MSF Protokoll FS S. Närvarande. Formalia. Emma Furberg, ordförande. Maria Valeur, vice ordförande Skype 1h. Eddie de Dios, Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MSF Protokoll FS 12-140914S. Närvarande. Formalia. Emma Furberg, ordförande. Maria Valeur, vice ordförande Skype 1h. Eddie de Dios, Skåne"

Transkript

1 MSF Protokoll FS S Närvarande Emma Furberg, ordförande Maria Valeur, vice ordförande Skype 1h Eddie de Dios, Skåne Maria Forssén, Utland Tora Borén, Örebro Norna Werner, Stockholm halv dag Teodor Svedung Wettervik, Göteborg Filip Löfgren, Umeå Frida Kareliusson, Linköping Formalia 1 Mötet öppnas Frida Kareliusson förklarade mötet öppnat. 2 Val av mötesordförande Frida Kareliusson valdes till mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare Martina Bergström valdes till mötessekreterare. 4 Val av mötesjusterare Filip Löfgren valdes till mötesjusterare.

2 5 Adjungeringar Martina Bergström beslutas adjungerad året ut. 6 Fastställande av föredragningslistan Dagordningen fastställdes. Anmälningar 7 Godkännande av föregående mötesprotokoll Kunde ej göras då justeringen ej var färdig av detta protokoll. 8 Protokoll och minnesanteckningar från råd, delegationer och annan representation UFO-internatet - Eddie rapporterar. Fria vårdvalet missgynnar ST- utbildningen. ATrankingen diskuterades. Vik-tiden innan AT har ökat i hela landet. ALG - Diskussion kring öppna kontorslandskap, kan ibland vara svårt att diktera privat, en sekretessproblematik. RLIM - Apotekare påpekade det höga antalet felaktiga recept som ibland leder till sjukskrivning. Apotekare vill därför ha förskrivarrätt. RLIM efterfrågar istället bättre ITstöd för att underlätta förskrivning. Rapporter 9 Verksamhetsrapporter Almedalen Vi skickade fyra deltagare, anordnade ett seminarium tillsammans med SYLF och talade i Dagens medicins frukost-tv. Kampanjen med slogan #minutbildningdittliv och kläder bedömdes lyckad men skjortor var något begränsande

3 pga kallt väder. Pride Representerades av Andreas Abrahamsson och Maria Forssén som rapporterat därifrån i senaste numret av Appendix. AMEE Stor konferens med nästan 4000 deltagare, digert program. Tyvärr många presentationer och programpunkter som håller ganska låg kvalité. Utmaning att plocka ut guldkorn. En intressant presentation om hur läkarstudenter och sjusköterskestudenter hanterar olika svåra situationer, samt vad man upplever är svåra situationer under utbildningen. Det ena öppningsanförandet var bra och relevant för oss, handlade om kraftig utbyggnad av läkarprogrammet i Kina och dess konsekvenser. Det andra öppningsanförandet var tyvärr mindre bra, då talaren använde en rad härskartekniker i sitt tal. Bra presentationer, flera intressanta diagram. Ett föredrag hölls av en tidigare MSF ordförande och handlade om mål för svenska läkarstudenter the Swedish docotor.. 10 Ekonomirapport Eddie rapporterar - ligger bättre till än föregående år, dock är FUM under andra halvåret i år. Beräknas kosta ca mer än det förra i Stockholm, på grund av dyrare resekostnader. Vi ligger bra till ekonomiskt sett. Diskussion om att sälja av nuvarande fonder och investera i en Indexfond med argumentet att det är en säkrare och tryggare investering. Inga-Maj på kansliet behöver dock en fullmakt - separat beslutspunkt. 11 Lokalavdelningsrapporter Stockholm - Styrelsemöte 8/9, samt AT-mässa 11/9, ca 200 personer där. Planerar att anordna ett event under arbetsnamnet "Ladies night" med kvinnliga föreläsare som valt olika karriärvägar. Göteborg - Ska ha AT-mässa nästa vecka. Umeå - Bokbytardag. T1-info. Intromöte för nya intresserade aktiva. AT-mässa. Aktivitet

4 under nollning (station på Ålidhemsrace). Arbete inför arbetshelg, årsmöte och FUM rullar på. Linköping - Har haft nollning, förbereder inför höstens lunch-föreläsningar. Möte kring decentralisering med studenter och organisationer om vad som skall stå i avtalen. Skåne - Har ej kommit igång med möten. Utland - Ska ha styrelsemöte i Göteborg nästa helg. Haft SKL-dagar i Stockholm i augusti. Det fanns totalt 100 platser, dock närvarade endast 40 personer, troligen på grund av dålig timing och plats. MSF Utland arbetar för närvarande med kongressen som äger rum 31/10-2/11. Örebro - Har ej haft möte än. Vill diskutera vaccinationer då dessa inte ges gratis i Örebro, till skillnad från övriga lärosäten. Några från MSF skall besöka Linköpings ATmässa i researchsyfte inför deras första i vår. 12 Kanslirapport Martina har pratat med Sofia angående profilprodukter. Verkar svårt för Förbundet att bekosta merparten, kan dock sponsra till viss del. Verkar inte finnas ett beslut i frågan. 13 Information- och diskussionspunkter Koordinering och effektivisering av MSF:s mediala arbete - Resultatmål från fullmäktige att utveckla en översiktlig kommunikationsplan. Norna är ansvarig för utformning av dokumentet. Tankar om att det ska integreras i MSF-strategin. Kommunikationsplan preklinenkäten - Hur skall den kommuniceras? Detta kommer att klargöras på mötet den 16:e september med Ewa och Åsa på kansliet. Flagga för handledningsenkäten samtidigt samt posta ut den till strategiskt viktiga personer. Det finns en kommunikationsplan.

5 Medie- och omvärldsfrågor PP-presentation som visades på CS-internatet om hur de olika politiska partierna ställer sig i en rad för förbundet relevanta frågor. Nationella VIL-gruppen Kommande möte: De vill införa en handledarutbildning under termin 11 vill ha förslag på innehåll för att handleda nya studenter när man sedan jobbar som underläkare. Kommer att diskutera examination och nationella kriterier. Vi anser att den som handleder bör inte vara examinator. Viktigt att inte hamna i beroendeställning. Saco SR: kampanjen #meränböcker - MSF har fått mejl om att vi ska gå med om att gå med i kampanjen, också vara med och sprida den. Utbildningen ska innehålla mer än bara böcker, viktigt att en utbildning leder till jobb. Viktigt att trycka på en 6-årig läkarutbildning. Viktigt i framtiden, både för lönebild, lika villkor och rörlighet. Det är en kampanj som startats av ett kommersiellt företag som heter cruitway. Frånvaro FUM 2014 Maria kommer inte kunna närvara på FUM. Hennes frågor fördelas på övriga ledamöter; Teodor svarar på frågor om kurspaktet och Emma tar övriga. Det är inte heller säkert att Eddie får ledigt på fredagen, då FS har möte inför FUM. Viktigt att alla övriga gör sitt yttersta för att närvara. Norna, Teodor, Frida, Filip, Eddie, Emma och Tora kommer att delta. Kanske Maria. Oklart om Alexander kan. Mötet på fre inför FUM börjar kl. 11. Filip återkommer med lokal att vara i på fredagen. Medibas Fått ett bra förmånligt pris, 299 kri årsavgift. Oklart hur det ska implementerats? Emma har fått okej från presidiet i Läkarförbundet att MSF sluter avtalet. Eventuella tilläggsdelar måste dock stämmas av med Läkarförbundet. Kontaktpersoner från varje styrelse behövs. Ny medlemsförmån i nästa utskick från FS. Emma skriver ihop en text att skicka ut i nyhetsbrev.

6 Avsiktsförklaringen En motion kom in under FUM 2013 om att FS ska producera en avsiktsförklaring. Teodor har skrivit ihop en sådan som går ut på remiss till lokalavdelningarna inför nästa möte. Den ska efter eventuella revideringar antas på nästkommande FS-möte. Beslut att adjungera Nils fram till lunch Budget Diskussion om en eventuell proposition om namnbyte och hur den ska budgeteras för. Mötet bordlades för lunch av mötesordförande Mötes återupptogs av mötesordförande Rekryteringspriset Alexander har huvudansvaret för detta pris, vinnaren kommer att utses i samråd med resterande del av förbundsstyrelsen under FS Beslutsuppföljning Godkännande av protokoll för FS10 Kunde ej göras då justeringen ej var färdig av detta protokoll - Detta beslut bordläggs därför till FS13. PR-grupp FB Alexander har startat upp en grupp så som tidigare beslutats. FS-ledamöter bjuds in?

7 15 Fastställandet av presidiebeslut och per capsulam-beslut Avtackningspresent till Marie Wedin Inköp 1 flaska vin i samband med representation Almedalen Smink, festivalpass, godis, dryck och frukt till närvarande deltagare från MSF på Pride Avtackningspresent studenthandläggare Efter att beloppet på Avtackningspresent studenthandledare justerats upp antogs ovan beskrivna presidiebeslut av styrelsen. 16 Beslutspunkter Propositioner 2 st Beslut att de två propositioner som skall skrivas till FUM 2014 kommer att handla om Namnbyte och Kandidatur till presidiet i slutet av sin utbildning. Extern föreläsare Facklig grundkurs Beslut att budgeten tillåter 3500 kr plus resa för extern föreläsare, Frida omförhandlar med den tilltänkte. Sponsorskap för lokalföreningarna Beslut att MSF inte ska ha stående avtal/sponsorskap med arbetsgivare/företag. Godkännande av taxikvitton Beslut att godkänna. Emmas taxikvitto i samband med framtidens specialistläkare.

8 Representanter Saco SR medlemsråd 27-28/9 Endast Emma har möjlighet att närvara. Rekryteringsmöte Beslut att hålla mötet den 17 oktober som tidigare planerat. Alexander har inte möjlighet att delta den 17 oktober. Martina pratar med Sofia om att inleda rekryteringsträffen, Emma kan hålla en work-shop efter lunch. Alexander kontaktas efter mötet för planering inför workshopen. Mötesordförande MSF FUM 2014 Diskussion om extern mötesordförande för FUM. Beslut att föreslå Lotta Wiklund Hedin och Anna Bergkvist. Preliminärt datum MSF FUM 2015 Beslut att föreslå Örebro som värdort, förslagsvis november OMSiS Göteborg 11-12/10 Beslut att Teodor deltar. Avtackningspresent Håkan Wittgren Beslut på budget 400 kr. Martina fixar en present. Ordförandenätverk HT2014 Beslut om att hålla ordförandenätverket den 25 oktober.

9 Politiskt pris 2014 Beslut att det politiska priset går till MSF-Utland. Firmatecknare Styrelsen beslutade att återkalla Milla Järvelins rätt att teckna i firmans namn samt att återkalla hennes företagskort. Styrelsen beslutade att ge Martina Bergström rätt som firmatecknare samt att bevilja henne ett företagskort kopplat till MSF konto. Fullmakt för avsäljning av aktier Beslut att låta Inga-Maj ta fram ett konkret förslag till nästa möte. Saco SR: kampanjen #meränböcker Beslut att MSF ställer sig bakom kampanjen. Budget MSF-Utland måste skriftligt äska om mer pengar. Beslut om ny punkt på nästa möte MSF-Utland. 17 Övriga ärenden Facklig grundkurs Frida behöver input. Diskussion om FUM-skola. Förslag på föreläsare/workshop. Arbetshelg nya FS Överlämningshelg bestämdes vara den december.

10 Deadline för testamenten den 28 oktober. Biljettbokning inför FUM Uppmaning att boka så snart som möjligt. Filip mejlar och påminner. 18 Mötet avslutas Ordförande förklarade mötet avslutat Vid protokollet: Justeras: Martina Bergström Filip Löfgren Emma Furberg

MSF, Protokoll FS9 2014-03-22

MSF, Protokoll FS9 2014-03-22 MSF, Protokoll FS9 2014-03-22 Närvarande: Maria Valeur, vice ordförande Filip Löfgren, Umeå Norna Werner, Stockholm Tora Borén, Örebro Rayma Avecedo, Utland Teodor Svedung Wettervik, Göteborg Alexander

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 2: Verksamhetsberättelse april 2012 mars 2013 Innehåll Synopsis av verksamhetsberättelsen... 3 Om verksamhetsberättelsen... 4 Sammanfattning av året... 5 Fokusfråga

Läs mer

Om verksamhetsberättelsen

Om verksamhetsberättelsen Innehåll Om verksamhetsberättelsen... 2 Utbildning och forskning... 3 Studiesocial politik... 5 Förhandling och arbetsmarknad... 6 Medlemsfortbildning... 7 Medlemsstöd... 7 Information och kommunikation...

Läs mer

ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30

ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30 ÅRSMÖTESDAGORDNING Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av dagordning 3. Val av mötesordförande 4 Val av sekreterare 5 Val av

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av

Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av B il a g o r Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av kårstyrelsebeslut...18 Bilaga 6 Anmälan av lösnummerbeslut...23

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 1: Föredragningslista, mötesordning, val m.m. Hej och hjärtligt välkomna! Här följer lite information och vägbeskrivningar. Om allting går som det ska bör ni

Läs mer

Protokoll från MSF Stockholms styrelsemöte 2008-04-02 Villagatan 5, mötesrum G

Protokoll från MSF Stockholms styrelsemöte 2008-04-02 Villagatan 5, mötesrum G Protokoll från MSF Stockholms styrelsemöte 2008-04-02 Villagatan 5, mötesrum G 1. Mötets öppnande Mötet öppnades kl. 18:03. 2. Närvarolista och adjungeringar CT (ordf.), LL (vice ordf.), TG (webmaster),

Läs mer

2013-11-11. Handlingar

2013-11-11. Handlingar 2013-11-11 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013 Innehåll Innehåll... 1 1. Program... 2 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 3 5. Röstlängd/Delegater...

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 13.09 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Joanna Hellström, Emilie

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 6: Ekonomi Innehåll Möteshandlingarna som berör Medicine Studerandes Förbunds (MSF:s) ekonomi består av den ekonomiska redovisningen för kalenderåret 2012 och

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 16.12 Uppsala den 15 september 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 mars 2014 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 18.17 Närvarande: Julia Yates, Sofia Wirell, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Ett spännande år med dig som medlem!

Ett spännande år med dig som medlem! appendix #01/2015 LEDARE Ett spännande år med dig som medlem! Foto: Rickard Eriksson Teodor Svedung Wettervik, Förbundsordförande MSF, teodor.svedung.wettervik@slf.se Nytt år, ny termin och ny förbundsstyrelse

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Dagordning 140325: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jas Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-04-12 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-04-12, 17:26 19:38 Plats Närvarande 1635, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande förklarade mötet

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-05-23--25 1(45) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-05-23--25 Föregående möte: 2008-04-27

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens femte Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 13:e maj hemma hos Inspector Jan-Olle Malm. Dagordning

Läs mer

Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 5/3-14 Tid: 19.15 21.00 Plats: Wallenberg Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna.

Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna. Protokoll för styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin, Stockholm den 16-17 april 2012 Närvarande: Karin Träff Nordström va Jaktlund hristina Westerdahl (må + ti 8.30-10) Louise amark Ulf Peber

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Styrelsemöte med beslutsrätt, 6 november 2014, kl. 19.47-22.36 Plats: Skype Närvarande:

Styrelsemöte med beslutsrätt, 6 november 2014, kl. 19.47-22.36 Plats: Skype Närvarande: 6 November 2014 Protokoll Förbundsstyrelsemöte 141106 Styrelsemöte med beslutsrätt, 6 november 2014, kl. 19.47-22.36 Plats: Skype Närvarande: Mattias Näsman för UPF Umeå, Joakim Silvstam för UF Jönköping,

Läs mer