Proposition: Treårsstrategi i MSF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Proposition: Treårsstrategi i MSF"

Transkript

1 Innehåll Innehåll... 1 Proposition: Treårsstrategi i MSF... 2 Proposition: Verksamhetsrevision i MSF... 4 Proposition: Flytt av fullmäktigemöte... 5 Bilaga 1 Strategisk plan för Medicine Studerandes Förbund (MSF) - Riktlinjer... 9 Bilaga 2 Riktlinjer för verksamhetsrevision i Medicine Studerandes Förbund (MSF)... 14

2 Proposition: Treårsstrategi i MSF Under verksamhetsåret 2010 genomförde MSF:s förbundsstyrelse en organisationsöversyn i syfte öka MSF:s självkännedom för på så vis kunna effektivisera verksamheten och bättre kunna ta sig an kommande utmaningar. I samband med detta framkom MSF:s största problem är organisationen jobbar proaktivt i för liten utsträckning samt långsiktiga planer för verksamheten saknas. Långsiktigheten blir också lidande då omsättningen av aktiva är stor. Dessa faktorer bedömdes vara avgörande för MSF i framtiden ska ha kvar sin status som Sveriges läkarstudenters samlade röst. Således uppdrogs åt 2011 års styrelse ta fram en plan för en treårsstrategi för MSF. Att tillämpa en långsiktig strategi i MSF kommer innebära det blir lättare jobba proaktivt. En långsiktig strategi ökar också kontinuiteten i MSF:s verksamhet. Det blir också lättare undvika inkonsekventa insatser på olika platser i organisationen, vilket i sin tur underlättar varumärkesbyggande. Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta anta riktlinjerna för treårsstrategi enligt bilaga 1 (Strategisk plan för Medicine Studerandes Förbund (MSF) Riktlinjer). MSF:s stadgar 22 kompletteras och ändras enligt nedanstående förslag Nuvarande lydelse 22 Styrelsen åligger verka i enlighet med av fullmäktige godkänt handlingsprogram och i enlighet med av fullmäktige givna uppdrag mellan fullmäktigemötena besluta i frågor som rör verksamheten inför ordinarie fullmäktigemöte bereda ärenden, som skall behandlas av fullmäktige, samt avge yttranden över väckta motioner till ordinarie fullmäktigemöte lämna verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret och upprätta resultat- och balansräkningar avseende senast avslutat räkenskapsår till ordinarie fullmäktigemöte lämna förslag till riktlinjer för verksamheten under det kommande verksamhetsåret samt förslag till budget och årsavgift för nästa år nominera representanter i delegationer och utskott inom Läkarförbundet utse firmatecknare vid sina sammanträden föra beslutsprotokoll vilka justeras vid påföljande styrelsemöte 2

3 på lämpligt sätt utveckla och upprätthålla ett nätverk för kommunikation och information för medlemmar som är svenska medborgare med kursplats vid läkarutbildning i utlandet (MSF Utland), samt bevaka frågor med anknytning till MSF Utland. Föreslagen lydelse till ordinarie fullmäktigemöte utifrån gällande strategiska plan lämna förslag till riktlinjer för verksamheten under det kommande verksamhetsåret samt förslag till budget och årsavgift för nästa år nominera representanter i delegationer och utskott inom Läkarförbundet 22 utse firmatecknare Styrelsen åligger verka i enlighet med av fullmäktige godkänt handlingsprogram och i enlighet med av fullmäktige givna uppdrag mellan fullmäktigemötena besluta i frågor som rör verksamheten inför ordinarie fullmäktigemöte bereda ärenden, som skall behandlas av fullmäktige, samt avge yttranden över väckta motioner till ordinarie fullmäktigemöte lämna verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret och upprätta resultat- och balansräkningar avseende senast avslutat räkenskapsår vid sina sammanträden föra beslutsprotokoll vilka justeras vid påföljande styrelsemöte på lämpligt sätt utveckla och upprätthålla ett nätverk för kommunikation och information för medlemmar som är svenska medborgare med kursplats vid läkarutbildning i utlandet (MSF Utland), samt bevaka frågor med anknytning till MSF Utland. utvärdera och vid behov revidera gällande strategiska plan 3

4 Proposition: Verksamhetsrevision i MSF MSF har tidigare tillämpat redovisningsrevision i form av säkerställande av bokföring, bokslut och årsredovisning har varit rättvisande och följt regelverk. Detta har skett med hjälp av en auktoriserad revisor samt två stycken förtroendemannarevisorer. De senare har i praktiken saknat funktion. Någon revision avseende huruvida styrelsen bedriver rätt verksamhet har emellertid inte ägt rum. Med rätt verksamhet menas verksamheten bedrivs enligt antagna stadgar, budget, strategi, årsmötesbokslut etc., samt resursförbrukning står i rimlig proportion till resultat. Ytterligare en uppgift för verksamhetsrevisorerna är analysera risker i verksamheten. När verksamhetsrevisorerna hittar något anmärka på återkopplar de till styrelsen så denna kan vidta adekvata åtgärder i tid. Nuvarande lydelse 28 1 mom. De vid ordinarie fullmäktigemöte för ett år utsedda revisorerna samt den auktoriserade revisorn (enligt 18 p 8 och 9) åligger det granska styrelsens förvaltning och räkenskaper. 2 mom. Revisionsberättelse avseende senast avslutat räkenskapsår lämnas till ordinarie fullmäktigemöte och skall upprättas senast tre veckor före mötet. Föreslagen lydelse En tillämpad verksamhetsrevision ökar effektiviteten i organisationen samt hjälper styrelsen jobba mer proaktivt genom åtgärda problem innan de är realitet. Demokratin stärks också i organisationen. Verksamhetsrevisorer är en nyttig och konstruktiv tillgång för organisationen genom hjälpa styrelsen utföra sitt arbete på bästa sätt. Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta anta riktlinjerna för verksamhetsrevision enligt bilaga 2 (Riktlinjer för verksamhetsrevision i Medicine Studerandes Förbund (MSF)). MSF:s stadgar 28 kompletteras enligt nedanstående förslag 28 1 mom. De vid ordinarie fullmäktigemöte för ett år utsedda revisorerna samt den auktoriserade revisorn (enligt 18 p 8 och 9) åligger det granska styrelsens förvaltning och räkenskaper. 2 mom. De förtroendevalda revisorerna (enligt 18 p 8) är tillika verksamhetsrevisorer för MSF med uppdrag granska MSF:s verksamhet enligt av ordinarie fullmäktigemöte fastställda riktlinjer för verksamhetsrevision. 4

5 3 mom. Revisionsberättelse avseende senast avslutat räkenskapsår lämnas till ordinarie fullmäktigemöte och skall upprättas senast tre veckor före mötet. Proposition: Flytt av fullmäktigemöte Enligt MSF:s stadgar ska fullmäktige sammanträda under perioden mars-maj. Eftersom vi alla är läkarstudenter som har ledigt från studierna under sommarmånaderna så ligger mycket av FS:s arbete nere under denna tid. Då fullmäktige ligger under våren leder det till FS får ganska kort tid på sig påbörja arbetet innan sommaruppehållet. Detta leder till FS i stort sätt enbart har lyckats få till en arbetsfördelning och komma igång med sitt arbete innan arbetet går ner på sparlåga under sommaren. När arbetet sedan ska komma igång på allvar igen till våren så behövs det en startsträcka innan man är uppe i full fart och har lyckats fånga upp alla trådar igen. Detta gör hela FS:s arbete blir lidande och detta något som bör åtgärdas. Ett sätt komma tillrätta med detta skulle vara flytta fullmäktige till hösten istället. En flytt av fullmäktige till hösten kan göras på två sätt. Antingen så sammanträder fullmäktige på våren samt hösten under samma år eller på hösten året därefter. Dessa alternativ har sina för- och nackdelar. I det första alternativet så väljs FS som enbart kommer vara verksam under lite drygt ett halvår inklusive sommarmånaderna. Detta skulle leda till den i stort sätt enbart skulle kunna koncentrera sig på förbereda nästa fullmäktige. Ekonomiskt skulle det även vara krävande ha två fullmäktigemöten under ett år. Medlemsinflytandet skulle dock vara starkare då det inte går lika lång tid mellan fullmäktigemötena. 5 I det andra alternativet antas en verksamhetsplan som måste omfa arbetet som ska genomföras under 1,5 år. De som väljs till FS måste dessutom vara beredda sitta under hela denna tid. Medlemsinflyttande blir dessutom svagare då det förflyter längre tid mellan fullmäktigemötena. Fördelarna med detta alternativ är dock stora då FS har gott om tid på sig förbereda nästa fullmäktige och därmed kan utföra annat arbete. På detta sätt blir inte organisationen overksam under ett halvår. Dessutom är detta alternativ ekonomiskt fördelaktigt. Vi i FS anser det senare alternativet är det som är bäst. Det som framför allt gör vi föredrar det alternativet är det inte alls skulle vara bra om FS enbart skulle kunna arbeta med förberedelserna för nästa fullmäktige. Detta skulle innebära MSF:s arbete i stort sett skulle ligga nere under ett halvår. Vi anser även man bör vänta med en flytt av fullmäktigemötet till hösten till Detta för de som väljs till FS som skall sitta i 1,5 år bör veta det innan de kandiderar. Dessutom bör lokalorterna ha tid på sig flytta sina årsmöten. För möjliggöra en flytt av fullmäktigemötet kan man i stadgarna ändra tiden för fullmäktigemötet till hösten. Ett annat alternativ är ta bort när på året fullmäktige ska sammanträda. På detta sätt så kan fullmäktigemötet vara närsomhelst under året. I Läkarförbundets stadgar är det just på detta sätt. Det är då upp till FS beslut när fullmäktigemötet ska vara. Dock bör en förankring ske i fullmäktige om man vill flytta

6 fullmäktigemötet från höst till vår eller tvärtom. Denna ändring gör stadgarna mindre rigida och underlättar en flytt av fullmäktigemötet tillbaka till våren om en sådan önskas. Hur en flytt av fullmäktigemötet påverkar lokalavdelningarna är inte lätt förutse. Rent teoretiskt så borde det inte påverka lokalavdelningarna nämnvärt. Vi ser dock fördelar med alla lokalavdelningar har sina årsmöten ungefär samma tid på året, därför kan det vara en fördel om även lokalavdelningarnas årsmöten flyttar till hösten. Som det är idag så avgår FS i samma ögonblick som en ny väljs. Detta kan leda till ett kunskapsglapp. Detta skulle kunna undvikas genom verksamhetsåret inte infaller mellan två fullmäktigemöten utan istället under perioden 1 januari till 1 januari. En annan fördel med detta skulle vara verksamhetsåret sammanfaller med räkenskapsåret. Detta skulle dock medföra avgående FS inte kan beviljas ansvarsfrihet förrän fullmäktigemötet året därpå. Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta MSF:s stadgar 14 mom. 2 samt 18 mom. 1 ändras enligt nedanstående förslag MSF:s stadgar 3 ändras enligt nedanstående förslag fullmäktigemötet 2014 hålls under perioden 1 november-15 december. Nuvarande lydelse 3 Förbundets räkenskapsår sammanfaller med kalenderår mom. Fullmäktige sammanträder till ordinarie möte en gång årligen, under perioden marsmaj mom. Vid ordinarie fullmäktigemöte skall utöver vad i övrigt följer av dessa stadgar följande ärenden förekomma: 1. Styrelsens verksamhetsberättelse för tiden från föregående ordinarie fullmäktigemöte. 2. Styrelsens ekonomiska redovisning för senast avslutat räkenskapsår, revisorernas berättelse samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 3. Fastställande av allmänna riktlinjer för förbundets verksamhet. 4. Fastställande av eventuella arvoden samt bestämmelser om traktamenten och reseersättning till förbundets förtroendemän. 5. Fastställande av årsavgift för nästa räkenskapsår samt budget för innevarande räkenskapsår. 6. Val av förbundets ordförande och vice ordförande samt en styrelseledamot och 6

7 Föreslagen lydelse 3 suppleant från varje lokalavdelning. 7. Val av fullmäktige i Läkarförbundet och suppleanter för dem. Vid förfall äger förbundsstyrelsen rätt utse ersättare. 8. Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter. 9. Val av auktoriserad revisor jämte suppleant för denne. 10. Val av valberedning. Valberedningen skall bestå av en ledamot från varje lokalavdelning, med personlig suppleant tillhörande respektive lokalavdelning. Fullmäktige utser bland ledamöterna ordförande samt vice ordförande. Ordförande är sammankallande. Förbundets verksamhetsår samt räkenskapsår sammanfaller med kalenderår mom. Fullmäktige sammanträder till ordinarie möte en gång årligen mom. Vid ordinarie fullmäktigemöte skall utöver vad i övrigt följer av dessa stadgar följande ärenden förekomma: 1. Styrelsens verksamhetsberättelse föregående verksamhetsår. för 2. Styrelsens ekonomiska redovisning för senast avslutat räkenskapsår, revisorernas berättelse samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 3. Fastställande av allmänna riktlinjer för förbundets verksamhet. 4. Fastställande av eventuella arvoden samt bestämmelser om traktamenten och reseersättning till förbundets förtroendemän. 5. Fastställande av årsavgift samt budget för kommande räkenskapsår. 6. Val av förbundets ordförande och vice ordförande samt en styrelseledamot och suppleant från varje lokalavdelning för kommande verksamhetsår. 7. Val av fullmäktige i Läkarförbundet och suppleanter för dem. Vid förfall äger förbundsstyrelsen rätt utse ersättare. 8. Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter för kommande verksamhetsår. 7

8 9. Val av auktoriserad revisor jämte suppleant för denne för kommande verksamhetsår. 10. Val av valberedning för kommande verksamhetsår. Valberedningen skall bestå av en ledamot från varje lokalavdelning, med personlig suppleant tillhörande respektive lokalavdelning. Fullmäktige utser bland ledamöterna ordförande samt vice ordförande. Ordförande är sammankallande. 8

9 Bilaga 1 Strategisk plan för Medicine Studerandes Förbund (MSF) - Riktlinjer Fastställd: Reviderad: Häri beskrivs varför MSF tillämpar en långsiktig strategi, vilka förutsättningar som gäller, vad strategin innebär samt hur den bör genomföras, följas upp och redovisas. Tanken är nuvarande och kommande styrelser ska: Följa riktlinjerna då man far beslut så dessa fas i enlighet med strategins övergripande inriktning Utvärdera och utveckla själva dokumentet Innehåll 1. Syfte 2. Avsiktsförklaring 3. Förutsättningar 4. Riktlinjer strategisk plan 1. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är skapa tydlighet kring MSF:s strategiska plan. 2. Avsikt Avsikten med tillämpning av en långsiktig strategi inom MSF är hjälpa aktiva jobba proaktivt och mot långsiktiga mål, undvika dubbelarbete, samt vara mer konsekventa i sina insatser. 9

10 3. Förutsättningar 3.1 Stadgar Strategi i MSF berörs i stadgarna enligt följande: Styrelsen åligger till ordinarie fullmäktigemöte utifrån gällande strategiska plan lämna förslag till riktlinjer för verksamheten under det kommande verksamhetsåret samt förslag till budget och årsavgift för nästa år utvärdera och vid behov revidera gällande strategiska plan 3.2 Efterlevnad För tillämpandet av en strategi ska bli framgångsrik krävs hela organisationen arbetar efter strategins principer. Förbundsstyrelsen (FS) bör hålla hela organisationen informerad om dess kärnpunkter och redovisa hur man arbetar i enlighet med den. Dessutom bör tillses nästkommande styrelse fortsätter arbeta efter samma principer. 3.3 Utvärdering och revidering Ytterligare en faktor som måste uppfyllas för en strategi ska bli framgångsrik på lång sikt är organisationen återkommande utvärderar huruvida strategin är rätt för organisationen och vid behov reviderar den. Detta görs förslagsvis genom detta dokument uppdateras. 4. Riktlinjer Strategisk plan Riktlinjerna för strategin utgörs av beskrivning av strategin, långsiktiga mål inklusive så kallade framgångsfaktorer för nå dessa mål, samt förslag på konkreta åtgärder. 4.1 Strategins kärna Följande två punkter utgör själva kärnan i strategin. För varje punkt följer en förklarande text. MSF ska arbeta med fokus på kontinuerligt föra fram åsikter i media och därigenom på lång sikt arbeta in sitt varumärke såväl internt som bland läkarstudenter, beslutsfare och allmänhet Att synas i media innebär inte bara synas på tv, i radio och i dagstidningar. Det innebär även vara aktiv på relevanta sidor på internet och synas i medier som vänder sig till de som arbetar eller studerar inom det medicinska fältet. Eftersom det inte ständigt finns en aktuell fråga som tas upp i media förutsätts man jobbar proaktivt i mellan-episoderna med sådana frågor som kan bli aktuella i framtiden, och gör MSF:s åsikter i sådana frågor tillgängliga för människor. Detta är en förutsättning för kontinuerligt arbeta för stärka MSF:s varumärke. 10

11 MSF ska vara en seriös, kunnig och konstruktiv röst i deben Genom kontinuerligt synas, och genom göra det på ett bra sätt, kan man skapa ett välkänt och välrenommerat varumärke som förknippas med kunnighet, professionalitet och pålitlighet. Därigenom vinner man i längden respekt och förtroende inte bara bland medlemmar och inom SLF, utan även bland makthavare. MSF blir på så vis en organisation vars åsikt makthavare vill höra innan de bildar sig en egen uppfning. Att MSF kommer med välgrundade åsikter och lösningsförslag är i längden en förutsättning för man ska bli tagen på allvar. Detta har MSF också goda förutsättningar göra med tanke på man är den organisation som bäst representerar läkarstudenter. Dessutom har MSF etablerade system för ta reda på målgruppens åsikter. Något annat som krävs för välgrundade åsikter är MSF har insikt i sin omvärld, vilket man kan få genom kontinuerlig och systematiserad nyhetsbevakning och trendanalys. Dessutom har MSF etablerade nätverk med organisationer i länder med annorlunda lösningar på problem som även finns i Sverige. Härifrån finns potential hämta hem idéer och göra dem till MSF:s egna. 4.2 Långsiktiga mål för strategin Dessa mål bör alla aktiva inom MSF sträva efter nå på lång sikt: MSF är genom sitt mediala engagemang läkarstudenters självklara bevakare av, och talesperson i, frågor av facklig och professionsartad karaktär. MSF är välkänt bland allmänhet, politiker och läkarstudenter, och har ett varumärke som förknippas med kunnighet, professionalitet och pålitlighet. För nå dessa mål krävs följande framgångsfaktorer uppfylls: FS har tillräckligt med tid och resurser för jobba med strategins kärnpunkter MSF genomför kontinuerlig omvärldsbevakning och trendanalys MSF jobbar kontinuerligt proaktivt med frågor som rör läkarstudenter, dvs. ej bara med frågor som för tillfället är högaktuella MSF-engagerade, läkarstudenter, beslutsfare och allmänhet får reda på vad MSF tycker MSF är konsekventa i sina åsikter och låter varumärkestänk genomsyra all verksamhet MSF rekryterar aktiva med politiskt intresse MSF jobbar i enlighet med strategins kärnpunkter 4.3 Konkreta åtgärder Följande är förslag på konkreta åtgärder vidta för MSF:s verksamhet ska gå i linje med strategins framgångsfaktorer: FS har tillräckligt med tid och resurser för jobba med strategins kärnpunkter o Utvecklingen av projektledarorganisation fortskrider o Utökad kanslitjänst utreds o Agendan rensas på operativa uppgifter o Projektet Årets handledares existens utreds 11

12 MSF har koll på vad som händer i omvärlden inom relevanta områden o En modell för nyhetsbevakning som kommer förbundsstyrelseledamöter och lokalstyrelser till del utarbetas o En modell för regelbunden trendanalys utarbetas o Åsikts- och idéutbyte sker med systerorganisationer utomlands för eventuellt kunna använda deras idéer MSF jobbar kontinuerligt proaktivt med frågor som rör läkarstudenter, dvs. ej bara med frågor som för tillfället är högaktuella o En blogg används för regelbundet föra fram åsikter o Mätbara mål för hur ofta MSF ska framträda i media finns i verksamhetsplanen MSF-engagerade, läkarstudenter, beslutsfare och allmänhet får reda på vad MSF tycker o MSF arbetar aktivt för synas i media och beaktar det allmännyttiga i sina debinlägg o En projektledare för Information och kommunikation anställs. Denna säkerställer och koordinerar MSF:s mediala arbete. o En blogg startas för regelbundet föra fram åsikter o FS underlättar och uppmuntrar lokalavdelningarnas politiska arbete för detta ska uppmärksammas tydligare av läkarstudenter, makthavare och allmänhet på respektive utbildningsort o Politiska frågor diskuteras på facklig grundkurs och facklig vidareutbildning o MSF-engagerade utbildas i opinionsbildning för bättre kunna föra fram MSF:s åsikter i media etc. MSF är konsekventa i sina åsikter och låter varumärkestänk genomsyra all verksamhet o En varumärkesplan tas fram o Agendan uppdateras MSF rekryterar aktiva med politiskt intresse o En för lokalavdelningarna gemensam rekryteringsplan tas fram, i vilken ingår framhållande av MSF:s roll som politisk debör, i syfte rekrytera aktiva med intresse av detta o Medlemsfortbildning används som verktyg för arbeta in MSF:s varumärke som politisk debör MSF jobbar i enlighet med strategins kärnpunkter o Vid utformning av verksamhetsplan för nästkommande styrelse tas hänsyn till strategins kärnpunkter, långsiktiga mål och framgångsfaktorer o Verksamhetsrevisorerna uppdras tillse styrelsen arbetar i enlighet med riktlinjerna i MSF:s strategiska plan 12

13 5. Uppföljning och redovisning Dessa är rekommendationer för hur efterlevnad av strategin kan redovisas. 5.1 Fullmäktige FS bör inför årsmötet specifikt redovisa de konkreta åtgärder man vidtagit i syfte arbeta i enlighet med strategins kärnpunkter. 5.2 Verksamhetsrevisorer FS bör fortlöpande hålla verksamhetsrevisorerna uppdaterade angående vilka konkreta åtgärder man vidtagit och planerar vidta i syfte arbeta i enlighet med strategins kärnpunkter. 13

14 Bilaga 2 Riktlinjer för verksamhetsrevision i Medicine Studerandes Förbund (MSF) Status: Fastställd: Reviderad: Här i beskrivs varför MSF bedriver verksamhetsrevision och vilka förutsättningar som gäller. Vidare klargörs vad organisationen förväntar sig verksamhetsrevisionen ska omfa samt hur den förväntas genomföras. Innehåll: 1. Syfte 2. Avsiktsförklaring 3. Förutsättningar 4. Riktlinjer 1. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är tydliggöra samt skapa trygghet kring verksamhetsrevision för revisorer, styrelse, valberedare samt medlemmar. 2. Avsikt Avsikten med verksamhetsrevision inom MSF är granskning av MSF:s verksamhet avseende måluppfyllelse, resursutnyttjande och prioriteringar utifrån av årsmötet beslutad inriktning och ambitionsnivå genom verksamhetsplan, strategidokument mm. 3. Förutsättningar 3.1 Stadgar Revision berörs i MSF stadgar (Stadgar 2011) enligt följande: 18 1 mom. Vid ordinarie fullmäktigemöte skall utöver vad i övrigt följer av dessa stadgar följande ärenden förekomma:... 14

15 8. Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter. 9. Val av auktoriserad revisor jämte suppleant för denne mom. De vid ordinarie fullmäktigemöte för ett år utsedda revisorerna samt den auktoriserade revisorn (enligt 18 p 8 och 9) åligger det granska styrelsens förvaltning och räkenskaper. 2 mom. Revisionsberättelse avseende senast avslutat räkenskapsår lämnas till ordinarie fullmäktigemöte och skall upprättas senast tre veckor före mötet. 3.2 Verksamhetsrevisorer De förtroendevalda revisorerna (enligt 18, 1 mom., p 8) utgör verksamhetsrevisorer för MSF. 3.3 Underlag och insyn För verksamhetsrevisionen ska kunna utföras krävs löpande tillgång till styrelsedokumentation, verksamhetsinformation och liknande samt möjlighet för verksamhetsrevisorerna delta på olika möten och arrangemang. Förbundsstyrelsen bör tillse verksamhetsrevisorerna får tillgång till det underlag som behövs samt ges möjlighet till den insyn som revisorerna efterfrågar. 3.4 Tystnadsplikt och upplysningsplikt I Revisionslag 1999:1079 står följande: Revisorns tystnadsplikt 35 En revisor får inte till den som saknar rätt få kännedom om företagets angelägenheter obehörigen lämna upplysningar om sådana företagets angelägenheter som revisorn får kännedom om när han eller hon fullgör sitt uppdrag, om det kan vara till skada för företaget. Lag (2004:1189). Revisorns upplysningsplikt 36 Revisorn är skyldig lämna medrevisor, ny revisor och, om företaget har förss i konkurs, konkursförvaltaren de upplysningar som behövs om företagets angelägenheter. Revisorn är dessutom skyldig på begäran lämna upplysningar om företagets angelägenheter till undersökningsledaren under förundersökning i brottmål. Revisorn i ett handelsbolag som omfas av 2 kap. 3 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) är även skyldig på begäran lämna upplysningar om bolagets angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i kommunen eller landstinget. Lag (2009:485). Revisionslag 1999: ska anses vara tillämpliga för verksamhetsrevisor inom MSF. Lagtexten kan förenklas till principen öppenhet inåt - slutenhet utåt, det vill säga känslig information en revisor tillskansar sig genom sitt uppdrag får endast spridas inom revisorskollegiet. 15

16 4. Riktlinjer 4.1 Omfning Då MSF:s verksamhet är omfande och revisionens resurser är begränsade måste ett urval göras då allt inte kan granskas. Verksamhetsrevisorerna avgör själva vad som ska granskas utifrån sin uppsa granskningsplan samt egen bedömning kring bland annat väsentlighet och risk. Verksamhetsrevisorerna bör koordinera sitt arbete med den auktoriserade revisorn för undvika dubbelarbete samt dra nytta av varandras perspektiv i frågor som ligger i gränslandet mellan verksamhetsrevision och förvaltnings- och/eller redovisningsrevision. 4.2 Uppföljning Verksamhetsrevisorerna bör följa upp noteringar och påpekanden gjorda vid tidigare granskningar och på så sätt försäkra sig om brister etc. är åtgärdade på tillfredsställande vis. 4.3 Rapportering Verksamhetsrevisorerna ska sammanfa sina iakttagelser i skriftligt PM till årsmötet. PM bör innehålla en beskrivning av prioriterade granskningsområden samt genomförda aktiviteter under året. PM skall också innehålla slutsatser av granskningen med rekommendationer inför framtiden. Verksamhetsrevisorerna bör löpande rapportera sina iakttagelser till styrelsen via skriftliga PM. 16

MSF stadgar med ändringar efter FUM i Umeå november Innehåll. Allmänna bestämmelser 1-3. Medlemskap 4-5. Medlems allmänna skyldigheter 6

MSF stadgar med ändringar efter FUM i Umeå november Innehåll. Allmänna bestämmelser 1-3. Medlemskap 4-5. Medlems allmänna skyldigheter 6 MSF stadgar med ändringar efter FUM i Umeå 22-23 november 2014 Innehåll Allmänna bestämmelser 1-3 Medlemskap 4-5 Medlems allmänna skyldigheter 6 Avdelningar 7 10 Fullmäktige 11 18 Styrelsen 19 23 Appendix

Läs mer

PROGRAM- FÖRKLARING och STADGAR

PROGRAM- FÖRKLARING och STADGAR PROGRAM- FÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring sida 2 Föreningar sida 3 Distrikt sida 7 Förbund sida 11 Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2012 i Örebro Gäller fr.o.m.

Läs mer

STADGAR Antagna 2014-09-28. Svenska Cheerleadingförbundet

STADGAR Antagna 2014-09-28. Svenska Cheerleadingförbundet STADGAR Antagna Kapitel Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Verkställande organ... 3 7 Medlemskap... 4 7 Verksamhets- och räkenskapsår

Läs mer

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS S STADGA 2012 ÅRS LYDELSE Innehållsförteckning 1 Sammansättning och ändamål 1 2 Medlemskap 1 3 Verksamhetsår 2 4 Organisation 2 5 Årsmöte 2 6 Valberedning 4 7 Styrelse

Läs mer

Hållbar utveckling genom återanvändning av insamlade gåvor. Genom detta arbete bidrar Emmaus Björkå till att hushålla med jordens resurser.

Hållbar utveckling genom återanvändning av insamlade gåvor. Genom detta arbete bidrar Emmaus Björkå till att hushålla med jordens resurser. 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk grund. Föreningen Emmaus Björkå

Läs mer

Stadgar för Blekinge Health Arena ideell förening

Stadgar för Blekinge Health Arena ideell förening 1(7) Stadgar för Blekinge Health Arena ideell förening Antagna vid konstituerande möte den 11 juni 2013. Föreningen är en ideell förening, som har tillkommit på initiativ av Karlskrona kommun, Landstinget

Läs mer

STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG. 1 Firma Föreningens firma är Rangarnö byalag

STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG. 1 Firma Föreningens firma är Rangarnö byalag STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG 1 Firma Föreningens firma är Rangarnö byalag 2 Syfte Föreningens syfte är att stärka gemenskapen mellan boende i Rangarnö att ansvara för gemensamma angelägenheter för medlemmarna

Läs mer

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet.

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENING Yrkeshögskoleförbundet. 1 Föreningens firma Yrkeshögskoleförbundet i Sverige. Organisationsnr. 835600-7420 Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning.

Läs mer

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Stadgar Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Innehåll Förbundsstadgar Förbundets värderingar.... 4 Förbundets organisation... 4 Medlemskap.... 4 Kongress... 7 Förbundsfullmäktige... 10 Förbundsstyrelse...

Läs mer

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund.

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund. STADGAR Stadgar för Tender Loving Caring ideell förening. Antagna vid årsmöte 1 augusti 2015. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Tender Loving Caring ideell förening. Förkortas TLC. 2 - Föreningens

Läs mer

1. Föreningens namn och säte Föreningens namn är Schwedischer Schulverein in Wien (Svenska Skolföreningen i Wien).

1. Föreningens namn och säte Föreningens namn är Schwedischer Schulverein in Wien (Svenska Skolföreningen i Wien). STADGAR FÖR SVENSKA SKOLAN I WIEN ANTAGNA AV ÅRSMÖTET, 12 MAJ 2011 1. Föreningens namn och säte Föreningens namn är Schwedischer Schulverein in Wien (Svenska Skolföreningen i Wien). Föreningen har sitt

Läs mer

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08. Senast reviderad: 2015-07-15

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08. Senast reviderad: 2015-07-15 FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08 Senast reviderad: 2015-07-15 Kapitel 1 Allmänna stadganden 1 Studentföreningen för STS-sektionen, hädanefter

Läs mer

2 Uppgifter Länsnykterhetsförbundets uppgifter är: Att i bred samverkan bedriva ett utåtriktat arbete på det alkohol- och drogförebyggande

2 Uppgifter Länsnykterhetsförbundets uppgifter är: Att i bred samverkan bedriva ett utåtriktat arbete på det alkohol- och drogförebyggande STADGAR Antagna vid det konstituerande årsmötet 1999-05-08 i Missionskyrkan, Alingsås. Ändrade 2007-04-21 vid ordinarie årsmöte i Konserthuset, Grästorp. Ändrade 2011-04-16 vid ordinarie årsmöte på Hjälmareds

Läs mer

Exempelstadga med instruktion

Exempelstadga med instruktion Exempelstadga med instruktion Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta för medlemsorganisationerna har Sveriges Elevråd tagit fram

Läs mer

STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG

STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG 2007-03-24 1(5) 1 Firma Föreningens firma är Rangarnö byalag STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG 2 Syfte Föreningens syfte är - att stärka gemenskapen mellan boende i Rangarnö - att ansvara för gemensamma angelägenheter

Läs mer

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12 Stadgar Technology Management Studenterna Antagna 2014-02-12 1 Förening Technology Management Studenterna (TMS) är en ideell förening som drivs utan vinstsyften. 2 Syfte Föreningens syfte är att tillvarata

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 14 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 62 Ks 92 Au 101 KS/2014 0465 Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping

Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping Antagna VT 1995 Senaste revidering 2015-11-24 Innehållsförteckning 1 Benämning och ändamål.. 3 2 Medlemskap.. 3 3 Organisation.....3 4 Stormöte.....4 5 Valberedning..

Läs mer

Medicine studerandes förbund (MSF) är Sveriges Läkarförbunds (SLF) studerandeorganisation och läkarstudenternas främsta företrädare.

Medicine studerandes förbund (MSF) är Sveriges Läkarförbunds (SLF) studerandeorganisation och läkarstudenternas främsta företrädare. Innehåll Introduktion... 2 Verksamhetsplanens struktur... 2 Förbundspolitisk verksamhet... 4 Fokusfråga 2012... 4 Utbildning och forskning... 4 Studiesocial politik... 5 Förhandling och arbetsmarknad...

Läs mer

Stadgar för Stockholms Judoförbund

Stadgar för Stockholms Judoförbund Stadgar för Stockholms Judoförbund Fastställda av årsmötet den XX februari 2015 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet RS Riksidrottsstyrelsen RIN Riksidrottsnämnden

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län.

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB Godkänd av kommunfullmäktige den 12 januari 1993, 4 med ändringar den 12 september 1995, 169, den 9 februari 1999, 9, den 8 november 2006,

Läs mer

Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008

Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008 Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008 Förbundet Aktiva Seniorer Program Förbundet Aktiva Seniorer är en ideell

Läs mer

STADGAR PIRATPARTIET

STADGAR PIRATPARTIET STADGAR PIRATPARTIET 1 NAMN OCH ORGANISATIONSFORM Organisationens namn är Piratpartiet. Partiet har som mål legalisera kopiering och hävda medborgarnas rätt till en säkrad integritet. 2 SÄTE Partiets säte

Läs mer

Stadgar för Logopedsektionen

Stadgar för Logopedsektionen Stadgar för Logopedsektionen Fastslagna 2004/04/20 Reviderade 2014/05/07 1 Kapitel 1, Ändamål... 3 Kapitel 2, Medlemskap... 3 Kapitel 3, Organisation... 3 Kapitel 4, Verksamhetsår... 4 Kapitel 5, Sektionsfullmäktige...

Läs mer

Stadga. för ICA-handlarnas Förbund

Stadga. för ICA-handlarnas Förbund Stadga för ICA-handlarnas Förbund Innehåll 1 Ändamål 3 2 ICA-handlarnas Förbunds organisation 3 3 Verksamhet 3 4 Förutsättningar för medlemskap 4 5 Medlemskapets innehåll 4 6 Medlemsdistrikt 5 7 Distriktsstyrelse

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg 1. Föreningens firma Föreningens firma är Reningsborg. 2. Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen är en hjälporganisation på kristen grund och är organiserad

Läs mer

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN. (ungdomssektionens namn) i.. (föreningens namn) Sektionen bildad den Stadgarna fastställda / ändrade av årsmötet den... Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar Fastställda

Läs mer

Arbetsgivaralliansens. stadgar

Arbetsgivaralliansens. stadgar Arbetsgivaralliansens stadgar Stadgar för Arbetsgivaralliansen Innehåll 1 Organisationsform och firma 4 2 Föreningens uppgift 4 3 Medlemskap 4 4 Utträde och uteslutning 5 5 Avgifter 5 6 Organisation 5

Läs mer

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS)

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS) Arbetsordning För kongressperioden 2015-2017. Beslutad på förbundsstyrelsemötet den 5-9 augusti 2015. Uppdaterad på förbundsstyrelsemötet den 8-10 januari 2016. Inledning Arbetsordningen syftar till att

Läs mer

STYRELSENS ANSVAR. Fastslagen av styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Fredhäll i Stockholm, april 2004.

STYRELSENS ANSVAR. Fastslagen av styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Fredhäll i Stockholm, april 2004. STYRELSENS ANSVAR Fastslagen av styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Fredhäll i Stockholm, april 2004. Inledning Detta är en sammanfattande beskrivning av styrelsens olika ansvarsområden samt styrelsens

Läs mer

Författningssamling för Gotlands kommun STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GOTLAND INTERACTIVE PARK (GIP)

Författningssamling för Gotlands kommun STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GOTLAND INTERACTIVE PARK (GIP) STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GOTLAND INTERACTIVE PARK (GIP) Antagna av kommunfullmäktige 2004-06-23. Stadgar antagna vid konstituerande sammanträde den 23 juni år 2004 av Gotlands kommun, Högskolan

Läs mer

Stadgar för Gästriklands Båtförbund. Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014.

Stadgar för Gästriklands Båtförbund. Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014. Stadgar för Gästriklands Båtförbund Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014. Register 1. Förbundets ändamål. 2. Förbundets organisation. 3. Anslutning och medlemskap. 4. Avgifter

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA Ägare: Idrottsföreningen Friskis & Svettis JÄRFÄLLA Datum: 2003-02-02 Sid 1 av 7 1. Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen

Läs mer

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 för Lärarnas Riksförbund gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 Fastställda av Lärarnas Riksförbunds ordinarie kongress 2012 Innehåll Stadgar för Lärarnas Riksförbund 1 Ändamål 10 2

Läs mer

STADGAR KFUM LINKÖPING

STADGAR KFUM LINKÖPING STADGAR KFUM LINKÖPING ANSLUTNING 1 KFUM Linköping tillhör KFUK-KFUM Sverige riksförbund och är genom detta ansluten till KFUKs Världsförbund och KFUMs Världsförbund. 2 För föreningen gäller förutom dessa

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR BOSTADSBOLAGET I MJÖLBY AB

ÄGARDIREKTIV FÖR BOSTADSBOLAGET I MJÖLBY AB ÄGARDIREKTIV FÖR BOSTADSBOLAGET I MJÖLBY AB För den verksamhet som bedrivs i Bostadsbolaget i Mjölby AB, nedan kallat bolaget, gäller dessa direktiv fastställda av ägaren Mjölby kommun i kommunfullmäktige

Läs mer

Stadgar för Sveriges Ingenjörer

Stadgar för Sveriges Ingenjörer 1 (17) Stadgar för Sveriges Ingenjörer Fastställda av fullmäktige 2008-11-23/25 Gäller från och med 2010-08-01 [Övergångsbestämmelserna till artikel 321 och 322 upphörde att gälla 2010-07-31] Anmälda till

Läs mer

STADGAR för Sveriges Skateboardförbund

STADGAR för Sveriges Skateboardförbund STADGAR för Sveriges Skateboardförbund Antagna 2012-01-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 2 2 Organisation 2 3 Tillhörighet 2 4 Beslutande organ 2 5 Firmateckning 2 6 Verksamhets-

Läs mer

Konglig samhällsbyggnad. Föredragningslista

Konglig samhällsbyggnad. Föredragningslista Konglig samhällsbyggnad Föredragningslista 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 1.5 Adjungeringar

Läs mer

Stadgar. Antagna efter årsmötet 150423. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg

Stadgar. Antagna efter årsmötet 150423. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg Stadgar Antagna efter årsmötet 150423 Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg Stadgar för HSO Göteborg, antagna 2015-04-23 Namn, mål och uppgift 1 Namn Handikappföreningarnas samarbetsorgan i

Läs mer

Stadgar Forum Vänersborg

Stadgar Forum Vänersborg Stadgar Forum Vänersborg 1 Föreningens firma Föreningens firma är Forum Vänersborgs Stad ekonomiska förening. Föreningens namn är Forum Vänersborg. 2 Ändamål, vision och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014.

Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014. 1 Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014. 1 Organisationsform och firma Famna är en ideell förening för organisationer

Läs mer

FÖRENINGEN KRISTNA RADIONÄTET

FÖRENINGEN KRISTNA RADIONÄTET FÖRENINGEN KRISTNA RADIONÄTET STADGAR Antagna vid konstituerande årsmöte 1992-11-29 Stadgerevision vid årsmöte 1993-05-08; samtliga paragrafer Stadgerevision vid årsmöte 1995-04-25; paragrafer 3:1, 8:3

Läs mer

11 Stöd att starta ny klubb

11 Stöd att starta ny klubb 11 Stöd att starta ny klubb Förslag till stadgar för medlemsklubbar i SAASDC Inledning Föreningens stadgar utgör grundvalen för föreningens existens. Av stadgarna framgår föreningens ändamål, vilket är

Läs mer

Stadgar för Svenska OCD-förbundet reviderade vid förbundets årsmöte 2015-xx-xx

Stadgar för Svenska OCD-förbundet reviderade vid förbundets årsmöte 2015-xx-xx Stadgar för Svenska OCD-förbundet reviderade vid förbundets årsmöte 2015-xx-xx 1 Förbundets namn, juridiska form och säte Svenska OCD-förbundet är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening

Läs mer

Sammanfattning I förslaget föreslås att RUM-stämman endast ska välja auktoriserade eller godkända revisorer.

Sammanfattning I förslaget föreslås att RUM-stämman endast ska välja auktoriserade eller godkända revisorer. Styrelsens skrivelse Ny revisionsordning RUM-stämman har den 18 oktober 2015 såsom vilande antagit följande förslag till stadgeändring. Det ankommer nu på vårstämman att slutligen pröva förslaget. På förbundsstyrelsens

Läs mer

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25 FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 Senast reviderad: 2012-11-25 STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS-SEKTIONEN Kapitel 1 Allmänna stadganden 1 Studentföreningen för STS-sektionen, hädanefter

Läs mer

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN INNEHÅLL 3 Vilka sitter i valberedningen? 4 Vad gör valberedarna? 7 Liten checklista för valberedningen 8 Världens bästa styrelse 10

Läs mer

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF).

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). STADGAR 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). 2 Förbundets ändamål och verksamhet Motorhistoriska Riksförbundet är en politiskt obunden ideell sammanslutning

Läs mer

STADGAR FÖR VÄTGAS SVERIGE IDEELL FÖRENING

STADGAR FÖR VÄTGAS SVERIGE IDEELL FÖRENING STADGAR FÖR VÄTGAS SVERIGE IDEELL FÖRENING 1 Firma Föreningens namn är Vätgas Sverige Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Vätgas Sveriges ändamål skall vara att: 1 Främja vätgas som energibärare

Läs mer

Stadgar Hangool Foundation

Stadgar Hangool Foundation Hangool Foundation ORGANISATIONSNR: 802473-6657 Ynglingavägen 1-3 177 57 Järfälla Stockholms län Stadgar Hangool Foundation INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fastställda av årsmöte 03-oktober-2015 I FÖRENINGENS DEFINITION

Läs mer

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2012-06-16--17. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker.

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2012-06-16--17. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker. Stadgar för Reumatikerförbundet Antagna av förbundsstämman 2012-06-16--17 Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. Reumatikerförbundet Org.nr 802002-7838 Box 12851,

Läs mer

Stadgar för Leader Gränslandet (org nr 802440-1849)

Stadgar för Leader Gränslandet (org nr 802440-1849) Stadgar för Leader Gränslandet (org nr 802440-1849) 1 Firma Föreningens firma är Leader Gränslandet, ideell förening. 2 Ändamål Föreningen ska verka inom ramen för Landsbygdsprogrammet 2007 2013. Föreningen

Läs mer

Proposition 1 Stadgarna

Proposition 1 Stadgarna Proposition 1 Stadgarna Förslag till förändringar i stadgarna för PeaceWorks Sweden. PeaceWorks styrelse har under året som gått genomfört en översyn av föreningens stadgar i syfte att förtydliga utveckla

Läs mer

ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506)

ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506) Sidan 1 av 7 ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506) Bakgrund Landskrona kommun (212000-1140) och Svalövs kommun (212000-0993) äger gemensamt ett aktiebolag. LSR Landskrona

Läs mer

Stadgar för Jägareförbundet Råneå jaktvårdskrets

Stadgar för Jägareförbundet Råneå jaktvårdskrets Stadgar för Jägareförbundet Råneå - jaktvårdskrets Antagna av Svenska Jägareförbundets kongress 1991 Ändringar gjorda vid Jägareförbundets årsstämma 2000, 2004 och 2012 Antagna av jaktvårdskretsens årsmöte

Läs mer

Stadgar för Linköpings Koloniträdgårdar

Stadgar för Linköpings Koloniträdgårdar Stadgar för Linköpings Koloniträdgårdar 1 Föreningens namn Föreningens namn är Linköpings koloniträdgårdar. 2 Föreningens ändamål 2.1 Linköpings koloniträdgårdar är en allmännyttig ideell förening som

Läs mer

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress 15 18 juni 2012 1 Innehåll 1 Detta är PRO...3 2 Så här ser organisationen ut...4 3 Medlemskap...4 4 Föreningarna...5

Läs mer

Föreningsstadgar för Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime Antagna första gången 2013-11- 15

Föreningsstadgar för Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime Antagna första gången 2013-11- 15 Föreningsstadgar för Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime Antagna första gången 2013-11- 15 1 Namn Föreningens namn är Riksorganisationen GAPF Glöm Aldrig Pela och Fadime 2 Form och säte

Läs mer

Stadgar 2013. Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013. Astma- och Allergiförbundet

Stadgar 2013. Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013. Astma- och Allergiförbundet Stadgar 2013 Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013 Astma- och Allergiförbundet Stadgar för Astma- och Allergiförbundet Antagna av kongressen 2013 1. Ändamål Astma- och Allergiförbundet

Läs mer

Bolagsordning. Fastighets AB Vänersborg. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-10, 174

Bolagsordning. Fastighets AB Vänersborg. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-10, 174 Fastighets AB Vänersborg Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-10, 174 Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Styrelsens säte... 1 3 Föremål för bolagets verksamhet... 1 4 Ändamålet med bolagets verksamhet...

Läs mer

Lag. om Trafikförsäkringscentralen. Trafikförsäkringscentralen

Lag. om Trafikförsäkringscentralen. Trafikförsäkringscentralen I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om Trafikförsäkringscentralen 1 Trafikförsäkringscentralen Trafikförsäkringscentralen är ett gemensamt organ för genomförande och utveckling av trafikförsäkringen.

Läs mer

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet.

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAINT LOUIS FRITIDSVERKSAMHET IDEELL FÖRENING ORG NR 802422-1999 1 Föreningens firma Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. 2 Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

Förslag till arbetsordning Leader Vättern

Förslag till arbetsordning Leader Vättern Förslag till arbetsordning Leader Vättern I arbetsordningen specificeras ansvar och uppgifter för Leader Vättern. Dessa bygger på antagna stadgar och de regler som styr arbetet med lokalt ledd utveckling.

Läs mer

Stadgar för föreningen Svenska Röda Korset

Stadgar för föreningen Svenska Röda Korset Stadgar för föreningen Svenska Röda Korset Gällande från 2016-01-01 Innehållsförteckning 1 Ändamål...3 2 Legal status...3 3 Mandat och uppgifter...3 4 Medlemskap...4 5 Nationell nivå...6 6 Lokal nivå...6

Läs mer

Kommunledningsförvaltningens förslag. Telefon : vxl Fax: Bankgiro: 104-2134

Kommunledningsförvaltningens förslag. Telefon : vxl Fax: Bankgiro: 104-2134 EDA KOMMUN Datum Arende 2009-06-08 l)nr. Kom mun ledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Jan-Olof Seveborg, 0571-28105 Andrad bolagsordning och ägardirektiv för Eda Bostads AB Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22

STADGAR. för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22 1 STADGAR för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningens främsta syfte är att stävja antalet

Läs mer

STADGAR för Jaktvårdskrets

STADGAR för Jaktvårdskrets STADGAR för Jaktvårdskrets Antagna av Jägareförbundets kongress 1991 Ändringar gjorda vid Jägareförbundets årsstämma 2000, 2004 och 2012 2 Stadgar för jaktvårdskrets Antagna av Svenska Jägareförbundets

Läs mer

Uppdaterad 2013 04-24. Juridiska föreningen i Uppsala. Grundad 24 maj 1844. Stadgar

Uppdaterad 2013 04-24. Juridiska föreningen i Uppsala. Grundad 24 maj 1844. Stadgar Juridiska föreningen i Uppsala Grundad 24 maj 1844 Stadgar Innehållsförteckning Kapitel 1 Inledande bestämmelser... 3 Kapitel 2 Medlemskap... 3 Kapitel 4 Föreningsstämma... 5 Kapitel 5 Styrelse... 6 Kapitel

Läs mer

Unga Hörselskadades stadgar. Reviderade på årsmötet 2015

Unga Hörselskadades stadgar. Reviderade på årsmötet 2015 Unga Hörselskadades stadgar Reviderade på årsmötet 2015 Stadgar för Unga Hörselskadade 1 Ändamål Unga Hörselskadade (UH) är en intresseförening för personer med hörselskada i åldern 0 30 år. Med begreppet

Läs mer

Stadgar för avdelning - förslag

Stadgar för avdelning - förslag DHR - Stadgar för avdelning 1(8) Stadgar för avdelning - förslag Bearbetade inför förbundsmötet, oktober 2013 1. NAMN, ÄNDAMÅL OCH ORGANISATION 1.1 Namn DHR-avdelnings namn är DHR, följt av ortsnamnet

Läs mer

STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen

STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen 1 FIRMA Föreningens firma är Läkemedelsindustriföreningen. 2 INTRÄDE Föreningen utgör en sammanslutning av i Sverige verksamma läkemedelsföretag, som dock inte

Läs mer

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET Beslutade på rådsmötet den 1 juni 2012 Mälardalsrådet är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner och landsting i form av en ideell förening för gemensamma strategiska

Läs mer

STADGAR. för. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för. organisationen FÖRETAGARNA 1 (14) STADGAR för organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (14) INNEHÅLL Stadgar för den nationella föreningen Företagarna 1 Organisationen Företagarnas uppbyggnad 3 2 Ändamål 3 3 Antagande

Läs mer

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT Hej alla medlemmar i Svensk Räddningshundförarförening! I somras anordnade vi ett sommarläger i Nynäshamn/Stora Vika som samlade drygt 20 deltagare från norr till söder. Lägret började på onsdagen den

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb Stadgar

Huvudstadens Golfklubb Stadgar För Huvudstadens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 12 september 1997 och med hemort i Vallentuna kommun. na fastställdes den 13 oktober 1997. Reviderad på årsmöte den 20 februari 2000 Reviderad

Läs mer

Stadgar länsförening i Svenska Celiakiförbundet

Stadgar länsförening i Svenska Celiakiförbundet Stadgar länsförening i Svenska Celiakiförbundet Stadgarna är antagna....... (datum) vid länsföreningens årsmöte i.... (plats/ort). 1 Organisationsnamn Föreningens namn är CELIAKIFÖRENINGEN i...... län

Läs mer

Stadgar för Lokalförening

Stadgar för Lokalförening 1 (8) Stadgar för Lokalförening 1. Namn, ändamål, organisation... 1 2. Medlemskap... 2 3. Årsmöte... 3 4. Konstituerande årsmöte... 5 5. Extra årsmöte... 5 6. Lokalföreningens styrelse... 6 7. Valberedning...

Läs mer

1 Förbundets ändamål. 2 Förbundet är partipolitiskt obundet. 3 Medlemskap. 5 Uteslutning av medlem. 4 Medlemskapets innebörd

1 Förbundets ändamål. 2 Förbundet är partipolitiskt obundet. 3 Medlemskap. 5 Uteslutning av medlem. 4 Medlemskapets innebörd Stadgar Stadgarna antogs av Akademikerförbundet SSRs kongress 8-10 maj 2015 1 Förbundets ändamål Akademikerförbundet SSR är ett fackligt yrkesförbund som ska tillvarata medlemmarnas ekonomiska, sociala

Läs mer

Stadgar. Fonus, ekonomisk förening. Org.nr. 702000-1298. Fastställda enligt beslut fattade på föreningsstämman i maj 2012 respektive i maj 2013.

Stadgar. Fonus, ekonomisk förening. Org.nr. 702000-1298. Fastställda enligt beslut fattade på föreningsstämman i maj 2012 respektive i maj 2013. Stadgar Fonus, ekonomisk förening Org.nr. 702000-1298 Fastställda enligt beslut fattade på föreningsstämman i maj 2012 respektive i maj 2013. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 FIRMA, SÄTE

Läs mer

Stadgar för Regnbågens kooperativa hyresrättsförening (ekonomisk förening) i Stockholm.

Stadgar för Regnbågens kooperativa hyresrättsförening (ekonomisk förening) i Stockholm. Stadgar för Regnbågens kooperativa hyresrättsförening (ekonomisk förening) i Stockholm. Nya stadgar antagna första gången på extra stämma den 16 januari 2013 1 Firma Föreningens firma är Regnbågens kooperativa

Läs mer

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening. 1 (6) 2 Ändamål Föreningen har till uppgift att verka för en uthållig

Läs mer

STADGAR för SJÖVÄRNSKÅREN STOCKHOLM

STADGAR för SJÖVÄRNSKÅREN STOCKHOLM Sida 1 (7) - - o 0 o - - Dessa stadgar bygger på normalstadgar antagna av förbundsstyrelsen 2010-04-16 STADGAR för SJÖVÄRNSKÅREN STOCKHOLM Dessa stadgar är godkända av Sjövärnskårernas Riksförbunds styrelse

Läs mer

Stadgar för Svenska Aikidoförbundet

Stadgar för Svenska Aikidoförbundet Stadgar för Svenska Aikidoförbundet SVENSKA AIKIDOFÖRBUNDET Antagna vid konstituerande förbundsstämma 2009-10-11, ändrade vid ordinarie förbundsstämmor 2010-03-20, 2011-03-26, samt 2014-03-22. 1 kap Idrottsrörelsens

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1(8) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-08 Ägardirektiv för Karlstad Airport AB Ägardirektiv för verksamheten

Läs mer

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund 2014 Paragrafer 1 Förbundets namn och säte... 3 2 Ändamål... 3 3 Organisationer... 3 4 Medlemmar... 4 5 Medlemsavgift... 4 6 Kongress... 4 7 Förbundsmöte... 7 8 Förbundsstyrelse...

Läs mer

Riksorganisationen är en allmännyttig ideell förening. Organisationens firma är Riksorganisationen Folkets Hus och Parker.

Riksorganisationen är en allmännyttig ideell förening. Organisationens firma är Riksorganisationen Folkets Hus och Parker. Stadgar för Riksorganisationen Folkets Hus och Parker (FHP) 1 Firma Riksorganisationen är en allmännyttig ideell förening. Organisationens firma är Riksorganisationen Folkets Hus och Parker. 2 Ändamål

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H

Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H Riksförbundet Sveriges 4H Länsförbund/Distrikt 4H-krets 4H-klubb Riksförbundet Sveriges 4H, Katrineholm 2015. Godkänd i andra läsningen av riksstämman i Ingelstad

Läs mer

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2014-05-31--06-01. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker.

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2014-05-31--06-01. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker. Stadgar för Reumatikerförbundet Antagna av förbundsstämman 2014-05-31--06-01 Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. Reumatikerförbundet Org.nr 802002-7838 Box

Läs mer

Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgarna senast ändrade av representantskapet 2014. Innehåller även normalstadgar för korpföreningar, korpförbund och specialdistriktsförbund. Innehåll

Läs mer

Stadgar. Svenska Blå Stjärnan 2013

Stadgar. Svenska Blå Stjärnan 2013 Stadgar Svenska Blå Stjärnan 2013 STADGAR SVENSKA BLÅ STJÄRNAN SBS 2013 STADGAR FÖR SVENSKA BLÅ STJÄRNANS SBS RIKSFÖRBUND INLEDNING Svenska Blå Stjärnan (SBS) är det centrala organet för SBS föreningar

Läs mer

STADGAR för GÖTEBORGS FOTBOLLFÖRBUND

STADGAR för GÖTEBORGS FOTBOLLFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS FOTBOLLFÖRBUND 1 Uppgift Göteborgs Fotbollförbund, med säte i Göteborg, och stiftat den 27 maj 1905, i dessa stadgar kallat GFF är en politiskt, religiöst oberoende ideell organisation,

Läs mer

Stadgar för Islandshästföreningen ODDUR, antagna vid årsmöte den 17 februari 2011

Stadgar för Islandshästföreningen ODDUR, antagna vid årsmöte den 17 februari 2011 1(5) Stadgar för Islandshästföreningen ODDUR, antagna vid årsmöte den 17 februari 2011 Dessa stadgar följer i tillämpliga delar SVENSKA ISLANDSHÄSTFÖRBUNDETS (SIFs) stadgar som antogs vid Riksårsmötet

Läs mer

Arbetsordning för Svenska Klätterförbundet

Arbetsordning för Svenska Klätterförbundet Denna arbetsordning har antagits av Svenska Klätterförbundets styrelse den 27 november 2010. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter förbundsmötet och ska revideras

Läs mer

Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR. Faställda av 1996 årsmöte

Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR. Faställda av 1996 årsmöte Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR Faställda av 1996 årsmöte Stadgar för Föreningen Rekryteringsgruppen Dalarna Dessa stadgar har antagits av föreningens årsmöte 1996. 1 Namn Föreningens namn

Läs mer

Sveriges DX-Förbund 1/6

Sveriges DX-Förbund 1/6 Sveriges DX-Förbund 1/6 STADGAR FÖR SVERIGES DX-FÖRBUND Antagna vid ordinarie årsmöte i Laholm 2007 och reviderade vid ordinarie årsmöten i Karlstad 2008, Göteborg 2009, Delsbo 2012, Göteborg 2013, Norrköping

Läs mer

Ansluter till STADGAR FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR ANSLUTNA TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

Ansluter till STADGAR FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR ANSLUTNA TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND Stadgar för föreningen Björndammens Masugn. Antagna på stämma den 18.5 2013. Ansluter till STADGAR FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR ANSLUTNA TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde

Läs mer

STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE

STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE Sida 1 av 6 STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE 1. Föreningens firma Den ideella föreningens firma är Energiföretagen Sverige. 2. Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning av företag inom den

Läs mer

Revisionsreglemente för Strängnäs kommun

Revisionsreglemente för Strängnäs kommun 1/6 Beslutad när: 2016-03-21 48 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2015:674-003 Ersätter: Revisionsreglemente beslutad av kommunfullmäktige 17, 2006-11-27 (reviderad 211, 2011-09-26) Revisionen

Läs mer

STADGAR. Saga Motion. Hälsa runt hörnet. Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010

STADGAR. Saga Motion. Hälsa runt hörnet. Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010 STADGAR Saga Motion Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010 Hälsa runt hörnet Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sidan 1 Ändamål 2 2 Sammansättning 2 3 Tillhörighet 2 4 Beslutande organ

Läs mer