart bredare diversifiering denna fond placerar vanligtvis i dubbelt så många länder jämfört med jämförelseindexet. I praktiken betyder detta att det också finns med tillväxtmarknadernas gränsområden (sk frontier-marknader) från bland annat Afrika och Karibien. Via fonden kommer man åt att utnyttja EMD tillgångsklasens placeringsobjekt och den avkastningspotential de erbjuder. Fondförvaltarens bevis gällande val av placeringsobjekt har varit starka. Avkastningen genom tiderna hör till den bästa i sin klass. EATON VANCE PARAMETRIC EMERGING MARKETS Enastående och unik aktiefond på tillväxtmarknaderna som har en exceptionellt imponerande och lång avkastningshistoria. Fonden förvaltas med en strukturell placeringsprocess vars centrala tanke är att eftersträva en så bred diversifiering som möjligt och försöka undvika en alltför stor koncentration till de större länderna och de största sektorerna samt genomföra placeringarna så kostnadseffektivt som möjligt. Detta betyder i praktiken att fonden klart underviktar de klart större indexländerna och överviktar små länder och länder utanför indexet. Fonden placerar i över 1000 aktier och i över 40 länder (i indexet ca 20) inklusive de sk frontier-marknaderna som ligger utanför indexet. Med sin lägre risknivå och förutseende avkastningsprofil fungerar denna fond utmärkt som en hörnsten i tillväxtmarknadsplaceringarna. SKY HARBOR US SHORT DURATION HIGH YIELD En fond som placerar i high yield-företagslån med kort duration på den amerikanska marknaden med en strategi som eftersträvar en måttlig risknivå. Sky Harbor är en pioniär inom high yield investeringsklassen för placeringar med kort duration och koncentrerar sina placeringar enbart till USA:s high yield-marknad. Placeringsteamet har starka analytiska resurser och har arbetat tillsammans i 20 år. Fondens avkastningsprofil är lockande speciellt i en omgivning med låga räntor och ett bra alternativ till traditionella ränteplaceringar med låg risk. Kompletterar och effektiviserar en ränteportfölj parallellt med en traditionell high yield-fond. SEB EUROPEAN EQUITY SEB European Equity är en aktiv fond som placerar i europeiska aktier. Målsättningen är att bygga en placeringsportfölj som avkastar bättre än marknaden men samtidigt hålla fondens risk på en lägre nivå än marknaden. Portföljförvaltningens centrala placeringsfilosofi baserar sig på undersökningsresultat och observerade anomalier i undersökningsresultaten på finansbranschen. Extra risktagning belönas inte alltid på aktiemarknaden utan aktier med låg risk kan erbjuda bättre avkastning än väntat. Genom att ändra på fondens allokering och reglera andelen aktier med låg risk i fonden utnyttjar man även andra placeringsstilar såsom investeringar i värde-, tillväxt- och kvalitetsaktier. Genom att utnyttja dessa placeringsstilar kan man förvänta sig att fonden avkastar bättre än marknaden i allmänhet även under perioder då aktier med låg risk inte avkastar särskilt bra. Fonden diversifierar sina placeringar heltäckande på den europeiska aktiemarknaden och mellan olika branscher. Majoriteten av placeringarna görs i stora bolag. Fonden sköts av en av Europas bäst resurserade aktieteam som för tillfället består av 8 personer. * På vår rekommendationslista finns för tillfället över 100 fonder som placerar i olika investeringsklasser och områden. Till Top 4 listan har valts intressanta alternativ från valda områden. 7

8 Kurslista Valuta: EUR Källor: Bloomberg, Morningstar 1 mån (%) 6 mån (%) 12 mån (%) 3 år (%) 5 år (%) OMX Helsinki CAP 3,6% 3,5% 12,7% 64,6% 76,9% SEB Finlandia 3,9% 1,2% 11,5% 62,4% 56,6% SEB Finland Small Firm 3,3% -6,4% 0,4% 33,4% 16,0% SEB Finland Momentum 3,8% -2,5% 5,2% 52,7% 46,3% MSCI Europe 3,2% 1,6% 9,5% 55,5% 65,2% BGF European Fund A2 3,7% 1,1% 5,0% 56,0% 61,5% SEB European Equity Small Caps 3,6% 2,2% 15,3% 85,4% 103,6% SEB European Equity 3,1% 3,0% 17,0% 64,3% 49,9% S&P 500 3,0% 18,0% 26,6% 86,4% 144,5% CRM US Equity Opportunities 2,3% 11,0% 15,5% 68,5% - William Blair US All Cap Growth Fund 2,3% 16,8% 19,4% 74,8% - MSCI Emerging Markets -0,7% 8,1% 10,2% 25,4% 43,2% William Blair Emerging Leaders Growth 0,4% 13,4% 15,2% 31,6% - Eaton Vance Emerald PPA EM Equity -1,6% 5,3% 10,3% 25,7% 45,4% JPM Latin America -1,4% 2,4% 4,4% 4,1% 16,6% Goldman Sachs India 4,0% 30,3% 70,4% 94,9% 97,0% Eastspring China 2,8% 20,2% 7,9% - - SEB Russia -9,7% -17,4% -26,7% -29,2% -17,1% Silk African Lions -1,2% 7,7% 9,4% - - Macquarie Asia New Stars 1,8% 20,7% 25,5% - - Pinebridge Latam Small and Mid Cap -4,2% -0,7% -2,6% -15,4% -3,3% SEB Eastern European Small Cap -1,3% -2,0% -9,8% -0,2% 2,4% 3m Euribor Index 0,0% 0,1% 0,3% 1,5% 3,5% JPMorgan Emu Govt. bond Index 1,4% 5,8% 11,6% 33,2% 30,7% SEB Euro Bond 1,4% 5,7% 9,7% 21,8% 27,2% SEB Money Manager 0,0% 0,1% 0,2% 2,4% 4,8% SEB Corporate Bond Fund EUR 0,6% 2,2% 5,0% 23,0% 26,6% BlueBay Investment Grade Bond 0,3% 1,7% 5,8% 28,8% 31,3% BlueBay High Yield Bond Fund 0,4% -1,8% 3,0% 31,2% 43,3% SEB Global High Yield -0,5% -1,0% 3,2% 27,4% 48,8% Pioneer Funds Euro High Yield 0,1% -1,3% 3,6% 41,5% 68,2% Muzinich ShortDuration HighYield -0,5% -0,6% 0,6% 11,9% - BlueBay EMD Local Currency -1,0% -4,4% -1,2% -1,9% 6,8% BlueBay Emerging Market Select Bond -0,7% -3,0% 2,4% 7,1% 22,8% Övriga Oil: price ,9% -35,6% -28,7% -34,1% -14,4% Gold: price ,5% -6,6% -6,9% -33,2% -1,0% EUR/USD: price ,3% -8,3% -8,3% -7,0% -16,9% Kurslistans fonder är exempel på fonder som SEB rekommenderar och utnyttjar i kapitalförvaltningen. Nämnda fonder ska inte betraktas som ett investeringsråd. Faktablad och övrigt material som du rekommenderas att bekanta dig med före ett eventuellt placeringsbeslut fås från SEB. Värdet på fondandelar kan alltid stiga eller sjunka. Informationen i denna översikt är baserad på uppgifter som SEB bedömt som tillförlitliga. SEB ansvarar emellertid inte för att uppgifterna är fullständiga eller riktiga, inte heller för skada som kan uppkomma till följd av fel eller brist häri. Informationen ska inte uppfattas som en handelsrekommendation. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 8

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2013 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv... 3 VD har ordet....4 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....5 Nyckeltal

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset. Investment Strategy and Advice Juli 2015

Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset. Investment Strategy and Advice Juli 2015 Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset Investment Strategy and Advice Juli 215 Juli 215 se genom bruset Efter en stark start på året har marknaderna blivit mer volatila på sistone, vilket kulminerade

Läs mer

www.porssisaatio.fi Va d m a n b ö r v e t a o m v ä r d e p a p p e r

www.porssisaatio.fi Va d m a n b ö r v e t a o m v ä r d e p a p p e r www.porssisaatio.fi Va d m a n b ö r v e t a o m Innehållsförteckning VÄRDEPAPPERSMARKNADENS UTVECKLING... 4 Börsverksamhetens historia... 4 Värdepappersmarknadens betydelse ökar... 4 Marknaden internationaliseras...

Läs mer

Vecka 18 Räntan i fokus

Vecka 18 Räntan i fokus Investeringsstrategier Vecka 18 27 april 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Vecka 18 Räntan i fokus Utveckling aktiemarknader förra veckan Portföljen Balanserad Allokeringsförvaltning

Läs mer

Till läsaren. Helsingfors 15.6.2013 Börsstiftelsen i Finland Sari Lounasmeri

Till läsaren. Helsingfors 15.6.2013 Börsstiftelsen i Finland Sari Lounasmeri Placerarens ränteguide 2013 Innehåll Till läsaren...3 Räntorna som en del av ekonomin...4 Ränteplaceringarna som en del av den övriga förmögenheten...7 Direkta ränteplaceringar...9 Räntefonder...20 Spar-

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2011

East Capital Explorer Årsredovisning 2011 East Capital Explorer Årsredovisning 2011 Kontakt Investor relations- och mediakontakt: Charlotte Åsberg Investor Relations Manager +46 8 505 885 94 charlotte.asberg@eastcapitalexplorer.com Besöksadress:

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

Advice. Affären. i hamn. Under de närmaste fem åren kommer 180 000 svenska företag byta ägare. Swedbank hjälper dig att fixa försäljningen.

Advice. Affären. i hamn. Under de närmaste fem åren kommer 180 000 svenska företag byta ägare. Swedbank hjälper dig att fixa försäljningen. Advice 2 En tidning om Private Banking från Swedbank i Luxemburg Nr 2 2010 AktiEANALytiker som prisas igen 4 Dags att köpa hus i SPANiEN 6 hedgefonder ger dig flera fördelar Affären i hamn Under de närmaste

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET APRIL 15 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Återhämtningen i euroområdet får fäste... 5 Starkare

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE B 9/2008 rd RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE 2007 * TILL RIKSDAGEN HELSINGFORS 2008 ISSN 1237-4342 (tryckt) ISSN 1796-9808 (webbpublikation) EDITA PRIMA OY, HELSINGFORS 2008 INNEHÅLL Sivu Europeiska

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Deflationsoron är överdriven

Deflationsoron är överdriven 1/7 Makroanalys mars 2015 There s a difference between easing off the gas and applying the brakes. Monetary policy has been extremely stimulative for the past six-plus years, and it s going to remain so

Läs mer

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg?

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg? ANFÖRANDE DATUM: 2009-06-11 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Danske Market s Central Bank Seminar, Snekkersten, Danmark SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

Risker i det finansiella systemet 2012

Risker i det finansiella systemet 2012 Risker i det finansiella systemet 212 8 NOVEMBER 212 8 november 212 Dnr 12-122 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Risker för den finansiella stabiliteten 5 Risker för konsumenterna 5 FINANSINSPEKTIONENS

Läs mer

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter Hugin & Munin Special Report ODIN om Fastigheter Oktober 2012 Inledning Fastigheter är världens största tillgångsklass. För många privatpersoner är bostaden den största och i många fall enda investeringen.

Läs mer

För en tryggare pension

För en tryggare pension ANNONS Hela denna tematidning är en annons om försäkringsmarknaden från Mediaplanet ANNONS FÖRSÄKRINGSMARKNADEN LIVFÖRSÄKRING SAKFÖRSÄKRING RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER OKTOBER 2004 Merrill Lynch Investment

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar Ekonomiska förutsättningar Teknikindustri och tjänster inför avtalsrörelsen 2013 En rapport från Almega, Teknikföretagen och Unionen OM TEKNIKINDUSTRI OCH TJÄNSTER Teknikföretagen har 3 600 medlemsföretag

Läs mer

årsredovisning 2008 erik penser ab Stockholm 2009

årsredovisning 2008 erik penser ab Stockholm 2009 årsredovisning 2008 årsredovisning 2008 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, inköpta i syfte att få huvudkontoret i Stockholm att tydligare ge intrycket av bank. erik penser

Läs mer

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Riksbanksstudier, februari 2015 s v e r i g e s r i k s b a n k Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Produktion: Sveriges riksbank

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:130

Regeringens skrivelse 2014/15:130 Regeringens skrivelse 2014/15:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014 Skr. 2014/15:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Magdalena

Läs mer

Råvaror - Veckobulletin

Råvaror - Veckobulletin Råvaror 2009-12-14 Råvaror - Veckobulletin Dow Jones UBS Commodity Index Oljan och guldet rekylerade ner kraftigt i veckan, men uppgångstrenderna är intakta. Vi ser därför rekylen som ett bra köptillfälle.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. nib 1998 årsredovisning1

ÅRSREDOVISNING 1998. nib 1998 årsredovisning1 ÅRSREDOVISNING 1998 nib 1998 årsredovisning1 2 nib 1998 årsredovisning Vaccinium myrtillus INNEHÅLL 4 BASFAKTA OM NIB 6 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT 8 FEM ÅR I SAMMANDRAG 10 NORDENS EKONOMISKA UTSIKTER

Läs mer

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster Kommerskollegium 2009:5 Globala handelsmönster 2009 06 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel

Läs mer