Ordföranden har ordet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordföranden har ordet"

Transkript

1 APRIL JANUARI NR 2 1 ÅRGÅNG

2 2 Blickpunkten nr 1 januari 2016 Ordföranden har ordet Hej allesammans och god fortsa ttning pa det nya a ret. Hoppas ni haft en trevlig jul och fa tt mo jlighet att vila upp er ordentligt under helgerna som varit. Nu a r det ho g tid att nominera er sja lva eller andra till fackliga uppdrag i klubben. Ni ska alla ha fa tt utskickat information om vilka a rets valbara platser a r. Information om det finns a ven uppsatt pa infotavlan i VGJ-huset. Det a r ma nga poster som skall fyllas sa sa tt iga ng att nominera. Alla yrkesgrupper pa orterna bo r vara representerade sa medlemmarna har sja lvklara arbetsplatsombud att va nda sig till. De som nomineras skall vara tillfra gade och tackat ja till nomineringen. Man fa r sja lvklart nominera sig sja lv. Nomineringsstopp a r den 26 januari. Da refter kommer valberedningen presentera sitt fo rslag utefter de nomineringar som inkommit. Ha ller man inte med valberedningen kan man pa a rsmo tet genom en votering ro sta pa den person man tycker skall fa uppdraget. Da rfo r a r det viktigt att man na rvarar pa mo tet. I a r kommer mo tet a ga rum fredagen den 26 februari och vi a terva nder till Star Bowling. Uppla gget kommer bli som tidigare a r att vi inleder med a rsmo te och middag. Kva llen avslutas med slumpma ssigt lagindelat bowlingsspel. Vi hoppas att sa ma nga som mo jligt kan delta. Tiden fo r mo tet a r i a r satt till kl 16:30. Mer information kommer att komma na rmare a rsmo tesdagen samt att anma lningslistor kommer sa ttas upp pa infotavlor i Go teborg och Karlstad. Observera att anma lan a r bindande. Precis som fo rra a ret kommer vi uppra tta en videola nk med Karlstad sa att de som vill, men inte har mo jlighet att ta sig till Go teborg, kan delta samt avla gga sin ro st vid en eventuell omro stning. Vi hoppas att det kommer fungera lika bra om inte ba ttre a n vad det gjorde i fjol. Fo r er som funderar pa om ni vill engagera er fackligt och bli fo rtroendevalda kommer ha r en liten lista pa vad som inga r i uppdraget. Texten a r tagen fra n Sekos hemsida. Vad go r du som fo rtroendevald? Alla fackligt fo rtroendevalda har sin roll i den fackliga organisationen. Arbetsuppgifterna kan variera, men alla uppgifter a r lika viktiga fo r att fa helheten att fungera. Som fo rtroendevald a r dina viktigaste uppdrag att: Rekrytera Medlemmarna a r Sekos grund. Ma nga medlemmar go r Seko starkt, vilket inneba r att vi kan fajtas fo r ba ttre arbetsvillkor. Da rfo r a r rekrytering av nya medlemmar din absolut viktigaste uppgift. Att rekrytera medlemmar handlar om att lyssna, visa intresse och bygga upp fo rtroende. Medlemsva rda Lika viktigt som att rekrytera nya medlemmar a r att ta hand om de medlemmar vi har. Medlemsva rd handlar om att finnas tillga nglig pa arbetsplatsen, att se till att introduktions- och medlemsutbildningar och andra aktiviteter genomfo rs. Informera Information a r A och O fo r att medlemmarna ska ka nna sig delaktiga och informerade om vad som ha nder pa arbetsplatsen, i fo rbundet osv. Information kan handla om att t.ex. informera om ett fo rhandlingsresultat, fo ra ndringar pa arbetsplatsen, kongressbeslut m.m. Att informera kan ocksa handla om att se till att aktuell information finns pa anslagstavlor etc. Vi a r ett gott ga ng i klubben som sto ttar varandra och tar hja lp av varandra. Som nytt ombud a r det sva rt i bo rjan att sa tta sig in i allt. Det tar tid innan man blir varm i kla derna. Till hja lp har vi naturligtvis varandra men det finns a ven flera utbildningar man fa r ga fo r att la ra sig grunderna. Utbildningarna a r kostnadsfria och under betald arbetstid. Sa har du ett intresse av att la ra dig mer om exempelvis arbetsmiljo, arbetsra tt eller fo rhandling tveka inte utan kom med. Tillsammans a r vi starka. EMELIE LUNDKVIST BLICKPUNKTEN Medlemstidning för anställda på SJ AB i SEKO klubb SJ Väst. Göteborg, Karlstad och administrationen. Kontakt: Postadress: Blickpunkten SEKO klubb SJ Väst Box Göteborg Redaktion: Anders Jakobsson Kristoffer Nicolaysen Illustrationer: Anders Mennerholm Layout: Redaktionen Eftertryck förbjudet utan redaktionens medgivande Åsikter framförda under signerade artiklar är författarnas egna och behöver inte sammanfalla med klubbens.

3 Blickpunkten nr 1 januari Framsidan på förra numret Vad får en trygg arbetsmiljö kosta? Saxat från Lokförartips Framsidan pa fo rra numret av Blickpunkten bestod som vanligt av en satirisk bild. Idén till bilden kom till med bakgrund av ett mail som skickats fra n gruppcheferna pa Trafik till lokfo rarna runt om i landet. Mailet har a ven florerat bland andra medarbetare. I mailet som skickades ut ville ledningsgruppen fo r Trafik fo rtydliga arbetsgivarens ra tt att leda och fo rdela arbetet, framfo r allt i trafiksto rda la gen, men de misslyckades kapitalt. Framsidan av Blickpunkten har sedan la nge prytts med en satirisk bild, oftast fo resta llande en o verdriven bild av en situation, och har varit mycket uppskattad. Det a r fo rsta s aldrig va r mening att nedva rdera eller trycka ned na gon av va ra yrkesgrupper, utan tanken bakom bilden var att framha va hur befa ngt ett sa dant scenario skulle kunna te sig, om OPSL skulle agera precis som texten i mailet. Tyva rr var ka nnedomen om detta mail alldeles fo r begra nsad fo r att fungera som satirbild i detta sammanhang. Vi vill da rfo r uppriktigt be om ursa kt till va ra kollegor som blev sa rade av bilden, och beklagar verkligen att det gick fo r fort fra n tanke till handling da vi publicerade denna framsida. Avslutningsvis vill vi kraftigt poa ngtera att klubben och va ra medlemmar a r va ldigt glada och stolta o ver va r trafikledning ha r i Go teborg, och da vi dessutom hade en artikel i numret som presenterade just den operativa personalledningen i Go teborg sa blev det extra olyckligt med den missriktade bilden. styrelsen klubb SJ Väst Skyddsorganisationen har haft en o verenskommelse med enhet Trafik om att ombordpersonal, eller annan fo rare ska ges tid till att o vervaka fo raren vid riskmoment sa som ta gva rmekoppling samt avoch tillkoppling av lok och vagn. Nu har SJ dock rivit upp denna o verenskommelse, enligt uppgift da enhet service inte vill ta kostnaden fo r att ombordpersonalen ska o vervaka fo raren. SJ har gjort detta innan fungerande rutiner finns fo r att minimera riskerna fo r fo rarna vid dessa moment och skyddsorganisationen anser da rmed att SJ inte tar personsa kerheten pa allvar. Skyddsorganisationen har da rfo r la mnat in en bega ran om a tga rd enligt AML 6 kap 6a till Arbetsmiljo verket da r vi bega r att SJ a ter ska rita in personal fo r fysisk o vervakning av fo rarna vid dessa moment. Skyddsorganisationen har a ven bega rt statistik pa tillbud och olyckor vid ta gva rmehantering och av- tillkoppling med lok, detta a r na got SJ inte har kunna presentera vilket a ven detta visar pa stora brister i Arbetsmiljo arbetet. Man kan ju fra ga sig vad rapporter och arbetsskadeanma lningar a r va rda om de inte anva nds till att fo rebygga olyckor? Skyddsorganisationen uppmanar samtliga fo rare att ta det extra fo rsiktigt vid ensamarbete och att anva nda den rutin som SJ har tagit fram som bygger pa telefonkontakt med OPSL samt att rapportera alla avvikelser till ba de arbetsledning och skyddsorganisation. JENNY BERGMAN JOUR Jour a r tid da du pa tja nstgo ringsfri tid a r skyldig att sta till arbetsgivarens fo rfogande pa arbetsplatsen. Vid jour skall du ha ett jourrum. Saknas jourrum, eller a r rummet osta dat, sa a r tja nstgo ringen inte att betrakta som jour. Du blir ista llet reserv (se vidare under separat rubrik). Na r du har jour a r tiden fra n det du bo rjar jouren till dess att du utfo r arbete att ja msta llas med vilotid. Na r du va l utfo r arbete, oavsett art, bo rjar arbetstidsklockan att ticka och regler fo r rast, arbets- och viloperioder bo rjar ga lla. Även om jour ra knas som vilotid na r du inte utfo r arbete sa ska sa klart arbetsgivaren kunna ra kna med att du a r utvilad och pigg na r jourtja nsten startar. Detta betyder att arbetsgivaren inte da kan fo rva nta att du under jourtid ska kunna tillgodogo ra dig vila i form av so mn. Det kan fo rekomma att du inte utfo rt na got arbete under jouren, men mot slutet av turen ber arbetsledningen dig om att ta en hel tur. Da ska du ta nka dig noga fo r. Även om tiden innan ra knats som vilotid, och att arbetsgivaren da rmed har ra tt att beordra arbete som stra cker sig efter jourtidens slut, sa betyder det kanske inte att du a r la mpad fo r en sa dan uppgift. Du kan ha varit vaken hela jourtiden och att da fo rla nga tja nstgo ringen med 8-10 timmar kan vara direkt ola mpligt. Vid jour a r all tid som o verskrider jourtiden att ra kna som o vertid. Blir du skickad pa uppdrag som medfo r o verliggning pa annan ort a r all tid o vertid eftersom jourtja nsten ska avslutas pa din hemstation. Peo Kullvik

4 4 Blickpunkten nr 1 januari 2016 SPÅRA SJ Info från Förbundet: Höjd avgift till a-kassan T16 Jag tror inte att det finns na got som retar upp personalen sa mycket som denna text fra n Spa ra SJ Den misshandlas pa fasta grupper och pa skubben varje vecka. Fridagsperiodens omfattning avseende Fp och Fv. Fridagsperioden fo r Fp och Fv ska fo rutom fridagen/fridagarna omfatta ytterligare minst 12 timmar. Fridagsperioden fo r Fp och Fv bo r om mo jligt omfatta tiden fra n kl. 19 dagen fo re fridagen/fridagarna till kl. 05 dagen efter fridagen/fridagarna. Fridagstillägg Om ordinarie egentlig arbetstid eller jour fullgo rs pa en fredag efter kl. 19 dag fo re Fp-dag och detta inte beror pa arbetstagaren har arbetstagaren ra tt till fridagstilla gg om 100 kr per timme. Semestertilla gg inga r i beloppet. Peo Kullvik Resebutiken Det har varit relativt lugnt o ver jul och nya r. En del problem med resande som inte har fa tt veta att tidtabellen har a ndrats och deras ta g a r tidigarelagt eller insta llda. Va rt sta ndiga problem med ko systemet har fortsatt och det sta ller till en del fo r oss. Antalet flyktingar som handlar hos oss har minskat drastiskt. Den efterla ngtade va rmeslussen som vi fick innan a rsskiftet fungerar bra. Ulle Persson Medlemsinformation fra n SEKO-fo rbundet. I ho stas beslutade riksdagen att ho ja sa va l dagersa ttningen till arbetslo shetsfo rsa kringen som taket i fo rsa kringen. Detta var ett va lkommet besked som gjort att a kassan nu kan betraktas som en fo rsa kring va rd namnet. Fo rba ttringen av arbetslo shetsfo rsa kringen har dock inneburit o kade kostnader fo r Sekos a-kassa da den sa kallade finansieringsavgiften blivit ho gre. Finansieringsavgiften a r en avgift som a-kassorna betalar till staten och grundar sig pa hur mycket en a-kassa betalar ut i ersa ttning. Med andra ord ju ho gre ersa ttning som betalas ut till arbetsso kande desto ho gre finansieringsavgift. Staten kompenserar heller inte denna kostnadso kning fo r a-kassan. I januari ho js da rfo r avgiften till a- kassan fo r Service och Kommunikation med 22 kronor per ma nad fo r fo rbundsmedlemmar och 31 kronor fo r enskilda medlemmar i a-kassan. Seko kan idag erbjuda medlemmarna ett unikt fo rsa kringspaket, da man som medlem i Seko och Sekos a-kassa a ven har en inkomstfo rsa kring som inga r i det fackliga medlemskapet. En fo rsa kring som dessutom inte har ett tak. Det a r aldrig kul att beho va ho ja avgiften, men sammantaget fa r medlemmen en ba ttre fo rsa kring, sa ger Janne Rudén, fo rbundsordfo rande i Seko och tillika ordfo rande i Sekos a-kassa. Vidare har a-kassan fa tt o kade ITkostnader. Det a r no dva ndigt att investera i nya IT-lo sningar fo r att kunna ge en a nnu snabbare och ba ttre service till medlemmarna framo ver. Sammantaget kommer arbetslo shetsfo rsa kringen, med en lite ho gre premie, bli en betydligt ba ttre fo rsa kring ba de ekonomiskt fo r den enskilde men ocksa na r det ga ller service och tillga nglighet, sa ger Affe Mellstro m, fo resta ndare fo r Sekos a-kassa. Ingen var gladare a n jag att det inte blev na gon ko rning ihop med Go talandsta g, det var inte ens en handfull som so kte bland oss. Tack alla ni som sa NEJ till detta, vi sa ljer inte ut oss fo r 122:-/tur Nu na r de nya grupperna do k upp sa var jag riktigt glad o ver resultatet, fo r en ga ngs skull sa fanns det na stan inget att klaga pa. Jag var ra dd fo r att det skulle bli mycket va rre. Va rre var det med det mail vi fick med veckobrevet den 13/ fra n va ran Gc. Da r fick i princip 100 % av fo rarka ren en reja l o rfil av va ran chef, tack fo r den na diga herre! Jag har skrivit till honom, men a nnu inte fa tt ett svar, en ma nad har ga tt sedan jag skickade det till honom. SJ bryter konstant i sin planering vad det ga ller va ra turer, i det fallet som jag skrev om handlade det om en ko rning fra n Hagalund ner till Lund med lok och vagn, det var ett tja nsteta g och med en tja nstgo ring pa sex timmar utan rast, plus att ta get nu blev 93 minuter sent. Och det var inte fra gan om na gon gnet tur heller. Sa ha r stod det i mailet, citat. Fo rst och fra mst ga ller kollektivavtalets samtliga regler om arbetstid hur SJ fa r planera arbetstid. I det operativa skedet kan det intra ffa oregelma ssigheter som go r att turer kan bli la ngre och inkra kta pa exempelvis raster eller dygnsvila. Det finns inget mig veterligen i lagen eller kollektivavtal som sa ger att det a r skillnad pa arbetstidsregler i planering och operativt la ge. Det ni skriver a r att ni inte beho ver fo lja na gra arbetstidsregler alls vid trafiksto rningar. I det ha r fallet a r det dessutom inte fra ga om trafiksto rning. Ända fo ljer ni inte va rat avtal. Det ha r a r bara ett fall av ma nga regelvidrigheter. Det a r mycket tra kigt att ja mt beho va se och pa peka fel ni go r medvetet. Och en tanke till NÄR a r det inte na gra oregelma ssigheter pa SJ? Har det na gonsin intra ffat att det inte sker na gra fo rseningar na gon stans i detta avla nga land. Peo Kullvik

5 Blickpunkten nr 1 januari Hur länge ska vi ombordare orka? Medlemsporträtt Den 12 december uppho rde biljettfo rsa ljningen ombord utan att va ra kunder fa tt ordentlig information. I fo rra veckan fanns det fortfarande fordon med texten Du vet va l att det kostar mer att ko pa ombord i trafik. En X52 saknade dessutom helt klisterma rken om att det inte a r mo jligt att ko pa biljetter av oss ombordare. Det har skapat mycket extra arbete, att ko pa via mobilen utan fungerande internet a r sva rt, komma fram till va r kundtja nst a nnu sva rare. Resena ren sitter med pengar i na ven och vill go ra ra tt fo r sig, men kan inte da hen inte har mo jlighet att betala via mobilen/saknar betalkort. Da ga r det inte att langa fram en kontrollavgift pa 1200 kronor! SJ go r som vanligt och la mnar till oss ombord att lo sa situationen pa ba sta sa tt. Sja lv har jag vid ett flertal tillfa llen fo ljt med hen till Pressbyra n och ko pt biljett till na sta avga ng, men sa ska det inte beho va vara. Samtidigt som biljettfo rsa ljningen stoppades ombord, bo rjade SJ ta bort olo nsamma biljettautomater, bland annat i Bora s. Vilken osannolik timing! I senaste veckobrevet uppmanas vi av va r chef fo r service, Birgitta Angard Arvesen, att alltid ha nvisa till va r mobilapp eller kundservice na r kund saknar biljett. Det visar a terigen att va ra chefer inte lever i den verklighet vi jobbar i. Det ma ste finnas ett sa tt att hja lpa dem som saknar mo jlighet att ko pa via telefonen, ma nga av dem a r nysvenskar med da liga svenskakunskaper. De vill betala men fa r inte! I samma veva introduceras ett nytt kassasystem, knappt utprovat i skarpt la ge innan info randet. Efter knappt tva veckor fick vi instruktionha fte version 9! Fortfarande a r det stora problem med buggar i systemet, felso kning som tar oa ndlig tid och irriterade kunder som inte kan handla eller betala med kort/poa ng fo r att systemet kra nglar. Va r support har i bo rjan inte gjort na gon glad, de saknade/saknar utbildning pa kassan! Vi har sa ledes sta tt info r kund med ett helt nytt system vi inte fa tt utbildning i (vi har fa tt testa pa raster och fritid under tva veckor innan info randet) och ka nt oss som idioter da r vi sta tt och bla ddrat i manualen fo r att fo rso ka lo sa uppkomna problem medan ko n av kunder va xt och kommentarerna haglat. Vad go r da va r arbetsgivare fo r att lo sa problemen? Rekommenderar oss att alltid ha med en handdator och skrivare som backup! Det senaste var att summan i kassan och den som drogs fra n kundens kort inte sta mde i vissa fall, kunden har fa tt betala fo r mycket. Sa nu ska vi ocksa fra ga kunden om beloppet i kortla saren och kolla att det sta mmer med det belopp som ska betalas. Fo rutom alla buggar tar allt detta va ldigt mycket la ngre tid, jag tror alla som ska ha en tur med bistro/kiosk ka nner olust och har en klump i magen. Kommer det att strula idag igen? Ga r det att fixa eller ska jag fa mer spydiga kommentarer av frustrerade kunder? Redovisningen efter fo rsa ljning go rs i en dator efter avslutad tur. Fra n bo rjan var alla moment pa engelska, men nu talar datorprogrammet svenska. Det go r da remot inte lathundarna som ska hja lpa oss, de a r fortfarande pa engelska och sta mmer inte la ngre med det som ska go ras i dataprogrammet. Inte helt optimalt med andra ord! Som om inte detta var nog ska vi visera biljetter med telefonen. Inte heller detta fungerar som det ska, alla biljetter i en uppdaterad iphone ga r inte att la sa av. Sa har det varit i flera ma nader nu och na gon jobbar med problemet. Att bara kunna la sa av en biljett i taget a r ocksa frustrerande, kameran ma ste sa ttas pa efter varje biljett fo r att batteriet ska ha lla en hel tur. Med ja mna mellanrum strular kameran na r den ska sa ttas pa, allt detta go r att viseringen tar mycket la ngre tid. Na r flera a ker pa samma bokningsnummer kan alla viseras samtidigt, men sja lva biljetterna syns bara i ca 10 sekunder innan funktionen visera alla fo rsvinner. Da fa r man ista llet ta en annan funktion, visera manuellt. Det a r inga problem, men tar sja lvklart ocksa la ngre tid. Allt detta strul go r att i alla fall jag ka nner mig som en fo rso kskanin pa de nya system SJ vill vi ska anva nda oss av. Det normala a r att testa ordentligt i verkligheten innan info rande i skarpt la ge go rs, men nu handlar det om SJ och jag a r inte fo rva nad bara desillusionerad. Fra gan a r hur la nge vi kommer att orka innan sjukskrivningarna skjuter i ho jden. Hur mycket har SJ sparat da? Maria Sjöholm Namn: Evelina Markstedt Ålder: 26 a r Vilka intressen har du? Älskar att tra na, umga s med min sambo samt sin hund, spela handboll och fotboll och unna mig god mat. Na r bo rjade du pa SJ och vad har du hunnit go ra? Jag bo rjade 2008 pa resebutiken i Stockholm, sedan provade jag innesa ljare/account manager (fo retagsfo rsa ljning), efter det blev jag Trafiksamordnare pa Trafikkontoret och nu a r jag tillbaka pa loungen fast da i Go teborg. Har du sla kt inom SJ? Ja min farfar jobbade inom IT pa SJ. Pappa arbetar som ta gva rd i Stockholm och mamma har gjort avtryck i fo retaget som biljettsa ljare i Knivsta. Na r gick du med i SEKO? 2010 gick jag med fo r jag tycker de sta r fo r ra ttvisa och bra villkor. Har inte beho vt ha personlig hja lp men jag vet var jag kan fa det om jag beho ver det. Informationen skickar SEKO ut via mejl. Och jag tycker mig veta vilka de lokala fo rtroendevalda a r. Tack Evelina fo r att jag fick go ra denna intervju med dig. Ulle Persson

6 6 Blickpunkten nr 1 januari 2016 DAGS ATT NOMINERA - TA CHANSEN! Den 26 februari har Seko sitt a rsmo te och da skall vi go ra en hel del val och da rfo r beho ver vi din hja lp. Vet du na gon som du tycker skulle ha ett fo rtroendeuppdrag i va r klubb, da kan du tala om det fo r oss i valberedningen (det a r bra om du pratat med personen innan annars go r vi det). Eller du kanske sja lv tycker att du skulle vilja go ra en insats fo r dig och dina arbetskamrater (man fa r nominera sig sja lv) Fo ljande uppdrag skall vi va lja: 4 styrelseledamo ter (va ljs pa 2 a r), varav en skall bli klubbens kasso r Ersa ttare i styrelsen (va ljs pa 1 a r) 1 Revisor (va ljs pa 2 a r) 1 Revisorsuppleant (va ljs pa 1 a r) 3 Arbetsplatsombud tillika ombordutskott (va ljs pa 1 a r) 3 Arbetsplatsombud tillika komfortutskott (va ljs pa 1 a r) 1 Arbetsplatsombud ombord Karlstad (va ljs pa 1 a r) 1 Arbetsplatsombud lokfo rare Karlstad (va ljs pa 1 a r) 2 personer till informationsutskottet (va ljs pa 1 a r) Arbetsplatsombud Go teborg (va ljs pa ett a r): -Trafikledning, Komfortoperato r, Fordonsoperato r, Ombord, Fo rsa ljningen, Fo rare Turlisteombud lokfo rare Karlstad (va ljs pa 1 a r) Turlisteombud ombordare Karlstad (va ljs pa 1 a r) Turlisteombud lokfo rare Go teborg (va ljs pa 1 a r) Turlisteombud ombord/snabbta g (va ljs pa 1 a r) Turlisteombud ombord/ic-regional Go teborg (va ljs pa 1 a r) Turlisteombud fo rsa ljningen (va ljs pa 1 a r) Turlisteombud trafikledningen (va ljs pa 1 a r) Turlisteombud fordonsoperato rer (va ljs pa 1 a r) Turlisteombud komfortoperato rer (va ljs pa 1 a r) Valberedning (va ljs pa 1 a r) Sa nu fa r ni fundera och prata med varandra och sen kontaktar ni oss i valberedningen. Kurt Naess, Go teborg, Jeanette Svahn, Karlstad, Nomineringsstopp 26/1

7 Blickpunkten nr 1 januari 2016 Årsmöte Välkommen på årsmöte den 26 februari kl Plats: Star Bowling, Odinsgatan 8, Göteborg Det kommer att bjudas på och dryck. Efteråt spelar vi bowling. Önskemål om specialkost eller övriga frågor hänvisas till Emelie Lundkvist. Sista anmälningsdag 12 februari. Anmälan är bindande. Varmt välkomna! 7

8 Tävling Var a r bilden tagen? Bland ra tt svar lottar vi ut en vinnare som fa r tva biobiljetter. Skicka ditt svar till senast 7/2. blogg.sekosj.se sekovasttag.se

Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan

Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan Samordningsgruppen har under a ret 2012 vid ett antal tillfa llen bero rt fra gan om inriktningen fo r det kommande a

Läs mer

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson L I N S L U S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r K a r l s k r ö n a F ö t ö k l u b b Nr 1 Va ren 2013 Almö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2013

Läs mer

Junior- och ungdomsta vlingar

Junior- och ungdomsta vlingar Junior- och ungdomsta vlingar Under veckorna 3-4 genomfo rdes fyra distriktsbeso k fo r att diskutera svensk innebandys junior- och ungdomsta vlingar. Samtliga 22 distrikt var representerade pa ett eller

Läs mer

tala är silver dela är guld

tala är silver dela är guld En utvecklingsartikel publicerad för Pedagog Stockholm tala är silver dela är guld hur ett formativt arbetssätt kan lägga grunden för en mer likvärdig bedömning av den muntliga förmågan Författare: Marie

Läs mer

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson L I N S LU S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r Ka r l s k ro n a F o t o k l u b b Nr 1 Våren 2012 Tromtö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2012

Läs mer

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi i ert arbete mot denna ma lgrupp?

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi i ert arbete mot denna ma lgrupp? Bilaga 8 KARTLÄGGNING Denna kartla ggning syftar till att ta fram information om hur Länsstyrelsen jobbar fo r att attrahera nyanla nda akademiker inom ramen fo r etableringsreformen till la rosa ten samt

Läs mer

Trivselregler Brf Ronnebyga rden

Trivselregler Brf Ronnebyga rden Trivselregler Brf Ronnebyga rden Hej nya, eller gamla granne! Har du ta nkt pa att vi a ger ett hus ihop? Ra ttare sagt ett hus fra n 1936. Det a r ju riktigt ha ftigt. I huset har vi en bostadsra ttsfo

Läs mer

Trygghetsplan för Solhagas förskola

Trygghetsplan för Solhagas förskola 1(6) 2016-10-24 Trygghetsplan för Solhagas förskola 2016-2017 Trygghetsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solhagas förskola 2016-2017 Förskolan vilar på demokratins grund. Människolivets

Läs mer

FRAMTIDEN A R REDAN HA R

FRAMTIDEN A R REDAN HA R 1 FRAMTIDEN A R REDAN HA R Va r tids sto rsta utmaning a r klimatfo ra ndringarna och att naturresurserna a r a ndliga Fo r att kunna sta lla om samha llet kra vs det att vi ser utmaningarna redan nu Hur

Läs mer

Skapa remissvar till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka svar

Skapa remissvar till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka svar Pontus Va rmhed 2017 04 18 Skapa remissvar till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka svar Denna manual inneha ller en beskrivning av flo det fra n att skapa dokument skicka

Läs mer

VA GBESKRIVNING PARKERING

VA GBESKRIVNING PARKERING Ryttarbrev Nu är det dags för Vintermästerskapen 2015, FINAL! I detta ryttarbrev hittar du information som är mycket viktig att ta del utav. Läs igenom allt och är det något du ändå undrar över, tveka

Läs mer

Fysikteknologsektionen

Fysikteknologsektionen Fysikteknologsektionen Protokoll fo rt vid sektionsmo te 23 november 2010 Tid: 15:30 Plats: HA1 1 Mo tets o ppnande Lars Lundberg, vice ordfo rande, o ppnar det kraftigt underbemannade mo tet genom att

Läs mer

KARTLÄGGNING. 1.1 Finns kartla ggning, statistik om nyanla nda akademiker inom ramen fo r etableringsreformen? Hur ma nga stannar i regionen?

KARTLÄGGNING. 1.1 Finns kartla ggning, statistik om nyanla nda akademiker inom ramen fo r etableringsreformen? Hur ma nga stannar i regionen? Bilaga 9 KARTLÄGGNING Denna kartläggning syftar till att ta fram information kring hur Arbetsförmedlingen jobbar för att integrera nyanlända akademiker i näringslivet. UTVECKLINGSARBETEN MED ANKNYTNING

Läs mer

Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse Ny paragraf Förslag ny lydelse Kommentar. 4 SYFTE ax ska främja amatör- och deltagarkultur i Sverige.

Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse Ny paragraf Förslag ny lydelse Kommentar. 4 SYFTE ax ska främja amatör- och deltagarkultur i Sverige. Underlag stadgerevison ax ax styrelses förslag på nya stadgar för ax. Dokumentet innehåller en kolumn med nuvarande stadgar och en kolumn med förslag till ny lydelse. Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse

Läs mer

Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25

Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25 Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25 1. Mo tets o ppnande Linnea Risinger fo rklarar a rsmo tet o ppnat. 2. Mo tets beho righet Mo tet fo rklaras beho rigt. 3. Faststa

Läs mer

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014. EXECUTIVE SUMMARY Gör dina val medvetet

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014. EXECUTIVE SUMMARY Gör dina val medvetet INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014 EXECUTIVE SUMMARY Gör dina val medvetet Föreläsningsanteckningar Raymond Ahlgren Stockholm, Oscarsteatern 18 november 2014 EXECUTIVE SUMMARY: Gör dina val medvetet INSIGHTLAB:

Läs mer

Va xjö Islamiska Skolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling för skola och fritidshem

Va xjö Islamiska Skolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling för skola och fritidshem Va xjö Islamiska Skolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling för skola och fritidshem La sår 2016/17 Ansvariga fo r uppra ttande av planen Rektor och bitra dande rektorer. Ansvariga att fo

Läs mer

Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka rapport

Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka rapport Pontus Va rmhed 2017 04 11 Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka rapport Denna manual inneha ller en beskrivning av flo det fra n att skapa dokument skicka

Läs mer

Problematiska gemensamhetsanläggningar mm mm

Problematiska gemensamhetsanläggningar mm mm Problematiska gemensamhetsanläggningar mm mm Dagens pass Tre val 2 Dagens pass, tre val Problematiska gemensamhetsanläggningar Utbyggnadsdirektivet, att tvinga sig in i annans infrastruktur. Hur passar

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 Ökade nyförsäljningsintäkter under fjärde kvartalet med fortsatt stark tillväxt inom produktområde privatlån Fjärde kvartalet Inta kterna uppgick till 19,3

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet 2014

Europeiska unionen och Europavalet 2014 Europeiska unionen och Europavalet 2014 1 Flaggor från olika EU-länder. Innehåll Europeiska unionen, alltså EU 3 Vad betyder medlemskapet i EU fo r Finland? 4 Vad betyder medlemskapet i EU fo r finla ndarna?

Läs mer

Syftet med rutinen. Ansvarsfördelning. Flödesschema rutin för revisionshantering

Syftet med rutinen. Ansvarsfördelning. Flödesschema rutin för revisionshantering Datum 2016-09-19 Upprättad av Kjell Wenna Michael Jacobsson Version 1.0 Diarienummer 1.3.6-Ä-2016-847 Godkänd av Mattias Åsander Syftet med rutinen Denna rutin syftar till att ge praktisk va gledning fo

Läs mer

ANI R L 2 IU 0 L 2 AR 1 0I 3 1 2 3015 NR 2 NR R

ANI R L 2 IU 0 L 2 AR 1 0I 3 1 2 3015 NR 2 NR R APRIL JANUARI 2013 2015 NR 2 1 ÅRGÅNG 60 62 www.sekosjvast.se klubben@sekosjvast.se ÅTERKOMSTEN 2 Blickpunkten nr 1 januari 2015 Ordföranden har ordet Hej allesammans och god fortsättning på det nya året.

Läs mer

DIA S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Digital Audio

DIA S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Digital Audio DIA.170310.S1 IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Digital Audio DEFINITION AUDIO Digitalt ljud kategoriseras ofta som musiktja nster, radio eller podcasts men skillnaderna blir allt mindre. Idag

Läs mer

INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp -

INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp - INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp - Shinano Kenshi Co., Ltd. A ger ra tt att utan fo rvarning a ndra inneha llet i denna instruktionstext. Inneha llsfo rteckning 1 Vad du kan

Läs mer

Varmt välkommen till KONVENT oktober. Lajv, rollspel och workshops. med. Svenska Kyrkans Unga Söderköping Gröna Draken

Varmt välkommen till KONVENT oktober. Lajv, rollspel och workshops. med. Svenska Kyrkans Unga Söderköping Gröna Draken Varmt välkommen till KONVENT 2017 13-15 oktober Lajv, rollspel och workshops med Svenska Kyrkans Unga Söderköping Gröna Draken Äntligen är det dags igen för en helg fylld av gemenskap, glädje, kreativitet

Läs mer

Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2013

Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2013 Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2013 Bakgrund Det digitala informationssamhället gör avtryck i allas liv. Internet är något som berör och påverkar hela samhället. Detta gäller i

Läs mer

EKEBYSKOLAN SALA: HO#STTERMINEN 2013 - NR:1. att man kanske inte anva nder som kan inga. hemsidan i det syftet. Ska man skicka mail och skriva allt i

EKEBYSKOLAN SALA: HO#STTERMINEN 2013 - NR:1. att man kanske inte anva nder som kan inga. hemsidan i det syftet. Ska man skicka mail och skriva allt i EKEBYSKOLAN SALA: HO#STTERMINEN 2013 - NR:1 Året utdelning av ipads MO#JLIGHETERNA ATT SPRIDA INFORMATION O#KAR I OCH MED ATT TEKNIKEN UTVECKLAS Fo r andra a ret i rad har ipads delats ut bland Ekebyskolans

Läs mer

MANUAL- PROJEKTVERTYG

MANUAL- PROJEKTVERTYG MANUAL- PROJEKTVERTYG Innehåll Starta ett projekt... 2 La gga till information om projektet... 4 Bygga upp en mapp-struktur... 6 La gga till en produkt fra n systemet... 7 La gga till en egen produkt...

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1 Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1a Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 1b Hur gammal är Du?

Läs mer

Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola

Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola 2016-11-14 Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola 2016-2017 Ansvarig: Gerd Andersson, förskolechef Vision/målsättning för Härryda Kommun I Härryda Kommun strävar vi mot att alla barn, elever och personal

Läs mer

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan.

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan. Ryttarbrev Nu är det dags för andra delen av Vintermästerskapen 2014 och vi hoppas att ni är lika laddade som vi är! Nedan följer information som är viktigt att alla tar del utav. VÄGBESKRIVNING: Från

Läs mer

SeniorNet Södermalm. Va ra kunskaper om o vervakning och integritet. Va ra surfvanor, vad händer när vi är ute på Internet

SeniorNet Södermalm. Va ra kunskaper om o vervakning och integritet. Va ra surfvanor, vad händer när vi är ute på Internet Va ra kunskaper om o vervakning och Va ra surfvanor, vad händer när vi är ute på Internet Integritetsrapport framtagen pa uppdrag av F-Secure Artiklar som skrivits i flera tidningar de senaste veckorna

Läs mer

Tillväxtverkets interna regler (2017:6) om bevarande av elektroniska handlingar

Tillväxtverkets interna regler (2017:6) om bevarande av elektroniska handlingar Datum 2017-11-03 Upprättad av Pontus Värmhed Version 1.0 Diarienr/Projektnr Ä 2016-1868 Godkänd av Jenny Forkman Tillväxtverkets interna regler (2017:6) om bevarande av elektroniska handlingar Detta styrdokument

Läs mer

Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling

Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Ordföranden har ordet Sida 2 Stipendieutdelningen Sida 3 Motiveringar i sin helhet Sida 6 Referat i Corren Sida 7 Vad händer

Läs mer

Quadrocopter Bygguide. Carl Westman December 29, 2015

Quadrocopter Bygguide. Carl Westman December 29, 2015 Quadrocopter Bygguide Carl Westman December 29, 2015 1 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Material 4 3 Metod 5 4 Resultat 17 5 Diskussion och Slutsats 18 2 1 Introduktion Följande dokument kommer

Läs mer

Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K

Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K 1 : 6 Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K Stadgar Klubben bildades 7:e oktober 1935 och har sin hemort i Bromma Ä1 Andam l Klubben a r en allma nnyttig ideell forening och har till a ndam l att lokalt

Läs mer

MEDLEMSINFO

MEDLEMSINFO MEDLEMSINFO 2016-02-11 Årsmöte i segelflygsektionen Lo rdagen den 20 februari klockan 11.00 avha lls segelflygsektionens a rsmo te. Efter a rsmo tet och va lfo rtja nt lunch fortsa tter vi dagen med: Stra

Läs mer

EGENVÅRDSMARKNADEN 2015

EGENVÅRDSMARKNADEN 2015 FÖRSÄLJNINGSSTATISIK ÖVER KOSTTILLSKOTT, VITAMINER OCH SPORTNUTRITION I SVERIGE 2015 1. Den svenska fo rsa ljningsstatistiken Fo r tredje a ret presenterar Svensk Egenva rd och Euromonitor International

Läs mer

MANUAL- PRODUCENT/LEVERANTÖR

MANUAL- PRODUCENT/LEVERANTÖR MANUAL- PRODUCENT/LEVERANTÖR Innehåll Skaffa en licens... 2 Ö versikt ö ver mina prödukter... 4 Ansö k öm bedö mning... 6 Dökumentatiönskrav fö r bedö mning... 9 Kömplettera en bedö mning... 10 Publicera

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tanumskolan 3-6 2015-2016 Innehållsförteckning Plan mot kränkande behandling 2015-2016... 2 Tanumskolan åk 3-6 och fritidshemmet.... 2 Diskriminering, trakasseri

Läs mer

Inledning. I detta nummer. Lönerevision. Medlemsmöte. Korsord SEPTEMBER 2014

Inledning. I detta nummer. Lönerevision. Medlemsmöte. Korsord SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 I detta nummer Inledning Aktuellt Lönerevision Möten & studier Korsord Kalender 1 2 3 4 5 6 Lönerevision Årets lönerevision är nu igång och kommer bl a att innehålla en ordentlig höjning

Läs mer

Guiden har sammansta llts inom utvecklingsprojektet Fo retagsam i Fo rening 2014 (uppdaterad 2016) FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING

Guiden har sammansta llts inom utvecklingsprojektet Fo retagsam i Fo rening 2014 (uppdaterad 2016) FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING Guiden har sammansta llts inom utvecklingsprojektet Fo retagsam i Fo rening 2014 (uppdaterad 2016) FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING INNEHÅLL 1 BESKATTNING AV ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND 2 MERVÄRDESSKATT

Läs mer

Årsredovisning Att skriva i årsredovisningen... 3 Riktlinjer för språket... 4 Ordning och reda... 4 Tidsplan... 5

Årsredovisning Att skriva i årsredovisningen... 3 Riktlinjer för språket... 4 Ordning och reda... 4 Tidsplan... 5 Innehåll 1 Årsredovisning 2016... 2 1.1 Inledning... 2 1.2 Resultatredovisningens uppbyggnad... 2 2 Att skriva i årsredovisningen... 3 2.1 Instruktion fo r samtliga skribenter... 3 2.2 Fo r skribenter

Läs mer

Autobutler anva ndarvillkor fo r verksta der

Autobutler anva ndarvillkor fo r verksta der Autobutler anva ndarvillkor fo r verksta der April 2016 Anva ndarvillkor verksta der Genom att uppraẗta en anva ndarprofil ssl om verkstad pa Autobutler godka nner du dessa villkor fo r verksta der och

Läs mer

Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling

Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Verksamhetsberättelse Ekonomirapport för 2014 Budget 2015 Dagordning för årsmötet Valberedningens förslag Bilaga 1 Kallelse till

Läs mer

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs.

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Att välja Sveriges framtid. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Fo r fler jobb, för ordning i ekonomin och för en baẗtre skola. Rösta om jobben. Sverige ska snart välja politik. Ska jobben bli fler

Läs mer

Vilka roller och funktioner a r viktiga fo r er?

Vilka roller och funktioner a r viktiga fo r er? Vilka roller och funktioner a r viktiga fo r er? Neuropsykologi Ett specialistområde och ett kliniskt hantverk Neuropsykologi Sambandet mellan hja rnans funktion och beteenden Sambandet mellan hjärnans

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling FÖR LILLA AKADEMIENS GRUNDSKOLA OCH FRITIDSVERKSAMHET, GYMNASIUM OCH PRE-COLLEGE Beslutad på studiedag med personalen 2017-01-30 1. Ma l På Lilla Akademien

Läs mer

Fo rskolan har tillsammans med skola och fritids tillga ng till en fin gymnastiksal. En ga ng i ma naden kommer Bokbussen till skola och fo rskola.

Fo rskolan har tillsammans med skola och fritids tillga ng till en fin gymnastiksal. En ga ng i ma naden kommer Bokbussen till skola och fo rskola. Verksamhetsplan Hardemo förskola 2016-2017 Inledning Det som ligger till grund fo r Hardemo fo rskolas verksamhetsplan 2016-2017 a r: La roplan fo r fo rskolan, Lpfo 98/16 och fo rskolans trygghetsplan.

Läs mer

Obstruktiv sömnapné. Obstruktiv So mnapne. Tillho r du. riskgruppen?

Obstruktiv sömnapné. Obstruktiv So mnapne. Tillho r du. riskgruppen? Obstruktiv sömnapné Obstruktiv So mnapne Tillho r du riskgruppen? Bedöm om du a ar i riskgruppen OSA bedo mningsguide 1 2 3 4 Vanliga tecken och symptom pa OSA Vad a r obstruktiv so mnapne (OSA)? Risker

Läs mer

En mobil strategi fö r PLM-anvä ndare

En mobil strategi fö r PLM-anvä ndare En mobil strategi fö r PLM-anvä ndare White paper Bä ttre beslut var som helst, nä r som helst Teamcenter -programvarans Mobility-app ansluter smidigt din mobila arbetsstyrka till din Teamcenter-aktiverade

Läs mer

Digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund 2016 2018

Digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund 2016 2018 1 (7) Datum 2015 10 12 Ärendebeteckning GYF 2015/0681 05.01 Digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund 2016 2018 1. Varför behövs en digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund? Syfte De utmaningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Fortsatt tillväxt i nyförsäljningsintäkterna som ökade med 5 procent under det första kvartalet Första kvartalet Inta kterna uppgick till 19,7 (20,0) MSEK,

Läs mer

Normkritik i juristutbildningen. En rapport om genusperspektivets förekomst i undervisningen på juristprogrammet vid Lunds universitet

Normkritik i juristutbildningen. En rapport om genusperspektivets förekomst i undervisningen på juristprogrammet vid Lunds universitet Normkritik i juristutbildningen En rapport om genusperspektivets förekomst i undervisningen på juristprogrammet vid Lunds universitet 1. Inledning 1.1 Bakgrund och frågeställning 1.1.1 Bakgrund Initiativet

Läs mer

Instruktion fo r genomga ng av barnets sja lvva rdering

Instruktion fo r genomga ng av barnets sja lvva rdering Instruktion fo r genomga ng av barnets sja lvva rdering i fo rskola Manual fo r fo rskolla raren Mina ma l under fo rskoletiden Blankett: Barnets självvärdering förskola F Ö R S K O L A Instruktion för

Läs mer

ÅLANDS GYMNASIUM PROTOKOLL

ÅLANDS GYMNASIUM PROTOKOLL Beteckning ÅG-ST-2016-17-PR Föredragande Sammanträdestid Sammanträdesplats Inger Rosenberg-Mattsson 18:30 19:30 Neptunigatan 21 Ärendeförteckning 191. Inledning...2 192. Kallelse och beslutförhet...2 193.

Läs mer

ATTRIBUTION ATTRIBUERING AV DIGITALA KANALER ATT S1

ATTRIBUTION ATTRIBUERING AV DIGITALA KANALER ATT S1 1 ATTRIBUTION ATTRIBUERING AV DIGITALA KANALER ATT.170310.S1 VAD ÄR ATTRIBUERING Detta kapitel kan passa under samtliga kanaler men vi har nu valt att lägga det under Sök 2 o Na r någon genomfo r ett köp

Läs mer

ROBERT FRIMAN INT. AB

ROBERT FRIMAN INT. AB Robert Friman International AB Box 90 33522 Gnosjo 0370-992 70 ir@robertfrimna.se www.robertfriman.se ROBERT FRIMAN INT. AB DELÅRSRAPPORT TRE - 2014 Robert Friman International AB är ett bolag inom smyckesindustrin

Läs mer

Arbetsordning för Tillväxtverket

Arbetsordning för Tillväxtverket Datum 2016-04-26 Upprättad av Jenny Forkman Version 2.0 Diarienr/Projektnr 1.3.3-Ä 2016-983 Godkänd av Styrelsen Arbetsordning för Tillväxtverket Denna arbetsordning har beslutats med sto d av 4 myndighetsfo

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedjebackens förskola 2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedjebackens förskola 2014 1 2014-10-16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedjebackens förskola 2014 Utdrag ur FN:s barnkonvention Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre

Läs mer

BOKFÖRSÄLJNINGS- STATISTIKEN

BOKFÖRSÄLJNINGS- STATISTIKEN BOKFÖRSÄLJNINGS- STATISTIKEN Första tertialet 2016 Erik Wikberg Rapport från Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen Bokförsäljningsstatistiken Första tertialet 2016 ERIK WIKBERG

Läs mer

GRI-Index fo r Clas Ohlsons ha llbarhetsrapport 2015/16

GRI-Index fo r Clas Ohlsons ha llbarhetsrapport 2015/16 GRI-Index fo r Clas Ohlsons ha llbarhetsrapport 2015/16 Clas Ohlson efterstra var att rapportera sitt ha llbarhetsarbete pa ett relevant och transparent sa tt. Vi anva nder da rfo r GRI:s (Global Reporting

Läs mer

Relationen mellan barn och föräldrar

Relationen mellan barn och föräldrar Relationen mellan barn och föräldrar Faktorer som har betydelse för bra relationer Ola Höckert och Anna Nyman Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi, 15 h.p. Vt 2011 Handledare: Magnus

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2015 Lägre intäkter till följd av en svag utveckling inom förmedling av privatlån Tredje kvartalet Inta kterna uppgick till 19,5 (21,3) MSEK, vilket motsvarar

Läs mer

Lathund årsbudget TEKNISK FYSIK OCH ELEKTROTEKNIK 15-3-2 MEDICINSK TEKNIK Sidan 1 av 5 LATHUND TILL ÅRSBUDGETEN 15/16

Lathund årsbudget TEKNISK FYSIK OCH ELEKTROTEKNIK 15-3-2 MEDICINSK TEKNIK Sidan 1 av 5 LATHUND TILL ÅRSBUDGETEN 15/16 MEDICINSK TEKNIK Sidan 1 av 5 LATHUND TILL ÅRSBUDGETEN 15/16 INLEDNING Detta dokument fo rklarar betydelsen av de olika posterna i a rsbudgeten. Sist i dokumentet finns a ven en lista med kommentarer till

Läs mer

Samhälleliga mål med upphandling som medel

Samhälleliga mål med upphandling som medel Samhälleliga mål med upphandling som medel Reviderad och utökad upplaga inför ny lagstiftning 2016 En rapport från temagruppen Entreprenörskap och företagande Förord Offentliga verksamheter, myndigheter

Läs mer

ANTAL OMKOMNA TILL FÖLJD AV DRUNKNING UNDER 2016

ANTAL OMKOMNA TILL FÖLJD AV DRUNKNING UNDER 2016 ANTAL OMKOMNA TILL FÖLJD AV DRUNKNING UNDER Många is-olyckor, flest sedan 2005 Enligt Svenska Livra ddningssa llskapets, SLS, sammansta llning har 5 personer omkommit i drunkningsolyckor under. Det a r

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn N0011N Nationalekonomi A, Makroteori Datum LP3 12-13 Material Seminarium 4 Kursexaminator Olle Hage Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

Stadgar för Göteborg Beachvolley Club

Stadgar för Göteborg Beachvolley Club Stadgar för Göteborg Beachvolley Club Göteborg Beachvolley Club (GBC) är en ideell förening. Hjärtat i svensk beachvolley Bildad: 1993-12-31 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte: 2013-11-23

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling Fo rsamlingsordning fo r Abrahamsbergskyrkans fo rsamling antagen vid a rsmo te 2013-02-09. Abrahamsbergskyrkans församling har antagit denna församlingsordning

Läs mer

Kärleken är fri! I vecka 48 hade Ekebyskolan

Kärleken är fri! I vecka 48 hade Ekebyskolan EKEBYSKOLAN SALA: HO5 STTERMINEN 2013 - NR:2 Novelltävling A" RSKURS 8 PA" EKEBYSKOLAN INBJUDS ATT DELTA I EN NOVELLTA5 VLING OM VA5 NSKAP Lisa Sundstedt a r en av de svenskla rare som startat projektet

Läs mer

Denna text ga ller fo r dig som a r skribent fo r a rsredovisningen 2017.

Denna text ga ller fo r dig som a r skribent fo r a rsredovisningen 2017. Instruktioner 2017 Innehåll 1 Årsredovisning 2017... 2 1.1 Inledning... 2 1.2 Resultatredovisningens uppbyggnad... 2 2 Att skriva i årsredovisningen... 3 2.1 Instruktion fo r samtliga skribenter... 3 2.2

Läs mer

Allmänt. Eldning. Fo rvaring av brandfarliga vätskor

Allmänt. Eldning. Fo rvaring av brandfarliga vätskor SÄKERHET PÅ LÄGER Allmänt Sa kerheten pa la gret utga r ifra n grundtanken att deltagare, ledare och funktiona rer ska ha en god grundla ggande sa kerhetsmedvetenhet fo r att sja lva kunna upptra da sa

Läs mer

DaveUSA Generell Information. Innehållsförteckning

DaveUSA Generell Information. Innehållsförteckning DaveUSA Generell Information Innehållsförteckning DaveUSA Generell Information... 1 Pass... 2 ESTA - Digital Inresningsanso kan... 2 Ansök digitalt om ESTA (svenska) här:... 2 Flygplats... 2 Jetlag...

Läs mer

Flytt av försäkringssparande

Flytt av försäkringssparande Finansutskottets betänkande 2006/07:FiU14 Flytt av försäkringssparande Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2006/07:26 Flytt av försäkringssparande. Regeringen föreslår att den

Läs mer

HANDLEDNING FÖR LÄRARE

HANDLEDNING FÖR LÄRARE HANDLEDNING FÖR LÄRARE Om föreställningen Den här föreställningen är producerad i samarbete mellan Stockholms dramatiska högskola och Uppsala stadsteater inom ramen för deras barnteaterprojekt. Barnteaterprojektet

Läs mer

Ungas livsvillkor i Dalarna REGION DALARNA 2015: GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

Ungas livsvillkor i Dalarna REGION DALARNA 2015: GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Ungas livsvillkor i Dalarna REGION DALARNA 2015: GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Bakgrund och metod 13-19 år Lupp-undersökningar i kommunerna I de flesta fall genomförts genom webbenkäter på skolorna I alla

Läs mer

Inledning. I detta nummer. Medlemsavgifter. Skyddet informerar. Lönerevisionen DECEMBER 2014

Inledning. I detta nummer. Medlemsavgifter. Skyddet informerar. Lönerevisionen DECEMBER 2014 DECEMBER 2014 I detta nummer Inledning Aktuellt Lönerevision Möten & studier Korsord Kalender 1 2 4 6 7 8 Medlemsavgifter Avgiftsnivåerna förblir oförändrade. Däremot har genomgången visat att en del låg

Läs mer

HANDLEDNING FÖR LÄRARE

HANDLEDNING FÖR LÄRARE HANDLEDNING FÖR LÄRARE Om föreställningen Den här föreställningen är producerad i samarbete mellan Stockholms dramatiska högskola och Uppsala stadsteater inom ramen för deras barnteaterprojekt. Barnteaterprojektet

Läs mer

Fysikteknologsektionen

Fysikteknologsektionen Fysikteknologsektionen Protokoll fo rt vid sektionsmo te 28 september 2010 Tid: 17:15 Plats: HA1 1 Mo tets o ppnande Kristina Kraz Berndtsson o ppnar mo tet med en ha rd sma ll i den fina tra leksaken.

Läs mer

FÖRSLAG PÅ FÖREDRAGNINGSLISTA fö r Equmenia Mitts regiönsta mma 2014

FÖRSLAG PÅ FÖREDRAGNINGSLISTA fö r Equmenia Mitts regiönsta mma 2014 1 FÖRSLAG PÅ FÖREDRAGNINGSLISTA fö r Equmenia Mitts regiönsta mma 2014 1. Regiönsta mmans ö ppnande 2. Faststa llande av rö stla ngd 3. Val av regiönsta mmans: Ordfö rande Vice ördfö rande Sekreterare

Läs mer

1 3F 0 1rre kvinnliga f 0 2retagare vill v 0 1xa

1 3F 0 1rre kvinnliga f 0 2retagare vill v 0 1xa 1 3 Ingela Hemming, SEB:s F 0 2retagarekonom Tisdag den 8 mars 2011 SEB:s F 0 2retagarpanel om kvinnor som driver f 0 2retag: Kvinnor som driver f 0 2retag har f 0 2rsiktigare tillv 0 1xtplaner och mindre

Läs mer

Åtgärder för att motverka ett value gap. En ny syn på mellanhänders rättsliga ställning? Daniel Westman

Åtgärder för att motverka ett value gap. En ny syn på mellanhänders rättsliga ställning? Daniel Westman Åtgärder för att motverka ett value gap. En ny syn på mellanhänders rättsliga ställning? Daniel Westman Nya skyldigheter för vissa lagringstjänster Rättslig och affärsmässig bakgrund Kommissionens policyproblem:

Läs mer

FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER. www.dalecarnegie.se

FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER. www.dalecarnegie.se FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER www.dalecarnegie.se FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER GODA KUNDRELATIONER ATT LYSSNA AKTIVT OCH STÄLLA FRÅGOR Som Dale Carnegie uttryckte det, Om du strävar

Läs mer

Starta bolag i Estland Bolestia Group OÜ

Starta bolag i Estland Bolestia Group OÜ Starta bolag i Estland Kontakta oss www.bolestia.se support@bolestia.se 010-10 10 208 Tack fo r att du har besta llt va rt informationspaket! I detta dokument har vi sammansta llt den viktigaste informationen

Läs mer

Stà mmer adressuppgifterna pã vã r hemsida? (http://svenskaspraket.si.se/for-larare/universitet-med-svenskstudier/) Nej

Stà mmer adressuppgifterna pã vã r hemsida? (http://svenskaspraket.si.se/for-larare/universitet-med-svenskstudier/) Nej From: Netigate Sent: den 31 augusti 2015 21:46:34 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014/2015 Answers submitted by lotta@u.washington.edu 8/31/2015 9:46:33 PM (02:36:54) Adress-

Läs mer

ETE115 Ellära och elektronik, vt 2016 Laboration 1

ETE115 Ellära och elektronik, vt 2016 Laboration 1 ETE5 Ellära och elektronik, vt 206 Laboration Sammanfattning Syftet med denna laboration är att ge tillfälle till praktiska erfarenheter av elektriska kretsar. Grundläggande mätningar görs med hjälp av

Läs mer

Datum Kursens bena mning: Fortsa ttningskurs i ledarskap under pa frestande fo rha llanden

Datum Kursens bena mning: Fortsa ttningskurs i ledarskap under pa frestande fo rha llanden 1 (6) Kursplan Kursens bena mning: Fortsa ttningskurs i ledarskap under pa frestande fo rha llanden Engelsk bena mning: Basic course II in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL048 Ga ller

Läs mer

3 Månaders-uppföljning

3 Månaders-uppföljning Sida 1 av 9 3 Månaders-uppföljning Version 1.0 Dessa uppgifter fylls i av va rdpersonal/koordinator: Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) - Namn (För + Efternamn) Hemkommunkod vid uppfo ljningen (Frivillig uppgift)

Läs mer

Vi på ung scen/o st a r mycket glada o ver att ni kommer och ser vår fo resta llning Jag vill ha lyckliga slut.

Vi på ung scen/o st a r mycket glada o ver att ni kommer och ser vår fo resta llning Jag vill ha lyckliga slut. HEJ! VERKTYGSLÅDA Vi på ung scen/o st a r mycket glada o ver att ni kommer och ser vår fo resta llning Jag vill ha lyckliga slut. Fo resta llningen utgår från lyckliga slut som unga och gamla i Östergo

Läs mer

Målgrupp. Ma lgrupp Ma n och kvinnor i alla a ldrar Drabbade Anho riga Va nner Va rdpersonal O vriga intresserade

Målgrupp. Ma lgrupp Ma n och kvinnor i alla a ldrar Drabbade Anho riga Va nner Va rdpersonal O vriga intresserade www.shedo.org Om föreningen Bildades i augusti 2008 och blev da den fo rsta fo reningen inom sitt omra de. SHEDO arbetar med a tsto rningar och sja lvskadebeteende, samt dubbelproblematiken. Riksta ckande

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

kretsen och terv nder, ges den terv ndande signalen av d1 = G p G c è,1èd. Men denna st rning g r i sin tur runt kretsen och terv nder, och den terv n

kretsen och terv nder, ges den terv ndande signalen av d1 = G p G c è,1èd. Men denna st rning g r i sin tur runt kretsen och terv nder, och den terv n Kapitel 5 Inst llning av regulatorer I detta avsnitt skall vi i korthet betrakta problemet att st lla in regulatorer s att den slutna kretsen f r nskade egenskaper. Situationen illustreras av reglerkretsen

Läs mer

Angereds socialdemokratiska kretsens Ja msta lldhets- och Ma ngfaldsplan 2016

Angereds socialdemokratiska kretsens Ja msta lldhets- och Ma ngfaldsplan 2016 1 Angereds socialdemokratiska kretsens Ja msta lldhets- och Ma ngfaldsplan 2016 BAKGRUND Partidistriktet antog en jämdställdhets- och mångfaldspolicy med handlingsplan på höstdistriktskongressen 17 oktober

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnä mnden 2009-05-26 46-54

Protokoll. Utbildningsnä mnden 2009-05-26 46-54 Utbildningsnä mnden 46-54 Utbildningsnä mnden extra sammanträ de 46 Ekonomisk uppfö ljning efter april år 2009 47 Fyra utvecklingsuppdrag UN avrapportering uppdrag 1-3 48 Fyra utvecklingsuppdrag UN avrapportering

Läs mer

1.6 Exempel p terkoppling terkoppling r en mycket kraftfull metod f r att p verka systems beteende ven i s dana fall d systemets dynamik eller st rningarna r endast ofullst ndigt k nda. S som vi sett kan

Läs mer

MOTIONER TILL PARTIDAGEN 2016

MOTIONER TILL PARTIDAGEN 2016 PARTIDAGEN 2016 MOTIONER TILL PARTIDAGEN 2016 Beredningsutskott 1 01 ARA - understo det tillbaka fo r reparation av hissar i a ldre ho ghus 02 Kilometerersa ttning fo r resor mellan arbetet och hemmet

Läs mer

Migrantarbete inom den gröna näringen

Migrantarbete inom den gröna näringen I tio år säsongsarbetade paret på en stor grönsaksodling i Skåne. Först nu berättar de om arbetsvillkoren där. Deras historia får en att tänka på amerikanska södern i början av förra seklet, men den utspelar

Läs mer

6 c) Participation Ban

6 c) Participation Ban SKK/CS nr 2-2015 30 Sammantra det o ppnas Nils Erik A hmansson ha lsade va lkommen till dagens sammantra de och fo rklarade sammantra det fo r o ppnat. Da valberedningen var pa plats kallades de in till

Läs mer