Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening"

Transkript

1 Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: , kl Plats: E-huset, LTH Ordförande: Elin Wennerström, TM14 Sekreterare: Sara Melin, TM14 Övriga närvarande: Miriam Chakir, TM14 Karin Emilsson, TM14 Anna Kjölstad Svedu, TM14 Sara Melin, TM14 Johanna Leonard, TM14 Hanna Svenstrup, TM14 Sofie Tapper Jansson, TM14 Robin Thiberg, TM14 Sammanfattning TMS fjärde möte hölls på E-huset i Lund. Under mötet gick beslutsuppföljningen igenom och då många punkter inte följts upp blev de uppskjutna till nästa möte. Vidare gick samtliga propositioner inför stämman igenom och vissa ändringar föreslogs och ska vara uppdaterade till nästa möte. Styrelsen diskuterade och beslutade att ha ett intervjuevent tillsammans med Accenture som ska hållas någon gång i december. Därefter diskuterades och beslutades att skapa en gemensam TMS-kalender för interna aktiviteter som ska användas aktivt av samtliga styrelsemedlemmar. Styrelsen beslutade även att skjuta upp den påtänka värderingsövningen till den nya styrelsen är sammansatt.

2 1. OFMÖ 2. Incheckning till dagens möte o Vad förväntar du dig av dagens möte? o Vad ska du göra idag för att det här ska bli ett så bra möte som möjligt? 3. Val av justerare o Förslag: Sofie och Karin 4. Val av sekreterare o Förslag: Sara 5. Godkännande av föredragningslistan 6. Beslutsuppföljning o Skapa en mapp i Dropbox som ska utgöra inspirationsdatabas för grafisk profil inom TMS + lägga in korta instruktioner för hur denna ska användas. Ansvarig: Eric o Ta reda på mer information kring ryktesspridning om TM och hur det i dagsläget ser ut för TM-programmets framtid. Prata med Carl-Henric. Ansvariga: Hanna och Sofie (Hanna är sammankallande) o Börja planera överlämning för nya och gamla styrelsen, presentera förslag för övriga styrelsen. Ansvariga: Elin, Anna, Hanna och Sofie (Elin är sammankallande) o Framställa förslag för hur studentambassadörerna ska väljas i framtiden och se över dess postbeskrivning. Ansvarig: Anna o Planera ett förslag för utvärdering av Kina-vistelsen. Ansvariga: Anna och Sofie (Sofie är sammankallande) 7. Uppdatering av stadgarna (Diskussion + beslut) (Elin) o Se bilaga 1 för underlag o Genomgång av varje enskild proposition

3 o Färdig inför stämman eller behövs någonting redigeras? Vem ansvarar för detta? o Fler förslag på propositioner som dykt upp? 8. Intervjudag med Accenture (Diskussion + beslut) (Robin) o Se bilaga 2 o Sker på TMS egen bekostnad o Är detta någonting vi vill genomföra även i år? 9. Värderingar i styrelsen (Diskussion + beslut) (Elin) o Alla har förberett fyra förslag på viktiga värderingar för ett bra styrelseklimat o Vilka vill vi i styrelsen gemensamt komma överens om att sträva efter? 10. Tid för nästa styrelsemöte (Diskussion + beslut) (Elin) o Tidigare spikat datum är 12/11 kl Elin och Hanna kommer ej kunna närvara. o Vill vi låta Karin hålla i mötet eller försöka flytta datum? o Annat förslag: måndag 11/11 kl Övriga frågor 12. Utvärdering av dagens möte o Kommentarer kring dagens nya mötestid? o Övriga kommentarer? 13. OFMA

4 1. OFMÖ Ordförande förklarar mötet öppnat. 2. Incheckning till dagens möte a. Vad förväntar du dig av dagens möte? b. Vad ska du göra idag för att det här ska bli ett så bra möte som möjligt? 3. Val av justerare Styrelsen valde Sofie Tappar Jansson och Karin Emilsson till justerare. 4. Val av sekreterare Styrelsen valde Sara Melin till sekreterare. 5. Godkännande av föredragningslistan Styrelsen godkänner föredragningslistan 6. Beslutsuppföljning o Skapa en mapp i Dropbox som ska utgöra inspirationsdatabas för grafisk profil inom TMS + lägga in korta instruktioner för hur denna ska användas. Ansvarig: Eric Erik ej närvarande och det finns ingen mapp i dropboxen ännu. Elin pratar med Erik och beslutsuppföljningen skjuts upp till nästa möte. o Ta reda på mer information kring ryktesspridning om TM och hur det i dagsläget ser ut för TM-programmets framtid. Prata med Carl-Henric. Ansvariga: Hanna och Sofie (Hanna är sammankallande) På grund av TM14s vistelse i Kina har det inte skett något då det är lättare att prata med Carl-Henric väl på plats i Sverige, punkten skjuts därför upp till nästa möte. Under mötet med C-H ska även TM-pengar tas upp och vad det ska gå till. o Börja planera överlämning för nya och gamla styrelsen, presentera förslag för övriga styrelsen. Ansvariga: Elin, Anna, Hanna och Sofie (Elin är sammankallande) Inget möte har skett, Elin sammankallar snarast och punkten skjuts upp till nästa möte. o Framställa förslag för hur studentambassadörerna ska väljas i framtiden och se över dess postbeskrivning.

5 Ansvarig: Anna Inget möte har skett, punkten skjuts upp till nästa möte. o Planera ett förslag för utvärdering av Kina-vistelsen. Ansvariga: Anna och Sofie (Sofie är sammankallande) Inget möte har skett, punkten skjuts upp till nästa möte. Eventuellt kan det ske i samband med teoriföreläsningen den 5 november där TM14 klassen är samlad. Även information ska samlas inför TM15 resa i exempelvis en gemensam Dropbox. 7. Uppdatering av stadgarna (Diskussion + beslut) (Elin) a. Se bilaga 1 för underlag b. Genomgång av varje enskild proposition c. Färdig inför stämman eller behövs någonting redigeras? Vem ansvarar för detta? d. Fler förslag på propositioner som dykt upp? Varje enskild proposition gick igenom. Vissa ändringar föreslogs av styrelsen och ska vara uppdaterade till nästa gång. De som skrev propositionerna är ansvariga för respektive ändring. 8. Intervjudag med Accenture (Diskussion + beslut) (Robin) a. Se bilaga 2 b. Sker på TMS egen bekostnad c. Är detta någonting vi vill genomföra även i år? Robin presenterar upplägget och styrelsen diskuterar om möjligheterna. Styrelsen är positiv till intervjuevent för TM14 tillsammans med Accenture och beslutar att genomföra det. Eventuellt försöka banta ner kostnaderna något. IE pengarna ska finansiera eventet. 9. Värderingar i styrelsen (Diskussion + beslut) (Elin) a. Alla har förberett fyra förslag på viktiga värderingar för ett bra styrelseklimat b. Vilka vill vi i styrelsen gemensamt komma överens om att sträva efter? Styrelsen enas om att inte genomföra diskussionen eftersom alla styrelsemedlemmar inte är närvarande. Styrelsen beslutar att göra övningen tillsammans med den nya styrelsen och istället ska den nuvarande styrelsen göra någon form av lessons learned övning. 10. Tid för nästa styrelsemöte (Diskussion + beslut) (Elin) a. Tidigare spikat datum är 12/11 kl Elin och Hanna kommer ej kunna närvara. b. Vill vi låta Karin hålla i mötet eller försöka flytta datum? c. Annat förslag: måndag 11/11 kl

6

7 Bilaga 1 Förslag på propositioner 1. Angående Protokoll från styrelsemöten Proposition till TMS andra ordinarie föreningsstämma 2013 Då styrelsen beslutat att denna deadline ej i dagsläget följs på grund av att vi anser att tidsintervallet är för kort för att kunna möjliggöra denna aktivitet på hemsidan. Så därför föreslås en förändring som då gör att styrelsen kommer att kunna följa stadgarna. Förändringen innebär att protokollet ska finnas tillgänglig senast 7 dagar efter mötet på icke definierad plats. Till följd av propositionen föreslår styrelsen följande ändringar i TMS stadgar: 9 Styrelse Andra stycket, sista meningen. Från: Protokoll från styrelsemöten ska finnas tillgängligt på TM-Studenternas hemsida senast 7 dagar efter mötet. Till: Protokoll från styrelsemöten ska finnas tillgängligt senast 7 dagar efter mötet. 2. AngåendebeskrivningaravTMSstyrelseposter:TM8 Utbildningsbevakningsansvarig Proposition)till)TMS)andra)ordinarie)föreningsstämma)2013)) ITMSstadgarbeskrivsinulägetsamtligastyrelseposter.Dådetärviktigtatttydliggöravad varje post innebär vill den sittande styrelsen förtydliga beskrivningen av TM? Utbildningsbevakningsansvarig.Dennuvarandebeskrivningenärinteenkorrektbeskrivning av vad posten innebär. Därför anser vi att det är viktigt för kommande styrelsearbete och utbildningsbevakninginomtechnologymanagementprogrammetattbeskrivningenändras tillentydligochkorrektbildavpostensinnebörd. TillföljdavpropositionenföreslårstyrelsenföljandeändringariTMSstadgar:

8 9Styrelse Punkt10TM8Utbildningsbevakningsansvarig TM?Utbildningsbevakningsansvarig fungerar som en länk mellan TM?studenterna och utbildningsledningen,dessuppgiftärattförbättrautbildningenskvalité. Till: TM?Utbildningsbevakningsansvarig fungerar som en länk mellan TMS och utbildningsledningen,ochskaverkaaktivtförattstudiebevakningenupprätthållsisyfteatt bibehålla och förbättra utbildningens kvalitet. Ansvarar även för att kontakter med ansvarigaförutbildningsbevakningpåkårerupprätthållsisambandmedordförandesamt ska delta i de utbildningsnämnder eller programråd där Technology Management Studenternaskahaenrepresentant. Lund,29oktober2013 TMSStyrelsegenom SofieTapperJansson TM?Utbildningsbevakningsansvarig 3. AngåendeTMAdvisorysroll Proposition)till)TMS)andra)ordinarie)föreningsstämma)2013) TMSstyrelsevilluppmuntraattTMAdvisorysansvarigskablimerlikdeandra styrelseposterna.detharuppmärksammatsattöverlämningenmellantmadvisory ansvarigablirytligdådettidigareharvaritfrittattutformaprogrammethurstudenternavill. GenomenförändringistadgarnafårTM?studenternaenförsäkranattTMAdvisoryska ordnamentoreråtstudenternapåenbestämdtidpunkt. TillföljdavpropositionenföreslårstyrelsenföljandeändringariTMSstadgar: 9Styrelse Åttondestycket Från:

9 TM?AdvisoryansvarigansvararföratthittaföretagsmentorertillTM?studenterna. Dennaledamotspositionskiljersignågotfråndeandradådetkrävsattdetvarjehöst väljsennyansvarigfråndennyatm?årgången.varjetm?årgångansvararförsinaegna mentorer. Till: TM?AdvisoryansvarigansvararföratthittaföretagsmentorertillTM?studenterna.VarjeTM? årgångansvararförsittegetadvisoryprogram.advisorysprogramskastartasenastislutet avfebruariunderdenandraterminenpåtm. 4. BenämningEkonomiansvarig Proposition)till)TMS)andra)ordinarie)föreningsstämma)2013) IstadgarnasnuvarandeutformningbenämnsrollenEkonomiansvarigpåettflertalolikasätt. Styrelsenanserattdetvoreönskvärtattändralydelsernaisyfteattgörastadgarnamer begripligaochkonsekventa,samtmotverkaeventuellförvirringellermisstolkning. TillföljdavpropositionenföreslårstyrelsenföljandeändringariTMSstadgar: AttpåvarjeställedärEkonomiansvarigåsyftas,genombenämningen ekonomiansvarig, kassör eller ekonomiansvarigtillikaviceordförande,ändrabenämningentill Ekonomiansvarig. Lund,29oktober2013 TMSstyrelsegenom AnnaKjölstadSvedu TM?Informationsansvarig 5. PostbeskrivningTM8Informationsansvarig Proposition)till)TMS)andra)ordinarie)föreningsstämma)2013)

10 TM?InformationsansvarigärennypostsominfördesunderTMSförstaordinarie föreningsstämmavåren2013.isambandmeddettatogsstyrelsepostensekreterarebort. Efterutvärderingavpostenharstyrelsenfunnitdetlämpligtattändrapostbeskrivningenför attbättreavspeglapostenshuvudansvarsområde.dessutomanserstyrelsenattdennya lydelsenbättreavspeglardetfaktiskatillvägagångssättetistyrelsen.somarbetetharskötts hitintills,harsekreterarrollenroteratmellanallastyrelsemedlemmar,någotsomhar fungeratutmärkt. TillföljdavpropositionenföreslårstyrelsenföljandeändringariTMSstadgar: 9Styrelse Stycke7TM8Informationsansvarig Från: TM8Informationsansvarigansvararförkontaktmedochmarknadsföringgentemot potentielltblivandetm?studenter.tm?informationsansvarigansvararförattprotokollförs understyrelsemötensamtföreningsstämmamenkandelegerauppgiftentillannan styrelsemedlem. Till: TM8Informationsansvarigharsomfrämstauppgiftattansvaraförmarknadsföringen gentemotpotentiellatm?studenter.dessutomansvarartm?informationsansvarigför föreningensinternainformationsflöden. Lund,29oktober2013 TMSstyrelsegenom AnnaKjölstadSvedu TM?Informationsansvarig 6. AngåendeekonomiskarutineriTMSverksamhet Proposition)till)TMS)andra)ordinarie)stämma)2013))

11 Denyligeninfördarutinernakringbudgetarbetebörförtydligasytterligaregenomattdeti stadgarnaframgårattbudgetgörsbådeperenskiltutskottsamtenbudgetförhela föreningen.förattförbättraarbetetmeddenövergripandebudgetenbördenna sammanställasavavgåendeekonomiansvarigpåvårensstämmaochsedanreviderasavden nyvaldaekonomiansvarige. TillföljdavpropositionenföreslårstyrelsenföljandetilläggochändringariTMSstadgar: 9Styrelsen Punktenekonomiskarutiner Från: Ekonomiskarutiner Budget läggs upp för varje helår av utskottsansvarig tillsammans med ekonomiansvarigochisamrådmedövrigaistyrelsen.dettagörssåtidigtsommöjligt avutskottsansvarigeeftertillträdeistyrelsen. SamtligakostnaderinomramenförTMSutskottskallviddessuppkomstomedelbart meddelas kassören. Skriftlig dokumentation i form av kvitto eller motsvarande dokumentationskalllämnastillkassören. Ekonomiansvarigskötertillsammansmedutskottsansvarigeuppföljningenavbudget löpandeunderåret. TMS bokföring görs enligt kontantprincipen. Inkomster och utgifter under verksamhetsåretkandockperiodiseras.bedömningengörsavekonomiansvarigeoch eventuella periodiserade inkomster samt utgifter redovisas i bokslutet som interimsskuldersamtinterimsfordringar. Till: Ekonomiskarutiner Budget för respektive utskott läggs upp för varje helår av utskottsansvarig tillsammansmedekonomiansvarigochisamrådmedövrigaistyrelsen.dettagörsså tidigtsommöjligtavutskottsansvarigeeftertillträdeistyrelsen. Budgetförhelaföreningensammanställsförvarjehelåravekonomiansvariginför åretsförstaföreningsstämma. SamtligakostnaderinomramenförTMSutskottskallviddessuppkomstomedelbart meddelas kassören. Skriftlig dokumentation i form av kvitto eller motsvarande dokumentationskalllämnastillkassören. Ekonomiansvarigskötertillsammansmedutskottsansvarigeuppföljningenavbudget löpandeunderåret. TMS bokföring görs enligt kontantprincipen. Inkomster och utgifter under verksamhetsåretkandockperiodiseras.bedömningengörsavekonomiansvarigeoch

12 eventuella periodiserade inkomster samt utgifter redovisas i bokslutet som interimsskuldersamtinterimsfordringar. Ekonomiskberättelse Ekonomiskberättelse Styrdokument Tredjestycket Från: Styrelsensekonomiskaredogörelsemedbokslut.Handlingtill verksamhetsåretsförstaföreningsstämmaskaminstinnehålla resultatochbalansräkning.vidandraföreningsstämmanskaen budgetöververksamhetsåretpresenterasunderpunkten ekonomiskrapport. Till: Styrelsensekonomiskaredogörelsemedbokslut.Handlingtill verksamhetsåretsförstaföreningsstämmaskaminstinnehålla resultatochbalansräkning.vidförstaföreningsstämmanskaen budgetöververksamhetsåretpresenterasunderpunkten ekonomiskrapport. Lund,20oktober2013 TMSstyrelsegenom KarinEmilsson EkonomiansvarigtillikaViceOrdförande 7. AngåendeEkonomiskpolicysomstyrdokument Proposition)till)TMS)andra)ordinarie)stämma)2013)) Föratttydliggöraföreningensekonomiskarutinerochdärmed bådeökatransparensenmotföreningensmedlemmaroch underlättastyrelsensarbetebörenekonomiskpolicyläggastill somettstyrdokument.

13 Verksamhetsplan Ekonomiskberättelse Revisionsberättelse Postbeskrivningar Verksamhetsplan TillföljdavpropositionenföreslårstyrelsenföljandetilläggiTMS stadgar: Styrdokument Från: Fastställervilkenverksamhetochvilkamålsomföreningenbör uppnåunderterminen.läggssompropositiontill föreningsstämman. VerksamhetsberättelseStyrelsensredogörelseför medlemmarnahur verksamhetsplanenharuppfylltsochvilkenövrigverksamhetsom hargenomförts.handlingtillföreningsstämman. Styrelsensekonomiskaredogörelsemedbokslut.Handlingtill verksamhetsåretsförstaföreningsstämmaskaminstinnehålla resultatochbalansräkning.vidandraföreningsstämmanskaen budgetöververksamhetsåretpresenterasunderpunkten ekonomiskrapport. Revisorernasgranskningavstyrelsensekonomi.Kontrollerarom denekonomiskaberättelsenöverensstämmermedverkligheten. Lämnarförslagpåomstyrelsenskabeviljasansvarsfrihet. Handling/motiontillverksamhetsåretsförstaföreningsstämma. DefinitionochbeskrivningavsamtligaposteriTMSstyrelse. Dokumentetärenguideochingetregelverk.Dokumentet uppdaterasvidbehovavstyrelsenochändringaridokumentet skagodkännasavstyrelsen. Till: Styrdokument Fastställervilkenverksamhetochvilkamålsomföreningenbör uppnåunderterminen.läggssompropositiontill föreningsstämman.

14 Ekonomiskberättelse Revisionsberättelse Postbeskrivningar Ekonomiskpolicy VerksamhetsberättelseStyrelsensredogörelseför medlemmarnahur verksamhetsplanenharuppfylltsochvilkenövrigverksamhetsom hargenomförts.handlingtillföreningsstämman. Styrelsensekonomiskaredogörelsemedbokslut.Handlingtill verksamhetsåretsförstaföreningsstämmaskaminstinnehålla resultatochbalansräkning.vidåretsförstaföreningsstämmaska enbudgetöververksamhetsåretpresenterasunderpunkten ekonomiskrapport. Revisorernasgranskningavstyrelsensekonomi.Kontrollerarom denekonomiskaberättelsenöverensstämmermedverkligheten. Lämnarförslagpåomstyrelsenskabeviljasansvarsfrihet. Handling/motiontillverksamhetsåretsförstaföreningsstämma. DefinitionochbeskrivningavsamtligaposteriTMSstyrelse. Dokumentetärenguideochingetregelverk.Dokumentet uppdaterasvidbehovavstyrelsenochändringaridokumentet skagodkännasavstyrelsen. Beskrivningavföreningensekonomiskarutiner.Dokumentet uppdaterasvidbehovochändringaridokumentetska godkännasvidnästkommandeföreningsstämma. Lund,20oktober2013 TMSstyrelsegenom KarinEmilsson EkonomiansvarigtillikaViceOrdförande 8. Angåendefinansieringavverksamheten Proposition)till)TMS)andra)ordinarie)stämma)2013)) Tillföljdavförändradprissättninginommentorskapsprogrammet börsystemetmedklasskassaavskaffas.förattsäkraföreningens finansiering bör istället ett avkastningskrav på kr införas

15 för TM Näringsliv. Det bör även förtydligas att intäkterna från föreningens huvudsponsorer går direkt till föreningen och är därmedinteärendelavtmnäringslivsavkastningtillföreningen. Förattundvikaattpengarackumuleraspåolikabankkontonutan syfte vilket har varit fallet för exempelvis TMDs konto så bör istället samtliga överskott gå tillbaka till hela föreningen och samlas på samma konto där de finns tillgängliga för föreningens verksamhet. Förattundvikaattsaldotpåkontotföroförutseddahändelserblir oproportionerligt stort för dess syfte så bör en beloppsgräns införas. Till följd av propositionen föreslår styrelsen följande tillägg och ändringaritmsstadgar: 13Finansieringavverksamhet Från: DelaravintäkternafrånmentorskapsprogrammetochTM?Dagen bidrartillfinansieringavföreningensövrigaverksamhet. AvkastningskravettillföreningenärförTM?Dagen15procentav intäkternaochförmentorskapsprogrammet10procentav intäkterna. Tillkontotföroförutseddautgifterharmentorskapsprogrammet ettavkastningskravpå5000kronor.summanpåkontotför oförutseddautgiftersyftartillattunderlättafinansieringav oväntadeutgifterdirektrelateradetilltmsförening. Eventuelltöverskottfrånmentorskapsprogrammetefteruppfyllt avkastningskravanvändsgemensamtavdenaktuellaårgången,så somklassenanserlämpligt. Till: DelaravintäkternafrånmentorskapsprogrammetochTM?Dagen bidrartillfinansieringavföreningensövrigaverksamhet.det årligaavkastningskravettillföreningenärförtm?dagen15 procentavintäkterna,förtmnäringsliv60000krochför mentorskapsprogrammet10procentavintäkterna.föreningen

16 finansierasävenavdesshuvudsponsorer.samtligaintäkterfrån dessatillfallerföreningen. Eventuelltöverskottfrånföreningensutskottefteruppfyllt avkastningskravåtergårtillföreningen.likvidamedelsom tillfallitföreningenisinhelhetfinnspåkontot styrelsen. Om)saldot)på)kontot)för)oförutsedda)utgifter)understiger)30)000) avsätter)föreningen)5000)kronor)till)detta)konto.summanpå kontotföroförutseddautgiftersyftartillattunderlätta finansieringavoväntadeutgifterdirektrelateradetilltms förening. Lund,20oktober2013 TMSstyrelsegenom KarinEmilsson EkonomiansvarigtillikaViceOrdförande Ekonomisk policy 1. Ekonomiskt ansvar 1.1 Ekonomiskt ansvar i styrelsens utskott Utskottsansvarig är ytterst ekonomiskt ansvarig i respektive utskott. 2. Budgethantering 2.1Utformning av budget Budget utformas årligen av respektive utskottsansvarig i samråd med ekonomiansvarig före årets första stämma. Budget utformas med grund i föregående års skriftliga uppföljning av budget (se punkt 2.4) med beaktning av eventuella avvikelser. 2.2 Godkännande av budget

17 Samtliga budgets godkänns av den nyvalda styrelsen, efter eventuell revidering, på ett styrelsemöte efter årets första stämma. 2.3 Kontinuerlig uppföljning av budget Budget följs kontinuerligt upp under året av respektive utskottsansvarig tillsammans med ekonomiansvarig. 2.4 Skriftlig uppföljning av budget Ekonomiansvarig utarbetar en skriftlig uppföljning av samtliga budgets inför årets första stämma. Denna diskuteras i styrelsen innan stämman. 2.5 Budgetöverskott Eventuellt överskott från budget går tillbaka till styrelsen. 3. Äskning 3.1 Möjlighet till äskning Pengar kan äskas från styrelsen till olika projekt drivna av TMS medlemmar. Alla TMS medlemmar har möjlighet att äska om pengar. 3.2 Äskningsförfarande En förfrågan om äskning lämnas till styrelsen. Mallen Äskande om anslag från TMS skall användas för detta ändamål. Styrelsen fattar beslut om huruvida äskningen godkänns på nästkommande styrelsemöte. 3.3 Disponibla medel för äskning På kontot styrelsen finns de pengar som är tillgängliga för äskning. Dessa utgörs av överskott från föregående år efter att föreningens kostnader har betalats. 4. Kvittohantering 4.1 Rutiner kvittohantering Samtliga kvitton som lämnas till ekonomiansvarig skall lämnas tillsammans med ett fullständigt ifyllt kvittounderlag. Kvitton utan underlag mottages ej av ekonomiansvarig och ingen ersättning betalas ut. 4.2 Tillgång till kvittounderlag

18 Kvittounderlagen finns tillgängliga i styrelsens dropbox samt på intranätet. Respektive utskottsordförande ansvarar för att förse utskottsmedlemmar med kvittounderlag vid behov. 5. Finansiellt överskott 5.1 Överskott från utskott Samtligt överskott från TM-Dagen, TM Advisory och TM Näringsliv skall gå tillbaka till föreningen. 6. Examenshögtid 6.1 Examenshögtid Föreningen rekommenderas att avsätta omkring , beroende på det ekonomiska läget, till examenshögtid för avgående klass.

19 Bilaga 1. Finansieringskarta Utskott vars överskott går till styrelsen: TM1Dagen) TM) Advisory) TM) Näringsliv) Styrelsen) Utskott & aktiviteter som finansieras av styrelsen:

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-10-11, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-05-30 kl. 15.30 Plats: Ordförande: Sekreterare: Övriga närvarande: IKDC Astrid Sjögren, TM13 Elin Lindqvist, TM13

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-10-19, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-01-24, kl. 18.30 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-04-28, kl. 15.45 Plats: Blå rummet, EC Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson, TM08 Övriga

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-08-30, kl. 12.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-02-23, kl. 16.00 Plats: Sal 137, EC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2007-09-27 Plats: Skanörsgården, Skanör Ordförande: Jenny K. Andersson TM06 Sekreterare: Therese Wemnér TM06 Övriga närvarande:

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14 POLICY Senast reviderad: 2013-12-16 1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 2.1 OM SEKTIONSFÖRENINGEN... 4 2.2 STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA... 4 2.3 ARBETSMILJÖ... 5 2.4 DIPLOMERAD GRÖN SEKTION... 5 3.

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2008-10-07, kl. 17.00 Plats: Studentgården, Skanör Ordförande: Anna Karlsson TM07 Sekreterare: Elisabeth Andersson TM07

Läs mer

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia. Vinterstämma. Datum och tid: 2015-03-04

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia. Vinterstämma. Datum och tid: 2015-03-04 Mötesprotokoll Vinterstämma 2015 Datum och tid: 2015-03-04 Plats: Mötestyp: Kallade: A117 Vinterstämma Studenter inom sektionens utbildningsområde Närvarande: Gustav Normelli Betél Isak Robin Karlsson

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Protokoll. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm

Protokoll. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm Protokoll för STYRELSEMÖTE Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm Närvarande: Lina Irstad, Lotta Bobjer, Sara Andegiorgis, Niosha Esfahani,

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Protokoll för SHS-möte 2009-01-09 klockan 17:00, E-husets cafeteria.

Protokoll för SHS-möte 2009-01-09 klockan 17:00, E-husets cafeteria. Protokoll för SHS-möte 2009-01-09 klockan 17:00, E-husets cafeteria. Närvarande: Johan Fasting, Vladimir Klicic, Rizkalla Beydoun, Thomas Ahlström, Thomas Strömberg, Jonas Carlgren, John Bengtsson, Hans

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde Vinterstämma FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2014-03-04 Plats: A117 Tid: 17.00 Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Tisdagen 17:e September 2013 1. Mötet öppnas Erik öppnar mötet klockan 19:46 2. Närvaro/Frånvaro Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade.

Läs mer

PROTOKOLL för STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL för STYRELSEMÖTE PROTOKOLL för STYRELSEMÖTE Utrikespolitiska Föreningen Stockholm måndag den 5 februari 2007, klockan 17:00 Östra Nobelhuset (Café Bojan) Frescativägen 6 Närvarande: Anders Forsberg, Marika Hjälsten, Mikael

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer