Konjunkturförväntningarna förändrades inte i maj trots anspråkslös statistik och få positiva överraskningar. I USA har man förklarat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konjunkturförväntningarna förändrades inte i maj trots anspråkslös statistik och få positiva överraskningar. I USA har man förklarat"

Transkript

1 Månadsöversikt Juni 2015 Statistiken i USA återhämtar sig, bra drag i Europa Svag statistik i Kina, centralbanken ökade stödåtgärderna ECB ökar på köpen, FED tänker höja styrräntan i år Greklandsförhandlingarna stampar fortsättningsvis på ställe Svag månad på räntemarknaden, aktierna på plus Konjunkturförväntningarna oförändrade Konjunkturförväntningarna förändrades inte i maj trots anspråkslös statistik och få positiva överraskningar. I USA har man förklarat de svagare siffrorna med tillfälliga faktorer (såsom väderleksförhållandena och hamnstrejkerna) och då dessa faktorers inverkan nu försvunnit förväntas statistiken återhämta sig på samma sätt som år Aktiviteten i Kina har verkligen minskat och inte heller Europa rapporterade några positiva överraskningar. Konjunkturbilden stöds av att centralbankerna kraftigt stöder den ekonomiska återhämtningen. SEB Manager Research: Fort Washington och en unik strategi för värdeplacerande Man hoppades att den svaga ekonomiska statistiken i USA skulle vända mot det bättre då vinterkylan släppt, men ännu i maj syntes inga tecken på detta. Inköpschefsindexet (ISM), som kom in på nivån 51,5, uppnådde inte förväntningarna och detaljhandelsstatistiken var också anspråkslös. I slutet av maj fick vi dock de första tecknen på förbättrad aktivitet från bostadsmarknaden då både antalet nya byggnadslovsansökningarna och bostadsprojekt överträffade förväntningarna. Även den underliggande inflationen på 1,8 procent var kraftigare än väntat, vilket tillsammans med bostadsmarknadsstatistiken igen ökade marknadens förväntningar om att centralbanken kommer att höja styrräntan under detta år. I slutet av maj meddelade också centralbankschefen Janet Yellen att hon ser det som sannolikt att räntehöjningarna påbörjas detta år.

2 Makroekonomi Även i Europa var statistiken svag, dock utan större besvikelser. Eurozonens helhetsproduktion växte under årets första kvartal i en takt på en procent (förväntningarna 0,9%) och inköpschefsindexet steg till 52,3. De positiva i den ekonomiska tillväxten var det att trots att tillväxten i Tyskland var sämre än väntat (1 %), var däremot tillväxten i såväl Spanien (2,7 %), Italien (0,0 %) som Frankrike (0,7 %) bättre än väntat. Tillväxten i Tyskland står på en relativt stadig grund och då även tillväxten i de övriga större länderna håller på att återhämta sig ser bilden i Europa bättre ut vilket även inköpschefsenkäterna indikerat. ekonomiska aktiviteten ser ut att återhämta sig på samma sätt som år FED kommer dock att framskrida tålmodigt, d v s långsamt, med åtstramningen av penningpolitiken. I Europa meddelade centralbanken att den kommer att utöka köpprogrammet i maj-juni och motsvarande minska dem igen under hösten här strävar ECB till att ta i beaktande efterfrågan och utbud, så att ränterörelserna skulle bibehållas måttliga och att köpprogrammen inte skulle störa marknadsutvecklingen för mycket. I Kina ökade centralbanken igen på stödet då den sänkte låne- och depositionsräntorna vilket är en fortsättning på de sänkta reservkraven för krediter som genomfördes i april. Japan genomförde inga centralbanksåtgärder i maj, men även där har förväntningarna om att centralbanken skulle öka statslåneköpen under hösten gått upp. Sålunda kan man konstatera att centralbanksverksamheten mycket kraftigt stöder ekonomin och att den inte ser ut att minska. Problemen i Grekland fortsätter Kina har rapporterat svag statistik hela våren, även i maj. Inköpschefsenkäterna indikerar något svagare förväntningar och export-importstatistiken kom in sämre än väntat. Även detaljhandelns tillväxt försvagades till 10 procent och industriproduktionens tillväxt stannade på 6,2 procent (på årsbasis). Kinas regering och centralbank har aktivt stött ekonomin och även i maj rapporterades om nya stödåtgärder då centralbanken sänkte på depositions- och låneräntorna. Trots att tillväxten i Kina just nu är inne i en långsam fas kan man anta att den ekonomiska tillväxten med stöd av centralbanken och regeringen uppnår målsättningen på ca 7 procent under detta år. För övrigt var situationen på tillväxtmarknaderna långt oförändrad. Ryssland och Brasilien rapporterade svaga siffror och man kan inte ännu tala om en förändring i dessa länders ekonomi. Även i Indien var situationen intakt men landet är helt klart inne i en positivare fas jämfört med de övriga större tillväxtländerna. Centralbankspolitiken Maj månad har igen något förändrat centralbanksförväntningarna och även centralbankskommunikationen. USA:s centralbankschef Janet Yellen meddelade i slutet av månaden att styrräntan sannolikt kommer att höjas ännu detta år. Detta motiverades med bl a den stigande inflationen och att den Syriza partiets ledare statsminister Tsipras och finansminister Varoufakis har redan nästan fyra månader utan resultat förhandlat om en nedsättning av de redan överrenskomna ekonomiska målsättningarna. Grekland får inge finansiering från den fria marknaden så landet är i praktiken helt beroende av de institutionella stödprogrammen. Programmen har dock varit lagda på is under våren under förhandlingarnas gång. Under tiden har Grekland klarat av betala bort de lån som förfallit samt statsförvaltningens kostnader genom sin innovativitet: statskassan har stötts med hjälp av pengar från statens pensionsfonder, kommunernas och städernas kassor samt även IMF:s SDR medel. Förhandlingsparterna är fortfarande relativt långt från varandra och förhandlingarnas tidsfrist i slutet av juni närmar sig. Trots allt förväntas inte Grekland gå ur valutaunionen, utan man förväntar sig någonslags kompromiss. Parterna har bra förståelse för att Greklands skuldbörda fortfarande är allt mer outhärdlig och då landets ekonomiska återhämtning samtidigt tagit ett steg bakåt kommer Grekland att behöva, och få, eftergifter. Men Greklands tillmötesgående har varit anspråkslöst ifall man ska tro på de institutionella förhandlarna. Trots att Grekland utgör en risk för marknaden förorsakar landet knappast samma typs systemrisk som Lehman Brothers krisen. Sålunda lär den Grekiska tragedin endast leda till en kortvarig osäkerhetsperiod på placeringsmarknaden och inte en faktor som hotar den ekonomiska konjunkturen ens i Europa. Placeringsklasserna Den svaga ekonomiska statistiken har ändrat något på centralbankspolitiken och förväntningarna om centralbanksåtgärderna ledde tillosäkerhet på placeringsmarknaderna under månaden. 2

3 Makroekonomi Riskaptiten har dock inte ändrats. De största rörelserna såg vi i statslånen då placerarna avvecklade sina statslånepositioner i Europa. Tysklands 7 åriga räntenivå låg något under noll ännu i början av månaden, men under första veckan steg räntan snabbt med 35 punkter trots att ECB fortsatte normalt med sina köpprogram. Under månaden avkastade statslånen drygt ett par procent negativt. Aktiemarknaderna i Europa och i USA avkastade i euro mätt ca 3 procent, och den inhemska börsen ca 1 procent. På tillväxtmarknaderna sjönk kurserna dryga 3 procent, dock mindre i euro mätt i och med att euron försvagades gentemot tillväxtmarknadernas valutor. Investment grade företagslånen led liksom statslånen av ränteuppgången och då inte heller risktillägget sjönk blev avkastningen ca en procent negativ. Ränteuppgången försvagade även high yield placeringarnas avkastning, men då risktilläggen sjönk blev avkastningen dock några tiondels procent positiv. Tillväxtmarknadslånen hade igen en svag månad, speciellt de i lokala valutor noterade lånen, då valutorna på grund av FED:s räntehöjningsförväntningar sjönk avkastningen blev ca 4 procent negativ. På aktiemarknaden återhämtade sig kurserna efter den svaga perioden i slutet av april och början av maj i och med att centralbanksförväntningarna stödde kurserna och inga negativa drivkrafter kom in i bilden. 3

4 Modellportföljen Övervikten i aktierna och företagslånen intakt Statslånen underviktade, den låga räntenivån ej lockande Företagslånen svagt överviktade, risktilläggen erbjuder god avkastningspotential Aktiemarknaden i Finland, Europa och USA överviktade Tillväxtmarknaderna aktier neutralt viktade Asien lockar, medan situationen i Ryssland och Brasilien svag Aktiemarknaden Övervikt Tema Avk. 12 mån YTD Finland övervikt 18,3% 16,2% Europa övervikt småbolag 18,5% 18,2% USA övervikt all cap 36,0% 13,5% Japan undervikt 44,4% 28,2% Tillväxtmarknaderna neutraali frontier 24,0% 17,0% Ränteplaceringar Undervikt Statslån undervikt 8,4% 1,2% Investment grade undervikt 4,4% 0,4% High yield övervikt short dur. 2,9% 4,7% Tillväxtmarknadslån undervikt local curr. -10,7% -3,2% Penningmarknad/alternativa Neutral Indexlån

5 Fonder Fort Washington och en unik strategi för värdeplacerande Fort Washington svarar för portföljförvaltningen av SEB US All Cap Strävar till att placera i klart undervärderade företag som har starka och stabila konkurrensfördelar Den exceptionellt dymaniska strategin möjliggör framgång i de flesta förhållanden SEB har i maj lanserat en ny fond, SEB US All Cap, vars portföljförvaltning sköts av den amerikanska Fort Washingtons erfarna team under ledning av portföljförvaltare James E. Wilhelm. Fonden placerar i alla olika storleks företag och förvaltas med hjälp av en dynamisk värdestrategi. Strategin går ut på att man på ett speciellt intressant sätt kombinerar företagens prissättning med utvärdering av företagens långvariga konkurrensfördelar. Vid val av fondens placeringsobjekt koncentrerar man sig på företag vars marknadsprissättning har sjunkit så lågt att det i verkligheten bara kunde motiveras av att företagets kapitalavkastning permanent sjunkit till en mycket låg nivå. Ofta, på basen av placerarnas irrationella aktiviteter, kan marknadsprissättningen och marknadens uppskattning om tillståndet för företagets affärsverksamhet vara för negativ och tar inte i beaktande en tillfällig försämring av resultatförmågan. Teamet på Fort Washington koncentrerar sig i sin företagsanalys på att speciellt utvärdera företagens beständiga konkurrensfördelar vilka ligger i fokus då man analyserar aktiernas långsiktiga avkastningspotential och nuvarande marknadsprissättning. Grundtanken i placeringsfilosofin är att för företagen och speciellt för deras kommande tillväxt så lite som möjligt eftersom framtiden alltid är osäker. Alla företag kan dock inte värderas på samma sätt eftersom det är befogat att betala ett högre pris för företagen med högre kvalitet och rörelseverksamhet än för andra. Därför delar teamet in företagen i tre olika värdeklasser och utvärderar prissättningen i de enskilda klasserna lite olika. Den första och absolut billigaste klassen består av företag vars marknadspris är lägre än teamets uppskattning om till vilket pris man kunde omstrukturera företagets verksamhet. I denna analys läggs alltså ingen vikt alls på företagets kommande avkastning och sålunda är företagets kommande kassaflöden s a s gratis. Denna värderingsklass kallas Replacement Value klassen. Till den andra gruppen hör företag vars marknadspris är lägre än teamets uppskattning och där tar man i beaktande företagets nuvarande förmåga att göra resultat och dess framtida avkastning. På basen av denna analys betalar man inget alls för den kommande tillväxten på det undervärdera företaget utan man får det på köpet. Denna klass kallas för Earnings Power Value klassen. Till den tredje klassen hör de allra dyraste, men med beaktande av kvaliteten ändå förmånligt prissatta företag, vars marknadspris är lägre än teamets uppskattning taget i beaktande även företagets framtida avkastning på dess framtida placeringar. Denna klass kallas för Franchise Value klassen och typiskt för denna klass är att det är företag som har exceptionellt starka och stabila konkurrensfördelar och mycket högt kapital, som enligt marknadsprissättningen antas sjunka till kapitalkostnadsnivån snabbare än teamet anser realistiskt. Till denna klass hör t ex företag som Microsoft med mycket hög kapitalavkastning som man enligt teamet knappast någonsin kommer att kunna köpa till Replacement Value värdet eller ens till Earnings Power Value värdet. Fort Washingtons sätt att utvärdera placeringsobjekt är unikt i jämförelse med mer traditionella värdeaktiestrategier. Jämfört med traditionella värdestrategier möjliggör en mångsidig arbetsmetod baserad på de tre värdeklasserna en identifiering av undervärderade företag från en grupp med många olika företag och mycket diversifierad marknadsomgivning. De flesta traditionella värdeplacerarna koncentrerar sig på att söka efter de allra förmånligaste företagen, eller möjligen av de ovan nämnda klasserna på de två billigaste, och det är sällan som ovan nämnda Franchise Valie aktierna hamnar i deras portföljer. Fort Washingtons metod är mycket dynamisk eftersom de olika värdeklassernas andel av portföljen varierar kraftigt beroende på olika cykler. Andelen i de allra billigaste Replacement Value klassens aktier är oftast som störst i början av konjunkturen emedan andelen i de två övriga klasserna växer ju längre in i konjunkturen man kommer. 5

6 Fonder Då man närmar sig slutet på konjunkturen är andelen i Franchise Value klassen oftast som högst. En dynamisk växling mellan klasserna möjliggör att startegin fungerar i olika marknadsomgivningar vilket inte är karakteristiskt för typiska värdefonder. Dynamiken är denna år 2007 grundade strategis största styrkor och strategin har också varit mycket framgångsrik i olika typers marknadssituationer. En unik placeringsfilosofi, disciplinerad placeringsprocess och en sällsynt dedikerad och kunnig portföljförvaltare är övriga av SEB US All Cap fondens styrkor. Strategin är även exceptionellt koncentrerad och består vanligtvis av aktier. Av Fort Washington förvaltade Focused Equity strategins avkastningsutveckling (EUR, Gross of fees). Fort Washington ansvarar fr o m maj 2015 för förvaltningen av SEB US All Cap fonden. Top 4 fonderna intressanta utplock från vår rekommendationslista * MACQUARIE ASIA ALL STARS Macquarie Asia All Stars är en utmärkt fond som placerar i asiatiska företag av alla storlekar. Fondens placeringsstrategi förverkligas av ett team med goda resurser som specialiserat sig på denna tillgångsklass. De aktier som utväljs som placeringsobjekt väljs på basen av en mycket gedigen och detaljerad analys. Till denna analys hör flera företagsbesök. Fonden förvaltas aktivt, det betyder att man kan avvika märkbart från fondens jämförelseindex. Placeringsportföljen består av ca 80 aktier. Fonden är grundad nyligen men portföljförvaltarteamet har flera års erfarenhet av placeringar i Asien och bevis i form av bra avkastning. SKY HARBOR US SHORT DURATION HIGH YIELD En fond som placerar i high yield-företagslån med kort duration på den amerikanska marknaden med en strategi som eftersträvar en måttlig risknivå. Sky Harbor är en pioniär inom high yield investeringsklassen för placeringar med kort duration och koncentrerar sina placeringar enbart till USA:s high yield-marknad. Placeringsteamet har starka analytiska resurser och har arbetat tillsammans i 20 år. Fondens avkastningsprofil är lockande speciellt i en omgivning med låga räntor och ett bra alternativ till traditionella ränteplaceringar med låg risk. Kompletterar och effektiviserar en ränteportfölj parallellt med en traditionell high yield-fond. SEB US ALL CAP SEB US All Cap är en i maj lanserad ny fond som placerar i nordamerikanska aktier. Portföljförvaltning sköts av den amerikanska Fort Washingtons erfarna team under ledning av portföljförvaltare James E. Wilhelm. Fonden placerar i alla olika storleks företag och förvaltas med hjälp av en dynamisk värdestrategi. Strategin går ut på att man på ett speciellt intressant sätt kombinerar företagens prissättning med utvärdering av företagens långvariga konkurrensfördelar. Detta har varit en mycket framgångsrik strategi i olika marknadsomgivningar, vilket klart är en av fondens mest framträdande styrkor. Den unika placeringsfilosofin, den disciplinerade placeringsprocessen samt en ovanligt dedikerad och kunnig portföljförvaltare är övriga SEB US All Cap fondens styrkor. Strategin är också exceptionellt koncentrerad och består vanligtvis av aktier. SEB EUROPEAN EQUITY SEB European Equity är en aktiv fond som placerar i europeiska aktier. Målsättningen är att bygga en placeringsportfölj som avkastar bättre än marknaden men samtidigt hålla fondens risk på en lägre nivå än marknaden. Portföljförvaltningens centrala placeringsfilosofi baserar sig på undersökningsresultat och observerade anomalier i undersökningsresultaten på finansbranschen. Extra risktagning belönas inte alltid på aktiemarknaden utan aktier med låg risk kan erbjuda bättre avkastning än väntat. Genom att ändra på fondens allokering och reglera andelen aktier med låg risk i fonden utnyttjar man även andra placeringsstilar såsom investeringar i värde-, tillväxt- och kvalitetsaktier. Genom att utnyttja dessa placeringsstilar kan man förvänta sig att fonden avkastar bättre än marknaden i allmänhet även under perioder då aktier med låg risk inte avkastar särskilt bra. Fonden diversifierar sina placeringar heltäckande på den europeiska aktiemarknaden och mellan olika branscher. Majoriteten av placeringarna görs i stora bolag. Fonden sköts av en av Europas bäst resurserade aktieteam som för tillfället består av 8 personer. * På vår rekommendationslista finns för tillfället över 100 fonder som placerar i olika investeringsklasser och områden. Till Top 4 listan har valts intressanta alternativ från valda områden. 6

7 Kurslista Valuta: EUR Källor: Bloomberg, Morningstar 1 mån (%) Från årets början (%) 12 mån (%) 3 år (%) 5 år (%) OMX Helsinki CAP 1,2% 16,2% 18,3% 98,3% 79,0% SEB Finlandia 2,1% 19,1% 19,6% 93,8% 65,7% SEB Finland Small Firm 3,3% 27,7% 22,0% 67,0% 38,5% MSCI Europe 1,4% 18,2% 18,5% 78,2% 84,8% SEB European Opportunity* 3,1% 19,3% 21,4% 90,0% 112,7% SEB European Equity Small Caps 3,9% 28,3% 33,5% 123,2% 153,6% SEB European Equity 1,4% 18,7% 21,9% 86,5% 76,4% S&P 500 3,5% 14,0% 37,8% 90,1% 135,1% CRM US Equity Opportunities 5,3% 17,3% 35,4% 76,8% 0,0% William Blair US All Cap Growth Fund 3,2% 14,8% 37,7% 80,9% 0,0% Goldman Sachs US CORE Equity 3,4% 11,9% 37,0% 90,2% 128,1% MSCI Emerging Markets -1,9% 17,0% 24,0% 34,5% 37,0% William Blair Emerging Leaders Growth -0,9% 14,0% 27,3% 36,6% 0,0% Eaton Vance Emerald PPA EM Equity -1,0% 12,1% 14,2% 28,3% 29,7% JPM Latin America -3,3% 1,0% -3,0% -4,6% -4,9% Goldman Sachs India 5,7% 17,5% 54,1% 112,1% 91,5% Eastspring China -1,9% 30,6% 62,4% 0,0% 0,0% SEB Russia -2,7% 42,9% -3,9% -11,1% -21,3% Macquarie Asia New Stars 4,0% 34,9% 64,4% 0,0% 0,0% Fixed Income SEB Money Manager 0,0% 0,1% 0,2% 1,0% 4,7% SEB Euro Bond -1,9% 0,7% 7,3% 14,4% 24,8% SEB Corporate Bond Fund EUR -0,5% 0,7% 3,3% 14,5% 24,0% BlueBay Investment Grade Bond -0,8% 0,3% 2,5% 18,9% 28,3% Muzinich Europeyield 0,1% 3,6% 4,9% 33,9% 50,7% SEB Global High Yield 0,5% 4,0% 1,6% 22,1% 46,0% Pioneer Funds Euro High Yield 0,5% 4,8% 2,9% 32,3% 49,0% BlueBay EMD Local Currency -2,5% -5,7% -13,8% -10,4% -5,9% BlueBay Emerging Market Select Bond -1,7% -2,3% -8,2% -0,9% 12,6% SKY Harbor Short Duration High Yield F EUR Hdgd 0,3% 2,0% -1,4% 9,9% 0,0% SKY Harbor US High Yield F EUR Hhdg 0,2% 3,0% -0,4% 0,0% 0,0% Övriga Oil: price ,1% 13,2% -41,3% -30,3% -18,5% EUR/USD: price ,2% -9,6% -19,4% -11,6% -10,9% * Fonden grundad och den placerar i T. Rowe Price European Equity fonden. Tabellens avkastningstal avspeglar T. Rowe Price fonden. Kurslistans fonder är exempel på fonder som SEB rekommenderar och utnyttjar i kapitalförvaltningen. Nämnda fonder ska inte betraktas som ett investeringsråd. Faktablad och övrigt material som du rekommenderas att bekanta dig med före ett eventuellt placeringsbeslut fås från SEB. Värdet på fondandelar kan alltid stiga eller sjunka. Informationen i denna översikt är baserad på uppgifter som SEB bedömt som tillförlitliga. SEB ansvarar emellertid inte för att uppgifterna är fullständiga eller riktiga, inte heller för skada som kan uppkomma till följd av fel eller brist häri. Informationen ska inte uppfattas som en handelsrekommendation. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 7

Centralbanksförväntningarna i focus. USA:s centralbank skyndar inte med att höja styrräntan, den ekonomika statistiken

Centralbanksförväntningarna i focus. USA:s centralbank skyndar inte med att höja styrräntan, den ekonomika statistiken Månadsöversikt december 2014 5.12.2014 Centralbanksförväntningarna i focus USA:s centralbank skyndar inte med att höja styrräntan, den ekonomika statistiken intakt Utmaningarna i Europa är en för låg inflation

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2013 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv... 3 VD har ordet....4 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....5 Nyckeltal

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER FÖRENKLAT FONDPROSPEKT 1.3.2011

SELIGSON & CO FONDER FÖRENKLAT FONDPROSPEKT 1.3.2011 SELIGSON & CO FONDER FÖRENKLAT FONDPROSPEKT 1.3.2011 INNEHÅLL Kapitalförvaltning, ett förtroendeuppdrag... 2 Hur kommer jag i gång?... 2 Teckning och inlösen... 3 Risker vid placering... 4 Våra fonders

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

Till läsaren. Helsingfors 15.6.2013 Börsstiftelsen i Finland Sari Lounasmeri

Till läsaren. Helsingfors 15.6.2013 Börsstiftelsen i Finland Sari Lounasmeri Placerarens ränteguide 2013 Innehåll Till läsaren...3 Räntorna som en del av ekonomin...4 Ränteplaceringarna som en del av den övriga förmögenheten...7 Direkta ränteplaceringar...9 Räntefonder...20 Spar-

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Allt viktigare med äktenskapsförord FAMILJEN. Trots att äktenskapen blir allt kortare så ökar inte äktenskapsförorden i samma takt. Varbergs Sparbanks jurist, Frida Ingemarsson ser konsekvenserna. Sidan

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook September Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Gudrun Gunnarsdottir och Sofia Lindh 1 Författarna är verksamma på avdelningen för finansiell stabilitet. Syftet med denna undersökning

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset. Investment Strategy and Advice Juli 2015

Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset. Investment Strategy and Advice Juli 2015 Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset Investment Strategy and Advice Juli 215 Juli 215 se genom bruset Efter en stark start på året har marknaderna blivit mer volatila på sistone, vilket kulminerade

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Kreditderivat risker och möjligheter

Kreditderivat risker och möjligheter ANFÖRANDE DATUM: 2007-03-13 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg StrategiTorget Bank, Finans & Försäkring, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00

Läs mer

www.porssisaatio.fi Va d m a n b ö r v e t a o m v ä r d e p a p p e r

www.porssisaatio.fi Va d m a n b ö r v e t a o m v ä r d e p a p p e r www.porssisaatio.fi Va d m a n b ö r v e t a o m Innehållsförteckning VÄRDEPAPPERSMARKNADENS UTVECKLING... 4 Börsverksamhetens historia... 4 Värdepappersmarknadens betydelse ökar... 4 Marknaden internationaliseras...

Läs mer

KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT

KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT Innehåll Sammanfattning s. 2 Världsekonomin s. 3 USA s. 4 Storbritannien s. 5 Japan s. 5 Eurozonen s. 5 Nordiska grannar s. 6 Svensk ekonomi s. 7 Fastighetsmarknaden

Läs mer

Reducerad risk. i aktiemarknaderna. Räntesänkningar att vänta från Bernanke. God riskspridning med månadssparande KRÖNIKAN sidan 2

Reducerad risk. i aktiemarknaderna. Räntesänkningar att vänta från Bernanke. God riskspridning med månadssparande KRÖNIKAN sidan 2 Fonders Marknadsrapport Nr 5 2007 God riskspridning med månadssparande KRÖNIKAN sidan 2 gör entré i Göteborg sidan 3 Global bättre än enskilda länder sidan 4 Höstens informationsträffar sidan 13 PORTFÖLJFÖRVALTARNAS

Läs mer

Finansinspektionens nyhetsbrev 3/2008 22.4.2008 1 (25)

Finansinspektionens nyhetsbrev 3/2008 22.4.2008 1 (25) Finansinspektionens nyhetsbrev 3/2008 22.4.2008 1 (25) Innehållsförteckning Den finländska banksektorns stabilitet står alltjämt på fast grund, men finansmarknadsturbulensen ökar osäkerheten Banksektorns

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

Risker i det finansiella systemet 2012

Risker i det finansiella systemet 2012 Risker i det finansiella systemet 212 8 NOVEMBER 212 8 november 212 Dnr 12-122 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Risker för den finansiella stabiliteten 5 Risker för konsumenterna 5 FINANSINSPEKTIONENS

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 ECB sänkte som väntat räntan i början av juni. Man sänkte utlåningsräntan med tio punkter till 0,15 procent och depositräntan, den ränta bankerna får på pengar deponerade i ECB, till minus

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 DATUM: 2010-09-01 MÖTESTID: 09.00 NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande Karolina Ekholm Lars Nyberg Lars E.O. Svensson Barbro Wickman-Parak Svante Öberg Leif

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2011

East Capital Explorer Årsredovisning 2011 East Capital Explorer Årsredovisning 2011 Kontakt Investor relations- och mediakontakt: Charlotte Åsberg Investor Relations Manager +46 8 505 885 94 charlotte.asberg@eastcapitalexplorer.com Besöksadress:

Läs mer

2011-08-21 Dnr 17-41/11. Förord

2011-08-21 Dnr 17-41/11. Förord 211-8-21 Dnr 17-41/11 Förord Statens Bostadskreditnämnd (BKN) har genom sitt regleringsbrev för budgetåret 211 fått i uppdrag göra en jämförande studie av olika bolånemarknader. I uppdraget ingår bl.a.

Läs mer

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Uppdragsanalys 2011-07-05 Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Värmlands Finans är ett bolag som tidigare lovat högt och sedan inte kunnat leverera. Denna trend tycks nu ha vänt. Bolaget lyckades framgångsrikt

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer