Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening"

Transkript

1 Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: , kl Plats: E-huset, LTH Ordförande: Elin Wennerström, TM14 Sekreterare: Sara Melin, TM14 Övriga närvarande: Miriam Chakir, TM14 Karin Emilsson, TM14 Anna Kjölstad Svedu, TM14 Sara Melin, TM14 Johanna Leonard, TM14 Hanna Svenstrup, TM14 Sofie Tapper Jansson, TM14 Robin Thiberg, TM14 Sammanfattning TMS fjärde möte hölls på E-huset i Lund. Under mötet gick beslutsuppföljningen igenom och då många punkter inte följts upp blev de uppskjutna till nästa möte. Vidare gick samtliga propositioner inför stämman igenom och vissa ändringar föreslogs och ska vara uppdaterade till nästa möte. Styrelsen diskuterade och beslutade att ha ett intervjuevent tillsammans med Accenture som ska hållas någon gång i december. Därefter diskuterades och beslutades att skapa en gemensam TMS-kalender för interna aktiviteter som ska användas aktivt av samtliga styrelsemedlemmar. Styrelsen beslutade även att skjuta upp den påtänka värderingsövningen till den nya styrelsen är sammansatt.

2 1. OFMÖ 2. Incheckning till dagens möte o Vad förväntar du dig av dagens möte? o Vad ska du göra idag för att det här ska bli ett så bra möte som möjligt? 3. Val av justerare o Förslag: Sofie och Karin 4. Val av sekreterare o Förslag: Sara 5. Godkännande av föredragningslistan 6. Beslutsuppföljning o Skapa en mapp i Dropbox som ska utgöra inspirationsdatabas för grafisk profil inom TMS + lägga in korta instruktioner för hur denna ska användas. Ansvarig: Eric o Ta reda på mer information kring ryktesspridning om TM och hur det i dagsläget ser ut för TM-programmets framtid. Prata med Carl-Henric. Ansvariga: Hanna och Sofie (Hanna är sammankallande) o Börja planera överlämning för nya och gamla styrelsen, presentera förslag för övriga styrelsen. Ansvariga: Elin, Anna, Hanna och Sofie (Elin är sammankallande) o Framställa förslag för hur studentambassadörerna ska väljas i framtiden och se över dess postbeskrivning. Ansvarig: Anna o Planera ett förslag för utvärdering av Kina-vistelsen. Ansvariga: Anna och Sofie (Sofie är sammankallande) 7. Uppdatering av stadgarna (Diskussion + beslut) (Elin) o Se bilaga 1 för underlag o Genomgång av varje enskild proposition

3 o Färdig inför stämman eller behövs någonting redigeras? Vem ansvarar för detta? o Fler förslag på propositioner som dykt upp? 8. Intervjudag med Accenture (Diskussion + beslut) (Robin) o Se bilaga 2 o Sker på TMS egen bekostnad o Är detta någonting vi vill genomföra även i år? 9. Värderingar i styrelsen (Diskussion + beslut) (Elin) o Alla har förberett fyra förslag på viktiga värderingar för ett bra styrelseklimat o Vilka vill vi i styrelsen gemensamt komma överens om att sträva efter? 10. Tid för nästa styrelsemöte (Diskussion + beslut) (Elin) o Tidigare spikat datum är 12/11 kl Elin och Hanna kommer ej kunna närvara. o Vill vi låta Karin hålla i mötet eller försöka flytta datum? o Annat förslag: måndag 11/11 kl Övriga frågor 12. Utvärdering av dagens möte o Kommentarer kring dagens nya mötestid? o Övriga kommentarer? 13. OFMA

4 1. OFMÖ Ordförande förklarar mötet öppnat. 2. Incheckning till dagens möte a. Vad förväntar du dig av dagens möte? b. Vad ska du göra idag för att det här ska bli ett så bra möte som möjligt? 3. Val av justerare Styrelsen valde Sofie Tappar Jansson och Karin Emilsson till justerare. 4. Val av sekreterare Styrelsen valde Sara Melin till sekreterare. 5. Godkännande av föredragningslistan Styrelsen godkänner föredragningslistan 6. Beslutsuppföljning o Skapa en mapp i Dropbox som ska utgöra inspirationsdatabas för grafisk profil inom TMS + lägga in korta instruktioner för hur denna ska användas. Ansvarig: Eric Erik ej närvarande och det finns ingen mapp i dropboxen ännu. Elin pratar med Erik och beslutsuppföljningen skjuts upp till nästa möte. o Ta reda på mer information kring ryktesspridning om TM och hur det i dagsläget ser ut för TM-programmets framtid. Prata med Carl-Henric. Ansvariga: Hanna och Sofie (Hanna är sammankallande) På grund av TM14s vistelse i Kina har det inte skett något då det är lättare att prata med Carl-Henric väl på plats i Sverige, punkten skjuts därför upp till nästa möte. Under mötet med C-H ska även TM-pengar tas upp och vad det ska gå till. o Börja planera överlämning för nya och gamla styrelsen, presentera förslag för övriga styrelsen. Ansvariga: Elin, Anna, Hanna och Sofie (Elin är sammankallande) Inget möte har skett, Elin sammankallar snarast och punkten skjuts upp till nästa möte. o Framställa förslag för hur studentambassadörerna ska väljas i framtiden och se över dess postbeskrivning.

5 Ansvarig: Anna Inget möte har skett, punkten skjuts upp till nästa möte. o Planera ett förslag för utvärdering av Kina-vistelsen. Ansvariga: Anna och Sofie (Sofie är sammankallande) Inget möte har skett, punkten skjuts upp till nästa möte. Eventuellt kan det ske i samband med teoriföreläsningen den 5 november där TM14 klassen är samlad. Även information ska samlas inför TM15 resa i exempelvis en gemensam Dropbox. 7. Uppdatering av stadgarna (Diskussion + beslut) (Elin) a. Se bilaga 1 för underlag b. Genomgång av varje enskild proposition c. Färdig inför stämman eller behövs någonting redigeras? Vem ansvarar för detta? d. Fler förslag på propositioner som dykt upp? Varje enskild proposition gick igenom. Vissa ändringar föreslogs av styrelsen och ska vara uppdaterade till nästa gång. De som skrev propositionerna är ansvariga för respektive ändring. 8. Intervjudag med Accenture (Diskussion + beslut) (Robin) a. Se bilaga 2 b. Sker på TMS egen bekostnad c. Är detta någonting vi vill genomföra även i år? Robin presenterar upplägget och styrelsen diskuterar om möjligheterna. Styrelsen är positiv till intervjuevent för TM14 tillsammans med Accenture och beslutar att genomföra det. Eventuellt försöka banta ner kostnaderna något. IE pengarna ska finansiera eventet. 9. Värderingar i styrelsen (Diskussion + beslut) (Elin) a. Alla har förberett fyra förslag på viktiga värderingar för ett bra styrelseklimat b. Vilka vill vi i styrelsen gemensamt komma överens om att sträva efter? Styrelsen enas om att inte genomföra diskussionen eftersom alla styrelsemedlemmar inte är närvarande. Styrelsen beslutar att göra övningen tillsammans med den nya styrelsen och istället ska den nuvarande styrelsen göra någon form av lessons learned övning. 10. Tid för nästa styrelsemöte (Diskussion + beslut) (Elin) a. Tidigare spikat datum är 12/11 kl Elin och Hanna kommer ej kunna närvara. b. Vill vi låta Karin hålla i mötet eller försöka flytta datum? c. Annat förslag: måndag 11/11 kl

6

7 Bilaga 1 Förslag på propositioner 1. Angående Protokoll från styrelsemöten Proposition till TMS andra ordinarie föreningsstämma 2013 Då styrelsen beslutat att denna deadline ej i dagsläget följs på grund av att vi anser att tidsintervallet är för kort för att kunna möjliggöra denna aktivitet på hemsidan. Så därför föreslås en förändring som då gör att styrelsen kommer att kunna följa stadgarna. Förändringen innebär att protokollet ska finnas tillgänglig senast 7 dagar efter mötet på icke definierad plats. Till följd av propositionen föreslår styrelsen följande ändringar i TMS stadgar: 9 Styrelse Andra stycket, sista meningen. Från: Protokoll från styrelsemöten ska finnas tillgängligt på TM-Studenternas hemsida senast 7 dagar efter mötet. Till: Protokoll från styrelsemöten ska finnas tillgängligt senast 7 dagar efter mötet. 2. AngåendebeskrivningaravTMSstyrelseposter:TM8 Utbildningsbevakningsansvarig Proposition)till)TMS)andra)ordinarie)föreningsstämma)2013)) ITMSstadgarbeskrivsinulägetsamtligastyrelseposter.Dådetärviktigtatttydliggöravad varje post innebär vill den sittande styrelsen förtydliga beskrivningen av TM? Utbildningsbevakningsansvarig.Dennuvarandebeskrivningenärinteenkorrektbeskrivning av vad posten innebär. Därför anser vi att det är viktigt för kommande styrelsearbete och utbildningsbevakninginomtechnologymanagementprogrammetattbeskrivningenändras tillentydligochkorrektbildavpostensinnebörd. TillföljdavpropositionenföreslårstyrelsenföljandeändringariTMSstadgar:

8 9Styrelse Punkt10TM8Utbildningsbevakningsansvarig TM?Utbildningsbevakningsansvarig fungerar som en länk mellan TM?studenterna och utbildningsledningen,dessuppgiftärattförbättrautbildningenskvalité. Till: TM?Utbildningsbevakningsansvarig fungerar som en länk mellan TMS och utbildningsledningen,ochskaverkaaktivtförattstudiebevakningenupprätthållsisyfteatt bibehålla och förbättra utbildningens kvalitet. Ansvarar även för att kontakter med ansvarigaförutbildningsbevakningpåkårerupprätthållsisambandmedordförandesamt ska delta i de utbildningsnämnder eller programråd där Technology Management Studenternaskahaenrepresentant. Lund,29oktober2013 TMSStyrelsegenom SofieTapperJansson TM?Utbildningsbevakningsansvarig 3. AngåendeTMAdvisorysroll Proposition)till)TMS)andra)ordinarie)föreningsstämma)2013) TMSstyrelsevilluppmuntraattTMAdvisorysansvarigskablimerlikdeandra styrelseposterna.detharuppmärksammatsattöverlämningenmellantmadvisory ansvarigablirytligdådettidigareharvaritfrittattutformaprogrammethurstudenternavill. GenomenförändringistadgarnafårTM?studenternaenförsäkranattTMAdvisoryska ordnamentoreråtstudenternapåenbestämdtidpunkt. TillföljdavpropositionenföreslårstyrelsenföljandeändringariTMSstadgar: 9Styrelse Åttondestycket Från:

9 TM?AdvisoryansvarigansvararföratthittaföretagsmentorertillTM?studenterna. Dennaledamotspositionskiljersignågotfråndeandradådetkrävsattdetvarjehöst väljsennyansvarigfråndennyatm?årgången.varjetm?årgångansvararförsinaegna mentorer. Till: TM?AdvisoryansvarigansvararföratthittaföretagsmentorertillTM?studenterna.VarjeTM? årgångansvararförsittegetadvisoryprogram.advisorysprogramskastartasenastislutet avfebruariunderdenandraterminenpåtm. 4. BenämningEkonomiansvarig Proposition)till)TMS)andra)ordinarie)föreningsstämma)2013) IstadgarnasnuvarandeutformningbenämnsrollenEkonomiansvarigpåettflertalolikasätt. Styrelsenanserattdetvoreönskvärtattändralydelsernaisyfteattgörastadgarnamer begripligaochkonsekventa,samtmotverkaeventuellförvirringellermisstolkning. TillföljdavpropositionenföreslårstyrelsenföljandeändringariTMSstadgar: AttpåvarjeställedärEkonomiansvarigåsyftas,genombenämningen ekonomiansvarig, kassör eller ekonomiansvarigtillikaviceordförande,ändrabenämningentill Ekonomiansvarig. Lund,29oktober2013 TMSstyrelsegenom AnnaKjölstadSvedu TM?Informationsansvarig 5. PostbeskrivningTM8Informationsansvarig Proposition)till)TMS)andra)ordinarie)föreningsstämma)2013)

10 TM?InformationsansvarigärennypostsominfördesunderTMSförstaordinarie föreningsstämmavåren2013.isambandmeddettatogsstyrelsepostensekreterarebort. Efterutvärderingavpostenharstyrelsenfunnitdetlämpligtattändrapostbeskrivningenför attbättreavspeglapostenshuvudansvarsområde.dessutomanserstyrelsenattdennya lydelsenbättreavspeglardetfaktiskatillvägagångssättetistyrelsen.somarbetetharskötts hitintills,harsekreterarrollenroteratmellanallastyrelsemedlemmar,någotsomhar fungeratutmärkt. TillföljdavpropositionenföreslårstyrelsenföljandeändringariTMSstadgar: 9Styrelse Stycke7TM8Informationsansvarig Från: TM8Informationsansvarigansvararförkontaktmedochmarknadsföringgentemot potentielltblivandetm?studenter.tm?informationsansvarigansvararförattprotokollförs understyrelsemötensamtföreningsstämmamenkandelegerauppgiftentillannan styrelsemedlem. Till: TM8Informationsansvarigharsomfrämstauppgiftattansvaraförmarknadsföringen gentemotpotentiellatm?studenter.dessutomansvarartm?informationsansvarigför föreningensinternainformationsflöden. Lund,29oktober2013 TMSstyrelsegenom AnnaKjölstadSvedu TM?Informationsansvarig 6. AngåendeekonomiskarutineriTMSverksamhet Proposition)till)TMS)andra)ordinarie)stämma)2013))

11 Denyligeninfördarutinernakringbudgetarbetebörförtydligasytterligaregenomattdeti stadgarnaframgårattbudgetgörsbådeperenskiltutskottsamtenbudgetförhela föreningen.förattförbättraarbetetmeddenövergripandebudgetenbördenna sammanställasavavgåendeekonomiansvarigpåvårensstämmaochsedanreviderasavden nyvaldaekonomiansvarige. TillföljdavpropositionenföreslårstyrelsenföljandetilläggochändringariTMSstadgar: 9Styrelsen Punktenekonomiskarutiner Från: Ekonomiskarutiner Budget läggs upp för varje helår av utskottsansvarig tillsammans med ekonomiansvarigochisamrådmedövrigaistyrelsen.dettagörssåtidigtsommöjligt avutskottsansvarigeeftertillträdeistyrelsen. SamtligakostnaderinomramenförTMSutskottskallviddessuppkomstomedelbart meddelas kassören. Skriftlig dokumentation i form av kvitto eller motsvarande dokumentationskalllämnastillkassören. Ekonomiansvarigskötertillsammansmedutskottsansvarigeuppföljningenavbudget löpandeunderåret. TMS bokföring görs enligt kontantprincipen. Inkomster och utgifter under verksamhetsåretkandockperiodiseras.bedömningengörsavekonomiansvarigeoch eventuella periodiserade inkomster samt utgifter redovisas i bokslutet som interimsskuldersamtinterimsfordringar. Till: Ekonomiskarutiner Budget för respektive utskott läggs upp för varje helår av utskottsansvarig tillsammansmedekonomiansvarigochisamrådmedövrigaistyrelsen.dettagörsså tidigtsommöjligtavutskottsansvarigeeftertillträdeistyrelsen. Budgetförhelaföreningensammanställsförvarjehelåravekonomiansvariginför åretsförstaföreningsstämma. SamtligakostnaderinomramenförTMSutskottskallviddessuppkomstomedelbart meddelas kassören. Skriftlig dokumentation i form av kvitto eller motsvarande dokumentationskalllämnastillkassören. Ekonomiansvarigskötertillsammansmedutskottsansvarigeuppföljningenavbudget löpandeunderåret. TMS bokföring görs enligt kontantprincipen. Inkomster och utgifter under verksamhetsåretkandockperiodiseras.bedömningengörsavekonomiansvarigeoch

12 eventuella periodiserade inkomster samt utgifter redovisas i bokslutet som interimsskuldersamtinterimsfordringar. Ekonomiskberättelse Ekonomiskberättelse Styrdokument Tredjestycket Från: Styrelsensekonomiskaredogörelsemedbokslut.Handlingtill verksamhetsåretsförstaföreningsstämmaskaminstinnehålla resultatochbalansräkning.vidandraföreningsstämmanskaen budgetöververksamhetsåretpresenterasunderpunkten ekonomiskrapport. Till: Styrelsensekonomiskaredogörelsemedbokslut.Handlingtill verksamhetsåretsförstaföreningsstämmaskaminstinnehålla resultatochbalansräkning.vidförstaföreningsstämmanskaen budgetöververksamhetsåretpresenterasunderpunkten ekonomiskrapport. Lund,20oktober2013 TMSstyrelsegenom KarinEmilsson EkonomiansvarigtillikaViceOrdförande 7. AngåendeEkonomiskpolicysomstyrdokument Proposition)till)TMS)andra)ordinarie)stämma)2013)) Föratttydliggöraföreningensekonomiskarutinerochdärmed bådeökatransparensenmotföreningensmedlemmaroch underlättastyrelsensarbetebörenekonomiskpolicyläggastill somettstyrdokument.

13 Verksamhetsplan Ekonomiskberättelse Revisionsberättelse Postbeskrivningar Verksamhetsplan TillföljdavpropositionenföreslårstyrelsenföljandetilläggiTMS stadgar: Styrdokument Från: Fastställervilkenverksamhetochvilkamålsomföreningenbör uppnåunderterminen.läggssompropositiontill föreningsstämman. VerksamhetsberättelseStyrelsensredogörelseför medlemmarnahur verksamhetsplanenharuppfylltsochvilkenövrigverksamhetsom hargenomförts.handlingtillföreningsstämman. Styrelsensekonomiskaredogörelsemedbokslut.Handlingtill verksamhetsåretsförstaföreningsstämmaskaminstinnehålla resultatochbalansräkning.vidandraföreningsstämmanskaen budgetöververksamhetsåretpresenterasunderpunkten ekonomiskrapport. Revisorernasgranskningavstyrelsensekonomi.Kontrollerarom denekonomiskaberättelsenöverensstämmermedverkligheten. Lämnarförslagpåomstyrelsenskabeviljasansvarsfrihet. Handling/motiontillverksamhetsåretsförstaföreningsstämma. DefinitionochbeskrivningavsamtligaposteriTMSstyrelse. Dokumentetärenguideochingetregelverk.Dokumentet uppdaterasvidbehovavstyrelsenochändringaridokumentet skagodkännasavstyrelsen. Till: Styrdokument Fastställervilkenverksamhetochvilkamålsomföreningenbör uppnåunderterminen.läggssompropositiontill föreningsstämman.

14 Ekonomiskberättelse Revisionsberättelse Postbeskrivningar Ekonomiskpolicy VerksamhetsberättelseStyrelsensredogörelseför medlemmarnahur verksamhetsplanenharuppfylltsochvilkenövrigverksamhetsom hargenomförts.handlingtillföreningsstämman. Styrelsensekonomiskaredogörelsemedbokslut.Handlingtill verksamhetsåretsförstaföreningsstämmaskaminstinnehålla resultatochbalansräkning.vidåretsförstaföreningsstämmaska enbudgetöververksamhetsåretpresenterasunderpunkten ekonomiskrapport. Revisorernasgranskningavstyrelsensekonomi.Kontrollerarom denekonomiskaberättelsenöverensstämmermedverkligheten. Lämnarförslagpåomstyrelsenskabeviljasansvarsfrihet. Handling/motiontillverksamhetsåretsförstaföreningsstämma. DefinitionochbeskrivningavsamtligaposteriTMSstyrelse. Dokumentetärenguideochingetregelverk.Dokumentet uppdaterasvidbehovavstyrelsenochändringaridokumentet skagodkännasavstyrelsen. Beskrivningavföreningensekonomiskarutiner.Dokumentet uppdaterasvidbehovochändringaridokumentetska godkännasvidnästkommandeföreningsstämma. Lund,20oktober2013 TMSstyrelsegenom KarinEmilsson EkonomiansvarigtillikaViceOrdförande 8. Angåendefinansieringavverksamheten Proposition)till)TMS)andra)ordinarie)stämma)2013)) Tillföljdavförändradprissättninginommentorskapsprogrammet börsystemetmedklasskassaavskaffas.förattsäkraföreningens finansiering bör istället ett avkastningskrav på kr införas

15 för TM Näringsliv. Det bör även förtydligas att intäkterna från föreningens huvudsponsorer går direkt till föreningen och är därmedinteärendelavtmnäringslivsavkastningtillföreningen. Förattundvikaattpengarackumuleraspåolikabankkontonutan syfte vilket har varit fallet för exempelvis TMDs konto så bör istället samtliga överskott gå tillbaka till hela föreningen och samlas på samma konto där de finns tillgängliga för föreningens verksamhet. Förattundvikaattsaldotpåkontotföroförutseddahändelserblir oproportionerligt stort för dess syfte så bör en beloppsgräns införas. Till följd av propositionen föreslår styrelsen följande tillägg och ändringaritmsstadgar: 13Finansieringavverksamhet Från: DelaravintäkternafrånmentorskapsprogrammetochTM?Dagen bidrartillfinansieringavföreningensövrigaverksamhet. AvkastningskravettillföreningenärförTM?Dagen15procentav intäkternaochförmentorskapsprogrammet10procentav intäkterna. Tillkontotföroförutseddautgifterharmentorskapsprogrammet ettavkastningskravpå5000kronor.summanpåkontotför oförutseddautgiftersyftartillattunderlättafinansieringav oväntadeutgifterdirektrelateradetilltmsförening. Eventuelltöverskottfrånmentorskapsprogrammetefteruppfyllt avkastningskravanvändsgemensamtavdenaktuellaårgången,så somklassenanserlämpligt. Till: DelaravintäkternafrånmentorskapsprogrammetochTM?Dagen bidrartillfinansieringavföreningensövrigaverksamhet.det årligaavkastningskravettillföreningenärförtm?dagen15 procentavintäkterna,förtmnäringsliv60000krochför mentorskapsprogrammet10procentavintäkterna.föreningen

16 finansierasävenavdesshuvudsponsorer.samtligaintäkterfrån dessatillfallerföreningen. Eventuelltöverskottfrånföreningensutskottefteruppfyllt avkastningskravåtergårtillföreningen.likvidamedelsom tillfallitföreningenisinhelhetfinnspåkontot styrelsen. Om)saldot)på)kontot)för)oförutsedda)utgifter)understiger)30)000) avsätter)föreningen)5000)kronor)till)detta)konto.summanpå kontotföroförutseddautgiftersyftartillattunderlätta finansieringavoväntadeutgifterdirektrelateradetilltms förening. Lund,20oktober2013 TMSstyrelsegenom KarinEmilsson EkonomiansvarigtillikaViceOrdförande Ekonomisk policy 1. Ekonomiskt ansvar 1.1 Ekonomiskt ansvar i styrelsens utskott Utskottsansvarig är ytterst ekonomiskt ansvarig i respektive utskott. 2. Budgethantering 2.1Utformning av budget Budget utformas årligen av respektive utskottsansvarig i samråd med ekonomiansvarig före årets första stämma. Budget utformas med grund i föregående års skriftliga uppföljning av budget (se punkt 2.4) med beaktning av eventuella avvikelser. 2.2 Godkännande av budget

17 Samtliga budgets godkänns av den nyvalda styrelsen, efter eventuell revidering, på ett styrelsemöte efter årets första stämma. 2.3 Kontinuerlig uppföljning av budget Budget följs kontinuerligt upp under året av respektive utskottsansvarig tillsammans med ekonomiansvarig. 2.4 Skriftlig uppföljning av budget Ekonomiansvarig utarbetar en skriftlig uppföljning av samtliga budgets inför årets första stämma. Denna diskuteras i styrelsen innan stämman. 2.5 Budgetöverskott Eventuellt överskott från budget går tillbaka till styrelsen. 3. Äskning 3.1 Möjlighet till äskning Pengar kan äskas från styrelsen till olika projekt drivna av TMS medlemmar. Alla TMS medlemmar har möjlighet att äska om pengar. 3.2 Äskningsförfarande En förfrågan om äskning lämnas till styrelsen. Mallen Äskande om anslag från TMS skall användas för detta ändamål. Styrelsen fattar beslut om huruvida äskningen godkänns på nästkommande styrelsemöte. 3.3 Disponibla medel för äskning På kontot styrelsen finns de pengar som är tillgängliga för äskning. Dessa utgörs av överskott från föregående år efter att föreningens kostnader har betalats. 4. Kvittohantering 4.1 Rutiner kvittohantering Samtliga kvitton som lämnas till ekonomiansvarig skall lämnas tillsammans med ett fullständigt ifyllt kvittounderlag. Kvitton utan underlag mottages ej av ekonomiansvarig och ingen ersättning betalas ut. 4.2 Tillgång till kvittounderlag

18 Kvittounderlagen finns tillgängliga i styrelsens dropbox samt på intranätet. Respektive utskottsordförande ansvarar för att förse utskottsmedlemmar med kvittounderlag vid behov. 5. Finansiellt överskott 5.1 Överskott från utskott Samtligt överskott från TM-Dagen, TM Advisory och TM Näringsliv skall gå tillbaka till föreningen. 6. Examenshögtid 6.1 Examenshögtid Föreningen rekommenderas att avsätta omkring , beroende på det ekonomiska läget, till examenshögtid för avgående klass.

19 Bilaga 1. Finansieringskarta Utskott vars överskott går till styrelsen: TM1Dagen) TM) Advisory) TM) Näringsliv) Styrelsen) Utskott & aktiviteter som finansieras av styrelsen:

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2014-01- 22, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Elin Wennerström, TM14 Sekreterare: Julia Skäremo, TM15 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-03-16, kl. 17.00 Plats: IKDC, Lund Ordförande: Björn Ohlsson, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-09-18, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-10-11, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-04-26, kl. 17.00 Plats: IKDC, Lund Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12 Stadgar Technology Management Studenterna Antagna 2014-02-12 1 Förening Technology Management Studenterna (TMS) är en ideell förening som drivs utan vinstsyften. 2 Syfte Föreningens syfte är att tillvarata

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-09-20, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-27, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-03-15, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna Stadgar Technology Management Studenterna Antagna 2013-02-13 1 Förening Technology Management Studenterna (TMS) är en ideell förening som drivs utan vinstsyften. 2 Syfte Föreningens syfte är att tillvarata

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-11-24, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-11-03, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-08-30, kl. 12.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-09-01, kl. 16.30 Plats: Blå Rummet, EC. Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson, TM08 Övriga

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-09-15, kl. 13.15 Plats: Blå Rummet, EC. Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson, TM08 Övriga

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2007-10-17 Plats: Studiecentrum, Saltholm Ordförande: Jenny K. Andersson TM06 Sekreterare: Therese Wemnér TM06 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-01-19, kl. 18.00 Plats: Saltholm, Studiecentrum LTH. Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-05-21, kl. 10.45 Plats: Studentlyckan, Christers lägenhet. Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-05-08 kl. 17.00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Övriga närvarande: E-huset Astrid Sjögren, TM13 Elin Lindqvist, TM13

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-05-30 kl. 15.30 Plats: Ordförande: Sekreterare: Övriga närvarande: IKDC Astrid Sjögren, TM13 Elin Lindqvist, TM13

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-11-30, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-04-05, kl. 17.00 Plats: IKDC, Lund Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-01-24, kl. 18.30 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-08-31, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-11-09, kl. 08.15 Plats: Blå Rummet, EC. Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson, TM08 Övriga

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 1 2014-10-15 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 15:e oktober 2014, klockan 17.15. Department of Peace and Conflict Research,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2008-09-08, kl. 16.00 Plats: Blå Rummet, EC Ordförande: arlsson TM07 Sekreterare: Elisabeth Andersson TM07 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-10-19, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2007-09-27 Plats: Skanörsgården, Skanör Ordförande: Jenny K. Andersson TM06 Sekreterare: Therese Wemnér TM06 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan 18.00 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-03-23, kl. 16.30 Plats: Blå rummet, EC Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson, TM08 Övriga

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2008-10-07, kl. 17.00 Plats: Studentgården, Skanör Ordförande: Anna Karlsson TM07 Sekreterare: Elisabeth Andersson TM07

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-04-29, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-04-28, kl. 15.45 Plats: Blå rummet, EC Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson, TM08 Övriga

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Föreningshandbok

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Föreningshandbok Utbildningsvetenskapliga studentkåren vid Göteborgs universitet (SLUG) är en studentkår med ca 5000 medlemmar. Inom SLUG finns det föreningar vars övergripande syfte är att förgylla SLUG studenters studiesociala

Läs mer

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00.

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 1. OFMÖ Klockan 12:15 2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 3. Val av justeringsperson Elias Friberg väljs till justeringsperson.

Läs mer

SLF Student Lunds Styrelsemöte 29/ :15-19:18, Falck Hillarp salen BMC

SLF Student Lunds Styrelsemöte 29/ :15-19:18, Falck Hillarp salen BMC SLF Student Lunds Styrelsemöte 29/8-2017 18:15-19:18, Falck Hillarp salen BMC Närvarande: Ida Osbeck Hanna Sundström Alexander Tejera Sofia Schuss Oskar W Persson Felicia Berglindh Natalie Andersson Sara

Läs mer

Protokoll från D-Chips styrelsemöte 14e april 2016

Protokoll från D-Chips styrelsemöte 14e april 2016 Protokoll från D-Chips styrelsemöte 14e april 2016 Närvaro: Elin Sakurai Ordförande Emma Asklund Vice Ordförande från 3 Lisa Claesson Sekreterare Therese Magnusson Informationsansvarig Sofia Siljeholm

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-02-24, kl. 12.15 Plats: Blå rummet, EC Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson, TM08 Övriga

Läs mer

Medlemsföreningens styrelse

Medlemsföreningens styrelse Medlemsföreningens styrelse På ett medlemsföreningsårsmöte (läs dokumentet Medlemsföreningsårsmöte ) beslutar medlemmarna vilka som ska sitta i medlemsföreningens styrelse under ett år framåt. Det måste

Läs mer

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2011-03-14 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 5 6 s styrelse 5 7 Utskott 6 8 Sociala utskottet

Läs mer

LJ hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. BLS väljs att jämte ordförande justera protokollet.

LJ hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. BLS väljs att jämte ordförande justera protokollet. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Fysiskt möte 160619, kl. 12.00, Scandic Jönköping Närvarande Ordinarie ledamöter Lilian Jonsson (LJ) Torbjörn Håkansson (TH) Birgitta Limnefelt

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2008-01-31, kl. 15.30 Plats: Saltholmen, Studiecentrum Ordförande: Anna Karlsson TM07 Sekreterare: Elisabeth Andersson TM07

Läs mer

STADGAR Augusti 2014

STADGAR Augusti 2014 STADGAR Augusti 2014 INNEHÅLL KAPITEL 1. ALLMÄNNA STADGAR 1 Namn 2 Ändamål 3 Obundenhet 4 Föreningens säte KAPITEL 2. VERKSAMHET 1 Verksamheten 2 Räkenskapsår KAPITEL 3. MEDLEMMAR 1 Medlemskap 2 Medlemskrav

Läs mer

Protokoll för SHS-möte 2009-01-09 klockan 17:00, E-husets cafeteria.

Protokoll för SHS-möte 2009-01-09 klockan 17:00, E-husets cafeteria. Protokoll för SHS-möte 2009-01-09 klockan 17:00, E-husets cafeteria. Närvarande: Johan Fasting, Vladimir Klicic, Rizkalla Beydoun, Thomas Ahlström, Thomas Strömberg, Jonas Carlgren, John Bengtsson, Hans

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-03-10, kl. 16.30 Plats: Blå rummet, EC Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson, TM08 Övriga

Läs mer

Postbeskrivning för Technology Management Studenternas styrelseposter

Postbeskrivning för Technology Management Studenternas styrelseposter Postbeskrivning för Technology Management Studenternas styrelseposter Detta dokument är avsett att vara en guide och en beskrivning av hur tidigare styrelser har arbetat. Det är inte ett regelverk och

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

MÖTESPROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Tid: 2015-12-01, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande: Svante Nyman (Ordf), Elin Håkansson (Vice ordf), Emil Persson (Kassör),

Läs mer

Ärende Åtgärd Kom Bilaga

Ärende Åtgärd Kom Bilaga DAGORDNING S9 Kårhuset Lund, 2017-01-21 Karin Dammer, Kårstyrelsens ordförande Dagordning S9, 16/17 Tid: Onsdag, 25 januari, 17.15 Plats: Perstorp, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 OFMÖ Beslut 2 Tid

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-05-28, kl. 14.00 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Stormöte. Dag: 21/2-11. Tid: 17.00. Plats: Konferensrummet, Örat

Stormöte. Dag: 21/2-11. Tid: 17.00. Plats: Konferensrummet, Örat Stormöte Dag: 21/2-11 Tid: 17.00 Plats: Konferensrummet, Örat Närvarande: Mårten Berg, Linda Hageström, Emelie Allenius, Frida Johnson, Therese Björn Johansson, Peter Mähler, Minna Juntura, Cecilia Lindgren,

Läs mer

Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade:

Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade: Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2014-08-18 till 2014-08-22 Deltagare: Emma Spak Pär Näverskog Jonas Ålebring Sara Lei Maja Weinryb Joanna Ahlkvist David Svaninger (från 15) Ann Abrahamsson

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2008-12-04, kl. 15.00 Plats: Blårummet, EC Ordförande: Anna Karlsson TM07 Sekreterare: Elisabeth Andersson TM07 Övriga närvarande:

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2008-03-31, kl. 15.00 Plats: Blå Rummet, EC Ordförande: Anna Karlsson TM07 Sekreterare: Elisabeth Andersson TM07 Övriga

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 15 oktober 2014 Daniel Lundell, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 Tid: Måndagen den 8 september 2014 klockan 17.58 Plats: Hollywood, Kårhuset Närvarande

Läs mer

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen Protokoll styrelsemöte 2014-03-04 Styrelsemöte 2014, 4 mars 2014, kl. 17.15 Örat Närvarande: Märta K, Ebba D, Hannah E, Fredrik Ra, Fredrik Ro, Boris K, Hanna N, Melinda P, Albin T, Julia FE, Julia M samt

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-02-10, kl. 17.35 Plats: Skanörsgården Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson, TM08 Övriga närvarande:

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Adress: Roslagstullsbacken 13A Stockholm, (Hemma hos Vincent) Styrelsemöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-11-07 Tid: 18.59 21.22 Närvarande:

Läs mer

Styrelsemöte, 26:e oktober 2010 kl:17.15

Styrelsemöte, 26:e oktober 2010 kl:17.15 1 Styrelsemöte, 26:e oktober 2010 kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnas 17:20. 1.2 Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund väljs till

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte F2 VT15

Protokoll från styrelsemöte F2 VT15 Protokoll -sektionens styrelse 2 februari 2015 Protokoll från styrelsemöte F2 VT15 Alumnirummet, kl. 12.15 onsdagen den 28 januari 2015 1 O.F.M.Ö. Ordförande Linus Blomgren förklarade mötet öppnat. 2 Närvaro

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Förbundsstyrelsen har vid styrelsemötet den 2 april 2016 fastställt att detta dokument ska gälla som arbetsordning

Läs mer

FÖRSLAG TILL: Stadgar för Advokater utan Gränser

FÖRSLAG TILL: Stadgar för Advokater utan Gränser FÖRSLAG TILL: Stadgar för Advokater utan Gränser I stadgeförslaget är de delar som föreslås utgå understrukna och de delar som föreslås komma till inskrivna med fet stil. Vid varje anges om det föreslås

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2012-05-02 Tid: 12.15 Plats: P30 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Gustav

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-05-12, kl. 10.00 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Stadgar för yygården Gårdsförening

Stadgar för yygården Gårdsförening Förslag till stadgar i förening utan andelar Stadgar för yygården Gårdsförening Senast reviderade på föreningsstämma xxxx-xx-xx och extra föreningsstämma xxxx-xx-xx 1. FÖRENINGENS NAMN yygårdens Gårdsförening

Läs mer

Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping

Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping Antagna VT 1995 Senaste revidering 2015-11-24 Innehållsförteckning 1 Benämning och ändamål.. 3 2 Medlemskap.. 3 3 Organisation.....3 4 Stormöte.....4 5 Valberedning..

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 07 2011 Tid: 2011-08-09, klockan 19.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Närvarande Styrelsen Ordförande Christian Nilsson Kassör Rolf Andersson Alexander Hang David Åström Lars

Läs mer

Protokoll från Medicinska Föreningens Fullmäktige Torsdagen den 18 oktober kl. 18.00 Konferensrummet, Örat

Protokoll från Medicinska Föreningens Fullmäktige Torsdagen den 18 oktober kl. 18.00 Konferensrummet, Örat Protokoll Fullmäktige 1 HT07 Protokoll från s Fullmäktige Torsdagen den 18 oktober kl. 18.00 Konferensrummet, Örat Närvarande: Kursrepresentanter s Styrelse Erik Kempe T2 Mikael Edström Informationsansvarig

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndag den 17 oktober 2011 kl. 20.00 Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sekreterare Plats: Telefonmöte Närvarande ledamöter Stig Berndtsson Bengt-Ove Bergquist Ulrika

Läs mer

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik CNS # 1 Måndagen den 13/5 2015, 17:15 å Funq, Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik CNS # 1 Måndagen den 13/5 2015, 17:15 å Funq, Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Nina Jansson Bertheussen öppnar mötet 17:15. 1.2 Val av mötesordförande Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik CNS # 1 Måndagen den 13/5 2015, 17:15 å Funq, Tolvan, Osquars

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2008-02-26, kl. 15.30 Plats: Saltholmen, Studiecentrum Ordförande: Anna Karlsson TM07 Sekreterare: Elisabeth Andersson TM07

Läs mer

Styrelsemöte. Ordförande: Elin Schönqvist Sekreterare: Johanna Nyrén Justerare: Amanda Jönsson

Styrelsemöte. Ordförande: Elin Schönqvist Sekreterare: Johanna Nyrén Justerare: Amanda Jönsson Styrelsemöte Tid: 2016-02-02 16:00-17:00 Plats: P30 Närvarande: Johanna Nyrén, Hanna Falk, Julia Wistrand, Felicia Hedström, Elin Schönqvist, Johanna Lenhammar, Amanda Jönsson, Isa Welander. Dagordning

Läs mer

Ordförande: Isa Welander Sekreterare: Julia Wistrand Justerare: Amanda Jönsson

Ordförande: Isa Welander Sekreterare: Julia Wistrand Justerare: Amanda Jönsson Styrelsemöte Tid: 2016-05-23 kl. 17:15-19:00 Plats: R37 Närvarande: Amanda Jönsson, Johanna Nyrén, Johanna Lenhammar, Isa Welander, Julia Wistrand, Hanna Falk och Felicia Hedström. Dagordning 1. Mötet

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2014-10- 21 kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Förslag till val av stämmoordförande. Valberedningen föreslår stämman att välja Ann-Christin Appelgren till mötesordförande för årsstämma

Förslag till val av stämmoordförande. Valberedningen föreslår stämman att välja Ann-Christin Appelgren till mötesordförande för årsstämma Punkt 3: val av stämmoordförande Förslag till val av stämmoordförande Varje föreningsstämma kräver en ordförande, denna kan väljas internt eller externt. Förslag: val av stämmoordförande Ann-Christin Appelgren

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2010/11:11

Protokoll Styrelsemöte 2010/11:11 Protokoll Styrelsemöte 2010/11:11 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, 18:00 Plats: Cyssie Hammars bibliotek, Villa Medici Närvarande ledamöter Erik Strandmark, ordförande Boris Pendic, vice ordförande

Läs mer

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16 Styrelseposter i verksamhetsåret 15/16 Samtliga styrelseposter skriver testamente till sin efterträdare samt ser till att dela dessa med samtliga i styrelsen. Avgående styrelsemedlem ska finnas tillgänglig

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2007-01-30 Plats: EC, grupprum informatik 2-055 Ordförande: Jenny K. Andersson TM06 Sekreterare: Therese Wemnér TM06 Övriga

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2008-05-28, kl. 15.00 Plats: Blå Rummet, EC Ordförande: Anna Karlsson TM07 Sekreterare: Elisabeth Andersson TM07 Övriga

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Ekonomifrågor, Segeltorps IF

Ekonomifrågor, Segeltorps IF Ekonomifrågor, Segeltorps IF Innehållsförteckning Sid Föreningens ekonomipolicy 2 Styrelsens ansvar 2 Teckningsrätter 2 Löner och arvoden 3 Domarersättningar 3 Reseersättningar, körjournaler 4 Kvitton

Läs mer