MSF, Protokoll FS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MSF, Protokoll FS7 2013-01-27"

Transkript

1 MSF, Protokoll FS Närvarande Emma Furberg, Ordförande Maria Valeur, Vice ordförande Filip Löfgren, Umeå Frida Kareliusson, Linköping Tora Borén, Örebro Teodor Svedung Wettervik, Göteborg Eddie de Dios, Skåne Alexander Lundin, Uppsala Norna Werner, Stockholm Formalia 1 Mötet öppnas Emma Furberg förklarade telefonmötet öppnat. 2 Val av mötesordförande Emma Furberg valdes till mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare Filip Löfgren valdes till sekreterare. 4 Val av mötesjusterare Tora Borén valdes till första justerare och Emma Furberg valdes till andra justerare. 5 Adjungeringar Inga adjungeringar. 6 Fastställande av föredragningslistan Följande tillägg till föredragningslistan beslutades: Maria lägger till vårdförbundet som övrigt ärende Övriga frågor Mötesdatum Övriga frågor årets handledare Anmälningar 7 Godkännande av föregående mötesprotokoll

2 Styrelsen beslutade att godkänna föregående mötesprotokoll (FS6). 8 Remissvar för kännedom Inga remissvar finns. 9 Protokoll och minnesanteckningar från råd, delegationer och annan representation Filip ska kontakta vår representant i EAR angående en rapport från EAR till FS. Emma F skall tillfråga CS möjligheten att skicka någon i Fridas ställe på nästa ALG möte i mars. Beslut angående detta på FS8. Rapporter 10 Verksamhetsrapporter Skjuts upp till FS8 då det inte finns så mycket att rapportera sedan FS6. 11 Ekonomirapport Eddie har inget nytt att tillägga i nuläget. Tora tar upp problem med digitala preklinenkäten i Umeå och Göteborg vilket har inneburit att man har skickat vykort per post istället, vilket inneburit ökade utgifter för porto etc. 12 Lokalavdelningsrapporter Har inkommit via mejl. Alla i FS har läst igenom de rapporter som inkommit. Vi tar upp detta mer ingående på FS8. Åtgärd: Påminna MSF Umeå om rapporter, då det var 9 månader sedan de inkom senast enligt Emma. Filip påminner ordförande i MSF Umeå. 13 Kanslirapport Inget att rapportera utöver det som finns under beslutspunkter nedan. Beslutspunkter 14 Beslutsuppföljning Skrivelse angående din journal på nätet - Eddie sköter kontakten med representant ur Sjukhusläkarna. Eddie och Alexander återkommer på FS7 med info om vad som har skett. Eddie meddelar via mejl att MSF diskuterar frågan. Beslut: FS bevakar frågan ifall detta blir ett reellt problem för våra medlemmar. Skicka officiell förfrågan till utbildningsdepartementet och efterfråga remissen för läkarutbildningsutredningen, detta skall ske i början av 2014 Emma har noterat att detta ej är aktuellt med hänsyn till Utbildningsdepartementets förtydligande om att föreslaget ej är redo att gå ut på remiss.

3 Tora skriver en artikel till Appendix om patientsäkerhetsdagen. Tora har skrivit och lagt upp artikeln på Dropbox. Introduktion till nyvalda lokalstyrelser: Emma och Tora skriver ihop ett utkast till dokument/policy till FS7 som presenteras via mail eller på dropbox. Utkastet är skrivet. Förslag på nytt fokus; introduktion till nya förtroendevalda. Beslut fattas på FS8 om dokumentet. Medlemsstatistik: Uppföljning Ej utfört eller förberett, oklart vem som skulle ordna. Beslut: Milla presenterar på FS8. Projektledare information och kommunikation. Norna ska arbeta fram en annons: Måste vara klart innan året är slut. Norna skickade en annons idag (27/1) till Emma F. Norna skickar ut annonsen till övriga i FS efter mötet. Beslut: förslag på åtgärder skall inkomma senast på onsdag 29/1. Alexander presenterar tidsplan för rekrytering och varumärkesanalys på FS7 Vi kan inte fatta beslut på denna punkt då det inte finns en konkret tidsplan. Viktigt att vi har en tydlig plan på denna punkt i om att detta är vår fokusfråga. Beslut: Alexander presenterar en uppspaltad grov tidsplan till FS8. Beslut: Påminna rekryteringsansvariga på varje ort att det finns speciella pengar att äska för rekrytering av aktiva. Filip skriver ihop en ny uppdaterad uppdragsbeskrivning för projektledare-fotograf till FS7. Filip har skrivit ihop ett utkast som finns på dropbox (under uppdragsbeskrivningar). Alla i FS uppmanas läsa igenom och ge feedback. Beslut fattas på FS8 kring den uppgraderade uppdragsbeskrivningen. Filip meddelar MSF Umeå att FUM 2014 skall ske med utskottsförfarande. Filip meddelade MSF Umeå på ett styrelsemöte den 12/ Fastställandet av presidiebeslut och per capsulum-beslut Ej aktuellt. 16 Beslutspunkter Grafisk profil (Bilaga 1 samt separat bilaga på Dropbox) FS är eniga om att vi behöver fler bidrag att ta ställning till och beslutar därför om att gå ut med ny förfrågan med målet att få in nya och framför allt fler bidrag. Målet är att få en enhetlig grafisk profil. I dagsläget finns ingen sådan. Likaså är detta en mycket viktig fråga med tanke på vår fokusfråga för verksamhetsåret.

4 Appendix upphandling (Bilaga 2) Beslut: Vi köper inte tilläggstjänsten i dagsläget. Utvärdering kan bli aktuell framöver. Beslut: Emma vidarebefordrar frågan om redaktörsposten till övriga i FS. Firmatecknare för MSF (Bilaga 3) Beslutar att återkalla samtliga och: - Att Emma Furberg Att Maria Valeur Att Milla Järvelin Att Inga-Maj Juselius Att Nina Blomkvist var för sig har rätt teckna i föreningens firma Adjungering MSF Utland (inför deras verksamhetsår som börjar 29 mars)(bilaga 4) Detta är en stor fråga och FS är helt eniga om att detta är en fråga för fullmäktige i november. Nuvarande adjungerade ledamot från MSF utland får arvode för sin närvaro. Däremot är FS positiva till att MSF utland har en specifik FS-representant. Emma F meddelar MSF utland att de får ha en ordinarie adjungering och en suppleant. Arvoden projektledare (Bilaga 5) FS diskuterar det tvetydiga i att det finns ett beslut från FUM i Bilaga 1: Arvodesreglementet, 4. Där det står: Till föreningens alla projektledare som inte är invalda i förbundsstyrelsen, utgår ett fast arvodesbelopp uppgående till kronor per verksamhetsår. FS beslutar att betala ut arvoden enligt tidigare överenskommelse, dvs 8000kr före skatt. Emma upplyser Appendix redaktör om arvodet och budget för fortbildning. DLF-modellen FS har inte fått någon ytterligare information kring detta och skjuter således detta beslut till FS8. Godkännande av extern representation (Bilaga 6) FS godkänner den externa representationen som Milla tidigare har presenterat via mejl. Facklig vidareutbildning Frida informerar om facklig vidareutbildning. FS beslutar att de två sista timmarna skall användas till utbyte mellan lokalorterna om hur fortbildning sker lokalt/hos lokalavdelningarna alternativt fokusfrågan; vårt varumärke med diskussioner kring hur våra medlemmar ser på MSF, vad vi står för etc. AMEE poster Deadline 23/2.

5 FS beslutar att vi ska fråga UFO om tillstånd att få använda data från våra enkäter för att kunna göra en poster och presentera under AMEE. Övriga ärenden Taxikvitton Finns inga nya taxikvitton. Vårdförbundet Vårdförbundet (Daniel Larsson) önskar ett möte med MSF och några andra förbund för att diskutera maktbeteenden/maktstruktur och genus i vården. FS önskar mer information innan vi tar ställning till detta. Beslut: Maria presenterar mer på FS8 så att vi kan fatta beslut om eventuellt deltagande efter detta. Årets handledare Ej fått högupplösta bilder från alla lokalavdelningar. Informera lokalavdelningarna att det kanske inte blir aktuellt med någon publikation i läkartidningen då det gått en hel del tid. Tidpunkter för möten under våren Inga ändringar.

6 Bilagor FS7 Bilaga 1 Från: Anna Skogbergs Ämne: Re: Ny Grafisk profil MSF Datum: 20 december :33:39 CET Till: Ulrika Berglund Hej Ulrika! Svaret har dröjt för intresset från studenterna var förvånansvärt lågt så jag gav dem tid att tänka och har påmint dem. Men det är bara två som trots det anmäler intresse. De har inte anmält gemensamt intresse som om de vill arbeta tillsammans. Intresserade är: Anna Johansson Erika Andersson Hoppas det ändå är ok att arbeta vidare ifrån. Jag "kopplar bort" mig själv nu och överlåter till dig att kontakta Anna och Erika. Hoppas det låter ok. Önskar dig även en god jul och ett gott nytt år. Vänligen, Anna Bilaga 2 Offert för Appendix. Detta gäller kostnader utöver själva tryck och porto som redan idag överskrider budgeterat belopp eftersom vi har fler medlemmar och det är budgeterat exakt lika mycket för 2013 och 2014 (förmodligen utifrån 2012:s upplaga, trots att upplagan ökar). OSS reklambyrå: Originalproduktion 4 tim à 660 kr, grundskiss 2 tim à 860 kr, korrektur 5 tim totalt, dvs inkl Moderna Läkare, à 660 kr (har man mycket korr så går här många timmar). Utöver detta löpande räkning à 660 kr. Bilaga 3 Milla måste skicka lite information till banken om vilka som här rätt att teckna i MSFs namn och har gått igenom gamla protokoll. För närvarande har följande rätt att teckna i MSFs namn: Emma Furberg, Milla Järvelin, Inga-Maj Juselius men även Sofia Åkerman och Rebecka Berntsson rätt att firmateckna trots att de båda slutat. Mitt förslag är att vi under mötet 27/1 återkallar samtligas rätt som firmatecknare och beslutar att Att Emma Furberg Att Milla Järvelin Att Inga-Maj Juselius

7 Att Nina Blomkvist (ny på ekonomiavdelningen) har rätt som firmatecknare. På så sätt blir vi av med alla potentiella eftersläntrare i firmateckning och har ett nytt färskt beslut med nya och gamla namn. Bilaga 4 Hej Emma! [ ] Till nästa år har vi tänkt att ha en post i styrelsen som är FS representant. Denna person kommer inte vara ordförande eller vice ordförande, utan främst arbeta med FS, låter det bra? Finns det någon möjlighet att även denna person kan få arvode för sitt jobb då, samt rösträtt? Som det känns nu är det tyvärr lite omotiverande att ta på sig uppdrag inom FS när man inte får något för det, medan de andra i FS får minst 6000kr. Hoppas allt är bra och God fortsättning på det nya året! /Ulrika Bilaga 5 Arvoden projektledare: Enligt ekonomiproposition på fullmäktige ska ett arvode om högst 1400/år utgå för projektledare. (Se s. 30, 4) För Appendix redaktör och projektledare information och kommunikation är dock 11000/år budgeterat i arvode och kompetensutveckling. Det finns ingen budgeterad summa för projektledaren fotograf. Bilaga 7 Jag sitter med planeringen för facklig vidareutbildning och just nu ser det preliminära programmet ut såhär: Adina Welander - Ungt ledarskap och lite alternativa karriärvägar lunch Nina Rose - genus och jämställdhet (väntar absolut klartecken från Maria som varit i kontakt med henne) tänker jag att vi får ha en punkt om MSF:s politik el dyl Jag tänkte bara höra om den sista punkten där, om det är något som du känner att det finns möjlighet att hålla i eller om jag ska försöka få tag i en ytterligare föreläsare? Jag vet dock inte riktigt inom vilket område det skulle vara. Finns det något som vi behöver reda ut och vill delge våra medlemmar? Kanske något om datalagen och sekretess? Någon jurist på kansliet som ni tror kan ta det i så fall? Frida

8

MSF, Protokoll FS9 2014-03-22

MSF, Protokoll FS9 2014-03-22 MSF, Protokoll FS9 2014-03-22 Närvarande: Maria Valeur, vice ordförande Filip Löfgren, Umeå Norna Werner, Stockholm Tora Borén, Örebro Rayma Avecedo, Utland Teodor Svedung Wettervik, Göteborg Alexander

Läs mer

MSF Protokoll FS 12-140914S. Närvarande. Formalia. Emma Furberg, ordförande. Maria Valeur, vice ordförande Skype 1h. Eddie de Dios, Skåne

MSF Protokoll FS 12-140914S. Närvarande. Formalia. Emma Furberg, ordförande. Maria Valeur, vice ordförande Skype 1h. Eddie de Dios, Skåne MSF Protokoll FS 12-140914S Närvarande Emma Furberg, ordförande Maria Valeur, vice ordförande Skype 1h Eddie de Dios, Skåne Maria Forssén, Utland Tora Borén, Örebro Norna Werner, Stockholm halv dag Teodor

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 6: Ekonomi Innehåll Möteshandlingarna som berör Medicine Studerandes Förbunds (MSF:s) ekonomi består av den ekonomiska redovisningen för kalenderåret 2012 och

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 2: Verksamhetsberättelse april 2012 mars 2013 Innehåll Synopsis av verksamhetsberättelsen... 3 Om verksamhetsberättelsen... 4 Sammanfattning av året... 5 Fokusfråga

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-03-26 Föregående möte: 2006-03-12 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson Petra

Läs mer

Protokoll. fört vid styrelsemöte #15 som ägde rum. Närvarande: Roller: Underskrifter:

Protokoll. fört vid styrelsemöte #15 som ägde rum. Närvarande: Roller: Underskrifter: Protokoll fört vid styrelsemöte #15 som ägde rum 2015 04 13 Närvarande: Roller: Underskrifter: Andreas Fredmer (Ordförande) Marcus Wiking (Vice ordförande) Malin Öhlin (Sekreterare) Simon Lundmark (Informationsansvarig)

Läs mer

november 2013 meddelade Peter Honeth,

november 2013 meddelade Peter Honeth, appendix #01/2014 MSF TYCKER Vi sliter hårt, många gånger i tystnad, för våra patienters bästa, men vårt eget mående ska inte behöva åsidosättas och våra studier ska löna sig från första början. Emma Furberg,

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 13.09 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Joanna Hellström, Emilie

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 1 (12) FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 Tid 2011-02-13 09.00-16.00 Plats Förbundet Unga Forskares kansli, Stockholm Kallade Rikard Ahrgren David Ebbevi Sara Magnusson Robert Piehl-Fridqvist Andreas Svensson Guncha

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter: Protokoll fört vid styrelsemöte #3 som ägde rum 2014 09 22 Närvarande: Roller: Underskrifter: Andreas Fredmer (Ordförande) Marcus Wiking (Vice ordförande) Malin Öhlin (Sekreterare) Simon Lundmark (Informationsansvarig)

Läs mer

Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 5/3-14 Tid: 19.15 21.00 Plats: Wallenberg Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(43) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 16.12 Uppsala den 15 september 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 mars 2014 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 18.17 Närvarande: Julia Yates, Sofia Wirell, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Dagordning 140325: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala

Läs mer

ACA Sverige Servicekonferens 16 maj 2015 Iggesund kl 12:30-17:00 Protokoll

ACA Sverige Servicekonferens 16 maj 2015 Iggesund kl 12:30-17:00 Protokoll ACA Sverige Servicekonferens 16 maj 2015 Iggesund kl 12:30-17:00 Protokoll Förkortningar som används i protokollet: SK - Servicekonferensen GSR - Gruppservicerepresentant SG - Servicegruppen ACA Adult

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(73) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-09-05--07 Föregående möte: 2008-08-01--03 Vid protokollet, Justeras, Christer Pettersson Mötessekreterare

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-01-24, kl. 18.30 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer