MSF:s fullmäktigemöte mars 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013"

Transkript

1 MSF:s fullmäktigemöte mars 2013 Häfte 2: Verksamhetsberättelse april 2012 mars 2013

2 Innehåll Synopsis av verksamhetsberättelsen... 3 Om verksamhetsberättelsen... 4 Sammanfattning av året... 5 Fokusfråga Läkarutbildningsutredningen... 7 Utbildning och forskning Studiesocial politik Förhandling och arbetsmarknad Medlemsfortbildning Medlemsstöd Information och kommunikation Stöd till lokalavdelningarna Demokrati och inflytande MSF Utland Internationellt arbete Ekonomi Rekrytering Rekrytering av nya medlemmar

3 Rekrytering av aktiva medlemmar Verksamhetens organisering Fortbildning av aktiva medlemmar Utvecklingsarbete MSF:s tre års strategi och FS arbete med denne

4

5 Om verksamhetsberättelsen Årets verksamhetsberättelse är uppdelad i två huvudområden; medlemsinriktad (värdeskapande) verksamhet och intern (värdestödjande) verksamhet. Den medlemsinriktade verksamheten är syftesuppfyllande, det vill säga för oss närmare vårt syfte. Den interna verksamheten är verksamhet som underlättar genomförandet av den medlemsinriktade verksamheten. Inom respektive huvudområde preciseras sedan aktuella verksamhetsområden. Årsberättelsen för varje verksamhetsområde beskrivs först i löpande text, inklusive vad som varit prioriterad verksamhet inom området. Avslutningsvis presenteras områdets resultatmål och hur de uppfyllts, med kommentarerna uppnått, ej uppnått, ej mätbart, eller inväntar resultat. 4

6 Sammanfattning av året Det har verkligen varit ett händelserikt år för Medicine Studerandes Förbund (MSF) under 2012! I verksamhetsplanen med ny strategi har MSF jämsides med aktuella händelser, varit den första styrelsen att implementera ett nytt organisatoriskt tänk och tillvägagångssätt, både på nationell och lokal nivå. Normalt har förbundsstyrelsen (FS) arbetat med en rapport under året. Denna har antingen handlat om den tidiga delen av utbildningen, preklinrapporten, eller den sena: den kliniska handledningsrapporten. På grund av att förra årets styrelse ej färdigställt preklinrapporten, har MSF kunnat presentera statistik från hela utbildningspanoramat. Detta har varit positivt, då vi trott att det har ökat vår trovärdighet i debatten kring läkarutbildningsutredningen. I början av verksamhetsåret hade MSF möte med VD-stab och kansli gällande utökat tjänstemannastöd. FS behövde avlastas av kansliet för att få tid att göra påverkansarbete och för att nå ut till de svenska läkarstudenterna. På mötet kom man överens om att MSF skulle få en förbättringsmöjligheter då det gäller att använda de resurser som finns på kansliet. Under verksamhetsåret har MSF blivit stärkta av kansliet av studenthandläggaren men även fått stöd inom områden som information och kommunikation, rekrytering, juridik och statistik. MSF har även under året utvärderat sin egen ställning inom moderförbundet. Då Sveriges Läkarförbunds (SLF:s) organisationsutredning innehöll förslag om att minska MSF inflytande på SLF:s fullmäktigemöte (FUM), kände MSF att det var viktigt att ha en dialog om detta. Förutom debattartikel i Läkartidningen God representation av studerande i fullmäktige av vikt för framtiden har MSF:s representation i SLF:s FUM förtydligats i yrkesföreningarnas representantskap, i SLF:s lokalordförande konferens och på centralstyrelsemöten. För att kunna reda ut organisationsutredningens vägar och dess påverkan, har MSF bjudit in Anders Bengtsson för att informera FS på ett möte men även medlemmarna genom att bjuda in Anders Bengtsson och Johan Ljungberg på Repskapet. Projektledarna som tillsattes av förra styrelsen har gått in på andra året som ansvariga för sina projekt. Projektledarna har hjälpt MSF med att få en professionell tidning och ett bra utvecklingsarbete inom MSF Utland. FS har lagt stor vikt vid att ha god och ständig kontakt med sina projektledare. För varje projektledare som anställts krävs att en ledamot i FS ska kunna vara bollplank. Denna ledamot ska alltid vara tillgänglig och dessutom ansvara för fortbildning och arvoden. Ansvaret för en projektledare är således krävande och skall så vara. Denna verksamhet kommer att synliggöras i nästa års verksamhetsplan. Utöver förbundsverksamheten har MSF funnits på plats i Almedalen och där haft dialoger och diskussioner med makthavare. MSF har även skickat in svar på SLF:s remiss Läkarrollen för att ge det unga perspektivet från studenterna i frågan. I oktober fanns MSF på plats vid det nationella läkarutbildningsmötet i Örebro, och var den enda organisation som höll ett anförande om studenternas perspektiv och vad de arbetar för. Ledsamt nog drabbades denna styrelse, likt förra årets styrelse av två avhopp. Det ena avhoppet skedde dock innan det första mötet, och med hjälp av Maria Valeur tillsattes innan internatet hade detta avhopp ingen negativ påverkan på verksamheten. Vice ordförande av- 5

7 gick i augusti månad, på grund av personliga skäl. Styrelsen tog direkt efter avhoppet kontakt med vice VD på SLF som med bred juridiskt erfarenhet rådgav MSF i det organisatoriska dilemmat. Styrelsebeslut togs att tillsättandet av ny vice ordförande skulle skötas av valberedning och genom förankring av lokalavdelningar, istället för att anordna ett nytt FUM som enligt styrelsen skulle ha allt för ekonomiska och organisatoriska påfrestningar. I samband med avhoppet tillkallade ett extra styrelsemöte under sommarledigheten för att verksamheten inte skulle ta skada av avhoppet. På FS4, , tog styrelsen beslut om att tillsätta Maria Valeur som vice ordförande, baserat på valberedningens förslag som varit förankrat hos lokalavdelningarna. För att lokalavdelningarna inte tillräckligt varit förankrade i beslutet om MSF Stockholms representants ersättare, valde styrelsen att bordlägga beslutet om styrelseledamot till FS5. Efter ytterligare samtal med valberedningen och ytterligare förankring hos lokalavdelningarna togs beslutet att tillsätta Alexander Lundin som adjungerad ledamot den

8 Fokusfråga Läkarutbildningsutredningen Vår fokusfråga för verksamhetsåret har varit att bevaka läkarutbildningsutredningen. Även om fokusfrågan inte varit inkluderad i några mätbara resultatmål i verksamhetsplanen har FS sett det som en självklarhet att arbeta genom påverkan på denna viktiga och aktuella fråga. FS har försökt att styra verksamhetsplanen i den riktning så att MSF i allra största utsträckning varit det studerandeorgan som kunnat ge studenternas röst när man skapat den framtida läkarutbildningen. MSF har varit representerat på det internationella seminarium som hölls i maj och som utredningen bjöd in till. Där var ordförande med i panelen som fick ställa specifika frågor till utredningen. Dessutom har MSF under året skickat in aktuella dokument och rapporter till utredningen för att genom statistik och analyser ge information om vad MSF:s medlemmar tycker om dagens läkarutbildning. På Repskapet i november framförde FS önskemål om att det var dags att få in tankar och åsikter från medlemmar gällande den nya powerpointpresentation som utredningen sammanställt på sin hemsida. FS tog upp dokumentet MSF om framtidens läkarutbildning och säkerställde att detta var åsikter som MSF i dagens läge fortfarande ställde sig bakom. Anteckningar från Repskapet i november skickades in till utredningen. I januari 2013 blev MSF inbjudna till ett möte med utredningen tillsammans med representanter från Ordförandekonventet för Medicine Studenter i Sverige (OMSiS) och Sveriges förenade studentkårer (SFS). MSF hade dessförinnan bett lokalavdelningarna om att framföra önskemål om frågor att lyfta i detta sammanhang. MSF tillsammans med kårerna betonade vad som var viktigt att ha i åtanke men pekade även på potentiella fallgropar som förändringar skulle kunna innebära för Sveriges läkarstudenter. MSF har utöver mötena haft en dialog med utredningen och fått inkomma med synpunkter på framtida riktlinjer gällande ersättning för boende och resor i samband med VFU. MSF har försökt att stå upp för studenterna och tryckt på att det inte får bli en ekonomisk belastning för den enskilda studenten vid förlängd tidsperiod av utbildningen. Då det inte funnits något egentligt ställningstagande till utredningens förslag i media från någon studerandeorganisation, kände vi inom 2012 års styrelse, att det var viktigt att framföra MSF:s åsikter och farhågor gällande utredningen tidningarna. I februari 2013 kommer därför MSF:s debattartikel -Är universiteten redo att på egen hand axla ansvaret för läkarutbildningen? 7

9 Medlemsinriktad verksamhet Utbildning och forskning Läkarutbildningen ska ge den läkarstuderande de kunskaper och färdigheter som behövs i en framtida klinisk läkargärning. För att uppnå detta krävs en hög kvalitet på undervisning och handledning under utbildningen. Att bevaka kvaliteten på den svenska läkarutbildningen är en av MSF:s absolut viktigaste uppgifter, i synnerhet med tanke på utvidgningen av läkarprogrammet. Sedan 2006/2007 har antalet nybörjarplatser utökats med 550 stycken platser (55 procent). Denna kraftiga utökning gör kvalitetsfrågan än mer relevant, speciellt för den känsliga handledningssituationen. MSF vill verka för en likvärdig och god klinisk handledning över hela landet. En annan viktig fråga som är essentiell att noga följa är Utbildningsdepartementets utredning av grundutbildningen och AT. FUM 2012 beslutade att följande skulle vara prioriterad verksamhet för verksamhetsåret Att bevaka utbildningsdepartementets utredning av grundutbildning och AT Att tillse att förbundsstyrelseledamöter och lokalordförande får tillgång till mediebevakning och andra omvärldsbevakningsverktyg. Att utvärdera och analysera resultaten från utvärderingen av den prekliniska delen av läkarutbildningen (tidigare kallad preklinenkäten ), samt kommunicera dessa i relevanta forum Att dela ut priset Årets handledare Att genomföra utvärdering av den kliniska delen av läkarutbildningen (tidigare kallad handledningsenkäten Att verka för att MSF:s olika enkäter distribueras i digitalform Att kontinuerligt verka för att MSF syns i media i frågor som rör läkarstudenter Verksamhetsåret har präglats av den pågående utredningen av läkarutbildningen och AT. MSF har förstås följt utredningen med stort intresse och givits möjlighet att interagera med utredningen i dess arbete samt haft god kontakt med ansvarige Stefan Lindgren. Möjligheten att påverka förslaget kommer ytterst att bestå i ett remissvar, under kommande verksamhetsår, men även under hösten har MSF genom god kommunikation och väl genomförda enkäter påverkat arbetet i så står utsträckning som möjligt. Under året har även MSF:s största och möjligen viktigaste enkätundersökningar genomförts och bearbetats. Utvärdering av den prekliniska delen av läkarutbildningen har sammanställts och bearbetats till en rapport som distribuerats till lokalavdelningar, hemsida, utredning och användes givetvis i direkt påverkansarbete till exempel i samband med utvidgningen av läkarprogrammen i Linköping och Göteborg. Svarsfrekvensen blev hela 76 procent. Enkäten om den kliniska delen av läkarutbildningen (tidigare kallad handledarenkäten) har i och med att den blivit digital genomgått en stor renovering i samarbete med SLFs statistiker. Svarsfrekvensen blev 49 procent, vilket med webenkätundersökningars mått mätt, är en mycket god svarsfrekvens. Klinenkäten har i skrivande stund precis färdigställts och kommer användas både som underlag till remissvar under nästa verksamhetsår samt som material till debattartiklar och påverkansarbete. En förändring som varit av stor betydelse har varit att MSF lyck- 8

10 ats få igenom att MSF kan anlita personer med särskild kompentens, i de fall där FS ej själv besitter den kompetens som behövs, till exempel inom områden som statistik. Detta innebär att FS kan lägga mer energi på att föra den politiska debatten. Årets handledare arrangerades på samtliga lokalorter och lokala samt en nationell vinnare utsågs. Den nationella vinnaren utsågs av SLF:s Utbildnings- och forskningsdelegation (UFO) och blev ögonläkaren Yousef Pourakbar, verksam vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Priset delades ut i slutet av november vid den Medicinska riksstämman av SLF:s ordförande Marie Wedin tillsammans med MSF:s ordförande Isabella Kongstad. Tillsammans med UFO har MSF inlett en översyn av utnämningsprocessen samt marknadsföringen av priset, vilket tillhör nästa verksamhetsår att följa upp och färdigställa. MSF har i media kontinuerligt under året hörts och synts i frågor som rör läkarutbildningen och läkarstudenter. I samband med att regeringen aviserade 2013 års budget samt att utvidga läkarprogrammet ytterligare, påminde MSF om att kvalitén alltid måste komma före kvantitet samt önskade att de aktuella lärosätena konkret skulle redovisa hur de hade tänkt upprätthålla kvalitén. Detta resulterade både i debattartikel samt radiointervju med MSF:s ordförande Isabella Kongstad i Sveriges radio. I läkartidningen har artiklar om årets handledare, läkarutbildnings-utredningen samt genus inom vården, behandlats. För att kunna hänga med i debatten och i det politiska Sverige behövs en regelbunden och välsorterad mediabevakning. Förtroendevalda inom MSF:s har delgetts omvärldsbevakningssystemet Retreiver, en betaltjänst som SLF tillhandahåller gratis för förtroendevalda. Verktyget är mycket lättanvänd och har blivit väldigt uppskattat. MSF ska tillse att utvärderingen av den kliniska delen av läkarutbildningen får en svarsfrekvens på minst 80 procent. o Ej uppfyllt. et bygger på en pappersform av enkäten. Då enkäten blivit digitaliserad har således svarsfrekvensen sjunkit från 61 procent till 49 procent. En svarsfrekvens på 49 procent anses av sakkunniga som mycket god. MSF ska ha en representant i SLF:s Utbildnings-och forskningsdelegation. o Uppfyllt. MSF har representerats av ordförande Isabella Kongstad. MSF ska dela ut priset Årets handledare o Uppfyllt. MSF ska delta vid läkarutbildningskonferensen AMEE 2012 i Lyon, Frankrike o Uppfyllt. MSF representerades av ordförande samt vice ordförande. MSF ska i lämpliga forum publicera minst två debattartiklar om för MSF relevanta utbildningspolitiska områden. Uppfyllt. Dagens medicin, Fler studieplatser riskerar kvaliteten, Läkartidingen, Är universiteten redo att på egen hand axla ansvaret för läkarutbildningen. I skrivande stund skapas även en artikel om genus som planeras publiceras i Läkartidningen den närmsta tiden. Adderat flertalet pressmeddelanden och re-citeringar i lokaltidningar samt intervju i Sveriges radio. 9

11 Studiesocial politik I egenskap av Sveriges läkarstudenters fackliga organisation är en av MSF:s viktigaste uppgifter att bedriva politik och påverkansarbete som syftar till att värna studenternas sociala och ekonomiska situation. Detta arbete bedrivs till största del genom Saco Studentråd, där MSF är ett medlemsförbund. FUM 2012 beslutade att följande skulle vara prioriterad verksamhet för verksamhetsåret Att informera medlemmarna om hur tillgången till de offentliga trygghetssystemen ser ut Att bevaka och bidra till Saco Studentråds arbete med Studielinjen Att bevaka läkarstudenternas intressen vid eventuella förändringar av studiemedelssystemets utformning MSF ska vara representerat på Saco Studentråds förbundskongress, förbundskonferens och medlemsråd Uppfyllt. Isabella Kongstad och Robert Holmqvist deltog vid förbundskonferensen. Maria Valeur deltog på extra förbundskonferens samt medlemsrådet. Under Saco Studentråds kongress 2012 representerades MSF av Maria Valeur, Robert Holmqvist, Isabella Kongstad, Gabriel Fuchs och Love Lindau Liljekvist. Att MSF genom SACO studentråd, ska arbeta mer intensivt för en dräglig sjuk- och föräldrapenning för studenter. Ej mätbart. Kontakt har hållits med SACO Studentråd om deras arbete med denna fråga. Deras sätt att jobba med denna fråga ansågs fullt tillfredställande och det var svårt att se hur vi skulle kunnat tillföra något mer. Grundnivån för sjuk- och föräldrapenning har även under verksamhetsåret ökat från 180kr till 240kr. Att MSF tar fram ett informativt och lättöverskådligt faktaunderlag om sjuk- och föräldrapenning i form av en skrift på ca 1-2 A4 sidor som kan spridas till medlemmar genom t ex MSF:s hemsidor Uppfyllt. Finns på hemsidan. Förhandling och arbetsmarknad MSF har ett stort intresse i utformningen och tillsättandet av AT-tjänster, och deltar aktivt i SLF:s Förhandlingsdelegations (FD:s) arbete, samt samarbetar med SYLF i dessa frågor. FUM 2012 beslutade att följande skulle vara prioriterad verksamhet för verksamhetsåret Att aktivt delta i Förhandlingsdelegationens arbete Att bevaka och skydda läkarstudenternas intressen på arbetsmarknaden Att sprida kunskap bland medlemmarna om avtal och anställningsvillkor inför sommar- och extrajobb 10

12 Att genomföra en sommarjobbsenkät för att ta reda på vilka erfarenheter våra medlemmar har av sommarjobb Att verka för att förbättra villkoren i Med Stud-avtalet under avtalsrörelsen 2012 Att sprida information om allmäntjänstgöring och underläkarvikariat via arbetsmarknadskvällarna Att arbeta för att synas i media i frågor som rör förhandling och arbetsmarknad I FD har det under hösten 2012 arbetats hårt för att förbereda avtalsrörelsen som påbörjades i början av Tyvärr har det under hösten varit en del problem med utskicken av kallelser till MSF:s representant i FD vilket gjorde att arbetet inte har kunnat följas helt. Detta ordnade sig dock till de viktiga besluten skulle fattas. Med i SLF:s yrkande till avtalsrörelsen finns två viktiga punkter med studentperspektiv med, en rejäl höjning av lägstalönen i Med Studavtalet samt att handledning bör vara lönemeriterande. Avtalsrörelsen 2012 förväntas inte vara klar förrän tidigast den 1 april, så vad denna leder fram till kan bara framtiden utvisa. Löneenkäten som skulle skickas ut detta verksamhetsår har tyvärr inte blivit av. Detta har flera orsaker. Det har varit problem att få ut mailadresser från vissa universitet. I vårt eget medlemsregister finns det ingen möjlighet att se vilken termin medlemmarna går. Detta försenade utskicket av enkäten vilket gjorde att den skulle ha krockat med handledningsenkäten. Att skicka ut två enkäter samtidigt med risk att svarsfrekvensen drabbades på båda enkäterna ansågs inte lämpligt och handledningsenkäten prioriterades. Tanken var att enkäten skulle skickas ut under våren men detta var ett tankefel eftersom de som gick T11 under hösten då tagit examen och inte längre gick att nå. Detta skulle medfört att en termin med studenter som jobbat som underläkare skulle försvunnit vilket inte ansågs lämpligt. Detta sammantaget gjorde att beslut togs på att avvakta med enkäten till hösten Utformningen av enkäten är dock helt klar så att den kan skickas ut när så önskas. MSF ska tillsammans med SLF och LT ordna en arbetsmarknadskväll per termin hos varje lokalavdelning Uppfyllt. En arbetsmarknadskväll per termin har anordnats av varje lokalavdelning, förutom i Örebro som av förklarliga skäl ännu inte kan genomföra en sådan. MSF ska ha en representant från FS i SLF:s Förhandlingsdelegation Uppfyllt. MSF:s representant har varit Robert Holmqvist. Sommarjobbsenkäten ska ha en svarsfrekvens på minst 65 procent Ej uppfyllt. Framtagning av enkäten är gjord men inte utskickad av ovanstående anledningar. MSF ska skriva och i lämpliga forum publicera minst en debattartikel i frågor som rör förhandling och arbetsmarknad Ej uppfyllt. Lämplig fråga att skriva debattartikel har ej uppkommit. Möjligen att detta sker efter avtalsförhandling. Att FS tar fram ett lättöverskådligt och kortfattat faktaunderlag om läkarstudenters rättigheter gällande arbetsmiljöfrågor. Detta för att kunna vägleda och informera medlemmar inom arbetsmiljöfrågor. Uppfyllt. Finns på hemsidan. 11

13 Medlemsfortbildning Den nya formen av medlemsfortbildning användes under verksamhetsåret för andra året i rad. Lokalavdelningarna har i år fått erbjudande om att ta del av två olika genusföreläsningar, en löneförhandlingskurs, en kurs i ledarskap och en kurs i stress. FUM 2012 beslutade att följande skulle vara prioriterad verksamhet för verksamhetsåret Att FS, tillsammans med lokalföreningarna, ska fundera ut vad en medlem bör få för slags fortbildning, på kort sikt och på lång sikt. Båda de långsiktiga och kortsiktiga målen skall vara i enlighet med den föreslagna strategin och bidra till ett mer politiskt engagemang i hela organisationen. Att skapa ett nätverk där lokalföreningarna kan samarbeta, få tips av varandra och redo-göra för hur de på sin ort fortbildar sina medlemmar. Att erbjuda medlemsfortbildning inom områdena genus, ledarskap och löneförhandling till medlemmar runt om i landet. Årets kurspaket har utformats till stor del baserat på det material som användes föregående verksamhetsår men justerats efter önskemål som inkom till FS från utvärderingar efter att kurspaketen genomförts på lokalavdelningarna. FS ska sammanställa ett dokument om nationella riktlinjer. Där bör ingå vad en MSFmedlem bör ha fått för medlemsfortbildning under en termin samt under många års medlemskap. Riktlinjerna ska vara knutna till den föreslagna strategin. Ej uppfyllt. FS har i tillsammans med lokalavdelningarna försökt utforma riktlinjer men ej funnit något bra sätt att göra detta på då aktivitetsgraden i de olika lokalavdelningarna skiljer sig mycket. FS skall anordna ett tillfälle där representanter från alla lärosäten kan delta och utbyta information om hur de fortbildar sina medlemmar. Uppfyllt. Utfördes under facklig vidareutbildning då samtliga lokalavdelningar var representerade med minst en deltagare. FS skall ansvara för att kurstillfällen inom områdena genus, ledarskap och löneförhandling skall utföras på minst fyra lärosäten under året Ej uppfyllt. Samtliga orter har valt kurspaket och kommer att genomföra sina kurstillfällen under procent ska ha varit nöjda med kurstillfällena inom genus, ledarskap och löneförhandling. Inväntar resultat. Kurspaketen kommer genomföras under

14 Medlemsstöd FUM 2012 beslutade att följande skulle vara prioriterad verksamhet för verksamhetsåret Att tillhandahålla information till medlemmarna om villkoren för att söka ekonomiskt stöd från Understödsfonden Att verka för att villkoren för beviljande av medel från understödsfonden ska revideras för att gynna trogna MSF-medlemmar Att verka för att SalusAnsvar ska erbjuda medlemmarna fördelaktiga försäkringar Att tillsammans med SLF förmedla kvalitativ medlemsrådgivning Att tillhandahålla högskolejuridisk kompetens Att informera studenter om tillgången till sociala trygghetssystem Att tillhandahålla information om MSF:s politik till medlemmarna Att till lokalavdelningarna sammanställa diskussionsunderlag för en workshop om MSF:s aktuella politik I början av verksamhetsåret beslutade SLF:s CS att prioriteringsordningen för utdelning av ekonomiska medel från understödsfonden ska förändras för att premiera långvarigt medlemskap i MSF. Information om detta finns på hemsidan samt har meddelats rekryteringssansvariga för att kunna användas som ett verktyg i rekryteringsprocessen. Arbetet med att tillhandahålla information om MSF:s aktuella politik till lokalavdelningarna och genom dessa även medlemmarna har mynnat ut i ett förslag på lokala workshops. Dessa workshops var av praktiska skäl ej genomförbara under detta verksamhetsår utan kommer istället finnas med som ett resultatmål i verksamhetsplanen för 2013/2014 tillsammans med ett förslag på upplägg i form av ett dokument. MSF har under året förmedlat medlemsrådgivning via som i förekommande fall vidarebefordrar ärenden till MSF, samt har via kansliet tillhandahållit högskolejuridisk kompetens. SalusAnsvars försäkringar är fördelaktiga och aktuella men ej optimala. MSF ska på hemsidan presentera en översikt över studenternas tillgång till de sociala trygghetssystemen Uppfyllt. På MSF:s hemsida finns nu under MSF om socialförsäkringar för studenter en kort presentation av MSF:s ståndpunkt tillsammans med en länk till SACO:s rapport Studielinjen. MSF ska på hemsidan ha information om de mervärden medlemskapet ger. Uppfyllt. Informationen på hemsidan är aktuell och innehåller de för studenter viktiga förmånerna. 13

15 MSF ska genomföra en enkätundersökning med syfte att kartlägga vad medlemmarna tycker om förbundets medlemsförmåner samt hur de uppfattar informationen från förbundet. Uppfyllt. Enkätundersökningen genomfördes på representantskapet i november, resultatet är sammanställt och har hittills använts som grund för en text om medlemsförmåner i rekryteringsdokumentet. Information och kommunikation MSF representerar sina medlemmars intressen, därför det är mycket viktigt att organisationen fångar upp både de frågor som är betydelsefulla för medlemmarna samt bevakar aktuella samhällsfrågor. Vidare ska MSF kunna förmedla medlemmarnas åsikter i viktiga frågor till makthavare och i media. Genom att ha ett tydligt och strategiskt arbetssätt inom kommunikationsfrågor kan MSF påverka och stärka sitt varumärke. Information och kommunikation bör sträva efter att MSF:s budskap ska spridas till aktuell målgrupp och att vi ska både vara och uppfattas som en tydlig och kompetent representant för läkarstudenterna. FUM 2012 beslutade att följande skulle vara prioriterad verksamhet för verksamhetsåret Att utse en projektledare med uppdrag att se över och förbättra MSF:s informations- och kommunikationsarbete, koordinera och säkerställa MSF:s mediala arbete, framställa en varumärkesanalys av samt skapa en varumärkesplan för MSF Att underlätta informationsutbyte och kommunikation lokalavdelningarna emellan Att starta en blogg där för MSF relevanta, politiska ämnen regelbundet dryftas Att ge ut fyra nummer av medlemstidningen Appendix Många av resultatmålen inom information och kommunikation var kopplade till att FS skulle tillsätta en ny projektledare inom verksamhetsområdet. Förra årets styrelse skrev resultatmålen i ovisshet om att intresset för projektledartjänsten ej var stort och med allt för stor tilltro till att expansion av MSF som organisation var lösningen till att utvecklas inom verksamhetsområdet information och kommunikation. Under 2012 gjordes stora ansträngningar att hitta en lämplig projektledare som skulle kunna samordna vidare arbete inom området, dessvärre utan framgång. Eftersom detta ansågs ha tagit för mycket tid och resurser för att fortsätta rekryteringsförsök beslutades det att detta skulle läggas på is och att FS fortsatta arbete inom verksamhetsområdet skulle fokusera på att förtydliga struktur vid intern och extern kommunikation. Ansvarig för information och kommunikation fattade i samråd med resten av FS beslut om att fokusera på att, med hjälp av SLF:s kanslistöd, renovera hemsidan och göra den mer tilltalande, tydlig och användbar för aktiva medlemmar. Det är problematiskt i dessa snabbt utvecklande tider att begränsa sig till en form av sociala medier i en verksamhetsplan. FS avgjorde att samma typ av politiska budskap kunde nås ut via Twitter och Facebook som i en politisk blogg som verksamhetsplanen föreslog. FS tog också med i beräkningen att en halvtom blogg mer kunde skada MSF:s varumärke än att stärka det, och valde istället att publicera två blogginlägg genom SLF:s väletablerade kommunikationskanaler då politiska budskap skulle föras fram snabbt i etern. 14

16 FS har under årets gång försökt att ha bra och kontinuerlig kontakt med alla lokalavdelningar. Kommunikationen har skett en gång i månaden, och gett lokalavdelningarna chans att kommunicera med FS och varandra. Mycket fokus i kommunikationen har legat på att ge utbyte av erfarenheter och åsikter. Appendix har getts ut kontinuerligt och det har även getts mer utrymme för medlemstidningen på den nya hemsidan. I början av höstterminen 2012 tillsattes dessutom en projektledare inom fotografi. FS ansåg att det behövdes professionella bilder för att skildra organisationens stora möten och därmed stärka MSF:s varumärke samtidigt som att man fick en chans att utveckla medlemstidningen Appendix. Projektledaren som tillsatts har bidragit med material till både hemsida, Facebook och Appendix under verksamhetsåret och bedöms vara en bra investering för att kunna utveckla framtida arbete inom information och kommunikation. FS har på grund av att man prioriterat ovanstående områden inte haft tid att utveckla en varumärkesplan, men har lagt grunderna för arbetet till nästa års styrelse. MSF ska utse en projektledare som skall få i uppgift att förbättra MSF:s informationsoch kommunikationsarbete, såväl det interna som det externa Ej uppfyllt, men har förbättrat informations och kommunikationsarbetet med hjälp av SLF:s kanslistöd MSF ska ha en varumärkesplan vid slutet av verksamhetsåret Ej uppfyllt, men FS har lagt grunder för detta arbete som kommer att föras vidare i ett testamente. Lokalavdelningarna skall ha en FS-ledamot som sin kontaktperson Uppfyllt MSF ska publicera en argumenterande artikel åtminstone var fjärde vecka på bloggen, så snart denna är lanserad Ej uppfyllt. MSF har istället valt att blogga på SLF:s blogg samt använt sociala medier så som Facebook och Twitter för att driva liknande påverkansarbete. FS ska skicka ut ett nyhetsbrev till lokalföreningarna fyra gånger per år Uppfyllt Stöd till lokalavdelningarna Verksamhetsårets första nätverk anordnades den 19 maj, där lokalavdelningarnas ordföranden och kassörer under en dag fick träffas, utbyta erfarenheter och fortbildas. Ordföranden fick ta del av föreläsning, diskussion och workshops. Kassörerna fick lära sig om budget och vardagsproblem som en kassör kan stöta på. I november i samband med Repskapet anordnades det andra ordförandenätverket, där fokus låg på konflikthantering. FS har försökt att genom ett systematiskt kontakttagande med lokalavdelningarnas ordföranden på bästa sätt utveckla ett bra samarbete, inte bara mellan nationell styrelse och lokala föreningar utan även de lokala styrelserna sinsemellan. 15

17 FUM 2012 beslutade att följande skulle vara prioriterad verksamhet för verksamhetsåret Att upprätta ett system med syfte att underlätta för lokalavdelningarna när de söker ekonomiskt stöd för särskilda insatser Att anordna ett kassörsnätverk för lokalavdelningarnas kassörer, redan i början av verksamhetsåret Att anordna ordförandenätverk Att stötta de nyvalda lokalavdelningarnas styrelser med introduktion till MSF samt med styrelsearbetet Att verka för diskussion om politiska frågor under nationella träffar Att FS ska ge lokalavdelningarna starka motiv att jobba med politiska frågor MSF skulle arrangera minst två ordförandenätverk Uppfyllt MSF skulle arrangera minst ett kassörsnätverk Uppfyllt FS skulle dela ut ett pris till den lokalavdelning som gjort den viktigaste politiska insatsen Uppfylls på FUM, pristagare bestämd av styrelsen på FS8 3/2 FS skulle verka för att kansliet vid terminsstart och i mitten av varje termin tillhandahåller lokalföreningarna uppdaterad och tillgänglig medlemsstatistik Uppfyllt: Statistik till lokalordföranden utskickat i augusti, oktober och januari. FS ska planera en nationell samordnad verksamhet i snar anslutning till lokalavdelningarnas årsmöten i syfte att förberedda nyckelpersoner Uppfyllt Ordförande nätverk och kassörsnätverk ska innehålla inslag av utbildning utöver idéutbyten. Uppfyllt Lokalavdelningarna ska få stöd vid uppstart av filialer i regionen. Uppfyllt: FS har haft kontinuerlig kontakt med MSF Umeå gällande uppstartandet av filialer. FS har givit material gällande stadgeförslag som kan användas av MSF Umeå samt gett ekonomiskt stöd till MSF Umeås medlemmar som studerat i Östersund och ville deltaga på AT-mässan. FS ska upprätta en deadline policy gentemot lokalföreningarna Inväntar resultat, en policy kommer att skickas ut till lokalavdelningarna i mars månad

18 Intern verksamhet Demokrati och inflytande För att värna om den enskilde medlemmens chans till inflytande krävs att man beaktar och utvecklar de demokratiska grundprinciper som bygger upp MSF:s organisation. Dessa ska genomsyra MSF:s FUM, som fungerar som ett årsmöte, samt MSF:s representantskap, som fungerar som en uppdatering av läget i förbundet samt ett tillfälle för diskussion av aktuella frågor i förbundet. FUM 2012 beslutade att följande skulle vara prioriterad verksamhet för verksamhetsåret Att utöver ett demokratiskt och lyhört fullmäktigemöte genomföra ett representantskap där relevanta frågor dryftas och ovanstående demokratiska principer är rådande och ledande Ett väl fungerande FUM med former som gav den enskilda deltagaren möjlighet att diskutera, samt ett diskussionsfyllt representantskap har genomförts. Representantskapet genomfördes med ett högt deltagarantal och många givande diskussioner kring: läkarutbildningsutredningen, vår framtida arbetsmarknad, MSF-utland samt SLF:s organisationsutredning. Varje lokalavdelning ska delta med minst två personer på representantskapet Uppfyllt MSF Utland MSF Utland är beteckningen för de medlemmar som är svenska medborgare med kursplats vid läkarutbildning i utlandet. MSF Utland har under året utvecklats på de allra flesta plan, mycket på grund av att projektledare Martin Ahlström har hängivet och systematiskt arbetat väl i sina projektuppdrag för FS. Det är de utländska medlemmarna som står för den största medlemsökningen 2012, och geografiskt finns nu MSF medlemmar representerade i merparten av de europeiska lärosätena som svenskar vänder sig till för att utbildas. MSF Utland har blivit en självklar förening som representerar de utländska studenterna på hemmaplan inom såväl politik, nyhetsdebatt och för arbetsgivare. För första gången i MSF:s historia anordnades 2012 en kongress i Krakow. Flera landsting var på plats, och över två hundra biljetter såldes till kongressen som till stor del var självfinansierad. FS har tillsammans med projektledaren och hans kongressgrupp hjälpt till i frågor och ärenden som varit av ekonomisk och administrativ karaktär, och har under året lagt ner mycket verksamhet på att stötta MSF Utland i kongressplaneringen. 17

19 FUM 2012 beslutade att följande skulle vara prioriterad verksamhet för verksamhetsåret Att erbjuda MSF Utlands medlemmar en fast kontaktpunkt Att tillhandahålla nätverksmöjligheter för såväl utlandsstudenter som lokalavdelningar inom MSF Utland Att arrangera en konferens utifrån ämnen som är relevanta för MSF Utlands medlemmar MSF ska anordna minst två nätverksträffar Uppfyllt. MSF Utland har anordnat en kongress där många medlemmar fanns på plats för fortbildning, festligheter och arbetsmarknadsmässa. Kongressen var delvis finansierad av MSF och delvis av sponsorer och landsting men till största delen från biljettintäkter där medlemmarna betalat via ticnet för att vara på plats på kongressen. Förutom de nätverk som kongressens planering skapat, via kongressgruppens arbete har det även skett ett konstituerande möte för lokalavdelningen MSF Utland i februarimånad. FS ska under 2012 ska utreda om MSF utland kan ges rättigheter och skyldigheter motsvarande en lokalavdelning Uppfyllt. För att utreda om MSF Utland kan ges rättigheter och skyldigheter motsvarande en lokalavdelning som har FS valt att inhämta åsikter och reflektioner från flera delar av SLF. MSF har lyft frågan på CS-möten för att inhämta SLF:s tankar om det växande medlemsantalet och deras syn på vilka möjligheter som finns för att utveckla MSF Utland. MSF har efter det arrangerat ett möte där man diskuterat olika alternativ till en proposition. På mötet fanns representanter från CS, VD-stab och projektledare för MSF Utland. Mötet gav upphov till ett förslag på en proposition som senare förankrades på MSF Repskap. FS ska till FUM 2013 framställa en proposition på hur detta ska gå till. Uppfyllt. Internationellt arbete MSF arbetar med många frågor som inte är specifika endast för svenska läkarstudenter. Det finns mycket kunskap och lärdom att hämta från internationella organisationer. FUM 2012 beslutade att följande skulle vara prioriterad verksamhet för verksamhetsåret Att avsluta engagemanget i EMSA Att eventuellt utveckla samarbetet med IFMSA Att aktivt delta i det nordiska samarbetet Då det inte skedde någon typ av överlämning från föregående styrelse har FS arbetat på ett så bra sätt som möjligt med de förutsättningar som fanns. Då föregående styrelse föreslagit att inte återuppta samarbetet med EMSA har detta års styrelse följt dessa riktlinjer. Det har inte funnits incitament på att utveckla samarbete med IFMSA då arbetet att starta ett gemensamt projekt inte har värderats ge tillräckligt utfall för det arbete som skulle krävas. 18

20 Efter en dialog med representanter från övriga nordiska länder, har FS beslutat att inte delta i något nordiskt samarbete då det inte finns någon tydlig organisation ämnat för detta. Att MSF ska uppstarta en ny organisation har inte prioriterats då det skulle ta för mycket tid för vad MSF skulle få i utbyte av ett sådant samarbete. MSF:s internationella fokus har riktats mot MSF Utland detta år och som finns under ett eget verksamhetsområde. MSF ska delta vid nordiska möten med de övriga nordiska läkarstuderandeorganisationerna Ej Uppfyllt på grund av att det ej funnits ett nordiskt nätverk under detta verksamhetsår. Ekonomi En ekonomi i god ordning ger förutsättningar för effektiv och ändamålsenlig verksamhet. Under året har till viss del förbättring av den ekonomiska uppföljningen skett, något som dock kan utvecklas ytterligare. Det aktiva förvaltningsarbetet kan utökas och ge avkastning som återinvesteras i verksamheten. FUM 2012 beslutade att följande skulle vara prioriterad verksamhet för verksamhetsåret Att aktivt förvalta MSF:s tillgångar enligt kapitalplaceringspolicy. Att ur en ekonomisk och strategisk synvinkel aktivt planera och följa upp all verksamhet. Under året har mycket tid lagts på att skapa ett tilläggs system, för ekonomisk uppföljning, utöver det systemet som hela SLF redan använder. Anledningen till detta är att vår verksamhet skiljer sig mycket från år till år och från SLF i stort. I och med att vår budget har blivit mer detaljerad har det ställts större krav på uppföljning i arbetet. Detta extra system har börjat användas under räkenskapsåret 2013 men är fortfarande under en prövofas. Ett val i enlighet med vår kapitalplaceringspolicy att gjordes att inte omplacera våra aktiefonder. Marknadsvärdet på enskilda placeringar ska öka. Uppfyllt. Då våra aktiefonder har gett en märkbar positiv avkastning. Vid kontakt med SEB (där våra fonder är placerade) var kontaktens uppfattning att nuvarande placering fortfarande var ett gott val för organistationen. Ekonomisk redovisning ska presenteras vid varje ordinarie förbundsstyrelsemöte. Uppfyllt. Vid varje möte har senast avslutade månads resultaträkning sammanfattats och presenterats för styrelsen. 19

Medicine studerandes förbund (MSF) är Sveriges Läkarförbunds (SLF) studerandeorganisation och läkarstudenternas främsta företrädare.

Medicine studerandes förbund (MSF) är Sveriges Läkarförbunds (SLF) studerandeorganisation och läkarstudenternas främsta företrädare. Innehåll Introduktion... 2 Verksamhetsplanens struktur... 2 Förbundspolitisk verksamhet... 4 Fokusfråga 2012... 4 Utbildning och forskning... 4 Studiesocial politik... 5 Förhandling och arbetsmarknad...

Läs mer

Om verksamhetsberättelsen

Om verksamhetsberättelsen Innehåll Om verksamhetsberättelsen... 2 Utbildning och forskning... 3 Studiesocial politik... 5 Förhandling och arbetsmarknad... 6 Medlemsfortbildning... 7 Medlemsstöd... 7 Information och kommunikation...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för MSF Umeå - verksamhetsåret 2013-2014

Verksamhetsberättelse för MSF Umeå - verksamhetsåret 2013-2014 Verksamhetsberättelse för MSF Umeå - verksamhetsåret 2013-2014 Verksamhetsberättelsen är uppbyggd som så att det först kommer en kort introduktion med kommentarer om det verksamhetsår som nu har varit

Läs mer

Resultatmål - Sveriges läkarförbund Student Linköping ska dela ut handledarpriset till bästa kliniska handledare.

Resultatmål - Sveriges läkarförbund Student Linköping ska dela ut handledarpriset till bästa kliniska handledare. Verksamhetsplan 2017 Utbildningsbevakning Utbildningskvaliteten rör alla våra medlemmar och är därför viktigt för oss att arbeta med på nationell såväl som lokal nivå. Den organisation som har bäst möjlighet

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte

MSF:s fullmäktigemöte MSF:s fullmäktigemöte 22-23 november 2014 Häfte 3: Verksamhetsplan Innehåll Introduktion... 2 Verksamhetsplanens struktur... 2 Fokusfråga 2015... 4 Utbildning och forskning... 4 Studiesocial politik...

Läs mer

Välkommen som förtroendevald i Medicine Studerandes Förbund!

Välkommen som förtroendevald i Medicine Studerandes Förbund! Välkommen som förtroendevald i Medicine Studerandes Förbund! Vad roligt att du vill vara med och jobba för att våra medlemmar ska få ut så mycket som möjligt av sin studietid och sitt framtida arbetsliv!

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte november 2015

MSF:s fullmäktigemöte november 2015 MSF:s fullmäktigemöte 21-22 november 2015 Häfte 4: Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Innehåll Inledning... 2 Fokusfråga 2016... 3 Utbildning och forskning... 4 Studiesocial politik... 4 Förhandling

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte. 21-22 november 2015

MSF:s fullmäktigemöte. 21-22 november 2015 MSF:s fullmäktigemöte 21-22 november 2015 Hä fte 3: Verksämhetsberä ttelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Innehåll Inledning... 1 Fokusfråga... 1 Extern Läkarstudenten i arbetslivet... 1 Intern Din lön...

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 4: Motioner och motionssvar Innehåll Motion 1: Om valberedningens arbete... 2 Motion 2: Om avsiktsförklaring... 3 Motion 3: Om införskaffandet av en prioriteringsordning

Läs mer

Proposition: Treårsstrategi i MSF

Proposition: Treårsstrategi i MSF Innehåll Innehåll... 1 Proposition: Treårsstrategi i MSF... 2 Proposition: Verksamhetsrevision i MSF... 4 Proposition: Flytt av fullmäktigemöte... 5 Bilaga 1 Strategisk plan för Medicine Studerandes Förbund

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Verksamhetsplan 2014 Innehållsförteckning Extern fokusfråga 1 Snabbt ut till rätt jobb. Utbildning för framtidens arbetsmarknad och välfärd. 1 Intern fokusfråga

Läs mer

MSF Protokoll FS 13, söndagen

MSF Protokoll FS 13, söndagen MSF Protokoll FS 13, söndagen 261014 Närvarande Emma Furberg, ordförande Maria Valeur, vice ordförande Eddie de Dios, Skåne (Skype 10, 14 och 16) Maria Forssén, Utland (Skype 13 och 16) Tora Borén, Örebro

Läs mer

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare.

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. Medicine Studerandes Förbund är studentförbundet inom Sveriges läkarförbund Bli medlem och påverka din framtid nu Vi vet att det är tufft när det känns

Läs mer

Medicine Studerandes förbund FS8, 16/2 2014

Medicine Studerandes förbund FS8, 16/2 2014 1 Medicine Studerandes förbund FS8, 16/2 2014 Närvarande: Emma Furberg, Ordförande Maria Valeur, vice Tora Borén, Örebro Alexander Lundin, Uppsala Ulrika Berglund, Utland Filip Löfgren, Umeå Teodor Svedung

Läs mer

För dig som läkarstudent

För dig som läkarstudent För dig som läkarstudent Arbetsgivare Myndigheter Opinionsbildande organisationer Läkarförbundet Branschorganisationer MSF Beslutsfattare Regeringskansli Media Läkaresällskapet Medlemmar Allmänhet Politiker

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5

Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5 Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5 ärvaro: AL, EL, KT, JL, MS, HL, ST och BG. 1. Mötets öppnande Så sker kl 18.00. 2. Val av mötesordförande AL väljs

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2016

MSF Utlands Verksamhetsplan 2016 MSF Utlands Verksamhetsplan 2016 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Intern Organisation, Information och Kommunikation s.5 Landsting, Praktik och Arbetsmässa s.7 CSN,

Läs mer

FS 1 20.04.2013. Närvarande:

FS 1 20.04.2013. Närvarande: FS 1 20.04.2013 Närvarande: Emma Furberg, ordförande Maria Valeur, vice ordförande Teodor Svedung Wetterwik, Göteborg Eddie de Dios, Skåne Filip Löfgren, Umeå Alexander Lundin, Uppsala Tora Borén, Örebro

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhet 2015-2016 Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Innehållsförteckning Verksamhet 2015-2016 1 Extern fokusfråga 2 Ingen ska ångra sin utbildning. En

Läs mer

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 2013-10-14 Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 RIKTLINJER Juseks uppgifter - att ta till vara och främja medlemmarnas fackliga, yrkesmässiga

Läs mer

Filip Löfgren valdes till första sekreterare och Milla Järvelin valdes till andra sekreterare

Filip Löfgren valdes till första sekreterare och Milla Järvelin valdes till andra sekreterare FS 2 12.05.13 Närvarande: Emma Furberg, Ordförande Maria Valeur, vice ordförande Eddie de Dios, Skåne Filip Löfgren, Umeå Tora Borén, Örebro Frida Kareliusson, Linköping Norna Werner, Stockholm 1 Mötet

Läs mer

MSF stadgar med ändringar efter FUM i Umeå november Innehåll. Allmänna bestämmelser 1-3. Medlemskap 4-5. Medlems allmänna skyldigheter 6

MSF stadgar med ändringar efter FUM i Umeå november Innehåll. Allmänna bestämmelser 1-3. Medlemskap 4-5. Medlems allmänna skyldigheter 6 MSF stadgar med ändringar efter FUM i Umeå 22-23 november 2014 Innehåll Allmänna bestämmelser 1-3 Medlemskap 4-5 Medlems allmänna skyldigheter 6 Avdelningar 7 10 Fullmäktige 11 18 Styrelsen 19 23 Appendix

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Del 1: Redovisning av MSF:s ekonomi kalenderåret Årsbokslut Revisionsberättelse

Del 1: Redovisning av MSF:s ekonomi kalenderåret Årsbokslut Revisionsberättelse Innehåll Möteshandlingarna som berör MSF:s ekonomi består av den ekonomiska redovisningen för kalenderåret 2011 och ekonomirelaterade propositioner för kalenderåren 2012-2013. Del 1: Redovisning av MSF:s

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015 för 2015 Sektionsordförande 2014: Theodor Hjortenhammar Vice sektionsordförande 2014: Awad Smew 1. Sammanfattning Sektionens verksamhet 2015 2. Framtidens läkarutbildning på NKS 3. Examinationer 4. Klinisk

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat.

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01 Deltagare: Lena Ekelius (ordf.) Martin Sandelin Emma Spak Johanna Sandlund Adina Welander Harald Strömberg Åsa Bratt Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer

Styrelsemöte 10-3 6 april 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum G, Läkarförbundet, Villagatan 5

Styrelsemöte 10-3 6 april 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum G, Läkarförbundet, Villagatan 5 Styrelsemöte 10-3 6 april 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum G, Läkarförbundet, Villagatan 5 Närvaro: AL, EL, KT, JL, MS, HL, SR, RH och BG. 1. Mötets öppnande Så sker kl 18.00. 2. Val av mötesordförande AL

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Halvårsrapport MSF Utland 2014/2015

Halvårsrapport MSF Utland 2014/2015 Halvårsrapport MSF Utland 2014/2015 MSF Utlands halvårsrapport för styrelse året 2014/2015 sammanfattar kort vad vi arbetat med samt uppnått under varje del ur vår verksamhetsplan. Den innehåller: Organisation

Läs mer

Protokoll MSF Uppsala

Protokoll MSF Uppsala 1 Ordförande Bjellerup öppnade mötet. 2 Formalia Protokoll MSF Uppsala Styrelsemöte 2012-12-17 Medicinarcentrum Frans Bjellerup valdes till mötesordförande, Johan Skogö valdes till mötessekreterare. Frans

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

SRS:s Interna kommunikationsplan;

SRS:s Interna kommunikationsplan; SRS:s Interna kommunikationsplan; 2014-2016 Innehåll Introduktion och bakgrund... 2 Syfte och mål... 2 Kommunikativa behov och ageranden... 3 Information om styrelsen beslut... 3 Information om styrelsens

Läs mer

MSF, Protokoll FS7 2013-01-27

MSF, Protokoll FS7 2013-01-27 MSF, Protokoll FS7 2013-01-27 Närvarande Emma Furberg, Ordförande Maria Valeur, Vice ordförande Filip Löfgren, Umeå Frida Kareliusson, Linköping Tora Borén, Örebro Teodor Svedung Wettervik, Göteborg Eddie

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade:

Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade: Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2014-08-18 till 2014-08-22 Deltagare: Emma Spak Pär Näverskog Jonas Ålebring Sara Lei Maja Weinryb Joanna Ahlkvist David Svaninger (från 15) Ann Abrahamsson

Läs mer

Verksamhetsåret 2014-2015. Verksamhetsberättelse för MSF Umeå verksamhetsåret 2014-2015

Verksamhetsåret 2014-2015. Verksamhetsberättelse för MSF Umeå verksamhetsåret 2014-2015 MSF Umeå för MSF Umeå verksamhetsåret 2014-2015 Introduktion MSF Umeås verksamhetsår 2014-2015 har varit händelserikt. Styrelsen har under detta verksamhetsår haft en god representation från såväl prekliniska

Läs mer

Telefon: Postadress: Box Stockholm Besöksadress: Villagatan, Stockholm

Telefon: Postadress: Box Stockholm Besöksadress: Villagatan, Stockholm Förbundsstyrelsen PROTOKOLL FS 5 2017-04-23 Närvarande Alexander Tejera, ordförande Nils Karlsson, vice ordförande Solmaz Golchin Christine Chidiac Zoe Altamirano Hanna Nilsson (via skype) Theodor Lav

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

SLF Student Lunds Styrelsemöte 29/ :15-19:18, Falck Hillarp salen BMC

SLF Student Lunds Styrelsemöte 29/ :15-19:18, Falck Hillarp salen BMC SLF Student Lunds Styrelsemöte 29/8-2017 18:15-19:18, Falck Hillarp salen BMC Närvarande: Ida Osbeck Hanna Sundström Alexander Tejera Sofia Schuss Oskar W Persson Felicia Berglindh Natalie Andersson Sara

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Sveriges läkarförbund Student Fullmäktigemöte november 2016

Sveriges läkarförbund Student Fullmäktigemöte november 2016 Sveriges läkarförbund Student Fullmäktigemöte 19-20 november 2016 Hä fte 3: Verksämhetsberä ttelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Innehåll Inledning... 1 Fokusfråga... 2 Extern Läkarstudenten i arbetslivet...

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 1: Föredragningslista, mötesordning, val m.m. Hej och hjärtligt välkomna! Här följer lite information och vägbeskrivningar. Om allting går som det ska bör ni

Läs mer

Motion 1: Om regelbundna statistikutskick från medlemsregistret

Motion 1: Om regelbundna statistikutskick från medlemsregistret Innehåll Motion 1: Om regelbundna statistikutskick från medlemsregistret... 2 Motion 2: Om fler nationella utbildningstillfällen för lokalavdelningarnas nyckelpersoner... 3 Motion 3: Om stöd till lokalordföranden

Läs mer

Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar Förbundsstyrelsen december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde

Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar Förbundsstyrelsen december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar 2016 Förbundsstyrelsen 17-18 december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2017 grundar sig i rapporten Vi är Vision och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2016 beslutade om. Vi har

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

Medicine Studerandes Förbunds handledningsenkät 2010

Medicine Studerandes Förbunds handledningsenkät 2010 Medicine Studerandes Förbunds handledningsenkät 2010 Introduktion Under mitten av 2000-talet fattades beslut om att kraftigt utöka antalet platser på den svenska läkarutbildningen. Utbyggnaden beräknas

Läs mer

FS Villagatan 5, Stockholm

FS Villagatan 5, Stockholm Närvarande: Linus Perlerot, ordförande Vilgot Lagergren, vice ordförande Nils Karlsson Anders Green Luwam Zewenghiel Leo Brandt Alexander Tejera Kansli: Hampus Carlson Mötet öppnas Formalia 1.1 Mötets

Läs mer

MSF Protokoll FS 12-140914S. Närvarande. Formalia. Emma Furberg, ordförande. Maria Valeur, vice ordförande Skype 1h. Eddie de Dios, Skåne

MSF Protokoll FS 12-140914S. Närvarande. Formalia. Emma Furberg, ordförande. Maria Valeur, vice ordförande Skype 1h. Eddie de Dios, Skåne MSF Protokoll FS 12-140914S Närvarande Emma Furberg, ordförande Maria Valeur, vice ordförande Skype 1h Eddie de Dios, Skåne Maria Forssén, Utland Tora Borén, Örebro Norna Werner, Stockholm halv dag Teodor

Läs mer

Stadgar för SYLF Blekinge

Stadgar för SYLF Blekinge Stadgar för SYLF Blekinge Erkänd som lokalavdelning av Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF). Senast ändrade vid SYLF Blekinges årsmöte 20:e januari 2016 och ändringen godkänd av SYLF:s styrelse XX månad

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Medicine Studerandes Fö rbund Prötököll FS6 7.12.13

Medicine Studerandes Fö rbund Prötököll FS6 7.12.13 Medicine Studerandes Fö rbund Prötököll FS6 7.12.13 Närvarande Emma Furberg, Ordförande Filip Löfgren, Umeå Frida Kareliusson, Linköping Tora Borén, Örebro Teodor Svedung Wettervik, Göteborg Maria Forssén,

Läs mer

Verksamhetsplan och Arbetsordning för

Verksamhetsplan och Arbetsordning för Verksamhetsplan och Arbetsordning för Villaägarna i Malmö Antagen av styrelsen 2009-03-17 Reviderad senast 2010-12-08 1 (8) I texten nedan kallade: Villaägarna i Malmö (ViM) Regionkontor (RK), Regionstyrelsen

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE 2016-10-29 1 Fokusområden 1. Verka för att vara en ekonomiskt och organisatoriskt stabil organisation a. Skapa rutiner

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsberättelse. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsberättelse. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsberättelse Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning MSF Stockholm ska tillvarata medlemmars studiesociala och yrkesmässiga intressen samt

Läs mer

FS Villagatan 5, Stockholm

FS Villagatan 5, Stockholm FS 8 2016-09-25 10.00-16.00 Villagatan 5, Stockholm Närvarande: Linus Perlerot, ordförande Vilgot Lagergren, vice ordförande Anders Green Karin Stenvall Victoria Jansson Nils Karlsson Alexander Tejera

Läs mer

Kommunikationsplan 13/14

Kommunikationsplan 13/14 Kommunikationsplan 13/14 Chalmers Studentkår är dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet med utbildningsfrågor, sociala frågor och

Läs mer

Consensus verksamhetsplan

Consensus verksamhetsplan Verksamhetsår Consensus verksamhetsplan 2013 2014 Consensus en kår nära dig Antagen av FUM 130320 Inledning Denna verksamhetsplan är något mindre betungande än tidigare års och samtidigt som vi har begränsat

Läs mer

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014/15 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras. Det ska vara enkelt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg VERKSAMHETSPLAN 2014 Göteborg INNEHÅLL Ett av Göteborgs främsta forum för utrikespolitiska frågor Utblick Medlemmar Externa relationer Ekonomi Kommunikation Utrikespolitiska Förbundet Sverige ETT AV GÖTEBORGS

Läs mer

FS Villagatan 5, Stockholm

FS Villagatan 5, Stockholm FS 6 2016-05-21 10.00 16.00 Villagatan 5, Stockholm Närvarande: Linus Perlerot ordf. Vilgot Lagergren vice ordf. Ebba Asplund Nils Karlsson Anders Green Luwam Zewenghiel Leo Brandt Victoria Jansson Alice

Läs mer

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Avsändare: Datum: Kårstyrelsen 2013-09-09 4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Kårstyrelsen föreslår fullmäktige: att anta den konkretiserade verksamhetsplanen för verksamhetsåret

Läs mer

Verksamhetsplan Uppsala Datavetare 2016

Verksamhetsplan Uppsala Datavetare 2016 Verksamhetsplan Uppsala Datavetare 2016 Innehållsförteckning Verksamhetsplan för Uppsala Datavetare, 2016 3 Inledning 3 Syfte 3 Omfattning 3 Användning 3 Organisationsmål 3 Mål gällande organisationen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2016 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet

Läs mer

Protokoll styrelsemöte

Protokoll styrelsemöte Protokoll styrelsemöte Torsdag 16/2 2017 1. Mötets öppnande - Ordförande Desirée öppnar mötet 17.34 Närvarande: Desireé Ernestad, Anna Svensson, Freja Swärdh, Clara Sege, Emelie Johansson, Atbin Motamedi,

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

Sveriges lä kärfö rbund Student Fullmä ktigemö te növember 2016

Sveriges lä kärfö rbund Student Fullmä ktigemö te növember 2016 Sveriges lä kärfö rbund Student Fullmä ktigemö te 19-20 növember 2016 Hä fte 2: Verksämhetsberä ttelse 2016 Verksamhetsberättelse 2016 Innehåll Inledning... 2 Fokusfråga... 3 Utbildning och forskning...

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA

VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA Verksamhetens syfte Frisk & Fri Uppsala verkar för ett samhälle utan ätstörningar där alla är fria att vara sig själva. Föreningens verksamhet syftar till att:

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015/2016

Verksamhetsplan för 2015/2016 2015-05-25 Fastställd på SSCO studentråd 2015-07-30 Reviderad enligt beslut av SSCO studentråd Verksamhetsplan för 2015/2016 SSCO:s vision Stockholm ska vara den ledande studentstaden i Sverige och en

Läs mer

Medicine Studerandes Förbund FS 11 18/5-14

Medicine Studerandes Förbund FS 11 18/5-14 Medicine Studerandes Förbund FS 11 18/5-14 Närvarande: Tora Borén, Örebro Norna Werner, Stockholm Alexander Lundin, Uppsala Maria Forssén, MSF Utland Teodor Svedung Wettervik, Göteborg Emma Furberg, ordförande,

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015

Verksamhetsplan 2014/2015 Verksamhetsplan 2014/2015 Fastställd av fullmäktige 2014-05-14 Innehåll Bakgrund och Syfte... 3 Målgrupp... 3 Kvalitetshöjande utbildningsstruktur... 4... 4 Delmål 1: Likvärdig rättssäkerhet inom och mellan

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Proposition om förbundets organisation 1 (14)

Proposition om förbundets organisation 1 (14) Proposition om förbundets organisation 1 () 1 1 1 1 Proposition om förbundets organisation Inledning På års kongress fick förbundsstyrelsen i uppgift att göra en översyn av förbundets organisation. Dåvarande

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SYLF 2010-11-01

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SYLF 2010-11-01 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SYLF 2010-11-01 Deltagare: Lena Ekelius, ordf. Christian Öhrn Emma Spak Johan Zelano (via Skype), 4-7, 12, 14 & 16 c, e-f Förhinder: Saman Saidi Åsa Bratt

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Consensus verksamhetsplan

Consensus verksamhetsplan Verksamhetsår Consensus verksamhetsplan 2015 2016 Consensus en kår nära dig Antagen av FUM 2015-03-31 Inledning Verksamhetsplanens innehåll är en kombination av de frågor som styrelsen 14/15 anser bör

Läs mer