Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening"

Transkript

1 Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: , kl Plats: E-huset, LTH Ordförande: Elin Wennerström, TM14 Sekreterare: Sara Melin, TM14 Övriga närvarande: Miriam Chakir, TM14 Karin Emilsson, TM14 Anna Kjölstad Svedu, TM14 Sara Melin, TM14 Johanna Leonard, TM14 Hanna Svenstrup, TM14 Sofie Tapper Jansson, TM14 Robin Thiberg, TM14 Sammanfattning TMS fjärde möte hölls på E-huset i Lund. Under mötet gick beslutsuppföljningen igenom och då många punkter inte följts upp blev de uppskjutna till nästa möte. Vidare gick samtliga propositioner inför stämman igenom och vissa ändringar föreslogs och ska vara uppdaterade till nästa möte. Styrelsen diskuterade och beslutade att ha ett intervjuevent tillsammans med Accenture som ska hållas någon gång i december. Därefter diskuterades och beslutades att skapa en gemensam TMS-kalender för interna aktiviteter som ska användas aktivt av samtliga styrelsemedlemmar. Styrelsen beslutade även att skjuta upp den påtänka värderingsövningen till den nya styrelsen är sammansatt.

2 1. OFMÖ 2. Incheckning till dagens möte o Vad förväntar du dig av dagens möte? o Vad ska du göra idag för att det här ska bli ett så bra möte som möjligt? 3. Val av justerare o Förslag: Sofie och Karin 4. Val av sekreterare o Förslag: Sara 5. Godkännande av föredragningslistan 6. Beslutsuppföljning o Skapa en mapp i Dropbox som ska utgöra inspirationsdatabas för grafisk profil inom TMS + lägga in korta instruktioner för hur denna ska användas. Ansvarig: Eric o Ta reda på mer information kring ryktesspridning om TM och hur det i dagsläget ser ut för TM-programmets framtid. Prata med Carl-Henric. Ansvariga: Hanna och Sofie (Hanna är sammankallande) o Börja planera överlämning för nya och gamla styrelsen, presentera förslag för övriga styrelsen. Ansvariga: Elin, Anna, Hanna och Sofie (Elin är sammankallande) o Framställa förslag för hur studentambassadörerna ska väljas i framtiden och se över dess postbeskrivning. Ansvarig: Anna o Planera ett förslag för utvärdering av Kina-vistelsen. Ansvariga: Anna och Sofie (Sofie är sammankallande) 7. Uppdatering av stadgarna (Diskussion + beslut) (Elin) o Se bilaga 1 för underlag o Genomgång av varje enskild proposition

3 o Färdig inför stämman eller behövs någonting redigeras? Vem ansvarar för detta? o Fler förslag på propositioner som dykt upp? 8. Intervjudag med Accenture (Diskussion + beslut) (Robin) o Se bilaga 2 o Sker på TMS egen bekostnad o Är detta någonting vi vill genomföra även i år? 9. Värderingar i styrelsen (Diskussion + beslut) (Elin) o Alla har förberett fyra förslag på viktiga värderingar för ett bra styrelseklimat o Vilka vill vi i styrelsen gemensamt komma överens om att sträva efter? 10. Tid för nästa styrelsemöte (Diskussion + beslut) (Elin) o Tidigare spikat datum är 12/11 kl Elin och Hanna kommer ej kunna närvara. o Vill vi låta Karin hålla i mötet eller försöka flytta datum? o Annat förslag: måndag 11/11 kl Övriga frågor 12. Utvärdering av dagens möte o Kommentarer kring dagens nya mötestid? o Övriga kommentarer? 13. OFMA

4 1. OFMÖ Ordförande förklarar mötet öppnat. 2. Incheckning till dagens möte a. Vad förväntar du dig av dagens möte? b. Vad ska du göra idag för att det här ska bli ett så bra möte som möjligt? 3. Val av justerare Styrelsen valde Sofie Tappar Jansson och Karin Emilsson till justerare. 4. Val av sekreterare Styrelsen valde Sara Melin till sekreterare. 5. Godkännande av föredragningslistan Styrelsen godkänner föredragningslistan 6. Beslutsuppföljning o Skapa en mapp i Dropbox som ska utgöra inspirationsdatabas för grafisk profil inom TMS + lägga in korta instruktioner för hur denna ska användas. Ansvarig: Eric Erik ej närvarande och det finns ingen mapp i dropboxen ännu. Elin pratar med Erik och beslutsuppföljningen skjuts upp till nästa möte. o Ta reda på mer information kring ryktesspridning om TM och hur det i dagsläget ser ut för TM-programmets framtid. Prata med Carl-Henric. Ansvariga: Hanna och Sofie (Hanna är sammankallande) På grund av TM14s vistelse i Kina har det inte skett något då det är lättare att prata med Carl-Henric väl på plats i Sverige, punkten skjuts därför upp till nästa möte. Under mötet med C-H ska även TM-pengar tas upp och vad det ska gå till. o Börja planera överlämning för nya och gamla styrelsen, presentera förslag för övriga styrelsen. Ansvariga: Elin, Anna, Hanna och Sofie (Elin är sammankallande) Inget möte har skett, Elin sammankallar snarast och punkten skjuts upp till nästa möte. o Framställa förslag för hur studentambassadörerna ska väljas i framtiden och se över dess postbeskrivning.

5 Ansvarig: Anna Inget möte har skett, punkten skjuts upp till nästa möte. o Planera ett förslag för utvärdering av Kina-vistelsen. Ansvariga: Anna och Sofie (Sofie är sammankallande) Inget möte har skett, punkten skjuts upp till nästa möte. Eventuellt kan det ske i samband med teoriföreläsningen den 5 november där TM14 klassen är samlad. Även information ska samlas inför TM15 resa i exempelvis en gemensam Dropbox. 7. Uppdatering av stadgarna (Diskussion + beslut) (Elin) a. Se bilaga 1 för underlag b. Genomgång av varje enskild proposition c. Färdig inför stämman eller behövs någonting redigeras? Vem ansvarar för detta? d. Fler förslag på propositioner som dykt upp? Varje enskild proposition gick igenom. Vissa ändringar föreslogs av styrelsen och ska vara uppdaterade till nästa gång. De som skrev propositionerna är ansvariga för respektive ändring. 8. Intervjudag med Accenture (Diskussion + beslut) (Robin) a. Se bilaga 2 b. Sker på TMS egen bekostnad c. Är detta någonting vi vill genomföra även i år? Robin presenterar upplägget och styrelsen diskuterar om möjligheterna. Styrelsen är positiv till intervjuevent för TM14 tillsammans med Accenture och beslutar att genomföra det. Eventuellt försöka banta ner kostnaderna något. IE pengarna ska finansiera eventet. 9. Värderingar i styrelsen (Diskussion + beslut) (Elin) a. Alla har förberett fyra förslag på viktiga värderingar för ett bra styrelseklimat b. Vilka vill vi i styrelsen gemensamt komma överens om att sträva efter? Styrelsen enas om att inte genomföra diskussionen eftersom alla styrelsemedlemmar inte är närvarande. Styrelsen beslutar att göra övningen tillsammans med den nya styrelsen och istället ska den nuvarande styrelsen göra någon form av lessons learned övning. 10. Tid för nästa styrelsemöte (Diskussion + beslut) (Elin) a. Tidigare spikat datum är 12/11 kl Elin och Hanna kommer ej kunna närvara. b. Vill vi låta Karin hålla i mötet eller försöka flytta datum? c. Annat förslag: måndag 11/11 kl

6

7 Bilaga 1 Förslag på propositioner 1. Angående Protokoll från styrelsemöten Proposition till TMS andra ordinarie föreningsstämma 2013 Då styrelsen beslutat att denna deadline ej i dagsläget följs på grund av att vi anser att tidsintervallet är för kort för att kunna möjliggöra denna aktivitet på hemsidan. Så därför föreslås en förändring som då gör att styrelsen kommer att kunna följa stadgarna. Förändringen innebär att protokollet ska finnas tillgänglig senast 7 dagar efter mötet på icke definierad plats. Till följd av propositionen föreslår styrelsen följande ändringar i TMS stadgar: 9 Styrelse Andra stycket, sista meningen. Från: Protokoll från styrelsemöten ska finnas tillgängligt på TM-Studenternas hemsida senast 7 dagar efter mötet. Till: Protokoll från styrelsemöten ska finnas tillgängligt senast 7 dagar efter mötet. 2. AngåendebeskrivningaravTMSstyrelseposter:TM8 Utbildningsbevakningsansvarig Proposition)till)TMS)andra)ordinarie)föreningsstämma)2013)) ITMSstadgarbeskrivsinulägetsamtligastyrelseposter.Dådetärviktigtatttydliggöravad varje post innebär vill den sittande styrelsen förtydliga beskrivningen av TM? Utbildningsbevakningsansvarig.Dennuvarandebeskrivningenärinteenkorrektbeskrivning av vad posten innebär. Därför anser vi att det är viktigt för kommande styrelsearbete och utbildningsbevakninginomtechnologymanagementprogrammetattbeskrivningenändras tillentydligochkorrektbildavpostensinnebörd. TillföljdavpropositionenföreslårstyrelsenföljandeändringariTMSstadgar:

8 9Styrelse Punkt10TM8Utbildningsbevakningsansvarig TM?Utbildningsbevakningsansvarig fungerar som en länk mellan TM?studenterna och utbildningsledningen,dessuppgiftärattförbättrautbildningenskvalité. Till: TM?Utbildningsbevakningsansvarig fungerar som en länk mellan TMS och utbildningsledningen,ochskaverkaaktivtförattstudiebevakningenupprätthållsisyfteatt bibehålla och förbättra utbildningens kvalitet. Ansvarar även för att kontakter med ansvarigaförutbildningsbevakningpåkårerupprätthållsisambandmedordförandesamt ska delta i de utbildningsnämnder eller programråd där Technology Management Studenternaskahaenrepresentant. Lund,29oktober2013 TMSStyrelsegenom SofieTapperJansson TM?Utbildningsbevakningsansvarig 3. AngåendeTMAdvisorysroll Proposition)till)TMS)andra)ordinarie)föreningsstämma)2013) TMSstyrelsevilluppmuntraattTMAdvisorysansvarigskablimerlikdeandra styrelseposterna.detharuppmärksammatsattöverlämningenmellantmadvisory ansvarigablirytligdådettidigareharvaritfrittattutformaprogrammethurstudenternavill. GenomenförändringistadgarnafårTM?studenternaenförsäkranattTMAdvisoryska ordnamentoreråtstudenternapåenbestämdtidpunkt. TillföljdavpropositionenföreslårstyrelsenföljandeändringariTMSstadgar: 9Styrelse Åttondestycket Från:

9 TM?AdvisoryansvarigansvararföratthittaföretagsmentorertillTM?studenterna. Dennaledamotspositionskiljersignågotfråndeandradådetkrävsattdetvarjehöst väljsennyansvarigfråndennyatm?årgången.varjetm?årgångansvararförsinaegna mentorer. Till: TM?AdvisoryansvarigansvararföratthittaföretagsmentorertillTM?studenterna.VarjeTM? årgångansvararförsittegetadvisoryprogram.advisorysprogramskastartasenastislutet avfebruariunderdenandraterminenpåtm. 4. BenämningEkonomiansvarig Proposition)till)TMS)andra)ordinarie)föreningsstämma)2013) IstadgarnasnuvarandeutformningbenämnsrollenEkonomiansvarigpåettflertalolikasätt. Styrelsenanserattdetvoreönskvärtattändralydelsernaisyfteattgörastadgarnamer begripligaochkonsekventa,samtmotverkaeventuellförvirringellermisstolkning. TillföljdavpropositionenföreslårstyrelsenföljandeändringariTMSstadgar: AttpåvarjeställedärEkonomiansvarigåsyftas,genombenämningen ekonomiansvarig, kassör eller ekonomiansvarigtillikaviceordförande,ändrabenämningentill Ekonomiansvarig. Lund,29oktober2013 TMSstyrelsegenom AnnaKjölstadSvedu TM?Informationsansvarig 5. PostbeskrivningTM8Informationsansvarig Proposition)till)TMS)andra)ordinarie)föreningsstämma)2013)

10 TM?InformationsansvarigärennypostsominfördesunderTMSförstaordinarie föreningsstämmavåren2013.isambandmeddettatogsstyrelsepostensekreterarebort. Efterutvärderingavpostenharstyrelsenfunnitdetlämpligtattändrapostbeskrivningenför attbättreavspeglapostenshuvudansvarsområde.dessutomanserstyrelsenattdennya lydelsenbättreavspeglardetfaktiskatillvägagångssättetistyrelsen.somarbetetharskötts hitintills,harsekreterarrollenroteratmellanallastyrelsemedlemmar,någotsomhar fungeratutmärkt. TillföljdavpropositionenföreslårstyrelsenföljandeändringariTMSstadgar: 9Styrelse Stycke7TM8Informationsansvarig Från: TM8Informationsansvarigansvararförkontaktmedochmarknadsföringgentemot potentielltblivandetm?studenter.tm?informationsansvarigansvararförattprotokollförs understyrelsemötensamtföreningsstämmamenkandelegerauppgiftentillannan styrelsemedlem. Till: TM8Informationsansvarigharsomfrämstauppgiftattansvaraförmarknadsföringen gentemotpotentiellatm?studenter.dessutomansvarartm?informationsansvarigför föreningensinternainformationsflöden. Lund,29oktober2013 TMSstyrelsegenom AnnaKjölstadSvedu TM?Informationsansvarig 6. AngåendeekonomiskarutineriTMSverksamhet Proposition)till)TMS)andra)ordinarie)stämma)2013))

11 Denyligeninfördarutinernakringbudgetarbetebörförtydligasytterligaregenomattdeti stadgarnaframgårattbudgetgörsbådeperenskiltutskottsamtenbudgetförhela föreningen.förattförbättraarbetetmeddenövergripandebudgetenbördenna sammanställasavavgåendeekonomiansvarigpåvårensstämmaochsedanreviderasavden nyvaldaekonomiansvarige. TillföljdavpropositionenföreslårstyrelsenföljandetilläggochändringariTMSstadgar: 9Styrelsen Punktenekonomiskarutiner Från: Ekonomiskarutiner Budget läggs upp för varje helår av utskottsansvarig tillsammans med ekonomiansvarigochisamrådmedövrigaistyrelsen.dettagörssåtidigtsommöjligt avutskottsansvarigeeftertillträdeistyrelsen. SamtligakostnaderinomramenförTMSutskottskallviddessuppkomstomedelbart meddelas kassören. Skriftlig dokumentation i form av kvitto eller motsvarande dokumentationskalllämnastillkassören. Ekonomiansvarigskötertillsammansmedutskottsansvarigeuppföljningenavbudget löpandeunderåret. TMS bokföring görs enligt kontantprincipen. Inkomster och utgifter under verksamhetsåretkandockperiodiseras.bedömningengörsavekonomiansvarigeoch eventuella periodiserade inkomster samt utgifter redovisas i bokslutet som interimsskuldersamtinterimsfordringar. Till: Ekonomiskarutiner Budget för respektive utskott läggs upp för varje helår av utskottsansvarig tillsammansmedekonomiansvarigochisamrådmedövrigaistyrelsen.dettagörsså tidigtsommöjligtavutskottsansvarigeeftertillträdeistyrelsen. Budgetförhelaföreningensammanställsförvarjehelåravekonomiansvariginför åretsförstaföreningsstämma. SamtligakostnaderinomramenförTMSutskottskallviddessuppkomstomedelbart meddelas kassören. Skriftlig dokumentation i form av kvitto eller motsvarande dokumentationskalllämnastillkassören. Ekonomiansvarigskötertillsammansmedutskottsansvarigeuppföljningenavbudget löpandeunderåret. TMS bokföring görs enligt kontantprincipen. Inkomster och utgifter under verksamhetsåretkandockperiodiseras.bedömningengörsavekonomiansvarigeoch

12 eventuella periodiserade inkomster samt utgifter redovisas i bokslutet som interimsskuldersamtinterimsfordringar. Ekonomiskberättelse Ekonomiskberättelse Styrdokument Tredjestycket Från: Styrelsensekonomiskaredogörelsemedbokslut.Handlingtill verksamhetsåretsförstaföreningsstämmaskaminstinnehålla resultatochbalansräkning.vidandraföreningsstämmanskaen budgetöververksamhetsåretpresenterasunderpunkten ekonomiskrapport. Till: Styrelsensekonomiskaredogörelsemedbokslut.Handlingtill verksamhetsåretsförstaföreningsstämmaskaminstinnehålla resultatochbalansräkning.vidförstaföreningsstämmanskaen budgetöververksamhetsåretpresenterasunderpunkten ekonomiskrapport. Lund,20oktober2013 TMSstyrelsegenom KarinEmilsson EkonomiansvarigtillikaViceOrdförande 7. AngåendeEkonomiskpolicysomstyrdokument Proposition)till)TMS)andra)ordinarie)stämma)2013)) Föratttydliggöraföreningensekonomiskarutinerochdärmed bådeökatransparensenmotföreningensmedlemmaroch underlättastyrelsensarbetebörenekonomiskpolicyläggastill somettstyrdokument.

13 Verksamhetsplan Ekonomiskberättelse Revisionsberättelse Postbeskrivningar Verksamhetsplan TillföljdavpropositionenföreslårstyrelsenföljandetilläggiTMS stadgar: Styrdokument Från: Fastställervilkenverksamhetochvilkamålsomföreningenbör uppnåunderterminen.läggssompropositiontill föreningsstämman. VerksamhetsberättelseStyrelsensredogörelseför medlemmarnahur verksamhetsplanenharuppfylltsochvilkenövrigverksamhetsom hargenomförts.handlingtillföreningsstämman. Styrelsensekonomiskaredogörelsemedbokslut.Handlingtill verksamhetsåretsförstaföreningsstämmaskaminstinnehålla resultatochbalansräkning.vidandraföreningsstämmanskaen budgetöververksamhetsåretpresenterasunderpunkten ekonomiskrapport. Revisorernasgranskningavstyrelsensekonomi.Kontrollerarom denekonomiskaberättelsenöverensstämmermedverkligheten. Lämnarförslagpåomstyrelsenskabeviljasansvarsfrihet. Handling/motiontillverksamhetsåretsförstaföreningsstämma. DefinitionochbeskrivningavsamtligaposteriTMSstyrelse. Dokumentetärenguideochingetregelverk.Dokumentet uppdaterasvidbehovavstyrelsenochändringaridokumentet skagodkännasavstyrelsen. Till: Styrdokument Fastställervilkenverksamhetochvilkamålsomföreningenbör uppnåunderterminen.läggssompropositiontill föreningsstämman.

14 Ekonomiskberättelse Revisionsberättelse Postbeskrivningar Ekonomiskpolicy VerksamhetsberättelseStyrelsensredogörelseför medlemmarnahur verksamhetsplanenharuppfylltsochvilkenövrigverksamhetsom hargenomförts.handlingtillföreningsstämman. Styrelsensekonomiskaredogörelsemedbokslut.Handlingtill verksamhetsåretsförstaföreningsstämmaskaminstinnehålla resultatochbalansräkning.vidåretsförstaföreningsstämmaska enbudgetöververksamhetsåretpresenterasunderpunkten ekonomiskrapport. Revisorernasgranskningavstyrelsensekonomi.Kontrollerarom denekonomiskaberättelsenöverensstämmermedverkligheten. Lämnarförslagpåomstyrelsenskabeviljasansvarsfrihet. Handling/motiontillverksamhetsåretsförstaföreningsstämma. DefinitionochbeskrivningavsamtligaposteriTMSstyrelse. Dokumentetärenguideochingetregelverk.Dokumentet uppdaterasvidbehovavstyrelsenochändringaridokumentet skagodkännasavstyrelsen. Beskrivningavföreningensekonomiskarutiner.Dokumentet uppdaterasvidbehovochändringaridokumentetska godkännasvidnästkommandeföreningsstämma. Lund,20oktober2013 TMSstyrelsegenom KarinEmilsson EkonomiansvarigtillikaViceOrdförande 8. Angåendefinansieringavverksamheten Proposition)till)TMS)andra)ordinarie)stämma)2013)) Tillföljdavförändradprissättninginommentorskapsprogrammet börsystemetmedklasskassaavskaffas.förattsäkraföreningens finansiering bör istället ett avkastningskrav på kr införas

15 för TM Näringsliv. Det bör även förtydligas att intäkterna från föreningens huvudsponsorer går direkt till föreningen och är därmedinteärendelavtmnäringslivsavkastningtillföreningen. Förattundvikaattpengarackumuleraspåolikabankkontonutan syfte vilket har varit fallet för exempelvis TMDs konto så bör istället samtliga överskott gå tillbaka till hela föreningen och samlas på samma konto där de finns tillgängliga för föreningens verksamhet. Förattundvikaattsaldotpåkontotföroförutseddahändelserblir oproportionerligt stort för dess syfte så bör en beloppsgräns införas. Till följd av propositionen föreslår styrelsen följande tillägg och ändringaritmsstadgar: 13Finansieringavverksamhet Från: DelaravintäkternafrånmentorskapsprogrammetochTM?Dagen bidrartillfinansieringavföreningensövrigaverksamhet. AvkastningskravettillföreningenärförTM?Dagen15procentav intäkternaochförmentorskapsprogrammet10procentav intäkterna. Tillkontotföroförutseddautgifterharmentorskapsprogrammet ettavkastningskravpå5000kronor.summanpåkontotför oförutseddautgiftersyftartillattunderlättafinansieringav oväntadeutgifterdirektrelateradetilltmsförening. Eventuelltöverskottfrånmentorskapsprogrammetefteruppfyllt avkastningskravanvändsgemensamtavdenaktuellaårgången,så somklassenanserlämpligt. Till: DelaravintäkternafrånmentorskapsprogrammetochTM?Dagen bidrartillfinansieringavföreningensövrigaverksamhet.det årligaavkastningskravettillföreningenärförtm?dagen15 procentavintäkterna,förtmnäringsliv60000krochför mentorskapsprogrammet10procentavintäkterna.föreningen

16 finansierasävenavdesshuvudsponsorer.samtligaintäkterfrån dessatillfallerföreningen. Eventuelltöverskottfrånföreningensutskottefteruppfyllt avkastningskravåtergårtillföreningen.likvidamedelsom tillfallitföreningenisinhelhetfinnspåkontot styrelsen. Om)saldot)på)kontot)för)oförutsedda)utgifter)understiger)30)000) avsätter)föreningen)5000)kronor)till)detta)konto.summanpå kontotföroförutseddautgiftersyftartillattunderlätta finansieringavoväntadeutgifterdirektrelateradetilltms förening. Lund,20oktober2013 TMSstyrelsegenom KarinEmilsson EkonomiansvarigtillikaViceOrdförande Ekonomisk policy 1. Ekonomiskt ansvar 1.1 Ekonomiskt ansvar i styrelsens utskott Utskottsansvarig är ytterst ekonomiskt ansvarig i respektive utskott. 2. Budgethantering 2.1Utformning av budget Budget utformas årligen av respektive utskottsansvarig i samråd med ekonomiansvarig före årets första stämma. Budget utformas med grund i föregående års skriftliga uppföljning av budget (se punkt 2.4) med beaktning av eventuella avvikelser. 2.2 Godkännande av budget

17 Samtliga budgets godkänns av den nyvalda styrelsen, efter eventuell revidering, på ett styrelsemöte efter årets första stämma. 2.3 Kontinuerlig uppföljning av budget Budget följs kontinuerligt upp under året av respektive utskottsansvarig tillsammans med ekonomiansvarig. 2.4 Skriftlig uppföljning av budget Ekonomiansvarig utarbetar en skriftlig uppföljning av samtliga budgets inför årets första stämma. Denna diskuteras i styrelsen innan stämman. 2.5 Budgetöverskott Eventuellt överskott från budget går tillbaka till styrelsen. 3. Äskning 3.1 Möjlighet till äskning Pengar kan äskas från styrelsen till olika projekt drivna av TMS medlemmar. Alla TMS medlemmar har möjlighet att äska om pengar. 3.2 Äskningsförfarande En förfrågan om äskning lämnas till styrelsen. Mallen Äskande om anslag från TMS skall användas för detta ändamål. Styrelsen fattar beslut om huruvida äskningen godkänns på nästkommande styrelsemöte. 3.3 Disponibla medel för äskning På kontot styrelsen finns de pengar som är tillgängliga för äskning. Dessa utgörs av överskott från föregående år efter att föreningens kostnader har betalats. 4. Kvittohantering 4.1 Rutiner kvittohantering Samtliga kvitton som lämnas till ekonomiansvarig skall lämnas tillsammans med ett fullständigt ifyllt kvittounderlag. Kvitton utan underlag mottages ej av ekonomiansvarig och ingen ersättning betalas ut. 4.2 Tillgång till kvittounderlag

18 Kvittounderlagen finns tillgängliga i styrelsens dropbox samt på intranätet. Respektive utskottsordförande ansvarar för att förse utskottsmedlemmar med kvittounderlag vid behov. 5. Finansiellt överskott 5.1 Överskott från utskott Samtligt överskott från TM-Dagen, TM Advisory och TM Näringsliv skall gå tillbaka till föreningen. 6. Examenshögtid 6.1 Examenshögtid Föreningen rekommenderas att avsätta omkring , beroende på det ekonomiska läget, till examenshögtid för avgående klass.

19 Bilaga 1. Finansieringskarta Utskott vars överskott går till styrelsen: TM1Dagen) TM) Advisory) TM) Näringsliv) Styrelsen) Utskott & aktiviteter som finansieras av styrelsen:

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2014-01- 22, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Elin Wennerström, TM14 Sekreterare: Julia Skäremo, TM15 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-09-18, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-10-11, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-04-26, kl. 17.00 Plats: IKDC, Lund Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-09-01, kl. 16.30 Plats: Blå Rummet, EC. Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson, TM08 Övriga

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-08-30, kl. 12.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-05-21, kl. 10.45 Plats: Studentlyckan, Christers lägenhet. Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-09-15, kl. 13.15 Plats: Blå Rummet, EC. Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson, TM08 Övriga

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-01-19, kl. 18.00 Plats: Saltholm, Studiecentrum LTH. Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-05-30 kl. 15.30 Plats: Ordförande: Sekreterare: Övriga närvarande: IKDC Astrid Sjögren, TM13 Elin Lindqvist, TM13

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-05-08 kl. 17.00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Övriga närvarande: E-huset Astrid Sjögren, TM13 Elin Lindqvist, TM13

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2007-10-17 Plats: Studiecentrum, Saltholm Ordförande: Jenny K. Andersson TM06 Sekreterare: Therese Wemnér TM06 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-11-09, kl. 08.15 Plats: Blå Rummet, EC. Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson, TM08 Övriga

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-01-24, kl. 18.30 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-10-19, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2008-09-08, kl. 16.00 Plats: Blå Rummet, EC Ordförande: arlsson TM07 Sekreterare: Elisabeth Andersson TM07 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-03-23, kl. 16.30 Plats: Blå rummet, EC Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson, TM08 Övriga

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2008-10-07, kl. 17.00 Plats: Studentgården, Skanör Ordförande: Anna Karlsson TM07 Sekreterare: Elisabeth Andersson TM07

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan 18.00 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2007-09-27 Plats: Skanörsgården, Skanör Ordförande: Jenny K. Andersson TM06 Sekreterare: Therese Wemnér TM06 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 1 2014-10-15 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 15:e oktober 2014, klockan 17.15. Department of Peace and Conflict Research,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-02-24, kl. 12.15 Plats: Blå rummet, EC Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson, TM08 Övriga

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-04-28, kl. 15.45 Plats: Blå rummet, EC Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson, TM08 Övriga

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Föreningshandbok

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Föreningshandbok Utbildningsvetenskapliga studentkåren vid Göteborgs universitet (SLUG) är en studentkår med ca 5000 medlemmar. Inom SLUG finns det föreningar vars övergripande syfte är att förgylla SLUG studenters studiesociala

Läs mer

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00.

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 1. OFMÖ Klockan 12:15 2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 3. Val av justeringsperson Elias Friberg väljs till justeringsperson.

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-02-10, kl. 17.35 Plats: Skanörsgården Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson, TM08 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-03-10, kl. 16.30 Plats: Blå rummet, EC Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson, TM08 Övriga

Läs mer

Stormöte. Dag: 21/2-11. Tid: 17.00. Plats: Konferensrummet, Örat

Stormöte. Dag: 21/2-11. Tid: 17.00. Plats: Konferensrummet, Örat Stormöte Dag: 21/2-11 Tid: 17.00 Plats: Konferensrummet, Örat Närvarande: Mårten Berg, Linda Hageström, Emelie Allenius, Frida Johnson, Therese Björn Johansson, Peter Mähler, Minna Juntura, Cecilia Lindgren,

Läs mer

STADGAR Augusti 2014

STADGAR Augusti 2014 STADGAR Augusti 2014 INNEHÅLL KAPITEL 1. ALLMÄNNA STADGAR 1 Namn 2 Ändamål 3 Obundenhet 4 Föreningens säte KAPITEL 2. VERKSAMHET 1 Verksamheten 2 Räkenskapsår KAPITEL 3. MEDLEMMAR 1 Medlemskap 2 Medlemskrav

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 15 oktober 2014 Daniel Lundell, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 Tid: Måndagen den 8 september 2014 klockan 17.58 Plats: Hollywood, Kårhuset Närvarande

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-02-23, kl. 16.00 Plats: Sal 137, EC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll för SHS-möte 2009-01-09 klockan 17:00, E-husets cafeteria.

Protokoll för SHS-möte 2009-01-09 klockan 17:00, E-husets cafeteria. Protokoll för SHS-möte 2009-01-09 klockan 17:00, E-husets cafeteria. Närvarande: Johan Fasting, Vladimir Klicic, Rizkalla Beydoun, Thomas Ahlström, Thomas Strömberg, Jonas Carlgren, John Bengtsson, Hans

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2014-10- 21 kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen Protokoll styrelsemöte 2014-03-04 Styrelsemöte 2014, 4 mars 2014, kl. 17.15 Örat Närvarande: Märta K, Ebba D, Hannah E, Fredrik Ra, Fredrik Ro, Boris K, Hanna N, Melinda P, Albin T, Julia FE, Julia M samt

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade:

Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade: Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2014-08-18 till 2014-08-22 Deltagare: Emma Spak Pär Näverskog Jonas Ålebring Sara Lei Maja Weinryb Joanna Ahlkvist David Svaninger (från 15) Ann Abrahamsson

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 14 mars 2012 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 Tid: Tisdag 12 mars klockan 18.15 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Reglemente för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet

Reglemente för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Reglemente för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Versionsdatum: 2013-12-02 Inledning Enligt Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitets stadgar skall

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2007-01-30 Plats: EC, grupprum informatik 2-055 Ordförande: Jenny K. Andersson TM06 Sekreterare: Therese Wemnér TM06 Övriga

Läs mer

Stadgar för yygården Gårdsförening

Stadgar för yygården Gårdsförening Förslag till stadgar i förening utan andelar Stadgar för yygården Gårdsförening Senast reviderade på föreningsstämma xxxx-xx-xx och extra föreningsstämma xxxx-xx-xx 1. FÖRENINGENS NAMN yygårdens Gårdsförening

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2012-05-02 Tid: 12.15 Plats: P30 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Gustav

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

REGLEMENTE FÖR PSYKOLOGPROGRAMMETS SEKTION STIMULUS

REGLEMENTE FÖR PSYKOLOGPROGRAMMETS SEKTION STIMULUS REGLEMENTE FÖR PSYKOLOGPROGRAMMETS SEKTION STIMULUS chrome-extension://bpmcpldpdmajfigpchkicefoigmkfalc/views/qowt.html 1/10 Senast ändrade 2014-12-10 1. Tolkning och ändringar 1.2. Område Detta reglemente

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2015-04-20 #28

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2015-04-20 #28 s styrelsemöte 2015-04-20 Plats: Tid: Konferensrummet Måndagen den 20:e april Närvarande: Alexander Malmberg, Erik Kvarnström, Dennis Norman, Hedvig Olsson, Joel Renulf, Malin Settergren, Elin Andersson

Läs mer

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping STADGAR 1. Namn, säte, status 1. Szent Istvan Ungerska föreningen i Norrköping 2. Norrköping; Sverige. 3. Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping är

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

FAQ till Kassören. Jag behöver göra ett inköp till mitt utskotts/sektionens verksamhet. Hur gör jag?

FAQ till Kassören. Jag behöver göra ett inköp till mitt utskotts/sektionens verksamhet. Hur gör jag? FAQ till Kassören I detta dokument följer svaret på en rad frågor Kassören ofta får. Om du inte hittar svaret här är du självklart välkommen att kontakta Kassören! Kontaktuppgifter finns längst ner. Göra

Läs mer

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16 Styrelseposter i verksamhetsåret 15/16 Samtliga styrelseposter skriver testamente till sin efterträdare samt ser till att dela dessa med samtliga i styrelsen. Avgående styrelsemedlem ska finnas tillgänglig

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #13 Onsdag 19/12 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:00 22:30.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarar mötet öppnat kl. 18:02..2 Val av sekreterare.

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 16/år 2015 Datum: 19/5 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 16/år 2015 Datum: 19/5 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Styrelseprotokoll för SNAPS styrelsemöte 2014-11-03

Styrelseprotokoll för SNAPS styrelsemöte 2014-11-03 Styrelseprotokoll för SNAPS styrelsemöte 2014-11-03 Kl. 19:00, Skype Swedish National Association of Pharmaceutical Students Närvarolista: Mötesordförande: Mikael Boberg SNAPS Styrelse: Ordförande Mikael

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion s. 3 Allmänt s. 4 Startkapital s. 4 Budget s. 4 Äskningar s. 4 Kontanthantering s. 4 Inköp s. 5 Kläder s. 5 Större inköp s. 5 Arrangemang s. 5 Sektionsmöte

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 10, 11, 14 och 15 ändrade plats i dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 10, 11, 14 och 15 ändrade plats i dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-05-07 Tid: 17:15 Plats: S2 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Benjamin

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2015-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Pernilla Lindau Sekr. Anton Håkansson Hampus Ragnar Andreas Stagnebo Julia Lennartsson Karl Borg Martin Sigvardsson

Läs mer

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndag den 17 oktober 2011 kl. 20.00 Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sekreterare Plats: Telefonmöte Närvarande ledamöter Stig Berndtsson Bengt-Ove Bergquist Ulrika

Läs mer

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 26 april 2014, kl. 14.15 Solidaritetsrörelsens hus, Stockholm Närvarande: Klas Eriksson, Emma Hyldéen, Rebecka Jalvemyr, Mikael Jonsson, Maja Magnusson, Ida Niskanen,

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 3 oktober 2013 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 Tid: Måndag 30 september 2013 klockan 17.59 Plats: Brunnen, Studiecentrum Närvarande

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 4 maj 2013 på Hotell ÅhusStrand i Åhus 1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Tisdagen 17:e September 2013 1. Mötet öppnas Erik öppnar mötet klockan 19:46 2. Närvaro/Frånvaro Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade.

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

Kungshamns samfällighetsförening 2014-06-09 Arbetsbeskrivning ordförande

Kungshamns samfällighetsförening 2014-06-09 Arbetsbeskrivning ordförande Ordförande Externa kontakter Arbetsuppgifter: Leder arbetet inom styrelsen. Är ordförande vid styrelsemöten. Tecknar avtal för föreningen i förening med annan styrelseledamot. Tecknar föreningens bank-

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 7 2015-03-05 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 5:e mars 2015, klockan 16.30. Styrelserummet, Department of Peace and

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer