Mediafostran och användandet av nya kommunikativa redskap påbörjas redan på nybörjarstadiet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mediafostran och användandet av nya kommunikativa redskap påbörjas redan på nybörjarstadiet."

Transkript

1 BILAGA: REVIDERAD LÄROPLAN I LÄROÄMNET MODERSMÅL OCH LITTERATUR Språket är av avgörande betydelse för all form av inlärning. Språkinlärningen är en fortlöpande process, och därför är modersmålsinlärningen inte begränsad till ett läroämne. All verksamhet i skolan ger utrymme för elevens språkinlärning. Undervisningens syfte är att utveckla elevens kommunikativa färdigheter eftersom förmågan att uttrycka sig är grundläggande för skapandet av identitet och sund självkänsla. Skolan erbjuder inlärning utgående från individuella behov, och ger på så sätt eleven möjlighet att på ett mångsidigt sätt ge uttryck för insikter och kunskaper. Undervisningen bjuder eleven tillfällen till samtal med andra och utvecklar hennes beredskap för olika slag av framträdanden både individuellt och i grupp. Undervisningen i modersmålet har som mål att stärka elevens allmänna spåkliga kompetens, så att den språkliga identiteten stärks även hos de elever som har en två- eller flerspråkig bakgrund. Skolspråket får stöd även utanför skolan. Litteraturen berikar elevens fantasi. Språkutvecklingen och stärkandet av den finlandssvenska kulturidentiteten stöds av litteraturkännedom. Genom att använda olika slag av litteratur i undervisningen skapas en grund för elevens självständiga läsande och forskande. Mediafostran och användandet av nya kommunikativa redskap påbörjas redan på nybörjarstadiet.

2 MODERSMÅL OCH LITTERATUR Mål: Eleven skriver. Åk 1 Penngrepp Skriva ord och egna meningar Kunna skriva enkla ljudenliga ord Skriva meningar med stor bokstav och punkt Producera egna meningar Arbeta med dator Åk 2 Producera egna texter Skriva text på dator Olika skrivgenrer Stava och skriva ljudenliga och ljudstridiga högfrekventa ord Konstruera meningar Använda punkt och stor bokstav Bilda egna meningar Stava högfrekventa ord Skriva en text på dator Struktur på berättelse

3 Mål: Eleven utvecklar sina skriftliga färdigheter och sin förmåga att kommunicera skriftligt åk 3 Att planera och strukturera en text Använda skiljetecken Känna till användningen av skiljetecken Börja använda ordböcker Stava ljudstridiga ord (ng-, j-, tj-ljudet) Skilja mellan lång och kort vokal Använda skiljetecken Producera fiktiva och faktabetonade texter Ta emot respons på egna texter Kunna använda sig av tankekarta Konstruera korrekta meningar (stor bokstav, punkt) Känna till berättelsens struktur Skriva korta texter Producera olika slag av texter Klassificera ord åk 4 Utveckla en tydlig handskrift Skriva en läslig handsskrift Använda skiljetecken Stava ljudstridiga ord (o/å) Använda flera skrivregler Skriva sammanhängande text Känna till m-, n-regel Använda ordböcker som stöd för skrivning Skriva handskrift Känna igen och urskilja substantiv, adjektiv och verb Under handledning producera en egen skriftlig redovisning om ett givet ämne Känna igen och urskilja subjekt, predikat och objekt i en enkel sats Förstå skillnaden mellan talat och skrivet språk Använda ordböcker Börja arbeta med styckeindelning åk 5 Utveckla styckeindelning och meningsbyggnad Känna igen pronomen, räkneord och prepositioner Stava ljudstridiga ord (sj-ljudet, e/ä) Förstå idén med styckeindelning och textplanering Tillämpa skrivregler Ta emot och utnyttja respons på egna texter Använda ordböcker som stöd för skrivning Skriva korta fakta och fiktiva texter Urskilja subjekt, predikat och objekt i en enkel sats Känna igen de vanliga ordklasserna; substantiv, adjektiv och verb Behärskar två typer av handstil

4 Mål: Eleven utvecklar sina skriftliga färdigheter och sin förmåga att kommunicera skriftligt Åk 6 De viktigaste ordklasserna och satsdelarna Använda styckeindelning och utveckla meningsbyggnad Arbeta processinriktat: samla material, strukturera och formulera innehåll, bearbeta Använda ett mångsidigt ordförråd Bekanta sig med språkets variation (tvåspråkighet, dialekter) i syftet med olika texter Känna igen substantiv, adjektiv, verb, pronomen, räkneord, prepositioner Känna igen subjekt, predikat och objekt Samla material för skriftliga uppgifter Producera olika slags fiktiva texter och saktexter Göra iakttagelser, ta emot respons och reflektera över sig själv som skribent Kunna bearbeta sin egen text Känna igen substantiv, verb och adjektiv Åk 7 Använda rättskrivning i funktionella sammanhang Producera texter för hand och med textbehandlingsprogram Arbeta processinriktat Planera och strukturera egna texter Använda bibliotek, uppslagsverk och databaser Bekanta sig med att skriva dikter samt textbaserat skrivande Förstå ordklassindelning Använda bibliotek, uppslagsverk, databaser, medier och informationsteknik för skriftliga uppgifter Känna till principerna för textbaserat skrivande Producera en sammanhängande text Skriva ett begripligt språk Känna till ordklasserna Skilja på ordklass och satsdel Åk 8 Utveckla ett personligt uttryckssätt och ett mångsidigt ordförråd Klassificera satsdelarna Skillnaden mellan talat och skrivet språk, språkets variation, tvåspråkighet och dialekter Planera sina texter och arbeta med textbaserat skrivande Bekanta sig med att skriva en längre skönlitterär text Bekanta sig med språkriktighet Bearbeta andras texter Använda olika metoder för informationssökning för den egna skrivprocessen Känna till olika typer av medietexter Behärska satsanalys Känna till det svenska språkets viktigaste särdrag och kunna jämföra det svenska språket med andra språk Producera en text som innehåller egna åsikter Behärska enkla syntaktiska konstruktioner Kunna ordklasserna Känna till satsdelarna Särskilja talspråk och skriftspråk Åk 9 Bearbeta andras texter konstruktivt Använda sig av textbaserat skrivande Uttrycka sig personligt Vara medveten om språkriktighet Vara medveten om mottagarens, situationens och mediernas roll vid textproduktion Språkhistoria Strukturera och analysera ur samlat material för skriftliga uppgifter Förhålla sig kritiskt och analytiskt till medietexter Förstå innebörden av en språklig norm Ha kännedom om språkets utveckling Kunna satsdelar Producera olika slags texter Ta ställning till ett givet ämne Kunna använda synonymer

5 Mål: Eleven läser. Eleven läser barnböcker som är lämpliga för hennes läsutveckling och bekantar sig med biblioteket. Åk 1 Högläsning och tyst läsning Alfabetet, ljud och bokstav De flesta av alfabetets bokstäver och ljud Läsförståelse Läsa högfrekventa ord Sammanljuda ljudenliga ord Olika lässtrategier Läsa korta texter Känna igen högfrekventa ord Samtala om det lästa Litteratur på lämplig nivå Olika typer av textgenrer Kända barnboksförfattare Lyssna på högläsning och kunna redogöra för innehållet Känna till berättelsens struktur Kunna återberätta Lyssna till högläsning Kunna återberätta en saga eller berättelse med stöd Använda bibliotek Åk 2 Läsa med inlevelse Dra egna slutsatser av läst text Skillnaden mellan standardiserat skriftspråk och talspråk Läsa olika medietexter Korta bokreferat Läsa korta texter, förstå innehållet och kunna diskutera kring texten Utläsa tidigare obekanta ord Grundläggande bibliotekskunskap Självständigt välja och läsa böcker på lämplig nivå Alfabetet, ljud och bokstav Läsa högfrekventa ord Kunna läsa ljudenliga ord Läsa korta texter och kunna svara på direkta frågor i anknytning till texten Med handledning hitta en bok i biblioteket Välja lämplig litteratur Kunna återberätta Kända barnboksförfattare Hitta böcker i biblioteket

6 Mål: Eleven utvecklas till en aktiv och reflekterande läsare. Eleven upplever läsning och litteratur som inspirerande och lustfyllt. Åk 3 Läsa texter i olika genrer och dra slutsatser av dem Läsa med inlevelse Läsa olika åldersenliga texter och förstå skillnaden i olika textgenrer Kunna plocka ut viktig fakta ur en faktatext Förstå innehåll av text Läsa lättlästa texter och kunna besvara enkla frågor om det lästa Hög- och tystläsning Ställa frågor kring en text Bekanta sig med informationssökning Lyssna på högläsning och reflektera kring det lästa Föra samtal om lästa texter Läsa ett flertal valfria böcker Analysera och bearbeta texter Känna till olika författare Bekanta sig med olika författare (finländska) och olika medier Åk 4 Att använda informationssökning Bearbetning av texter Bekanta sig med lässtrategier Göra författarporträtt, bokrecensioner Bekanta sig med de nordiska grannspråken Bekanta sig med nordiska författare Introducera kritisk granskning av text Dra egna slutsatser av läst text Kritiskt läsa en text och förstå innebörden av den Medvetenhet om olika textgenrer Använda sig av bibliotek och känna till elementära informationssökningsmetoder Använda sig av texter för egen produktion av text Samtala om det lästa och berätta om egna läs upplevelser Svara på frågor om en lättläst och åldersenlig text efter att ha läst den Ställa frågor kring en text Känna till skillnad på fiktiva och faktatexter Kunna plocka ut en del av det väsentliga i en fakta text Känna till nordiska författare Läsa i skolan och hemma Åk 5 Fördjupad bearbetning av texter Arbeta med olika medier Bekanta sig med textgenrer Bearbeta och analysera texter på varierande sätt Bekanta sig med källkritik Läsa flytande (så att läsförståelsen bibehålls) Söka fram ändamålsenlig information som underlag för eget arbete Läsa ett flertal valfria böcker bearbeta och analysera på varierande sätt Kritiskt läsa en text och förstå innebörden av den Dra egna slutsatser av en text Känna till olika textgenrer Läsa valfria böcker på egen nivå

7 Mål: Eleven utvecklas till en aktiv och reflekterande läsare. Eleven upplever läsning och litteratur som inspirerande och lustfyllt. Åk 6 Använda sig av informationssökning Läsa, lyssna till och bearbeta olika slags texter Komprimera textinnehåll: välja, strukturera och presentera material samt förstå det lästa och presentera med egna ord Läsa hela böcker och långa texter ur olika genrer och förstå det lästa Finna intressant läsning Motivera sina egna litteraturval Läsa enkla litterära texter av olika slag samt förstå innehållet i stora drag Hänvisning till källor Känna textgenrer Berätta om egna film-, teater- och litteraturupplevelser Läsa, reflektera över och gestalta gemensamma och valfria texter Bekanta sig med klassiker inom världslitteraturen samt med texter på norska och danska Bekanta sig med svenskans ursprung Åk 7 Ge källhänvisning Göra författar- och textorienterade analyser Förstå det lästa Använda sig av olika metoder för informationssökning Jämföra olika texter, komprimera och tolka textinnehåll Reflektera över litteratur, film och teater Läsa litterära texter och referera innehållet i korthet Analysera och tolka sagor, myter, folklore samt serier och ungdomslitteratur Känna till svenskans ursprung

8 Mål: Eleven utvecklas till en aktiv och reflekterande läsare. Eleven upplever läsning och litteratur som inspirerande och lustfyllt. Åk 8 Läsa kritiskt Inse textens makt och påverkan Analysera medietexter Tolka och utvärdera det lästa Dra slutsatser, reflektera över det lästa samt över textens form Läsa både inhemsk, nordisk och utländsk litteratur Läsa litterära texter och kunna redogöra för det lästa Känna till finlandssvensk litteratur Göra litteraturanalys Läsa finlandssvensk litteratur Känna igen litterära stilriktningar Känna till Norden, språk och litteratur Tolka och analysera text- och mediegenrer Åk 9 Utveckla en genremedvetenhet Komprimera textinnehåll Bli en aktiv och reflekterande läsare Känna till språkets och litteraturens betydelse för vår identitet Definiera litterära stilriktningar Våga och kunna uttrycka sin egen läsartext Fundera över textens betydelse Känna till de skönlitterära huvudgenrerna, olika stilriktningar och en del klassiska verk Läsa och ta till sig olika typer av texter Analysera en litterär text Känna till världslitteratur Känna till litteraturanalytiska begrepp och göra litteraturanalys Nämna och kort redogöra för klassiker inom världslitteraturen Reflektera över språkets/modersmålets betydelse för identiteten Kunna ge källhänvisning

9 Mål: Eleven deltar i samtal på ett naturligt sätt. Åk 1 Kommunikationsövningar i t ex lek, drama och koncentrationsövningar Återge innehållet i sagor och berättelser, rim och ramsor Skapa och berätta egna berättelser Lyssna på vad andra har att säga Språklig medvetenhet (stavelser, ljud, rytm) Följa instruktioner också i grupp Samtala om elevnära företeelser i en liten grupp Muntligt redogöra för erfarenheter, iakttagelser och händelser samt med egna ord återge innehållet t ex i en saga med eller utan stöd av bild Kunna berätta inför klassen förståeligt Svara på tilltal i vardagliga samtalssituationer Följa enskilda instruktioner Kort berätta om ett föremål, en upplevelse eller ett minne Kunna lyssna och förstå Kunna uttrycka sig förståeligt i tal Åk 2 Muntligt medverka i dramaövningar Samtal i olika vardagliga situationer Berätta egna berättelser med logiskt händelseförlopp Bekanta sig med kommunikation via olika medier Inför grupp muntligt redogöra för erfarenheter, iakttagelser och händelser Hålla ett kort muntligt anförande Uttrycka sig på ett välfungerande sätt i dagligt tal Delta i samtal om vardagliga situationer

10 Mål: Eleven utvecklar sina färdigheter i att uttrycka sig muntligt i olika former Åk 3 Drama (gå in i en roll, uttrycka sig med kropp och röst) Hålla föredrag med stöd av egen text Lyssna uppmärksamt och kunna uppfatta det centrala innehållet Berätta om egna upplevelser och Delta i samtal Kunna berätta sammanhängande om ett händelseförlopp Samtala om ett givet ämne händelser med logiskt händelseförlopp Börja uttrycka egna åsikter Delta i gruppdiskussioner Samtala i olika vardagliga situationer Kommunikation via olika medier Hålla ett kort föredrag Lyssna, ställa frågor, att återge berättelser Delta i drama Åk 4 Hålla föredrag med hjälp av nyckelord Återge berättelser Bekanta sig med att lyssna, ställa frågor i en diskussion, komma fram med egna åsikter Samtala om ett givet ämne Klara av att lyssna uppmärksamt för att kunna återge talat språk (instruktioner, berättelser) Hålla ett kort föredrag eller återge en berättelse Berätta om egna upplevelser med logiskt händelseförlopp Delta i gruppdiskussioner Åk 5 Uttrycka sig i drama Hålla föredrag (med hjälp av nyckelord) Ge respons på andras berättelser, föredrag Lyssna, ställa frågor i en diskussion Återge berättelser, diskussioner Bekanta sig med debatt som uttrycksform Hålla längre föredrag med hjälp av nyckelord Återge lästa berättelser så att åhöraren förstår Redogöra för egna åsikter och tankar Lyssna aktivt till andras tankar och synpunkter och ge respons Använda drama som uttrycksmedel Visa uppökad förmåga att uttrycka egna åsikter Lyssna uppmärksamt för att kunna återge t.ex. instruktioner Redogöra för egna åsikter

11 Mål: Eleven utvecklar sina färdigheter i att uttrycka sig muntligt i olika former Åk 6 Redogöra för egna åsikter Lyssna och ställa frågor i en diskussion Bidra till ett positivt kommunikationsklimat Skapa och berätta fiktiva berättelser Återge innehållet i en diskussion Använda sig av debatt som uttrycksform Bekanta sig med de viktigaste skillnaderna mellan tal- och skriftspråk Aktivt våga och kunna ta till orda i en diskussion Ökad förmåga till aktivt lyssnande Aktivt och hänsynsfullt delta i en kommunikationssituation Komma med egna korta inlägg i en liten grupp Lyssna aktivt på andras synpunkter och tankar Åk 7 Diskutera sakligt och lyssna på andra Söka information ur både muntliga och skriftliga källor Dramatisera och utföra muntliga övningar bidra till ett positivt diskussionsklimat Skapa och berätta egna berättelser Argumentera Bekanta sig med drama och teater som konstform Visa respekt för andra talare, våga framföra egen åsikt, respektera andras åsikter och kunna delta i en diskussion Strukturera sitt muntliga framförande Vara medveten om sociala och etiska aspekter i olika kommunikationssituationer Följa med och delta i en diskussion i klass Hålla ett kort muntligt anförande Åk 8 Visa respekt för olika synsätt Skillnaderna mellan tal- och skriftspråk Tillämpa olika kommunikationssätt Förstå och ha förståelse för de finlandssvenska dialekterna Förstå innebörden av tvåspråkighet Diskutera sakligt och visa respekt för olika synsätt Känna till de viktigaste skillnaderna mellan tal- och skriftspråk Ta emot och utnyttja respons på muntlig framställning Visa upp god förmåga att uttrycka sig på svenska i en tvåspråkig miljö Komma med egna, korta inlägg och motivera dessa i en liten grupp Åk 9 Känna till drama och teater som konstform Skapa egna korta dramaproduktioner Föra dialog i olika kommunikationssituationer Argumentationsanalys och övningar Använda rätt stilnivå och språkvariant Ge andra konstruktiv respons och kunna ta emot konstruktiv respons från andra Arbeta på ett fungerande sätt i grupp med ett givet kommunikationstema Delta i en diskussion och sakligt kommentera andras inlägg

Mediafostran och användandet av nya kommunikativa redskap påbörjas redan på nybörjarstadiet.

Mediafostran och användandet av nya kommunikativa redskap påbörjas redan på nybörjarstadiet. Språket är av avgörande betydelse för all form av inlärning. Språkinlärningen är en fortlöpande process, och därför är modersmålsinlärningen inte begränsad till ett läroämne. All verksamhet i skolan ger

Läs mer

PEDAGOGISK PLANERING SVENSKA

PEDAGOGISK PLANERING SVENSKA PEDAGOGISK PLANERING SVENSKA Syfte Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla

Läs mer

MÅL OCH BETYGSKRITERIER I SVENSKA

MÅL OCH BETYGSKRITERIER I SVENSKA MÅL OCH BETYGSKRITERIER I SVENSKA MÅL ATT UPPNÅ I ÅR 7 Delta i samtal samt lyssna på andra Redovisa ett arbete muntligt utifrån stödord om något man sett, läst, hört eller upplevt Kunna läsa och tillgodogöra

Läs mer

Undervisningsmål Svenska Årskurs 1-5. Läsa

Undervisningsmål Svenska Årskurs 1-5. Läsa Undervisningsmål Svenska Årskurs 1-5 Läsa Årskurs 1 Kunna lyssna och följa med i handlingen när någon läser Förstå vad texten handlar om när någon läser Kunna känna igen en del ord när jag läser Kunna

Läs mer

SVENSKA 3.17 SVENSKA

SVENSKA 3.17 SVENSKA ENSKA 3.17 ENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och

Läs mer

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN 1(6) Förskoleklass mål för förskoleklass Exempel på genomförande Strävansmål mot år 2 få fonologisk medvetenhet känna lust att lära genom att LÄSA få möjlighet till att LYSSNA, TALA och BERÄTTA utveckla

Läs mer

Förskola 1-5år Mål Riktlinjer

Förskola 1-5år Mål Riktlinjer Förskola 1-5år Mål Förskolan ska sträva efter: Att ge barnet ett rikt och välfungerande språk Att barnen kan lyssna på sagor, återberätta, skapa egna berättelser, dramatisera och beskriva bilder Att öva

Läs mer

Hammarbyskolan Reviderad februari 2009 Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk

Hammarbyskolan Reviderad februari 2009 Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk Skriva alfabetets bokstavsformer t.ex. genom att forma eller att skriva bokstaven skriva sitt eget namn forma varje bokstav samt skriva samman bokstäver

Läs mer

L ä r o p l a n f ö r d e n g r u n d l ä g g a n d e u t b i l d n i n g e n p å s v e n s k a i G r a n k u l l a

L ä r o p l a n f ö r d e n g r u n d l ä g g a n d e u t b i l d n i n g e n p å s v e n s k a i G r a n k u l l a G r a n k u l l a s t a d L ä r o p l a n f ö r d e n g r u n d l ä g g a n d e u t b i l d n i n g e n p å s v e n s k a i G r a n k u l l a D e l 2 : T e m a o m r å d e n o c h l ä r o ä m n e n - 1

Läs mer

Kursplan i svenska 2006-09-25. Skriva. Förskoleklass Skriva sitt namn Spåra och rita mönster Träna skrivriktning Träna pennfattning

Kursplan i svenska 2006-09-25. Skriva. Förskoleklass Skriva sitt namn Spåra och rita mönster Träna skrivriktning Träna pennfattning Kursplan i svenska 2006-09-25 Skriva Skriva sitt namn Spåra och rita mönster Träna skrivriktning Träna pennfattning Skolår 1 Arbeta med bokstäver Rim och ramsor Skriva dagbok Skriva enkla sagor Känna till

Läs mer

Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Muntliga presentationer och. Gester och kroppsspråk. muntligt berättande.

Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Muntliga presentationer och. Gester och kroppsspråk. muntligt berättande. Svenska åk 4-6 - Centralt innehåll Argumentera Muntliga presentationer och muntligt berättande Hjälpmedel: Stödord, bilder, digitala medier. Gester och kroppsspråk Tala, lyssna och samtala Berättande texter

Läs mer

Kursplan för Svenska. Ämnets syfte och roll i utbildningen. Mål att sträva mot. Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135

Kursplan för Svenska. Ämnets syfte och roll i utbildningen. Mål att sträva mot. Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Kursplan för Svenska Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att använda och utveckla sin förmåga att

Läs mer

Modersmål och litteratur

Modersmål och litteratur Modersmål och litteratur Till läroämnet modersmål och litteratur i Helsingfors stads svenskspråkiga grundskoleundervisning hör tre olika lärokurser: det svenska språket och litteratur, svenska som andra

Läs mer

SVA 3.18 SVENSKA SOM ANDRASPRÅK. Syfte

SVA 3.18 SVENSKA SOM ANDRASPRÅK. Syfte 3.18 SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra

Läs mer

känner igen ordbilder (skyltar) ser skillnad på ord med olika längd och som börjar på samma bokstav (bi-bil)

känner igen ordbilder (skyltar) ser skillnad på ord med olika längd och som börjar på samma bokstav (bi-bil) Svenska F-2 utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på gen hand och av eget intresse...utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av...utvecklar sin förmåga

Läs mer

Lokal Pedagogisk Planering

Lokal Pedagogisk Planering Skolområde Väster Lokal Pedagogisk Planering Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 2 Avsnitt / arbetsområde: Tema: Undersöka med Hedvig Ämnen som ingår: Svenska/svenska som andraspråk, matematik, bild,

Läs mer

LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011 SVENSKA Ämne: Svenska åk 4-6

LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011 SVENSKA Ämne: Svenska åk 4-6 LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011 SVENSKA Ämne: Svenska åk 4-6 Innehåll Centralt innehåll i ämnet svenska SV 2011 enligt läroplan... 2 Förtydligande av centralt innehåll

Läs mer

Centralt innehåll Centralt innehåll för årskurserna 1-3 Kommunikation Texter

Centralt innehåll Centralt innehåll för årskurserna 1-3 Kommunikation Texter 1 Under rubriken Kunskapskrav kommer det så småningom finnas en inledande text. Den ska ge en övergripande beskrivning av hur kunskapsprogressionen ser ut genom årskurserna och mellan de olika betygsstegen.

Läs mer

Kursplan i svenska som andra språk på Alsalamskolan enligt kursplan 2011

Kursplan i svenska som andra språk på Alsalamskolan enligt kursplan 2011 Kursplan i svenska som andra språk på Alsalamskolan enligt kursplan 2011 Målen för år 1 Eleven skall kunna: alla bokstäver alla bokstavsljud läsa korta frekventa ordbilder utan att ljuda ljuda korta ord

Läs mer

Läroplan för den grundläggande utbildningen åk 3-9

Läroplan för den grundläggande utbildningen åk 3-9 Sibbo kommun Läroplan för den grundläggande utbildningen åk 3-9 Läroplanen godkänd i Svenska utbildningssektionen 12.3.2008 23 INLEDNING Denna läroplan utgår från de nationella grunderna för läroplanen.

Läs mer

Kursplan i SVENSKA År 1-5 Rösjöskolan TÄBY KOMMUN

Kursplan i SVENSKA År 1-5 Rösjöskolan TÄBY KOMMUN TALA och LYSSNA LÄSA SVENSKA SKRIVA Kursplan i SVENSKA År 1-5 Rösjöskolan TÄBY KOMMUN Kursplan i svenska Lgr 11 Ämnets syfte Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper

Läs mer

Svenska mål och kriterier

Svenska mål och kriterier Svenska mål och kriterier Mål att sträva mot Vi strävar mot att varje elev ska - utveckla sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse. - utveckla

Läs mer

Kurs: Svenska. Kurskod: GRNSVE2. Verksamhetspoäng: 1000

Kurs: Svenska. Kurskod: GRNSVE2. Verksamhetspoäng: 1000 Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, uttrycka

Läs mer

MODERSMÅL FINSKA 1. Syfte

MODERSMÅL FINSKA 1. Syfte MODERSMÅL FINSKA 1 Sverigefinnar, judar, tornedalingar och romer är nationella minoriteter med flerhundraåriga anor i Sverige. Deras språk finska, jiddisch, meänkieli och romani chib är officiella nationella

Läs mer

Lokal pedagogisk planering för årskurs 5 i ämnet svenska som andraspråk

Lokal pedagogisk planering för årskurs 5 i ämnet svenska som andraspråk Annerstaskolan Lokal pedagogisk planering för årskurs 5 i ämnet svenska som andraspråk Centralt innehåll Lärområde Tid Delområde Undervisning/ arbetssätt Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och

Läs mer

Kursplan i svenska. Mål att sträva mot för år F-5

Kursplan i svenska. Mål att sträva mot för år F-5 Kursplan i svenska En av skolans viktigaste uppgifter är att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. Skolans undervisning ska ge eleverna möjlighet att använda och utveckla sina färdigheter

Läs mer

Planering i SV och SVA klass 5 Gul läsåret 2011/2012

Planering i SV och SVA klass 5 Gul läsåret 2011/2012 Planering i SV och SVA klass 5 Gul läsåret 2011/2012 Övergripande i svenska och svenska som andraspråk i åk 5 lärare Kenny Nilsson Under läsåret i åk 5 arbetar eleverna med olika arbetssätt för att nå

Läs mer

Praktisk Svenska 2. Jag kan Skapa och använda olika minnesknep Studieteknik 1

Praktisk Svenska 2. Jag kan Skapa och använda olika minnesknep Studieteknik 1 Förmågor som eleverna ska utveckla i svenska Praktisk Svenska 1 Praktisk Svenska 2 Praktisk Svenska 3 Kunskapskrav i svenska Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Jag kan Formulera positiva tankar

Läs mer

Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment:

Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment: Röda tråden i svenska för F-6 Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment: Varje delmoment innehåller olika arbetsområden. Delmomenten rymmer i sin tur olika arbetsområden. Dessa arbetsområden

Läs mer

SVENSKA. Lokal kursplan för ämnet Svenska. Kungsmarksskolan Strävansmål år 9

SVENSKA. Lokal kursplan för ämnet Svenska. Kungsmarksskolan Strävansmål år 9 Kungsmarksskolan 2007-08-16 SVENSKA Lokal kursplan för ämnet Svenska. Strävansmål år 9 Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven: - utvecklar sin fantasi och lust att lära genom

Läs mer

Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kursplan: Svenska Ämnets syfte Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen

Läs mer

Svenska Läsa

Svenska Läsa Svenska Läsa utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse, utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika

Läs mer

Svenska och svenska som andraspråk

Svenska och svenska som andraspråk Svenska och svenska som andraspråk Nationella mål år 3 Eleven ska beträffande läsning -kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt Lokal tolkning av mål att nå Kunna läsa sitt namn, frågar ex. vad

Läs mer

DE OLIKA LÄROKURSERNA I MODERSMÅL OCH LITTERATUR OCH STUDIER I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET

DE OLIKA LÄROKURSERNA I MODERSMÅL OCH LITTERATUR OCH STUDIER I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET SPRÅKPEDAGOGIK Den språkliga utvecklingen startar vid födseln och fortsätter livet ut. Individen tillägnar sig sin kompetens i flera språk i hemmet, i skolan och under fritiden. Den språkliga kompetensen

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med: I förskoleklass arbetar eleverna med: År F - att lyssna och ta till sig enkel information i grupp (MI-tänk) - att delta i ett samtal - att lyssna på en saga och återberätta - att beskriva enklare bilder

Läs mer

LPP Magiska dörren ÅR 4

LPP Magiska dörren ÅR 4 LPP Magiska dörren ÅR 4 Detta arbetsområde omfattar läsning diskussion kring det lästa, skrivande av en egen berättelse, elevrespons på klasskamraters berättelse samt bearbetning av berättelsen. Arbetsområdet

Läs mer

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kursplan: SVENSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen

Läs mer

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska 1(5) Pedagogisk planering för ämnet: Svenska Tidsperiod: årskurs 4 Syfte & övergripande mål: Vi kommer att läsa, skriva, lyssna och tala. Syftet är att du ska utveckla förmågan att: - formulera dig och

Läs mer

Del ur Läroplanen för specialskolan 2011: kursplan i teckenspråk för döva och hörselskadade

Del ur Läroplanen för specialskolan 2011: kursplan i teckenspråk för döva och hörselskadade Del ur Läroplanen för specialskolan 2011: kursplan i teckenspråk för döva och hörselskadade 3.5 TECKENSPRÅK FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och

Läs mer

STÖDMATERIAL Kunskaper som understiger vitsordet åtta

STÖDMATERIAL Kunskaper som understiger vitsordet åtta 1 SVENSKA OCH LITTERATUR Stödmaterial till bedömningskriterierna för vitsordet 8 i slutbedömningen i svenska och litteratur Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen i läroämnet Att kommunicera

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Lpp för Svenska som andraspråk år 6 9 Hofors kommun, Petreskolan År6 Ht studieteknik 1 Vt sagor År 7 Ht Studieteknik 2 Vt Boken om mig själv År 8 Ht Studieteknik 3 Vt År 9 Ht Vt Deckare Studieteknik 4,

Läs mer

Centralt innehåll. I årskurs 1 3

Centralt innehåll. I årskurs 1 3 75 3.17 Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

SVENSKA år 5 ******** Övergripande mål i svenska

SVENSKA år 5 ******** Övergripande mål i svenska SVENSKA år 5 Övergripande mål i svenska Att DU kan LYSSNA, och förstå vad du hör. Att DU kan TALA, så man förstår vad du säger. Att DU kan LÄSA, och förstå vad du läser. Att DU kan SKRIVA, så man förstår

Läs mer

FÄLADSGÅRDENS KURSPLANER I SVENSKA

FÄLADSGÅRDENS KURSPLANER I SVENSKA FÄLADSGÅRDENS KURSPLANER I SVENSKA Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att använda och utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa

Läs mer

Centralt innehåll. Tala, lyssna och samtala. Läsa och skriva. Berättande texter och faktatexter. Språkbruk. I årskurs 1-6

Centralt innehåll. Tala, lyssna och samtala. Läsa och skriva. Berättande texter och faktatexter. Språkbruk. I årskurs 1-6 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Svenska 8B v.11-13. Syfte:

Svenska 8B v.11-13. Syfte: Svenska 8B v.11-13 Syfte: att formulera sig och kommunicera i tal och skrift att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften att anpassa språket efter olika syften, mottagare och

Läs mer

Nationella mål. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall

Nationella mål. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Nationella mål Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret Eleven skall aktivt kunna delta i samtal diskussioner sätta sig in i andras tankar samt kunna redovisa ett arbete muntligt

Läs mer

3. Läs på om språklig variation i BRUS och gör frågorna som hör till. Skicka in på its.

3. Läs på om språklig variation i BRUS och gör frågorna som hör till. Skicka in på its. Information om prövning i Svenska 1, Kurskod: SVESVE01 Prövningen kommer att bestå av följande delar: 1. Bokläsning - läslogg om skönlitterär roman. 2. Språklig variation inlämningsuppgift. 3. Textgranskning

Läs mer

Planering i SV och SVA klass 4 Gul läsåret 2011/2012

Planering i SV och SVA klass 4 Gul läsåret 2011/2012 Planering i SV och SVA klass 4 Gul läsåret 2011/2012 Övergripande i svenska och svenska som andraspråk i åk 4 lärare Kenny Nilsson Under läsåret i åk 4 arbetar eleverna med olika arbetssätt för att nå

Läs mer

Förmåga att kommunicera i olika kommunikationsmi ljöer. beakta andra i en kommunikationssit uation. använda mångsidiga retoriska uttrycksmedel

Förmåga att kommunicera i olika kommunikationsmi ljöer. beakta andra i en kommunikationssit uation. använda mångsidiga retoriska uttrycksmedel Bedömningskriterier för goda kunskaper (verbal bedömning) eller vitsordet 8 (sifferbedömning) i slutet av årskurs 6 i lärokursen svenska och litteratur Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Kurskod: GRNSVA2 Verksamhetspoäng: 1000 Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar för att

Läs mer

Svenska som andraspråk Tala/Lyssna/Samtala

Svenska som andraspråk Tala/Lyssna/Samtala 2010-06-14 Svenska som andraspråk Tala/Lyssna/Samtala utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i samarbete med andra, utvecklar en språklig säkerhet i tal och

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-1950 Förordning om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena; Utkom från trycket den 1 mars 2011 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver

Läs mer

Elevens namn: Klass: Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret

Elevens namn: Klass: Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret ÅR 6-7 BILD 1 (2) Lärande Elevens namn: Klass: År 6-7 Bild Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret Eleven skall: - ha förmåga att se och framställa bilder och former med hjälp av

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

SVENSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

Skolverkets förslag till kursplan i svenska i grundskolan. Svenska

Skolverkets förslag till kursplan i svenska i grundskolan. Svenska Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Tala, samtala och lyssna

Tala, samtala och lyssna Modersmål åk 4-6 - Centralt innehåll Muntliga presentationer Uttal, betoning och satsmelodi Jämföra uttal i modersmålet med uttal i svenskan. Tala, samtala och lyssna Berättande texter och sakprosatexer

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av femte skolåret Eleverna skall:

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av femte skolåret Eleverna skall: SVENSKA - SPRÅKUTVECKLING Med språkutveckling menar vi: Genom språket sker kommunikation och samarbete med andra. Svenskämnet syftar till att tillsammans med andra ämnen i skolan utveckla elevernas kommunikationsförmåga,

Läs mer

Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord. SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

2008-10-01 Svenska Ämnets syfte och roll i utbildningen Mål att sträva mot Lyssna/tala Läsa

2008-10-01 Svenska Ämnets syfte och roll i utbildningen Mål att sträva mot Lyssna/tala Läsa 2008-10-01 Svenska Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att använda och utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva samt

Läs mer

Sundsvalls. i modersmål. Barn- och utbildningsförvaltningen. Kursplan

Sundsvalls. i modersmål. Barn- och utbildningsförvaltningen. Kursplan skolor Sundsvalls Undervisning i modersmål Barn- och utbildningsförvaltningen Kursplan Kursplan i modermålsundervisning Syfte och roll: att stärka den personliga och kulturella identiteten och för den

Läs mer

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:124) om kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet.

Läs mer

Kursplan - Grundläggande svenska som andraspråk

Kursplan - Grundläggande svenska som andraspråk 2012-11-06 Kursplan - Grundläggande svenska som andraspråk Grundläggande svenska som andraspråk innehåller fyra delkurser: Del 1, delkurs 1 (200 poäng) GRNSVAu Del 1, delkurs 2 (200 poäng) GRNSVAv Del

Läs mer

2009-01-13. Engelska

2009-01-13. Engelska 2009-01-13 Engelska Ämnets syfte och roll i utbildningen Engelska är modersmål eller officiellt språk i ett stort antal länder, förmedlar många vitt skilda kulturer och är dominerande kommunikationsspråk

Läs mer

PRÖVNING Kurs: Grundläggande engelska Kurskod: GRNENG2

PRÖVNING Kurs: Grundläggande engelska Kurskod: GRNENG2 prövning grnengz Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Kurs: Grundläggande engelska Kurskod: GRNENG2 Innan du anmäler dig till en prövning i Grundläggande engelska, bör du göra ett språktest på Vägledningscentrum,

Läs mer

Läsårsplanering i Svenska som andraspråk årskurs 7 Ärentunaskolan

Läsårsplanering i Svenska som andraspråk årskurs 7 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt 7. I årskurs 7 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information, Praktisk svenska

Läs mer

Inför prövning i Moderna språk steg 4

Inför prövning i Moderna språk steg 4 Inför prövning i Moderna språk steg 4 Prövningsansvarig lärare: Franska: Christoffer Gehrmann, email: Christoffer.Gehrmann@vellinge.se Spanska: Antonio Vazquez, email: Antonio.S.Vazquez@vellinge.se Tyska:

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

Svenska skolan i Hong Kong och Shekou HT12/VT13. Lokal kursplan för ämnet kompletterande svenska.

Svenska skolan i Hong Kong och Shekou HT12/VT13. Lokal kursplan för ämnet kompletterande svenska. 6-7 år Kunna långa och korta vokaler Kunna stora och små bokstäver Kunna läsa rimord Kunna läsa böcker anpassade efter sin egen läsnivå med flyt, säkerhet och förståelse Kunna skriva ord med e/ä-ljud och

Läs mer

MODERSMÅL 3.7 MODERSMÅL

MODERSMÅL 3.7 MODERSMÅL 3.7 MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA

Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA Nationella mål att sträva mot i ämnet svenska Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 1 utvecklar sin

Läs mer

FINSKA, MODERSMÅLSINRIKTAD A-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i

FINSKA, MODERSMÅLSINRIKTAD A-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i FINSKA, MODERSMÅLSINRIKTAD A-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet i skolan och alla lärare är språklärare.

Läs mer

DE OLIKA LÄROKURSERNA I MODERSMÅL OCH LITTERATUR OCH STUDIER I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET

DE OLIKA LÄROKURSERNA I MODERSMÅL OCH LITTERATUR OCH STUDIER I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET SPRÅKPEDAGOGIK Den språkliga utvecklingen startar vid födseln och fortsätter livet ut. Individen tillägnar sig sin kompetens i flera språk i hemmet, i skolan och under fritiden. Den språkliga kompetensen

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Svenska

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Svenska ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Svenska Övergripande Mål: formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, anpassa språket efter olika

Läs mer

TIMFÖRDELNING I MODERSMÅLET I ÅRSKURS 1-5

TIMFÖRDELNING I MODERSMÅLET I ÅRSKURS 1-5 8.1 Modersmål och litteratur Svenska som modersmål ÅRSKURSERNA 1-5 TIMFÖRDELNING I MODERSMÅLET I ÅRSKURS 1-5 Årskurs 1 7+1 2 7+1 3 5 4 5 5 5 Årsveckotimmar MÅL OCH INNEHÅLL Mål och innehåll i modersmålsundervisningen

Läs mer

DHGI!J*%$2(44!@!F-&&>$*6&6<1%(&5$,!5!KC4%.(4. A-C Ernehall, Fässbergsgymnasiet, Mölndal www.lektion.se

DHGI!J*%$2(44!@!F-&&>$*6&6<1%(&5$,!5!KC4%.(4. A-C Ernehall, Fässbergsgymnasiet, Mölndal www.lektion.se Svenska "#$%&'(&)*+'$,-*$,,*$.&'()/&0123-4)$*.56*$74$',$*(/'0118%59$*(0928,#$9'4('8%&'():;$%01.5,,&)*+''(%.88,,*

Läs mer

Matris för engelska, åk 7-9

Matris för engelska, åk 7-9 E C A HÖRFÖRSTÅELSE Förstå och tolka innehållet i talat engelska Kan förstå det huvudsakliga genrer och uppfattar tydliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. Kan förstå det huvudsakliga genrer

Läs mer

LPP 7P2 i svenska och svenska som andra språk

LPP 7P2 i svenska och svenska som andra språk LPP 7P2 i svenska och svenska som andra språk Centralt innehåll: Läsa och skriva Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. Olika sätt att bearbeta egna texter

Läs mer

Lokal studieplan för svenska.

Lokal studieplan för svenska. Lokal studieplan för svenska. Kunskapso mråde Läsa och skriva Centralt Innehåll 1. Sambandet mellan ljud och bokstav. Alfabetet och alfabetisk ordning. Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt

Läs mer

svenska som andraspsråk

svenska som andraspsråk Svenska som andraspråk Kurskod: SGRSVA7 Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Ämnet svenska handlar om hur svenska språket är uppbyggt och fungerar samt hur det kan användas.

Läs mer

RÖDA TRÅDEN SVENSKA F-KLASS ÅK

RÖDA TRÅDEN SVENSKA F-KLASS ÅK RÖDA TRÅDEN SVENSKA F-KLASS ÅK 5 F-KLASS Sambandet mellan ljud och bokstav Språket lyfter A3 läsa Alfabetet och alfabetisk ordning Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen

Läs mer

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Kursplan i svenska. Därför tränar vi följande färdigheter under elevens skoltid i ämnet svenska: Tala, lyssna och samtala. År 1

Kursplan i svenska. Därför tränar vi följande färdigheter under elevens skoltid i ämnet svenska: Tala, lyssna och samtala. År 1 Kursplan i svenska Språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket kan människor utveckla sin identitet, uttrycka känslor och tankar och förstå hur andra känner

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Ämnet svenska behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur och andra typer av texter

Läs mer

Prövningsanvisningar Svenska som andraspråk grundläggande nivå våren 2016

Prövningsanvisningar Svenska som andraspråk grundläggande nivå våren 2016 prövning svenska som andraspråk grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Kurs: Svenska som andraspråk Kurskod: GRNSVA2 Verksamhetspoäng: 1000 Innan du anmäler dig till en särskild prövning i Grundläggande

Läs mer

Rockhammars skola Lokal pedagogisk planering (LPP)

Rockhammars skola Lokal pedagogisk planering (LPP) Ämne: Svenska Åk:3 Syftet Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt

Läs mer

Information angående särskild prövning i svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Information angående särskild prövning i svenska som andraspråk på grundläggande nivå Information angående särskild prövning i på grundläggande nivå Prövningen omfattar lyssna och läsa reception samt tala, skriva och samtala produktion och interaktion. Skriftlig del Uppsatsprov. Läsförståelseprov.

Läs mer

Södervångskolans mål i svenska

Södervångskolans mål i svenska Södervångskolans mål i svenska Mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det första skolåret känna till och kunna ljuda alla bokstäver kunna läsa enkla ord, ordbilder och enkel text samt förstå

Läs mer

Få ett utökat ordförråd och därmed förbättrad läsförståelse och förmåga att uttrycka sig.

Få ett utökat ordförråd och därmed förbättrad läsförståelse och förmåga att uttrycka sig. Mål med Mango Språk Få ett utökat ordförråd och därmed förbättrad läsförståelse och förmåga att uttrycka sig. Kunna förstå och använda uttryck såsom idiom, ordpar och ordspråk. Behärska olika strategier

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Språklekar enligt Bornholmsmodellen Alfabetssånger Dramatiseringsövningar Trullematerialet Rim och ramsor

Språklekar enligt Bornholmsmodellen Alfabetssånger Dramatiseringsövningar Trullematerialet Rim och ramsor Strävansmål för förskoleklass Exempel på arbetsuppgifter Fridhemsskolans uppnåendemål för förskoleklass Läsa Skriva Kunna känna igen kamraternas namn på namnskyltar Känna igen enkla ordbilder Språklekar

Läs mer

Nätverksträff för lärare inom vuxenutbildningens grundläggande nivå

Nätverksträff för lärare inom vuxenutbildningens grundläggande nivå Nätverksträff för lärare inom vuxenutbildningens grundläggande nivå Innehåll Uppgifter Bedömning Delkurs 1 mellan 1 2 perioder, (10-20 veckor ) Studieteknik Träna på basordförråd Uttal Skrivregler Språkkunskap

Läs mer

Specialpedagogiska seminarier

Specialpedagogiska seminarier Specialpedagogiska seminarier Att lyckas lära läsa Seminarium C 27/9 Malmö 28/9 Växjö katarina.herrlin@lnu.se Eleven ska Tala och samtala kunna berätta om och beskriva vardagliga händelser så att innehåll

Läs mer

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Utvecklingspaket 2012-06-14 Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Läroplanen för gymnasieskolan lyfter fram vikten av att eleverna ska kunna välja studie- och yrkesinriktning

Läs mer

Styrdokumentkompendium

Styrdokumentkompendium Styrdokumentkompendium Information och kommunikation 2 Sammanställt av Joni Stam Inledning Jag brukar säga till mina elever, halvt på skämt och halvt på allvar, att jag förhåller mig till kursens centrala

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i svenska som andraspråk i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i svenska som andraspråk i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i svenska som andraspråk i grundskolan 3.18 Svenska som andraspråk Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin

Läs mer

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16 Kurs: Svenska- läsa, skriva, tala, lyssna Tidsperiod v.9-23 Skola Nordalsskolan Årskurs 5 Lärare Lena Gustavsson, Staffan Henning, Anne Sundqvist & Mia Fredriksson Kursen kommer att handla om: Vi kommer

Läs mer

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier.

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. 2012-12-06 19:12 Sida 1 (av 11) ESS i svenska, Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Kapitel Läsa för att lära Kapitel Uppslagsboken Kapitel Uppslagsboken

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Engelska 7 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod ENGENG07 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prov Skriftligt prov Teoretiskt prov (60 min) Inlämningsuppgift Kontakt med examinator Bifogas Hedencrona m.fl Progress

Läs mer