Om verksamhetsberättelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om verksamhetsberättelsen"

Transkript

1 Innehåll Om verksamhetsberättelsen... 2 Utbildning och forskning... 3 Studiesocial politik... 5 Förhandling och arbetsmarknad... 6 Medlemsfortbildning... 7 Medlemsstöd... 7 Information och kommunikation... 8 Stöd till lokalavdelningarna...10 Demokrati och inflytande...10 Internationellt arbete...11 Ekonomi...11 Rekrytering...12 Verksamhetens organisering...13 Fortbildning och kompetensutveckling...14 Utvecklingsarbete...15

2 Om verksamhetsberättelsen Årets verksamhetsberättelse är uppdelad i två huvudområden; medlemsinriktad (värdeskapande) verksamhet och intern (värdestödjande) verksamhet. Den medlemsinriktade verksamheten är syftesuppfyllande, det vill säga för oss närmare vårt syfte. Den interna verksamheten är verksamhet som underlättar genomförandet av den medlemsinriktade verksamheten. Inom respektive huvudområde preciseras sedan aktuella verksamhetsområden. Årsberättelsen för varje verksamhetsområde beskrivs först i löpande text, inklusive vad som varit prioriterad verksamhet inom området. Avslutningsvis presenteras områdets resultatmål och hur de uppfyllts, med kommentarerna uppnått, ej uppnått, ej mätbart, eller inväntar resultat. 2

3 Medlemsinriktad verksamhet Utbildning och forskning Läkarutbildningen ska ge den läkarstuderande de kunskaper och färdigheter som behövs i en framtida klinisk läkargärning. För att uppnå detta krävs en hög kvalitet på undervisning och handledning under utbildningen. Att bevaka kvaliteten på den svenska läkarutbildningen är en av Medicine Studerandes Förbunds (MSF) viktigaste uppgifter. Antalet studenter på grundutbildningen har de senaste åren utökats kraftigt, något som gör kvalitetsfrågan än mer relevant, speciellt för den känsliga handledningssituationen. MSF vill verka för en likvärdig och god klinisk handledning över hela landet. FUM 2011 beslutade att följande skulle vara prioriterad verksamhet för verksamhetsåret Fortsätta arbetet med att tydliggöra och förbättra relationen mellan grundutbildning och AT Bevaka Utbildningsdepartementets kommande utredning av grundutbildning och AT Med hjälp av resultaten från MSF:s enkätundersökningar verka för en god klinisk handledning på grundutbildningen Utvärdera och analysera resultaten från handledningsenkäten, samt kommunicera dessa i relevanta forum Dela ut priset Årets handledare Slutföra arbetet med MSF:s skrift om god klinisk handledning Verka för att läkarutbildningen innehåller moment som stimulerar läkarstudenter till forskning Bevaka kvaliteten på de vetenskapliga projektarbetena på läkarprogrammet Verka för en bra ledarskapsutbildning på läkarprogrammet genom att genomföra Chef i vårdens handlingsprogram Genomföra preklinenkäten för att utvärdera kvaliteten på den prekliniska delen av läkarutbildningen Resultaten av MSF:s handledningsenkät 2010 sammanställdes under året i rapporten Utvärdering av den kliniska läkarutbildningen. Resultaten visade på vissa försämringar i den kliniska undervisningen jämfört med 2006 och 2008, försämringar som skulle kunna bero på den utbyggnad av läkarutbildningen som skett de senaste åren med allt större studentkullar som resultat. Under hösten 2011 drev MSF framgångsrikt den utbildningspolitiska debatten angående utökningen av läkarprogrammets effekter på grundutbildningen och AT. MSF har genom detta sett till att beslutsfattare inom hälso- och sjukvården blivit varse om sjukvårdspolitiska och medicinska problem. En stor framgång är exempelvis att Stockholms läns landsting beslutat sig för en kraftig utökning av antalet AT-platser. Debatten fördes framför allt i de stora dagstidningarna men MSF hördes också i radio och TV. MSF var initiativtagare till debatten men 3

4 skrev flera inlägg tillsammans med Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) och Kandidatföreningen (KF). Den goda relationen till dessa föreningar har efter dessa samarbeten stärkts ytterligare. MSF:s rapport Utvärdering av den kliniska läkarutbildningen ( handledningsenkäten ) samt broschyren Skrift om klinisk handledning färdigställdes och trycktes (i 130 respektive 200 exemplar) i december Skriften påbörjades av förbundsstyrelsen (FS) för 2010 och vänder sig till de som är ansvariga för, eller aktiva i, undervisningen på den kliniska delen av läkarutbildningen. Rapporten och skriften skickades tillsammans med ett brev från MSF:s ordförande Anders Lundberg och respektive lokalordförande till nyckelpersoner i den kliniska läkarutbildningen på varje lärosäte i Sverige. MSF Stockholm sammanställde en egen rapport över den lokala situationen i Stockholm och skickade ut den på samma sätt. I Stockholm och Skåne inleddes även samarbeten med de lokala studentkårerna, där respektive ordförande ställde sig bakom breven till lärosätena. Breven har hittills fått respons från mottagarna på nästan samtliga lärosäten i form av , inbjudan till diskussioner med mera. Regeringen beställde under vintern en utredning av läkarutbildningen fram till legitimation. MSF har följt utredningens start med stort intresse. MSF har bland annat deltagit i möten med utredningens sekretariat på regeringskansliet, och fört fram de frågor som MSF anser viktiga att ta hänsyn till i utredningsgången. MSF har en god kontakt med både utredaren Stefan Lindgren och studentrepresentanten i expertgruppen, Matti Eladhari, vilket bådar gott för MSF:s möjligheter att påverka utredningen. Årets handledare utsågs under hösten 2011 på varje enskild lokalort. Det nationella priset Årets handledare tilldelades i år Marie Enekvist, ortoped vid SUS Lund, som vunnit priset i Skåne. Priset delades ut på Medicinska Riksstämman i december 2011 av Sveriges Läkarförbunds (SLF) ordförande Marie Wedin. MSF representerades av vice ordförande Madeleine Liljegren som deltog vid prisceremonin. Efter en motion vid FUM i Lund beslutades att: MSFs utbildningsbevakning i framtiden även ska inkludera frågor om jämställdhet samt att MSF ska formulera mål för hur MSF kan verka för att grundutbildningen ska innehålla adekvata och kvalitativa utbildningsmoment kring genusfrågor. En projektgrupp tillsattes med syfte att jobba med genusfrågorna inom förbundet. Projektgruppen har letts av Sofia Staf, MSF Linköping och har bland annat säkerställt att preklinenkäten innehåller frågor om genus. Preklinenkäten har i skrivande stund (29/1) skickats ut till lärosätena, och kommer sammanställas under våren. Antalet studenter som i handledningsenkäten uppger sig ha varit 4 eller fler kandidater per vårdteam ska minska Ej mätbart. et är tyvärr omöjligt att mäta då handledningsenkäten 2008 efterfrågade 3-4 studenter per vårdteam och handledningsenkäten 2010 efterfrågade 4 eller fler kandidater per vårdteam. Svaren är således ej jämförbara. Preklinenkäten ska ha en svarsfrekvens på minst 80 procent 4

5 Inväntar i skrivande stund (29/1) data MSF ska ha en representant i SLF:s Utbildnings- och forskningsdelegation Uppnått. Representant för MSF har varit ordförande Anders Lundberg. MSF ska, tillsammans med SYLF, utarbeta en handlingsplan för hur läkarstudenters forskningsintresse ska öka Ej uppnått. Samarbetet med SYLF har under året fokuserat på utvidgningen av läkarprogrammet, den skriande bristen på AT-platser samt utredningen av läkarutbildningen. MSF ska dela ut priset Årets handledare Uppnått. MSF ska delta vid läkarutbildningskonferensen AMEE 2011 i Wien Uppnått. MSF presenterade en poster om priset Årets handledare ( Tutor of the Year ). Postern blev väl mottagen och fick mycket uppmärksamhet på plats. MSF representerades av presidiet, Anders Lundberg och Madeleine Liljegren. AMEE bjöd på nätverkande och omvärldsbevakning. Studiesocial politik I egenskap av Sveriges läkarstudenters fackliga organisation är en av MSF:s viktigaste uppgifter att bedriva politik och påverkansarbete som syftar till att värna studenternas sociala och ekonomiska situation. Detta arbete bedrivs till största del genom Saco Studentråd, där MSF är ett medlemsförbund. FUM 2011 beslutade att följande skulle vara prioriterad verksamhet för verksamhetsåret Bevaka och synliggöra studentperspektivet i den parlamentariskt tillsatta socialförsäkringsutredningen, med särskilt fokus på läkarstudenternas speciella behov Informera medlemmarna om hur tillgången till de offentliga trygghetssystemen ser ut Kartlägga och sprida kunskap om olika försörjningsmöjligheter bland medlemmar Bevaka läkarstudenternas intressen vid eventuella förändringar av studiemedelssystemets utformning MSF ska vara representerat på Saco Studentråds förbundskongress, förbundskonferens och medlemsråd Uppnått. Ordförande Anders Lundberg och Henrik Larsson har deltagit vid förbundskonferenser och medlemsråd. Under Saco Studentråds kongress 2011 representerades MSF av Anders Lundberg, Isabella Kongstad, Madeleine Liljegren och Robert Holmqvist. MSF ska publicera minst en artikel vars huvudsyfte är att synliggöra läkarstudenternas perspektiv på hur de offentliga trygghetssystemen fungerar Inväntar resultat. Tänkt att publiceras i nästa nummer av Appendix. MSF ska i enlighet med resultatmålen under stycket medlemsstöd förmedla information om studenters tillgång till de sociala trygghetssystemen samt olika försörjningsmöjligheter till medlemmarna Uppnått se punkten Medlemsstöd. 5

6 Förhandling och arbetsmarknad MSF har ett stort intresse i utformningen och tillsättandet av AT-tjänster, och deltar aktivt i SLF:s Förhandlingsdelegations arbete, samt samarbetar med SYLF i dessa frågor. FUM 2011 beslutade att följande skulle vara prioriterad verksamhet för verksamhetsåret Att aktivt delta i Förhandlingsdelegationens arbete Att bevaka och skydda läkarstudenternas intressen på arbetsmarknaden, exempelvis genom enkätundersökningar bland medlemmarna Att sprida information om allmäntjänstgöring och underläkarvikariat via arbetsmarknadskvällarna Att sprida kunskap bland medlemmarna om avtal och anställningsvillkor inför sommar- och extrajobb Verka för att förbättra villkoren i Med Stud-avtalet under avtalsrörelsen 2012 SLF:s förhandlingsdelegation har under hösten 2011 arbetat hårt för att förbereda avtalsrörelsen som påbörjades i början av Då förhandlingsdelegationens möten hålls på dagtid vardagar har MSF:s representant tyvärr haft svårigheter att närvara. Arbetet följdes dock noggrant genom läsning av protokoll samt via e-post- och telefonkontakt. Efter nyår löstes närvaroproblemet genom användande av videokonferensteknik. Avtalsrörelsen 2012 förväntas inte vara klar förrän tidigast den 1 april, så vad denna leder fram till kan bara framtiden utvisa. Löneenkäten som genomfördes under 2008 besvarades av medlemmar som gick på termin 10 och 11. Den var enbart inriktad på de medlemmar som arbetat som vikarierande underläkare. Löneenkäten som genomfördes 2010 kunde även besvaras av medlemmar som haft andra typer av sommarjobb. Den besvarades dock fortfarande enbart av medlemmar på termin 10 och 11. Detta ledde till att den fortfarande nästan enbart besvarades av medlemmar som haft underläkarvikariat. Under året har ett arbete påbörjats med en omformning av denna enkät så att den även kan fånga upp medlemmar som inte haft underläkarvikariat så att även dessa medlemmars situation på arbetsmarknaden kan belysas. Tanken är att denna under 2012 även kan besvaras av tidigare terminer. MSF ska tillsammans med SLF och LT ordna en arbetsmarknadskväll per termin hos varje lokalavdelning Uppfyllt. En arbetsmarknadskväll per termin har anordnats av varje lokalavdelning, förutom i Örebro som av förklarliga skäl ännu inte kan genomföra en sådan. MSF ska ha en representant från FS i SLF:s Förhandlingsdelegation Uppfyllt. MSF:s representant har varit Robert Holmqvist. MSF ska ta fram en mall över frågor som är lämpliga att ställa till landstingen vid arbetsmarknadskvällarna och lägga upp på hemsidan Uppfyllt. Mallen är framtagen och upplagd på hemsidan, och är även utskickad till lokalavdelningarna. 6

7 Medlemsfortbildning Den nya formen för medlemsfortbildning på de lokala orterna var ny för Prioriterad verksamhet har under verksamhetsåret varit att erbjuda lokalorterna ett ambulerande, centralt organiserat kurspaket för utbildning i bland annat ledarskap, genusperspektiv, löneförhandling och andra aspekter som anses relevanta. MSF ser ett värde i att så många medlemmar som möjligt får möjlighet att fortbilda sig inom områdena genus, ledarskap och löneförhandling. För att så många studenter som möjligt skulle få fortbilda sig, fick centrala MSF i uppdrag att utforma lokala kurser som lokalföreningarna skulle kunna använda sig av. Arbetet det första halvåret innebar en utformning av de lokala kursernas innehåll, struktur och val av samarbetspartners. I början av verksamhetsåret tillfrågades ett femtontal aktiva MSF-medlemmar runt om i landet om vad de skulle vilja se i ett kurspaket. Lena Arwidsson från SLF var hjälpsam i att utveckla innehåll och ge tips på tilltänkta samarbetspartners. Resultatet blev att de lokala kurserna bygger på en ämnesrelaterad föreläsning, inom ett av de tre områdena genus, ledarskap eller löneförhandling, som innefattar interaktion av studenterna. Litteratur inom ämnet delas ut till medlemmarna vid kurstillfället. Minst 200 medlemmar ska ha gått en lokal kurs Inväntar resultat. De lokala kurserna kommer att arrangeras på samtliga lärosäten under vårterminen. Förhoppningsvis blir antalet mer än 28 studenter/lärosäte och resultatmålet kan nås med god marginal. Minst 80 procent av kursens deltagare ska vara nöjda med kursen enligt kursutvärdering Inväntar resultat. En utvärdering kommer att genomföras efter att de lokala kurserna ägt rum. Alla lokalorter ska ha erbjudits dessa kurspaket Uppfyllt. Ovanstående kurser ska ha hållits vid minst fyra olika tillfällen på minst tre olika orter. Inväntar resultat. Flera lokalföreningar har redan bokat datum, och samtliga har utsett ansvariga för planering och utförande och initierat kontakt med föreläsaren, bokat resor och lokal. Medlemsstöd Arbetet har under året fokuserat på att se över de förmåner vi erbjuder samt att enligt motion på FUM lyfta frågan om Understödsfonden. FUM 2011 beslutade att följande skulle vara prioriterad verksamhet för verksamhetsåret Att till medlemmarna tillhandahålla information om villkoren för att söka ekonomiskt stöd från Understödsfonden 7

8 Verka för att villkoren för beviljande av medel från understödsfonden ska revideras med MSF:s medlemmar i åtanke Verka för att SalusAnsvar ska erbjuda medlemmarna fördelaktiga försäkringar MSF ska tillsammans med SLF förmedla kvalitativ medlemsrådgivning MSF ska tillhandahålla högskolejuridisk kompetens Informera studenter om tillgången till sociala trygghetssystem Information om villkor för att söka ekonomiskt stöd från Understödsfonden finns nu på hemsidan. Frågan om att medel därifrån ska revideras med MSF:s medlemmar i åtanke kommer att tas upp i SLF:s CS under våren 2012, eventuellt redan i mars. SalusAnsvars försäkringar är fördelaktiga och aktuella, men tyvärr kan de ej tecknas av alla medlemmar. MSF har under året förmedlat medlemsrådgivning via som i förekommande fall vidarebefordrar ärenden till MSF, samt har via kansliet tillhandahållit högskolejuridisk kompetens. Inom kort kommer en länk läggas upp på MSF:s hemsida till SACO:s rapport om tillgång till sociala trygghetssystem. MSF ska på hemsidan presentera en översikt över studenters tillgång till de sociala trygghetssystemen Inväntar resultat. Inom kort kommer en länk till SACO:s rapport tillsammans med en förklarande text komma upp på MSF:s hemsida. MSF ska på hemsidan ha information om de mervärden medlemskapet ger Uppfyllt. Dokumenten på hemsidan är aktuella och innehåller de för studenter viktiga förmånerna. Information och kommunikation Genom sitt arbete med information och kommunikation sprider MSF kunskap till medlemmarna om allt från verksamheten i organisationen till förändringar i omvärlden. Det är mycket viktigt att kommunikationen flödar i båda riktningar - MSF behöver även höra vad medlemmarna tycker är viktigt. Information och kommunikation från MSF bör vara regelbunden, koncis och spridas via flera olika kommunikationskanaler. FUM 2011 beslutade att följande skulle vara prioriterad verksamhet för verksamhetsåret Att underhålla en väl uppdaterad och, för såväl medlemmar som aktiva, relevant hemsida Att fyra gånger årligen ge ut medlemstidningen Appendix Att distribuera medlemsinformation genom återkommande nyhetsbrev Att förbättra den interna kommunikationen För verksamhetsåret har information och kommunikation flyttats över till att ingå i ordinarie arbetsuppgifter hos studenthandläggaren. 8

9 Hemsidan har uppdaterats kontinuerligt av MSF:s studenthandläggare, MSF:s FS-ledamöter och SLF:s kommunikationsavdelning. Appendix har fått en ny projektledare/ redaktör som anställts av FS. Den interna kommunikationen har främst förbättras då en mer regelbunden kontakt existerat mellan FS och de övriga lokalorterna, främst genom e-post-utskick. Hemsidan har även fått en flik där FS pågående arbete presenteras så att alla medlemmar kan ta del av den. Det pågår även en diskussion inom SLF att förbättra den interna kommunikationen genom att skapa ett forum för våra medlemmar där de kan kommunicera med varandra. Detta är ett pågående arbete. En egen MSF Facebook-sida har startas för att förbättra den interna spridningen av information. Då ansvarsområdet fallit inom ramen för MSF studenthandläggare har inte information och kommunikation fått den tid den behöver för att fullt utvecklas som verksamhetsområde. Det är ett omfattande område som kräver mycket mera tid och engagemang och därför har FS beslutat att utse en projektledare för arbetsområdet. MSF ska ge ut fyra nummer av Appendix Uppfyllt. MSF ska skicka ut minst fyra nyhetsbrev till medlemmarna Uppfyllt. Ett återkommande nyhetsbrev har startats med målsättningen att skickas ut till medlemmarna fyra gånger om året. MSF ska genomföra en enkätundersökning med syfte att kartlägga vad medlemmarna tycker om förbundets medlemsförmåner, samt hur de uppfattar informationen från förbundet Ej uppfyllt. Minst 80 % av MSF:s medlemmar ska uppleva informationen från förbundet som relevant och nyttig Ej mätbart (se ovan). 9

10 Stöd till lokalavdelningarna Verksamhetsområdet Stöd till lokalavdelningarna syftar till att öka stödet från FS centralt till lokalavdelningarna. FUM 2011 beslutade att följande skulle vara prioriterad verksamhet för verksamhetsåret Att dela ut ekonomiskt stöd till distrikten, såväl öronmärkt som fritt Att arrangera ordförandenätverk och andra forum för erfarenhets- och kunskapsutbyte Ordförandenätverket har fungerat som en mötesplats och ett kunskapsutbyte mellan ordförande från olika lokalavdelningar. En fast summa på kr delades ut till varje lokalavdelning i början av : MSF ska arrangera minst tre träffar för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan lokalavdelningarna Uppfyllt. Två ordförandenätverk och ett rekryteringsmöte har arrangerats under året. Intern verksamhet Demokrati och inflytande MSF ämnar fortsätta utvecklingen av den formella förbundsdemokratins två hörnstenar; fullmäktigemötet som är MSF:s årsmöte, och representantskapet som är det halvårsmöte där lokalavdelningarna träffas för att diskutera aktuella frågor. Prioriterad verksamhet för verksamhetsåret har varit att utöver ett demokratiskt och lyhört fullmäktigemöte genomföra ett representantskap där relevanta frågor dryftas och ovanstående demokratiska principer är rådande och ledande. En väl fungerande organisationsdemokrati med årsmöte respektive däremellan liggande forum för diskussion och beslut, är nödvändiga för MSF:s funktion. Representantskapet genomfördes med högt deltagarantal och livliga diskussioner kring flera av MSF:s centrala frågor under året; läkarutbildning och AT, treårsstrategin och genus. Varje lokalavdelning ska delta med minst två personer på representantskapet Ej uppfyllt. Linköping hade inga deltagare. 10

11 Internationellt arbete MSF arbetar med en rad frågor som är av internationell karaktär, och genom nordiskt, europeiskt och internationellt samarbete omvärldsbevakar och påverkar vi våra sakfrågor. FUM 2011 beslutade att följande skulle vara prioriterad verksamhet för verksamhetsåret Utreda samarbetet med EMSA Intensifiera samarbetet med IFMSA Utveckla det nordiska samarbetet Fortsätta arbetet med MSF Utland Under året har MSF utvärderat engagemanget och beslutat att inrikta resurserna mot våra egna medlemmar i MSF Utland samt det nordiska samarbetet. Som ett resultat av detta har MSF Utland nu uppgraderats till att vara ett eget, självständigt verksamhetsområde med en egen projektledare. MSF:s FS har även beslutat att avveckla engagemanget i EMSA, då detta har befunnits ge lite utbyte i förhållande till investerade resurser. MSF ska delta vid IFMSA:s internationella möte i Danmark. Ej uppfyllt MSF ska genomföra ett möte med ortsrepresentanterna i MSF Utland Uppfyllt MSF ska delta vid nordiska möten med de övriga nordiska läkarstuderandeorganisationerna Ej uppfyllt. Inbjudan till detta möte kom tyvärr endast en vecka i förväg, och ingen av MSF:s FS-ledamöter eller andra aktiva hade möjlighet att delta med så kort varsel. Ekonomi En ekonomi i god ordning är en förutsättning för en väl fungerande verksamhet. Inför verksamhetsåret 2010 konstaterades det att MSF:s ekonomiska uppföljning och förvaltning varit eftersatt och att dessa områden skulle utvecklas. Det skulle göras genom att aktivt förvalta förbundets kapital och rikta och effektivisera verksamhet genom tydligare ekonomisk uppföljning. På FUM 2011 beslutades om följande prioriterade verksamhet för verksamhetsåret : Att mer aktivt och medvetet förvalta MSF:s kapital och andra tillgångar Att öka effektiviteten i verksamheten Under året har en kapitalplaceringspolicy arbetats fram som reglerar MSF:s kapitalförvaltning. Den vägleder kapitalplaceringen och innehåller bland annat regler om placeringars storlek och risk. 11

12 Effektiviteten har förbättrats genom att delvis införa nya rutiner vid redovisning av utlägg. Lokalavdelningars kassörer har erbjudits en kurs i bokföring för att underlätta det ekonomiska arbetet lokalt. Budgetutformningen för år 2012 har förändrats från tidigare år för att förenkla ekonomisk uppföljning. MSF ska uppnå en procentuell avkastning på kapital som är minst 10 %. Ej uppfyllt (se nedan). MSF:s tillgångar består av placeringar i aktiefonder och likvida medel. Placeringarna har gett avkastning som direkt återinvesterats i aktuell aktiefond (se information i bokslut). Några övriga investeringar eller försäljningar har inte skett. et, som tolkats som avkastning på totalt kapital, har inte uppfyllts. Avkastningen i form av utdelning från aktiefonderna har inte heller nått upp till resultatmålet. Anledningen till det är dels att tillgångarna inte förvaltats aktivt, och dels att befintliga placeringar visat sämre resultat än väntat. Rekrytering Rekrytering har under året syftat till att styrka MSF:s medlemsbas och öka anslutningsgraden. Ett rekryteringsmöte med rekryteringsansvariga från lokalavdelningarna har anordnats i syfte att öka motivationen hos och kunskapsutbytet mellan lokalavdelningarna, samt diskutera med SLF angående vilken hjälp SLF kan erbjuda MSF inom rekrytering. Under rekryteringsmötet diskuterades även det rekryteringsdokument som ska hjälpa rekryteringen på lång sikt. Prioriterad verksamhet under har varit att öka anslutningsgraden och andelen aktiva medlemmar i MSF, öka motivationen hos de aktiva som rekryterar i lokalavdelningarna, och att bättre marknadsföra det värde MSF erbjuder sina medlemmar. MSF ska ha en genomsnittlig anslutningsgrad nationellt på minst 75 % vid verksamhetsårets slut Ej mätbart. Anslutningsgraden mäts endast en gång per år, sommartid. Våren 2011 hade MSF dock en anslutningsgrad på 68 %. MSF ska uppnå minst 80 % nyanslutningar av närvarande vid T1 info under året Ej mätbart. Det har inte varit möjligt att undersöka hur många som närvarade vid varje T1-info för att kunna jämföra med hur många som anslöt sig därefter. MSF ska arrangera ett rekryteringsmöte tillsammans med rekryteringsansvarig på SLF varje verksamhetsår Uppfyllt. Ett rekryteringsmöte arrangerades i november MSF ska ha ett informations-/kontinuitetsdokument för rekryteringsinfo, förankrat i lokalorternas ifyllda rekryteringsinformationsutvärderingar, efter rekryteringsmötet Uppfyllt. Det finns ett rekryteringsdokument, som dock fortfarande är under bearbetning. 12

13 MSF ska vid kalenderårets slut genomföra utskick till icke-medlemmar med erbjudande om gratis medlemskap Uppfyllt. Genererade uppskattningsvis ca 100 nya medlemmar. Lokalorterna ska motiveras till effektivt rekryteringsarbete genom att den lokalavdelning som utför bäst rekryteringsarbete belönas på adekvat sätt. Inväntar resultat. Detta kommer ske på FUM Verksamhetens organisering Ett växande MSF ställer nya krav på en större och mer professionell verksamhet. För att kunna öka engagemanget i de för medlemmarna viktigaste verksamheterna, beslutades om en ny struktur med verksamhetsansvariga projektledare under ledning av FS arbetar med att uppnå verksamheternas mål. FUM 2011 beslutade att följande skulle vara prioriterad verksamhet för verksamhetsåret Att under året införa en projektledarorganisation, där projektledare övertar ansvaret för vissa verksamheter från FS och/eller kansliet De verksamheter som under året delegerats till projektledare är MSF Utland, medlemstidningen Appendix och PR och kommunikation (tidigare Information och kommunikation). En generell uppdragsbeskrivning samt en revidering av reglementen för arvoden och resor har genomförts för att projektledarna ska få adekvat formell styrning. MSF ska ha minst tre projektledare som ansvarar för delar av den nationella verksamheten Uppfyllt Antalet ideellt aktiva icke förtroendevalda i den nationella verksamheten ska vara minst sex personer Ej uppfyllt MSF ska ha en studenthandläggare, knuten till kansliet, som ansvarar för arbetsledning och kontinuitet i den nationella verksamheten Ej uppfyllt. Detta beror dock på att styrelsen beslutade om en annan modell, där en verksamhetsledare utsedd av styrelsen arbetsleder den nationella verksamheten. Antalet aktiva ska vara minst 10 i varje lokalavdelning Uppfyllt 13

14 Fortbildning och kompetensutveckling Fortbildning och kompetensutveckling är både en metod för att öka kvaliteten på MSF:s verksamhet och ett sätt att belöna MSF:s förtroendevalda och lokalt aktiva. FUM 2011 beslutade att följande skulle vara prioriterad verksamhet under verksamhetsåret Kompetensutveckling av befintliga styrelser och aktiva, och införandet av kompetensutveckling som belöning och uppmuntran för projektledare. Genomförandet av facklig grund- och vidareutbildning. Ett utvecklingspaket med förslag till möjliga kurser och litteratur för kompetensutveckling har sammanställts. Paketet vänder sig till FS-ledamöter och till FS:s externa projektledare, som alla haft en personlig utvecklingspott att disponera. Flera FS-ledamöter har utnyttjat denna möjlighet att fortbilda sig med hjälp av kurser, seminarier och böcker. Facklig grundkurs genomfördes 8-9 oktober på Bålsta Gästgivaregård. Innehållet gjordes delvis om från tidigare år, och fokuserade på grundläggande facklig information om SLF och MSF, påverkansarbete, inspirationsmässigt om studentfackligt arbete, MSF:s aktuella politiska frågor och projektledning. Inbjudna föreläsare var personer från SLF, David Svenn, tidigare ordförande i SACO Studentråd, Fredrik Heger och Freddy Grip från Lärarnas Riksförbund Stud, och Anders Lundberg, konsult. Kursen hade 22 deltagare och fick ett mycket gott helhetsbetyg. Facklig vidareutbildning genomfördes 21 januari i SLF:s lokaler i Stockholm. Innehållet formades dels av direktiv från FUM 2011, dels av önskemål från deltagarna i facklig grundutbildning. Efter en motion vid FUM 2011 beslutades att MSF:s utbildningsbevakning ska inkludera frågor om jämställdhet; således ägnades vid facklig vidareutbildning halva kursdagen åt genus- och jämställdhetsfrågor inom hälso- och sjukvården. Sten Friberg, överläkare och enhetschef, föreläste om ledarskap, Malin Wreder från SLF och Ylva Morawski från Kvinnliga Läkares Förening talade om genus och jämställdhet i sjukvården, Anders Lundberg, konsult, hade en workshop om strategisk projektledning, och viss fokus lades även under denna kurs på MSF:s aktuella politiska frågor, inklusive en workshop om förestående FUM. Kursen hade 28 deltagare. Sex aktiva från varje lokalort ska ha genomgått fortbildning under året. Ej uppfyllt. På endast en ort (Stockholm, åtta stycken) har sex eller fler aktiva genomgått centralt arrangerad fortbildning under året, på övriga orter har fyra eller fem aktiva genomgått centralt arrangerad fortbildning under året. Uppfyllandet av detta resultatmål försvårades av det faktum att lokalföreningarna endast fick skicka två deltagare till facklig grundutbildning (betalas av SLF) och tre till facklig vidareutbildning (betalas av MSF nationellt/lokalavdelningarna). Många orter har haft lokal arrangerad fortbildning, vilket inte har räknats in här. 14

15 Minst 80 procent av deltagarna ska vara nöjda med MSF:s interna fortbildning enligt kursutvärdering. Uppfyllt. 100 % av enkätsvaren efter facklig grundutbildning, och 84 % av enkätsvaren efter facklig vidareutbildning, benämnde respektive kurs som givande eller mycket givande. Utvecklingsarbete I samband med 2010 års organisationsutredning satte förbundets aktiva fingret på en del brister i organisationen. Något som uppmärksammades var bristande kontinuitet, både i FS och i lokalavdelningarna. En annan identifierad brist var sviktande kommunikation av medlemsvärde mot de potentiella medlemmarna, vilket försvårar medlemsrekryteringen. Den gemensamma nämnaren för de flesta brister som identifierades i organisationsutredningen är avsaknaden av långsiktiga strategier för organisationens arbete. Förekomsten av en långsiktig strategi skulle göra MSF:s verksamhet mer konsekvent. En långsiktig strategi skulle även underlätta för styrelser att arbeta mer proaktivt och på så vis få betydligt bättre möjligheter att anpassa sig till en omvärld i ständig förändring och bättre kunna gå medlemmarnas behov tillmötes. FUM 2011 beslutade att följande skulle vara prioriterad verksamhet för verksamhetsåret Att utveckla och kontinuerligt revidera en treårsstrategi Att utarbeta funktionella principer för en internrevision Att uppdatera agendan Ansvariga i arbetsgruppen för utvecklingsarbete började verksamhetsåret med att sätta sig in i ämnet strategi. Man valde sedan att utgå från 2010 års organisationsöversyn och dess nuläges- och trendanalyser för att få insikt i MSF:s nuvarande läge. Arbetsgruppen ansåg att den externa trendanalysen var i behov av komplettering och i detta syfte genomfördes intervjuer med personer inom SLF, SYLF och MSF. Detta genererade insikt i några betydande trender vilka har potential att påverka MSF i framtiden, och som därmed behövde tas hänsyn till i strategiformuleringen. För att kunna utveckla en treårsstrategi åt en organisation är det viktigt att man vet vad som är organisationens långsiktiga mål, och att dessa är förankrade i hela organisationen. Därför tog arbetsgruppen fram ett förslag på en vision vilken presenterades i samband med Representationsskapet. Denna vision togs väl emot av deltagarna. I samband med detta genomfördes även en workshop för att samla in idéer på förbättringar av MSF:s nuvarande verksamhet. Syftet var att inkorporera de idéer som passar med den nya strategin i den strategiska planen. För att bestämma strategins övergripande inriktning tog arbetsgruppen fram tre förslag. Dessa diskuterades i samband med SLF:s fullmäktige i december. De som deltog i diskussionen var alla överens om att strategin på ett eller annat sätt bör fokusera på politiskt arbete. 15

16 Arbetsgruppen matchade sedan två av dessa förslag mot nuläges- och trendanalyserna och fann den övergripande strategiinriktning som troligen kommer att vara mest optimal. Därpå gick man igenom respektive ansvarsområde samt lokalavdelningarnas roll för att finna de konkreta åtgärder som behöver vidtas i syfte att ställa om organisationens verksamhet efter den nya strategin. De åtgärder som befanns vara möjliga att genomföra på kort sikt har integrerats i 2012 års verksamhetsplan, medan de som torde kräva längre tid och mer kraft att genomföra har inkluderats i den långsiktiga strategiska plan som är ett resultat av strategiarbetet. Denna strategiska plan är tänkt att fungera som ett guidande dokument i MSF:s arbete de närmsta tre åren. En extern konsult anställdes för att utarbeta ett förslag på internrevision. MSF ska ha en uppdaterad treårsstrategi vid slutet av verksamhetsåret Uppfyllt, kommer presenteras på FUM. MSF ska ha en handlingsplan för internrevision vid slutet av verksamhetsåret Uppfyllt. 16

Medicine studerandes förbund (MSF) är Sveriges Läkarförbunds (SLF) studerandeorganisation och läkarstudenternas främsta företrädare.

Medicine studerandes förbund (MSF) är Sveriges Läkarförbunds (SLF) studerandeorganisation och läkarstudenternas främsta företrädare. Innehåll Introduktion... 2 Verksamhetsplanens struktur... 2 Förbundspolitisk verksamhet... 4 Fokusfråga 2012... 4 Utbildning och forskning... 4 Studiesocial politik... 5 Förhandling och arbetsmarknad...

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 2: Verksamhetsberättelse april 2012 mars 2013 Innehåll Synopsis av verksamhetsberättelsen... 3 Om verksamhetsberättelsen... 4 Sammanfattning av året... 5 Fokusfråga

Läs mer

Resultatmål - Sveriges läkarförbund Student Linköping ska dela ut handledarpriset till bästa kliniska handledare.

Resultatmål - Sveriges läkarförbund Student Linköping ska dela ut handledarpriset till bästa kliniska handledare. Verksamhetsplan 2017 Utbildningsbevakning Utbildningskvaliteten rör alla våra medlemmar och är därför viktigt för oss att arbeta med på nationell såväl som lokal nivå. Den organisation som har bäst möjlighet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för MSF Umeå - verksamhetsåret 2013-2014

Verksamhetsberättelse för MSF Umeå - verksamhetsåret 2013-2014 Verksamhetsberättelse för MSF Umeå - verksamhetsåret 2013-2014 Verksamhetsberättelsen är uppbyggd som så att det först kommer en kort introduktion med kommentarer om det verksamhetsår som nu har varit

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte

MSF:s fullmäktigemöte MSF:s fullmäktigemöte 22-23 november 2014 Häfte 3: Verksamhetsplan Innehåll Introduktion... 2 Verksamhetsplanens struktur... 2 Fokusfråga 2015... 4 Utbildning och forskning... 4 Studiesocial politik...

Läs mer

Välkommen som förtroendevald i Medicine Studerandes Förbund!

Välkommen som förtroendevald i Medicine Studerandes Förbund! Välkommen som förtroendevald i Medicine Studerandes Förbund! Vad roligt att du vill vara med och jobba för att våra medlemmar ska få ut så mycket som möjligt av sin studietid och sitt framtida arbetsliv!

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte november 2015

MSF:s fullmäktigemöte november 2015 MSF:s fullmäktigemöte 21-22 november 2015 Häfte 4: Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Innehåll Inledning... 2 Fokusfråga 2016... 3 Utbildning och forskning... 4 Studiesocial politik... 4 Förhandling

Läs mer

För dig som läkarstudent

För dig som läkarstudent För dig som läkarstudent Arbetsgivare Myndigheter Opinionsbildande organisationer Läkarförbundet Branschorganisationer MSF Beslutsfattare Regeringskansli Media Läkaresällskapet Medlemmar Allmänhet Politiker

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare.

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. Medicine Studerandes Förbund är studentförbundet inom Sveriges läkarförbund Bli medlem och påverka din framtid nu Vi vet att det är tufft när det känns

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte. 21-22 november 2015

MSF:s fullmäktigemöte. 21-22 november 2015 MSF:s fullmäktigemöte 21-22 november 2015 Hä fte 3: Verksämhetsberä ttelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Innehåll Inledning... 1 Fokusfråga... 1 Extern Läkarstudenten i arbetslivet... 1 Intern Din lön...

Läs mer

Medicine Studerandes Förbunds handledningsenkät 2010

Medicine Studerandes Förbunds handledningsenkät 2010 Medicine Studerandes Förbunds handledningsenkät 2010 Introduktion Under mitten av 2000-talet fattades beslut om att kraftigt utöka antalet platser på den svenska läkarutbildningen. Utbyggnaden beräknas

Läs mer

Proposition: Treårsstrategi i MSF

Proposition: Treårsstrategi i MSF Innehåll Innehåll... 1 Proposition: Treårsstrategi i MSF... 2 Proposition: Verksamhetsrevision i MSF... 4 Proposition: Flytt av fullmäktigemöte... 5 Bilaga 1 Strategisk plan för Medicine Studerandes Förbund

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Del 1: Redovisning av MSF:s ekonomi kalenderåret Årsbokslut Revisionsberättelse

Del 1: Redovisning av MSF:s ekonomi kalenderåret Årsbokslut Revisionsberättelse Innehåll Möteshandlingarna som berör MSF:s ekonomi består av den ekonomiska redovisningen för kalenderåret 2011 och ekonomirelaterade propositioner för kalenderåren 2012-2013. Del 1: Redovisning av MSF:s

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhet 2015-2016 Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Innehållsförteckning Verksamhet 2015-2016 1 Extern fokusfråga 2 Ingen ska ångra sin utbildning. En

Läs mer

Filip Löfgren valdes till första sekreterare och Milla Järvelin valdes till andra sekreterare

Filip Löfgren valdes till första sekreterare och Milla Järvelin valdes till andra sekreterare FS 2 12.05.13 Närvarande: Emma Furberg, Ordförande Maria Valeur, vice ordförande Eddie de Dios, Skåne Filip Löfgren, Umeå Tora Borén, Örebro Frida Kareliusson, Linköping Norna Werner, Stockholm 1 Mötet

Läs mer

Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5

Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5 Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5 ärvaro: AL, EL, KT, JL, MS, HL, ST och BG. 1. Mötets öppnande Så sker kl 18.00. 2. Val av mötesordförande AL väljs

Läs mer

Halvårsrapport MSF Utland 2014/2015

Halvårsrapport MSF Utland 2014/2015 Halvårsrapport MSF Utland 2014/2015 MSF Utlands halvårsrapport för styrelse året 2014/2015 sammanfattar kort vad vi arbetat med samt uppnått under varje del ur vår verksamhetsplan. Den innehåller: Organisation

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Verksamhetsåret 2014-2015. Verksamhetsberättelse för MSF Umeå verksamhetsåret 2014-2015

Verksamhetsåret 2014-2015. Verksamhetsberättelse för MSF Umeå verksamhetsåret 2014-2015 MSF Umeå för MSF Umeå verksamhetsåret 2014-2015 Introduktion MSF Umeås verksamhetsår 2014-2015 har varit händelserikt. Styrelsen har under detta verksamhetsår haft en god representation från såväl prekliniska

Läs mer

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Verksamhetsplan 2014 Innehållsförteckning Extern fokusfråga 1 Snabbt ut till rätt jobb. Utbildning för framtidens arbetsmarknad och välfärd. 1 Intern fokusfråga

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 4: Motioner och motionssvar Innehåll Motion 1: Om valberedningens arbete... 2 Motion 2: Om avsiktsförklaring... 3 Motion 3: Om införskaffandet av en prioriteringsordning

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

FS 1 20.04.2013. Närvarande:

FS 1 20.04.2013. Närvarande: FS 1 20.04.2013 Närvarande: Emma Furberg, ordförande Maria Valeur, vice ordförande Teodor Svedung Wetterwik, Göteborg Eddie de Dios, Skåne Filip Löfgren, Umeå Alexander Lundin, Uppsala Tora Borén, Örebro

Läs mer

MSF stadgar med ändringar efter FUM i Umeå november Innehåll. Allmänna bestämmelser 1-3. Medlemskap 4-5. Medlems allmänna skyldigheter 6

MSF stadgar med ändringar efter FUM i Umeå november Innehåll. Allmänna bestämmelser 1-3. Medlemskap 4-5. Medlems allmänna skyldigheter 6 MSF stadgar med ändringar efter FUM i Umeå 22-23 november 2014 Innehåll Allmänna bestämmelser 1-3 Medlemskap 4-5 Medlems allmänna skyldigheter 6 Avdelningar 7 10 Fullmäktige 11 18 Styrelsen 19 23 Appendix

Läs mer

Motion 1: Om regelbundna statistikutskick från medlemsregistret

Motion 1: Om regelbundna statistikutskick från medlemsregistret Innehåll Motion 1: Om regelbundna statistikutskick från medlemsregistret... 2 Motion 2: Om fler nationella utbildningstillfällen för lokalavdelningarnas nyckelpersoner... 3 Motion 3: Om stöd till lokalordföranden

Läs mer

SLF Student Lunds Styrelsemöte 29/ :15-19:18, Falck Hillarp salen BMC

SLF Student Lunds Styrelsemöte 29/ :15-19:18, Falck Hillarp salen BMC SLF Student Lunds Styrelsemöte 29/8-2017 18:15-19:18, Falck Hillarp salen BMC Närvarande: Ida Osbeck Hanna Sundström Alexander Tejera Sofia Schuss Oskar W Persson Felicia Berglindh Natalie Andersson Sara

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015 för 2015 Sektionsordförande 2014: Theodor Hjortenhammar Vice sektionsordförande 2014: Awad Smew 1. Sammanfattning Sektionens verksamhet 2015 2. Framtidens läkarutbildning på NKS 3. Examinationer 4. Klinisk

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2016

MSF Utlands Verksamhetsplan 2016 MSF Utlands Verksamhetsplan 2016 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Intern Organisation, Information och Kommunikation s.5 Landsting, Praktik och Arbetsmässa s.7 CSN,

Läs mer

Protokoll MSF Uppsala

Protokoll MSF Uppsala 1 Ordförande Bjellerup öppnade mötet. 2 Formalia Protokoll MSF Uppsala Styrelsemöte 2012-12-17 Medicinarcentrum Frans Bjellerup valdes till mötesordförande, Johan Skogö valdes till mötessekreterare. Frans

Läs mer

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 2013-10-14 Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 RIKTLINJER Juseks uppgifter - att ta till vara och främja medlemmarnas fackliga, yrkesmässiga

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

MSF Protokoll FS 12-140914S. Närvarande. Formalia. Emma Furberg, ordförande. Maria Valeur, vice ordförande Skype 1h. Eddie de Dios, Skåne

MSF Protokoll FS 12-140914S. Närvarande. Formalia. Emma Furberg, ordförande. Maria Valeur, vice ordförande Skype 1h. Eddie de Dios, Skåne MSF Protokoll FS 12-140914S Närvarande Emma Furberg, ordförande Maria Valeur, vice ordförande Skype 1h Eddie de Dios, Skåne Maria Forssén, Utland Tora Borén, Örebro Norna Werner, Stockholm halv dag Teodor

Läs mer

F7. Föregående mötesprotokoll godkänt och lägges till handlingarna.

F7. Föregående mötesprotokoll godkänt och lägges till handlingarna. Läkarsektionen 2009/01/29 Protokoll Årsmöte Tid. 17.00 Plats. Styrelserummet, övervåningen MF Närvarande. Paulina Arntyr, Sofi Asmundsen, Josefine Edner, Matti Eladhari, Mikael Finder, Anna Höög, Karin

Läs mer

Telefon: Postadress: Box Stockholm Besöksadress: Villagatan, Stockholm

Telefon: Postadress: Box Stockholm Besöksadress: Villagatan, Stockholm Förbundsstyrelsen PROTOKOLL FS 5 2017-04-23 Närvarande Alexander Tejera, ordförande Nils Karlsson, vice ordförande Solmaz Golchin Christine Chidiac Zoe Altamirano Hanna Nilsson (via skype) Theodor Lav

Läs mer

SRS:s Interna kommunikationsplan;

SRS:s Interna kommunikationsplan; SRS:s Interna kommunikationsplan; 2014-2016 Innehåll Introduktion och bakgrund... 2 Syfte och mål... 2 Kommunikativa behov och ageranden... 3 Information om styrelsen beslut... 3 Information om styrelsens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer

Protokoll arbetshelg. Rapporter

Protokoll arbetshelg. Rapporter Protokoll arbetshelg 2 september 2017 1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 09:11 Närvarande: Desirée Ernestad, Anna Svensson, Amanda Wessne, Freja Swärdh, Clara Sege, Emelie Johansson, Cornelia Nellgård,

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

Medicine Studerandes förbund FS8, 16/2 2014

Medicine Studerandes förbund FS8, 16/2 2014 1 Medicine Studerandes förbund FS8, 16/2 2014 Närvarande: Emma Furberg, Ordförande Maria Valeur, vice Tora Borén, Örebro Alexander Lundin, Uppsala Ulrika Berglund, Utland Filip Löfgren, Umeå Teodor Svedung

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Bäste Medlem! SYLF Göteborg har under det gångna verksamhetsåret kämpat för att uppmärksamma frågor som är viktiga för underläkarna i Göteborg. Vi har funnits på plats under

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Linköping Årsmöte 2017

Linköping Årsmöte 2017 Linköping Årsmöte 2017 Plats: Papaver, Medicinska Fakulteten Tid och datum: 9nde februari 2017 kl. 18.15 1 Föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Val av mötets ordförande och sekreterare 3. Godkännande

Läs mer

Sveriges läkarförbund Student Fullmäktigemöte november 2016

Sveriges läkarförbund Student Fullmäktigemöte november 2016 Sveriges läkarförbund Student Fullmäktigemöte 19-20 november 2016 Hä fte 3: Verksämhetsberä ttelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Innehåll Inledning... 1 Fokusfråga... 2 Extern Läkarstudenten i arbetslivet...

Läs mer

Kommunikationsplan 13/14

Kommunikationsplan 13/14 Kommunikationsplan 13/14 Chalmers Studentkår är dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet med utbildningsfrågor, sociala frågor och

Läs mer

Ung Pirats verksamhetsberättelse för 2009

Ung Pirats verksamhetsberättelse för 2009 Ung Pirats verksamhetsberättelse för 2009 Lagd till handlingarna av förbundskongressen 2010 1 Inledning Ung Pirat fick under 2009 sitt första större bidrag från Ungdomsstyrelsen. Mycket av året kan liknas

Läs mer

Läkarförbundet. under hela ditt yrkesliv

Läkarförbundet. under hela ditt yrkesliv Läkarförbundet under hela ditt yrkesliv Var med och forma utvecklingen Du gör ett klokt val som blir medlem i Läkarförbundet. Ju fler medlemmar vi är, desto större tyngd får vi att driva frågor som är

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Verksamhetsplan och Arbetsordning för

Verksamhetsplan och Arbetsordning för Verksamhetsplan och Arbetsordning för Villaägarna i Malmö Antagen av styrelsen 2009-03-17 Reviderad senast 2010-12-08 1 (8) I texten nedan kallade: Villaägarna i Malmö (ViM) Regionkontor (RK), Regionstyrelsen

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsberättelse. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsberättelse. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsberättelse Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning MSF Stockholm ska tillvarata medlemmars studiesociala och yrkesmässiga intressen samt

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

Sveriges lä kärfö rbund Student Fullmä ktigemö te növember 2016

Sveriges lä kärfö rbund Student Fullmä ktigemö te növember 2016 Sveriges lä kärfö rbund Student Fullmä ktigemö te 19-20 növember 2016 Hä fte 2: Verksämhetsberä ttelse 2016 Verksamhetsberättelse 2016 Innehåll Inledning... 2 Fokusfråga... 3 Utbildning och forskning...

Läs mer

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Inledning 2 Övergripande utgångspunkter 2-3 Delegationsordning 4-5 Förbundsstyrelsen 6 Arbetsutskottet 7 Förbundsordförande 8 Vice förbundsordförande 9 Arbetsgrupper

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2016. Verksamhetsberättelse. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2016. Verksamhetsberättelse. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2016 Verksamhetsberättelse Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning MSF Stockholm ska tillvarata medlemmars studiesociala och yrkesmässiga intressen samt

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

MSF Protokoll FS 13, söndagen

MSF Protokoll FS 13, söndagen MSF Protokoll FS 13, söndagen 261014 Närvarande Emma Furberg, ordförande Maria Valeur, vice ordförande Eddie de Dios, Skåne (Skype 10, 14 och 16) Maria Forssén, Utland (Skype 13 och 16) Tora Borén, Örebro

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Avsändare: Datum: Kårstyrelsen 2013-09-09 4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Kårstyrelsen föreslår fullmäktige: att anta den konkretiserade verksamhetsplanen för verksamhetsåret

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 1: Föredragningslista, mötesordning, val m.m. Hej och hjärtligt välkomna! Här följer lite information och vägbeskrivningar. Om allting går som det ska bör ni

Läs mer

Consensus verksamhetsplan

Consensus verksamhetsplan Verksamhetsår Consensus verksamhetsplan 2013 2014 Consensus en kår nära dig Antagen av FUM 130320 Inledning Denna verksamhetsplan är något mindre betungande än tidigare års och samtidigt som vi har begränsat

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1 Visionen 1.1 Inledning Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig. Visionen innehåller önskningar av relativt abstrakt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/16 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF

Verksamhetsplan 2015/16 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF Sid 1(10) Verksamhetsplan 20 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF-05 6.4 Sid 2(10) INTRODUKTION Tekniska Högskolans studentkårs verksamhetsplan

Läs mer

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014/15 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras. Det ska vara enkelt

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015/2016

Verksamhetsplan för 2015/2016 2015-05-25 Fastställd på SSCO studentråd 2015-07-30 Reviderad enligt beslut av SSCO studentråd Verksamhetsplan för 2015/2016 SSCO:s vision Stockholm ska vara den ledande studentstaden i Sverige och en

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Nedan är MSL:s synpunkter på Förslag Sveriges Läkarförbunds strategi 2020.

Nedan är MSL:s synpunkter på Förslag Sveriges Läkarförbunds strategi 2020. Remissvar "Förslag Sveriges Läkarförbunds strategi 2020 (Gem 2016/0068) Mellersta Skånes läkareförening (MSL) inger följande remissvar. MSL anser att Sveriges Läkarförbund (SLF) som fackförening för den

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Audionomerna. 10 år. i SRAT. En del av SRAT

FÖRENINGSINFO. Audionomerna. 10 år. i SRAT. En del av SRAT FÖRENINGSINFO Audionomerna 10 år i SRAT En del av SRAT Innehåll Audionomerna 10 år i SRAT... 3 Från 0 till över 80 procent på tio år... 4 Temadagarna fortbildning... 4 Utveckling av yrke och anställningsvillkor

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Protokoll styrelsemöte

Protokoll styrelsemöte Protokoll styrelsemöte Torsdag 16/2 2017 1. Mötets öppnande - Ordförande Desirée öppnar mötet 17.34 Närvarande: Desireé Ernestad, Anna Svensson, Freja Swärdh, Clara Sege, Emelie Johansson, Atbin Motamedi,

Läs mer

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013 Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa Mål för 2013 1(5) Sveriges Farmacevtförbunds främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmacevternas, apotekares

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

FS Villagatan 5, Stockholm

FS Villagatan 5, Stockholm FS 6 2016-05-21 10.00 16.00 Villagatan 5, Stockholm Närvarande: Linus Perlerot ordf. Vilgot Lagergren vice ordf. Ebba Asplund Nils Karlsson Anders Green Luwam Zewenghiel Leo Brandt Victoria Jansson Alice

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks mål- och visionsdokument som grund.

Läs mer

FS Villagatan 5, Stockholm

FS Villagatan 5, Stockholm FS 8 2016-09-25 10.00-16.00 Villagatan 5, Stockholm Närvarande: Linus Perlerot, ordförande Vilgot Lagergren, vice ordförande Anders Green Karin Stenvall Victoria Jansson Nils Karlsson Alexander Tejera

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Inledning. Bakgrund till verksamhetsplanen 2016. Verksamhetsplan 2016. Dnr.: 2015:xxx

Verksamhetsplan 2016. Inledning. Bakgrund till verksamhetsplanen 2016. Verksamhetsplan 2016. Dnr.: 2015:xxx Verksamhetsplan 2016 Inledning Sveriges förenade HBTQ-studenter (SFQ) är riksförbundet för normkritik och hbtq-perspektiv i högskolan, med lokalavdelningar runt om på landets universitet och högskolor.

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

MSF, Protokoll FS7 2013-01-27

MSF, Protokoll FS7 2013-01-27 MSF, Protokoll FS7 2013-01-27 Närvarande Emma Furberg, Ordförande Maria Valeur, Vice ordförande Filip Löfgren, Umeå Frida Kareliusson, Linköping Tora Borén, Örebro Teodor Svedung Wettervik, Göteborg Eddie

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212 Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212 Antagen av styrelsen den 2015-01-29 Behandlad på årsmötet den 2015-03-19 Senast reviderad den 2 (7) Innehåll FÖRENINGENS VERKSAMHET...

Läs mer