Om verksamhetsberättelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om verksamhetsberättelsen"

Transkript

1 Innehåll Om verksamhetsberättelsen... 2 Utbildning och forskning... 3 Studiesocial politik... 5 Förhandling och arbetsmarknad... 6 Medlemsfortbildning... 7 Medlemsstöd... 7 Information och kommunikation... 8 Stöd till lokalavdelningarna...10 Demokrati och inflytande...10 Internationellt arbete...11 Ekonomi...11 Rekrytering...12 Verksamhetens organisering...13 Fortbildning och kompetensutveckling...14 Utvecklingsarbete...15

2 Om verksamhetsberättelsen Årets verksamhetsberättelse är uppdelad i två huvudområden; medlemsinriktad (värdeskapande) verksamhet och intern (värdestödjande) verksamhet. Den medlemsinriktade verksamheten är syftesuppfyllande, det vill säga för oss närmare vårt syfte. Den interna verksamheten är verksamhet som underlättar genomförandet av den medlemsinriktade verksamheten. Inom respektive huvudområde preciseras sedan aktuella verksamhetsområden. Årsberättelsen för varje verksamhetsområde beskrivs först i löpande text, inklusive vad som varit prioriterad verksamhet inom området. Avslutningsvis presenteras områdets resultatmål och hur de uppfyllts, med kommentarerna uppnått, ej uppnått, ej mätbart, eller inväntar resultat. 2

3 Medlemsinriktad verksamhet Utbildning och forskning Läkarutbildningen ska ge den läkarstuderande de kunskaper och färdigheter som behövs i en framtida klinisk läkargärning. För att uppnå detta krävs en hög kvalitet på undervisning och handledning under utbildningen. Att bevaka kvaliteten på den svenska läkarutbildningen är en av Medicine Studerandes Förbunds (MSF) viktigaste uppgifter. Antalet studenter på grundutbildningen har de senaste åren utökats kraftigt, något som gör kvalitetsfrågan än mer relevant, speciellt för den känsliga handledningssituationen. MSF vill verka för en likvärdig och god klinisk handledning över hela landet. FUM 2011 beslutade att följande skulle vara prioriterad verksamhet för verksamhetsåret Fortsätta arbetet med att tydliggöra och förbättra relationen mellan grundutbildning och AT Bevaka Utbildningsdepartementets kommande utredning av grundutbildning och AT Med hjälp av resultaten från MSF:s enkätundersökningar verka för en god klinisk handledning på grundutbildningen Utvärdera och analysera resultaten från handledningsenkäten, samt kommunicera dessa i relevanta forum Dela ut priset Årets handledare Slutföra arbetet med MSF:s skrift om god klinisk handledning Verka för att läkarutbildningen innehåller moment som stimulerar läkarstudenter till forskning Bevaka kvaliteten på de vetenskapliga projektarbetena på läkarprogrammet Verka för en bra ledarskapsutbildning på läkarprogrammet genom att genomföra Chef i vårdens handlingsprogram Genomföra preklinenkäten för att utvärdera kvaliteten på den prekliniska delen av läkarutbildningen Resultaten av MSF:s handledningsenkät 2010 sammanställdes under året i rapporten Utvärdering av den kliniska läkarutbildningen. Resultaten visade på vissa försämringar i den kliniska undervisningen jämfört med 2006 och 2008, försämringar som skulle kunna bero på den utbyggnad av läkarutbildningen som skett de senaste åren med allt större studentkullar som resultat. Under hösten 2011 drev MSF framgångsrikt den utbildningspolitiska debatten angående utökningen av läkarprogrammets effekter på grundutbildningen och AT. MSF har genom detta sett till att beslutsfattare inom hälso- och sjukvården blivit varse om sjukvårdspolitiska och medicinska problem. En stor framgång är exempelvis att Stockholms läns landsting beslutat sig för en kraftig utökning av antalet AT-platser. Debatten fördes framför allt i de stora dagstidningarna men MSF hördes också i radio och TV. MSF var initiativtagare till debatten men 3

4 skrev flera inlägg tillsammans med Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) och Kandidatföreningen (KF). Den goda relationen till dessa föreningar har efter dessa samarbeten stärkts ytterligare. MSF:s rapport Utvärdering av den kliniska läkarutbildningen ( handledningsenkäten ) samt broschyren Skrift om klinisk handledning färdigställdes och trycktes (i 130 respektive 200 exemplar) i december Skriften påbörjades av förbundsstyrelsen (FS) för 2010 och vänder sig till de som är ansvariga för, eller aktiva i, undervisningen på den kliniska delen av läkarutbildningen. Rapporten och skriften skickades tillsammans med ett brev från MSF:s ordförande Anders Lundberg och respektive lokalordförande till nyckelpersoner i den kliniska läkarutbildningen på varje lärosäte i Sverige. MSF Stockholm sammanställde en egen rapport över den lokala situationen i Stockholm och skickade ut den på samma sätt. I Stockholm och Skåne inleddes även samarbeten med de lokala studentkårerna, där respektive ordförande ställde sig bakom breven till lärosätena. Breven har hittills fått respons från mottagarna på nästan samtliga lärosäten i form av , inbjudan till diskussioner med mera. Regeringen beställde under vintern en utredning av läkarutbildningen fram till legitimation. MSF har följt utredningens start med stort intresse. MSF har bland annat deltagit i möten med utredningens sekretariat på regeringskansliet, och fört fram de frågor som MSF anser viktiga att ta hänsyn till i utredningsgången. MSF har en god kontakt med både utredaren Stefan Lindgren och studentrepresentanten i expertgruppen, Matti Eladhari, vilket bådar gott för MSF:s möjligheter att påverka utredningen. Årets handledare utsågs under hösten 2011 på varje enskild lokalort. Det nationella priset Årets handledare tilldelades i år Marie Enekvist, ortoped vid SUS Lund, som vunnit priset i Skåne. Priset delades ut på Medicinska Riksstämman i december 2011 av Sveriges Läkarförbunds (SLF) ordförande Marie Wedin. MSF representerades av vice ordförande Madeleine Liljegren som deltog vid prisceremonin. Efter en motion vid FUM i Lund beslutades att: MSFs utbildningsbevakning i framtiden även ska inkludera frågor om jämställdhet samt att MSF ska formulera mål för hur MSF kan verka för att grundutbildningen ska innehålla adekvata och kvalitativa utbildningsmoment kring genusfrågor. En projektgrupp tillsattes med syfte att jobba med genusfrågorna inom förbundet. Projektgruppen har letts av Sofia Staf, MSF Linköping och har bland annat säkerställt att preklinenkäten innehåller frågor om genus. Preklinenkäten har i skrivande stund (29/1) skickats ut till lärosätena, och kommer sammanställas under våren. Antalet studenter som i handledningsenkäten uppger sig ha varit 4 eller fler kandidater per vårdteam ska minska Ej mätbart. et är tyvärr omöjligt att mäta då handledningsenkäten 2008 efterfrågade 3-4 studenter per vårdteam och handledningsenkäten 2010 efterfrågade 4 eller fler kandidater per vårdteam. Svaren är således ej jämförbara. Preklinenkäten ska ha en svarsfrekvens på minst 80 procent 4

5 Inväntar i skrivande stund (29/1) data MSF ska ha en representant i SLF:s Utbildnings- och forskningsdelegation Uppnått. Representant för MSF har varit ordförande Anders Lundberg. MSF ska, tillsammans med SYLF, utarbeta en handlingsplan för hur läkarstudenters forskningsintresse ska öka Ej uppnått. Samarbetet med SYLF har under året fokuserat på utvidgningen av läkarprogrammet, den skriande bristen på AT-platser samt utredningen av läkarutbildningen. MSF ska dela ut priset Årets handledare Uppnått. MSF ska delta vid läkarutbildningskonferensen AMEE 2011 i Wien Uppnått. MSF presenterade en poster om priset Årets handledare ( Tutor of the Year ). Postern blev väl mottagen och fick mycket uppmärksamhet på plats. MSF representerades av presidiet, Anders Lundberg och Madeleine Liljegren. AMEE bjöd på nätverkande och omvärldsbevakning. Studiesocial politik I egenskap av Sveriges läkarstudenters fackliga organisation är en av MSF:s viktigaste uppgifter att bedriva politik och påverkansarbete som syftar till att värna studenternas sociala och ekonomiska situation. Detta arbete bedrivs till största del genom Saco Studentråd, där MSF är ett medlemsförbund. FUM 2011 beslutade att följande skulle vara prioriterad verksamhet för verksamhetsåret Bevaka och synliggöra studentperspektivet i den parlamentariskt tillsatta socialförsäkringsutredningen, med särskilt fokus på läkarstudenternas speciella behov Informera medlemmarna om hur tillgången till de offentliga trygghetssystemen ser ut Kartlägga och sprida kunskap om olika försörjningsmöjligheter bland medlemmar Bevaka läkarstudenternas intressen vid eventuella förändringar av studiemedelssystemets utformning MSF ska vara representerat på Saco Studentråds förbundskongress, förbundskonferens och medlemsråd Uppnått. Ordförande Anders Lundberg och Henrik Larsson har deltagit vid förbundskonferenser och medlemsråd. Under Saco Studentråds kongress 2011 representerades MSF av Anders Lundberg, Isabella Kongstad, Madeleine Liljegren och Robert Holmqvist. MSF ska publicera minst en artikel vars huvudsyfte är att synliggöra läkarstudenternas perspektiv på hur de offentliga trygghetssystemen fungerar Inväntar resultat. Tänkt att publiceras i nästa nummer av Appendix. MSF ska i enlighet med resultatmålen under stycket medlemsstöd förmedla information om studenters tillgång till de sociala trygghetssystemen samt olika försörjningsmöjligheter till medlemmarna Uppnått se punkten Medlemsstöd. 5

6 Förhandling och arbetsmarknad MSF har ett stort intresse i utformningen och tillsättandet av AT-tjänster, och deltar aktivt i SLF:s Förhandlingsdelegations arbete, samt samarbetar med SYLF i dessa frågor. FUM 2011 beslutade att följande skulle vara prioriterad verksamhet för verksamhetsåret Att aktivt delta i Förhandlingsdelegationens arbete Att bevaka och skydda läkarstudenternas intressen på arbetsmarknaden, exempelvis genom enkätundersökningar bland medlemmarna Att sprida information om allmäntjänstgöring och underläkarvikariat via arbetsmarknadskvällarna Att sprida kunskap bland medlemmarna om avtal och anställningsvillkor inför sommar- och extrajobb Verka för att förbättra villkoren i Med Stud-avtalet under avtalsrörelsen 2012 SLF:s förhandlingsdelegation har under hösten 2011 arbetat hårt för att förbereda avtalsrörelsen som påbörjades i början av Då förhandlingsdelegationens möten hålls på dagtid vardagar har MSF:s representant tyvärr haft svårigheter att närvara. Arbetet följdes dock noggrant genom läsning av protokoll samt via e-post- och telefonkontakt. Efter nyår löstes närvaroproblemet genom användande av videokonferensteknik. Avtalsrörelsen 2012 förväntas inte vara klar förrän tidigast den 1 april, så vad denna leder fram till kan bara framtiden utvisa. Löneenkäten som genomfördes under 2008 besvarades av medlemmar som gick på termin 10 och 11. Den var enbart inriktad på de medlemmar som arbetat som vikarierande underläkare. Löneenkäten som genomfördes 2010 kunde även besvaras av medlemmar som haft andra typer av sommarjobb. Den besvarades dock fortfarande enbart av medlemmar på termin 10 och 11. Detta ledde till att den fortfarande nästan enbart besvarades av medlemmar som haft underläkarvikariat. Under året har ett arbete påbörjats med en omformning av denna enkät så att den även kan fånga upp medlemmar som inte haft underläkarvikariat så att även dessa medlemmars situation på arbetsmarknaden kan belysas. Tanken är att denna under 2012 även kan besvaras av tidigare terminer. MSF ska tillsammans med SLF och LT ordna en arbetsmarknadskväll per termin hos varje lokalavdelning Uppfyllt. En arbetsmarknadskväll per termin har anordnats av varje lokalavdelning, förutom i Örebro som av förklarliga skäl ännu inte kan genomföra en sådan. MSF ska ha en representant från FS i SLF:s Förhandlingsdelegation Uppfyllt. MSF:s representant har varit Robert Holmqvist. MSF ska ta fram en mall över frågor som är lämpliga att ställa till landstingen vid arbetsmarknadskvällarna och lägga upp på hemsidan Uppfyllt. Mallen är framtagen och upplagd på hemsidan, och är även utskickad till lokalavdelningarna. 6

7 Medlemsfortbildning Den nya formen för medlemsfortbildning på de lokala orterna var ny för Prioriterad verksamhet har under verksamhetsåret varit att erbjuda lokalorterna ett ambulerande, centralt organiserat kurspaket för utbildning i bland annat ledarskap, genusperspektiv, löneförhandling och andra aspekter som anses relevanta. MSF ser ett värde i att så många medlemmar som möjligt får möjlighet att fortbilda sig inom områdena genus, ledarskap och löneförhandling. För att så många studenter som möjligt skulle få fortbilda sig, fick centrala MSF i uppdrag att utforma lokala kurser som lokalföreningarna skulle kunna använda sig av. Arbetet det första halvåret innebar en utformning av de lokala kursernas innehåll, struktur och val av samarbetspartners. I början av verksamhetsåret tillfrågades ett femtontal aktiva MSF-medlemmar runt om i landet om vad de skulle vilja se i ett kurspaket. Lena Arwidsson från SLF var hjälpsam i att utveckla innehåll och ge tips på tilltänkta samarbetspartners. Resultatet blev att de lokala kurserna bygger på en ämnesrelaterad föreläsning, inom ett av de tre områdena genus, ledarskap eller löneförhandling, som innefattar interaktion av studenterna. Litteratur inom ämnet delas ut till medlemmarna vid kurstillfället. Minst 200 medlemmar ska ha gått en lokal kurs Inväntar resultat. De lokala kurserna kommer att arrangeras på samtliga lärosäten under vårterminen. Förhoppningsvis blir antalet mer än 28 studenter/lärosäte och resultatmålet kan nås med god marginal. Minst 80 procent av kursens deltagare ska vara nöjda med kursen enligt kursutvärdering Inväntar resultat. En utvärdering kommer att genomföras efter att de lokala kurserna ägt rum. Alla lokalorter ska ha erbjudits dessa kurspaket Uppfyllt. Ovanstående kurser ska ha hållits vid minst fyra olika tillfällen på minst tre olika orter. Inväntar resultat. Flera lokalföreningar har redan bokat datum, och samtliga har utsett ansvariga för planering och utförande och initierat kontakt med föreläsaren, bokat resor och lokal. Medlemsstöd Arbetet har under året fokuserat på att se över de förmåner vi erbjuder samt att enligt motion på FUM lyfta frågan om Understödsfonden. FUM 2011 beslutade att följande skulle vara prioriterad verksamhet för verksamhetsåret Att till medlemmarna tillhandahålla information om villkoren för att söka ekonomiskt stöd från Understödsfonden 7

8 Verka för att villkoren för beviljande av medel från understödsfonden ska revideras med MSF:s medlemmar i åtanke Verka för att SalusAnsvar ska erbjuda medlemmarna fördelaktiga försäkringar MSF ska tillsammans med SLF förmedla kvalitativ medlemsrådgivning MSF ska tillhandahålla högskolejuridisk kompetens Informera studenter om tillgången till sociala trygghetssystem Information om villkor för att söka ekonomiskt stöd från Understödsfonden finns nu på hemsidan. Frågan om att medel därifrån ska revideras med MSF:s medlemmar i åtanke kommer att tas upp i SLF:s CS under våren 2012, eventuellt redan i mars. SalusAnsvars försäkringar är fördelaktiga och aktuella, men tyvärr kan de ej tecknas av alla medlemmar. MSF har under året förmedlat medlemsrådgivning via som i förekommande fall vidarebefordrar ärenden till MSF, samt har via kansliet tillhandahållit högskolejuridisk kompetens. Inom kort kommer en länk läggas upp på MSF:s hemsida till SACO:s rapport om tillgång till sociala trygghetssystem. MSF ska på hemsidan presentera en översikt över studenters tillgång till de sociala trygghetssystemen Inväntar resultat. Inom kort kommer en länk till SACO:s rapport tillsammans med en förklarande text komma upp på MSF:s hemsida. MSF ska på hemsidan ha information om de mervärden medlemskapet ger Uppfyllt. Dokumenten på hemsidan är aktuella och innehåller de för studenter viktiga förmånerna. Information och kommunikation Genom sitt arbete med information och kommunikation sprider MSF kunskap till medlemmarna om allt från verksamheten i organisationen till förändringar i omvärlden. Det är mycket viktigt att kommunikationen flödar i båda riktningar - MSF behöver även höra vad medlemmarna tycker är viktigt. Information och kommunikation från MSF bör vara regelbunden, koncis och spridas via flera olika kommunikationskanaler. FUM 2011 beslutade att följande skulle vara prioriterad verksamhet för verksamhetsåret Att underhålla en väl uppdaterad och, för såväl medlemmar som aktiva, relevant hemsida Att fyra gånger årligen ge ut medlemstidningen Appendix Att distribuera medlemsinformation genom återkommande nyhetsbrev Att förbättra den interna kommunikationen För verksamhetsåret har information och kommunikation flyttats över till att ingå i ordinarie arbetsuppgifter hos studenthandläggaren. 8

9 Hemsidan har uppdaterats kontinuerligt av MSF:s studenthandläggare, MSF:s FS-ledamöter och SLF:s kommunikationsavdelning. Appendix har fått en ny projektledare/ redaktör som anställts av FS. Den interna kommunikationen har främst förbättras då en mer regelbunden kontakt existerat mellan FS och de övriga lokalorterna, främst genom e-post-utskick. Hemsidan har även fått en flik där FS pågående arbete presenteras så att alla medlemmar kan ta del av den. Det pågår även en diskussion inom SLF att förbättra den interna kommunikationen genom att skapa ett forum för våra medlemmar där de kan kommunicera med varandra. Detta är ett pågående arbete. En egen MSF Facebook-sida har startas för att förbättra den interna spridningen av information. Då ansvarsområdet fallit inom ramen för MSF studenthandläggare har inte information och kommunikation fått den tid den behöver för att fullt utvecklas som verksamhetsområde. Det är ett omfattande område som kräver mycket mera tid och engagemang och därför har FS beslutat att utse en projektledare för arbetsområdet. MSF ska ge ut fyra nummer av Appendix Uppfyllt. MSF ska skicka ut minst fyra nyhetsbrev till medlemmarna Uppfyllt. Ett återkommande nyhetsbrev har startats med målsättningen att skickas ut till medlemmarna fyra gånger om året. MSF ska genomföra en enkätundersökning med syfte att kartlägga vad medlemmarna tycker om förbundets medlemsförmåner, samt hur de uppfattar informationen från förbundet Ej uppfyllt. Minst 80 % av MSF:s medlemmar ska uppleva informationen från förbundet som relevant och nyttig Ej mätbart (se ovan). 9

10 Stöd till lokalavdelningarna Verksamhetsområdet Stöd till lokalavdelningarna syftar till att öka stödet från FS centralt till lokalavdelningarna. FUM 2011 beslutade att följande skulle vara prioriterad verksamhet för verksamhetsåret Att dela ut ekonomiskt stöd till distrikten, såväl öronmärkt som fritt Att arrangera ordförandenätverk och andra forum för erfarenhets- och kunskapsutbyte Ordförandenätverket har fungerat som en mötesplats och ett kunskapsutbyte mellan ordförande från olika lokalavdelningar. En fast summa på kr delades ut till varje lokalavdelning i början av : MSF ska arrangera minst tre träffar för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan lokalavdelningarna Uppfyllt. Två ordförandenätverk och ett rekryteringsmöte har arrangerats under året. Intern verksamhet Demokrati och inflytande MSF ämnar fortsätta utvecklingen av den formella förbundsdemokratins två hörnstenar; fullmäktigemötet som är MSF:s årsmöte, och representantskapet som är det halvårsmöte där lokalavdelningarna träffas för att diskutera aktuella frågor. Prioriterad verksamhet för verksamhetsåret har varit att utöver ett demokratiskt och lyhört fullmäktigemöte genomföra ett representantskap där relevanta frågor dryftas och ovanstående demokratiska principer är rådande och ledande. En väl fungerande organisationsdemokrati med årsmöte respektive däremellan liggande forum för diskussion och beslut, är nödvändiga för MSF:s funktion. Representantskapet genomfördes med högt deltagarantal och livliga diskussioner kring flera av MSF:s centrala frågor under året; läkarutbildning och AT, treårsstrategin och genus. Varje lokalavdelning ska delta med minst två personer på representantskapet Ej uppfyllt. Linköping hade inga deltagare. 10

11 Internationellt arbete MSF arbetar med en rad frågor som är av internationell karaktär, och genom nordiskt, europeiskt och internationellt samarbete omvärldsbevakar och påverkar vi våra sakfrågor. FUM 2011 beslutade att följande skulle vara prioriterad verksamhet för verksamhetsåret Utreda samarbetet med EMSA Intensifiera samarbetet med IFMSA Utveckla det nordiska samarbetet Fortsätta arbetet med MSF Utland Under året har MSF utvärderat engagemanget och beslutat att inrikta resurserna mot våra egna medlemmar i MSF Utland samt det nordiska samarbetet. Som ett resultat av detta har MSF Utland nu uppgraderats till att vara ett eget, självständigt verksamhetsområde med en egen projektledare. MSF:s FS har även beslutat att avveckla engagemanget i EMSA, då detta har befunnits ge lite utbyte i förhållande till investerade resurser. MSF ska delta vid IFMSA:s internationella möte i Danmark. Ej uppfyllt MSF ska genomföra ett möte med ortsrepresentanterna i MSF Utland Uppfyllt MSF ska delta vid nordiska möten med de övriga nordiska läkarstuderandeorganisationerna Ej uppfyllt. Inbjudan till detta möte kom tyvärr endast en vecka i förväg, och ingen av MSF:s FS-ledamöter eller andra aktiva hade möjlighet att delta med så kort varsel. Ekonomi En ekonomi i god ordning är en förutsättning för en väl fungerande verksamhet. Inför verksamhetsåret 2010 konstaterades det att MSF:s ekonomiska uppföljning och förvaltning varit eftersatt och att dessa områden skulle utvecklas. Det skulle göras genom att aktivt förvalta förbundets kapital och rikta och effektivisera verksamhet genom tydligare ekonomisk uppföljning. På FUM 2011 beslutades om följande prioriterade verksamhet för verksamhetsåret : Att mer aktivt och medvetet förvalta MSF:s kapital och andra tillgångar Att öka effektiviteten i verksamheten Under året har en kapitalplaceringspolicy arbetats fram som reglerar MSF:s kapitalförvaltning. Den vägleder kapitalplaceringen och innehåller bland annat regler om placeringars storlek och risk. 11

12 Effektiviteten har förbättrats genom att delvis införa nya rutiner vid redovisning av utlägg. Lokalavdelningars kassörer har erbjudits en kurs i bokföring för att underlätta det ekonomiska arbetet lokalt. Budgetutformningen för år 2012 har förändrats från tidigare år för att förenkla ekonomisk uppföljning. MSF ska uppnå en procentuell avkastning på kapital som är minst 10 %. Ej uppfyllt (se nedan). MSF:s tillgångar består av placeringar i aktiefonder och likvida medel. Placeringarna har gett avkastning som direkt återinvesterats i aktuell aktiefond (se information i bokslut). Några övriga investeringar eller försäljningar har inte skett. et, som tolkats som avkastning på totalt kapital, har inte uppfyllts. Avkastningen i form av utdelning från aktiefonderna har inte heller nått upp till resultatmålet. Anledningen till det är dels att tillgångarna inte förvaltats aktivt, och dels att befintliga placeringar visat sämre resultat än väntat. Rekrytering Rekrytering har under året syftat till att styrka MSF:s medlemsbas och öka anslutningsgraden. Ett rekryteringsmöte med rekryteringsansvariga från lokalavdelningarna har anordnats i syfte att öka motivationen hos och kunskapsutbytet mellan lokalavdelningarna, samt diskutera med SLF angående vilken hjälp SLF kan erbjuda MSF inom rekrytering. Under rekryteringsmötet diskuterades även det rekryteringsdokument som ska hjälpa rekryteringen på lång sikt. Prioriterad verksamhet under har varit att öka anslutningsgraden och andelen aktiva medlemmar i MSF, öka motivationen hos de aktiva som rekryterar i lokalavdelningarna, och att bättre marknadsföra det värde MSF erbjuder sina medlemmar. MSF ska ha en genomsnittlig anslutningsgrad nationellt på minst 75 % vid verksamhetsårets slut Ej mätbart. Anslutningsgraden mäts endast en gång per år, sommartid. Våren 2011 hade MSF dock en anslutningsgrad på 68 %. MSF ska uppnå minst 80 % nyanslutningar av närvarande vid T1 info under året Ej mätbart. Det har inte varit möjligt att undersöka hur många som närvarade vid varje T1-info för att kunna jämföra med hur många som anslöt sig därefter. MSF ska arrangera ett rekryteringsmöte tillsammans med rekryteringsansvarig på SLF varje verksamhetsår Uppfyllt. Ett rekryteringsmöte arrangerades i november MSF ska ha ett informations-/kontinuitetsdokument för rekryteringsinfo, förankrat i lokalorternas ifyllda rekryteringsinformationsutvärderingar, efter rekryteringsmötet Uppfyllt. Det finns ett rekryteringsdokument, som dock fortfarande är under bearbetning. 12

13 MSF ska vid kalenderårets slut genomföra utskick till icke-medlemmar med erbjudande om gratis medlemskap Uppfyllt. Genererade uppskattningsvis ca 100 nya medlemmar. Lokalorterna ska motiveras till effektivt rekryteringsarbete genom att den lokalavdelning som utför bäst rekryteringsarbete belönas på adekvat sätt. Inväntar resultat. Detta kommer ske på FUM Verksamhetens organisering Ett växande MSF ställer nya krav på en större och mer professionell verksamhet. För att kunna öka engagemanget i de för medlemmarna viktigaste verksamheterna, beslutades om en ny struktur med verksamhetsansvariga projektledare under ledning av FS arbetar med att uppnå verksamheternas mål. FUM 2011 beslutade att följande skulle vara prioriterad verksamhet för verksamhetsåret Att under året införa en projektledarorganisation, där projektledare övertar ansvaret för vissa verksamheter från FS och/eller kansliet De verksamheter som under året delegerats till projektledare är MSF Utland, medlemstidningen Appendix och PR och kommunikation (tidigare Information och kommunikation). En generell uppdragsbeskrivning samt en revidering av reglementen för arvoden och resor har genomförts för att projektledarna ska få adekvat formell styrning. MSF ska ha minst tre projektledare som ansvarar för delar av den nationella verksamheten Uppfyllt Antalet ideellt aktiva icke förtroendevalda i den nationella verksamheten ska vara minst sex personer Ej uppfyllt MSF ska ha en studenthandläggare, knuten till kansliet, som ansvarar för arbetsledning och kontinuitet i den nationella verksamheten Ej uppfyllt. Detta beror dock på att styrelsen beslutade om en annan modell, där en verksamhetsledare utsedd av styrelsen arbetsleder den nationella verksamheten. Antalet aktiva ska vara minst 10 i varje lokalavdelning Uppfyllt 13

14 Fortbildning och kompetensutveckling Fortbildning och kompetensutveckling är både en metod för att öka kvaliteten på MSF:s verksamhet och ett sätt att belöna MSF:s förtroendevalda och lokalt aktiva. FUM 2011 beslutade att följande skulle vara prioriterad verksamhet under verksamhetsåret Kompetensutveckling av befintliga styrelser och aktiva, och införandet av kompetensutveckling som belöning och uppmuntran för projektledare. Genomförandet av facklig grund- och vidareutbildning. Ett utvecklingspaket med förslag till möjliga kurser och litteratur för kompetensutveckling har sammanställts. Paketet vänder sig till FS-ledamöter och till FS:s externa projektledare, som alla haft en personlig utvecklingspott att disponera. Flera FS-ledamöter har utnyttjat denna möjlighet att fortbilda sig med hjälp av kurser, seminarier och böcker. Facklig grundkurs genomfördes 8-9 oktober på Bålsta Gästgivaregård. Innehållet gjordes delvis om från tidigare år, och fokuserade på grundläggande facklig information om SLF och MSF, påverkansarbete, inspirationsmässigt om studentfackligt arbete, MSF:s aktuella politiska frågor och projektledning. Inbjudna föreläsare var personer från SLF, David Svenn, tidigare ordförande i SACO Studentråd, Fredrik Heger och Freddy Grip från Lärarnas Riksförbund Stud, och Anders Lundberg, konsult. Kursen hade 22 deltagare och fick ett mycket gott helhetsbetyg. Facklig vidareutbildning genomfördes 21 januari i SLF:s lokaler i Stockholm. Innehållet formades dels av direktiv från FUM 2011, dels av önskemål från deltagarna i facklig grundutbildning. Efter en motion vid FUM 2011 beslutades att MSF:s utbildningsbevakning ska inkludera frågor om jämställdhet; således ägnades vid facklig vidareutbildning halva kursdagen åt genus- och jämställdhetsfrågor inom hälso- och sjukvården. Sten Friberg, överläkare och enhetschef, föreläste om ledarskap, Malin Wreder från SLF och Ylva Morawski från Kvinnliga Läkares Förening talade om genus och jämställdhet i sjukvården, Anders Lundberg, konsult, hade en workshop om strategisk projektledning, och viss fokus lades även under denna kurs på MSF:s aktuella politiska frågor, inklusive en workshop om förestående FUM. Kursen hade 28 deltagare. Sex aktiva från varje lokalort ska ha genomgått fortbildning under året. Ej uppfyllt. På endast en ort (Stockholm, åtta stycken) har sex eller fler aktiva genomgått centralt arrangerad fortbildning under året, på övriga orter har fyra eller fem aktiva genomgått centralt arrangerad fortbildning under året. Uppfyllandet av detta resultatmål försvårades av det faktum att lokalföreningarna endast fick skicka två deltagare till facklig grundutbildning (betalas av SLF) och tre till facklig vidareutbildning (betalas av MSF nationellt/lokalavdelningarna). Många orter har haft lokal arrangerad fortbildning, vilket inte har räknats in här. 14

15 Minst 80 procent av deltagarna ska vara nöjda med MSF:s interna fortbildning enligt kursutvärdering. Uppfyllt. 100 % av enkätsvaren efter facklig grundutbildning, och 84 % av enkätsvaren efter facklig vidareutbildning, benämnde respektive kurs som givande eller mycket givande. Utvecklingsarbete I samband med 2010 års organisationsutredning satte förbundets aktiva fingret på en del brister i organisationen. Något som uppmärksammades var bristande kontinuitet, både i FS och i lokalavdelningarna. En annan identifierad brist var sviktande kommunikation av medlemsvärde mot de potentiella medlemmarna, vilket försvårar medlemsrekryteringen. Den gemensamma nämnaren för de flesta brister som identifierades i organisationsutredningen är avsaknaden av långsiktiga strategier för organisationens arbete. Förekomsten av en långsiktig strategi skulle göra MSF:s verksamhet mer konsekvent. En långsiktig strategi skulle även underlätta för styrelser att arbeta mer proaktivt och på så vis få betydligt bättre möjligheter att anpassa sig till en omvärld i ständig förändring och bättre kunna gå medlemmarnas behov tillmötes. FUM 2011 beslutade att följande skulle vara prioriterad verksamhet för verksamhetsåret Att utveckla och kontinuerligt revidera en treårsstrategi Att utarbeta funktionella principer för en internrevision Att uppdatera agendan Ansvariga i arbetsgruppen för utvecklingsarbete började verksamhetsåret med att sätta sig in i ämnet strategi. Man valde sedan att utgå från 2010 års organisationsöversyn och dess nuläges- och trendanalyser för att få insikt i MSF:s nuvarande läge. Arbetsgruppen ansåg att den externa trendanalysen var i behov av komplettering och i detta syfte genomfördes intervjuer med personer inom SLF, SYLF och MSF. Detta genererade insikt i några betydande trender vilka har potential att påverka MSF i framtiden, och som därmed behövde tas hänsyn till i strategiformuleringen. För att kunna utveckla en treårsstrategi åt en organisation är det viktigt att man vet vad som är organisationens långsiktiga mål, och att dessa är förankrade i hela organisationen. Därför tog arbetsgruppen fram ett förslag på en vision vilken presenterades i samband med Representationsskapet. Denna vision togs väl emot av deltagarna. I samband med detta genomfördes även en workshop för att samla in idéer på förbättringar av MSF:s nuvarande verksamhet. Syftet var att inkorporera de idéer som passar med den nya strategin i den strategiska planen. För att bestämma strategins övergripande inriktning tog arbetsgruppen fram tre förslag. Dessa diskuterades i samband med SLF:s fullmäktige i december. De som deltog i diskussionen var alla överens om att strategin på ett eller annat sätt bör fokusera på politiskt arbete. 15

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 2: Verksamhetsberättelse april 2012 mars 2013 Innehåll Synopsis av verksamhetsberättelsen... 3 Om verksamhetsberättelsen... 4 Sammanfattning av året... 5 Fokusfråga

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 6: Ekonomi Innehåll Möteshandlingarna som berör Medicine Studerandes Förbunds (MSF:s) ekonomi består av den ekonomiska redovisningen för kalenderåret 2012 och

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08/09

Verksamhetsberättelse 08/09 08/09 2009-10-28 INNEHÅLL Innehåll... 2 Inledning... 5 Förtroendevalda... 5 Kårfullmäktige... 5 Kårstyrelsen... 7 Arbetsutskottet... 7 Presidiet... 7 Organisation och verksamhetsledning... 8 Presidiearbetet...

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 18 12/13 Måndagen den 22 april 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 5 Sammanträdesdatum 2014-03-06 Sidan 1 av 2 Teknologkårens fullmäktige Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen,

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer