Om verksamhetsberättelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om verksamhetsberättelsen"

Transkript

1 Innehåll Om verksamhetsberättelsen... 2 Utbildning och forskning... 3 Studiesocial politik... 5 Förhandling och arbetsmarknad... 6 Medlemsfortbildning... 7 Medlemsstöd... 7 Information och kommunikation... 8 Stöd till lokalavdelningarna...10 Demokrati och inflytande...10 Internationellt arbete...11 Ekonomi...11 Rekrytering...12 Verksamhetens organisering...13 Fortbildning och kompetensutveckling...14 Utvecklingsarbete...15

2 Om verksamhetsberättelsen Årets verksamhetsberättelse är uppdelad i två huvudområden; medlemsinriktad (värdeskapande) verksamhet och intern (värdestödjande) verksamhet. Den medlemsinriktade verksamheten är syftesuppfyllande, det vill säga för oss närmare vårt syfte. Den interna verksamheten är verksamhet som underlättar genomförandet av den medlemsinriktade verksamheten. Inom respektive huvudområde preciseras sedan aktuella verksamhetsområden. Årsberättelsen för varje verksamhetsområde beskrivs först i löpande text, inklusive vad som varit prioriterad verksamhet inom området. Avslutningsvis presenteras områdets resultatmål och hur de uppfyllts, med kommentarerna uppnått, ej uppnått, ej mätbart, eller inväntar resultat. 2

3 Medlemsinriktad verksamhet Utbildning och forskning Läkarutbildningen ska ge den läkarstuderande de kunskaper och färdigheter som behövs i en framtida klinisk läkargärning. För att uppnå detta krävs en hög kvalitet på undervisning och handledning under utbildningen. Att bevaka kvaliteten på den svenska läkarutbildningen är en av Medicine Studerandes Förbunds (MSF) viktigaste uppgifter. Antalet studenter på grundutbildningen har de senaste åren utökats kraftigt, något som gör kvalitetsfrågan än mer relevant, speciellt för den känsliga handledningssituationen. MSF vill verka för en likvärdig och god klinisk handledning över hela landet. FUM 2011 beslutade att följande skulle vara prioriterad verksamhet för verksamhetsåret Fortsätta arbetet med att tydliggöra och förbättra relationen mellan grundutbildning och AT Bevaka Utbildningsdepartementets kommande utredning av grundutbildning och AT Med hjälp av resultaten från MSF:s enkätundersökningar verka för en god klinisk handledning på grundutbildningen Utvärdera och analysera resultaten från handledningsenkäten, samt kommunicera dessa i relevanta forum Dela ut priset Årets handledare Slutföra arbetet med MSF:s skrift om god klinisk handledning Verka för att läkarutbildningen innehåller moment som stimulerar läkarstudenter till forskning Bevaka kvaliteten på de vetenskapliga projektarbetena på läkarprogrammet Verka för en bra ledarskapsutbildning på läkarprogrammet genom att genomföra Chef i vårdens handlingsprogram Genomföra preklinenkäten för att utvärdera kvaliteten på den prekliniska delen av läkarutbildningen Resultaten av MSF:s handledningsenkät 2010 sammanställdes under året i rapporten Utvärdering av den kliniska läkarutbildningen. Resultaten visade på vissa försämringar i den kliniska undervisningen jämfört med 2006 och 2008, försämringar som skulle kunna bero på den utbyggnad av läkarutbildningen som skett de senaste åren med allt större studentkullar som resultat. Under hösten 2011 drev MSF framgångsrikt den utbildningspolitiska debatten angående utökningen av läkarprogrammets effekter på grundutbildningen och AT. MSF har genom detta sett till att beslutsfattare inom hälso- och sjukvården blivit varse om sjukvårdspolitiska och medicinska problem. En stor framgång är exempelvis att Stockholms läns landsting beslutat sig för en kraftig utökning av antalet AT-platser. Debatten fördes framför allt i de stora dagstidningarna men MSF hördes också i radio och TV. MSF var initiativtagare till debatten men 3

4 skrev flera inlägg tillsammans med Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) och Kandidatföreningen (KF). Den goda relationen till dessa föreningar har efter dessa samarbeten stärkts ytterligare. MSF:s rapport Utvärdering av den kliniska läkarutbildningen ( handledningsenkäten ) samt broschyren Skrift om klinisk handledning färdigställdes och trycktes (i 130 respektive 200 exemplar) i december Skriften påbörjades av förbundsstyrelsen (FS) för 2010 och vänder sig till de som är ansvariga för, eller aktiva i, undervisningen på den kliniska delen av läkarutbildningen. Rapporten och skriften skickades tillsammans med ett brev från MSF:s ordförande Anders Lundberg och respektive lokalordförande till nyckelpersoner i den kliniska läkarutbildningen på varje lärosäte i Sverige. MSF Stockholm sammanställde en egen rapport över den lokala situationen i Stockholm och skickade ut den på samma sätt. I Stockholm och Skåne inleddes även samarbeten med de lokala studentkårerna, där respektive ordförande ställde sig bakom breven till lärosätena. Breven har hittills fått respons från mottagarna på nästan samtliga lärosäten i form av , inbjudan till diskussioner med mera. Regeringen beställde under vintern en utredning av läkarutbildningen fram till legitimation. MSF har följt utredningens start med stort intresse. MSF har bland annat deltagit i möten med utredningens sekretariat på regeringskansliet, och fört fram de frågor som MSF anser viktiga att ta hänsyn till i utredningsgången. MSF har en god kontakt med både utredaren Stefan Lindgren och studentrepresentanten i expertgruppen, Matti Eladhari, vilket bådar gott för MSF:s möjligheter att påverka utredningen. Årets handledare utsågs under hösten 2011 på varje enskild lokalort. Det nationella priset Årets handledare tilldelades i år Marie Enekvist, ortoped vid SUS Lund, som vunnit priset i Skåne. Priset delades ut på Medicinska Riksstämman i december 2011 av Sveriges Läkarförbunds (SLF) ordförande Marie Wedin. MSF representerades av vice ordförande Madeleine Liljegren som deltog vid prisceremonin. Efter en motion vid FUM i Lund beslutades att: MSFs utbildningsbevakning i framtiden även ska inkludera frågor om jämställdhet samt att MSF ska formulera mål för hur MSF kan verka för att grundutbildningen ska innehålla adekvata och kvalitativa utbildningsmoment kring genusfrågor. En projektgrupp tillsattes med syfte att jobba med genusfrågorna inom förbundet. Projektgruppen har letts av Sofia Staf, MSF Linköping och har bland annat säkerställt att preklinenkäten innehåller frågor om genus. Preklinenkäten har i skrivande stund (29/1) skickats ut till lärosätena, och kommer sammanställas under våren. Antalet studenter som i handledningsenkäten uppger sig ha varit 4 eller fler kandidater per vårdteam ska minska Ej mätbart. et är tyvärr omöjligt att mäta då handledningsenkäten 2008 efterfrågade 3-4 studenter per vårdteam och handledningsenkäten 2010 efterfrågade 4 eller fler kandidater per vårdteam. Svaren är således ej jämförbara. Preklinenkäten ska ha en svarsfrekvens på minst 80 procent 4

5 Inväntar i skrivande stund (29/1) data MSF ska ha en representant i SLF:s Utbildnings- och forskningsdelegation Uppnått. Representant för MSF har varit ordförande Anders Lundberg. MSF ska, tillsammans med SYLF, utarbeta en handlingsplan för hur läkarstudenters forskningsintresse ska öka Ej uppnått. Samarbetet med SYLF har under året fokuserat på utvidgningen av läkarprogrammet, den skriande bristen på AT-platser samt utredningen av läkarutbildningen. MSF ska dela ut priset Årets handledare Uppnått. MSF ska delta vid läkarutbildningskonferensen AMEE 2011 i Wien Uppnått. MSF presenterade en poster om priset Årets handledare ( Tutor of the Year ). Postern blev väl mottagen och fick mycket uppmärksamhet på plats. MSF representerades av presidiet, Anders Lundberg och Madeleine Liljegren. AMEE bjöd på nätverkande och omvärldsbevakning. Studiesocial politik I egenskap av Sveriges läkarstudenters fackliga organisation är en av MSF:s viktigaste uppgifter att bedriva politik och påverkansarbete som syftar till att värna studenternas sociala och ekonomiska situation. Detta arbete bedrivs till största del genom Saco Studentråd, där MSF är ett medlemsförbund. FUM 2011 beslutade att följande skulle vara prioriterad verksamhet för verksamhetsåret Bevaka och synliggöra studentperspektivet i den parlamentariskt tillsatta socialförsäkringsutredningen, med särskilt fokus på läkarstudenternas speciella behov Informera medlemmarna om hur tillgången till de offentliga trygghetssystemen ser ut Kartlägga och sprida kunskap om olika försörjningsmöjligheter bland medlemmar Bevaka läkarstudenternas intressen vid eventuella förändringar av studiemedelssystemets utformning MSF ska vara representerat på Saco Studentråds förbundskongress, förbundskonferens och medlemsråd Uppnått. Ordförande Anders Lundberg och Henrik Larsson har deltagit vid förbundskonferenser och medlemsråd. Under Saco Studentråds kongress 2011 representerades MSF av Anders Lundberg, Isabella Kongstad, Madeleine Liljegren och Robert Holmqvist. MSF ska publicera minst en artikel vars huvudsyfte är att synliggöra läkarstudenternas perspektiv på hur de offentliga trygghetssystemen fungerar Inväntar resultat. Tänkt att publiceras i nästa nummer av Appendix. MSF ska i enlighet med resultatmålen under stycket medlemsstöd förmedla information om studenters tillgång till de sociala trygghetssystemen samt olika försörjningsmöjligheter till medlemmarna Uppnått se punkten Medlemsstöd. 5

6 Förhandling och arbetsmarknad MSF har ett stort intresse i utformningen och tillsättandet av AT-tjänster, och deltar aktivt i SLF:s Förhandlingsdelegations arbete, samt samarbetar med SYLF i dessa frågor. FUM 2011 beslutade att följande skulle vara prioriterad verksamhet för verksamhetsåret Att aktivt delta i Förhandlingsdelegationens arbete Att bevaka och skydda läkarstudenternas intressen på arbetsmarknaden, exempelvis genom enkätundersökningar bland medlemmarna Att sprida information om allmäntjänstgöring och underläkarvikariat via arbetsmarknadskvällarna Att sprida kunskap bland medlemmarna om avtal och anställningsvillkor inför sommar- och extrajobb Verka för att förbättra villkoren i Med Stud-avtalet under avtalsrörelsen 2012 SLF:s förhandlingsdelegation har under hösten 2011 arbetat hårt för att förbereda avtalsrörelsen som påbörjades i början av Då förhandlingsdelegationens möten hålls på dagtid vardagar har MSF:s representant tyvärr haft svårigheter att närvara. Arbetet följdes dock noggrant genom läsning av protokoll samt via e-post- och telefonkontakt. Efter nyår löstes närvaroproblemet genom användande av videokonferensteknik. Avtalsrörelsen 2012 förväntas inte vara klar förrän tidigast den 1 april, så vad denna leder fram till kan bara framtiden utvisa. Löneenkäten som genomfördes under 2008 besvarades av medlemmar som gick på termin 10 och 11. Den var enbart inriktad på de medlemmar som arbetat som vikarierande underläkare. Löneenkäten som genomfördes 2010 kunde även besvaras av medlemmar som haft andra typer av sommarjobb. Den besvarades dock fortfarande enbart av medlemmar på termin 10 och 11. Detta ledde till att den fortfarande nästan enbart besvarades av medlemmar som haft underläkarvikariat. Under året har ett arbete påbörjats med en omformning av denna enkät så att den även kan fånga upp medlemmar som inte haft underläkarvikariat så att även dessa medlemmars situation på arbetsmarknaden kan belysas. Tanken är att denna under 2012 även kan besvaras av tidigare terminer. MSF ska tillsammans med SLF och LT ordna en arbetsmarknadskväll per termin hos varje lokalavdelning Uppfyllt. En arbetsmarknadskväll per termin har anordnats av varje lokalavdelning, förutom i Örebro som av förklarliga skäl ännu inte kan genomföra en sådan. MSF ska ha en representant från FS i SLF:s Förhandlingsdelegation Uppfyllt. MSF:s representant har varit Robert Holmqvist. MSF ska ta fram en mall över frågor som är lämpliga att ställa till landstingen vid arbetsmarknadskvällarna och lägga upp på hemsidan Uppfyllt. Mallen är framtagen och upplagd på hemsidan, och är även utskickad till lokalavdelningarna. 6

7 Medlemsfortbildning Den nya formen för medlemsfortbildning på de lokala orterna var ny för Prioriterad verksamhet har under verksamhetsåret varit att erbjuda lokalorterna ett ambulerande, centralt organiserat kurspaket för utbildning i bland annat ledarskap, genusperspektiv, löneförhandling och andra aspekter som anses relevanta. MSF ser ett värde i att så många medlemmar som möjligt får möjlighet att fortbilda sig inom områdena genus, ledarskap och löneförhandling. För att så många studenter som möjligt skulle få fortbilda sig, fick centrala MSF i uppdrag att utforma lokala kurser som lokalföreningarna skulle kunna använda sig av. Arbetet det första halvåret innebar en utformning av de lokala kursernas innehåll, struktur och val av samarbetspartners. I början av verksamhetsåret tillfrågades ett femtontal aktiva MSF-medlemmar runt om i landet om vad de skulle vilja se i ett kurspaket. Lena Arwidsson från SLF var hjälpsam i att utveckla innehåll och ge tips på tilltänkta samarbetspartners. Resultatet blev att de lokala kurserna bygger på en ämnesrelaterad föreläsning, inom ett av de tre områdena genus, ledarskap eller löneförhandling, som innefattar interaktion av studenterna. Litteratur inom ämnet delas ut till medlemmarna vid kurstillfället. Minst 200 medlemmar ska ha gått en lokal kurs Inväntar resultat. De lokala kurserna kommer att arrangeras på samtliga lärosäten under vårterminen. Förhoppningsvis blir antalet mer än 28 studenter/lärosäte och resultatmålet kan nås med god marginal. Minst 80 procent av kursens deltagare ska vara nöjda med kursen enligt kursutvärdering Inväntar resultat. En utvärdering kommer att genomföras efter att de lokala kurserna ägt rum. Alla lokalorter ska ha erbjudits dessa kurspaket Uppfyllt. Ovanstående kurser ska ha hållits vid minst fyra olika tillfällen på minst tre olika orter. Inväntar resultat. Flera lokalföreningar har redan bokat datum, och samtliga har utsett ansvariga för planering och utförande och initierat kontakt med föreläsaren, bokat resor och lokal. Medlemsstöd Arbetet har under året fokuserat på att se över de förmåner vi erbjuder samt att enligt motion på FUM lyfta frågan om Understödsfonden. FUM 2011 beslutade att följande skulle vara prioriterad verksamhet för verksamhetsåret Att till medlemmarna tillhandahålla information om villkoren för att söka ekonomiskt stöd från Understödsfonden 7

8 Verka för att villkoren för beviljande av medel från understödsfonden ska revideras med MSF:s medlemmar i åtanke Verka för att SalusAnsvar ska erbjuda medlemmarna fördelaktiga försäkringar MSF ska tillsammans med SLF förmedla kvalitativ medlemsrådgivning MSF ska tillhandahålla högskolejuridisk kompetens Informera studenter om tillgången till sociala trygghetssystem Information om villkor för att söka ekonomiskt stöd från Understödsfonden finns nu på hemsidan. Frågan om att medel därifrån ska revideras med MSF:s medlemmar i åtanke kommer att tas upp i SLF:s CS under våren 2012, eventuellt redan i mars. SalusAnsvars försäkringar är fördelaktiga och aktuella, men tyvärr kan de ej tecknas av alla medlemmar. MSF har under året förmedlat medlemsrådgivning via som i förekommande fall vidarebefordrar ärenden till MSF, samt har via kansliet tillhandahållit högskolejuridisk kompetens. Inom kort kommer en länk läggas upp på MSF:s hemsida till SACO:s rapport om tillgång till sociala trygghetssystem. MSF ska på hemsidan presentera en översikt över studenters tillgång till de sociala trygghetssystemen Inväntar resultat. Inom kort kommer en länk till SACO:s rapport tillsammans med en förklarande text komma upp på MSF:s hemsida. MSF ska på hemsidan ha information om de mervärden medlemskapet ger Uppfyllt. Dokumenten på hemsidan är aktuella och innehåller de för studenter viktiga förmånerna. Information och kommunikation Genom sitt arbete med information och kommunikation sprider MSF kunskap till medlemmarna om allt från verksamheten i organisationen till förändringar i omvärlden. Det är mycket viktigt att kommunikationen flödar i båda riktningar - MSF behöver även höra vad medlemmarna tycker är viktigt. Information och kommunikation från MSF bör vara regelbunden, koncis och spridas via flera olika kommunikationskanaler. FUM 2011 beslutade att följande skulle vara prioriterad verksamhet för verksamhetsåret Att underhålla en väl uppdaterad och, för såväl medlemmar som aktiva, relevant hemsida Att fyra gånger årligen ge ut medlemstidningen Appendix Att distribuera medlemsinformation genom återkommande nyhetsbrev Att förbättra den interna kommunikationen För verksamhetsåret har information och kommunikation flyttats över till att ingå i ordinarie arbetsuppgifter hos studenthandläggaren. 8

9 Hemsidan har uppdaterats kontinuerligt av MSF:s studenthandläggare, MSF:s FS-ledamöter och SLF:s kommunikationsavdelning. Appendix har fått en ny projektledare/ redaktör som anställts av FS. Den interna kommunikationen har främst förbättras då en mer regelbunden kontakt existerat mellan FS och de övriga lokalorterna, främst genom e-post-utskick. Hemsidan har även fått en flik där FS pågående arbete presenteras så att alla medlemmar kan ta del av den. Det pågår även en diskussion inom SLF att förbättra den interna kommunikationen genom att skapa ett forum för våra medlemmar där de kan kommunicera med varandra. Detta är ett pågående arbete. En egen MSF Facebook-sida har startas för att förbättra den interna spridningen av information. Då ansvarsområdet fallit inom ramen för MSF studenthandläggare har inte information och kommunikation fått den tid den behöver för att fullt utvecklas som verksamhetsområde. Det är ett omfattande område som kräver mycket mera tid och engagemang och därför har FS beslutat att utse en projektledare för arbetsområdet. MSF ska ge ut fyra nummer av Appendix Uppfyllt. MSF ska skicka ut minst fyra nyhetsbrev till medlemmarna Uppfyllt. Ett återkommande nyhetsbrev har startats med målsättningen att skickas ut till medlemmarna fyra gånger om året. MSF ska genomföra en enkätundersökning med syfte att kartlägga vad medlemmarna tycker om förbundets medlemsförmåner, samt hur de uppfattar informationen från förbundet Ej uppfyllt. Minst 80 % av MSF:s medlemmar ska uppleva informationen från förbundet som relevant och nyttig Ej mätbart (se ovan). 9

10 Stöd till lokalavdelningarna Verksamhetsområdet Stöd till lokalavdelningarna syftar till att öka stödet från FS centralt till lokalavdelningarna. FUM 2011 beslutade att följande skulle vara prioriterad verksamhet för verksamhetsåret Att dela ut ekonomiskt stöd till distrikten, såväl öronmärkt som fritt Att arrangera ordförandenätverk och andra forum för erfarenhets- och kunskapsutbyte Ordförandenätverket har fungerat som en mötesplats och ett kunskapsutbyte mellan ordförande från olika lokalavdelningar. En fast summa på kr delades ut till varje lokalavdelning i början av : MSF ska arrangera minst tre träffar för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan lokalavdelningarna Uppfyllt. Två ordförandenätverk och ett rekryteringsmöte har arrangerats under året. Intern verksamhet Demokrati och inflytande MSF ämnar fortsätta utvecklingen av den formella förbundsdemokratins två hörnstenar; fullmäktigemötet som är MSF:s årsmöte, och representantskapet som är det halvårsmöte där lokalavdelningarna träffas för att diskutera aktuella frågor. Prioriterad verksamhet för verksamhetsåret har varit att utöver ett demokratiskt och lyhört fullmäktigemöte genomföra ett representantskap där relevanta frågor dryftas och ovanstående demokratiska principer är rådande och ledande. En väl fungerande organisationsdemokrati med årsmöte respektive däremellan liggande forum för diskussion och beslut, är nödvändiga för MSF:s funktion. Representantskapet genomfördes med högt deltagarantal och livliga diskussioner kring flera av MSF:s centrala frågor under året; läkarutbildning och AT, treårsstrategin och genus. Varje lokalavdelning ska delta med minst två personer på representantskapet Ej uppfyllt. Linköping hade inga deltagare. 10

11 Internationellt arbete MSF arbetar med en rad frågor som är av internationell karaktär, och genom nordiskt, europeiskt och internationellt samarbete omvärldsbevakar och påverkar vi våra sakfrågor. FUM 2011 beslutade att följande skulle vara prioriterad verksamhet för verksamhetsåret Utreda samarbetet med EMSA Intensifiera samarbetet med IFMSA Utveckla det nordiska samarbetet Fortsätta arbetet med MSF Utland Under året har MSF utvärderat engagemanget och beslutat att inrikta resurserna mot våra egna medlemmar i MSF Utland samt det nordiska samarbetet. Som ett resultat av detta har MSF Utland nu uppgraderats till att vara ett eget, självständigt verksamhetsområde med en egen projektledare. MSF:s FS har även beslutat att avveckla engagemanget i EMSA, då detta har befunnits ge lite utbyte i förhållande till investerade resurser. MSF ska delta vid IFMSA:s internationella möte i Danmark. Ej uppfyllt MSF ska genomföra ett möte med ortsrepresentanterna i MSF Utland Uppfyllt MSF ska delta vid nordiska möten med de övriga nordiska läkarstuderandeorganisationerna Ej uppfyllt. Inbjudan till detta möte kom tyvärr endast en vecka i förväg, och ingen av MSF:s FS-ledamöter eller andra aktiva hade möjlighet att delta med så kort varsel. Ekonomi En ekonomi i god ordning är en förutsättning för en väl fungerande verksamhet. Inför verksamhetsåret 2010 konstaterades det att MSF:s ekonomiska uppföljning och förvaltning varit eftersatt och att dessa områden skulle utvecklas. Det skulle göras genom att aktivt förvalta förbundets kapital och rikta och effektivisera verksamhet genom tydligare ekonomisk uppföljning. På FUM 2011 beslutades om följande prioriterade verksamhet för verksamhetsåret : Att mer aktivt och medvetet förvalta MSF:s kapital och andra tillgångar Att öka effektiviteten i verksamheten Under året har en kapitalplaceringspolicy arbetats fram som reglerar MSF:s kapitalförvaltning. Den vägleder kapitalplaceringen och innehåller bland annat regler om placeringars storlek och risk. 11

12 Effektiviteten har förbättrats genom att delvis införa nya rutiner vid redovisning av utlägg. Lokalavdelningars kassörer har erbjudits en kurs i bokföring för att underlätta det ekonomiska arbetet lokalt. Budgetutformningen för år 2012 har förändrats från tidigare år för att förenkla ekonomisk uppföljning. MSF ska uppnå en procentuell avkastning på kapital som är minst 10 %. Ej uppfyllt (se nedan). MSF:s tillgångar består av placeringar i aktiefonder och likvida medel. Placeringarna har gett avkastning som direkt återinvesterats i aktuell aktiefond (se information i bokslut). Några övriga investeringar eller försäljningar har inte skett. et, som tolkats som avkastning på totalt kapital, har inte uppfyllts. Avkastningen i form av utdelning från aktiefonderna har inte heller nått upp till resultatmålet. Anledningen till det är dels att tillgångarna inte förvaltats aktivt, och dels att befintliga placeringar visat sämre resultat än väntat. Rekrytering Rekrytering har under året syftat till att styrka MSF:s medlemsbas och öka anslutningsgraden. Ett rekryteringsmöte med rekryteringsansvariga från lokalavdelningarna har anordnats i syfte att öka motivationen hos och kunskapsutbytet mellan lokalavdelningarna, samt diskutera med SLF angående vilken hjälp SLF kan erbjuda MSF inom rekrytering. Under rekryteringsmötet diskuterades även det rekryteringsdokument som ska hjälpa rekryteringen på lång sikt. Prioriterad verksamhet under har varit att öka anslutningsgraden och andelen aktiva medlemmar i MSF, öka motivationen hos de aktiva som rekryterar i lokalavdelningarna, och att bättre marknadsföra det värde MSF erbjuder sina medlemmar. MSF ska ha en genomsnittlig anslutningsgrad nationellt på minst 75 % vid verksamhetsårets slut Ej mätbart. Anslutningsgraden mäts endast en gång per år, sommartid. Våren 2011 hade MSF dock en anslutningsgrad på 68 %. MSF ska uppnå minst 80 % nyanslutningar av närvarande vid T1 info under året Ej mätbart. Det har inte varit möjligt att undersöka hur många som närvarade vid varje T1-info för att kunna jämföra med hur många som anslöt sig därefter. MSF ska arrangera ett rekryteringsmöte tillsammans med rekryteringsansvarig på SLF varje verksamhetsår Uppfyllt. Ett rekryteringsmöte arrangerades i november MSF ska ha ett informations-/kontinuitetsdokument för rekryteringsinfo, förankrat i lokalorternas ifyllda rekryteringsinformationsutvärderingar, efter rekryteringsmötet Uppfyllt. Det finns ett rekryteringsdokument, som dock fortfarande är under bearbetning. 12

13 MSF ska vid kalenderårets slut genomföra utskick till icke-medlemmar med erbjudande om gratis medlemskap Uppfyllt. Genererade uppskattningsvis ca 100 nya medlemmar. Lokalorterna ska motiveras till effektivt rekryteringsarbete genom att den lokalavdelning som utför bäst rekryteringsarbete belönas på adekvat sätt. Inväntar resultat. Detta kommer ske på FUM Verksamhetens organisering Ett växande MSF ställer nya krav på en större och mer professionell verksamhet. För att kunna öka engagemanget i de för medlemmarna viktigaste verksamheterna, beslutades om en ny struktur med verksamhetsansvariga projektledare under ledning av FS arbetar med att uppnå verksamheternas mål. FUM 2011 beslutade att följande skulle vara prioriterad verksamhet för verksamhetsåret Att under året införa en projektledarorganisation, där projektledare övertar ansvaret för vissa verksamheter från FS och/eller kansliet De verksamheter som under året delegerats till projektledare är MSF Utland, medlemstidningen Appendix och PR och kommunikation (tidigare Information och kommunikation). En generell uppdragsbeskrivning samt en revidering av reglementen för arvoden och resor har genomförts för att projektledarna ska få adekvat formell styrning. MSF ska ha minst tre projektledare som ansvarar för delar av den nationella verksamheten Uppfyllt Antalet ideellt aktiva icke förtroendevalda i den nationella verksamheten ska vara minst sex personer Ej uppfyllt MSF ska ha en studenthandläggare, knuten till kansliet, som ansvarar för arbetsledning och kontinuitet i den nationella verksamheten Ej uppfyllt. Detta beror dock på att styrelsen beslutade om en annan modell, där en verksamhetsledare utsedd av styrelsen arbetsleder den nationella verksamheten. Antalet aktiva ska vara minst 10 i varje lokalavdelning Uppfyllt 13

14 Fortbildning och kompetensutveckling Fortbildning och kompetensutveckling är både en metod för att öka kvaliteten på MSF:s verksamhet och ett sätt att belöna MSF:s förtroendevalda och lokalt aktiva. FUM 2011 beslutade att följande skulle vara prioriterad verksamhet under verksamhetsåret Kompetensutveckling av befintliga styrelser och aktiva, och införandet av kompetensutveckling som belöning och uppmuntran för projektledare. Genomförandet av facklig grund- och vidareutbildning. Ett utvecklingspaket med förslag till möjliga kurser och litteratur för kompetensutveckling har sammanställts. Paketet vänder sig till FS-ledamöter och till FS:s externa projektledare, som alla haft en personlig utvecklingspott att disponera. Flera FS-ledamöter har utnyttjat denna möjlighet att fortbilda sig med hjälp av kurser, seminarier och böcker. Facklig grundkurs genomfördes 8-9 oktober på Bålsta Gästgivaregård. Innehållet gjordes delvis om från tidigare år, och fokuserade på grundläggande facklig information om SLF och MSF, påverkansarbete, inspirationsmässigt om studentfackligt arbete, MSF:s aktuella politiska frågor och projektledning. Inbjudna föreläsare var personer från SLF, David Svenn, tidigare ordförande i SACO Studentråd, Fredrik Heger och Freddy Grip från Lärarnas Riksförbund Stud, och Anders Lundberg, konsult. Kursen hade 22 deltagare och fick ett mycket gott helhetsbetyg. Facklig vidareutbildning genomfördes 21 januari i SLF:s lokaler i Stockholm. Innehållet formades dels av direktiv från FUM 2011, dels av önskemål från deltagarna i facklig grundutbildning. Efter en motion vid FUM 2011 beslutades att MSF:s utbildningsbevakning ska inkludera frågor om jämställdhet; således ägnades vid facklig vidareutbildning halva kursdagen åt genus- och jämställdhetsfrågor inom hälso- och sjukvården. Sten Friberg, överläkare och enhetschef, föreläste om ledarskap, Malin Wreder från SLF och Ylva Morawski från Kvinnliga Läkares Förening talade om genus och jämställdhet i sjukvården, Anders Lundberg, konsult, hade en workshop om strategisk projektledning, och viss fokus lades även under denna kurs på MSF:s aktuella politiska frågor, inklusive en workshop om förestående FUM. Kursen hade 28 deltagare. Sex aktiva från varje lokalort ska ha genomgått fortbildning under året. Ej uppfyllt. På endast en ort (Stockholm, åtta stycken) har sex eller fler aktiva genomgått centralt arrangerad fortbildning under året, på övriga orter har fyra eller fem aktiva genomgått centralt arrangerad fortbildning under året. Uppfyllandet av detta resultatmål försvårades av det faktum att lokalföreningarna endast fick skicka två deltagare till facklig grundutbildning (betalas av SLF) och tre till facklig vidareutbildning (betalas av MSF nationellt/lokalavdelningarna). Många orter har haft lokal arrangerad fortbildning, vilket inte har räknats in här. 14

15 Minst 80 procent av deltagarna ska vara nöjda med MSF:s interna fortbildning enligt kursutvärdering. Uppfyllt. 100 % av enkätsvaren efter facklig grundutbildning, och 84 % av enkätsvaren efter facklig vidareutbildning, benämnde respektive kurs som givande eller mycket givande. Utvecklingsarbete I samband med 2010 års organisationsutredning satte förbundets aktiva fingret på en del brister i organisationen. Något som uppmärksammades var bristande kontinuitet, både i FS och i lokalavdelningarna. En annan identifierad brist var sviktande kommunikation av medlemsvärde mot de potentiella medlemmarna, vilket försvårar medlemsrekryteringen. Den gemensamma nämnaren för de flesta brister som identifierades i organisationsutredningen är avsaknaden av långsiktiga strategier för organisationens arbete. Förekomsten av en långsiktig strategi skulle göra MSF:s verksamhet mer konsekvent. En långsiktig strategi skulle även underlätta för styrelser att arbeta mer proaktivt och på så vis få betydligt bättre möjligheter att anpassa sig till en omvärld i ständig förändring och bättre kunna gå medlemmarnas behov tillmötes. FUM 2011 beslutade att följande skulle vara prioriterad verksamhet för verksamhetsåret Att utveckla och kontinuerligt revidera en treårsstrategi Att utarbeta funktionella principer för en internrevision Att uppdatera agendan Ansvariga i arbetsgruppen för utvecklingsarbete började verksamhetsåret med att sätta sig in i ämnet strategi. Man valde sedan att utgå från 2010 års organisationsöversyn och dess nuläges- och trendanalyser för att få insikt i MSF:s nuvarande läge. Arbetsgruppen ansåg att den externa trendanalysen var i behov av komplettering och i detta syfte genomfördes intervjuer med personer inom SLF, SYLF och MSF. Detta genererade insikt i några betydande trender vilka har potential att påverka MSF i framtiden, och som därmed behövde tas hänsyn till i strategiformuleringen. För att kunna utveckla en treårsstrategi åt en organisation är det viktigt att man vet vad som är organisationens långsiktiga mål, och att dessa är förankrade i hela organisationen. Därför tog arbetsgruppen fram ett förslag på en vision vilken presenterades i samband med Representationsskapet. Denna vision togs väl emot av deltagarna. I samband med detta genomfördes även en workshop för att samla in idéer på förbättringar av MSF:s nuvarande verksamhet. Syftet var att inkorporera de idéer som passar med den nya strategin i den strategiska planen. För att bestämma strategins övergripande inriktning tog arbetsgruppen fram tre förslag. Dessa diskuterades i samband med SLF:s fullmäktige i december. De som deltog i diskussionen var alla överens om att strategin på ett eller annat sätt bör fokusera på politiskt arbete. 15

16 Arbetsgruppen matchade sedan två av dessa förslag mot nuläges- och trendanalyserna och fann den övergripande strategiinriktning som troligen kommer att vara mest optimal. Därpå gick man igenom respektive ansvarsområde samt lokalavdelningarnas roll för att finna de konkreta åtgärder som behöver vidtas i syfte att ställa om organisationens verksamhet efter den nya strategin. De åtgärder som befanns vara möjliga att genomföra på kort sikt har integrerats i 2012 års verksamhetsplan, medan de som torde kräva längre tid och mer kraft att genomföra har inkluderats i den långsiktiga strategiska plan som är ett resultat av strategiarbetet. Denna strategiska plan är tänkt att fungera som ett guidande dokument i MSF:s arbete de närmsta tre åren. En extern konsult anställdes för att utarbeta ett förslag på internrevision. MSF ska ha en uppdaterad treårsstrategi vid slutet av verksamhetsåret Uppfyllt, kommer presenteras på FUM. MSF ska ha en handlingsplan för internrevision vid slutet av verksamhetsåret Uppfyllt. 16

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 2: Verksamhetsberättelse april 2012 mars 2013 Innehåll Synopsis av verksamhetsberättelsen... 3 Om verksamhetsberättelsen... 4 Sammanfattning av året... 5 Fokusfråga

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

För dig som läkarstudent

För dig som läkarstudent För dig som läkarstudent Arbetsgivare Myndigheter Opinionsbildande organisationer Läkarförbundet Branschorganisationer MSF Beslutsfattare Regeringskansli Media Läkaresällskapet Medlemmar Allmänhet Politiker

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare.

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. Medicine Studerandes Förbund är studentförbundet inom Sveriges läkarförbund Bli medlem och påverka din framtid nu Vi vet att det är tufft när det känns

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Halvårsrapport MSF Utland 2014/2015

Halvårsrapport MSF Utland 2014/2015 Halvårsrapport MSF Utland 2014/2015 MSF Utlands halvårsrapport för styrelse året 2014/2015 sammanfattar kort vad vi arbetat med samt uppnått under varje del ur vår verksamhetsplan. Den innehåller: Organisation

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

FS 1 20.04.2013. Närvarande:

FS 1 20.04.2013. Närvarande: FS 1 20.04.2013 Närvarande: Emma Furberg, ordförande Maria Valeur, vice ordförande Teodor Svedung Wetterwik, Göteborg Eddie de Dios, Skåne Filip Löfgren, Umeå Alexander Lundin, Uppsala Tora Borén, Örebro

Läs mer

Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5

Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5 Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5 ärvaro: AL, EL, KT, JL, MS, HL, ST och BG. 1. Mötets öppnande Så sker kl 18.00. 2. Val av mötesordförande AL väljs

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Bäste Medlem! SYLF Göteborg har under det gångna verksamhetsåret kämpat för att uppmärksamma frågor som är viktiga för underläkarna i Göteborg. Vi har funnits på plats under

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhet 2015-2016 Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Innehållsförteckning Verksamhet 2015-2016 1 Extern fokusfråga 2 Ingen ska ångra sin utbildning. En

Läs mer

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 2013-10-14 Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 RIKTLINJER Juseks uppgifter - att ta till vara och främja medlemmarnas fackliga, yrkesmässiga

Läs mer

MSF Protokoll FS 12-140914S. Närvarande. Formalia. Emma Furberg, ordförande. Maria Valeur, vice ordförande Skype 1h. Eddie de Dios, Skåne

MSF Protokoll FS 12-140914S. Närvarande. Formalia. Emma Furberg, ordförande. Maria Valeur, vice ordförande Skype 1h. Eddie de Dios, Skåne MSF Protokoll FS 12-140914S Närvarande Emma Furberg, ordförande Maria Valeur, vice ordförande Skype 1h Eddie de Dios, Skåne Maria Forssén, Utland Tora Borén, Örebro Norna Werner, Stockholm halv dag Teodor

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsberättelse. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsberättelse. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsberättelse Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning MSF Stockholm ska tillvarata medlemmars studiesociala och yrkesmässiga intressen samt

Läs mer

Läkarförbundet. under hela ditt yrkesliv

Läkarförbundet. under hela ditt yrkesliv Läkarförbundet under hela ditt yrkesliv Var med och forma utvecklingen Du gör ett klokt val som blir medlem i Läkarförbundet. Ju fler medlemmar vi är, desto större tyngd får vi att driva frågor som är

Läs mer

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015 för 2015 Sektionsordförande 2014: Theodor Hjortenhammar Vice sektionsordförande 2014: Awad Smew 1. Sammanfattning Sektionens verksamhet 2015 2. Framtidens läkarutbildning på NKS 3. Examinationer 4. Klinisk

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 1: Föredragningslista, mötesordning, val m.m. Hej och hjärtligt välkomna! Här följer lite information och vägbeskrivningar. Om allting går som det ska bör ni

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

Protokoll från MSF Stockholm styrelsemöte den 10/3-08 kl 18 Villagatan 5

Protokoll från MSF Stockholm styrelsemöte den 10/3-08 kl 18 Villagatan 5 Protokoll från MSF Stockholm styrelsemöte den 10/3-08 kl 18 Villagatan 5 1. Mötets öppnande Mötet öppnades kl. 18.06. 2. Närvarolista och adjungeringar CT (ordf.), LL (vice ordf.), TG (webmaster), JF (kassör),

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014/15 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras. Det ska vara enkelt

Läs mer

MSF, Protokoll FS7 2013-01-27

MSF, Protokoll FS7 2013-01-27 MSF, Protokoll FS7 2013-01-27 Närvarande Emma Furberg, Ordförande Maria Valeur, Vice ordförande Filip Löfgren, Umeå Frida Kareliusson, Linköping Tora Borén, Örebro Teodor Svedung Wettervik, Göteborg Eddie

Läs mer

Consensus verksamhetsplan

Consensus verksamhetsplan Verksamhetsår Consensus verksamhetsplan 2013 2014 Consensus en kår nära dig Antagen av FUM 130320 Inledning Denna verksamhetsplan är något mindre betungande än tidigare års och samtidigt som vi har begränsat

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012

Verksamhetsberättelse för Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Verksamhetsberättelse för Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 AT-mässan För att stödja studenterna i övergången mellan universitet och AT-tjänst samt möjliggöra informationsinhämtande från potentiella

Läs mer

LÄKARFÖRBUNDET FÖR MIG SOM ÄR LÄKARE SVERIGES LÄKARFÖRBUND

LÄKARFÖRBUNDET FÖR MIG SOM ÄR LÄKARE SVERIGES LÄKARFÖRBUND LÄKARFÖRBUNDET FÖR MIG SOM ÄR LÄKARE SVERIGES LÄKARFÖRBUND SVERIGES LÄKARFÖRBUND TRYCK: TRYCKINDUSTRI INFORMATION, 2003 MITT MEDLEMSKAP Läkarförbundet är både läkarnas fackförbund och professionens organisation.

Läs mer

ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30

ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30 ÅRSMÖTESDAGORDNING Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av dagordning 3. Val av mötesordförande 4 Val av sekreterare 5 Val av

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Sida 1 av 5 2014-01-20

Sida 1 av 5 2014-01-20 Sida 1 av 5 Protokoll SYLF Stockholm årsmöte 2013 Närvarande: Karin Littman, Kari Feldt, Maria Farm, Annika Hammer, David Hellgren Svae, Desirée Lichtenstein, Jennifer Walton Bernstedt, Wenjing Tao, Theo

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SYLF 2010-11-01

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SYLF 2010-11-01 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SYLF 2010-11-01 Deltagare: Lena Ekelius, ordf. Christian Öhrn Emma Spak Johan Zelano (via Skype), 4-7, 12, 14 & 16 c, e-f Förhinder: Saman Saidi Åsa Bratt

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Audionomerna. 10 år. i SRAT. En del av SRAT

FÖRENINGSINFO. Audionomerna. 10 år. i SRAT. En del av SRAT FÖRENINGSINFO Audionomerna 10 år i SRAT En del av SRAT Innehåll Audionomerna 10 år i SRAT... 3 Från 0 till över 80 procent på tio år... 4 Temadagarna fortbildning... 4 Utveckling av yrke och anställningsvillkor

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 6: Ekonomi Innehåll Möteshandlingarna som berör Medicine Studerandes Förbunds (MSF:s) ekonomi består av den ekonomiska redovisningen för kalenderåret 2012 och

Läs mer

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013 Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa Mål för 2013 1(5) Sveriges Farmacevtförbunds främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmacevternas, apotekares

Läs mer

Medicine Studerandes Fö rbund Prötököll FS6 7.12.13

Medicine Studerandes Fö rbund Prötököll FS6 7.12.13 Medicine Studerandes Fö rbund Prötököll FS6 7.12.13 Närvarande Emma Furberg, Ordförande Filip Löfgren, Umeå Frida Kareliusson, Linköping Tora Borén, Örebro Teodor Svedung Wettervik, Göteborg Maria Forssén,

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation Politisk organisation Beslutad av kommunfullmäktige 2014-11-26 244 Politisk organisation Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

Protokoll. 2011/02/07 Läkarsektionen Protokoll

Protokoll. 2011/02/07 Läkarsektionen Protokoll Formalia Datum: Måndagen den 7 feb 2011 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Matilda Liljedahl Karin Johnsson Matti Eladhari Sihan Wang Anna Höög Ulrika Liliemark

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1 Visionen 1.1 Inledning Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig. Visionen innehåller önskningar av relativt abstrakt

Läs mer

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag Förbundsstyrelsens förslag Budget 2015 2018 Verksamhetsinriktningen 2015 2018 är på samma gång en riktningsgivare och en inspiration för hur vi tillsammans ska nå visionen om Den skola vi vill skapa. Verksamhetsinriktningen

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Introduktion till nyvalda ledamöter

Introduktion till nyvalda ledamöter Introduktion till nyvalda ledamöter SSF:s organisation SSF:s kongressen Kongressen är SSF:s högst beslutande organ. Den består av representanter från alla distriktsförbunden. Kongressen är föreningen SSF:s

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte

MSF:s fullmäktigemöte MSF:s fullmäktigemöte 22-23 november 2014 Häfte 4: Motioner, motionssvar och propositioner Innehåll Motion 1 angående stadgeändring i MSF Göteborgs stadgar... 2 Motion 2 angående namnskyltar... 4 Motion

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Dagordning årsmöte 2011-02-03 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

Mötesformalia. Rapporter (Bilaga 1) Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-15

Mötesformalia. Rapporter (Bilaga 1) Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-15 Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 Sammanträdesdatum 2015-09-15 Tid 18.00 21.00 PROTOKOLL Mötessekreterare Linnéa Sandström Justerare Jonathan Wallander Närvarande Johanna Henriksson,

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Dagordning årsmöte 2012-02-02 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Styrelsemöte, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte, Medicinska Föreningen Protokoll styrelsemöte 2011-04-20 Styrelsemöte, Onsdag den 20 april 2011, kl. 12-13 Rönnen Närvarande: Gusten Nyberg, Jakob Pälvärinne, Christopher Blacker, Johan Lundberg, Elin Pennegård, Anna Egardt

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS

VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS Styrelsen Villaägarna i BOLLNÄS VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS Allmänt Föreningens verksamhet skall präglas av MÅL ORGANISATION VERKSAMHETSPLAN fastställd av Villaägarnas Riksförbund samt skall

Läs mer

Strategi för Corax medlemsrekrytering

Strategi för Corax medlemsrekrytering Strategi för Corax medlemsrekrytering Verksamhetsåret 2014-2015 Fastställt av Corax styrelse den 19 november 2014. 1 Strategi för Corax medlemsrekrytering Bakgrund S edan dess att kårobligatoriet avskaffades

Läs mer

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer en nationell inriktning Frågor och svar om kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer Varför behövs kompetensprofiler? Syftet med kompetensprofilerna

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

I den här skriften får du som är förtroendevald eller medlem inspiration, tips och råd på hur du kan rekrytera medlemmar.

I den här skriften får du som är förtroendevald eller medlem inspiration, tips och råd på hur du kan rekrytera medlemmar. Hej LSRs strategi är att uppnå en uppvärdering av sjukgymnastkåren genom att knyta samman professionalisering, positionering och löneutveckling. Det är lättare att nå målen ju fler som är med. Och ju bättre

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Rapport om klinisk handledning vid Karolinska Institutet

Rapport om klinisk handledning vid Karolinska Institutet Rapport om klinisk handledning vid Karolinska Institutet Av Medicine Studerandes Förbund Stockholm 30 oktober 2011 Medicine Studerandes Förbund Stockholm - en del av Sveriges Läkarförbund www.msfstockholm.se

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Om visionsdokumentet Syftet med visionsdokumentet är att vara en långsiktig verksamhetsplan som täcker föreningens viktigaste verksamhetsområden men samtidigt

Läs mer

Social Impact Report 2014

Social Impact Report 2014 Social Impact Report 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1. Inledning... 2. Verksamhetsåret 2014... 3. Förändringsteorikarta och vision...... 3.1 Vision 4. Resultat och måluppfyllelse... 4.1 Effektmålet...

Läs mer

SWOT-material från grupparbeten under Psykosomatikkongressen i Borgholm 1-2 september 2008-09-26. Svensk Förening för Psykosomatisk Medicin

SWOT-material från grupparbeten under Psykosomatikkongressen i Borgholm 1-2 september 2008-09-26. Svensk Förening för Psykosomatisk Medicin SWOT-material från grupparbeten under Psykosomatikkongressen i Borgholm 1-2 september 2008-09-26 Svensk Förening för Psykosomatisk Medicin GRUPP 10 INTEGRERA PSYKOSOMATIK I FOLKHÄLSOARBETET - pressrelease

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Antagen av förbundsstyrelsen på FS 12-2 Förbundet Unga Forskare (org. 802005-9385)

DELEGATIONSORDNING. Antagen av förbundsstyrelsen på FS 12-2 Förbundet Unga Forskare (org. 802005-9385) DELEGATIONSORDNING Antagen av förbundsstyrelsen på 12-2 Förbundet Unga Forskares Delegationsordning 2012 Antagen på 12-2 Följande förkortningar används i delegationsordningen för att klargöra vem som är

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer