Månadsöversikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013 9 Månadsöversikt"

Transkript

1 Månadsöversikt

2 Världsekonomins konjunkturbild förbättrades I augusti gjorde sig en ny osäkerhetsfaktor gällande på finansmarknaden, när inbördeskriget i Syrien fick internationell omfattning och risken för att konflikten ska eskalera ökade. Orsaken var en attack med kemiska vapen som (uppenbarligen) genomfördes av Syriens regering i förstäder till Damaskus, vilka kontrolleras av rebeller. När världen började vänta på motåtgärder av USA och dess allierade, höjdes priset på råvaror och särskilt på råolja kännbart och aktiemarknaden gick sämre. Efter en stark julimånad blev avkastningen negativ i augusti. Den grundläggande stämningen på aktiemarknaden var i sig positiv, eftersom det under augusti från Europa och särskilt från Kina kom ekonomisk statistik som stödde uppfattningen om att konjunkturerna håller på att stärkas. Dessutom fortsatte spekulationerna i USA om riktlinjerna för centralbankens penningpolitik under de närmaste månaderna och särskilt om fortsättningen på Feds program för köp av värdepapper. Avkastningen på ränteplaceringar var svag i fråga om statslån och IG-företagslån, men HYföretagslånen nådde upp till en positiv avkastning. Att HY-företagslånen utvecklades bättre har sin förklaring närmast i att deras ränterisk (mätt i duration) är lägre än statslånens eller IG-företagslånens ränterisk. På aktiemarknaden var avkastningen på huvudmarknaderna negativ i augusti. Särskilt USAaktiernas kurser sjönk på grund av Syrien och räntespekulationerna. Även kurserna på den europeiska marknaden och på tillväxtmarknaderna sjönk i genomsnitt, men avkastningen på till exempel den kinesiska marknaden var positiv. Även avkastningen på Finlands aktiemarknad var klart positiv, eftersom kurserna höjdes märkbart till följd av resultatpubliceringarna i början av augusti och nedgången i slutet av månaden inte var tillräcklig för en minusavkastning. Det fanns märkbara skillnader i den landsspecifika avkastningsutvecklingen på tillväxtmarknaderna i början av året. Särskilt när man i utvecklingen av aktiemarknadens totala avkastning beaktar valutakursutvecklingen som är relevant för placerare. Tumregeln kan sägas vara att de länder som har ett kännbart underskott i bytesbalansen har utvecklats särskilt dåligt på aktiemarknaden och valutamarknaden. Till dessa länder hör till exempel Sydafrika, Indien, Brasilien och Turkiet. På motsvarande sätt har länder med en balanserad bytesbalans eller med ett överskott i bytesbalansen lyckats märkbart bättre, däribland Kina, Sydkorea och Taiwan. I år har avkastningen på EM-aktier och ränteplaceringar varit svag, eftersom placerare i industriländer i stor utsträckning har minskat sina placeringar i alla EM-egendomsslag. Man börjar nu beakta skillnaderna mellan länderna i större utsträckning. EM ländernas aktiemanknader Avkastning i relation till MSCI EM indexet, = (avkastningsindex valutakurser beaktade) Taiwan Hong Kong Kina Syd-Korea Syd-Afrika Ryssland Indien Turkiet Brasilien Källa: Reuters EcoWin

3 Centralbankerna lugnade ner oron på marknaden i juli, men eftersom centralbankerna vanligtvis inte håller möte i augusti, började räntespekulationerna på marknaden igen. Fed i USA håller möte först den 18 september, och därför fortsätter spekulationerna under hela september om hur Fed i sinom tid ska minska sina värdepappersköp. Enligt vår bedömning kommer centralbanken att agera precis som den har uppgett, dvs. det finns ingen förutbestämd politik, utan ekonomins utveckling styr besluten. Den viktigaste motorn vid återhämtningen av USA:s ekonomi efter finanskrisen har varit återhämtningen på bostadsmarknaden, och Fed har inte råd att bryta denna utveckling. Redan nu har höjningen av de långa räntorna kännbart minskat antalet ansökningar om nya bostadslån och handeln med nya bostäder minskade med knappt 14 % i juli. Eftersom Feds värdepappersköp vid sidan av statslån riktas till marknaden för värdepapperiserade bostadslån, är det sannolikt att Fed gör mycket försiktiga bedömningar av förändringar i sin politik. I själva verket finns det inte heller just några förutsättningar för tillväxt på euroområdet, trots att olika konjunkturenkäter var tämligen positiva i slutet av sommaren. Det handlar således snarare om att nedgången ska upphöra, än om att en snabb tillväxt ska ta vid. Den privata konsumtionen begränsas av köpkraften, eftersom trycket att höja lönerna är litet, sysselsättningsläget är svagt och beskattningen åtminstone inte kommer att lättas under de närmaste åren. Tyskland utgör det enda undantaget i detta avseende. Det är också svårt att förutse en ökning av företagens investeringar i denna situation, eftersom bankerna har mycket svaga möjligheter att finansiera små och medelstora företag. Det är svårt att se att bostadsbyggandet kommer att återhämta sig någon annanstans än i Tyskland. Den stärkta euron begränsar å sin sida en tillväxt av exporten. Euron är alldeles för stark med tanke på de flesta euroländers konkurrenskraft. Återigen kan vi konstatera att det bara är Tyskland som klarar av den nuvarande eurokursen. En viss missuppfattning om euroområdets situation förorsakas också av ovilja att behandla problem i anslutning till eurokrisen (det nya stödpaketet till Grekland, de spanska bankernas situation, Portugals problem osv.) under det tyska förbundsdagsvalet. Också i fråga om detta återgår vi till normalläge i slutet av året. Aktier Augusti YTD 2012 Tillväxtmarknader MSCI EM TR -1,0 % -10,2 % 16,4 % Finland OMX Helsinki Cap GI 2,6 % 12,2 % 15,5 % Europa STOXX 600 TR -0,5 % 8,9 % 18,2 % USA S&P 500 TR -2,4 % 16,1 % 13,9 % Råvaror Råvaror S&P GSCI TR 3,9 % 2,5 % -1,7 % Räntor Företagslån HY iboxx EUR Liquid HY 0,3 % 3,5 % 22,8 % Företagslån IG BarCap EuroAgg Corporate -0,2 % 0,7 % 13,6 % Statslån JPM GBI Emu -0,6 % 0,3 % 11,4 % Kontanter Kontanter Eonia Index 0,01 % 0,05 % 0,23 % Front Kapitalförvaltning Front Struktur (fond) -0,6 % -2,2 % 16,2 % Front Strategi -0,4 % -1,5 % 15,2 % Front Finland 3,1 % 10,7 % 20,1 % Front Aktie -1,3 % -3,0 % 14,9 % Front Ränta -0,3 % -0,2 % 13,9 % Front Försiktig -0,5 % -0,9 % Källor: Bloomberg, Front (avkastning i euro. ETFernas kostnader och handelsprovisioner är beaktade, men modellportföljernas avkastning är innan kostnader, Fonden beaktar institutionsseriens förvaltningsprovision)

4 Fronts placeringsstrategi: Energiråvaror minskade I augusti ändrades Fronts placeringsstrategi närmast i fråga om råvaror. Aktiernas vikt ökades i tre omgångar i juni med sammanlagt 4,5 procentenheter när kurserna hade gått ner märkbart. Efter dessa köp var överviktningen av aktier påfallande jämfört med neutralallokering och de likvida medlen var mycket små. I början av augusti såldes andelar på en procentenhet i ETF, som placerar i energi- och råvarukorgen. Då situationen i Syrien fortfarande inverkar höjande på råoljepriset såldes ytterligare en procentenhet i ovan nämnda energi ETF. Tillgångarna som erhölls vid försäljningarna gick till likvida medel. Även finländska aktier minskades med en procentenhet i mitten av augusti, när situationen i Syrien började påverka aktiemarknaden. Finländska aktier hade ökats med motsvarande andel i mitten av juni. Marknadsutvecklingen motsvarade relativt väl vår placeringsstrategi i augusti, eftersom HYföretagslånen och råvarorna var överviktade i placeringsstrategin. På grund av att största delen av egendomsslagen och de olika marknaderna gav minusavkastning i augusti, var dock totalavkastningen på minus med undantag för finländska aktier. Allokeringsstrategi Köp och försäljning av aktier vs. kontanter samt aktiekurser (Front Aktie neutralallokering TR) Februariapril -8,7 % Juli - september -8,5 % December - Februari -4,9 % 1 Augustidecember + 6,8 % Maj - juni + 4,0% Oktober - November + 4,0 % April - Juni + 7,0 % Källa: Reuters EcoWin De närmaste veckorna är händelserika på placeringsmarknaden. En akut osäkerhetsfaktor, dvs. situationen i Syrien och USA:s eventuella flygräder mot regimen och militära mål i Syrien, torde realiseras redan under de närmaste veckorna. USA kommer att genomföra räderna för att rädda ansiktet, men är knappast beredd att ge samma luftstöd till rebellerna som till exempel i samband med folkresningen i Libyen. Iran å sin sida kommer knappast att blanda sig i konflikten, men hotet kommer tillfälligt att öka. För aktie-, ränte- och råvarumarknaden torde situationen i Syrien endast orsaka en tillfällig störning, vars effekt snabbt ebbar ut. På euroområdet torde inte utgången av det tyska förbundsdagsvalet orsaka någon stor överraskning, men efter valet är det sannolikt att 1) den tyska författningsdomstolen ger sitt avgörande om ECB:s OMT-program. Troligen kommer domstolen att konstatera att programmet är lagligt, men avgörandet förutsätter att kvantitativa begränsningar sätts upp

5 för köp av obligationslån. Det är också sannolikt att 2) situationerna i problemländerna åter kommer i fokus och att åtminstone det nya stödprogrammet till Grekland (eller nedskrivningen av skulderna) kommer att malas igenom i euroländerna och att 3) ECB sannolikt blir tvungen att presentera nya åtgärder för att underlätta bankernas utlåning särskilt till små och medelstora företag. Det är dessutom troligt att eurons överstarka värde på valutamarknaden väcker allt mer kritik mot ECB i slutet av året. Det är bra att komma ihåg att den japanska centralbanken i början av 2014 inleder systematiska valutainterventioner för att försvaga yenen på valutamarknaden. I USA sammanträder Fed i september, oktober och december. Marknadens spekulationer om vad som kommer att hända med köpprogrammet för värdepapper tilltar alltid senast under mötena. I USA står federationens skuldtak och den s.k. Fiscal Cliff-tvisten mellan huvudpartierna åter på agendan senast i oktober. De nuvarande upplåningsfullmakterna räcker tills dess. Trots ovannämnda osäkerhetsfaktorer torde den grundläggande stämningen på aktiemarknaden förbli positiv. Särskilt de förbättrade ekonomiska utsikterna i Kina i slutet av sommaren stödjer den globala ekonomin och minskar konjunkturosäkerheten. För närvarande ( ) grundar sig Fronts placeringsstrategi på följande utsikter om konjunkturerna och finansmarknaden: 1) Tillväxten i världsekonomin återhämtar sig 2014, men en hållbar återhämtning särskilt på euroområdet är osannolik om inte kreditåtstramningen på euroområdet och eurons överstarka valutakurs kan åtgärdas. Sannolikt presenterar ECB nya specialåtgärder för att motverka kreditåtstramningen på hösten. Risken för att stämningen ska försämras är dock stor, eftersom flera problem (Grekland osv.) kräver nya åtgärder. Förutsättningarna för tillväxt är ytterst dåliga på euroområdet under de närmaste åren. 2) I USA är centralbanken tvungen att fortsätta den lätta penningpolitiken ännu under lång tid, för att den ekonomiska tillväxten och den långsamma förbättringen av sysselsättningen ska kunna upprätthållas. I synnerhet läget på bostadsmarknaden håller inte för en betydande höjning av de långa obligationsräntorna. Den politiska konflikten förknippad med den s.k. Fiscal Cliff kan på hösten sannolikt flyttas framåt till tidpunkten efter fyllnadsvalet som hålls på hösten ) Kinas ekonomi överraskade åter marknaden positivt i slutet av sommaren och flera hotbilder som målades upp i början av sommaren har inte förverkligats. Tvärtom tyder all viktig ekonomisk statistik (utrikeshandel, industriproduktion, detaljhandel m.m.) och alla indikatorer, såsom konjunkturenkäter, på att Kina lätt uppnår den eftersträvade BNPtillväxten på 7,5 % i år. Dessutom stödjer successiva reformer, såsom kännbara skattelättnader för små och medelstora företag och avreglering av bankernas utlåningsräntor, förändringen av den ekonomiska strukturen. Kina, som är en överskottsekonomi, har råd att i lugn och ro genomföra både en stimulerande ekonomisk politik och strukturförändringar. 4) Inflationstrycket är mycket litet i hela världsekonomin. Dessutom har devalveringspolitiken som inleddes av Japan väsentligt förändrat läget för centralbankerna i alla OECD-länder, eftersom inget land kan riskera den ekonomiska tillväxten på grund av valutaförstärkningar som är en följd av för höga räntor. Den lätta penningpolitiken fortsätter således under betydligt längre tid än marknadens nuvarande uppskattning. 5) Det är sannolikt att det kommer att finnas osäkerhet på placeringsmarknaden från och till även framöver. Situationen i Syrien torde påverka marknaden endast tillfälligt. I september och oktober finns det risk för att man både i USA och på euroområdet åtminstone tillfälligt försätts i svåra situationer, närmast på grund av politisk osäkerhet. Såväl räntor som aktiekurser fluktuerar tidvis och kurskorrigeringar kommer att ske i takt med tillväxtperioder. Placeringsstrategin försöker dra nytta av dessa marknadsrörelser

6 genom att då och då öka och minska placeringsrisken. I april och i synnerhet i juni ökades aktierisken när kurserna hade gått ner betydligt. 6) Trots att aktiekurserna har gått upp märkbart i år, är aktierna fortfarande rimligt värderade som egendomsslag. Aktierna är också förmånliga i förhållande till ränteinstrument, men inte längre så överlägsna som t.ex. för ett år sedan. Särskilt EMaktierna är förmånligt värderade. På lång sikt bedömer vi att resultattillväxten för företag i EM-länderna kommer att vara bättre än resultattillväxten för företag i DM-länderna. Det är sannolikt att aktieutvecklingen i olika EM-länder fortsätter att differentieras, och den starkaste utvecklingen är att förvänta i länder med stark betalningsbalans. 7) Ränteportföljens ränterisk har hela året varit mindre än i den s.k. neutralallokeringen. Trots att vi bedömer att inflationen inte tilltar väsentligt under de närmaste åren, är det sannolikt att de långa räntorna tidvis går upp när marknaderna spekulerar om centralbankernas åtgärder, såsom i somras. Ur avkastnings- och riskperspektiv är statslånen både i länder som har skött sin ekonomi väl och i krisländer i euroområdet för närvarande synnerligen övervärderade och nästan inga placeringar görs i dem. I fråga om avkastningsförväntningar är HY-företagslånen däremot fortfarande bättre än statslånen och särskilt i förhållande till riskerna under den närmaste tiden. 8) Råvarupriserna har sjunkit alltför mycket i förhållande till den återhämtande världsekonomin och den strukturella ökningen av efterfrågan som beror på tillväxtekonomierna. Å andra sidan är avsikten att i framtiden ändra råvarornas roll i en mer opportunistisk riktning i placeringsstrategin. Om råvarupriserna ökar kraftigt på grund av en kris (t.ex. Syrien) eller en speciell situation (torkan på sommaren 2012 och dåliga skördar), kan vi avstå helt från ifrågavarande råvarukorg även under lång tid. 9) Aktieplaceringar viktas kraftigt mot länder utanför euroområdet, eftersom utsikterna för företagen speciellt på euroområdets hemmamarknad är förknippade med betydande osäkerhet på grund av eurokrisen och djupa strukturella problem i området. Tack vare sin starka och globala industri är Tyskland det enda landet i euroområdet som ens är i neutralvikt. Även Finland, som är en del av euroområdet, är i undervikt, medan de övriga nordiska länderna som har behållit sin egen valuta fortfarande är i övervikt. Sammanfattningsvis har länder vars finansieringsbalans är god och vars utsikter för ekonomisk tillväxt är bättre än genomsnittet, såsom tillväxtekonomier i Asien, en påfallande övervikt. Även Japan är fortfarande i övervikt (och övervikten ökades i mitten av juni), eftersom Japans devalveringspolitik uttryckligen gagnar aktieplaceraren. USA är för tillfället i neutralvikt och dessutom har portföljens diversifiering kompletterats med australiensiska och kanadensiska aktier. Fronts allokeringssyn Modellportföljens Neutral allokerings-% allokerings-% Diff Statslån 6,3% 15,0% -8,7% Företagslån Hög risk (HY) 21,1% 10,0% 11,1% Låg risk (IG) 13,6% 25,0% -11,4% Aktier Tillväxt 24,0% 20,0% 4,0% Utvecklade 23,5% 20,0% 3,5% Råvaror 6,3% 5,0% 1,3% Kontanter 5,2% 5,0% 0,2% Beta vs. index (Ex ante) 1,12 1,00 0,12 Volatilitet, % (Ex ante) 7,4% 5,4% 2,0%

7 Ansvarsbegränsning Detta dokument är avsett endast för informationssyfte och kundens privata bruk. Inget i dokumentet presenterat material är ett erbjudande att köpa eller sälja värdepapper eller uppmaning att inleda annan placeringsverksamhet eller anlita placeringstjänst. Informationen i dokumentet är inte en investeringsanalys i enlighet med värdepappersmarknadslagen, och inte heller avsett som placerings- eller skatterådgivning. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomisk risk. Då en placerare fattar ett placeringsbeslut eller använder en placeringstjänst, skall han basera sitt beslut på sina egna analyser och sin egen bedömning av placeringsobjektet och/eller -tjänsten och de risker som förknippas med dessa, placeringsbeslutet kan inte fattas endast på basen av ett enskilt marknadsföringsdokument utan måste baseras på produktens information i sin helhet. Placeraren skall vara medveten om att risken förknippad med placeringar innebär att placeraren kan förlora delar av, eller hela det investerade kapitalet och att historisk utveckling inte utgör garanti för kommande utveckling. En placerare fattar varje placeringsbeslut självständigt och på eget ansvar och ansvarar även för det ekonomiska resultatet. Vid behov bör placeraren konsultera sin egen skatte-, affärsverksamhets- eller placeringsrådgivare innan han fattar placeringsbeslutet. Kunden ansvara alltid för det ekonomiska resultatet och skattepåföljderna av sina placeringsbeslut, oberoende om Front Capital eller dess anknutna ombud gjort en lämplighetsbedömning eller inte. Front Capital Ab eller dess anknutna ombud ansvarar inte för några ekonomiska förluster eller kostnader, oberoende om de uppkommit från direkta eller indirekta skador, som kan föranledas av ett placerings- eller annat beslut som baserar sig på information i detta material. Vid uppgörande av dokumentet har man strävat efter att säkerställa den presenterade informationens korrekthet och informationen baserar sig på källor som Front Capital Ab anser tillförlitliga. Front Capital Ab eller dess anställda garanterar inte att informationen, möjliga åsikter, uppskattningar eller prognoser i dokumentet är korrekta, exakta eller fullständiga eller att de presenterade sakerna är lämpliga för läsaren. Möjliga referenser i dokumentet till lagstiftning och tolkningar av denna baserar sig på Front Capital Ab:s uppfattning och tolkningen av lagstiftningen vid den tidpunkt då informationen är publicerad och Front Capital Ab kan inte garantera lagtolkningens riktighet eller permanens. Lagar och tolkning av dessa kan förändras i framtiden. Detta dokument, eller delar av det, får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan Front Capital Ab:s på förhand givna skriftliga tillstånd. Alla rättigheter förbehålles. Ytterligare information om Front Capital Ab: Front Capital Ab betjänar sina kunder på finska och till tillämpliga delar även på svenska och engelska. Då lagstiftningen så kräver kan lämplighetsbedömning göras av kunden innan en produkt eller tjänst erbjuds. Telefonsamtal med Front Capital Ab kan upptas på band. Front Capital Ab är ett värdepappersföretag vars verksamhet övervakas av Finansinspektionen, Snellmansgatan 6 och Mikaelsgatan 8, PB 103, Helsingfors, telefon ; Front Capital Ab är medlem av Ersättningsfonden för investerare. Ytterligare information om tjänsteleverantören och dess tjänster fås på adressen Kunden uppmanas att bekanta sig med denna information. Kunden ombedes kontakta Front Capital Ab om han vill ha ytterligare information på annat sätt än från Internet sidorna. Front Capital Ab Alexandersgatan 48 A 00 Helsingfors Tel: (09) Fax: (09) Front Capital Ab är ett värdepappersföretag vars verksamhet övervakas av Finansinspektionen, Snellmansgatan 6 och Mikaelsgatan 8, PB 103, Helsingfors, telefon ; Front Capital Ab är medlem av Ersättningsfonden för investerare. Ytterligare information om tjänsteleverantören och dess tjänster fås på adressen

2013 10 Månadsöversikt

2013 10 Månadsöversikt 2013 10 Månadsöversikt Från krisen i Syrien till USA:s budgetstrid I augusti var krisen i Syrien ett mycket omdiskuterat ämne på placeringsmarknaden. Krisen dämpades snabbt i september när USA, Ryssland

Läs mer

2012 10 Månadsöversikt

2012 10 Månadsöversikt 2012 10 Månadsöversikt Centralbankerna marknadernas stöd i september I september erhölls konkreta uppgifter om de förväntade centralbanksåtgärderna och detta piggade upp marknaderna. ECB meddelade i början

Läs mer

2012 5 Månadsöversikt

2012 5 Månadsöversikt 2012 5 Månadsöversikt Korrigering på aktiemarknaderna i april Efter en stark inledning på året återvände i april osäkerheten till placeringsmarknaderna. I synnerhet i början av månaden var avkastningen

Läs mer

Front Månadsöversikt

Front Månadsöversikt Front Månadsöversikt Osäkerheten på placeringsmarknaderna väjer Osäkerheten på placeringsmarknaderna har minskat betydligt sedan ECB:s beslut i början av december och året har inletts i exceptionellt positiva

Läs mer

Front Månadsöversikt

Front Månadsöversikt Front Månadsöversikt Månadsöversikt November 2011 Placeringsmarknaderna oktober 2011 - stämningen mer positiv Stämningen på marknaden var positivare i oktober jämfört med början av hösten. I USA rapporterades

Läs mer

Månadsöversikt

Månadsöversikt 2012 12 Månadsöversikt Ari Aaltonen tel. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi USA grälar, Kina växer De stora ekonomiernas politiska läge klarnade i november. I början av månaden erhölls resultaten från

Läs mer

2012 6 Månadsöversikt

2012 6 Månadsöversikt 2012 6 Månadsöversikt Osäkerheten återvände till finansmarknaderna Osäkerheten återvände i maj till finansmarknaderna. Den dystra marknadsstämningen började redan påminna om förra höstens stämning. Samtalsämnet

Läs mer

En paus eller trendvändning i USA?

En paus eller trendvändning i USA? Jussi Hyöty 18.8.2010 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi En paus eller trendvändning i? I Finland får man hela tiden höra goda nyheter om att såväl konsumenternas som industrins förtroende har återhämtat

Läs mer

Månadsöversikt

Månadsöversikt 2013 11 Månadsöversikt Ari Aaltonen tel. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Deflation hotar euroområdet Den positiva stämningen på aktiemarknaden fortsatte i oktober, i USA uppnåddes tillfällig sämja i

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Månadsöversikt

Månadsöversikt 2013 3 Månadsöversikt Ari Aaltonen tel. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Händelserikt i februari Såväl i ekonomin, politiken samt på placeringsmarknaderna var februari mycket händelserik. Optimismen

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Hammaren och städet inflationsförväntningarna ökar

Hammaren och städet inflationsförväntningarna ökar Jussi Hyöty 16.3.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Hammaren och städet inflationsförväntningarna ökar Jag försöker här skissera upp en placeringsstrategi kring temat utdragen stimulans. Jag har

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

Månadsöversikt. Förväntad statistik i juli. augusti 2014

Månadsöversikt. Förväntad statistik i juli. augusti 2014 Månadsöversikt augusti 2014 6.8.2014 Förväntad statistik i juli God ekonomisk statistik i USA, minskade förväntningar på centralbanken Statistiken i Europa intakt, utsikterna i Sydeuropa något bättre.

Läs mer

Räntekommentar. Räntemarknaden MARKNADSKOMMENTAR - RÄNTOR

Räntekommentar. Räntemarknaden MARKNADSKOMMENTAR - RÄNTOR Räntekommentar Räntemarknaden Denna höst har varit turbulent men vi tycker att det finns stora skillnader jämfört med korrektionen under 2011. Redan under våren och tidig höst har obligationsmarknaden

Läs mer

Månadsöversikt. USA driver tillväxten. januari 2015

Månadsöversikt. USA driver tillväxten. januari 2015 Månadsöversikt januari 2015 9.1.2015 USA driver tillväxten Stark ekonomisk statistik från USA, centralbanken förväntas höja på styrräntan nästa sommar I Europa fortsätter den långsamma tillväxten, av centralbanken

Läs mer

Tillväxtmarknader - Aktier Februari 2016

Tillväxtmarknader - Aktier Februari 2016 Tillväxtmarknader - Aktier Februari 2016 Swedbank Analys Botten är inte nådd PE-tal exkl. energi och finanssektorn är inte på låga nivåer än Fortsatt undervikt för regionen Utmaningar för aktiemarknaden

Läs mer

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015 VALUTA FEBRUARI 2015 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN BRL/SE K 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN INR/SE + 9,2% K + 16,3%

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 25 juni 2012 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - IFO-index föll för andra

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland www.handelsbanken.se/certifikat KupongcERtifikat Kina & RYSSLanD Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland Sista dag för köp är den 17 Maj 2009 Marknadsläget just nu De enorma stimulanspaket som Kina

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Värdeaktier. Brev till fondspararna Q2 14. Innehåll. Värdeinvesteringar återhämtar sig. Värdeinvesteringar återhämtar sig

Värdeaktier. Brev till fondspararna Q2 14. Innehåll. Värdeinvesteringar återhämtar sig. Värdeinvesteringar återhämtar sig Brev till fondspararna Q2 14 Värdeaktier Innehåll Värdeinvesteringar återhämtar sig Ineffektivitet liknar potential Japan ökat fokus på kapitalstruktur Bra avkastning när potentialen utnyttjas Långsiktig

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

Riksbanken och fastighetsmarknaden

Riksbanken och fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2008-05-14 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Fastighetsdagen 2008, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

Råvaruobligation Mat och bränsle

Råvaruobligation Mat och bränsle www.handelsbanken.se/mega Råvaruobligation Mat och bränsle Tillväxten i Indien och Kina förändrar folks matvanor, vilket leder till högre priser på djurfoder, till exempel majs, sojamjöl och vete Den växande

Läs mer

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Råvaruobligation 837 Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta onödiga risker I börsoroliga tider som dessa, kan vi

Läs mer

Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand

Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand 1 Utvecklingen i några viktiga regioner - Ändring i BNP, % per år - 14 12 - - 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 OECD, Nov -12

Läs mer

Makrofokus. OMX Index 1027,04-2,4% S&P 500 1359,88-1,4% 3 månaders Stibor 1,45% 5års swapränta 1,51% VIX Index 16,41.

Makrofokus. OMX Index 1027,04-2,4% S&P 500 1359,88-1,4% 3 månaders Stibor 1,45% 5års swapränta 1,51% VIX Index 16,41. 19 november 2012 Makrofokus Daniel Grythberg, Strukturering +46 8 463 84 34 Daniel.grythberg@penser.se Sven-Arne Svensson, Chefekonom +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se OMX Index 1027,04-2,4%

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under december Vart tog julklapparna vägen? I korthet: December blev en tämligen odramatisk månad om än något svagare än förväntat. De som väntade på julklappar med en enligt traditionen

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31 Stävrullen Finans AB (publ) org. nr. 556125-5851 1 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31 Handel med värdepapper Bolagets verksamhetsidé är att genom en långsiktig kapitalförvaltning

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 4 juni 2012 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - x - Den svenska konjunkturdatan

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Livförsäkring och avkastning av kapital

Livförsäkring och avkastning av kapital Livförsäkring och avkastning NFT 4/2002 av kapital Livförsäkring och avkastning av kapital av Matti Ruohonen Matti Ruohonen matti.ruohonen@veritas.fi Många livförsäkringsbolag är numera dotterbolag i grupper,

Läs mer

Månadsöversikt Produkter till försäljning Juni 2011

Månadsöversikt Produkter till försäljning Juni 2011 Front Capitals nya placeringsalternativ Front Capital övergick i maj till elektronisk kommunikation och elektroniskt marknadsföringsmaterial. I denna månadsöversikt presenterar vi våra nya placeringsalternativ.

Läs mer

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN 26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN Centralbanker fortsätter att vara i fokus. I veckan som gick fick vi se PBOC sänka räntan i Kina och ECB öppnade dörren på vid gavel för utvidgade

Läs mer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stämning i mars 2 Mars blev en bra månad på de internationella finansmarknaderna och marknadsvolatiliteten backade från de höga nivåerna i januari och februari. Oslo-börsen

Läs mer

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror www.handelsbanken.se/certifikat RÅVARUCERTIFIKAT INDEX Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 15 NOVEMBER 2009 Marknadsläget just nu Låg skuldsättning gör att tillväxtekonomierna

Läs mer

Piggare börser och nya centralbanksåtgärder

Piggare börser och nya centralbanksåtgärder Marknadsbrev april 16 Piggare börser och nya centralbanksåtgärder Börsen tillbaka på ruta ett. På senare tid har de globala aktiemarknaderna återhämtat sig rejält från raset i början av året. Flera faktorer

Läs mer

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385)

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385) Halvårsredogörelse för 2015 Carlsson Norén Macro Fund (Organisationsnummer 515602-2385) Förvaltarna kommenterar marknaden det första halvåret: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning

Läs mer

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL 8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL Det finns en rad olika saker att oro sig för. Många av dessa kan påverka finansiella marknader kortsiktigt. Lyfter vi dock blicken så ser vi en högre

Läs mer

Konjunkturen förstärks, osäkerhet på placeringsmarknaderna

Konjunkturen förstärks, osäkerhet på placeringsmarknaderna Månadsöversikt februari 2014 7.2.2014 Konjunkturen förstärks, osäkerhet på placeringsmarknaderna I USA och Europa fortsätter den uppåtgående trenden i ekonomin I USA trappar centralbanken ner på stödköpen

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 929 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 14 nov 1 Den 18 oktober 2010 Amerikanska stimulanser sätter fart på marknaderna Den starka utvecklingen på finansmarknaderna

Läs mer

DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET.

DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. Om du är osäker på hur du bör handla ska du kontakta din börsmäklare, bankrådgivare, advokat eller revisor eller en annan professionell

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

FÖRDEL TREMÅNADERS- RÄNTAN

FÖRDEL TREMÅNADERS- RÄNTAN RÄNTEFOKUS APRIL 2013 FÖRDEL TREMÅNADERS- RÄNTAN SAMMANFATTNING Vid sitt aprilmöte lämnade Riksbanken reporäntan oförändrad på 1 procent. Samtidigt sköts tidpunkten för en kommande höjning fram med ett

Läs mer

Effekter av den finanspolitiska åtstramningen

Effekter av den finanspolitiska åtstramningen Internationell konjunkturutveckling 35 Effekter av den finanspolitiska åtstramningen i 2007 De tyska offentliga finanserna har utvecklats svagt sedan konjunkturnedgången 2001/2002. 2005 överskred underskottet

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp Sista HANDElsbankens certifikat mars 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 11 april 1 Varsågod, så här ser de ut Här är några placeringsalternativ som vi tycker är intressanta

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation ANFÖRANDE DATUM: 2007-10-08 TALARE: PLATS: Förste vice riksbankschef Irma Rosenberg Swedbank, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer

Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens

Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens Konjunkturläget december 7 FÖRDJUPNING Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens Tillgångar bedöms i dagsläget vara högt värderade på många finansiella marknader. Konjunkturinstitutet uppskattar

Läs mer

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning

Läs mer

Månadsbrev april 2015

Månadsbrev april 2015 Månadsbrev april 2015 April präglades av viss turbulens orsakad av svagare statistik från USA och Kina. Samtidigt ledde ytterligare avregleringar och räntesänkningar i Kina till ett rally på den kinesiska

Läs mer

SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014

SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 PRODUKTFAKTA Med Sparförsäkringen förvaltar du ditt kapital...3 Flexibla försäkringspremier...3 Mångsidiga placeringsobjekt...3 Storplacerarens

Läs mer

Danske Bank. Marknadssyn. Januari/februari 2016 Stefan Garhult

Danske Bank. Marknadssyn. Januari/februari 2016 Stefan Garhult Danske Bank Marknadssyn Januari/februari 2016 Stefan Garhult Agenda Makro och risk Strategi Allokering Stockholmsbörsen Appendix 2 Makroekonomi - Global Tillväxten ökar 2016 Tillväxten för USA förväntas

Läs mer

11 JANUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD 2016 SANNOLIKT ETT NYTT 2015

11 JANUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD 2016 SANNOLIKT ETT NYTT 2015 11 JANUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD 2016 SANNOLIKT ETT NYTT 2015 I slutet av december beslutade USAs centralbank Fed, att höja räntan med 25 baspunkter. Det är den första räntehöjningen sedan 2006. Ränteläget

Läs mer

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism Hugin & Munin information från odin fonder september 25 Goda resultat ger en ökad optimism Företagen på Oslo Børs redovisade riktigt bra siffror för andra kvartalet, och högre resultatförväntningar motiverar

Läs mer

Placeringsstrategi. Höst

Placeringsstrategi. Höst 2013 Placeringsstrategi Höst Innehåll Innehåll... - 0 - Centrala antaganden om världsekonomins utveckling... - 1 - och antaganden om finansmarknaden... - 2 - Huvudsakliga riktlinjer i Fronts placeringsstrategi...

Läs mer

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial juni 2015 STRIKT Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt utvecklas likadant

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial mars 2016 Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordeas SmartBeta-index Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 Enligt Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 har konjunkturen

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Placeringsstrategi. Höst

Placeringsstrategi. Höst 2014 Placeringsstrategi Höst Ari Aaltonen puh. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Innehållsförteckning Innehållsförteckning... - 1 - Centrala antaganden om världsekonomins utveckling... - 2 - och antaganden

Läs mer

Stor nervositet på börserna i februari

Stor nervositet på börserna i februari Marknadsbrev mars 16 Stor nervositet på börserna i februari Nervositet präglar börserna. Den turbulenta inledningen på året fortsatte i oförminskad styrka i februari. Efter en kraftig nedgång under första

Läs mer

VECKOBREV v.43 okt-13

VECKOBREV v.43 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Föregående vecka blev förhållandevis lugn ur nyhetssynpunkt där Riksbankens räntebesked var den stora behållningen. Både riksbankschefs Ingves och Stellan Lundström,

Läs mer

Månadsrapport december 2010

Månadsrapport december 2010 Månadsrapport december 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016 Marknadsinsikt Kvartal 2 2016 Inflationen uppvisar livstecken. Rapporterna för årets första kvartal kom in bättre än analytikernas prognoser, dock tynger banker. Tillväxtindikatorn i USA är allt svagare

Läs mer

Finansiell Stabilitet 2015:1. 3 juni 2015

Finansiell Stabilitet 2015:1. 3 juni 2015 Finansiell Stabilitet 2015:1 3 juni 2015 Aktieindex Index, 1 januari 2000 = 100 Anm. Benchmarkobligationer. Löptiderna kan därmed periodvis vara olika. Källor: Bloomberg och Riksbanken Tioåriga statsobligationsräntor

Läs mer

Marginellt ökad aktieandel. Positiv

Marginellt ökad aktieandel. Positiv Tellus Midas Strategi under oktober Kraftig nedgång gav köptillfälle I korthet: Månaden inleddes i kraftig mollstämning. Tron på en ekonomisk återhämtning i Europa försvann helt. Konflikten i Ukraina,

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten består. Investment Strategy and Advice September 2015

Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten består. Investment Strategy and Advice September 2015 Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten består Investment Strategy and Advice September 2015 September 2015 osäkerheten består Aktiemarknaderna tog en rejäl smäll i augusti efter starka uppgångar

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega Premiumcertifikat Sverige Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Minst 25 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte faller 35 procent

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial mars 2016 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång och

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

No nation was ever ruined by trade. Benjamin Franklin. Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

No nation was ever ruined by trade. Benjamin Franklin. Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström No nation was ever ruined by trade. Benjamin Franklin Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Vara Världen Industrialiserade Utvecklingsländer länder Totalt 15 753 9 369 6 384 Råvaror

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

Placeringsöversikt 1/2009

Placeringsöversikt 1/2009 Placeringsöversikt 1/2009 Vad nytt på placeringsmarknaden? Marknaden domineras av osäkerhet, s. 2 Fondöversikten blickar mot framtiden, s. 4 Recessionen i världsekonomin sträcker sig också till Finland,

Läs mer

Månadsrapport mars 2010

Månadsrapport mars 2010 Månadsrapport mars 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA?

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA? Varför högre tillväxt i än i euroområdet och? FÖRDJUPNING s tillväxt är stark i ett internationellt perspektiv. Jämfört med och euroområdet är tillväxten för närvarande högre i, och i Riksbankens prognos

Läs mer

Månadsrapport december 2009

Månadsrapport december 2009 Månadsrapport december 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2011-02-11 statliga stabilitetsåtgärderna Första rapporten 2011 (Avser fjärde kvartalet 2010) INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERING 5 Marknadsräntornas

Läs mer

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 Marknad 2010-12-08 Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 1 Marknader idag Fokus skiftar till makro Marknaderna fortsätter att tveka, fokus på nya risker, Irland och Kina (Portugal&Spanien).

Läs mer

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juli 2015 Det globala börssentimentet varierade kraftigt under juli. Att det till sist blev ett Greklandsavtal och anständiga kvartalsrapporter som skickade börsen uppåt för att åter svänga

Läs mer

Maxcertifikat. Istället. för aktier. En produkt från Handelsbanken Capital Markets

Maxcertifikat. Istället. för aktier. En produkt från Handelsbanken Capital Markets Maxcertifikat Istället för aktier En produkt från Handelsbanken Capital Markets Handelsbankens maxcertifikat Maxcertifikat ger dig möjlighet till god avkastning, till lägre risk än aktier. Handelsbankens

Läs mer

Sälja eller köpa på tillväxtmarknaderna?

Sälja eller köpa på tillväxtmarknaderna? februari 2014 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån12mån YTD* FIM Brazil -9,9-32,1-9,9 FIM BRIC+ -4,8-9,4-4,8 FIM BRIC+ SC -4,4-17,1-4,4 FIM China -5,7-11,5-5,7 FIM Em. Yield

Läs mer